Genealogie
Familie 78


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 7, klik hier

  Parenteel van Harmen [Everts] <VAN NIEJENHUIS>
 
 
Een parenteel aanverwant aan de familie Wildeboer, waaruit, via Ettien Everts in vrouwelijke lijn, de familie van Niejenhuis is voorgekomen. Dat is de reden dat deze parenteel de naam van Niejenhuis heeft meegekregen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat Harmen Everts of een van zijn voorouders ooit de naam van Niejenhuis heeft gevoerd.
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Harmen [Everts] <VAN NIEJENHUIS>
  Persoonlijke informatie
Beroep: "Cuijper" (1702).
 
  Hij trouwde op 7-5-1702 met:  
  Ettien [Aeijlts] _
  Bij het huwelijk
Bij het huwelijk: Harmen Everts & Ettien Aeijlts. Ettien was weduwe van Hindrick Martens
 
  Uit deze relatie  
  1. Evert [Harms] _ ged. 18-2-1703 ( II-1-1 )
  2. Reynt [Harmens] _ ged. 29-11-1705 ( II-1-2 )

  Generatie II  
II-1-1 Evert [Harms] _
ged. 18-2-1703
zoon van: Harmen [Everts] <VAN NIEJENHUIS>
Ettien [Aeijlts] _
( I-1-1 )
  Foto van Evert [Harms] _
Foto(s) van Evert [Harms] _
 
  Hij trouwde (1) op 16-11-1727 te Oterdum met:  
  Annegjen [Jans] _
ovl. voor 1736
  Foto bij deze relatie
Foto bij deze relatie
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm [Everts] _ ged. 7-3-1728 te Oterdum ( III-1-1 )
  Hij trouwde (2) te Oterdum met:  
  Martien [Jacobs] _
geb. te Oterdum
ovl. 1779 te Oterdum
dochter van: Jacob [Claasens] _
Aeijlcke [Tiarks] _

  Persoonlijke informatie
Afkomstig van Oterdum (de Warven). Overleden in februari 1779 te Oterdum
 
  Bij het huwelijk
Bij het huwelijk (ca 1736; na 26-12-1735 en voor 12-5-1737): beide afkomstig van Oterdum.
De huwelijksdatum is om onduidelijke redenen niet ingevuld in het DTB van Oterdum. Een andere bron meldt dat het huwelijk zou hebben plaatsgevonden op 16-4-1736.
 
  Foto bij deze relatie
Foto bij deze relatie
 
  Uit deze relatie  
  1. Ettien [Everts] _ ged. 10-2-1737 te Oterdum / ovl. 2-12-1796 te Oterdum ( III-1-2 )
  2. Harm [Everts] _ ged. 7-9-1738 te Oterdum ( III-1-3 )
  3. Jacob [Everts] _ ged. 30-10-1740 te Oterdum ( III-1-4 )
  4. Jacob [Everts] _ ged. 17-12-1741 te Oterdum ( III-1-5 )
  5. Aijlken [Everts] _ ged. 13-3-1744 te Oterdum ( III-1-6 )
  6. Eve [Everts] _ ged. 27-8-1747 te Oterdum ( III-1-7 )

II-1-2 Reynt [Harmens] _
ged. 29-11-1705
zoon van: Harmen [Everts] <VAN NIEJENHUIS>
Ettien [Aeijlts] _
( I-1-1 )

  Generatie III  
III-1-1 Harm [Everts] _
ged. 7-3-1728 te Oterdum
zoon van: Evert [Harms] _
Annegjen [Jans] _
( II-1-1 )
  Foto van Harm [Everts] _
Foto(s) van Harm [Everts] _
 

III-1-2 Ettien [Everts] _
ged. 10-2-1737 te Oterdum
ovl. 2-12-1796 te Oterdum, 58 jaar oud
dochter van: Evert [Harms] _
Martien [Jacobs] _
( II-1-1 )
  Foto van Ettien [Everts] _
Foto(s) van Ettien [Everts] _
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-2-1737 te Oterdum.
Ettien was eerder op 19 jarige leeftijd getrouwd met Lammert Jans.
Uit dit huwelijk 3 kinderen genaamd: Jantien, Evert en Jan.
 
  Zij trouwde (1) op 2-5-1756 te Oterdum met:  
  Lammert [Jans] <OOSTERHUIS>
ged. 20-11-1718 te Oterdum
ovl. voor 1778
zoon van: Jan [Meentjes] _
Trijntje [Lammerts] _

  Foto van Lammert [Jans] <OOSTERHUIS>
Foto(s) van Lammert [Jans] <OOSTERHUIS>
 
  Persoonlijke informatie
Zijn huwelijksvermelding in het DTB van Oterdum vermeldt dat Lammert Jans (en ook zijn vrouw) afkomstig is van Oterdum. Verder is in het DTB van Oterdum slechts 1 Lammert Jans te vinden, gedoopt op 20-11-1718 als Soon van Jan Meemtjes en Trijntje Lammerts.
Beroep Lammert Jans: landbouwer op Nieuwenhuis te Oterdum.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 37 jaar, bruid 19 jaar.
Bij het huwelijk: beide van Oterdum.
 
  Foto bij deze relatie
Foto bij deze relatie
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantien [Lammerts] _ ged. 5-6-1757 te Oterdum ( IV-1-1 )
  2. Evert [Lammerts] OOSTERHUIS ged. 16-9-1759 te Oterdum / ovl. 1-7-1822 te Godlinze ( IV-1-2 )
  3. Jan [Lammerts] OOSTERHUIS ged. 12-4-1772 te Oterdum / ovl. 18-8-1835 te Godlinze ( IV-1-3 )
  Zij trouwde (2) op 7-6-1778 te Oterdum met:  
  Engelke [Jans] <WILDEBOER>
geb. 5-8-1749 te Ihrhove (Dld, Ost Friesland)
ovl. 24-1-1811 te Oterdum, 61 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] <WILDEBOER>
Hilke HEMPE
fam. 74: ( III-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op Nieuwenhuis bij Oterdum. Bij overlijden: "nalatende vrouw en 3 kinder te Nieuwenhuis onder Oterdum".
 
  Bij het huwelijk
Van Engelkes Jans en Etje Everts zÍjn in het rechterlijk archief huwelijks contracten aanwezÍg.
De tekst luidt als volgt:

"Betuige, dat persoonlijk voor mij gecompareert zijn de Eerbare Etjen Everts ter eenre benevens de E. Reynd Hemmes als principaal voormond de E. Harm Everts sibbe en de E. Seebe Jans als vreemde voogden over de twee minderjarige klnderen van genoemde Etjen Everts bij wijlen Lammert Jans in egte verwekt ter andere zijde den welken bekenden en de verklaarden de voorstanderen volgens acte van authorisatie op heden bij mij rigter verleent gesien en gelesen onder elkanderen na gemaakte en geexamineerde staat en inventarium een steede vaste en onwederroepelijken af en uitkoop gemaakt te hebben wegens alzodane goederen, als de overledene Lammert Jans op zijn sterfdag heeft nagelaten -in- voege dat de eerste comparante Etjen Everts aan haar zal hebben en behouden den geheelen boedel met alle in en uitschulden ten juventario bekend of onbekend; waartegens derselve belooft en aanneemt aan de tweede comparanten ten profite hunner pupillen vrije kost en schadeloos uit te keren en te betalen een somme van twee duijsend en agthonderd caroli guldens met des overledenen vaders lijfstoebehoren ten juventarium gespecificeert, daar en boven haare kinderen de pupillen met behouden goederen tot agtijn jaren ouderdoms te brengen en na stands gelegentheld behoorlijk leesen, schrijven laten leeren.
Waarmede dese af en uitkoop alzo is gesloten verbindende en verhypothiserende wederzijdse comparanten de eerste haare eijgene en de tweeden hunner pupillen geene exempte goederen onder afstand van alle hier eenigsints tegenstrijdende exceptien, alles met submissie als na regte. In waarheids oirconde hebbe ik rigter opgemeld, op verzoek en na gedane believinge van de comparanten, deesen met mijn gewoon zegul en naams onder schrijvinge bevestigt.
Actum op Nienhuis onder Oterdum den 24 Aprll 1700 agt en seventig
H. Helperi Rigter."

"betuige dat persoonlijk voor mij gecompareert zijn de E. Engelke Jans als bruidegom ter eenre en de Eerbare Etjen Everts als bruid ter andere zijde den welken bekenden en verklaarden onder elkanderen met mande vrinden en dedigeslieden raad en consent een christelljk houwelijk te hebben beraamt gededigt en besloten in forma en manieren -als volgt-
Ten eersten zijn bruidegom en bruid nevens prasente vrienden en dedigeslieden vredig en vergenoegt met alzodanige goederen als deze toekomen de egtelieden aan malkanderen komen te brengen, wordende des bruidegoms aan te brengene goederen gerekend op een sommen van vijfhonderd caroli guldens en des bruids volgens heden geproduceerde inventarium op een somma van twee duizend en negen honderd vijf en vijftig caroli guldens zullende alle aan te brengene / aanervende en aanstervende losse en vaste goederen buiten gemeenschap zijn en verblijven en aan die zijde vererven daar deselve zljn uit en hergekomen, dog winst en verlies, staande houwelijk te vallen zal wesen gemeen halv en halv.
Ten tweeden: Kinderen uit dit houwelijk wordende verwekt dan sullen soons en dogters tot vaders en moeders goederen zonder onderscheid van sexe gelijke sibbe en even na zijn, en het regt van reprasentatie hebben te genieten, mede word bij desen het regt van reprasentatie gegeven aan het kind van Claas bij wijlen wijven Jans in egte verwekt Abel Claasen genaamt.
Ten derden: De bruidegom voor de bruid zonder kind of kinderen uit dit houwelijk verwekt in leven na te laten verstervende dan zal de bruid uit des bruidegoms goederen aan haar hebben en behouden lijftogts wijse de tjjd haares levents een somme van vier honderd caroli guldens de bruid voor de bruidegom in gevallen als voren verstervende dan zal de bruidegom ult des bruids goederen aan hem hebben en behouden lijftogts wijse de tijd sijnes levens een darde part van des bruids goederen: zullende jeders lijfstoebehoren aan desselfs naaste vrinden zonder bezwaar worden uitgekeert.
Waarmede dese houwelijks contracten zijn gesloten tot en over dat houwelijk hebben geweest aan des bruidegoms zijde de E. Harrijt Jurjens en de E. Harm Jans als dedigeslieden hier toe specialijk verzogt en aan des bruids zijde de E. Evert Harms als volle vader, de E. Harm Evers en Aagtje Wilkes egtelieden als volle broeder en aangetrouwde zuster de E. Didericus Jans en Aijlken Everts egtelieden als aangetrouwde broeder en volle zuster nog de E. Reijnd Hemmes als principaal voormond de E. Harm Everts als sibbe en de E. seebe Jans als vreemde voogden over des Bruids twee voorkinderen bij wijlen Lammert Jans in egte verwekt de kerkvoogd Hindrik Jacobs en de E. Harke Jacobs als volle ooms, de E. Rikkert Claasen en Eva Jacobs egtelieden als aangetrouwde oom en volle moeij, de E. Jacob Clasen als volle neef de E. Harm Jans en Aaltjen Clasen egtelieden als aangetrouwde neef en volle nigt de E. Cornelis Clasen als volle neef en de Eerbare Martjen Wabbes, Aijlke Wabbes, en Lijsabeth Wabbes als volle nigten.
In waarheids oirconde hebbe ik rigter opgemeld op verzoek en na gedane believinge van bruidegom en bruid nevens voornoemde vrienden voorstanderen en dedigeslieden desen met mijn gewoon zegul en naams onderschrijvinge bevestigt.
Actum op Nienhuis onder Oterdurn den 24 aprÍl 1700 agt en seventigh
H. Helperi Rigter."
 
  Foto bij deze relatie
Foto bij deze relatie
 
  Uit deze relatie  
  1. Jans [Engelkes] van NIEJENHUIS ged. 5-3-1780 / ovl. 1-2-1839 te Bierum (Krewerd) ( IV-1-4 )

III-1-3 Harm [Everts] _
ged. 7-9-1738 te Oterdum
zoon van: Evert [Harms] _
Martien [Jacobs] _
( II-1-1 )
  Foto van Harm [Everts] _
Foto(s) van Harm [Everts] _
 
  Hij trouwde met:  
  Aagtje [Wilkes] _

III-1-4 Jacob [Everts] _
ged. 30-10-1740 te Oterdum
zoon van: Evert [Harms] _
Martien [Jacobs] _
( II-1-1 )
  Foto van Jacob [Everts] _
Foto(s) van Jacob [Everts] _
 

III-1-5 Jacob [Everts] _
ged. 17-12-1741 te Oterdum
zoon van: Evert [Harms] _
Martien [Jacobs] _
( II-1-1 )
  Foto van Jacob [Everts] _
Foto(s) van Jacob [Everts] _
 

III-1-6 Aijlken [Everts] _
ged. 13-3-1744 te Oterdum
dochter van: Evert [Harms] _
Martien [Jacobs] _
( II-1-1 )
  Foto van Aijlken [Everts] _
Foto(s) van Aijlken [Everts] _
 
  Zij trouwde met:  
  Didericus [Jans] _

III-1-7 Eve [Everts] _
ged. 27-8-1747 te Oterdum
dochter van: Evert [Harms] _
Martien [Jacobs] _
( II-1-1 )
  Foto van Eve [Everts] _
Foto(s) van Eve [Everts] _
 

  Generatie IV  
IV-1-1 Jantien [Lammerts] _
ged. 5-6-1757 te Oterdum
dochter van: Lammert [Jans] <OOSTERHUIS>
Ettien [Everts] _

( III-1-2 )
  Foto van Jantien [Lammerts] _
Foto(s) van Jantien [Lammerts] _
 

IV-1-2 Evert [Lammerts] OOSTERHUIS
ged. 16-9-1759 te Oterdum
ovl. 1-7-1822 te Godlinze, 60 jaar oud
zoon van: Lammert [Jans] <OOSTERHUIS>
Ettien [Everts] _

( III-1-2 )
  Foto van Evert [Lammerts] OOSTERHUIS
Foto(s) van Evert [Lammerts] OOSTERHUIS
 
  Hij trouwde op 18-4-1790 te Bierum met:  
  Janneke [Jans] _

IV-1-3 Jan [Lammerts] OOSTERHUIS
ged. 12-4-1772 te Oterdum
ovl. 18-8-1835 te Godlinze, 63 jaar oud
zoon van: Lammert [Jans] <OOSTERHUIS>
Ettien [Everts] _

( III-1-2 )
  Foto van Jan [Lammerts] OOSTERHUIS
Foto(s) van Jan [Lammerts] OOSTERHUIS
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-4-1772 te Oterdum. Overleden te Godlinze in huis nr 18.
 
  Hij trouwde op 23-12-1800 te Godlinze met:  
  Angeniet [Alberts] IDEMA
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche wonend te Godlinze.
 

IV-1-4 Jans [Engelkes] van NIEJENHUIS
ged. 5-3-1780
ovl. 1-2-1839 te Bierum (Krewerd), 58 jaar oud
zoon van: Engelke [Jans] <WILDEBOER>
Ettien [Everts] _
fam. 74: ( IV-2-13 )
( III-1-2 )
  Foto van Jans [Engelkes] van NIEJENHUIS
Foto(s) van Jans [Engelkes] van NIEJENHUIS
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 5-3-1780 te Oterdum. Beroep: landbouwer (1834).
 
  Hij trouwde (1) op 30-12-1806 te Krewerd met:  
  Jantjen [Harms] _
ged. 5-7-1778 te Krewerd
ovl. 26-10-1821 te Krewerd
dochter van: Harmen [Lubberts] _
Gepke [Cornelis] _

  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 28 jaar.

In het rechterlijk archief is het huwelijkscontract van Jans Engelkes en Jantje Harms aanwezig.
De tekst luidt:
"Onderstaande geschreven op een zegel van drie guldens twaalf stuvers Abraham Buning secretaris der jurisdictie van het Fivelingo kwartier als hiertoe door Onno Tamminga van Alberda Heer van Rensema op de Uithuister Meden drost van derzelve jurisdictie geauthoriseert betuige met dezen openen verzegelden brieve, dat zij na vooraf gedane verklaringen, onder prasentatie van Eede, voor mij secret. door nagenoemden dat tezamen in gene meerdere classe van gegoedheid behoren, dan door hun thans word opgegeven, zijnde die van een tot vijf duizend guldens een Christelijk echtschap met mande vrienden en dedigslieden raad Ís beraamt, gededigd en besloten tusschen de Eerzame jongman Jan Engelkes als bruidegon ter eenre, en de eerbare jonge dogter Jantjen Harms als bruid ter andere zijde, in forma en manieren als volgt.
ten eersten. zijn bruidegom en bruid nevens aanwezende vrienden en dedigslieden, vredlg en vergenoegd, met alle zodane goederen als zij bruidegom en bruid aan malkanderen komen te brengen, welke aangebragte, alsmede alle aanervende en aanstervende zoo losse als vaste goederen, geduurende dit huwlijk voorvallende, zullen zijn en blijven buiten gemeenschap, en telkens in prasentie van twee geloofweerdige getuigen in dorzo dezes worden getekend, en wederom devolveren en vererven aan de zijde daar zij vandaan en hergekomen zijn, edog zullen des bruids vaders nalatenschap worden gerekend niet vererft te zijn, zoolang des bruÍds moeder Ín leven Ís, of zoo lang als zij niet komt te hertrouwen, winst ende verlies geduirende dit huwelijk zullen zíjn gemeen half ende half.
ten tweeden zoons ofte dochters uit dit huwelijk verwekt, zullen zonder onderscheld van sexe, hoofd voor hoofd gelijke sibbe en even na zijn tot hunnes vader en moederlijke nalatenschap en bij alle erf en versterf het regt van reprasentatie hebben, en erven zoo veel even of hunne ouders in leven waren, hadden kunnen erven.
ten derden. bruldegom voor de bruid komende te overlijden, zonder kind ofte kinderen uit dit huwelljk verwekt in leven naalatende, hetzij dat er kind of kinderen geweest zijn of niet, zoo zal de bruid langst levende, behalven hun aangebragte en aangeerfde goederen, en de halve winst en verlies, uit des bruidegoms goederen gedurende hun leven ter lijftocht behouden ene somma van twee duizend car. gulds zeqge f 2000=//=// en de overige goederen dan meerdere bezittende van des bruidegoms zijde, zal zij mede ter lijftocht aan haar behouden, gedurende hun leven of tot hertrouwen toe, mits zal zij gehouden zijn, om met den tijd van drie vierendeel jaars na den dood des bruidegoms over te geven een staat en inventaris van de boedel, zoo als die dan word bevonden en borge moeten stellen voor de vermindering van al het lijftochtelijk goed, en komende te hertrouwen, zoo zal zij de laatste lijftocht moeten uitkeren, edog des bruidegoms lijfstoebehorige goederen zal zij moeten uitkeren, met den tijd van zes weken naa den dood des bruidegoms vrij en vrank zonder enige bezwaringe van dood ofte uittigtskosten, dit alles zal ook plaats hebben wanneer de bruid voor de bruidegom evengemeld koomt te overlijden, doch zal tot een lijfgave uit des bruids goederen genieten geduurende zljn leven ene summa van vijftienhonderd guldens en met den tijd van zes weken, na de dood des bruids, zal hij bruidegom, mede des bruids lijfstoebehoren moeten uitkeren aan diens naaste vrienden vrij en vrank zonder enige bezwaringe van de dood of uittigskosten.
ten vierden. wanneer de bruidegom ofte bruid langstlevende zonder in een tweede huwlijks te zijn overgegaan, komende te overlijden, zoo zullen alle aangebragte en aangeerfde goederen wederom vererven aan de zijde daar zij vandaan gekomen zijn, de winst en verlies half en half.
ten vijfden. kind ofte kinderen uít, dit huwlijk geboren, langer levende dan een van beide der ouders, zo zal het eene kind zijne goederen op het andere vererven en bij den dood des laatsten kind, de langst levende ouder nog in leven zijnde, zoo zullen diens na gelatene goederen vererven half aan de langstlevende ouder en half aan des eerstverstorvenes naaste vrienden.
Ten zesden. kind ofte kinderen uit dit huwlijk geboren langer levende, dan beide der ouderen, en de laatste van dien komende te overlijden zonder wettige descendenten naa te laten, zoo zullen dien nagelatene goederen werderom vererven aan de zijde daar zij vandaan gekomen zijn, zoo wel aan de vader als aan moeders zijde de winst en verlies egaal half en half.
Waarmede deze huwelijks voorwaarden sluitende zijn als vrienden en dedigslieden hier aan en over geweest aan bruidegoms zijde de E. Engelke Jans als vader de E. Evert en Jan Lammerts, beide als half broeders en aan kante van de bruid de E. Gepke Cornelis, wedwe Harm Lubberts als moeder de E. Pieter C. van der West en Leentje Harms ehel. als zwager en volle zuster, de E. Albert Lubberts als volle oom, de E. Tjaart Cornelis als volle oom, de kerkvoogd Harm P. Mos als neef in de 5de graad.

Tot vestenisse waar van ik secretaris dezer jurisdictie geauthoriseerd . . . .
 
  Uit deze relatie  
  1. Harmannus [Jans] van NIEJENHUIS geb. 28-8-1807 te Krewerd / ovl. 19-9-1810 te Krewerd ( V-1-1 )
  2. Engelke [Engelkes] van NIEJENHUIS geb. 15-10-1809 te Krewerd / ovl. 16-9-1810 te Krewerd ( V-1-2 )
  3. Engelina [Jans] van NIEJENHUIS geb. 15-3-1812 te Krewerd / ovl. 5-3-1894 te Appingedam (OA-16) ( V-1-3 )
  4. Harmannus [Jans] van NIEJENHUIS geb. 11-6-1814 te Bierum (Krewerd) / ovl. 5-4-1879 te Eenum ( V-1-4 )
  5. Ettje [Jans] van NIEJENHUIS geb. 13-11-1816 te Krewerd / ovl. 28-9-1882 te Appingedam ( V-1-5 )
  Hij trouwde (2) op 22-2-1828 te Bierum met:  
  Liefke [Eppes] DOORNBOS
geb. 22-6-1806 te 't Zandt
ovl. 3-10-1879 te Krewerd, 73 jaar oud
dochter van: Eppe [Sijmens] DOORNBOS
Trijntje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwster, landbouwersche (1850, 1862).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 47 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje [Jans] van NIEJENHUIS geb. 23-4-1829 te Krewerd / ovl. 23-8-1890 te Krewerd ( V-1-6 )
  2. Engelke [Jans] van NIEJENHUIS geb. 29-9-1830 te Krewerd / ovl. 6-11-1903 te Krewerd ( V-1-7 )
  3. Jan [Jans] van NIEJENHUIS geb. 1-4-1832 te Bierum (Krewerd) / ovl. 31-3-1891 te Tjamsweer ( V-1-8 )
  4. Eppe van NIEJENHUIS geb. 20-3-1833 te Bierum (Krewerd) (GA-24) / ovl. 13-7-1905 te Ten Boer (Lellens) (OA-31) ( V-1-9 )
  5. Anje [Jans] van NIEJENHUIS geb. 4-7-1835 te Krewerd / ovl. 22-3-1898 te 't Zandt ( V-1-10 )
  6. Evert van NIEJENHUIS geb. 9-6-1837 te Krewerd / ovl. 14-10-1896 te Leermens ( V-1-11 )

  Generatie V  
V-1-1 Harmannus [Jans] van NIEJENHUIS
geb. 28-8-1807 te Krewerd
ovl. 19-9-1810 te Krewerd, 3 jaar oud
zoon van: Jans [Engelkes] van NIEJENHUIS
Jantjen [Harms] _
( IV-1-4 )

V-1-2 Engelke [Engelkes] van NIEJENHUIS
geb. 15-10-1809 te Krewerd
ovl. 16-9-1810 te Krewerd, 11 maand oud
zoon van: Jans [Engelkes] van NIEJENHUIS
Jantjen [Harms] _
( IV-1-4 )

V-1-3 Engelina [Jans] van NIEJENHUIS
geb. 15-3-1812 te Krewerd
ovl. 5-3-1894 te Appingedam (OA-16), 81 jaar oud
dochter van: Jans [Engelkes] van NIEJENHUIS
Jantjen [Harms] _
( IV-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwster (1853), landbouwsche (1859, 1871).
 
  Zij trouwde (1) op 16-10-1834 te Bierum (HA-16) met:  
  Jannes [Simons] van der ZWAAG
geb. 2-1-1807 te Wagenborgen
ovl. 16-2-1850 te Krewerd, 43 jaar oud
zoon van: Simen [Jans] van der ZWAAG
Janna [Jans] DIJK

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje van der ZWAAG geb. 2-2-1837 te Bierum (Krewerd) / ovl. 21-3-1916 te Ten Boer (Thesinge) ( VI-1-2 )
  2. Frouwke [Jans] van der ZWAAG geb. 10-3-1838 te Bierum (Krewerd) / ovl. 23-8-1915 te Ten Boer (Thesinge) ( VI-1-4 )
  3. Ettje van der ZWAAG geb. 15-11-1840 te Bierum (Krewerd) / ovl. 11-12-1909 te Sauwerd ( VI-1-6 )
  4. Harmanna van der ZWAAG geb. 20-3-1843 te Bierum (Krewerd) / ovl. 6-9-1906 te Bierum (Spijk) ( VI-1-8 )
  5. Siementje [Jannes] van der ZWAAG geb. 18-11-1845 te Bierum (Krewerd) / ovl. 21-12-1871 te Appingedam ( VI-1-10 )
  6. Hilje van der ZWAAG geb. 20-12-1848 te Bierum (Krewerd) / ovl. 18-4-1924 te Loppersum ( VI-1-12 )
  Zij trouwde (2) op 20-1-1853 te Bierum (HA-2) met:  
  Jacob [Heertjes] DIJKSTERHUIS
geb. 17-9-1822 te 't Zandt (Zijldijk)
ovl. 3-5-1861 te Bierum (Krewerd) (OA-43), 38 jaar oud
zoon van: Heertje [Menkes] DIJKSTERHUIS
Hilje [Fokkes] LESTERHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer. Jacobs overlijdensakte vemeldt de naam van zijn echtgenote als: Engelina Jannes van Nienhuis. Dit zou van Niejenhuis moeten zijn.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 40 jaar. Weduwe van Jannes Simons van der Zwaag. Naam van de bruid is op de huwelijksakte foutief vermeld als Engelina Nienhuis.
 
  Uit deze relatie  
  1. Heertje DIJKSTERHUIS geb. 12-12-1853 te Bierum (Krewerd) / ovl. 8-6-1854 te Bierum (Krewerd) ( VI-1-14 )

V-1-4 Harmannus [Jans] van NIEJENHUIS
geb. 11-6-1814 te Bierum (Krewerd)
ovl. 5-4-1879 te Eenum, 64 jaar oud
zoon van: Jans [Engelkes] van NIEJENHUIS
Jantjen [Harms] _
( IV-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1867).
 
  Hij trouwde op 17-4-1840 te Bierum met:  
  Trijntje [Sijmens] DOORNBOS
geb. 5-1-1821 te Westeremden
ovl. 22-5-1859 te Eenum, 38 jaar oud
dochter van: Simon [Eltjes] DOORNBOS
Roelfke [Bartelts] KUIPERS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Siemen van NIEJENHUIS geb. 17-10-1840 te Bierum (Godlinze) / ovl. 4-4-1915 te Uithuizermeeden ( VI-2-15 )
  2. Jans van NIEJENHUIS geb. 9-7-1842 te Eenum / ovl. 3-12-1893 te 't Zandt ( VI-2-16 )
  3. Jantje van NIEJENHUIS geb. 14-5-1845 te Eenum / ovl. 30-5-1920 te Groningen ( VI-2-17 )
  4. Roelfke van NIEJENHUIS geb. 13-8-1847 te Eenum / ovl. 23-1-1878 te Bierum (Godlinze) ( VI-2-18 )
  5. Eltje van NIEJENHUIS geb. 5-9-1850 te Eenum / ovl. 24-9-1877 te Wirdum ( VI-2-19 )
  6. Jan van NIEJENHUIS geb. 18-10-1858 te Eenum / ovl. 14-1-1933 te Haren ( VI-2-20 )

V-1-5 Ettje [Jans] van NIEJENHUIS
geb. 13-11-1816 te Krewerd
ovl. 28-9-1882 te Appingedam, 65 jaar oud
dochter van: Jans [Engelkes] van NIEJENHUIS
Jantjen [Harms] _
( IV-1-4 )
  Zij trouwde op 24-11-1837 te Bierum met:  
  Albartus [Klaassen] VEGTER
geb. 11-2-1813 te Holwierde
ovl. 1-11-1882 te APPINGEDAM, 69 jaar oud
zoon van: Klaas [Migchiels] VEGTER
Jantje [Willes] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaas [Albartus] VEGTER ( VI-3-22 )
  2. Jans VEGTER geb. 21-9-1842 te Appingedam (Marsum) / ovl. 22-11-1842 te Appingedam (Marsum) ( VI-3-24 )
  3. Jannes [Albartus] VEGTER geb. 29-5-1844 te Appingedam / ovl. 3-4-1850 te Appingedam (Marsum) ( VI-3-26 )
  4. Jantje VEGTER geb. 27-5-1846 te Appingedam (Langerijp) / ovl. 7-1-1931 te Groningen ( VI-3-28 )
  5. Harmannus VEGTER geb. 9-7-1848 te Appingedam (Marssum) / ovl. 17-1-1892 te Appingedam (Marssum) ( VI-3-30 )
  6. Jannes VEGTER geb. 14-7-1852 te Appingedam / ovl. 31-5-1922 te Appingedam ( VI-3-32 )
  7. Wille VEGTER geb. 14-8-1854 te Appingedam / ovl. 3-5-1937 te Bierum ( VI-3-34 )
  8. Engelina VEGTER geb. 10-3-1857 te Appingedam (Marssum) / ovl. 12-12-1942 te Delfzijl (Geefsweer) ( VI-3-36 )

V-1-6 Trijntje [Jans] van NIEJENHUIS
geb. 23-4-1829 te Krewerd
ovl. 23-8-1890 te Krewerd, 61 jaar oud
dochter van: Jans [Engelkes] van NIEJENHUIS
Liefke [Eppes] DOORNBOS
( IV-1-4 )
  Zij trouwde op 21-3-1850 te Bierum (HA-10) met:  
  Tiemen [Jans] HIJBELS
geb. 3-2-1828 te Amsweer
ovl. 23-9-1902 te Krewerd, 74 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] HIJBELS
Wobbechien [Timens] van der KLIP

  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Wobbechien HIJBELS geb. 28-12-1850 te Bierum (Krewerd) / ovl. 28-7-1927 te Middelstum ( VI-4-38 )
  2. Liefke HIJBELS geb. 28-12-1850 te Bierum (Krewerd) / ovl. 29-4-1851 te Bierum (Krewerd) ( VI-4-40 )
  3. Jans HIJBELS geb. 1-7-1853 te Bierum (Krewerd) / ovl. 8-3-1854 te Bierum (Krewerd) ( VI-4-42 )
  4. Lijfke HIJBELS geb. 2-3-1855 te Bierum (Krewerd) / ovl. 15-10-1934 te Haren ( VI-4-44 )
  5. Jans HIJBELS geb. 21-3-1856 te Bierum (Krewerd) / ovl. 6-8-1876 te Bierum (Krewerd) ( VI-4-46 )
  6. Elizabeth HIJBELS geb. 16-5-1859 te Bierum (Krewerd) / ovl. 7-12-1943 te Bierum ( VI-4-48 )
  7. Lambertus HIJBELS geb. 18-12-1866 te Bierum (Krewerd) / ovl. 27-3-1867 te Bierum (Krewerd) ( VI-4-50 )
  8. Anje HIJBELS geb. 3-4-1868 te Bierum (Krewerd) / ovl. 8-3-1916 te Bierum ( VI-4-52 )

V-1-7 Engelke [Jans] van NIEJENHUIS
geb. 29-9-1830 te Krewerd
ovl. 6-11-1903 te Krewerd, 73 jaar oud
zoon van: Jans [Engelkes] van NIEJENHUIS
Liefke [Eppes] DOORNBOS
( IV-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1861, 1889, 1901). In de huwelijksakte wordt zijn naam vermeld als Enkelke.
 
  Hij trouwde op 7-9-1861 te Loppersum (HA-21) met:  
  Monje KREMER
geb. 19-12-1833 te Loppersum
ovl. 15-3-1924 te Krewerd, 90 jaar oud
dochter van: Jan [Gerrits] KREMER
Ida [Harms] POST

  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. NN van NIEJENHUIS geb. 18-10-1862 te Bierum (Krewerd) / ovl. 18-10-1862 te Bierum (Krewerd) ( VI-5-53 )
  2. Lambartus van NIEJENHUIS geb. 19-7-1864 te Bierum (Krewerd) / ovl. 13-3-1957 te Ens ( VI-5-55 )
  3. Liefke van NIEJENHUIS geb. 19-7-1864 te Bierum (Krewerd) / ovl. 12-11-1859 te Ten Boer (Sint Annen) ( VI-5-54 )
  4. NN van NIEJENHUIS geb. 1-1-1866 te Bierum (Krewerd) / ovl. 1-1-1866 te Bierum (Krewerd) ( VI-5-56 )
  5. Jan van NIEJENHUIS geb. 18-12-1871 te Bierum (Krewerd) / ovl. 6-8-1880 te Bierum (Krewerd) ( VI-5-57 )

V-1-8 Jan [Jans] van NIEJENHUIS
geb. 1-4-1832 te Bierum (Krewerd)
ovl. 31-3-1891 te Tjamsweer, 58 jaar oud
zoon van: Jans [Engelkes] van NIEJENHUIS
Liefke [Eppes] DOORNBOS
( IV-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1872).
 
  Hij trouwde op 3-10-1862 te Bierum met:  
  Jantje BOEKHOUDT
geb. 6-7-1840 te Bierum (Krewerd)
ovl. 10-1-1894 te Appingedam, 53 jaar oud
dochter van: Jan [Hendriks] BOEKHOUDT
Jantje [Pieters] BOS

  Uit deze relatie  
  1. Liefke van NIEJENHUIS geb. 10-12-1862 te Bierum (Krewerd) / ovl. 11-12-1862 te Bierum (Krewerd) ( VI-6-58 )
  2. Jan [Jans] van NIEJENHUIS geb. 29-10-1863 te Appingedam (Tjamsweer) / ovl. 19-11-1908 te Appingedam (Tjamsweer) ( VI-6-59 )
  3. Jans van NIEJENHUIS geb. 30-1-1866 te Appingedam (Tjamsweer) / ovl. 29-12-1870 te Appingedam (Tjamsweer) ( VI-6-60 )
  4. Pieter van NIEJENHUIS geb. 8-5-1870 te Appingedam (Tjamsweer) / ovl. 28-4-1873 te Appingedam (Tjamsweer) ( VI-6-61 )
  5. Liefke van NIEJENHUIS geb. 8-4-1872 te Appingedam (Tjamsweer) (GA-47) / ovl. 1-11-1940 te Loppersum ( VI-6-62 )
  6. Jans Engel van NIEJENHUIS geb. 18-5-1874 te Appingedam (Tjamsweer) / ovl. 22-8-1944 te Loppersum (Overschild) (OA-38) ( VI-6-63 )
  7. Pieter van NIEJENHUIS geb. 4-10-1875 te Appingedam (Tjamsweer) / ovl. 12-10-1946 te Ten Boer (Wittewierum) ( VI-6-64 )
  8. Jantje van NIEJENHUIS geb. 15-2-1879 te Appingedam (Tjamsweer) / ovl. 30-10-1955 te Groningen ( VI-6-65 )
  9. Trijntje van NIEJENHUIS geb. 25-2-1881 te Appingedam (Tjamsweer) / ovl. 11-11-1964 te Vlagtwedde ( VI-6-66 )

V-1-9 Eppe van NIEJENHUIS
geb. 20-3-1833 te Bierum (Krewerd) (GA-24)
ovl. 13-7-1905 te Ten Boer (Lellens) (OA-31), 72 jaar oud
zoon van: Jans [Engelkes] van NIEJENHUIS
Liefke [Eppes] DOORNBOS
( IV-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1869).
Naam vader op de geboorteakte: Jans Engelkes van Nijenhuis (leeftijd: 53jr).
Naam moeder op de geboorteakte: Liefke Eppes Doorenbos (leeftijd: 27jr).
 
  Hij trouwde op 30-5-1862 te Bierum (HA-15) met:  
  Gepke DOORNBOS
geb. 28-10-1841 te Kantens
ovl. 15-9-1938 te Lellens, 96 jaar oud
dochter van: Kornelis [Abels] DOORNBOS
Trijntje [Gerrits] ZIJLSTRA

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1869).
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje van NIEJENHUIS geb. 23-11-1862 te Bierum (Holwierde) / ovl. 24-11-1943 te Appingedam (Tjamsweer) ( VI-7-67 )
  2. Lambertus van NIEJENHUIS geb. 24-1-1867 te Ten Boer (Lellens) / ovl. 4-10-1949 te Ten Boer ( VI-7-68 )
  3. Liefke van NIEJENHUIS geb. 16-2-1869 te Slochteren (Harkstede) (GA-26) / ovl. 24-5-1951 te Ten Boer (overl. Groningen) (OA-21) ( VI-7-69 )
  4. Cornelis van NIEJENHUIS geb. 19-12-1871 te Ten Boer (Harkstede) / ovl. 13-6-1873 te Ten Boer (Harkstede) ( VI-7-70 )
  5. Kornelis van NIEJENHUIS geb. 11-7-1876 te Ten Boer (Harkstede) / ovl. 21-8-1876 te Ten Boer (Harkstede) ( VI-7-71 )
  6. Cornelia van NIEJENHUIS geb. 6-9-1877 te Ten Boer (Ten Post) / ovl. 11-5-1916 te Ten Boer (Lellens) ( VI-7-72 )

V-1-10 Anje [Jans] van NIEJENHUIS
geb. 4-7-1835 te Krewerd
ovl. 22-3-1898 te 't Zandt, 62 jaar oud
dochter van: Jans [Engelkes] van NIEJENHUIS
Liefke [Eppes] DOORNBOS
( IV-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenmeid (1857), landbouwster (1868, 1893).
 
  Zij trouwde (1) op 27-11-1857 te Bierum met:  
  Klaas VEGTER
geb. 6-7-1834 te Holwierde
ovl. 12-8-1866 te Bierum, 32 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1857).
 
  Uit deze relatie  
  1. Martje VEGTER geb. 17-12-1859 te Bierum (Spijk) / ovl. 7-3-1862 te Bierum (Spijk) ( VI-8-74 )
  2. Michiel VEGTER geb. 6-5-1862 te Bierum (Spijk) / ovl. 17-12-1864 te Bierum (Spijk) ( VI-8-76 )
  3. Martje VEGTER geb. 27-7-1864 te Bierum (Spijk) / ovl. 10-11-1913 te 't Zandt ( VI-8-78 )
  4. Klaas Michiel VEGTER geb. 26-12-1866 te Bierum (Spijk) / ovl. 3-1-1926 te Loppersum ( VI-8-80 )
  Zij trouwde (2) op 9-1-1868 te Bierum met:  
  Egge BUSZ
geb. 14-2-1835 te Spijk
ovl. 22-5-1880 te Spijk, 45 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1868).
 
  Uit deze relatie  
  1. Liefke BUSZ geb. 3-12-1868 te Bierum (Spijk) / ovl. 26-4-1917 te Zandeweer ( VI-8-82 )
  2. Cornelia BUSZ geb. 12-4-1872 te Leermens / ovl. 25-10-1960 te Garrelsweer ( VI-8-84 )
  3. Lambertus BUSZ geb. 24-3-1875 te Bierum / ovl. 9-10-1956 te Kantens ( VI-8-86 )
  4. Evert BUSZ geb. 28-3-1879 te Bierum (Spijk) / ovl. 26-5-1882 te Uithuizermeeden ( VI-8-88 )

V-1-11 Evert van NIEJENHUIS
geb. 9-6-1837 te Krewerd
ovl. 14-10-1896 te Leermens, 59 jaar oud
zoon van: Jans [Engelkes] van NIEJENHUIS
Liefke [Eppes] DOORNBOS
( IV-1-4 )
  Hij trouwde op 9-3-1882 met:  
  Martje BOS
geb. 13-7-1858 te Bierum
ovl. 3-7-1884 te Leermens, 25 jaar oud
dochter van: Klaas BOS
Martha SLAGTER

  Uit deze relatie  
  1. Jans van NIEJENHUIS geb. 17-5-1882 te Stedum / ovl. 21-1-1963 te Overschild ( VI-9-89 )
  2. NN van NIEJENHUIS geb. 30-6-1884 te 'tZandt (Leermens) / ovl. 30-6-1884 te 'tZandt (Leermens) ( VI-9-90 )

  Generatie VI  
VI-1-2 Jantje van der ZWAAG
geb. 2-2-1837 te Bierum (Krewerd)
ovl. 21-3-1916 te Ten Boer (Thesinge), 79 jaar oud
dochter van: Jannes [Simons] van der ZWAAG
Engelina [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-3 )
  Zij trouwde (1) op 16-5-1862 te Appingedam met:  
  Jan [Derks] SMIT
geb. 3-6-1832 te Opwierde
ovl. 2-3-1864 te Bierum (Krewerd), 31 jaar oud
zoon van: Derk [Jacobs] SMIT
Martje [Jans] VOS

  Zij trouwde (2) op 16-6-1870 te Bierum met:  
  Jannes BOUWSEMA
geb. 4-4-1831 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 31-5-1875 te Ten Boer (Thesinge), 44 jaar oud
zoon van: Jan [Joostens] BOUWSEMA
Menna [Willems] NIENHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: houtklopper.
 
  Uit deze relatie  
  1. Menna BOUWSEMA geb. 14-12-1871 te Ten Boer (St Annen) / ovl. 22-8-1954 te Loppersum (OA-14) ( VII-1-2 )
  2. Engelina BOUWSEMA geb. 24-5-1873 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 25-5-1909 ( VII-1-4 )
  Zij trouwde (3) op 12-7-1877 met:  
  Hendrik NOORDHUIS
geb. 3-11-1849 te Bedum
ovl. 6-1-1921 te Groningen, 71 jaar oud
zoon van: Fokko [Jans] NOORDHUIS
Aaffien [Jelmers] BIERMA


VI-1-4 Frouwke [Jans] van der ZWAAG
geb. 10-3-1838 te Bierum (Krewerd)
ovl. 23-8-1915 te Ten Boer (Thesinge), 77 jaar oud
dochter van: Jannes [Simons] van der ZWAAG
Engelina [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1898).
 
  Zij trouwde op 18-3-1859 te Appingedam (HA-5) met:  
  Jan [Alberts] DIJKEMA
geb. 14-9-1832 te Appingedam (Tjamsweer)
ovl. 14-1-1915 te Ten Boer (Ten Post), 82 jaar oud
zoon van: Albert [Jans] DIJKEMA
Trijntje [Klaassen] VECHTER

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (o.a. 1898).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert DIJKEMA geb. 8-3-1860 te Ten Boer ( VII-2-6 )
  2. Jannes DIJKEMA geb. 9-12-1861 te Ten Boer / ovl. 19-1-1945 te Ten Boer ( VII-2-8 )
  3. Klaas DIJKEMA geb. 21-3-1864 te Ten Boer / ovl. 25-12-1947 te Overschild ( VII-2-10 )
  4. Engelina DIJKEMA geb. 8-4-1866 te Ten Boer / ovl. 16-12-1947 te Schildwolde ( VII-2-12 )
  5. Trientje DIJKEMA geb. 10-11-1869 te Ten Boer / ovl. 8-3-1943 te Groningen ( VII-2-14 )
  6. Janna DIJKEMA geb. 10-7-1872 te Ten Boer / ovl. 9-5-1933 te Ten Boer (Woltersum) ( VII-2-16 )
  7. Jantje DIJKEMA geb. 30-9-1875 te Ten Boer / ovl. 12-2-1887 te Ten Boer (Woltersum) ( VII-2-18 )
  8. Siebrand DIJKEMA geb. 1-8-1878 te Ten Boer / ovl. 29-5-1907 te Slochteren ( VII-2-20 )

VI-1-6 Ettje van der ZWAAG
geb. 15-11-1840 te Bierum (Krewerd)
ovl. 11-12-1909 te Sauwerd, 69 jaar oud
dochter van: Jannes [Simons] van der ZWAAG
Engelina [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-3 )
  Zij trouwde op 7-5-1869 te Bierum met:  
  Willem REINDERS
geb. 15-6-1845 te Loppersum
ovl. 11-2-1915 te Sauwerd, 69 jaar oud
zoon van: Derk [Willems] REINDERS
Anje [Tonnis] SMIT

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Uit deze relatie  
  1. Derk REINDERS geb. 4-1-1870 te Ten Boer ( VII-3-22 )
  2. NN REINDERS geb. 15-11-1871 te Loppersum / ovl. 15-11-1871 te Loppersum ( VII-3-24 )
  3. Jannes REINDERS geb. 12-4-1873 te Loppersum / ovl. 30-10-1900 te Groningen ( VII-3-26 )

VI-1-8 Harmanna van der ZWAAG
geb. 20-3-1843 te Bierum (Krewerd)
ovl. 6-9-1906 te Bierum (Spijk), 63 jaar oud
dochter van: Jannes [Simons] van der ZWAAG
Engelina [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-3 )
  Zij trouwde op 10-5-1865 te Bierum met:  
  Jan WESTERDIJK
geb. 24-11-1831 te Uithuizen
ovl. 13-5-1906 te Bierum (Spijk), 74 jaar oud
zoon van: Berend [Pieters] WESTERDIJK
Trientje [Jacobs] van VENNEN

  Uit deze relatie  
  1. Engelina WESTERDIJK geb. 7-11-1865 te Bierum (Krewerd) / ovl. 27-2-1944 te Bierum ( VII-4-28 )
  2. Trijntje WESTERDIJK geb. 12-11-1867 te Bierum (Krewerd) / ovl. 3-5-1945 te Bierum (Spijk) ( VII-4-30 )
  3. Berend Pieter WESTERDIJK geb. 23-9-1869 te Bierum (Krewerd) / ovl. 25-2-1941 te Loppersum ( VII-4-32 )
  4. Jannes Simon WESTERDIJK geb. 13-12-1871 te Bierum (Krewerd) / ovl. 21-2-1872 te Bierum (Krewerd) ( VII-4-34 )
  5. Jans Simon WESTERDIJK geb. 18-1-1873 te Bierum (Krewerd) / ovl. 8-1-1945 ( VII-4-36 )
  6. Pieter WESTERDIJK geb. 5-8-1875 te Bierum (Krewerd) / ovl. 7-3-1959 te Bierum (Spijk) ( VII-4-38 )
  7. Jan Berend WESTERDIJK geb. 11-7-1878 te Bierum (Spijk) ( VII-4-40 )
  8. Hendrik WESTERDIJK geb. 12-4-1882 te Bierum (Spijk) / ovl. 4-6-1930 te Groningen ( VII-4-42 )
  9. Harmanna WESTERDIJK geb. 20-2-1885 te Bierum (Spijk) / ovl. 23-1-1925 te Delfzijl ( VII-4-44 )

VI-1-10 Siementje [Jannes] van der ZWAAG
geb. 18-11-1845 te Bierum (Krewerd)
ovl. 21-12-1871 te Appingedam, 26 jaar oud
dochter van: Jannes [Simons] van der ZWAAG
Engelina [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-3 )
  Zij trouwde op 21-12-1871 te Appingedam met:  
  Willem [Berends] DIJKEMA
geb. 16-7-1845 te Appingedam
zoon van: Berend [Pieters] DIJKEMA
Harmanna [Willems] BOS

  Persoonlijke informatie
Beroep: buitenvaarder (1874, 1884), scheepskapitein (1872, 1879, 1882), voerman, koemelker, melkboer en handelaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harmanna DIJKEMA geb. 15-10-1872 te Appingedam (GA-113) / ovl. 15-6-1873 te Bierum (Krewerd) (OA-32) ( VII-5-46 )
  2. Harmanna Engelina DIJKEMA geb. 25-6-1874 te Appingedam (GA-68) ( VII-5-48 )
  3. Jannes Siemon DIJKEMA geb. 27-6-1879 te Appingedam (GA-65) ( VII-5-50 )
  4. Pieter DIJKEMA geb. 17-8-1882 te Appingedam (GA-67) / ovl. 11-7-1950 te Groningen (OA-925) ( VII-5-52 )
  5. Engelinus DIJKEMA geb. 13-12-1884 te Appingedam (GA-133) ( VII-5-54 )
  6. NN DIJKEMA geb. 19-5-1887 te Appingedam (GA-30) / ovl. 19-5-1887 ( VII-5-56 )

VI-1-12 Hilje van der ZWAAG
geb. 20-12-1848 te Bierum (Krewerd)
ovl. 18-4-1924 te Loppersum, 75 jaar oud
dochter van: Jannes [Simons] van der ZWAAG
Engelina [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-3 )
  Zij trouwde op 15-5-1874 te Bierum met:  
  Jacob RITSEMA
geb. 13-6-1847 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 23-4-1929 te Loppersum, 81 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje RITSEMA ( VII-6-58 )
  2. Jans RITSEMA ( VII-6-60 )
  3. Engelina RITSEMA ( VII-6-62 )
  4. Willem RITSEMA ( VII-6-64 )

VI-1-14 Heertje DIJKSTERHUIS
geb. 12-12-1853 te Bierum (Krewerd)
ovl. 8-6-1854 te Bierum (Krewerd), 5 maand oud
zoon van: Jacob [Heertjes] DIJKSTERHUIS
Engelina [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-3 )

VI-2-15 Siemen van NIEJENHUIS
geb. 17-10-1840 te Bierum (Godlinze)
ovl. 4-4-1915 te Uithuizermeeden, 74 jaar oud
zoon van: Harmannus [Jans] van NIEJENHUIS
Trijntje [Sijmens] DOORNBOS
( V-1-4 )
  Hij trouwde met:  
  Seike BOS
geb. 17-10-1836 te Uithuizermeeden
ovl. 25-10-1913 te Uithuizermeeden, 77 jaar oud

VI-2-16 Jans van NIEJENHUIS
geb. 9-7-1842 te Eenum
ovl. 3-12-1893 te 't Zandt, 51 jaar oud
zoon van: Harmannus [Jans] van NIEJENHUIS
Trijntje [Sijmens] DOORNBOS
( V-1-4 )
  Hij trouwde op 5-2-1869 te 't Zandt met:  
  Jantje [Pieters] BALKEMA
geb. 1-1-1849 te Bierum
ovl. 7-5-1927 te 't Zandt (Leermens), 78 jaar oud
dochter van: Pieter [Tjaarts] BALKEMA
Elijsabet [Rengenier] POST

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1898, 1901).
 
  Uit deze relatie  
  1. Elizabeth [Jans] van NIEJENHUIS geb. 14-10-1869 te 't Zandt (Leermens) / ovl. 1-6-1951 te Appingedam ( VII-7-65 )
  2. Trientje van NIEJENHUIS geb. 27-6-1873 te 't Zandt (Leermens) / ovl. 28-2-1959 te Stedum ( VII-7-66 )
  3. Pieterke Harmanna van NIEJENHUIS geb. 23-12-1879 te 't Zandt (Leermens) / ovl. 30-1-1964 ( VII-7-67 )

VI-2-17 Jantje van NIEJENHUIS
geb. 14-5-1845 te Eenum
ovl. 30-5-1920 te Groningen, 75 jaar oud
dochter van: Harmannus [Jans] van NIEJENHUIS
Trijntje [Sijmens] DOORNBOS
( V-1-4 )
  Zij trouwde op 19-6-1873 te 't Zandt (HA-14) met:  
  Roelf SMEDEMA
geb. 15-7-1842 te Kantens
ovl. 17-6-1877 te Stedum (Huizinge), 34 jaar oud
zoon van: Harm [Pieters] SMEDEMA
Roelina Johanna MEINARDI

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1873).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 28 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelina Johanna SMEDEMA geb. 9-3-1874 te Stedum (Huizinge) / ovl. 22-12-1956 te Groningen ( VII-8-69 )
  2. Harmannus SMEDEMA geb. 30-3-1875 te Stedum (Huizinge) / ovl. 8-6-1945 te Zuidhorn ( VII-8-71 )
  3. Harm SMEDEMA geb. 26-4-1876 te Stedum (Huizinge) / ovl. 30-6-1951 te Stedum (Huizinge) ( VII-8-73 )
  4. Roelf Harm SMEDEMA geb. 15-7-1877 te Stedum (Huizinge) / ovl. 29-1-1953 te Haren ( VII-8-75 )

VI-2-18 Roelfke van NIEJENHUIS
geb. 13-8-1847 te Eenum
ovl. 23-1-1878 te Bierum (Godlinze), 30 jaar oud
dochter van: Harmannus [Jans] van NIEJENHUIS
Trijntje [Sijmens] DOORNBOS
( V-1-4 )
  Zij trouwde op 11-12-1867 te 't Zandt (HA-24) met:  
  Kornelis MEINARDI
geb. 10-6-1841 te Zandeweer
ovl. 12-8-1923 te Bierum (Godlinze), 82 jaar oud
zoon van: Johannes MEINARDI
Jantje [Kornelis] KNOL

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1875, 1896).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje MEINARDI geb. 8-6-1869 te Kantens (Zandeweer) (GA-30) ( VII-9-77 )
  2. Harmannus MEINARDI geb. 29-6-1872 te Bierum (Godlinze) / ovl. 9-3-1951 te Slochteren (Hellum) ( VII-9-79 )
  3. Trientje MEINARDI geb. 2-2-1875 te Bierum (Godlinze) (GA-16) / ovl. 10-5-1913 te Groningen ( VII-9-81 )
  4. Johanna MEINARDI geb. 12-12-1877 te Bierum (Godlinze) / ovl. 24-12-1877 te Bierum (Godlinze) ( VII-9-83 )

VI-2-19 Eltje van NIEJENHUIS
geb. 5-9-1850 te Eenum
ovl. 24-9-1877 te Wirdum, 27 jaar oud
zoon van: Harmannus [Jans] van NIEJENHUIS
Trijntje [Sijmens] DOORNBOS
( V-1-4 )
  Hij trouwde op 2-6-1876 te Loppersum met:  
  Okkedina DIJKEMA
geb. 22-4-1838 te Wirdum
ovl. 29-5-1905 te Wirdum, 67 jaar oud
dochter van: Sebe Kornelis DIJKEMA
Bouke [Okkes] DIJKEMA

  Uit deze relatie  
  1. Bouwina van NIEJENHUIS geb. 21-8-1876 te Loppersum / ovl. 10-9-1967 te Wirdum ( VII-10-84 )

VI-2-20 Jan van NIEJENHUIS
geb. 18-10-1858 te Eenum
ovl. 14-1-1933 te Haren, 74 jaar oud
zoon van: Harmannus [Jans] van NIEJENHUIS
Trijntje [Sijmens] DOORNBOS
( V-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1893).
 
  Hij trouwde op 12-5-1893 te ‘t Zandt (HA-7) met:  
  Aaltje BUREMA
geb. 18-3-1866 te Leermens
ovl. 5-4-1945 te Haren, 79 jaar oud
dochter van: Luurt BUREMA
Klaassien SIEBE

  Bij het huwelijk
Bruidegom 34 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaziena Magretha Christiena van NIEJENHUIS geb. 31-1-1894 te ‘t Zandt (Leermens) / ovl. 18-4-1972 te Oosterwolde (Frl) ( VII-11-85 )
  2. Katrina Jantina Roelina van NIEJENHUIS geb. 20-7-1895 te ‘t Zandt (Leermens) / ovl. 21-3-1959 te Groningen ( VII-11-86 )
  3. Harmannus Simon [Jans] van NIEJENHUIS geb. 5-4-1897 te ‘t Zandt (Leermens) / ovl. 3-5-1953 te ‘t Zandt (Leermens, Schatsborg) ( VII-11-87 )

VI-3-22 Klaas [Albartus] VEGTER
zoon van: Albartus [Klaassen] VEGTER
Ettje [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-5 )
  Hij trouwde op 15-6-1871 te Delfzijl met:  
  Aagtje SMIT
geb. 5-3-1840 te Delfzijl (Uitwierde)
  Uit deze relatie  
  1. Albertus VEGTER ( VII-12-88 )
  2. Albertus VEGTER ( VII-12-89 )

VI-3-24 Jans VEGTER
geb. 21-9-1842 te Appingedam (Marsum)
ovl. 22-11-1842 te Appingedam (Marsum), 8 weken oud
zoon van: Albartus [Klaassen] VEGTER
Ettje [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-5 )

VI-3-26 Jannes [Albartus] VEGTER
geb. 29-5-1844 te Appingedam
ovl. 3-4-1850 te Appingedam (Marsum), 5 jaar oud
zoon van: Albartus [Klaassen] VEGTER
Ettje [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-5 )

VI-3-28 Jantje VEGTER
geb. 27-5-1846 te Appingedam (Langerijp)
ovl. 7-1-1931 te Groningen, 84 jaar oud
dochter van: Albartus [Klaassen] VEGTER
Ettje [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-5 )
  Zij trouwde op 6-5-1870 te Appingedam met:  
  Reint DIJKEMA
geb. 1-3-1844 te Appingedam (Tjamsweer)
ovl. 28-9-1886 te Bierum (Godlinze), 42 jaar oud
zoon van: Albert DIJKEMA
Else [Reints] GEERTSEMA

  Uit deze relatie  
  1. Albartus DIJKEMA geb. 28-7-1871 te Bierum (Godlinze) ( VII-13-91 )
  2. Ettje DIJKEMA geb. 2-8-1873 te Bierum (Godlinze) / ovl. 5-3-1947 te Schildwolde ( VII-13-93 )
  3. Elje DIJKEMA geb. 14-8-1875 te Bierum (Godlinze) / ovl. 14-6-1958 te Schildwolde ( VII-13-95 )
  4. Martje DIJKEMA geb. 19-4-1878 te Bierum (Godlinze) / ovl. 30-3-1902 te Bierum (Godlinze) ( VII-13-97 )
  5. Albert DIJKEMA geb. 12-12-1880 te Bierum (Godlinze) / ovl. ca 1968 ( VII-13-99 )
  6. Engelina DIJKEMA geb. 27-5-1883 ( VII-13-101 )
  7. Klaas DIJKEMA geb. 27-5-1883 te Bierum (Godlinze) / ovl. 25-4-1942 te Groningen ( VII-13-103 )
  8. Anje DIJKEMA geb. 25-10-1885 te Bierum (Godlinze) / ovl. 16-10-1968 ( VII-13-105 )

VI-3-30 Harmannus VEGTER
geb. 9-7-1848 te Appingedam (Marssum)
ovl. 17-1-1892 te Appingedam (Marssum), 43 jaar oud
zoon van: Albartus [Klaassen] VEGTER
Ettje [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-5 )
  Hij trouwde op 30-6-1874 te Appingedam met:  
  Jantje DOORNBOS
geb. 2-3-1843 te Leermens
ovl. 17-3-1930 te Appingedam, 87 jaar oud
dochter van: Klaas [Sierts] DOORNBOS
Geertje [Pieters] NIEBORG

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwster.
 
  Uit deze relatie  
  1. Albartus VEGTER geb. 13-6-1875 te Appingedam / ovl. 17-2-1961 te Appingedam ( VII-14-106 )
  2. Geertje VEGTER geb. 30-8-1878 te Appingedam (Marssum) / ovl. 11-2-1942 te Enumatil ( VII-14-107 )
  3. Ettje VEGTER geb. 17-11-1880 te Appingedam (Marssum) / ovl. 15-4-1978 ( VII-14-108 )
  4. Klaas VEGTER geb. 30-9-1883 te Appingedam (Marssum) / ovl. 6-2-1952 te Appingedam ( VII-14-110 )
  5. Hilje VEGTER geb. 30-9-1883 te Appingedam (Marssum) / ovl. 24-1-1973 ( VII-14-109 )

VI-3-32 Jannes VEGTER
geb. 14-7-1852 te Appingedam
ovl. 31-5-1922 te Appingedam, 69 jaar oud
zoon van: Albartus [Klaassen] VEGTER
Ettje [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-5 )
  Hij trouwde op 17-11-1882 te Delfzijl met:  
  Geertruida STEENHUIS
geb. 8-2-1859 te Delfzijl (Uitwierde)
ovl. 14-8-1923 te Appingedam, 64 jaar oud
dochter van: Jacob STEENHUIS
Grietje VOS

  Uit deze relatie  
  1. Albartus VEGTER geb. 31-12-1883 te Appingedam (Marsum) / ovl. 30-7-1936 te Schiermonnikoog ( VII-15-111 )
  2. Jakob VEGTER geb. 21-5-1885 te Appingedam (Marsum) / ovl. 6-6-1949 te Groningen ( VII-15-112 )
  3. Klaas VEGTER geb. 25-9-1886 te Appingedam (Marsum) / ovl. 7-9-1972 ( VII-15-113 )
  4. NN VEGTER geb. 15-4-1888 te Appingedam (Marsum) / ovl. 15-4-1888 te Appingedam (Marsum) ( VII-15-114 )
  5. Willem VEGTER geb. 14-6-1889 te Appingedam (Marsum) / ovl. 19-11-1974 te Assen ( VII-15-115 )
  6. Harmannus VEGTER geb. 25-2-1891 te Appingedam (Marsum) / ovl. 1-4-1892 te Appingedam (Marsum) ( VII-15-116 )
  7. Abel VEGTER geb. 25-10-1892 te Appingedam (Marsum) / ovl. 26-10-1918 te Haarlem ( VII-15-117 )
  8. Ettje VEGTER geb. 14-12-1894 te Appingedam (Marsum) ( VII-15-118 )
  9. Grietje VEGTER geb. 8-11-1897 te Appingedam (Marsum) / ovl. 17-3-1946 te Groningen ( VII-15-119 )
  10. Harmannus VEGTER geb. 17-1-1900 te Appingedam (Marsum) ( VII-15-120 )

VI-3-34 Wille VEGTER
geb. 14-8-1854 te Appingedam
ovl. 3-5-1937 te Bierum, 82 jaar oud
zoon van: Albartus [Klaassen] VEGTER
Ettje [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde op 30-10-1885 te Delfzijl met:  
  Dieuwerke POELMAN
geb. 4-12-1859 te Delfzijl (Uitwierde)
ovl. 24-5-1935 te Bierum, 75 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Ettje VEGTER ( VII-16-121 )
  2. Dedtje VEGTER ( VII-16-122 )
  3. Jantina Engelina VEGTER ( VII-16-123 )
  4. Jan Cornelis VEGTER ( VII-16-124 )
  5. Albartus VEGTER ( VII-16-125 )
  6. NN VEGTER ( VII-16-126 )

VI-3-36 Engelina VEGTER
geb. 10-3-1857 te Appingedam (Marssum)
ovl. 12-12-1942 te Delfzijl (Geefsweer), 85 jaar oud
dochter van: Albartus [Klaassen] VEGTER
Ettje [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-5 )
  Zij trouwde (1) op 27-4-1877 te Appingedam met:  
  Willem DIJKEMA
geb. 17-2-1849 te Appingedam
ovl. 29-4-1909 te Delfzijl (Farmsum), 60 jaar oud
zoon van: Albert DIJKEMA
Else [Reints] GEERTSEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1907).
 
  Uit deze relatie  
  1. Albartus DIJKEMA geb. 7-3-1878 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 9-3-1953 ( VII-17-128 )
  2. Ettje DIJKEMA geb. 19-7-1880 te Delfzijl (Farmsum) ( VII-17-130 )
  3. Albert DIJKEMA geb. 25-7-1883 te Delfzijl (Farmsum) ( VII-17-132 )
  4. Elje DIJKEMA geb. 5-8-1887 te Delfzijl (Farmsum) ( VII-17-134 )
  5. Reint DIJKEMA geb. 2-5-1893 te Delfzijl (Farmsum) ( VII-17-136 )
  Zij trouwde (2) op 12-5-1915 te Delfzijl met:  
  Pieter KOOIJMA
geb. 18-3-1853 te Sappemeer
ovl. 3-10-1931 te Siddeburen, 78 jaar oud
zoon van: Hindrikus KOOIJMA
Hindrika SMIT


VI-4-38 Wobbechien HIJBELS
geb. 28-12-1850 te Bierum (Krewerd)
ovl. 28-7-1927 te Middelstum, 76 jaar oud
dochter van: Tiemen [Jans] HIJBELS
Trijntje [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-6 )
  Zij trouwde (1) op 22-7-1875 te Bierum met:  
  Reinje KAMPHUIS
geb. 15-3-1851 te Bierum (Krewerd)
ovl. 12-8-1901 te Bierum (Krewerd), 50 jaar oud
zoon van: Jakob [Reinjes] KAMPHUIS
Abeltje [Alberts] HUISMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht en dagloner.
 
  Uit deze relatie  
  1. Tiemen KAMPHUIS geb. 22-12-1875 te Garrelsweer / ovl. 1-2-1876 te Garrelsweer ( VII-18-138 )
  2. Trijntje KAMPHUIS geb. 18-4-1877 te Bierum (Krewerd) / ovl. 20-1-1933 te Bierum (Godlinze) ( VII-18-140 )
  3. Abeltje KAMPHUIS geb. 24-7-1880 te Bierum (Krewerd) ( VII-18-142 )
  4. Liefke KAMPHUIS geb. 14-8-1882 te Bierum (Krewerd) / ovl. 29-4-1886 te Bierum (Krewerd) ( VII-18-144 )
  5. Jacob KAMPHUIS geb. 26-1-1885 te Bierum (Krewerd) ( VII-18-146 )
  6. Tiemen KAMPHUIS geb. 3-11-1888 te Bierum (Krewerd) / ovl. ca 1960 ( VII-18-148 )
  Zij trouwde (2) op 24-3-1904 te Appingedam met:  
  Jakob NOOT
geb. 22-4-1855 te Bierum (Holwierde)
ovl. 21-11-1933 te Middelstum, 78 jaar oud
zoon van: Jan [Jakobs] NOOT
Jantje [Alberts] KLINKHAMER

  Persoonlijke informatie
Beroep: landgebruiker.
 

VI-4-40 Liefke HIJBELS
geb. 28-12-1850 te Bierum (Krewerd)
ovl. 29-4-1851 te Bierum (Krewerd), 4 maand oud
dochter van: Tiemen [Jans] HIJBELS
Trijntje [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-6 )

VI-4-42 Jans HIJBELS
geb. 1-7-1853 te Bierum (Krewerd)
ovl. 8-3-1854 te Bierum (Krewerd), 8 maand oud
zoon van: Tiemen [Jans] HIJBELS
Trijntje [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-6 )

VI-4-44 Lijfke HIJBELS
geb. 2-3-1855 te Bierum (Krewerd)
ovl. 15-10-1934 te Haren, 79 jaar oud
dochter van: Tiemen [Jans] HIJBELS
Trijntje [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-6 )
  Zij trouwde (1) op 3-6-1875 te Bierum met:  
  Bernardus EMMELKAMP
geb. 17-10-1851 te 't Zandt (Oosterwijtwerd) (GA-88)
ovl. 11-5-1919 te Appingedam, 67 jaar oud
zoon van: Jan [Everts Bernardus] EMMELKAMP
Jantje [Hindrikus] BOSKER
fam. 75: ( VIII-1-5 )
  Uit deze relatie  
  1. Jan Evert EMMELKAMP geb. 15-11-1876 te Holwierde / ovl. 7-1-1949 te Appingedam (Tjamsweer) fam. 75: ( X-5-15 )
  2. Trijntje EMMELKAMP geb. 18-3-1879 te Bierum (Holwierde) / ovl. 18-10-1965 te Appingedam fam. 75: ( X-5-16 )
  3. Jantje EMMELKAMP geb. 12-8-1880 te Bierum (Holwierde) fam. 75: ( X-5-17 )
  4. Tijmen Jan EMMELKAMP geb. 16-1-1883 te Bierum (Holwierde) (GA-8) / ovl. 7-6-1964 te Manhattan, Gallatin county (Montana, U.S.A.) fam. 75: ( X-5-18 )
  5. Wilhelmina Wobbechien EMMELKAMP geb. 4-11-1886 te Bierum (Holwierde) (GA-113) fam. 75: ( X-5-19 )
  6. Jans EMMELKAMP geb. 12-2-1889 te Bierum (Holwierde) fam. 75: ( X-5-20 )
  7. Frouke EMMELKAMP geb. 6-5-1891 te 't Zandt (Oosterwijtwerd) fam. 75: ( X-5-21 )
  8. Elizabeth EMMELKAMP geb. 10-2-1894 te 't Zandt (Oosterwijtwerd) / ovl. 28-9-1975 fam. 75: ( X-5-22 )
  9. Wobbechien EMMELKAMP geb. 10-2-1894 te 't Zandt (Oosterwijtwerd) / ovl. 8-6-1977 fam. 75: ( X-5-23 )
  Zij trouwde (2) op 22-12-1921 te Appingedam met:  
  Lammert PLEITER
geb. 16-3-1849 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 12-6-1937 te Haren, 88 jaar oud
zoon van: Lammert PLEITER
Jantje ENSING

  Persoonlijke informatie
Beroep: kweker.
 

VI-4-46 Jans HIJBELS
geb. 21-3-1856 te Bierum (Krewerd)
ovl. 6-8-1876 te Bierum (Krewerd), 20 jaar oud
zoon van: Tiemen [Jans] HIJBELS
Trijntje [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-6 )

VI-4-48 Elizabeth HIJBELS
geb. 16-5-1859 te Bierum (Krewerd)
ovl. 7-12-1943 te Bierum, 84 jaar oud
dochter van: Tiemen [Jans] HIJBELS
Trijntje [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-6 )

VI-4-50 Lambertus HIJBELS
geb. 18-12-1866 te Bierum (Krewerd)
ovl. 27-3-1867 te Bierum (Krewerd), 3 maand oud
zoon van: Tiemen [Jans] HIJBELS
Trijntje [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-6 )

VI-4-52 Anje HIJBELS
geb. 3-4-1868 te Bierum (Krewerd)
ovl. 8-3-1916 te Bierum, 47 jaar oud
dochter van: Tiemen [Jans] HIJBELS
Trijntje [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-6 )

VI-5-53 NN van NIEJENHUIS
geb. 18-10-1862 te Bierum (Krewerd)
ovl. 18-10-1862 te Bierum (Krewerd), 0 dagen oud
dochter van: Engelke [Jans] van NIEJENHUIS
Monje KREMER
( V-1-7 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: levenloos geboren.
 

VI-5-54 Liefke van NIEJENHUIS
geb. 19-7-1864 te Bierum (Krewerd)
ovl. 12-11-1859 te Ten Boer (Sint Annen), -1711 dagen oud
dochter van: Engelke [Jans] van NIEJENHUIS
Monje KREMER
( V-1-7 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Lambartus. Beroep: landbouwster.
 
  Zij trouwde op 29-5-1889 te Bierum (HA-17) met:  
  Johannes van der HOEK
geb. 12-10-1864 te Usquert
ovl. 25-11-1950 te Bedum, 86 jaar oud
zoon van: Jan van der HOEK
Auke MEIJER

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan van der HOEK geb. 6-4-1890 te Winsum (Obergum) / ovl. 22-7-1890 te Winsum (Obergum) ( VII-19-150 )
  2. Jan van der HOEK geb. 5-6-1891 te Winsum (Ranum) ( VII-19-152 )
  3. Engelhardus van der HOEK geb. 1-2-1895 te Zuidbroek / ovl. 10-2-1895 te Zuidbroek ( VII-19-156 )
  4. Montiena Aukea van der HOEK geb. 1-2-1895 te Zuidbroek / ovl. 10-10-1988 te Overschild ( VII-19-154 )
  5. Engelhardus van der HOEK geb. 9-1-1902 te Kantens (Rottum) ( VII-19-158 )

VI-5-55 Lambartus van NIEJENHUIS
geb. 19-7-1864 te Bierum (Krewerd)
ovl. 13-3-1957 te Ens, 92 jaar oud
zoon van: Engelke [Jans] van NIEJENHUIS
Monje KREMER
( V-1-7 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Liefke. Beroep: landbouwer (1901, 1935).
 
  Hij trouwde op 13-6-1901 te Bierum (HA-19) met:  
  Gepke KRUIGER
geb. 2-10-1874 te Bierum (Godlinze)
ovl. 15-1-1945 te Bierum, 70 jaar oud
dochter van: Joost KRUIGER
Martje HERINGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1901).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 36 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Engelhardus van NIEJENHUIS geb. 21-10-1902 te Bierum (Krewerd) / ovl. 3-8-1921 te Bierum (Krewerd) ( VII-20-159 )
  2. Johan van NIEJENHUIS geb. 1-9-1903 te Bierum (Krewerd) / ovl. 6-9-1992 te Bierum (Krewerd) ( VII-20-160 )
  3. Montiena van NIEJENHUIS geb. 4-8-1907 te Bierum (Krewerd) / ovl. 31-5-1995 te Ens (N.O. polder) ( VII-20-161 )
  4. Jan van NIEJENHUIS geb. 14-3-1913 te Bierum (Krewerd) ( VII-20-162 )
  5. Jans van NIEJENHUIS geb. 24-5-1917 te Bierum (Krewerd) / ovl. 21-5-1918 te Bierum (Krewerd) ( VII-20-163 )

VI-5-56 NN van NIEJENHUIS
geb. 1-1-1866 te Bierum (Krewerd)
ovl. 1-1-1866 te Bierum (Krewerd), 0 dagen oud
zoon van: Engelke [Jans] van NIEJENHUIS
Monje KREMER
( V-1-7 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VI-5-57 Jan van NIEJENHUIS
geb. 18-12-1871 te Bierum (Krewerd)
ovl. 6-8-1880 te Bierum (Krewerd), 8 jaar oud
zoon van: Engelke [Jans] van NIEJENHUIS
Monje KREMER
( V-1-7 )

VI-6-58 Liefke van NIEJENHUIS
geb. 10-12-1862 te Bierum (Krewerd)
ovl. 11-12-1862 te Bierum (Krewerd), 1 dagen oud
dochter van: Jan [Jans] van NIEJENHUIS
Jantje BOEKHOUDT
( V-1-8 )
  Persoonlijke informatie
Overleden op de dag van haar geboorte.
 

VI-6-59 Jan [Jans] van NIEJENHUIS
geb. 29-10-1863 te Appingedam (Tjamsweer)
ovl. 19-11-1908 te Appingedam (Tjamsweer), 45 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] van NIEJENHUIS
Jantje BOEKHOUDT
( V-1-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde op 17-10-1893 te Appingedam met:  
  Dieuwerke BOSSCHER
geb. 10-9-1867 te Appingedam (Opwierde)
ovl. 2-3-1936 te Groningen, 68 jaar oud
dochter van: Harm [Hindriks] BOSSCHER
Geessien [Heikes] BULT

  Uit deze relatie  
  1. Jan van NIEJENHUIS geb. 15-7-1894 te Appingedam / ovl. 11-1-1968 te Groningen ( VII-21-164 )
  2. Harm Hendrik van NIEJENHUIS geb. 14-8-1898 te Appingedam / ovl. 18-12-1974 te Ten Boer ( VII-21-165 )
  3. Jans Engel van NIEJENHUIS geb. 24-8-1905 te Appingedam (Tjamsweer) ( VII-21-166 )

VI-6-60 Jans van NIEJENHUIS
geb. 30-1-1866 te Appingedam (Tjamsweer)
ovl. 29-12-1870 te Appingedam (Tjamsweer), 4 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] van NIEJENHUIS
Jantje BOEKHOUDT
( V-1-8 )

VI-6-61 Pieter van NIEJENHUIS
geb. 8-5-1870 te Appingedam (Tjamsweer)
ovl. 28-4-1873 te Appingedam (Tjamsweer), 2 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] van NIEJENHUIS
Jantje BOEKHOUDT
( V-1-8 )

VI-6-62 Liefke van NIEJENHUIS
geb. 8-4-1872 te Appingedam (Tjamsweer) (GA-47)
ovl. 1-11-1940 te Loppersum, 68 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] van NIEJENHUIS
Jantje BOEKHOUDT
( V-1-8 )
  Zij trouwde op 9-5-1893 te Appingedam met:  
  Klaas Michiel VEGTER
geb. 26-12-1866 te Bierum (Spijk)
ovl. 3-1-1926 te Loppersum, 59 jaar oud
zoon van: Klaas VEGTER
Anje [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-10 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1915, 1925).
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje VEGTER geb. 1-4-1894 te Eenum / ovl. 24-3-1956 te Delfzijl (Biessum) ( VII-22-168 )
  2. Jan VEGTER geb. 11-10-1895 te Eenum / ovl. 19-3-1964 te Adorp ( VII-22-170 )
  3. Klaas Michiel VEGTER geb. 20-11-1897 te Eenum / ovl. 22-2-1952 te Leermens ( VII-22-172 )
  4. Jantje VEGTER geb. 15-9-1901 te 't Zandt (Eenum) / ovl. 19-7-1936 te Schoonloërveld ( VII-22-174 )
  5. Jans Pieter VEGTER geb. 12-8-1905 te 't Zandt (Eenum) / ovl. 18-8-1905 te 't Zandt (Eenum) ( VII-22-176 )
  6. Martje VEGTER geb. 27-1-1915 te Bierum (Krewerd) (GA-14) / ovl. 8-1-1996 ( VII-22-178 )

VI-6-63 Jans Engel van NIEJENHUIS
geb. 18-5-1874 te Appingedam (Tjamsweer)
ovl. 22-8-1944 te Loppersum (Overschild) (OA-38), 70 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] van NIEJENHUIS
Jantje BOEKHOUDT
( V-1-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde op 25-5-1903 te Ten Boer met:  
  Eenje VELDMAN
geb. 6-4-1874 te Ten Boer (Wittewierum)
ovl. 2-6-1944 te Groningen, 70 jaar oud
dochter van: Jurrien VELDMAN
Jantje ter LAAN

  Uit deze relatie  
  1. Jan van NIEJENHUIS geb. 21-2-1904 te Woltersum / ovl. 13-9-1969 te Zuidwolde ( VII-23-179 )

VI-6-64 Pieter van NIEJENHUIS
geb. 4-10-1875 te Appingedam (Tjamsweer)
ovl. 12-10-1946 te Ten Boer (Wittewierum), 71 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] van NIEJENHUIS
Jantje BOEKHOUDT
( V-1-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde op 11-3-1903 te Appingedam met:  
  Elizabeth BOLHUIS
geb. 15-9-1870 te Loppersum
ovl. 19-8-1944 te Ten Boer (Wittewierum), 73 jaar oud
dochter van: Siemen [Jannes] BOLHUIS
Wobbechien [Pieters] VOS
fam. 117: ( XII-45-192 )
  Uit deze relatie  
  1. NN van NIEJENHUIS geb. 25-1-1906 te Bierum (Krewerd) / ovl. 25-1-1906 te Bierum (Krewerd) ( VII-24-180 )
  2. Jantje Wobbegien van NIEJENHUIS geb. 2-10-1907 te Bierum (Krewerd) / ovl. 7-7-1987 te Appingedam ( VII-24-181 )
  3. Siemen Jans Pieter van NIEJENHUIS geb. 14-10-1910 te Bierum (Krewerd) / ovl. 30-5-1984 te Ten Boer (Ten Post) ( VII-24-182 )

VI-6-65 Jantje van NIEJENHUIS
geb. 15-2-1879 te Appingedam (Tjamsweer)
ovl. 30-10-1955 te Groningen, 76 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] van NIEJENHUIS
Jantje BOEKHOUDT
( V-1-8 )
  Zij trouwde op 5-5-1903 te Appingedam met:  
  Pieter van der LAAN
geb. 13-3-1877 te Uithuizen
ovl. 6-12-1954 te Groningen, 77 jaar oud
zoon van: Edze van der LAAN
Anje [Pieters] WINTER

  Uit deze relatie  
  1. Edze Jan van der LAAN geb. 3-2-1904 te Uithuizen / ovl. 12-2-1975 te Groningen ( VII-25-184 )
  2. Jan Johannes van der LAAN geb. 5-6-1905 te Uithuizen / ovl. 20-6-1905 te Uithuizen ( VII-25-186 )
  3. Jantiene Anne van der LAAN geb. 14-2-1907 te Groningen / ovl. 19-9-1996 te Groningen ( VII-25-188 )
  4. Annetta Catharina van der LAAN geb. 21-5-1910 te Groningen / ovl. 27-2-2003 te Groningen ( VII-25-190 )
  5. Catharina Pieterdina van der LAAN geb. 2-6-1913 te Groningen / ovl. 25-6-1999 ( VII-25-192 )
  6. Jan Gerard van der LAAN geb. 14-12-1914 te Groningen / ovl. 10-7-1946 te Vught ( VII-25-194 )

VI-6-66 Trijntje van NIEJENHUIS
geb. 25-2-1881 te Appingedam (Tjamsweer)
ovl. 11-11-1964 te Vlagtwedde, 83 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] van NIEJENHUIS
Jantje BOEKHOUDT
( V-1-8 )
  Zij trouwde op 5-5-1903 te Appingedam met:  
  Arend Eibe BUURMA
geb. 26-11-1880 te Bierum (Spijk)
ovl. 15-2-1946 te Vlagtwedde, 65 jaar oud
zoon van: Eltje BUURMA
Auke BAKKER

  Uit deze relatie  
  1. Aukina BUURMA geb. 7-4-1904 te Vlagtwedde / ovl. 5-11-1950 te Winschoten ( VII-26-196 )
  2. Jantje BUURMA geb. 22-7-1905 te Vlagtwedde ( VII-26-198 )
  3. Hilje BUURMA geb. 28-3-1907 te Vlagtwedde / ovl. 15-7-1990 te Sellingen ( VII-26-200 )
  4. Jandina BUURMA geb. 24-4-1909 te Vlagtwedde ( VII-26-202 )
  5. Elsje BUURMA geb. 20-10-1910 te Bierum (Spijk) / ovl. 18-3-1987 te Ten Boer ( VII-26-204 )
  6. Elze Niklaas BUURMA geb. 22-4-1912 te Sellingen / ovl. 14-2-1983 ( VII-26-206 )
  7. Liefke BUURMA geb. 4-9-1913 te Zuidveld / ovl. 30-7-1987 ( VII-26-208 )
  8. Jan BUURMA geb. 23-2-1915 te Zuidveld / ovl. 24-7-2001 ( VII-26-210 )
  9. Niklaas Jan BUURMA geb. 7-9-1916 / ovl. 27-4-2004 ( VII-26-212 )
  10. Jans Engel BUURMA geb. 25-3-1919 te Sellingen / ovl. 23-2-1920 te Zuidveld ( VII-26-214 )
  11. Jans Engel BUURMA ( VII-26-216 )

VI-7-67 Trijntje van NIEJENHUIS
geb. 23-11-1862 te Bierum (Holwierde)
ovl. 24-11-1943 te Appingedam (Tjamsweer), 81 jaar oud
dochter van: Eppe van NIEJENHUIS
Gepke DOORNBOS
( V-1-9 )
  Zij trouwde op 19-8-1887 te Sappemeer (HA-17) met:  
  Berend WILDEBOER
geb. 9-11-1856 te Appingedam (Opwierde)
ovl. 27-6-1918 te Appingedam (Tjamsweer), 61 jaar oud
zoon van: Johannes [Jans] WILDEBOER
Janna [Berends] NIEUWENHUIS
fam. 74: ( VI-12-58 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman.
 
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: timmerman; beroep vader bruidegom.: timmerman; beroep moeder bruidegom: timmermansche; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 30 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Johannes WILDEBOER geb. 20-3-1888 te Appingedam (Tjamsweer) / ovl. 14-5-1964 te Appingedam fam. 74: ( VIII-33-172 )
  2. Gepke WILDEBOER geb. 21-8-1890 te Appingedam (Tjamsweer) / ovl. 13-4-1975 te Appingedam fam. 74: ( VIII-33-173 )
  3. Janna WILDEBOER geb. 19-7-1893 te Appingedam (Tjamsweer) / ovl. 25-4-1934 te Appingedam fam. 74: ( VIII-33-174 )

VI-7-68 Lambertus van NIEJENHUIS
geb. 24-1-1867 te Ten Boer (Lellens)
ovl. 4-10-1949 te Ten Boer, 82 jaar oud
zoon van: Eppe van NIEJENHUIS
Gepke DOORNBOS
( V-1-9 )

VI-7-69 Liefke van NIEJENHUIS
geb. 16-2-1869 te Slochteren (Harkstede) (GA-26)
ovl. 24-5-1951 te Ten Boer (overl. Groningen) (OA-21), 82 jaar oud
dochter van: Eppe van NIEJENHUIS
Gepke DOORNBOS
( V-1-9 )
  Persoonlijke informatie
Overlijdensakte te Groningen: 1951: OA-762. Beroep: landbouwersche (1899).
 
  Zij trouwde op 30-5-1895 te Ten Boer (HA-27) met:  
  Jakob BOUWMAN
geb. 16-9-1868 te Ten Boer (Wittewierum)
ovl. 28-9-1950 te Ten Boer, 82 jaar oud
zoon van: Siemen [Jakobs] BOUWMAN
Trientje BOS

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1895, 1899).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. NN BOUWMAN geb. 8-2-1896 te Ten Boer (Wittewierum) / ovl. 8-2-1896 te Ten Boer (Wittewierum) ( VII-27-218 )
  2. NN BOUWMAN geb. 17-9-1897 te Ten Boer (Wittewierum) / ovl. 17-9-1897 te Ten Boer (Wittewierum) ( VII-27-220 )
  3. Gepke BOUWMAN geb. 15-8-1899 te Ten Boer (Wittewierum) (GA-81) / ovl. 20-8-1965 te Ten Boer (Ten Post) ( VII-27-222 )
  4. Trientje BOUWMAN geb. 6-6-1904 te Ten Boer (Wittewierum) ( VII-27-224 )

VI-7-70 Cornelis van NIEJENHUIS
geb. 19-12-1871 te Ten Boer (Harkstede)
ovl. 13-6-1873 te Ten Boer (Harkstede), 17 maand oud
zoon van: Eppe van NIEJENHUIS
Gepke DOORNBOS
( V-1-9 )

VI-7-71 Kornelis van NIEJENHUIS
geb. 11-7-1876 te Ten Boer (Harkstede)
ovl. 21-8-1876 te Ten Boer (Harkstede), 41 dagen oud
zoon van: Eppe van NIEJENHUIS
Gepke DOORNBOS
( V-1-9 )

VI-7-72 Cornelia van NIEJENHUIS
geb. 6-9-1877 te Ten Boer (Ten Post)
ovl. 11-5-1916 te Ten Boer (Lellens), 38 jaar oud
dochter van: Eppe van NIEJENHUIS
Gepke DOORNBOS
( V-1-9 )

VI-8-74 Martje VEGTER
geb. 17-12-1859 te Bierum (Spijk)
ovl. 7-3-1862 te Bierum (Spijk), 2 jaar oud
dochter van: Klaas VEGTER
Anje [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-10 )

VI-8-76 Michiel VEGTER
geb. 6-5-1862 te Bierum (Spijk)
ovl. 17-12-1864 te Bierum (Spijk), 2 jaar oud
zoon van: Klaas VEGTER
Anje [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-10 )

VI-8-78 Martje VEGTER
geb. 27-7-1864 te Bierum (Spijk)
ovl. 10-11-1913 te 't Zandt, 49 jaar oud
dochter van: Klaas VEGTER
Anje [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-10 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: huishoudster.
 
  Zij trouwde op 27-4-1893 te 't Zandt (HA-6) met:  
  Derk DIJKEMA
geb. 24-2-1846 te 't Zandt (GA-10)
ovl. 11-12-1925 te Zijldijk, 79 jaar oud
zoon van: Luitje [Tonnis] DIJKEMA
Lijzabet [Derks] COOLMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 47 jaar, bruid 28 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lijzebet DIJKEMA ( VII-28-226 )
  2. Klaas Michiel DIJKEMA ( VII-28-228 )
  3. Anje Luurdina DIJKEMA geb. 10-6-1896 te 't Zandt (Zijldijk) (GA-41) / ovl. 31-3-1898 te 't Zandt (OA-10) ( VII-28-230 )

VI-8-80 Klaas Michiel VEGTER
geb. 26-12-1866 te Bierum (Spijk)
ovl. 3-1-1926 te Loppersum, 59 jaar oud
zoon van: Klaas VEGTER
Anje [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-10 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1915, 1925).
 
  Hij trouwde op 9-5-1893 te Appingedam met:  
  Liefke van NIEJENHUIS
geb. 8-4-1872 te Appingedam (Tjamsweer) (GA-47)
ovl. 1-11-1940 te Loppersum, 68 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] van NIEJENHUIS
Jantje BOEKHOUDT
( V-1-8 )
  Uit deze relatie  
  1. Anje VEGTER geb. 1-4-1894 te Eenum / ovl. 24-3-1956 te Delfzijl (Biessum) ( VII-22-168 )
  2. Jan VEGTER geb. 11-10-1895 te Eenum / ovl. 19-3-1964 te Adorp ( VII-22-170 )
  3. Klaas Michiel VEGTER geb. 20-11-1897 te Eenum / ovl. 22-2-1952 te Leermens ( VII-22-172 )
  4. Jantje VEGTER geb. 15-9-1901 te 't Zandt (Eenum) / ovl. 19-7-1936 te Schoonloërveld ( VII-22-174 )
  5. Jans Pieter VEGTER geb. 12-8-1905 te 't Zandt (Eenum) / ovl. 18-8-1905 te 't Zandt (Eenum) ( VII-22-176 )
  6. Martje VEGTER geb. 27-1-1915 te Bierum (Krewerd) (GA-14) / ovl. 8-1-1996 ( VII-22-178 )

VI-8-82 Liefke BUSZ
geb. 3-12-1868 te Bierum (Spijk)
ovl. 26-4-1917 te Zandeweer, 48 jaar oud
dochter van: Egge BUSZ
Anje [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-10 )
  Zij trouwde op 28-8-1897 te 't Zandt met:  
  Geert NIENHUIS
geb. 22-10-1867 te Bierum (Krewerd)
ovl. 7-9-1930 te Hoogezand (Foxhol), 62 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Sebe NIENHUIS ( VII-29-232 )
  2. Auke NIENHUIS ( VII-29-234 )
  3. Eggo Sebe NIENHUIS ( VII-29-236 )

VI-8-84 Cornelia BUSZ
geb. 12-4-1872 te Leermens
ovl. 25-10-1960 te Garrelsweer, 88 jaar oud
dochter van: Egge BUSZ
Anje [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-10 )
  Zij trouwde op 14-6-1895 te 't Zandt met:  
  Klaas KNOL
geb. 26-9-1869 te Leermens
ovl. 6-3-1950 te Uithuizermeeden, 80 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Anje KNOL ( VII-30-238 )
  2. Egge KNOL ( VII-30-240 )
  3. Egge KNOL ( VII-30-242 )
  4. Alje KNOL ( VII-30-244 )
  5. Grietje KNOL ( VII-30-246 )
  6. Lebertus KNOL ( VII-30-248 )
  7. Bertha KNOL ( VII-30-250 )
  8. Lebertus KNOL ( VII-30-252 )

VI-8-86 Lambertus BUSZ
geb. 24-3-1875 te Bierum
ovl. 9-10-1956 te Kantens, 81 jaar oud
zoon van: Egge BUSZ
Anje [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-10 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht.
 
  Hij trouwde op 23-5-1903 te Kantens met:  
  Jantje DORSMAN
geb. 19-9-1871 te Zandeweer
ovl. 20-2-1956 te Kantens, 84 jaar oud
  Bij het huwelijk
Geen kinderen uit deze relatie.
 

VI-8-88 Evert BUSZ
geb. 28-3-1879 te Bierum (Spijk)
ovl. 26-5-1882 te Uithuizermeeden, 3 jaar oud
zoon van: Egge BUSZ
Anje [Jans] van NIEJENHUIS

( V-1-10 )

VI-9-89 Jans van NIEJENHUIS
geb. 17-5-1882 te Stedum
ovl. 21-1-1963 te Overschild, 80 jaar oud
zoon van: Evert van NIEJENHUIS
Martje BOS
( V-1-11 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: tuinier, kweker (1941).
 
  Hij trouwde op 15-4-1910 te 't Zandt met:  
  Reinje MARING
geb. 20-6-1882 te Zeerijp
ovl. 24-3-1967 te Overschild, 84 jaar oud
dochter van: Kornelis MARING
Alstje MARING

  Uit deze relatie  
  1. NN van NIEJENHUIS geb. 30-6-1884 te Leermens / ovl. 30-6-1884 te Leermens ( VII-31-253 )
  2. Alstje van NIEJENHUIS geb. 14-7-1911 te 'tZandt (Zijldijk) / ovl. 11-5-1996 ( VII-31-254 )
  3. Martje van NIEJENHUIS geb. 16-2-1913 te 'tZandt (Zijldijk) / ovl. 1-10-2006 te Loppersum ( VII-31-255 )
  4. Evert Jans van NIEJENHUIS geb. 11-6-1914 te Bierum (Losdorp) / ovl. 4-2-1948 te Bierum (Godlinze) ( VII-31-256 )
  5. Grietje van NIEJENHUIS geb. 18-7-1916 te Bierum (Losdorp) / ovl. 20-7-2008 te Landschaftpolder (Niedersachen, Dld) ( VII-31-257 )
  6. Kornelis van NIEJENHUIS geb. te Bierum ( VII-31-258 )

VI-9-90 NN van NIEJENHUIS
geb. 30-6-1884 te 'tZandt (Leermens)
ovl. 30-6-1884 te 'tZandt (Leermens), 0 dagen oud
zoon van: Evert van NIEJENHUIS
Martje BOS
( V-1-11 )

  Generatie VII  
VII-1-2 Menna BOUWSEMA
geb. 14-12-1871 te Ten Boer (St Annen)
ovl. 22-8-1954 te Loppersum (OA-14), 82 jaar oud
dochter van: Jannes BOUWSEMA
Jantje van der ZWAAG

( VI-1-2 )
  Zij trouwde (1) op 10-5-1894 te Ten Boer (HA-14) met:  
  Jan RITSEMA
geb. ca 1853 te Ten Boer (Thesinge)
zoon van: Willem [Jakobs] RITSEMA
Jantje [Jans] BOUWSEMA

  Bij het huwelijk
Bruidegom 41 jaar, bruid 28 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter RITSEMA geb. 27-9-1896 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 20-9-1965 te Ten Boer (Thesinge) ( VIII-1-2 )
  Zij trouwde (2) op 16-3-1899 te Ten Boer (HA-4) met:  
  Evert HOFMAN
geb. 31-1-1871 te Bedum
ovl. 14-12-1947 te Loppersum (OA-44), 76 jaar oud
zoon van: Pieter HOFMAN
Geeske KOOPMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1899, 1901, 1902).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje HOFMAN geb. 1-1-1900 te Bedum (GA-1) ( VIII-1-4 )
  2. Gezina Pieternella HOFMAN geb. 7-10-1901 te Bedum (GA-102) / ovl. 11-1-1902 te Bedum (OA-4) ( VIII-1-6 )
  3. Gezina Pieternella HOFMAN geb. 28-1-1902 te Bedum (GA-122) / ovl. 5-6-1996 ( VIII-1-8 )
  4. Pieter HOFMAN geb. 13-10-1904 te Bedum (GA-96) / ovl. 16-2-1965 te 't Zandt (OA-4) ( VIII-1-10 )
  5. Jan HOFMAN geb. 9-12-1906 te Bedum (GA-135) / ovl. 26-2-1970 ( VIII-1-12 )
  6. Hendrik HOFMAN geb. 29-9-1908 te Bedum (GA-101) / ovl. 14-10-1984 te Appingedam ( VIII-1-14 )
  7. Engelina HOFMAN geb. 10-5-1910 te Bedum / ovl. 15-1-1969 ( VIII-1-16 )
  8. Everdinus Menno HOFMAN geb. 4-3-1915 te Bedum (GA-18) / ovl. 10-10-2005 ( VIII-1-18 )

VII-1-4 Engelina BOUWSEMA
geb. 24-5-1873 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 25-5-1909, 36 jaar oud
dochter van: Jannes BOUWSEMA
Jantje van der ZWAAG

( VI-1-2 )
  Zij trouwde op 10-5-1900 te Ten Boer met:  
  Pieter WIEPKEMA
geb. 28-10-1871 te Bedum
ovl. 30-11-1937 te Bedum, 66 jaar oud
zoon van: Jan WIEPKEMA
Wiepke ZIJLEMA

  Uit deze relatie  
  1. Jan WIEPKEMA geb. 26-5-1901 te Ten Boer (Thesinge) ( VIII-2-20 )
  2. Jantje WIEPKEMA geb. 4-3-1903 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 12-3-1925 te Bedum ( VIII-2-22 )
  3. Harm WIEPKEMA geb. 25-3-1906 te Ten Boer (Thesinge) ( VIII-2-24 )
  4. Wijpke WIEPKEMA geb. 7-7-1908 te Ten Boer (Thesinge) / ovl. 14-10-1908 te Ten Boer (Thesinge) ( VIII-2-26 )

VII-2-6 Albert DIJKEMA
geb. 8-3-1860 te Ten Boer
zoon van: Jan [Alberts] DIJKEMA
Frouwke [Jans] van der ZWAAG

( VI-1-4 )
  Hij trouwde op 22-8-1918 te Ten Boer met:  
  Gelske EILANDER
geb. 15-11-1873 te Dokkum
ovl. 22-8-1920 te Schuilingsnoord, 46 jaar oud
dochter van: Tjisse EILANDER
Klaaske de BRUIN


VII-2-8 Jannes DIJKEMA
geb. 9-12-1861 te Ten Boer
ovl. 19-1-1945 te Ten Boer, 83 jaar oud
zoon van: Jan [Alberts] DIJKEMA
Frouwke [Jans] van der ZWAAG

( VI-1-4 )
  Hij trouwde op 4-3-1893 te Slochteren met:  
  Berendje de WITT
geb. 28-4-1857 te Schildwolde
ovl. 23-6-1953 te Appingedam, 96 jaar oud
dochter van: Lambertus de WITT
Biefke [Eilts] OOST

  Uit deze relatie  
  1. Jan DIJKEMA geb. 17-1-1894 te Schildwolde / ovl. 4-9-1980 te Appingedam ( VIII-3-27 )
  2. Lambertus DIJKEMA geb. 16-8-1899 te Schildwolde / ovl. 27-6-1963 te Overschild ( VIII-3-28 )

VII-2-10 Klaas DIJKEMA
geb. 21-3-1864 te Ten Boer
ovl. 25-12-1947 te Overschild, 83 jaar oud
zoon van: Jan [Alberts] DIJKEMA
Frouwke [Jans] van der ZWAAG

( VI-1-4 )
  Hij trouwde op 11-11-1910 te Delfzijl met:  
  Knelske HOEKSEMA
geb. 10-7-1878 te Wetsinge
ovl. 25-12-1965, 87 jaar oud
dochter van: Willem HOEKSEMA
Pieterke LUGTENBORG

  Uit deze relatie  
  1. Jan DIJKEMA geb. 27-6-1912 te Overschild ( VIII-4-29 )
  2. Pieterke DIJKEMA geb. 13-5-1914 te Overschild / ovl. 21-1-1967 ( VIII-4-30 )

VII-2-12 Engelina DIJKEMA
geb. 8-4-1866 te Ten Boer
ovl. 16-12-1947 te Schildwolde, 81 jaar oud
dochter van: Jan [Alberts] DIJKEMA
Frouwke [Jans] van der ZWAAG

( VI-1-4 )
  Zij trouwde op 6-5-1893 te Slochteren met:  
  Jakob WILDEMAN
geb. 19-8-1855 te Hellum
ovl. 31-10-1923 te Schildwolde, 68 jaar oud
zoon van: Adolf Theodoricus WILDEMAN
Ida [Geerts] OOST

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1923).
 
  Uit deze relatie  
  1. Frouwke WILDEMAN geb. 25-2-1894 te Schildwolde ( VIII-5-32 )
  2. Ida WILDEMAN geb. 11-12-1896 te Schildwolde ( VIII-5-34 )
  3. Jan WILDEMAN geb. 6-6-1898 te Schildwolde ( VIII-5-36 )
  4. Kundina WILDEMAN geb. 6-2-1900 te Schildwolde ( VIII-5-40 )
  5. Adolf WILDEMAN geb. 6-2-1900 te Schildwolde ( VIII-5-38 )
  6. Albert Jannes WILDEMAN geb. 3-3-1902 te Schildwolde ( VIII-5-42 )
  7. Grietje WILDEMAN geb. 28-10-1904 te Schildwolde ( VIII-5-44 )
  8. Jannes WILDEMAN geb. 6-6-1907 te Schildwolde ( VIII-5-48 )
  9. Trijntje WILDEMAN geb. 6-6-1907 te Schildwolde ( VIII-5-46 )

VII-2-14 Trientje DIJKEMA
geb. 10-11-1869 te Ten Boer
ovl. 8-3-1943 te Groningen, 73 jaar oud
dochter van: Jan [Alberts] DIJKEMA
Frouwke [Jans] van der ZWAAG

( VI-1-4 )
  Zij trouwde op 5-6-1897 te Slochteren met:  
  Aeilko de WITT
geb. 22-4-1868 te Schildwolde
ovl. 15-1-1946 te Groningen, 77 jaar oud
zoon van: Lambertus de WITT
Biefke [Eilts] OOST

  Uit deze relatie  
  1. Lambertus Jan de WITT geb. 15-9-1901 te Onstwedde ( VIII-6-50 )

VII-2-16 Janna DIJKEMA
geb. 10-7-1872 te Ten Boer
ovl. 9-5-1933 te Ten Boer (Woltersum), 60 jaar oud
dochter van: Jan [Alberts] DIJKEMA
Frouwke [Jans] van der ZWAAG

( VI-1-4 )
  Zij trouwde op 7-5-1898 te Slochteren (HA-25) met:  
  Marius WOLTHUIS
geb. 16-8-1867 te Loppersum
ovl. 14-5-1938 te Schildwolde, 70 jaar oud
zoon van: Barteld [Hendriks] WOLTHUIS
Ailina [Marius] EIKEMA

  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Barteld Jan WOLTHUIS geb. 6-3-1899 te Bedum / ovl. 17-2-1965 te Groningen ( VIII-7-52 )
  2. Frouke WOLTHUIS geb. 7-8-1900 te Hellum / ovl. 23-3-1901 te Hellum ( VIII-7-54 )
  3. Jan Albert WOLTHUIS geb. 9-3-1902 te Hellum ( VIII-7-56 )
  4. Frouke WOLTHUIS geb. 13-1-1905 te Hellum ( VIII-7-58 )
  5. Ailina WOLTHUIS geb. 9-8-1908 te Schildwolde ( VIII-7-60 )

VII-2-18 Jantje DIJKEMA
geb. 30-9-1875 te Ten Boer
ovl. 12-2-1887 te Ten Boer (Woltersum), 11 jaar oud
dochter van: Jan [Alberts] DIJKEMA
Frouwke [Jans] van der ZWAAG

( VI-1-4 )

VII-2-20 Siebrand DIJKEMA
geb. 1-8-1878 te Ten Boer
ovl. 29-5-1907 te Slochteren, 28 jaar oud
zoon van: Jan [Alberts] DIJKEMA
Frouwke [Jans] van der ZWAAG

( VI-1-4 )
  Hij trouwde op 21-4-1904 te Hoogezand met:  
  Helena VOS
geb. 4-12-1880 te Kalkwijk
ovl. 15-6-1919 te Groningen, 38 jaar oud
dochter van: Hindrik VOS
Emke STUKJE

  Uit deze relatie  
  1. Jan Hendrik DIJKEMA geb. 9-3-1905 te Schildwolde ( VIII-8-61 )
  2. Hendrik Jan DIJKEMA geb. 24-5-1906 te Schildwolde ( VIII-8-62 )

VII-3-22 Derk REINDERS
geb. 4-1-1870 te Ten Boer
zoon van: Willem REINDERS
Ettje van der ZWAAG

( VI-1-6 )
  Hij trouwde op 22-4-1920 te Groningen met:  
  Geertje NOORDHOEK
geb. 25-12-1884 te Zijldijk
dochter van: Menno NOORDHOEK
Trijntje BRONS


VII-3-24 NN REINDERS
geb. 15-11-1871 te Loppersum
ovl. 15-11-1871 te Loppersum, 0 dagen oud
dochter van: Willem REINDERS
Ettje van der ZWAAG

( VI-1-6 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-3-26 Jannes REINDERS
geb. 12-4-1873 te Loppersum
ovl. 30-10-1900 te Groningen, 27 jaar oud
zoon van: Willem REINDERS
Ettje van der ZWAAG

( VI-1-6 )
  Hij trouwde op 7-11-1894 te Bedum met:  
  Stientje GROENEVELD
geb. 27-7-1874 te Bedum
ovl. 17-6-1900 te Bedum, 25 jaar oud
dochter van: Hombertus GROENEVELD
Jullina [Hendriks] BRAKER

  Uit deze relatie  
  1. Willem REINDERS geb. 31-7-1895 te Bedum / ovl. 6-3-1945 te Bergen Belsen (Dld) ( VIII-9-63 )
  2. Hombertus REINDERS geb. 2-3-1897 te Bedum ( VIII-9-64 )
  3. Etje REINDERS geb. 2-11-1898 te Bedum ( VIII-9-65 )
  4. Juliana REINDERS geb. 13-6-1900 te Bedum ( VIII-9-66 )

VII-4-28 Engelina WESTERDIJK
geb. 7-11-1865 te Bierum (Krewerd)
ovl. 27-2-1944 te Bierum, 78 jaar oud
dochter van: Jan WESTERDIJK
Harmanna van der ZWAAG

( VI-1-8 )
  Zij trouwde op 3-5-1900 te Bierum met:  
  Rikkert DIJKEMA
geb. 20-3-1866 te Bierum (Holwierde)
ovl. 29-2-1944 te Bierum, 77 jaar oud
zoon van: Willem DIJKEMA
Elijsabeth VOS
fam. 79: ( V-10-36 )

VII-4-30 Trijntje WESTERDIJK
geb. 12-11-1867 te Bierum (Krewerd)
ovl. 3-5-1945 te Bierum (Spijk), 77 jaar oud
dochter van: Jan WESTERDIJK
Harmanna van der ZWAAG

( VI-1-8 )
  Zij trouwde op 3-10-1907 te Bierum met:  
  Leendert RITSEMA
geb. 6-9-1856 te Ten Boer (Ten Post)
ovl. 8-12-1935, 79 jaar oud
zoon van: Nicolaas Jakobs RITSEMA
Zwaantje BOLT

  Uit deze relatie  
  1. Nicolaas RITSEMA geb. 2-12-1908 te Bierum (Spijk) ( VIII-10-68 )

VII-4-32 Berend Pieter WESTERDIJK
geb. 23-9-1869 te Bierum (Krewerd)
ovl. 25-2-1941 te Loppersum, 71 jaar oud
zoon van: Jan WESTERDIJK
Harmanna van der ZWAAG

( VI-1-8 )
  Hij trouwde (1) op 16-10-1896 te 't Zandt met:  
  Jantje HOVINGA
geb. 6-9-1874 te Zeerijp
ovl. 26-1-1910 te 't Zandt, 35 jaar oud
dochter van: Lubbert HOVINGA
Lubbechien BOS

  Uit deze relatie  
  1. Lubbechien WESTERDIJK geb. 11-4-1897 te Zeerijp ( VIII-11-69 )
  2. Jan WESTERDIJK geb. 13-6-1898 te Zeerijp / ovl. 2-12-1927 te Zeerijp ( VIII-11-70 )
  3. Harmanna WESTERDIJK geb. 5-10-1899 te Zeerijp / ovl. 19-11-1988 ( VIII-11-71 )
  4. Aagtje WESTERDIJK geb. 13-2-1903 te Zeerijp / ovl. 5-1-1974 ( VIII-11-72 )
  Hij trouwde (2) op 27-5-1920 te Loppersum met:  
  Aukina HOMAN
geb. 18-9-1884 te Loppersum
ovl. 11-11-1957 te Loppersum, 73 jaar oud
dochter van: Klaas HOMAN
Ida HOFMAN


VII-4-34 Jannes Simon WESTERDIJK
geb. 13-12-1871 te Bierum (Krewerd)
ovl. 21-2-1872 te Bierum (Krewerd), 10 weken oud
zoon van: Jan WESTERDIJK
Harmanna van der ZWAAG

( VI-1-8 )

VII-4-36 Jans Simon WESTERDIJK
geb. 18-1-1873 te Bierum (Krewerd)
ovl. 8-1-1945, 71 jaar oud
zoon van: Jan WESTERDIJK
Harmanna van der ZWAAG

( VI-1-8 )
  Hij trouwde op 10-5-1899 te Ezinge met:  
  Grietje BALK
geb. 3-10-1874 te Feerwerd
ovl. 7-3-1952, 77 jaar oud
dochter van: Hendrik BALK
Pieterke MEIJER

  Uit deze relatie  
  1. Jan Berend WESTERDIJK geb. 5-5-1900 te Lettelbert ( VIII-12-73 )
  2. Hein Klaas WESTERDIJK geb. 21-7-1908 te Tolbert ( VIII-12-74 )

VII-4-38 Pieter WESTERDIJK
geb. 5-8-1875 te Bierum (Krewerd)
ovl. 7-3-1959 te Bierum (Spijk), 83 jaar oud
zoon van: Jan WESTERDIJK
Harmanna van der ZWAAG

( VI-1-8 )

VII-4-40 Jan Berend WESTERDIJK
geb. 11-7-1878 te Bierum (Spijk)
zoon van: Jan WESTERDIJK
Harmanna van der ZWAAG

( VI-1-8 )

VII-4-42 Hendrik WESTERDIJK
geb. 12-4-1882 te Bierum (Spijk)
ovl. 4-6-1930 te Groningen, 48 jaar oud
zoon van: Jan WESTERDIJK
Harmanna van der ZWAAG

( VI-1-8 )
  Hij trouwde op 28-4-1910 te Winsum met:  
  Eltje van der VEEN
geb. 9-6-1887 te Delfzijl (Oterdum)
ovl. 4-12-1975 te Slochteren, 88 jaar oud
dochter van: Hindrik Arend VEEN
Wietsle BOERMA

  Uit deze relatie  
  1. Jan Berend WESTERDIJK geb. 30-1-1911 te Loppersum / ovl. 14-2-2001 te Delfzijl ( VIII-13-75 )
  2. Harmannus Wietse WESTERDIJK geb. 25-7-1914 te Loppersum / ovl. 20-2-1951 te Warffum ( VIII-13-77 )
  3. Hindrik Arend WESTERDIJK geb. 25-7-1914 te Loppersum / ovl. 8-8-1979 te Groningen ( VIII-13-76 )

VII-4-44 Harmanna WESTERDIJK
geb. 20-2-1885 te Bierum (Spijk)
ovl. 23-1-1925 te Delfzijl, 39 jaar oud
dochter van: Jan WESTERDIJK
Harmanna van der ZWAAG

( VI-1-8 )

VII-5-46 Harmanna DIJKEMA
geb. 15-10-1872 te Appingedam (GA-113)
ovl. 15-6-1873 te Bierum (Krewerd) (OA-32), 8 maand oud
dochter van: Willem [Berends] DIJKEMA
Siementje [Jannes] van der ZWAAG

( VI-1-10 )

VII-5-48 Harmanna Engelina DIJKEMA
geb. 25-6-1874 te Appingedam (GA-68)
dochter van: Willem [Berends] DIJKEMA
Siementje [Jannes] van der ZWAAG

( VI-1-10 )

VII-5-50 Jannes Siemon DIJKEMA
geb. 27-6-1879 te Appingedam (GA-65)
zoon van: Willem [Berends] DIJKEMA
Siementje [Jannes] van der ZWAAG

( VI-1-10 )

VII-5-52 Pieter DIJKEMA
geb. 17-8-1882 te Appingedam (GA-67)
ovl. 11-7-1950 te Groningen (OA-925), 67 jaar oud
zoon van: Willem [Berends] DIJKEMA
Siementje [Jannes] van der ZWAAG

( VI-1-10 )
  Hij trouwde met:  
  Hillechiena Geziena LUTH

VII-5-54 Engelinus DIJKEMA
geb. 13-12-1884 te Appingedam (GA-133)
zoon van: Willem [Berends] DIJKEMA
Siementje [Jannes] van der ZWAAG

( VI-1-10 )

VII-5-56 NN DIJKEMA
geb. 19-5-1887 te Appingedam (GA-30)
ovl. 19-5-1887, 0 dagen oud
zoon van: Willem [Berends] DIJKEMA
Siementje [Jannes] van der ZWAAG

( VI-1-10 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren, geslacht niet vermeld.
 

VII-6-58 Jantje RITSEMA
dochter van: Jacob RITSEMA
Hilje van der ZWAAG

( VI-1-12 )

VII-6-60 Jans RITSEMA
zoon van: Jacob RITSEMA
Hilje van der ZWAAG

( VI-1-12 )

VII-6-62 Engelina RITSEMA
dochter van: Jacob RITSEMA
Hilje van der ZWAAG

( VI-1-12 )

VII-6-64 Willem RITSEMA
zoon van: Jacob RITSEMA
Hilje van der ZWAAG

( VI-1-12 )

VII-7-65 Elizabeth [Jans] van NIEJENHUIS
geb. 14-10-1869 te 't Zandt (Leermens)
ovl. 1-6-1951 te Appingedam, 81 jaar oud
dochter van: Jans van NIEJENHUIS
Jantje [Pieters] BALKEMA
( VI-2-16 )
  Zij trouwde op 12-6-1895 te 't Zandt met:  
  Eggo [Hilkes] HUININGA
geb. 23-10-1865 te Ten Boer (Wittewierum)
ovl. 18-3-1941 te Appingedam (Tjamsweer), 75 jaar oud
zoon van: Hilko [Mensses] HUININGA
Frouwke TUINENGA

  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Frouwbina Jantina HUININGA geb. 7-4-1896 te Oosterwijtwerd / ovl. 29-10-1973 te Groningen ( VIII-14-79 )

VII-7-66 Trientje van NIEJENHUIS
geb. 27-6-1873 te 't Zandt (Leermens)
ovl. 28-2-1959 te Stedum, 85 jaar oud
dochter van: Jans van NIEJENHUIS
Jantje [Pieters] BALKEMA
( VI-2-16 )
  Zij trouwde op 1-6-1898 te 't Zandt (HA-15) met:  
  Berend [Klaassen] WESTERDIJK
geb. 21-8-1871 te Uithuizermeeden
ovl. 9-10-1944 te Stedum, 73 jaar oud
zoon van: Berend [Berends] WESTERDIJK
Geertruida [Hendriks] van VEEN

  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend [Jans] WESTERDIJK geb. 13-4-1899 te Zeerijp / ovl. 13-1-1965 te Groningen ( VIII-15-81 )
  2. Jans WESTERDIJK geb. 4-11-1900 te Stedum (Garsthuizen) / ovl. 10-8-1990 te Stedum (Garsthuizen) ( VIII-15-83 )
  3. Geertruida Jantina WESTERDIJK geb. 11-9-1902 te Stedum (Garsthuizen) / ovl. 16-12-1977 ( VIII-15-85 )

VII-7-67 Pieterke Harmanna van NIEJENHUIS
geb. 23-12-1879 te 't Zandt (Leermens)
ovl. 30-1-1964, 84 jaar oud
dochter van: Jans van NIEJENHUIS
Jantje [Pieters] BALKEMA
( VI-2-16 )
  Zij trouwde op 27-3-1901 te 't Zandt (HA-5) met:  
  Onne Pieter Roelf ELEMA
geb. 18-7-1872 te Bierum
ovl. 16-9-1936 te 't Zandt (Leermens), 64 jaar oud
zoon van: Hendrik ELEMA
Roelfke HARDING

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1901, 1925).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik ELEMA geb. 3-1-1902 te 't Zandt (Leermens) / ovl. 26-1-1984 ( VIII-16-87 )
  2. Johannes ELEMA geb. 30-6-1904 te 't Zandt (Leermens) / ovl. 31-7-1977 te 't Zandt (Leermens) ( VIII-16-89 )

VII-8-69 Roelina Johanna SMEDEMA
geb. 9-3-1874 te Stedum (Huizinge)
ovl. 22-12-1956 te Groningen, 82 jaar oud
dochter van: Roelf SMEDEMA
Jantje van NIEJENHUIS

( VI-2-17 )
  Zij trouwde op 13-5-1897 te Middelstum met:  
  Reiner SWIERINGA
geb. 15-3-1868 te Ten Boer
ovl. 29-7-1940 te Groningen, 72 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 

VII-8-71 Harmannus SMEDEMA
geb. 30-3-1875 te Stedum (Huizinge)
ovl. 8-6-1945 te Zuidhorn, 70 jaar oud
zoon van: Roelf SMEDEMA
Jantje van NIEJENHUIS

( VI-2-17 )
  Hij trouwde op 12-5-1900 te Ten Boer met:  
  Trientje SWIERINGA
geb. 19-5-1871 te Ten Boer
ovl. 28-10-1949 te Zuidhorn, 78 jaar oud
dochter van: Jan [Geerts] SWIERENGA
Cornelia BEBINGH

  Uit deze relatie  
  1. Roelf Harm SMEDEMA geb. 27-4-1901 te Ten Boer / ovl. 23-1-1906 te Grijpskerk (De Waarden) ( VIII-17-90 )
  2. Cornelia Jantina SMEDEMA geb. 29-7-1903 te Stedum / ovl. 7-5-1996 ( VIII-17-91 )
  3. Jantje SMEDEMA geb. 21-12-1905 te Grijpskerk (Waarden) / ovl. 7-9-1995 ( VIII-17-92 )
  4. Roelf Harm SMEDEMA geb. 20-2-1909 te Grijpskerk (Waarden) / ovl. 31-1-1975 ( VIII-17-93 )

VII-8-73 Harm SMEDEMA
geb. 26-4-1876 te Stedum (Huizinge)
ovl. 30-6-1951 te Stedum (Huizinge), 75 jaar oud
zoon van: Roelf SMEDEMA
Jantje van NIEJENHUIS

( VI-2-17 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook: Smedema. Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde op 30-8-1901 te Stedum met:  
  Trijntje HUIZINGA
geb. 16-12-1875 te Uithuizermeeden
ovl. 1-6-1946 te Assen, 70 jaar oud
dochter van: Jan [Mellen] HUIZINGA
Duurke ZANDT

  Uit deze relatie  
  1. Roelf Harm SMEDEMA geb. 18-8-1902 te Stedum (Huizinge) / ovl. 13-1-1974 ( VIII-18-94 )
  2. Duurke SMEDEMA geb. 14-1-1905 te Stedum (Huizinge) ( VIII-18-95 )

VII-8-75 Roelf Harm SMEDEMA
geb. 15-7-1877 te Stedum (Huizinge)
ovl. 29-1-1953 te Haren, 75 jaar oud
zoon van: Roelf SMEDEMA
Jantje van NIEJENHUIS

( VI-2-17 )
  Hij trouwde op 28-4-1905 te Uithuizermeeden met:  
  Aagtje van VEEN
geb. 13-7-1884 te Uithuizermeeden
ovl. 26-1-1942 te Haren, 57 jaar oud
dochter van: Derk van VEEN
Anje ELEMA

  Uit deze relatie  
  1. Dirk SMEDEMA geb. te Uithuizermeeden ( VIII-19-96 )
  2. Roelof SMEDEMA geb. te Eenum / ovl. 17-12-1961 ( VIII-19-97 )
  3. Anne Jan SMEDEMA geb. te Eenum / ovl. 31-8-1911 te Eenum ( VIII-19-98 )

VII-9-77 Jantje MEINARDI
geb. 8-6-1869 te Kantens (Zandeweer) (GA-30)
dochter van: Kornelis MEINARDI
Roelfke van NIEJENHUIS

( VI-2-18 )
  Persoonlijke informatie
Plaats van overlijden: vermoedelijk Goor.
 
  Zij trouwde op 10-5-1896 te Oldekerk (HA-3) met:  
  Evert OLTHOFF
geb. 17-1-1869 te Niekerk
ovl. 28-7-1910 te Goor, 41 jaar oud
zoon van: Gerrit OLTHOFF
Martje KRIJTHE

  Persoonlijke informatie
Beroep: onderwijzer (1896) en hoofd van een school.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Martje OLTHOFF geb. te Markelo ( VIII-20-100 )
  2. Roelfke OLTHOFF geb. te Goor / ovl. 6-3-1900 te Goor ( VIII-20-102 )
  3. Roelfke OLTHOFF geb. ca 1902 te Goor / ovl. 17-8-1931 te Huizen ( VIII-20-104 )

VII-9-79 Harmannus MEINARDI
geb. 29-6-1872 te Bierum (Godlinze)
ovl. 9-3-1951 te Slochteren (Hellum), 78 jaar oud
zoon van: Kornelis MEINARDI
Roelfke van NIEJENHUIS

( VI-2-18 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde op 19-5-1906 te Delfzijl met:  
  Martje VENHUIS
geb. 9-3-1879 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 25-6-1972 te Groningen, 93 jaar oud
dochter van: Pieter VENHUIS
Hinderika DETHMERS

  Uit deze relatie  
  1. Kornelis Johannes MEINARDI geb. 19-2-1907 te Bierum (Godlinze) ( VIII-21-105 )
  2. Pieter Abel MEINARDI geb. 17-1-1910 te Bierum (Godlinze) / ovl. 11-10-1986 ( VIII-21-106 )

VII-9-81 Trientje MEINARDI
geb. 2-2-1875 te Bierum (Godlinze) (GA-16)
ovl. 10-5-1913 te Groningen, 38 jaar oud
dochter van: Kornelis MEINARDI
Roelfke van NIEJENHUIS

( VI-2-18 )

VII-9-83 Johanna MEINARDI
geb. 12-12-1877 te Bierum (Godlinze)
ovl. 24-12-1877 te Bierum (Godlinze), 12 dagen oud
dochter van: Kornelis MEINARDI
Roelfke van NIEJENHUIS

( VI-2-18 )

VII-10-84 Bouwina van NIEJENHUIS
geb. 21-8-1876 te Loppersum
ovl. 10-9-1967 te Wirdum, 91 jaar oud
dochter van: Eltje van NIEJENHUIS
Okkedina DIJKEMA
( VI-2-19 )
  Zij trouwde op 19-2-1906 te Loppersum met:  
  Roelof DIJKHUIZEN
geb. 19-1-1874 te Bierum (Spijk)
ovl. 6-7-1936 te Wirdum, 62 jaar oud
zoon van: Aries DIJKHUIZEN
Trijntje HOVING

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 

VII-11-85 Klaziena Magretha Christiena van NIEJENHUIS
geb. 31-1-1894 te ‘t Zandt (Leermens)
ovl. 18-4-1972 te Oosterwolde (Frl), 78 jaar oud
dochter van: Jan van NIEJENHUIS
Aaltje BUREMA
( VI-2-20 )
  Persoonlijke informatie
Bij haar overlijden word in de advertentie genoemd (Nieuwsblad van het Noorden) dat ze tien dagen voor haar vijftigste huwelijksdag is overleden en dat ze haar lichaam hebben laten verbranden in intieme kring.
 
  Zij trouwde op 27-4-1922 te 't Zandt met:  
  Anthonius Diderik Annacus Rudolfus Epko Asing (Toon) FRANSEMA
geb. 1-12-1893 te Bierum (Godlinze)
ovl. 20-1-1975 te Roden, 81 jaar oud
zoon van: Ekke FRANSEMA
Hillegonda Alida VENHUIS

  Persoonlijke informatie
Biografie volgens Wikepedia: Toon was de tweede zoon van Ekke Fransema en Hillegonda Alida Venhuis. Fransema maakte zijn gymnasiumopleiding niet af. Van 1918 tot 1921 was hij bedrijfsleider van een autofabriek in Oostenrijk en ging daarna in zaken. Hij trouwde op 27 april 1922 in 't Zandt met Klaziena Margaretha Christina van Niejenhuis uit Leermens, dochter van de landbouwer Jan van Niejenhuis en Aaltje Burema. Als zelfstandig ondernemer had hij een Ford-garage in Assen en onderhield hij een autobusdienst van die stad naar Groningen. Later ging zijn zaak failliet. Van 1928 tot 1936 was Fransema in dienst bij Citroën.
Hij werd in 1936 ontslagen vanwege zijn sympathieën voor de NSB. Hij was lid van die partij sinds 1933 en vervulde diverse functies. Hij was voor de Tweede Wereldoorlog organisatie-inspecteur en organisator voor Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en het noorden van Gelderland en fungeerde tevens tevens als organisator voor de Weerbaarheidsafdeling in dit gebied. Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende hij bij de Duitsche Weermacht in Nederland en was hij Sturmführer bij de Motorgruppe Luftwaffe van het Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps in Rusland en in Frankrijk.
In juli 1943 werd hij benoemd tot burgemeester van de toenmalige gemeente Onstwedde (met als hoofdplaats Stadskanaal), als opvolger van de door de Duitsers ontslagen burgemeester Karel Gerrits, die gesommeerd was om de gemeente te verlaten vanwege zijn weigering om hand-en-spandiensten aan de Duitse bezetter te leveren.
Fransema, die de roepnaam Toon of Anton gebruikte maar door de bevolking in de gemeente Onstwedde naar zijn initialen ADAREA genoemd werd, stelde zich op als een collaborateur, die zijn ambtenaren dwong om mee te werken aan maatregelen van de bezetter. Hij werkte actief mee aan het opstellen van lijsten van mensen die opgepakt dienden te worden bij een geallieerde invasie. Hij beklaagde zich in zijn dagboek over het gebrek aan medewerking in Stadskanaal, het gemeentepersoneel werkte slechts onder druk mee en het politiekorps was, in zijn ogen, zeer onbetrouwbaar.
Na de bevrijding werd burgemeester Gerrits op 27 april 1945 in zijn functie hersteld. Fransema werd in 1948 door het Bijzonder Gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot acht jaar met aftrek van voorarrest. Hij verloor tevens zijn Nederlanderschap vanwege zijn dienstname bij het Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps. Tegen dit vonnis heeft hij cassatie aangetekend bij de Hoge Raad.
 
  Uit deze relatie  
  1. Alida Hillegonda Magretha Christina Hendrika FRANSEMA geb. 7-7-1923 / ovl. 6-3-2001 ( VIII-22-108 )
  2. Hillegonda Alida Klaziena Harmanna Jantina FRANSEMA geb. 30-8-1925 / ovl. 17-7-2005 ( VIII-22-110 )
  3. Jan Ekke FRANSEMA geb. 7-7-1927 / ovl. 27-7-1987 ( VIII-22-112 )

VII-11-86 Katrina Jantina Roelina van NIEJENHUIS
geb. 20-7-1895 te ‘t Zandt (Leermens)
ovl. 21-3-1959 te Groningen, 63 jaar oud
dochter van: Jan van NIEJENHUIS
Aaltje BUREMA
( VI-2-20 )

VII-11-87 Harmannus Simon [Jans] van NIEJENHUIS
geb. 5-4-1897 te ‘t Zandt (Leermens)
ovl. 3-5-1953 te ‘t Zandt (Leermens, Schatsborg), 56 jaar oud
zoon van: Jan van NIEJENHUIS
Aaltje BUREMA
( VI-2-20 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde op 1-5-1924 te Zuidbroek met:  
  Marchiena BONTEKOE
geb. 6-7-1895 te Zuidbroek
ovl. 25-9-1986 te ‘t Zandt (Leermens), 91 jaar oud
dochter van: Pieter BONTEKOE
Jantje OOMKES

fam. 117: ( XIII-132-579 )

VII-12-88 Albertus VEGTER
zoon van: Klaas [Albartus] VEGTER
Aagtje SMIT
( VI-3-22 )

VII-12-89 Albertus VEGTER
zoon van: Klaas [Albartus] VEGTER
Aagtje SMIT
( VI-3-22 )

VII-13-91 Albartus DIJKEMA
geb. 28-7-1871 te Bierum (Godlinze)
zoon van: Reint DIJKEMA
Jantje VEGTER

( VI-3-28 )

VII-13-93 Ettje DIJKEMA
geb. 2-8-1873 te Bierum (Godlinze)
ovl. 5-3-1947 te Schildwolde, 73 jaar oud
dochter van: Reint DIJKEMA
Jantje VEGTER

( VI-3-28 )

VII-13-95 Elje DIJKEMA
geb. 14-8-1875 te Bierum (Godlinze)
ovl. 14-6-1958 te Schildwolde, 82 jaar oud
dochter van: Reint DIJKEMA
Jantje VEGTER

( VI-3-28 )
  Zij trouwde op 23-4-1908 te Bierum met:  
  Jacob de BOER
geb. 17-1-1872 te Kollumerland
ovl. 15-5-1953 te Schildwolde, 81 jaar oud
zoon van: Willem de BOER
Hiltje BOTTEMA

  Uit deze relatie  
  1. Willem Albertus de BOER geb. 10-2-1911 te Schildwolde ( VIII-23-114 )
  2. Reint Feike de BOER geb. 28-5-1914 te Schildwolde ( VIII-23-116 )

VII-13-97 Martje DIJKEMA
geb. 19-4-1878 te Bierum (Godlinze)
ovl. 30-3-1902 te Bierum (Godlinze), 23 jaar oud
dochter van: Reint DIJKEMA
Jantje VEGTER

( VI-3-28 )

VII-13-99 Albert DIJKEMA
geb. 12-12-1880 te Bierum (Godlinze)
ovl. ca 1968
zoon van: Reint DIJKEMA
Jantje VEGTER

( VI-3-28 )
  Hij trouwde op 19-5-1910 te Ten Boer met:  
  Lemina KIMM
geb. 22-8-1880 te Ten Boer (Woltersum)
dochter van: Alje KIMM
Grietje BIEWENGA

  Uit deze relatie  
  1. Jantiena DIJKEMA geb. 9-6-1911 te Bierum (Godlinze) / ovl. 1-3-1966 ( VIII-24-117 )
  2. Alje Renger DIJKEMA geb. 15-3-1913 te Bierum (Godlinze) ( VIII-24-118 )
  3. Reint DIJKEMA geb. 6-12-1916 te Bierum (Godlinze) / ovl. 28-6-1930 te Bierum (Godlinze) ( VIII-24-119 )

VII-13-101 Engelina DIJKEMA
geb. 27-5-1883
dochter van: Reint DIJKEMA
Jantje VEGTER

( VI-3-28 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Klaas.
 

VII-13-103 Klaas DIJKEMA
geb. 27-5-1883 te Bierum (Godlinze)
ovl. 25-4-1942 te Groningen, 58 jaar oud
zoon van: Reint DIJKEMA
Jantje VEGTER

( VI-3-28 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Engelina.
 
  Hij trouwde op 24-7-1919 te Bierum met:  
  Elske Catharina RIEPMA
geb. 20-10-1888 te Losdorp
dochter van: Pieter RIEPMA
Martje OMTA


VII-13-105 Anje DIJKEMA
geb. 25-10-1885 te Bierum (Godlinze)
ovl. 16-10-1968, 82 jaar oud
dochter van: Reint DIJKEMA
Jantje VEGTER

( VI-3-28 )
  Zij trouwde op 4-12-1914 te Marum met:  
  Renger KIMM
geb. 7-7-1877 te Ten Boer (Woltersum)
zoon van: Alje KIMM
Grietje BIEWENGA


VII-14-106 Albartus VEGTER
geb. 13-6-1875 te Appingedam
ovl. 17-2-1961 te Appingedam, 85 jaar oud
zoon van: Harmannus VEGTER
Jantje DOORNBOS
( VI-3-30 )
  Hij trouwde op 1-6-1922 te Appingedam met:  
  Geessien HEMMES
geb. 10-10-1873 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 28-8-1953 te Groningen, 79 jaar oud
dochter van: Jan HEMMES
Elchien HUISMAN


VII-14-107 Geertje VEGTER
geb. 30-8-1878 te Appingedam (Marssum)
ovl. 11-2-1942 te Enumatil, 63 jaar oud
dochter van: Harmannus VEGTER
Jantje DOORNBOS
( VI-3-30 )
  Zij trouwde op 23-10-1913 te Appingedam met:  
  Sikke BAKKER
geb. 10-9-1873 te Enumatil
ovl. 31-8-1935 te Groningen, 61 jaar oud
zoon van: Kornelis BAKKER
Antje SIKKEMA

  Uit deze relatie  
  1. Kornelis Harmannus BAKKER geb. ca 1921 te Leek / ovl. 29-1-1943 te Assen ( VIII-25-121 )

VII-14-108 Ettje VEGTER
geb. 17-11-1880 te Appingedam (Marssum)
ovl. 15-4-1978, 97 jaar oud
dochter van: Harmannus VEGTER
Jantje DOORNBOS
( VI-3-30 )

VII-14-109 Hilje VEGTER
geb. 30-9-1883 te Appingedam (Marssum)
ovl. 24-1-1973, 89 jaar oud
dochter van: Harmannus VEGTER
Jantje DOORNBOS
( VI-3-30 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Klaas.
 

VII-14-110 Klaas VEGTER
geb. 30-9-1883 te Appingedam (Marssum)
ovl. 6-2-1952 te Appingedam, 68 jaar oud
zoon van: Harmannus VEGTER
Jantje DOORNBOS
( VI-3-30 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Hilje.
 
  Hij trouwde op 28-5-1926 te Baflo met:  
  Ida Jantina de BOER
geb. 8-10-1900 te Bierum (Spijk)
ovl. 24-9-1965 te Appingedam, 64 jaar oud
dochter van: Gerrit de BOER
Willemina OOSTERHUIS

  Uit deze relatie  
  1. Harmannus VEGTER geb. ca 1928 te Appingedam / ovl. 4-4-1952 te Appingedam ( VIII-26-122 )

VII-15-111 Albartus VEGTER
geb. 31-12-1883 te Appingedam (Marsum)
ovl. 30-7-1936 te Schiermonnikoog, 52 jaar oud
zoon van: Jannes VEGTER
Geertruida STEENHUIS
( VI-3-32 )
  Hij trouwde op 25-6-1917 te Appingedam met:  
  Hilje BUURMA
geb. 12-8-1885 te Bierum (Spijk)
ovl. 13-7-1975, 89 jaar oud
dochter van: Eltje BUURMA
Auke BAKKER


VII-15-112 Jakob VEGTER
geb. 21-5-1885 te Appingedam (Marsum)
ovl. 6-6-1949 te Groningen, 64 jaar oud
zoon van: Jannes VEGTER
Geertruida STEENHUIS
( VI-3-32 )
  Hij trouwde op 17-2-1932 te Slochteren met:  
  Derktje EIGENBERG
geb. 14-5-1883 te Siddeburen
dochter van: Johannes Pieter EIGENBERG
Aagtje DIJK


VII-15-113 Klaas VEGTER
geb. 25-9-1886 te Appingedam (Marsum)
ovl. 7-9-1972, 85 jaar oud
zoon van: Jannes VEGTER
Geertruida STEENHUIS
( VI-3-32 )
  Hij trouwde met:  
  Elisabeth BAGGERMAN
geb. 10-9-1896
ovl. 10-2-1982, 85 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Jaap VEGTER geb. 27-7-1933 / ovl. 2-11-1991 ( VIII-27-123 )

VII-15-114 NN VEGTER
geb. 15-4-1888 te Appingedam (Marsum)
ovl. 15-4-1888 te Appingedam (Marsum), 0 dagen oud
zoon van: Jannes VEGTER
Geertruida STEENHUIS
( VI-3-32 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-15-115 Willem VEGTER
geb. 14-6-1889 te Appingedam (Marsum)
ovl. 19-11-1974 te Assen, 85 jaar oud
zoon van: Jannes VEGTER
Geertruida STEENHUIS
( VI-3-32 )
  Hij trouwde op 3-6-1926 te Leek met:  
  Kornelia SIKKEMA
geb. 21-12-1886 te Leek
ovl. 2-7-1976 te Assen, 89 jaar oud
dochter van: Kornelis SIKKEMA
Eltien [Jans] AUKEMA
fam. 28: ( VII-6-19 )
fam. 37: ( VI-4-10 )

VII-15-116 Harmannus VEGTER
geb. 25-2-1891 te Appingedam (Marsum)
ovl. 1-4-1892 te Appingedam (Marsum), 13 maand oud
zoon van: Jannes VEGTER
Geertruida STEENHUIS
( VI-3-32 )

VII-15-117 Abel VEGTER
geb. 25-10-1892 te Appingedam (Marsum)
ovl. 26-10-1918 te Haarlem, 26 jaar oud
zoon van: Jannes VEGTER
Geertruida STEENHUIS
( VI-3-32 )

VII-15-118 Ettje VEGTER
geb. 14-12-1894 te Appingedam (Marsum)
dochter van: Jannes VEGTER
Geertruida STEENHUIS
( VI-3-32 )
  Zij trouwde op 4-6-1925 te Appingedam met:  
  Cornelis Jan de VRIES
geb. 9-9-1897 te Stedum
ovl. te Leek
zoon van: Ekke de VRIES
Grietje WIERSUM


VII-15-119 Grietje VEGTER
geb. 8-11-1897 te Appingedam (Marsum)
ovl. 17-3-1946 te Groningen, 48 jaar oud
dochter van: Jannes VEGTER
Geertruida STEENHUIS
( VI-3-32 )
  Zij trouwde op 24-5-1928 te Appingedam met:  
  Fenno Cornelis de VRIES
geb. 9-3-1894 te Stedum
zoon van: Ekke de VRIES
Grietje WIERSUM


VII-15-120 Harmannus VEGTER
geb. 17-1-1900 te Appingedam (Marsum)
zoon van: Jannes VEGTER
Geertruida STEENHUIS
( VI-3-32 )

VII-16-121 Ettje VEGTER
dochter van: Wille VEGTER
Dieuwerke POELMAN
( VI-3-34 )

VII-16-122 Dedtje VEGTER
dochter van: Wille VEGTER
Dieuwerke POELMAN
( VI-3-34 )

VII-16-123 Jantina Engelina VEGTER
dochter van: Wille VEGTER
Dieuwerke POELMAN
( VI-3-34 )

VII-16-124 Jan Cornelis VEGTER
zoon van: Wille VEGTER
Dieuwerke POELMAN
( VI-3-34 )

VII-16-125 Albartus VEGTER
zoon van: Wille VEGTER
Dieuwerke POELMAN
( VI-3-34 )

VII-16-126 NN VEGTER
zoon van: Wille VEGTER
Dieuwerke POELMAN
( VI-3-34 )

VII-17-128 Albartus DIJKEMA
geb. 7-3-1878 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 9-3-1953, 75 jaar oud
zoon van: Willem DIJKEMA
Engelina VEGTER

( VI-3-36 )
  Hij trouwde op 17-3-1909 te Uithuizermeeden met:  
  Mellina van der MOLEN
geb. 17-1-1880 te Uithuizermeeden
ovl. 29-5-1961, 81 jaar oud
dochter van: Jan [Harkes] van der MOLEN
Martha SIERTSEMA

  Uit deze relatie  
  1. Willem DIJKEMA geb. 6-12-1909 te Niekerk ( VIII-28-124 )
  2. Martha DIJKEMA geb. 2-3-1911 te Niekerk ( VIII-28-125 )
  3. Jan Harke DIJKEMA geb. 9-8-1912 te Niekerk / ovl. 25-7-1992 ( VIII-28-126 )
  4. Engelina DIJKEMA geb. 23-7-1914 te Niekerk / ovl. 8-2-1986 ( VIII-28-127 )
  5. NN DIJKEMA geb. 18-2-1917 te Beilen / ovl. 18-2-1917 te Beilen ( VIII-28-128 )
  6. Eltje DIJKEMA geb. 29-12-1920 te Beilen ( VIII-28-129 )

VII-17-130 Ettje DIJKEMA
geb. 19-7-1880 te Delfzijl (Farmsum)
dochter van: Willem DIJKEMA
Engelina VEGTER

( VI-3-36 )
  Zij trouwde op 17-5-1907 te Delfzijl (HA-27) met:  
  Jacob Hemme van der MOLEN
geb. 15-8-1881 te Uithuizermeeden
zoon van: Jan [Harkes] van der MOLEN
Martha SIERTSEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: korenmolenaar (1907).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harkes van der MOLEN geb. 23-3-1909 te Haren (Helpman) (GA-44) ( VIII-29-131 )

VII-17-132 Albert DIJKEMA
geb. 25-7-1883 te Delfzijl (Farmsum)
zoon van: Willem DIJKEMA
Engelina VEGTER

( VI-3-36 )

VII-17-134 Elje DIJKEMA
geb. 5-8-1887 te Delfzijl (Farmsum)
dochter van: Willem DIJKEMA
Engelina VEGTER

( VI-3-36 )

VII-17-136 Reint DIJKEMA
geb. 2-5-1893 te Delfzijl (Farmsum)
zoon van: Willem DIJKEMA
Engelina VEGTER

( VI-3-36 )

VII-18-138 Tiemen KAMPHUIS
geb. 22-12-1875 te Garrelsweer
ovl. 1-2-1876 te Garrelsweer, 41 dagen oud
zoon van: Reinje KAMPHUIS
Wobbechien HIJBELS

( VI-4-38 )

VII-18-140 Trijntje KAMPHUIS
geb. 18-4-1877 te Bierum (Krewerd)
ovl. 20-1-1933 te Bierum (Godlinze), 55 jaar oud
dochter van: Reinje KAMPHUIS
Wobbechien HIJBELS

( VI-4-38 )
  Zij trouwde op 25-11-1897 te Bierum met:  
  Jans KRUGER
geb. 3-11-1871 te Bierum (Godlinze)
ovl. 15-3-1958 te Bierum (Godlinze), 86 jaar oud
zoon van: Joost KRUGER
Martje HERINGA

  Uit deze relatie  
  1. Reinje KRUGER geb. 9-12-1900 te 'tZandt (Leermens) / ovl. 8-12-1980 ( VIII-30-133 )
  2. Jan KRUGER geb. 21-10-1902 te 'tZandt (Leermens) / ovl. 31-3-1966 ( VIII-30-135 )
  3. Wobbechien KRUGER geb. 10-1-1905 te Bierum (Godlinze) / ovl. 30-8-1980 ( VIII-30-137 )
  4. Martje KRUGER geb. 10-1-1907 te Bierum (Godlinze) / ovl. ca 1996 ( VIII-30-139 )
  5. Abeldina KRUGER geb. 5-3-1909 te Bierum (Godlinze) ( VIII-30-141 )
  6. Gerhard KRUGER geb. 5-2-1911 te Bierum (Godlinze) / ovl. 18-12-1987 ( VIII-30-143 )
  7. Liefke KRUGER geb. 15-9-1913 te Bierum (Godlinze) ( VIII-30-145 )

VII-18-142 Abeltje KAMPHUIS
geb. 24-7-1880 te Bierum (Krewerd)
dochter van: Reinje KAMPHUIS
Wobbechien HIJBELS

( VI-4-38 )

VII-18-144 Liefke KAMPHUIS
geb. 14-8-1882 te Bierum (Krewerd)
ovl. 29-4-1886 te Bierum (Krewerd), 3 jaar oud
dochter van: Reinje KAMPHUIS
Wobbechien HIJBELS

( VI-4-38 )

VII-18-146 Jacob KAMPHUIS
geb. 26-1-1885 te Bierum (Krewerd)
zoon van: Reinje KAMPHUIS
Wobbechien HIJBELS

( VI-4-38 )

VII-18-148 Tiemen KAMPHUIS
geb. 3-11-1888 te Bierum (Krewerd)
ovl. ca 1960
zoon van: Reinje KAMPHUIS
Wobbechien HIJBELS

( VI-4-38 )
  Hij trouwde op 15-5-1915 te Wymbritseradeel met:  
  Maaike RISSELADA
geb. 1-5-1891 te Wymbritseradeel
ovl. 2-6-1954, 63 jaar oud
dochter van: Anne RISSELADA
Aaltje EEKMA

  Uit deze relatie  
  1. Reinke KAMPHUIS geb. 7-3-1917 te Genderen / ovl. 9-9-1996 ( VIII-31-146 )
  2. Herre KAMPHUIS geb. 10-9-1926 / ovl. 15-1-1970 ( VIII-31-147 )

VII-19-150 Jan van der HOEK
geb. 6-4-1890 te Winsum (Obergum)
ovl. 22-7-1890 te Winsum (Obergum), 3 maand oud
zoon van: Johannes van der HOEK
Liefke van NIEJENHUIS

( VI-5-54 )

VII-19-152 Jan van der HOEK
geb. 5-6-1891 te Winsum (Ranum)
zoon van: Johannes van der HOEK
Liefke van NIEJENHUIS

( VI-5-54 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde op 28-4-1917 te Ten Boer met:  
  Geessina SCHUTTER
geb. 7-6-1888 te Ten Boer (Garmerwolde)
ovl. 25-10-1946 te Bedum, 58 jaar oud
dochter van: Klaas SCHUTTER
Trientje van DIJK


VII-19-154 Montiena Aukea van der HOEK
geb. 1-2-1895 te Zuidbroek
ovl. 10-10-1988 te Overschild, 93 jaar oud
dochter van: Johannes van der HOEK
Liefke van NIEJENHUIS

( VI-5-54 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Engelhardus.
 
  Zij trouwde op 18-5-1917 te Ten Boer met:  
  Jakob MARING
geb. 20-7-1885 te Appingedam
ovl. 30-3-1974 te Appingedam (Tjamsweer), 88 jaar oud
zoon van: Pieter MARING
Aafke DIJKEMA

  Bij het huwelijk
Uit deze relatie geen kinderen bekend.
 

VII-19-156 Engelhardus van der HOEK
geb. 1-2-1895 te Zuidbroek
ovl. 10-2-1895 te Zuidbroek, 9 dagen oud
zoon van: Johannes van der HOEK
Liefke van NIEJENHUIS

( VI-5-54 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Montina Aukea.
 

VII-19-158 Engelhardus van der HOEK
geb. 9-1-1902 te Kantens (Rottum)
zoon van: Johannes van der HOEK
Liefke van NIEJENHUIS

( VI-5-54 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde op 20-5-1936 te Termunten met:  
  Frouwine Elizabeth REINDERS
geb. 9-12-1908 te Termunterzijl
dochter van: Redmer REINDERS
Weike MEIJER


VII-20-159 Engelhardus van NIEJENHUIS
geb. 21-10-1902 te Bierum (Krewerd)
ovl. 3-8-1921 te Bierum (Krewerd), 18 jaar oud
zoon van: Lambartus van NIEJENHUIS
Gepke KRUIGER
( VI-5-55 )

VII-20-160 Johan van NIEJENHUIS
geb. 1-9-1903 te Bierum (Krewerd)
ovl. 6-9-1992 te Bierum (Krewerd), 89 jaar oud
zoon van: Lambartus van NIEJENHUIS
Gepke KRUIGER
( VI-5-55 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1935).
 
  Hij trouwde op 25-4-1935 te Appingedam (HA-15) met:  
  Anje SMIT
geb. 16-9-1909 te Termunten (Wagenborgen)
ovl. 16-11-2003, 94 jaar oud
dochter van: Jan SMIT
Frouwke POELMAN

  Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Frouwk van NIEJENHUIS ( VIII-32-148 )
  2. Anja van NIEJENHUIS ( VIII-32-149 )
  3. Geppie van NIEJENHUIS ( VIII-32-150 )
  4. Janny van NIEJENHUIS ( VIII-32-151 )

VII-20-161 Montiena van NIEJENHUIS
geb. 4-8-1907 te Bierum (Krewerd)
ovl. 31-5-1995 te Ens (N.O. polder), 87 jaar oud
dochter van: Lambartus van NIEJENHUIS
Gepke KRUIGER
( VI-5-55 )
  Zij trouwde op 30-4-1931 te Appingedam (HA-11) met:  
  Cornelis Pieter OMTA
geb. 7-2-1902 te Slochteren (Harkstede) (GA-42)
ovl. 1-9-1970 te Ens (N.O. polder), 68 jaar oud
zoon van: Wilm OMTA
Anje DAM

  Persoonlijke informatie
Beroep: veehouder (1931).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 23 jaar.
 

VII-20-162 Jan van NIEJENHUIS
geb. 14-3-1913 te Bierum (Krewerd)
zoon van: Lambartus van NIEJENHUIS
Gepke KRUIGER
( VI-5-55 )

VII-20-163 Jans van NIEJENHUIS
geb. 24-5-1917 te Bierum (Krewerd)
ovl. 21-5-1918 te Bierum (Krewerd), 11 maand oud
zoon van: Lambartus van NIEJENHUIS
Gepke KRUIGER
( VI-5-55 )
  Persoonlijke informatie
Geboren juni 1917
 

VII-21-164 Jan van NIEJENHUIS
geb. 15-7-1894 te Appingedam
ovl. 11-1-1968 te Groningen, 73 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] van NIEJENHUIS
Dieuwerke BOSSCHER
( VI-6-59 )
  Hij trouwde op 26-4-1923 te Appingedam met:  
  Grietje RITSEMA
geb. 13-4-1900 te Bedum
ovl. 3-1-1974 te Groningen, 73 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Wilko Jan van NIEJENHUIS geb. 2-2-1924 / ovl. 14-4-2011 te Appingedam ( VIII-33-152 )
  2. Jan van NIEJENHUIS geb. 12-2-1926 te Appingedam / ovl. 25-7-1999 te Goderich (Canada) ( VIII-33-153 )
  3. Dienko van NIEJENHUIS geb. 4-11-1927 te Garrelsweer / ovl. 30-11-1995 te Garrelsweer ( VIII-33-154 )
  4. Harm Hendrik van NIEJENHUIS geb. ca 1932 ( VIII-33-155 )
  5. Elle Jan van NIEJENHUIS geb. te Appingedam ( VIII-33-156 )

VII-21-165 Harm Hendrik van NIEJENHUIS
geb. 14-8-1898 te Appingedam
ovl. 18-12-1974 te Ten Boer, 76 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] van NIEJENHUIS
Dieuwerke BOSSCHER
( VI-6-59 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde (1) op 2-5-1928 te Ten Boer met:  
  Gepke BOUWMAN
geb. 15-8-1899 te Ten Boer (Wittewierum) (GA-81)
ovl. 20-8-1965 te Ten Boer (Ten Post), 66 jaar oud
dochter van: Jakob BOUWMAN
Liefke van NIEJENHUIS

( VI-7-69 )
  Uit deze relatie  
  1. Jakob Jan van NIEJENHUIS geb. 16-12-1937 te Stedum / ovl. 25-12-1937 te Groningen ( VIII-34-158 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Metta PINKER
geb. 25-4-1904
ovl. 11-4-1999, 94 jaar oud

VII-21-166 Jans Engel van NIEJENHUIS
geb. 24-8-1905 te Appingedam (Tjamsweer)
zoon van: Jan [Jans] van NIEJENHUIS
Dieuwerke BOSSCHER
( VI-6-59 )
  Hij trouwde met:  
  Wilhelmina RICHTERS
  Uit deze relatie  
  1. Thea van NIEJENHUIS ( VIII-35-159 )

VII-22-168 Anje VEGTER
geb. 1-4-1894 te Eenum
ovl. 24-3-1956 te Delfzijl (Biessum), 61 jaar oud
dochter van: Klaas Michiel VEGTER
Liefke van NIEJENHUIS
( VI-8-80 )
( VI-6-62 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwster (1933).
 
  Zij trouwde (1) op 4-5-1922 te Bierum met:  
  Evert van der KOOI
geb. 2-9-1889 te Bedum
ovl. 18-4-1931 te Groningen, 41 jaar oud
zoon van: Willem van der KOOI
Grietje WIERSUM

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Bij het huwelijk
Uit deze relatie 2 kinderen.
 
  Zij trouwde (2) op 14-4-1933 te Bedum (HA-3) met:  
  Jakob Writzer KRUIZINGA
geb. 2-8-1891 te Bedum (GA-108)
ovl. 29-1-1969, 77 jaar oud
zoon van: Tonnis KRUIZINGA
Trientje DATEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (o.a. 1933).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 41 jaar, bruid 38 jaar.
 

VII-22-170 Jan VEGTER
geb. 11-10-1895 te Eenum
ovl. 19-3-1964 te Adorp, 68 jaar oud
zoon van: Klaas Michiel VEGTER
Liefke van NIEJENHUIS
( VI-8-80 )
( VI-6-62 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer
 
  Hij trouwde op 28-4-1933 te Bedum met:  
  Hilje BOS
geb. 21-2-1899 te Kantens (Zandeweer)
dochter van: Berend BOS
Anna SMIT


VII-22-172 Klaas Michiel VEGTER
geb. 20-11-1897 te Eenum
ovl. 22-2-1952 te Leermens, 54 jaar oud
zoon van: Klaas Michiel VEGTER
Liefke van NIEJENHUIS
( VI-8-80 )
( VI-6-62 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde op 7-5-1925 te Bierum met:  
  Jantje BOS
geb. 28-4-1894 te Bierum (Holwierde)
dochter van: Jurrien BOS
Sjoukje HAMMING

  Bij het huwelijk
Uit deze relatie geen kinderen bekend.
 

VII-22-174 Jantje VEGTER
geb. 15-9-1901 te 't Zandt (Eenum)
ovl. 19-7-1936 te Schoonloërveld, 34 jaar oud
dochter van: Klaas Michiel VEGTER
Liefke van NIEJENHUIS
( VI-8-80 )
( VI-6-62 )
  Zij trouwde op 30-4-1925 te Bierum (HA-6) met:  
  Pieter RITSEMA
geb. 27-9-1896 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 20-9-1965 te Ten Boer (Thesinge), 68 jaar oud
zoon van: Jan RITSEMA
Menna BOUWSEMA

( VII-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1925).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Menna RITSEMA geb. ca 1936 te Rolde / ovl. 9-8-1938 te Delfzijl (OA-57) ( VIII-36-161 )

VII-22-176 Jans Pieter VEGTER
geb. 12-8-1905 te 't Zandt (Eenum)
ovl. 18-8-1905 te 't Zandt (Eenum), 6 dagen oud
zoon van: Klaas Michiel VEGTER
Liefke van NIEJENHUIS
( VI-8-80 )
( VI-6-62 )

VII-22-178 Martje VEGTER
geb. 27-1-1915 te Bierum (Krewerd) (GA-14)
ovl. 8-1-1996, 80 jaar oud
dochter van: Klaas Michiel VEGTER
Liefke van NIEJENHUIS
( VI-8-80 )
( VI-6-62 )
  Zij trouwde op 11-5-1938 te Loppersum (HA-15) met:  
  Jan Hendrik DAVIDS
geb. 10-7-1908 te Zuidwending
ovl. 17-1-1968 te Ommelanderwijk, 59 jaar oud
zoon van: Hindrik DAVIDS
Harmke ZUIDERWEG

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1938).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anna Henderika DAVIDS geb. te Veendam ( VIII-37-163 )

VII-23-179 Jan van NIEJENHUIS
geb. 21-2-1904 te Woltersum
ovl. 13-9-1969 te Zuidwolde, 65 jaar oud
zoon van: Jans Engel van NIEJENHUIS
Eenje VELDMAN
( VI-6-63 )
  Hij trouwde (1) op 25-5-1927 te Ten Boer met:  
  Aafke GEERTSEMA
geb. 18-3-1902 te Ten Boer (Garmerwolde)
ovl. 7-2-1939 te Groningen, 36 jaar oud
dochter van: Hendrik GEERTSEMA
Jantje NIEBOER

  Bij het huwelijk
Uit deze relatie geen kinderen bekend.
 
  Hij trouwde (2) op 16-5-1941 te Slochteren met:  
  Geertruida ABBRING
geb. 22-10-1910 te Schildwolde
ovl. 13-9-1969 te Zuidwolde, 58 jaar oud
dochter van: Jan ABBRING
Aaltje BONS


VII-24-180 NN van NIEJENHUIS
geb. 25-1-1906 te Bierum (Krewerd)
ovl. 25-1-1906 te Bierum (Krewerd), 0 dagen oud
zoon van: Pieter van NIEJENHUIS
Elizabeth BOLHUIS
( VI-6-64 )
fam. 117: ( XIII-84-361 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-24-181 Jantje Wobbegien van NIEJENHUIS
geb. 2-10-1907 te Bierum (Krewerd)
ovl. 7-7-1987 te Appingedam, 79 jaar oud
dochter van: Pieter van NIEJENHUIS
Elizabeth BOLHUIS
( VI-6-64 )
fam. 117: ( XIII-84-361 )
  Zij trouwde op 16-3-1933 te Ten Boer met:  
  Hendrik HOFMAN
geb. 29-9-1908 te Bedum (GA-101)
ovl. 14-10-1984 te Appingedam, 76 jaar oud
zoon van: Evert HOFMAN
Menna BOUWSEMA

( VII-1-2 )
  Uit deze relatie  
  1. Betsie HOFMAN ( VIII-38-165 )
  2. Everdinus HOFMAN ( VIII-38-167 )
  3. Henk HOFMAN ( VIII-38-169 )
  4. Jans HOFMAN ( VIII-38-171 )
  5. Piet HOFMAN ( VIII-38-173 )
  6. Tiny HOFMAN ( VIII-38-175 )
  7. Menco HOFMAN ( VIII-38-177 )
  8. Siemen Jannes HOFMAN geb. ca 1937 te Bierum / ovl. 24-2-1939 te Wehe ( VIII-38-179 )
  9. Siemen Jannes HOFMAN geb. 29-5-1940 te Wehe / ovl. 4-6-1940 te Wehe ( VIII-38-181 )

VII-24-182 Siemen Jans Pieter van NIEJENHUIS
geb. 14-10-1910 te Bierum (Krewerd)
ovl. 30-5-1984 te Ten Boer (Ten Post), 73 jaar oud
zoon van: Pieter van NIEJENHUIS
Elizabeth BOLHUIS
( VI-6-64 )
fam. 117: ( XIII-84-361 )
  Hij trouwde op 8-5-1945 met:  
  Trijntje MEKKES
geb. 9-8-1911 te Bedum (Zuidwolde)
ovl. 25-1-2002 te Ten Boer (Ten Post), 90 jaar oud
dochter van: Willem Eppe MEKKES
Aafke DIJKEMA


VII-25-184 Edze Jan van der LAAN
geb. 3-2-1904 te Uithuizen
ovl. 12-2-1975 te Groningen, 71 jaar oud
zoon van: Pieter van der LAAN
Jantje van NIEJENHUIS

( VI-6-65 )
  Hij trouwde (1) op 19-1-1927 te Emmen met:  
  Anna Maria GORTER
geb. 18-1-1903
ovl. 18-11-1993, 90 jaar oud
dochter van: Jan GORTER
Kornelske HELDRING

  Uit deze relatie  
  1. Pieter Jan van der LAAN geb. 1-4-1928 / ovl. 12-12-2004 ( VIII-39-182 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Jantje KORNELIS

VII-25-186 Jan Johannes van der LAAN
geb. 5-6-1905 te Uithuizen
ovl. 20-6-1905 te Uithuizen, 15 dagen oud
zoon van: Pieter van der LAAN
Jantje van NIEJENHUIS

( VI-6-65 )

VII-25-188 Jantiene Anne van der LAAN
geb. 14-2-1907 te Groningen
ovl. 19-9-1996 te Groningen, 89 jaar oud
dochter van: Pieter van der LAAN
Jantje van NIEJENHUIS

( VI-6-65 )

VII-25-190 Annetta Catharina van der LAAN
geb. 21-5-1910 te Groningen
ovl. 27-2-2003 te Groningen, 92 jaar oud
dochter van: Pieter van der LAAN
Jantje van NIEJENHUIS

( VI-6-65 )

VII-25-192 Catharina Pieterdina van der LAAN
geb. 2-6-1913 te Groningen
ovl. 25-6-1999, 86 jaar oud
dochter van: Pieter van der LAAN
Jantje van NIEJENHUIS

( VI-6-65 )
  Zij trouwde met:  
  Petrus Catharinus Adrianus SYBRANDI
geb. 7-1-1913 te Krabbendijke
ovl. 20-1-1984, 71 jaar oud
zoon van: Jacob SYBRANDI
Adriana HUIJSSEN


VII-25-194 Jan Gerard van der LAAN
geb. 14-12-1914 te Groningen
ovl. 10-7-1946 te Vught, 31 jaar oud
zoon van: Pieter van der LAAN
Jantje van NIEJENHUIS

( VI-6-65 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: winkelbediende.
 

VII-26-196 Aukina BUURMA
geb. 7-4-1904 te Vlagtwedde
ovl. 5-11-1950 te Winschoten, 46 jaar oud
dochter van: Arend Eibe BUURMA
Trijntje van NIEJENHUIS

( VI-6-66 )
  Zij trouwde op 12-4-1939 te Vlagtwedde met:  
  Albert KLUNGEL
geb. 29-3-1899 te Midwolda (Oostwold)

VII-26-198 Jantje BUURMA
geb. 22-7-1905 te Vlagtwedde
dochter van: Arend Eibe BUURMA
Trijntje van NIEJENHUIS

( VI-6-66 )
  Zij trouwde op 20-12-1929 te Vlagtwedde met:  
  Alko KORVEMAKER
geb. 15-12-1899 te Westerlee
zoon van: Driewes KORVEMAKER
Eike KLAP


VII-26-200 Hilje BUURMA
geb. 28-3-1907 te Vlagtwedde
ovl. 15-7-1990 te Sellingen, 83 jaar oud
dochter van: Arend Eibe BUURMA
Trijntje van NIEJENHUIS

( VI-6-66 )

VII-26-202 Jandina BUURMA
geb. 24-4-1909 te Vlagtwedde
dochter van: Arend Eibe BUURMA
Trijntje van NIEJENHUIS

( VI-6-66 )
  Zij trouwde op 4-5-1938 te Vlagtwedde met:  
  Jan SMID
geb. 8-1-1909 te Scheemda (Westerlee)
zoon van: Meindert [Hendriks] SMID
Frouwke Rutgerdina KLING

fam. 77: ( VII-16-103 )
  Uit deze relatie  
  1. Meindert SMID geb. te Mussel fam. 77: ( IX-73-338 )
  2. Arend Eike SMID geb. te Mussel fam. 77: ( IX-73-339 )
  3. Florence Ruth SMID geb. te Mussel fam. 77: ( IX-73-340 )
  4. Theresa SMID geb. te Mussel fam. 77: ( IX-73-341 )
  5. Pieter SMID geb. te Mussel fam. 77: ( IX-73-342 )

VII-26-204 Elsje BUURMA
geb. 20-10-1910 te Bierum (Spijk)
ovl. 18-3-1987 te Ten Boer, 76 jaar oud
dochter van: Arend Eibe BUURMA
Trijntje van NIEJENHUIS

( VI-6-66 )
  Zij trouwde op 22-4-1943 te Bierum (Spijk) met:  
  Freerk OUDMAN
geb. 13-7-1910 te Bedum (Ellerhuizen)
ovl. 10-6-1999 te Ten Boer, 88 jaar oud
zoon van: Jan OUDMAN
Menna HOVING

  Uit deze relatie  
  1. Jan A.E. (Jan) OUDMAN ( VIII-40-184 )

VII-26-206 Elze Niklaas BUURMA
geb. 22-4-1912 te Sellingen
ovl. 14-2-1983, 70 jaar oud
zoon van: Arend Eibe BUURMA
Trijntje van NIEJENHUIS

( VI-6-66 )
  Hij trouwde met:  
  Froukje DEURING
geb. 9-3-1913
ovl. 15-6-2001, 88 jaar oud

VII-26-208 Liefke BUURMA
geb. 4-9-1913 te Zuidveld
ovl. 30-7-1987, 73 jaar oud
dochter van: Arend Eibe BUURMA
Trijntje van NIEJENHUIS

( VI-6-66 )
  Persoonlijke informatie
Plaats van geboorte en overlijden vermoedelijk Sellingen.
 
  Zij trouwde op 7-5-1941 te Sellingen met:  
  Willem OUDMAN
geb. 4-9-1907 te Bedum (Ellerhuizen)
ovl. 15-10-1987, 80 jaar oud
zoon van: Jan OUDMAN
Menna HOVING

  Uit deze relatie  
  1. Jan Hendrik OUDMAN ( VIII-41-186 )
  2. Trijntje Arenda OUDMAN ( VIII-41-188 )
  3. Mendel Eva OUDMAN ( VIII-41-190 )
  4. Hendrik johannes OUDMAN ( VIII-41-192 )
  5. Arend Eibe OUDMAN ( VIII-41-194 )

VII-26-210 Jan BUURMA
geb. 23-2-1915 te Zuidveld
ovl. 24-7-2001, 86 jaar oud
zoon van: Arend Eibe BUURMA
Trijntje van NIEJENHUIS

( VI-6-66 )
  Hij trouwde op 5-7-1945 met:  
  Geertje LUTH
geb. 6-4-1916 te Sellingen
ovl. 12-3-2009 te Grijpskerk, 92 jaar oud
dochter van: Albertus LUTH
Marchien Antina MEENDERING

  Uit deze relatie  
  1. Marchiena Wennie BUURMA geb. te Ezinge ( VIII-42-195 )
  2. Arend Eibe BUURMA geb. te Ezinge ( VIII-42-196 )
  3. Aukine BUURMA geb. te Ezinge ( VIII-42-197 )
  4. Albertus BUURMA geb. te Ezinge ( VIII-42-198 )
  5. Trijntje Hilda BUURMA geb. te Ezinge ( VIII-42-199 )

VII-26-212 Niklaas Jan BUURMA
geb. 7-9-1916
ovl. 27-4-2004, 87 jaar oud
zoon van: Arend Eibe BUURMA
Trijntje van NIEJENHUIS

( VI-6-66 )
  Hij trouwde met:  
  Grietina Lammechiena MUNNIKE
geb. 19-7-1915
ovl. 3-12-2001, 86 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Arend BUURMA ( VIII-43-200 )
  2. Fokko BUURMA ( VIII-43-201 )
  3. Elzo BUURMA ( VIII-43-202 )

VII-26-214 Jans Engel BUURMA
geb. 25-3-1919 te Sellingen
ovl. 23-2-1920 te Zuidveld, 10 maand oud
zoon van: Arend Eibe BUURMA
Trijntje van NIEJENHUIS

( VI-6-66 )

VII-26-216 Jans Engel BUURMA
zoon van: Arend Eibe BUURMA
Trijntje van NIEJENHUIS

( VI-6-66 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde met:  
  Bouwina VOLDERS
dochter van: Jan VOLDERS
Evertje HUITING

  Uit deze relatie  
  1. Everdina Grietje BUURMA geb. te Musselkanaal ( VIII-44-203 )
  2. Trijntje Hilda BUURMA geb. te Sellingen ( VIII-44-204 )
  3. Jan Albert BUURMA geb. te Sellingen ( VIII-44-205 )
  4. Arend Eibe BUURMA geb. te Sellingen ( VIII-44-206 )
  5. Roelf Jan Evert BUURMA geb. 15-11-1961 te Sellingen / ovl. 15-9-1967 te Sellingen ( VIII-44-207 )
  6. Hilda Jandina BUURMA geb. te Sellingen ( VIII-44-208 )
  7. Bouwiena Jansje BUURMA geb. 15-11-1964 te Sellingen / ovl. 20-11-1970 te Sellingen ( VIII-44-209 )
  8. Jans Engel BUURMA geb. te Sellingen ( VIII-44-210 )

VII-27-218 NN BOUWMAN
geb. 8-2-1896 te Ten Boer (Wittewierum)
ovl. 8-2-1896 te Ten Boer (Wittewierum), 0 dagen oud
zoon van: Jakob BOUWMAN
Liefke van NIEJENHUIS

( VI-7-69 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-27-220 NN BOUWMAN
geb. 17-9-1897 te Ten Boer (Wittewierum)
ovl. 17-9-1897 te Ten Boer (Wittewierum), 0 dagen oud
zoon van: Jakob BOUWMAN
Liefke van NIEJENHUIS

( VI-7-69 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-27-222 Gepke BOUWMAN
geb. 15-8-1899 te Ten Boer (Wittewierum) (GA-81)
ovl. 20-8-1965 te Ten Boer (Ten Post), 66 jaar oud
dochter van: Jakob BOUWMAN
Liefke van NIEJENHUIS

( VI-7-69 )
  Zij trouwde op 2-5-1928 te Ten Boer met:  
  Harm Hendrik van NIEJENHUIS
geb. 14-8-1898 te Appingedam
ovl. 18-12-1974 te Ten Boer, 76 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] van NIEJENHUIS
Dieuwerke BOSSCHER
( VI-6-59 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jakob Jan van NIEJENHUIS geb. 16-12-1937 te Stedum / ovl. 25-12-1937 te Groningen ( VIII-34-158 )

VII-27-224 Trientje BOUWMAN
geb. 6-6-1904 te Ten Boer (Wittewierum)
dochter van: Jakob BOUWMAN
Liefke van NIEJENHUIS

( VI-7-69 )

VII-28-226 Lijzebet DIJKEMA
dochter van: Derk DIJKEMA
Martje VEGTER

( VI-8-78 )

VII-28-228 Klaas Michiel DIJKEMA
zoon van: Derk DIJKEMA
Martje VEGTER

( VI-8-78 )

VII-28-230 Anje Luurdina DIJKEMA
geb. 10-6-1896 te 't Zandt (Zijldijk) (GA-41)
ovl. 31-3-1898 te 't Zandt (OA-10), 21 maand oud
dochter van: Derk DIJKEMA
Martje VEGTER

( VI-8-78 )

VII-29-232 Sebe NIENHUIS
zoon van: Geert NIENHUIS
Liefke BUSZ

( VI-8-82 )

VII-29-234 Auke NIENHUIS
zoon van: Geert NIENHUIS
Liefke BUSZ

( VI-8-82 )

VII-29-236 Eggo Sebe NIENHUIS
zoon van: Geert NIENHUIS
Liefke BUSZ

( VI-8-82 )

VII-30-238 Anje KNOL
dochter van: Klaas KNOL
Cornelia BUSZ

( VI-8-84 )

VII-30-240 Egge KNOL
zoon van: Klaas KNOL
Cornelia BUSZ

( VI-8-84 )

VII-30-242 Egge KNOL
zoon van: Klaas KNOL
Cornelia BUSZ

( VI-8-84 )

VII-30-244 Alje KNOL
zoon van: Klaas KNOL
Cornelia BUSZ

( VI-8-84 )

VII-30-246 Grietje KNOL
dochter van: Klaas KNOL
Cornelia BUSZ

( VI-8-84 )

VII-30-248 Lebertus KNOL
zoon van: Klaas KNOL
Cornelia BUSZ

( VI-8-84 )

VII-30-250 Bertha KNOL
dochter van: Klaas KNOL
Cornelia BUSZ

( VI-8-84 )

VII-30-252 Lebertus KNOL
zoon van: Klaas KNOL
Cornelia BUSZ

( VI-8-84 )

VII-31-253 NN van NIEJENHUIS
geb. 30-6-1884 te Leermens
ovl. 30-6-1884 te Leermens, 0 dagen oud
zoon van: Jans van NIEJENHUIS
Reinje MARING
( VI-9-89 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-31-254 Alstje van NIEJENHUIS
geb. 14-7-1911 te 'tZandt (Zijldijk)
ovl. 11-5-1996, 84 jaar oud
dochter van: Jans van NIEJENHUIS
Reinje MARING
( VI-9-89 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: huishoudster (1941).
 
  Zij trouwde op 8-5-1941 te 't Zandt (HA-4) met:  
  Wildrik Pieter BUREMA
geb. 14-10-1907 te 't Zandt (Zeerijp) (GA-73)
ovl. 31-7-1976 te 't Zandt, 68 jaar oud
zoon van: Gerrit BUREMA
Matje OOSTERHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1941).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 33 jaar, bruid 29 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Martje R. BUREMA ( VIII-45-212 )
  2. Jans G. BUREMA ( VIII-45-214 )
  3. Gerrit J. BUREMA ( VIII-45-216 )
  4. Evert J. BUREMA ( VIII-45-218 )
  5. Reinder K. BUREMA ( VIII-45-220 )
  6. Alstje W. BUREMA ( VIII-45-222 )
  7. Gré E.H. BUREMA ( VIII-45-224 )
  8. Kees W. BUREMA ( VIII-45-226 )
  9. Wildrik P. BUREMA ( VIII-45-228 )

VII-31-255 Martje van NIEJENHUIS
geb. 16-2-1913 te 'tZandt (Zijldijk)
ovl. 1-10-2006 te Loppersum, 93 jaar oud
dochter van: Jans van NIEJENHUIS
Reinje MARING
( VI-9-89 )
  Zij trouwde op 31-5-1946 te Stedum met:  
  Willem EISINGA
geb. 28-2-1912 te Stedum
ovl. 26-6-2001 te Delfzijl, 89 jaar oud
zoon van: Luurt EISINGA
Trijntje HOVING

  Bij het huwelijk
Uit deze relatie 5 kinderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Reinje Trijntje (Reinje) EISINGA ( VIII-46-230 )
  2. Trijntje Everdina (Tiny) EISINGA ( VIII-46-232 )
  3. Alie Gretha (Alie) EISINGA ( VIII-46-234 )
  4. Luurt Willem (Luurt) EISINGA ( VIII-46-236 )
  5. Jansje Everdina (Janny) EISINGA ( VIII-46-238 )

VII-31-256 Evert Jans van NIEJENHUIS
geb. 11-6-1914 te Bierum (Losdorp)
ovl. 4-2-1948 te Bierum (Godlinze), 33 jaar oud
zoon van: Jans van NIEJENHUIS
Reinje MARING
( VI-9-89 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: agrarisch medewerker.
 
  Hij trouwde op 2-5-1941 te Bierum met:  
  Anna van DIJK
geb. 1-7-1908 te Bierum (Godlinze)
ovl. 4-7-2002, 94 jaar oud
dochter van: Nantko van DIJK
Hermina Geertruida HUIJSER

  Bij het huwelijk
Uit deze relatie 5 kinderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hermina Cornelia van NIEJENHUIS geb. te Bierum (Godlinze) ( VIII-47-239 )

VII-31-257 Grietje van NIEJENHUIS
geb. 18-7-1916 te Bierum (Losdorp)
ovl. 20-7-2008 te Landschaftpolder (Niedersachen, Dld), 92 jaar oud
dochter van: Jans van NIEJENHUIS
Reinje MARING
( VI-9-89 )
  Zij trouwde op 15-5-1941 te Bierum (HA-9) met:  
  Harm BLAAUW
geb. 12-7-1916 te Ten Boer (Lellens)
ovl. 13-1-1991, 74 jaar oud
zoon van: Pieter BLAAUW
Johanna VOGEL

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1941).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. J.R. BLAAUW ( VIII-48-241 )
  2. J. BLAAUW ( VIII-48-243 )
  3. R.J. BLAAUW ( VIII-48-245 )
  4. P. BLAAUW ( VIII-48-247 )
  5. M. BLAAUW ( VIII-48-249 )
  6. A.A. BLAAUW ( VIII-48-251 )

VII-31-258 Kornelis van NIEJENHUIS
geb. te Bierum
zoon van: Jans van NIEJENHUIS
Reinje MARING
( VI-9-89 )
  Hij trouwde te Uithuizermeeden met:  
  IJbeltje van der LEEST
geb. 6-9-1922 te Hefswal
ovl. 26-7-2010 te Delfzijl, 87 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Gezina van NIEJENHUIS geb. 5-9-1949 te Bierum (Losdorp) / ovl. 5-9-1949 ( VIII-49-252 )
  2. Jans Evert van NIEJENHUIS geb. te Bierum (Losdorp) ( VIII-49-253 )
  3. Jan Herke Wolter van NIEJENHUIS geb. te Bierum (Losdorp) ( VIII-49-254 )
  4. Renee van NIEJENHUIS geb. te Bierum (Losdorp) ( VIII-49-255 )

  Generatie VIII  
VIII-1-2 Pieter RITSEMA
geb. 27-9-1896 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 20-9-1965 te Ten Boer (Thesinge), 68 jaar oud
zoon van: Jan RITSEMA
Menna BOUWSEMA

( VII-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1925).
 
  Hij trouwde op 30-4-1925 te Bierum (HA-6) met:  
  Jantje VEGTER
geb. 15-9-1901 te 't Zandt (Eenum)
ovl. 19-7-1936 te Schoonloërveld, 34 jaar oud
dochter van: Klaas Michiel VEGTER
Liefke van NIEJENHUIS
( VI-8-80 )
( VI-6-62 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Menna RITSEMA geb. ca 1936 te Rolde / ovl. 9-8-1938 te Delfzijl (OA-57) ( VIII-36-161 )

VIII-1-4 Jantje HOFMAN
geb. 1-1-1900 te Bedum (GA-1)
dochter van: Evert HOFMAN
Menna BOUWSEMA

( VII-1-2 )
  Zij trouwde op 30-4-1925 te 't Zandt met:  
  Abraham VENHUIZEN
geb. 23-6-1897 te Scharmer
ovl. 1-5-1980, 82 jaar oud
zoon van: Nanno VENHUIZEN
Jantje BEGEMAN


VIII-1-6 Gezina Pieternella HOFMAN
geb. 7-10-1901 te Bedum (GA-102)
ovl. 11-1-1902 te Bedum (OA-4), 3 maand oud
dochter van: Evert HOFMAN
Menna BOUWSEMA

( VII-1-2 )

VIII-1-8 Gezina Pieternella HOFMAN
geb. 28-1-1902 te Bedum (GA-122)
ovl. 5-6-1996, 94 jaar oud
dochter van: Evert HOFMAN
Menna BOUWSEMA

( VII-1-2 )
  Zij trouwde op 29-4-1931 te 't Zandt met:  
  Kornelis DWARSHUIS
geb. 14-12-1901 te Middelstum
ovl. 25-4-1991, 89 jaar oud
zoon van: Gerrit DWARSHUIS
Trijntje ZANDT


VIII-1-10 Pieter HOFMAN
geb. 13-10-1904 te Bedum (GA-96)
ovl. 16-2-1965 te 't Zandt (OA-4), 60 jaar oud
zoon van: Evert HOFMAN
Menna BOUWSEMA

( VII-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1931).
 
  Hij trouwde op 4-5-1931 te Loppersum (HA-6) met:  
  Hilje Geertruida Henderika BAKKER
geb. ca 1902 te Loppersum
dochter van: Hindrik Heike BAKKER
Aafke MUDA

  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 29 jaar.
 

VIII-1-12 Jan HOFMAN
geb. 9-12-1906 te Bedum (GA-135)
ovl. 26-2-1970, 63 jaar oud
zoon van: Evert HOFMAN
Menna BOUWSEMA

( VII-1-2 )
  Hij trouwde op 2-5-1934 te Loppersum met:  
  Harmke VENHUIZEN
geb. 22-7-1907 te Wirdum
ovl. 8-12-1985, 78 jaar oud
dochter van: Aaldrik VENHUIZEN
Trientje TIGLAAR


VIII-1-14 Hendrik HOFMAN
geb. 29-9-1908 te Bedum (GA-101)
ovl. 14-10-1984 te Appingedam, 76 jaar oud
zoon van: Evert HOFMAN
Menna BOUWSEMA

( VII-1-2 )
  Hij trouwde op 16-3-1933 te Ten Boer met:  
  Jantje Wobbegien van NIEJENHUIS
geb. 2-10-1907 te Bierum (Krewerd)
ovl. 7-7-1987 te Appingedam, 79 jaar oud
dochter van: Pieter van NIEJENHUIS
Elizabeth BOLHUIS
( VI-6-64 )
fam. 117: ( XIII-84-361 )
  Uit deze relatie  
  1. Betsie HOFMAN ( VIII-38-165 )
  2. Everdinus HOFMAN ( VIII-38-167 )
  3. Henk HOFMAN ( VIII-38-169 )
  4. Jans HOFMAN ( VIII-38-171 )
  5. Piet HOFMAN ( VIII-38-173 )
  6. Tiny HOFMAN ( VIII-38-175 )
  7. Menco HOFMAN ( VIII-38-177 )
  8. Siemen Jannes HOFMAN geb. ca 1937 te Bierum / ovl. 24-2-1939 te Wehe ( VIII-38-179 )
  9. Siemen Jannes HOFMAN geb. 29-5-1940 te Wehe / ovl. 4-6-1940 te Wehe ( VIII-38-181 )

VIII-1-16 Engelina HOFMAN
geb. 10-5-1910 te Bedum
ovl. 15-1-1969, 58 jaar oud
dochter van: Evert HOFMAN
Menna BOUWSEMA

( VII-1-2 )
  Zij trouwde op 5-5-1938 te Loppersum met:  
  Harm Pieter BOUWSEMA
geb. 10-3-1913 te Loppersum
zoon van: Jan BOUWSEMA
Freeke BOUWMAN
fam. 117: ( XII-51-223 )
  Uit deze relatie  
  1. NN BOUWSEMA geb. 14-9-1940 te Delfzijl (Opwierde) / ovl. 14-9-1940 te Delfzijl (Opwierde) fam. 117: ( XIV-176-841 )
  2. Geziena Pieternella BOUWSEMA geb. 1944 te Groningen / ovl. 24-1-1945 te Appingedam fam. 117: ( XIV-176-842 )
  3. Geziena Pieternella BOUWSEMA geb. 24-7-1946 / ovl. 6-12-1986 fam. 117: ( XIV-176-843 )

VIII-1-18 Everdinus Menno HOFMAN
geb. 4-3-1915 te Bedum (GA-18)
ovl. 10-10-2005, 90 jaar oud
zoon van: Evert HOFMAN
Menna BOUWSEMA

( VII-1-2 )
  Hij trouwde op 23-8-1938 te Stedum met:  
  Alida KRUIDHOF
geb. 26-10-1912 te Groningen
ovl. 26-12-1990, 78 jaar oud
dochter van: Harm KRUIDHOF
Derkje HIJLKEMA


VIII-2-20 Jan WIEPKEMA
geb. 26-5-1901 te Ten Boer (Thesinge)
zoon van: Pieter WIEPKEMA
Engelina BOUWSEMA

( VII-1-4 )
  Persoonlijke informatie
In 1966 werd Jan Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
 
  Hij trouwde op 27-9-1927 te Ten Boer met:  
  Pieterke van der BORG
geb. 18-5-1901 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 10-2-1967, 65 jaar oud
dochter van: Reinder van der BORG
Trijntje STUURWOLD

  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 5 kinderen.
 

VIII-2-22 Jantje WIEPKEMA
geb. 4-3-1903 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 12-3-1925 te Bedum, 22 jaar oud
dochter van: Pieter WIEPKEMA
Engelina BOUWSEMA

( VII-1-4 )

VIII-2-24 Harm WIEPKEMA
geb. 25-3-1906 te Ten Boer (Thesinge)
zoon van: Pieter WIEPKEMA
Engelina BOUWSEMA

( VII-1-4 )
  Hij trouwde op 4-5-1934 te Haren met:  
  Fennechien ABBRING
geb. 24-4-1908 te Haren (Onnen)
ovl. 25-10-1975, 67 jaar oud
dochter van: Egbert ABBRING
Hendrikje BERENDS
fam. 34: ( VIII-36-127 )
fam. 1: ( VIII-30-158 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt op 7-6-1908 te Haren.
 

VIII-2-26 Wijpke WIEPKEMA
geb. 7-7-1908 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 14-10-1908 te Ten Boer (Thesinge), 3 maand oud
dochter van: Pieter WIEPKEMA
Engelina BOUWSEMA

( VII-1-4 )

VIII-3-27 Jan DIJKEMA
geb. 17-1-1894 te Schildwolde
ovl. 4-9-1980 te Appingedam, 86 jaar oud
zoon van: Jannes DIJKEMA
Berendje de WITT
( VII-2-8 )

VIII-3-28 Lambertus DIJKEMA
geb. 16-8-1899 te Schildwolde
ovl. 27-6-1963 te Overschild, 63 jaar oud
zoon van: Jannes DIJKEMA
Berendje de WITT
( VII-2-8 )

VIII-4-29 Jan DIJKEMA
geb. 27-6-1912 te Overschild
zoon van: Klaas DIJKEMA
Knelske HOEKSEMA
( VII-2-10 )

VIII-4-30 Pieterke DIJKEMA
geb. 13-5-1914 te Overschild
ovl. 21-1-1967, 52 jaar oud
dochter van: Klaas DIJKEMA
Knelske HOEKSEMA
( VII-2-10 )

VIII-5-32 Frouwke WILDEMAN
geb. 25-2-1894 te Schildwolde
dochter van: Jakob WILDEMAN
Engelina DIJKEMA

( VII-2-12 )
  Zij trouwde op 10-12-1918 te Slochteren met:  
  Tonnis KAPINGA
geb. 19-1-1889 te Ulrum
ovl. 9-8-1963, 74 jaar oud
zoon van: Tjipke KAPINGA
Swaantje SIERTSEMA

fam. 133: ( V-1-1 )
  Uit deze relatie  
  1. Jan Tonnis KAPINGA geb. 29-12-1925 te Wageningen / ovl. 11-9-1947 te Utrecht fam. 133: ( VII-2-2 )

VIII-5-34 Ida WILDEMAN
geb. 11-12-1896 te Schildwolde
dochter van: Jakob WILDEMAN
Engelina DIJKEMA

( VII-2-12 )
  Zij trouwde op 22-5-1923 te Slochteren (HA-62) met:  
  Nicolaas Hindericus WILDEBOER
geb. 25-12-1898 te Siddeburen
ovl. 30-3-1963, 64 jaar oud
zoon van: Jan WILDEBOER
Gepke DALLINGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: onderwijzer (1923).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 26 jaar.
 

VIII-5-36 Jan WILDEMAN
geb. 6-6-1898 te Schildwolde
zoon van: Jakob WILDEMAN
Engelina DIJKEMA

( VII-2-12 )

VIII-5-38 Adolf WILDEMAN
geb. 6-2-1900 te Schildwolde
zoon van: Jakob WILDEMAN
Engelina DIJKEMA

( VII-2-12 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Kundina
 
  Hij trouwde op 16-5-1928 te Bellingwolde met:  
  Harmke WIJBENGA
geb. 4-2-1904 te Zuidbroek
dochter van: Johannes WIJBENGA
Pieterke STROOBOS

  Uit deze relatie  
  1. Jacob WILDEMAN geb. ca 1929 te Vlagtwedde / ovl. 15-9-1929 te Vlagtwedde ( IX-3-9 )
  2. Engelina WILDEMAN geb. ca 1935 te Vlagtwedde / ovl. 28-4-1941 te Twisk ( IX-3-10 )

VIII-5-40 Kundina WILDEMAN
geb. 6-2-1900 te Schildwolde
dochter van: Jakob WILDEMAN
Engelina DIJKEMA

( VII-2-12 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Adolf.
 
  Zij trouwde op 3-3-1931 te Slochteren (HA-8) met:  
  Menno Martinus WOLDINGA
geb. 16-3-1896 te Leek
zoon van: Nicolaas WOLDINGA
Antje RIETEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: groentenkweeker (1931).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 34 jaar, bruid 31 jaar.
 

VIII-5-42 Albert Jannes WILDEMAN
geb. 3-3-1902 te Schildwolde
zoon van: Jakob WILDEMAN
Engelina DIJKEMA

( VII-2-12 )
  Hij trouwde op 2-2-1928 te Kloosterburen met:  
  Jantje POSTHUMA
geb. 14-7-1900 te Hornhuizen
dochter van: Drewes POSTHUMA
Anje van HOEK


VIII-5-44 Grietje WILDEMAN
geb. 28-10-1904 te Schildwolde
dochter van: Jakob WILDEMAN
Engelina DIJKEMA

( VII-2-12 )
  Zij trouwde op 12-3-1929 te Slochteren (HA-18) met:  
  Gerhard SMEENK
geb. ca 1905 te Bergh
zoon van: Albert SMEENK
Nieske van der BORN

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1929).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 24 jaar.
 

VIII-5-46 Trijntje WILDEMAN
geb. 6-6-1907 te Schildwolde
dochter van: Jakob WILDEMAN
Engelina DIJKEMA

( VII-2-12 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Jannes.
 
  Zij trouwde op 28-2-1933 te Slochteren (HA-10) met:  
  Hantje NOOITGEDAGT
geb. 31-8-1900 te IJlst
zoon van: Aldert NOOITGEDAGT
Trijntje ROLSMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman (1933).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 32 jaar, bruid 25 jaar.
 

VIII-5-48 Jannes WILDEMAN
geb. 6-6-1907 te Schildwolde
zoon van: Jakob WILDEMAN
Engelina DIJKEMA

( VII-2-12 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Trijntje.
 

VIII-6-50 Lambertus Jan de WITT
geb. 15-9-1901 te Onstwedde
zoon van: Aeilko de WITT
Trientje DIJKEMA

( VII-2-14 )

VIII-7-52 Barteld Jan WOLTHUIS
geb. 6-3-1899 te Bedum
ovl. 17-2-1965 te Groningen, 65 jaar oud
zoon van: Marius WOLTHUIS
Janna DIJKEMA

( VII-2-16 )
  Hij trouwde op 10-6-1936 te Slochteren met:  
  Trijntje NOORDHUIS
geb. 23-6-1893 te Kollumerland
ovl. 28-7-1963 te Groningen, 70 jaar oud
dochter van: Jannes NOORDHUIS
Fetje FEDDEMA


VIII-7-54 Frouke WOLTHUIS
geb. 7-8-1900 te Hellum
ovl. 23-3-1901 te Hellum, 7 maand oud
dochter van: Marius WOLTHUIS
Janna DIJKEMA

( VII-2-16 )

VIII-7-56 Jan Albert WOLTHUIS
geb. 9-3-1902 te Hellum
zoon van: Marius WOLTHUIS
Janna DIJKEMA

( VII-2-16 )
  Hij trouwde op 15-4-1926 te Wildervank met:  
  Willemiena ENGELKES
geb. 12-5-1904 te Westerlee
ovl. 11-3-1935 te Overschild, 30 jaar oud
dochter van: Jurjen ENGELKES
Lammechien KUIPER

fam. 98: ( VII-32-169 )
  Uit deze relatie  
  1. Janna WOLTHUIS geb. 1934 te Overschild / ovl. 5-12-1934 te Overschild ( IX-4-11 )

VIII-7-58 Frouke WOLTHUIS
geb. 13-1-1905 te Hellum
dochter van: Marius WOLTHUIS
Janna DIJKEMA

( VII-2-16 )

VIII-7-60 Ailina WOLTHUIS
geb. 9-8-1908 te Schildwolde
dochter van: Marius WOLTHUIS
Janna DIJKEMA

( VII-2-16 )

VIII-8-61 Jan Hendrik DIJKEMA
geb. 9-3-1905 te Schildwolde
zoon van: Siebrand DIJKEMA
Helena VOS
( VII-2-20 )
  Hij trouwde op 4-12-1931 te Stedum met:  
  Engeltje SCHIPPER
geb. 14-10-1910 te Eenum
dochter van: Kornelis SCHIPPER
Ebeldina KLOK


VIII-8-62 Hendrik Jan DIJKEMA
geb. 24-5-1906 te Schildwolde
zoon van: Siebrand DIJKEMA
Helena VOS
( VII-2-20 )

VIII-9-63 Willem REINDERS
geb. 31-7-1895 te Bedum
ovl. 6-3-1945 te Bergen Belsen (Dld), 49 jaar oud
zoon van: Jannes REINDERS
Stientje GROENEVELD
( VII-3-26 )
  Hij trouwde (1) op 22-10-1929 te Groningen met:  
  Margrietha Gesina MELLES
geb. 25-4-1895 te Groningen
ovl. 24-9-1901 te Groningen, 6 jaar oud
dochter van: Willem MELLES
Harmke de RAAD

  Hij trouwde (2) op 20-6-1933 te Groningen met:  
  Lammechiena Henderika VROOM
geb. 13-10-1900 te Vries
ovl. 23-8-1964 te De Bilt, 63 jaar oud
dochter van: Eppo VROOM
Anna BROUWER


VIII-9-64 Hombertus REINDERS
geb. 2-3-1897 te Bedum
zoon van: Jannes REINDERS
Stientje GROENEVELD
( VII-3-26 )
  Hij trouwde op 30-3-1925 te Slochteren met:  
  Christina Jantina DOORNBOSCH
geb. 16-4-1901 te Schildwolde
dochter van: Jakob DOORNBOSCH
Grietje FEDDES

  Uit deze relatie  
  1. Hombertus Willem Dirk REINDERS geb. ca 1939 te Kommerzijl / ovl. 20-5-1946 te Kommerzijl ( IX-5-12 )

VIII-9-65 Etje REINDERS
geb. 2-11-1898 te Bedum
dochter van: Jannes REINDERS
Stientje GROENEVELD
( VII-3-26 )
  Zij trouwde op 11-5-1927 te Rotterdam met:  
  Gijsbertus de LANGE
geb. 1-9-1900 te Rotterdam
zoon van: Gijsbertus de LANGE
Zoetje Wilhelmina COMIJS


VIII-9-66 Juliana REINDERS
geb. 13-6-1900 te Bedum
dochter van: Jannes REINDERS
Stientje GROENEVELD
( VII-3-26 )

VIII-10-68 Nicolaas RITSEMA
geb. 2-12-1908 te Bierum (Spijk)
zoon van: Leendert RITSEMA
Trijntje WESTERDIJK

( VII-4-30 )

VIII-11-69 Lubbechien WESTERDIJK
geb. 11-4-1897 te Zeerijp
dochter van: Berend Pieter WESTERDIJK
Jantje HOVINGA
( VII-4-32 )

VIII-11-70 Jan WESTERDIJK
geb. 13-6-1898 te Zeerijp
ovl. 2-12-1927 te Zeerijp, 29 jaar oud
zoon van: Berend Pieter WESTERDIJK
Jantje HOVINGA
( VII-4-32 )

VIII-11-71 Harmanna WESTERDIJK
geb. 5-10-1899 te Zeerijp
ovl. 19-11-1988, 89 jaar oud
dochter van: Berend Pieter WESTERDIJK
Jantje HOVINGA
( VII-4-32 )
  Zij trouwde op 19-5-1926 te 't Zandt met:  
  Gerrit Hendrik NIJBURG
geb. 24-2-1900 te Scharmer
ovl. 31-8-1966, 66 jaar oud
zoon van: Garmt NIJBURG
Bouwchien MEKKES


VIII-11-72 Aagtje WESTERDIJK
geb. 13-2-1903 te Zeerijp
ovl. 5-1-1974, 70 jaar oud
dochter van: Berend Pieter WESTERDIJK
Jantje HOVINGA
( VII-4-32 )
  Zij trouwde op 12-5-1932 te 't Zandt met:  
  Jan DALES
geb. 24-6-1905 te Renkum
ovl. 31-3-1999, 93 jaar oud
zoon van: Johannes DALES
Catharina LUCASSEN

  Uit deze relatie  
  1. Johannes DALES ( IX-6-14 )
  2. Berend Pieter DALES ( IX-6-16 )
  3. Catharina DALES ( IX-6-18 )
  4. Jantje DALES geb. te 't Zandt ( IX-6-20 )

VIII-12-73 Jan Berend WESTERDIJK
geb. 5-5-1900 te Lettelbert
zoon van: Jans Simon WESTERDIJK
Grietje BALK
( VII-4-36 )

VIII-12-74 Hein Klaas WESTERDIJK
geb. 21-7-1908 te Tolbert
zoon van: Jans Simon WESTERDIJK
Grietje BALK
( VII-4-36 )

VIII-13-75 Jan Berend WESTERDIJK
geb. 30-1-1911 te Loppersum
ovl. 14-2-2001 te Delfzijl, 90 jaar oud
zoon van: Hendrik WESTERDIJK
Eltje van der VEEN
( VII-4-42 )
  Hij trouwde op 16-7-1940 te Slochteren met:  
  Aaltje EDENS
geb. 1-2-1913 te Slochteren (Scharmer)
ovl. 24-6-2007 te Winsum, 94 jaar oud
dochter van: Berend EDENS
Herolina HOOITES

  Uit deze relatie  
  1. Henderik WESTERDIJK ( IX-7-21 )
  2. Herolina WESTERDIJK ( IX-7-22 )
  3. Berend WESTERDIJK ( IX-7-23 )

VIII-13-76 Hindrik Arend WESTERDIJK
geb. 25-7-1914 te Loppersum
ovl. 8-8-1979 te Groningen, 65 jaar oud
zoon van: Hendrik WESTERDIJK
Eltje van der VEEN
( VII-4-42 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Harmannus Wietse.
 
  Hij trouwde op 25-5-1939 te Noorddijk met:  
  Hindriktje van der MOLEN
geb. ca 1916 te Noorddijk
dochter van: Luitje van der MOLEN
Roelofje van CALKAR

  Uit deze relatie  
  1. Hendrik WESTERDIJK geb. 9-9-1939 / ovl. 15-12-2010 te Groningen ( IX-8-24 )
  2. Roelofje WESTERDIJK geb. te Middelbert ( IX-8-25 )

VIII-13-77 Harmannus Wietse WESTERDIJK
geb. 25-7-1914 te Loppersum
ovl. 20-2-1951 te Warffum, 36 jaar oud
zoon van: Hendrik WESTERDIJK
Eltje van der VEEN
( VII-4-42 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Hindrik Arend. Beroep: brandstoffenhandelaar (1943).
 
  Hij trouwde op 4-9-1943 te Warffum (HA-6) met:  
  Ettje van der TUUK
geb. 24-11-1918 te Groningen
ovl. 12-6-1992 te Warffum, 73 jaar oud
dochter van: Harmannus van der TUUK
Grietje TEISMAN

  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Elly WESTERDIJK ( IX-9-26 )
  2. Harmannus Wietse WESTERDIJK geb. 26-5-1951 te Warffum / ovl. 1-9-1954 te Warffum ( IX-9-27 )

VIII-14-79 Frouwbina Jantina HUININGA
geb. 7-4-1896 te Oosterwijtwerd
ovl. 29-10-1973 te Groningen, 77 jaar oud
dochter van: Eggo [Hilkes] HUININGA
Elizabeth [Jans] van NIEJENHUIS

( VII-7-65 )
  Persoonlijke informatie
In Groningen overleden in het Mariapension.
 
  Zij trouwde op 19-12-1917 te Bierum met:  
  Aries Willem BAKKER
geb. 16-2-1882 te Appingedam (Tjamsweer)
ovl. 16-12-1964 te Groningen, 82 jaar oud
zoon van: Garbrand [Aries] BAKKER
Geertruida van WEERDEN

  Persoonlijke informatie
Overleden in het ziekenhuis te Groningen. Hij is begraven in Appingedam. Beroep: landbouwer.
 
  Uit deze relatie  
  1. Garbrand BAKKER geb. 29-11-1918 te Appingedam (Tjamsweer) / ovl. 11-2-2000 te Borger ( IX-10-29 )
  2. Elizabeth BAKKER geb. 29-4-1921 te Appingedam (Tjamsweer) / ovl. 8-6-2008 te Opende ( IX-10-31 )

VIII-15-81 Berend [Jans] WESTERDIJK
geb. 13-4-1899 te Zeerijp
ovl. 13-1-1965 te Groningen, 65 jaar oud
zoon van: Berend [Klaassen] WESTERDIJK
Trientje van NIEJENHUIS

( VII-7-66 )
  Hij trouwde op 17-5-1934 te Haren met:  
  Fenna Jantina DINKLA
geb. 3-9-1900 te Bellingwolde
ovl. 8-7-1960 te Groningen, 59 jaar oud
dochter van: Engel Brugger DINKLA
Giezine GEERTSEMA

  Uit deze relatie  
  1. Gezina WESTERDIJK geb. te Kantens (Startenhuizen) / ovl. 5-12-2005 te Zuidlaren ( IX-11-32 )
  2. Berend Klaassen WESTERDIJK ( IX-11-33 )
  3. Derk Albert WESTERDIJK geb. 13-5-1941 te Kantens (Startenhuizen) / ovl. 11-10-1947 te Kantens ( IX-11-34 )

VIII-15-83 Jans WESTERDIJK
geb. 4-11-1900 te Stedum (Garsthuizen)
ovl. 10-8-1990 te Stedum (Garsthuizen), 89 jaar oud
zoon van: Berend [Klaassen] WESTERDIJK
Trientje van NIEJENHUIS

( VII-7-66 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer
 
  Hij trouwde op 25-5-1934 te Stedum met:  
  Grietje Cornelia BOLT
geb. 20-12-1910 te Zeerijp
ovl. 26-1-1981 te Garsthuizen, 70 jaar oud
dochter van: Jan BOLT
Grietje WASSING

  Uit deze relatie  
  1. Berend Jan WESTERDIJK ( IX-12-35 )

VIII-15-85 Geertruida Jantina WESTERDIJK
geb. 11-9-1902 te Stedum (Garsthuizen)
ovl. 16-12-1977, 75 jaar oud
dochter van: Berend [Klaassen] WESTERDIJK
Trientje van NIEJENHUIS

( VII-7-66 )

VIII-16-87 Hendrik ELEMA
geb. 3-1-1902 te 't Zandt (Leermens)
ovl. 26-1-1984, 82 jaar oud
zoon van: Onne Pieter Roelf ELEMA
Pieterke Harmanna van NIEJENHUIS

( VII-7-67 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1925).
 
  Hij trouwde op 5-6-1925 te Bierum met:  
  Afina Gerradina PERDOK
geb. 29-1-1904 te Bierum (Godlinze)
ovl. 5-11-1945 te 't Zandt, 41 jaar oud
dochter van: Bene PERDOK
Hillechien JAGER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Onne Pieter Roelf ELEMA geb. te 't Zandt ( IX-13-36 )

VIII-16-89 Johannes ELEMA
geb. 30-6-1904 te 't Zandt (Leermens)
ovl. 31-7-1977 te 't Zandt (Leermens), 73 jaar oud
zoon van: Onne Pieter Roelf ELEMA
Pieterke Harmanna van NIEJENHUIS

( VII-7-67 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: leraar op een HBS.
 
  Hij trouwde op 8-4-1931 te Schiedam met:  
  Annechien Martje KEUNING
geb. 18-2-1905 te Hollum
ovl. 3-6-1994 te 't Zandt (Leermens), 89 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Onne Pieter Roelf ELEMA ( IX-14-37 )

VIII-17-90 Roelf Harm SMEDEMA
geb. 27-4-1901 te Ten Boer
ovl. 23-1-1906 te Grijpskerk (De Waarden), 4 jaar oud
zoon van: Harmannus SMEDEMA
Trientje SWIERINGA
( VII-8-71 )

VIII-17-91 Cornelia Jantina SMEDEMA
geb. 29-7-1903 te Stedum
ovl. 7-5-1996, 92 jaar oud
dochter van: Harmannus SMEDEMA
Trientje SWIERINGA
( VII-8-71 )

VIII-17-92 Jantje SMEDEMA
geb. 21-12-1905 te Grijpskerk (Waarden)
ovl. 7-9-1995, 89 jaar oud
dochter van: Harmannus SMEDEMA
Trientje SWIERINGA
( VII-8-71 )
  Zij trouwde op 17-4-1936 te Zuidhorn met:  
  Cornelis Frederikus HAMSTER
geb. 12-2-1902 te Nieuwolda
ovl. 21-6-1985, 83 jaar oud
zoon van: Kasper HAMSTER
Frederika ten HAVE


VIII-17-93 Roelf Harm SMEDEMA
geb. 20-2-1909 te Grijpskerk (Waarden)
ovl. 31-1-1975, 65 jaar oud
zoon van: Harmannus SMEDEMA
Trientje SWIERINGA
( VII-8-71 )
  Hij trouwde op 18-7-1934 te Bierum met:  
  Bouwina Fenna DIJKSTERHUIS
geb. 11-5-1912 te Bierum (Spijk)
ovl. 22-1-1954 te Groningen, 41 jaar oud
dochter van: Pieter DIJKSTERHUIS
Fenna Anje ZANDT


VIII-18-94 Roelf Harm SMEDEMA
geb. 18-8-1902 te Stedum (Huizinge)
ovl. 13-1-1974, 71 jaar oud
zoon van: Harm SMEDEMA
Trijntje HUIZINGA
( VII-8-73 )

VIII-18-95 Duurke SMEDEMA
geb. 14-1-1905 te Stedum (Huizinge)
dochter van: Harm SMEDEMA
Trijntje HUIZINGA
( VII-8-73 )
  Zij trouwde op 17-5-1929 te Middelstum met:  
  Luitje ALLERSMA
geb. 19-7-1906 te Middelstum
zoon van: Egge ALLERSMA
Anje DIJKHUIS


VIII-19-96 Dirk SMEDEMA
geb. te Uithuizermeeden
zoon van: Roelf Harm SMEDEMA
Aagtje van VEEN
( VII-8-75 )
  Hij trouwde te Delfzijl met:  
  Alida van CLOOSTER
geb. 1-5-1911 te Delfzijl (Heveskes)
ovl. 22-12-2006 te Haren, 95 jaar oud
dochter van: Lambert van CLOOSTER
Klasiena Cathariena HUIZENGA


VIII-19-97 Roelof SMEDEMA
geb. te Eenum
ovl. 17-12-1961, 51 jaar oud
zoon van: Roelf Harm SMEDEMA
Aagtje van VEEN
( VII-8-75 )
  Hij trouwde met:  
  Simtjen ELERIE
geb. 8-7-1904 te Wageningen
ovl. 16-7-1983, 79 jaar oud
dochter van: Herman ELERIE
Simjen van KERNEBEEK

  Uit deze relatie  
  1. Roelf Harm SMEDEMA ( IX-15-38 )

VIII-19-98 Anne Jan SMEDEMA
geb. te Eenum
ovl. 31-8-1911 te Eenum, 3 dagen oud
zoon van: Roelf Harm SMEDEMA
Aagtje van VEEN
( VII-8-75 )

VIII-20-100 Martje OLTHOFF
geb. te Markelo
dochter van: Evert OLTHOFF
Jantje MEINARDI

( VII-9-77 )
  Zij trouwde te Groningen met:  
  Marius HONINGH
geb. 16-11-1894 te Groningen
zoon van: Willem HONINGH
Wilhelmina Frederika Louisa van REUTH


VIII-20-102 Roelfke OLTHOFF
geb. te Goor
ovl. 6-3-1900 te Goor
dochter van: Evert OLTHOFF
Jantje MEINARDI

( VII-9-77 )
  Persoonlijke informatie
Geboren ca mei 1899.
 

VIII-20-104 Roelfke OLTHOFF
geb. ca 1902 te Goor
ovl. 17-8-1931 te Huizen
dochter van: Evert OLTHOFF
Jantje MEINARDI

( VII-9-77 )

VIII-21-105 Kornelis Johannes MEINARDI
geb. 19-2-1907 te Bierum (Godlinze)
zoon van: Harmannus MEINARDI
Martje VENHUIS
( VII-9-79 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: controleur (1880).
 
  Hij trouwde op 14-11-1934 te Ten Boer (HA-41) met:  
  Roeline Gezine BROEKEMA
geb. 4-11-1912 te Ten Boer (Woltersum)
dochter van: Evert BROEKEMA
Willemine Annette BENNEMA

  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 22 jaar.
 

VIII-21-106 Pieter Abel MEINARDI
geb. 17-1-1910 te Bierum (Godlinze)
ovl. 11-10-1986, 76 jaar oud
zoon van: Harmannus MEINARDI
Martje VENHUIS
( VII-9-79 )
  Hij trouwde op 19-5-1934 te Leens met:  
  Trijntje Tettje van HAM
geb. 17-11-1911 te Den Hoorn
ovl. 13-2-1965 te Wehe den Hoorn, 53 jaar oud
dochter van: Kornelis Ame van HAM
Jantje DIJKHUIS

  Uit deze relatie  
  1. H.K. MEINARDI ( IX-16-39 )
  2. J.M. MEINARDI ( IX-16-40 )

VIII-22-108 Alida Hillegonda Magretha Christina Hendrika FRANSEMA
geb. 7-7-1923
ovl. 6-3-2001, 77 jaar oud
dochter van: Anthonius Diderik Annacus Rudolfus Epko Asing (Toon) FRANSEMA
Klaziena Magretha Christiena van NIEJENHUIS

( VII-11-85 )

VIII-22-110 Hillegonda Alida Klaziena Harmanna Jantina FRANSEMA
geb. 30-8-1925
ovl. 17-7-2005, 79 jaar oud
dochter van: Anthonius Diderik Annacus Rudolfus Epko Asing (Toon) FRANSEMA
Klaziena Magretha Christiena van NIEJENHUIS

( VII-11-85 )

VIII-22-112 Jan Ekke FRANSEMA
geb. 7-7-1927
ovl. 27-7-1987, 60 jaar oud
zoon van: Anthonius Diderik Annacus Rudolfus Epko Asing (Toon) FRANSEMA
Klaziena Magretha Christiena van NIEJENHUIS

( VII-11-85 )

VIII-23-114 Willem Albertus de BOER
geb. 10-2-1911 te Schildwolde
zoon van: Jacob de BOER
Elje DIJKEMA

( VII-13-95 )
  Hij trouwde op 5-6-1935 te Bierum met:  
  Martha Willemina MEDEMA
geb. 6-8-1913 te Losdorp
ovl. 20-3-1949 te Schildwolde, 35 jaar oud
dochter van: Tiemen MEDEMA
Antje Jacoba HOVING


VIII-23-116 Reint Feike de BOER
geb. 28-5-1914 te Schildwolde
zoon van: Jacob de BOER
Elje DIJKEMA

( VII-13-95 )

VIII-24-117 Jantiena DIJKEMA
geb. 9-6-1911 te Bierum (Godlinze)
ovl. 1-3-1966, 54 jaar oud
dochter van: Albert DIJKEMA
Lemina KIMM
( VII-13-99 )
  Zij trouwde op 13-5-1937 te Bierum met:  
  Willem de BOER
geb. 23-9-1908 te Siddeburen
ovl. 13-4-1967, 58 jaar oud
zoon van: Eelke de BOER
Anna WIERTSEMA


VIII-24-118 Alje Renger DIJKEMA
geb. 15-3-1913 te Bierum (Godlinze)
zoon van: Albert DIJKEMA
Lemina KIMM
( VII-13-99 )

VIII-24-119 Reint DIJKEMA
geb. 6-12-1916 te Bierum (Godlinze)
ovl. 28-6-1930 te Bierum (Godlinze), 13 jaar oud
zoon van: Albert DIJKEMA
Lemina KIMM
( VII-13-99 )

VIII-25-121 Kornelis Harmannus BAKKER
geb. ca 1921 te Leek
ovl. 29-1-1943 te Assen
zoon van: Sikke BAKKER
Geertje VEGTER

( VII-14-107 )
  Hij trouwde met:  
  Jakoba MOES

VIII-26-122 Harmannus VEGTER
geb. ca 1928 te Appingedam
ovl. 4-4-1952 te Appingedam
zoon van: Klaas VEGTER
Ida Jantina de BOER
( VII-14-110 )

VIII-27-123 Jaap VEGTER
geb. 27-7-1933
ovl. 2-11-1991, 58 jaar oud
zoon van: Klaas VEGTER
Elisabeth BAGGERMAN
( VII-15-113 )

VIII-28-124 Willem DIJKEMA
geb. 6-12-1909 te Niekerk
zoon van: Albartus DIJKEMA
Mellina van der MOLEN
( VII-17-128 )

VIII-28-125 Martha DIJKEMA
geb. 2-3-1911 te Niekerk
dochter van: Albartus DIJKEMA
Mellina van der MOLEN
( VII-17-128 )

VIII-28-126 Jan Harke DIJKEMA
geb. 9-8-1912 te Niekerk
ovl. 25-7-1992, 79 jaar oud
zoon van: Albartus DIJKEMA
Mellina van der MOLEN
( VII-17-128 )
  Hij trouwde met:  
  Wemeltje ABBING
geb. 7-5-1919
ovl. 10-6-1990, 71 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. NN DIJKEMA geb. 11-5-1951 te Hoogeveen / ovl. 11-5-1951 te Hoogeveen ( IX-17-41 )

VIII-28-127 Engelina DIJKEMA
geb. 23-7-1914 te Niekerk
ovl. 8-2-1986, 71 jaar oud
dochter van: Albartus DIJKEMA
Mellina van der MOLEN
( VII-17-128 )
  Zij trouwde met:  
  Roelof KLASENS
geb. 6-10-1913
ovl. 21-5-2006, 92 jaar oud

VIII-28-128 NN DIJKEMA
geb. 18-2-1917 te Beilen
ovl. 18-2-1917 te Beilen, 0 dagen oud
zoon van: Albartus DIJKEMA
Mellina van der MOLEN
( VII-17-128 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VIII-28-129 Eltje DIJKEMA
geb. 29-12-1920 te Beilen
dochter van: Albartus DIJKEMA
Mellina van der MOLEN
( VII-17-128 )

VIII-29-131 Harkes van der MOLEN
geb. 23-3-1909 te Haren (Helpman) (GA-44)
zoon van: Jacob Hemme van der MOLEN
Ettje DIJKEMA

( VII-17-130 )

VIII-30-133 Reinje KRUGER
geb. 9-12-1900 te 'tZandt (Leermens)
ovl. 8-12-1980, 79 jaar oud
zoon van: Jans KRUGER
Trijntje KAMPHUIS

( VII-18-140 )
  Hij trouwde op 27-4-1928 te Bierum met:  
  Aaltje BROUWER
geb. 20-2-1900 te Dantumadeel
ovl. 18-7-1975, 75 jaar oud
dochter van: Andries BROUWER
Aafke KLOOSTERMAN


VIII-30-135 Jan KRUGER
geb. 21-10-1902 te 'tZandt (Leermens)
ovl. 31-3-1966, 63 jaar oud
zoon van: Jans KRUGER
Trijntje KAMPHUIS

( VII-18-140 )
  Hij trouwde op 5-5-1953 te Middelstum met:  
  Trijntje Henderika HONDERD
geb. 24-8-1904 te Westerwijtwerd
ovl. 23-7-1963 te Groningen, 58 jaar oud
dochter van: Albert HONDERD
Grietje ADEMA


VIII-30-137 Wobbechien KRUGER
geb. 10-1-1905 te Bierum (Godlinze)
ovl. 30-8-1980, 75 jaar oud
dochter van: Jans KRUGER
Trijntje KAMPHUIS

( VII-18-140 )
  Zij trouwde op 16-5-1929 te Bierum met:  
  Jan van HOEK
geb. 5-2-1905 te Hornhuizen
ovl. 18-10-1994, 89 jaar oud
zoon van: Reuwke van HOEK
Aagtje VELDMAN


VIII-30-139 Martje KRUGER
geb. 10-1-1907 te Bierum (Godlinze)
ovl. ca 1996
dochter van: Jans KRUGER
Trijntje KAMPHUIS

( VII-18-140 )
  Zij trouwde op 12-7-1934 te Bierum met:  
  Gerrit de VRIES
geb. 5-6-1903 te Tietjerksteradeel
ovl. ca 1997
zoon van: Isbele [Libbes] de VRIES
Aaltje [Eeltjes] van der KOOI


VIII-30-141 Abeldina KRUGER
geb. 5-3-1909 te Bierum (Godlinze)
dochter van: Jans KRUGER
Trijntje KAMPHUIS

( VII-18-140 )

VIII-30-143 Gerhard KRUGER
geb. 5-2-1911 te Bierum (Godlinze)
ovl. 18-12-1987, 76 jaar oud
zoon van: Jans KRUGER
Trijntje KAMPHUIS

( VII-18-140 )
  Hij trouwde op 8-5-1940 te 't Zandt met:  
  Aaltje BOS
geb. 29-10-1905 te 'tZandt (Leermens)
ovl. 21-5-1993, 87 jaar oud
dochter van: Jan BOS
Jantje van der WERF


VIII-30-145 Liefke KRUGER
geb. 15-9-1913 te Bierum (Godlinze)
dochter van: Jans KRUGER
Trijntje KAMPHUIS

( VII-18-140 )

VIII-31-146 Reinke KAMPHUIS
geb. 7-3-1917 te Genderen
ovl. 9-9-1996, 79 jaar oud
dochter van: Tiemen KAMPHUIS
Maaike RISSELADA
( VII-18-148 )

VIII-31-147 Herre KAMPHUIS
geb. 10-9-1926
ovl. 15-1-1970, 43 jaar oud
zoon van: Tiemen KAMPHUIS
Maaike RISSELADA
( VII-18-148 )

VIII-32-148 Frouwk van NIEJENHUIS
dochter van: Johan van NIEJENHUIS
Anje SMIT
( VII-20-160 )
  Zij trouwde met:  
  Henk OUDMAN
  Uit deze relatie  
  1. Klaas OUDMAN ( IX-18-43 )

VIII-32-149 Anja van NIEJENHUIS
dochter van: Johan van NIEJENHUIS
Anje SMIT
( VII-20-160 )
  Zij trouwde met:  
  Erik _
  Uit deze relatie  
  1. Johan _ ( IX-19-45 )

VIII-32-150 Geppie van NIEJENHUIS
dochter van: Johan van NIEJENHUIS
Anje SMIT
( VII-20-160 )
  Zij trouwde met:  
  Menco HOFMAN
  Uit deze relatie  
  1. Erik HOFMAN ( IX-20-47 )
  2. Johan HOFMAN ( IX-20-49 )
  3. Andre HOFMAN ( IX-20-51 )
  4. Martin HOFMAN ( IX-20-53 )

VIII-32-151 Janny van NIEJENHUIS
dochter van: Johan van NIEJENHUIS
Anje SMIT
( VII-20-160 )
  Zij trouwde met:  
  Gerrit Jan BOER
  Uit deze relatie  
  1. Anita BOER ( IX-21-55 )
  2. Frea BOER ( IX-21-57 )
  3. Leon BOER ( IX-21-59 )

VIII-33-152 Wilko Jan van NIEJENHUIS
geb. 2-2-1924
ovl. 14-4-2011 te Appingedam, 87 jaar oud
zoon van: Jan van NIEJENHUIS
Grietje RITSEMA
( VII-21-164 )
  Hij trouwde met:  
  Wilhelmina PALSMA
geb. 12-2-1920
ovl. 12-5-2008 te Appingedam, 88 jaar oud
  Bij het huwelijk
Uit deze relatie 4 kinderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan van NIEJENHUIS ( IX-22-60 )
  2. Seerp van NIEJENHUIS ( IX-22-61 )
  3. Ity van NIEJENHUIS ( IX-22-62 )
  4. Annemarie van NIEJENHUIS ( IX-22-63 )

VIII-33-153 Jan van NIEJENHUIS
geb. 12-2-1926 te Appingedam
ovl. 25-7-1999 te Goderich (Canada), 73 jaar oud
zoon van: Jan van NIEJENHUIS
Grietje RITSEMA
( VII-21-164 )
  Hij trouwde met:  
  Grietje TALSMA

VIII-33-154 Dienko van NIEJENHUIS
geb. 4-11-1927 te Garrelsweer
ovl. 30-11-1995 te Garrelsweer, 68 jaar oud
zoon van: Jan van NIEJENHUIS
Grietje RITSEMA
( VII-21-164 )
  Hij trouwde op 7-10-1953 met:  
  Jantje de VRIES
  Bij het huwelijk
Uit deze relatie 6 kinderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan van NIEJENHUIS ( IX-23-64 )
  2. Geert van NIEJENHUIS ( IX-23-65 )
  3. Anje (Anneke) van NIEJENHUIS geb. te Appingedam ( IX-23-66 )
  4. Wilko Jan van NIEJENHUIS ( IX-23-67 )
  5. Ity van NIEJENHUIS ( IX-23-68 )
  6. Gerrit van NIEJENHUIS ( IX-23-69 )

VIII-33-155 Harm Hendrik van NIEJENHUIS
geb. ca 1932
zoon van: Jan van NIEJENHUIS
Grietje RITSEMA
( VII-21-164 )
  Persoonlijke informatie
Overleden april 2012.
 
  Hij trouwde met:  
  Jacoba (Coby) HUISMAN

VIII-33-156 Elle Jan van NIEJENHUIS
geb. te Appingedam
zoon van: Jan van NIEJENHUIS
Grietje RITSEMA
( VII-21-164 )
  Hij trouwde te Appingedam met:  
  Anna Maria WEESSIES
geb. te Zandeweer
  Uit deze relatie  
  1. Saarke Boukelina Hendrika van NIEJENHUIS geb. te Appingedam ( IX-24-70 )
  2. Jan Henderikus van NIEJENHUIS geb. te Appingedam ( IX-24-71 )

VIII-34-158 Jakob Jan van NIEJENHUIS
geb. 16-12-1937 te Stedum
ovl. 25-12-1937 te Groningen, 9 dagen oud
zoon van: Harm Hendrik van NIEJENHUIS
Gepke BOUWMAN
( VII-21-165 )
( VII-27-222 )

VIII-35-159 Thea van NIEJENHUIS
dochter van: Jans Engel van NIEJENHUIS
Wilhelmina RICHTERS
( VII-21-166 )

VIII-36-161 Menna RITSEMA
geb. ca 1936 te Rolde
ovl. 9-8-1938 te Delfzijl (OA-57), 2 jaar oud
dochter van: Pieter RITSEMA
Jantje VEGTER
( VIII-1-2 )
( VII-22-174 )

VIII-37-163 Anna Henderika DAVIDS
geb. te Veendam
dochter van: Jan Hendrik DAVIDS
Martje VEGTER

( VII-22-178 )
  Zij trouwde te Veendam met:  
  Hendrik VOLDERS
geb. te Veele
zoon van: Harmannus VOLDERS
Aaltje HALMINGH

  Uit deze relatie  
  1. Harmannus VOLDERS geb. te Veendam ( IX-25-73 )
  2. Jan Hendrik VOLDERS geb. te Veendam ( IX-25-75 )
  3. Aaltje VOLDERS geb. te Veendam ( IX-25-77 )

VIII-38-165 Betsie HOFMAN
dochter van: Hendrik HOFMAN
Jantje Wobbegien van NIEJENHUIS
( VIII-1-14 )
( VII-24-181 )
  Zij trouwde met:  
  Hedde KOOPMAN

VIII-38-167 Everdinus HOFMAN
zoon van: Hendrik HOFMAN
Jantje Wobbegien van NIEJENHUIS
( VIII-1-14 )
( VII-24-181 )
  Hij trouwde met:  
  Sietske de BOER

VIII-38-169 Henk HOFMAN
zoon van: Hendrik HOFMAN
Jantje Wobbegien van NIEJENHUIS
( VIII-1-14 )
( VII-24-181 )
  Hij trouwde met:  
  Ina BAKKER

VIII-38-171 Jans HOFMAN
zoon van: Hendrik HOFMAN
Jantje Wobbegien van NIEJENHUIS
( VIII-1-14 )
( VII-24-181 )
  Hij trouwde met:  
  Greet KLOOSTERHOF

VIII-38-173 Piet HOFMAN
zoon van: Hendrik HOFMAN
Jantje Wobbegien van NIEJENHUIS
( VIII-1-14 )
( VII-24-181 )
  Hij trouwde met:  
  Ina STUUT

VIII-38-175 Tiny HOFMAN
dochter van: Hendrik HOFMAN
Jantje Wobbegien van NIEJENHUIS
( VIII-1-14 )
( VII-24-181 )
  Zij trouwde met:  
  Henk FEKKES

VIII-38-177 Menco HOFMAN
zoon van: Hendrik HOFMAN
Jantje Wobbegien van NIEJENHUIS
( VIII-1-14 )
( VII-24-181 )
  Hij trouwde met:  
  Geppy van NIEJENHUIS

VIII-38-179 Siemen Jannes HOFMAN
geb. ca 1937 te Bierum
ovl. 24-2-1939 te Wehe
zoon van: Hendrik HOFMAN
Jantje Wobbegien van NIEJENHUIS
( VIII-1-14 )
( VII-24-181 )

VIII-38-181 Siemen Jannes HOFMAN
geb. 29-5-1940 te Wehe
ovl. 4-6-1940 te Wehe, 6 dagen oud
zoon van: Hendrik HOFMAN
Jantje Wobbegien van NIEJENHUIS
( VIII-1-14 )
( VII-24-181 )

VIII-39-182 Pieter Jan van der LAAN
geb. 1-4-1928
ovl. 12-12-2004, 76 jaar oud
zoon van: Edze Jan van der LAAN
Anna Maria GORTER
( VII-25-184 )

VIII-40-184 Jan A.E. (Jan) OUDMAN
zoon van: Freerk OUDMAN
Elsje BUURMA

( VII-26-204 )

VIII-41-186 Jan Hendrik OUDMAN
zoon van: Willem OUDMAN
Liefke BUURMA

( VII-26-208 )

VIII-41-188 Trijntje Arenda OUDMAN
dochter van: Willem OUDMAN
Liefke BUURMA

( VII-26-208 )

VIII-41-190 Mendel Eva OUDMAN
dochter van: Willem OUDMAN
Liefke BUURMA

( VII-26-208 )

VIII-41-192 Hendrik johannes OUDMAN
zoon van: Willem OUDMAN
Liefke BUURMA

( VII-26-208 )

VIII-41-194 Arend Eibe OUDMAN
zoon van: Willem OUDMAN
Liefke BUURMA

( VII-26-208 )

VIII-42-195 Marchiena Wennie BUURMA
geb. te Ezinge
dochter van: Jan BUURMA
Geertje LUTH
( VII-26-210 )
  Zij trouwde te Ezinge met:  
  Jacob Jacobus Bernardus SMIT
geb. te Groningen

VIII-42-196 Arend Eibe BUURMA
geb. te Ezinge
zoon van: Jan BUURMA
Geertje LUTH
( VII-26-210 )

VIII-42-197 Aukine BUURMA
geb. te Ezinge
dochter van: Jan BUURMA
Geertje LUTH
( VII-26-210 )
  Zij trouwde te Ezinge met:  
  Wridzer Jan BAKKER
geb. te Oldehove

VIII-42-198 Albertus BUURMA
geb. te Ezinge
zoon van: Jan BUURMA
Geertje LUTH
( VII-26-210 )
  Hij trouwde te Middelburg met:  
  Corrien SCHOE
geb. te Oost Kapelle

VIII-42-199 Trijntje Hilda BUURMA
geb. te Ezinge
dochter van: Jan BUURMA
Geertje LUTH
( VII-26-210 )
  Zij trouwde te Grijpskerk met:  
  Ate Hylke KUIPER
geb. te Zuidhorn

VIII-43-200 Arend BUURMA
zoon van: Niklaas Jan BUURMA
Grietina Lammechiena MUNNIKE
( VII-26-212 )
  Hij trouwde met:  
  Henny WIJKSTRA
  Uit deze relatie  
  1. Nico BUURMA ( IX-26-78 )
  2. Peter BUURMA ( IX-26-79 )

VIII-43-201 Fokko BUURMA
zoon van: Niklaas Jan BUURMA
Grietina Lammechiena MUNNIKE
( VII-26-212 )
  Hij trouwde met:  
  Jansje _
  Uit deze relatie  
  1. Niek BUURMA ( IX-27-80 )
  2. Ernst BUURMA ( IX-27-81 )
  3. Johan BUURMA ( IX-27-82 )
  4. Kirsten BUURMA ( IX-27-83 )

VIII-43-202 Elzo BUURMA
zoon van: Niklaas Jan BUURMA
Grietina Lammechiena MUNNIKE
( VII-26-212 )

VIII-44-203 Everdina Grietje BUURMA
geb. te Musselkanaal
dochter van: Jans Engel BUURMA
Bouwina VOLDERS
( VII-26-216 )
  Zij trouwde te Sellingen met:  
  Jacob LENSEN
geb. te Enschede
zoon van: Geert LENSEN
Josephina Grietje van BAREN

  Uit deze relatie  
  1. Bouwina Josefina LENSEN geb. te Hoogezand ( IX-28-85 )
  2. Gerbrand LENSEN geb. te Groningen ( IX-28-87 )
  3. Joanne LENSEN geb. 27-9-1987 te Groningen / ovl. 19-2-1988 te Groningen ( IX-28-89 )
  4. Dorothe Hile Marije LENSEN geb. te Borger ( IX-28-91 )

VIII-44-204 Trijntje Hilda BUURMA
geb. te Sellingen
dochter van: Jans Engel BUURMA
Bouwina VOLDERS
( VII-26-216 )
  Zij trouwde te Sellingen met:  
  Jacobus Menne OOSTING
zoon van: Reinder OOSTING
Aafje KOEKOEK

  Uit deze relatie  
  1. Bouwina Evertje OOSTING geb. te Noordscheschut ( IX-29-93 )
  2. Aafje Roelinka Elisabeth OOSTING geb. te Noordscheschut ( IX-29-95 )

VIII-44-205 Jan Albert BUURMA
geb. te Sellingen
zoon van: Jans Engel BUURMA
Bouwina VOLDERS
( VII-26-216 )
  Hij trouwde te Stadskanaal met:  
  Aaltje TUIN
geb. te Alteveer
dochter van: Jan Sieben TUIN
Jantje TAMMES

  Uit deze relatie  
  1. Jans Roelf BUURMA geb. te Valthermond ( IX-30-96 )
  2. Jantje Lydia BUURMA geb. te Valthermond ( IX-30-97 )
  3. Siebren Johannes BUURMA geb. te Valthermond ( IX-30-98 )
  4. Bouwina Elisabeth BUURMA geb. te Valthermond ( IX-30-99 )

VIII-44-206 Arend Eibe BUURMA
geb. te Sellingen
zoon van: Jans Engel BUURMA
Bouwina VOLDERS
( VII-26-216 )
  Hij trouwde te Kantens met:  
  Antje Saarke WEESSIES
dochter van: Tonnie Dirk WEESSIES
Ettje Aafke TUINDER

  Uit deze relatie  
  1. Eetje Aafke BUURMA geb. te Uithuizen ( IX-31-100 )
  2. Roelf Jan BUURMA geb. te Uithuizen ( IX-31-101 )
  3. Arnoud Arend Eibe BUURMA geb. te Uithuizen ( IX-31-102 )

VIII-44-207 Roelf Jan Evert BUURMA
geb. 15-11-1961 te Sellingen
ovl. 15-9-1967 te Sellingen, 5 jaar oud
zoon van: Jans Engel BUURMA
Bouwina VOLDERS
( VII-26-216 )

VIII-44-208 Hilda Jandina BUURMA
geb. te Sellingen
dochter van: Jans Engel BUURMA
Bouwina VOLDERS
( VII-26-216 )
  Zij trouwde te Winschoten met:  
  Jacob ZWEEP
geb. te Winschoten
zoon van: Jacob ZWEEP
Harma BUZE

  Uit deze relatie  
  1. Lydia Sippora ZWEEP geb. te Winschoten ( IX-32-104 )

VIII-44-209 Bouwiena Jansje BUURMA
geb. 15-11-1964 te Sellingen
ovl. 20-11-1970 te Sellingen, 6 jaar oud
dochter van: Jans Engel BUURMA
Bouwina VOLDERS
( VII-26-216 )

VIII-44-210 Jans Engel BUURMA
geb. te Sellingen
zoon van: Jans Engel BUURMA
Bouwina VOLDERS
( VII-26-216 )
  Hij trouwde te Emmen met:  
  Elisabeth Theresia BOORSMA
dochter van: Boorsma BOORSMA
Antje HERREMA

  Uit deze relatie  
  1. Jans Johannes BUURMA geb. te Assen ( IX-33-105 )
  2. Bert Paulus BUURMA geb. te Delfzijl ( IX-33-106 )
  3. Anna Elisabeth BUURMA geb. te Delfzijl ( IX-33-107 )

VIII-45-212 Martje R. BUREMA
dochter van: Wildrik Pieter BUREMA
Alstje van NIEJENHUIS

( VII-31-254 )
  Zij trouwde met:  
  Ekke WOLTERS

VIII-45-214 Jans G. BUREMA
zoon van: Wildrik Pieter BUREMA
Alstje van NIEJENHUIS

( VII-31-254 )
  Hij trouwde met:  
  Geertje _

VIII-45-216 Gerrit J. BUREMA
zoon van: Wildrik Pieter BUREMA
Alstje van NIEJENHUIS

( VII-31-254 )
  Hij trouwde met:  
  Nanny A. KUIPER

VIII-45-218 Evert J. BUREMA
zoon van: Wildrik Pieter BUREMA
Alstje van NIEJENHUIS

( VII-31-254 )
  Hij trouwde met:  
  Nel A. HAVINGA

VIII-45-220 Reinder K. BUREMA
zoon van: Wildrik Pieter BUREMA
Alstje van NIEJENHUIS

( VII-31-254 )
  Hij trouwde met:  
  Jantje GRASHUIS

VIII-45-222 Alstje W. BUREMA
dochter van: Wildrik Pieter BUREMA
Alstje van NIEJENHUIS

( VII-31-254 )
  Zij trouwde met:  
  Jan ROETERS

VIII-45-224 Gré E.H. BUREMA
dochter van: Wildrik Pieter BUREMA
Alstje van NIEJENHUIS

( VII-31-254 )
  Zij trouwde met:  
  Martinus GRASHUIS

VIII-45-226 Kees W. BUREMA
zoon van: Wildrik Pieter BUREMA
Alstje van NIEJENHUIS

( VII-31-254 )
  Hij trouwde met:  
  Hielkje TJEERDSMA

VIII-45-228 Wildrik P. BUREMA
zoon van: Wildrik Pieter BUREMA
Alstje van NIEJENHUIS

( VII-31-254 )
  Hij trouwde met:  
  Pia WIERINGA

VIII-46-230 Reinje Trijntje (Reinje) EISINGA
dochter van: Willem EISINGA
Martje van NIEJENHUIS

( VII-31-255 )
  Zij trouwde te Grijpskerk met:  
  Gerard Gooitzen FEITSMA
zoon van: Louwe FEITSMA
Auline Catharina KRUIZENGA

  Uit deze relatie  
  1. Herman Peter FEITSMA ( IX-34-109 )
  2. Linda Martine FEITSMA ( IX-34-111 )
  3. Margreet Jantina FEITSMA ( IX-34-113 )

VIII-46-232 Trijntje Everdina (Tiny) EISINGA
dochter van: Willem EISINGA
Martje van NIEJENHUIS

( VII-31-255 )
  Zij trouwde met:  
  Gert MAAS

VIII-46-234 Alie Gretha (Alie) EISINGA
dochter van: Willem EISINGA
Martje van NIEJENHUIS

( VII-31-255 )
  Zij trouwde te Grijpskerk met:  
  Tijmen BAKKER
  Uit deze relatie  
  1. David Matthijs BAKKER ( IX-35-115 )
  2. Dagmar Elizabeth BAKKER ( IX-35-117 )

VIII-46-236 Luurt Willem (Luurt) EISINGA
zoon van: Willem EISINGA
Martje van NIEJENHUIS

( VII-31-255 )
  Hij trouwde met:  
  Trieneke HELDER

VIII-46-238 Jansje Everdina (Janny) EISINGA
dochter van: Willem EISINGA
Martje van NIEJENHUIS

( VII-31-255 )
  Zij trouwde met:  
  Gerrit AISSEMA
  Uit deze relatie  
  1. Gerard Dirk Auke AISSEMA ( IX-36-119 )

VIII-47-239 Hermina Cornelia van NIEJENHUIS
geb. te Bierum (Godlinze)
dochter van: Evert Jans van NIEJENHUIS
Anna van DIJK
( VII-31-256 )
  Zij trouwde te Appingedam met:  
  Mendelt SPRIENSMA
geb. te Slootdorp
zoon van: Icenius Immo SPRIENSMA
Eijkolina TILLEMA

  Uit deze relatie  
  1. Anna Renate SPRIENSMA ( IX-37-123 )
  2. Icenius Immo SPRIENSMA geb. te Slootdorp ( IX-37-121 )

VIII-48-241 J.R. BLAAUW
dochter van: Harm BLAAUW
Grietje van NIEJENHUIS

( VII-31-257 )
  Zij trouwde met:  
  H. KRUIZINGA
  Uit deze relatie  
  1. Margrietha KRUIZINGA ( IX-38-125 )
  2. Herman KRUIZINGA ( IX-38-127 )
  3. Roelf Jan KRUIZINGA ( IX-38-129 )
  4. Rianne KRUIZINGA ( IX-38-131 )
  5. Idolette KRUIZINGA ( IX-38-133 )

VIII-48-243 J. BLAAUW
zoon van: Harm BLAAUW
Grietje van NIEJENHUIS

( VII-31-257 )
  Hij trouwde met:  
  A. BOERSMA
  Uit deze relatie  
  1. Joyce BLAAUW ( IX-39-134 )

VIII-48-245 R.J. BLAAUW
dochter van: Harm BLAAUW
Grietje van NIEJENHUIS

( VII-31-257 )
  Zij trouwde met:  
  H.F. JONKER
  Uit deze relatie  
  1. Harwil JONKER ( IX-40-136 )
  2. Jan Peter JONKER ( IX-40-138 )
  3. Gerwin JONKER ( IX-40-140 )
  4. Annegreet JONKER ( IX-40-142 )
  5. Dorien JONKER ( IX-40-144 )

VIII-48-247 P. BLAAUW
zoon van: Harm BLAAUW
Grietje van NIEJENHUIS

( VII-31-257 )
  Hij trouwde met:  
  J. SCHOLTEN
  Uit deze relatie  
  1. Karolien BLAAUW ( IX-41-145 )
  2. Harm BLAAUW ( IX-41-146 )
  3. Grethe BLAAUW ( IX-41-147 )
  4. Jacco BLAAUW ( IX-41-148 )
  5. Peter BLAAUW ( IX-41-149 )
  6. Jannie BLAAUW ( IX-41-150 )

VIII-48-249 M. BLAAUW
dochter van: Harm BLAAUW
Grietje van NIEJENHUIS

( VII-31-257 )
  Zij trouwde met:  
  H. HORINGA
  Uit deze relatie  
  1. Jakob HORINGA ( IX-42-152 )
  2. Gerard HORINGA ( IX-42-154 )
  3. Roelf HORINGA ( IX-42-156 )
  4. Annemarie HORINGA ( IX-42-158 )
  5. Hendrik Jan HORINGA ( IX-42-160 )

VIII-48-251 A.A. BLAAUW
dochter van: Harm BLAAUW
Grietje van NIEJENHUIS

( VII-31-257 )
  Zij trouwde met:  
  J. BOVEN
  Uit deze relatie  
  1. Arjan BOVEN ( IX-43-162 )
  2. Riëtte BOVEN ( IX-43-164 )
  3. Hans BOVEN ( IX-43-166 )
  4. Marjolein BOVEN ( IX-43-168 )
  5. Simone BOVEN ( IX-43-170 )
  6. Nico BOVEN ( IX-43-172 )

VIII-49-252 Gezina van NIEJENHUIS
geb. 5-9-1949 te Bierum (Losdorp)
ovl. 5-9-1949, 0 dagen oud
dochter van: Kornelis van NIEJENHUIS
IJbeltje van der LEEST
( VII-31-258 )

VIII-49-253 Jans Evert van NIEJENHUIS
geb. te Bierum (Losdorp)
zoon van: Kornelis van NIEJENHUIS
IJbeltje van der LEEST
( VII-31-258 )
  Hij trouwde met:  
  Janny HILBERTS
  Uit deze relatie  
  1. Kornelis Jan Christiaan (Kornelis) van NIEJENHUIS ( IX-44-173 )
  2. Magriet Eveline Christine van NIEJENHUIS ( IX-44-174 )

VIII-49-254 Jan Herke Wolter van NIEJENHUIS
geb. te Bierum (Losdorp)
zoon van: Kornelis van NIEJENHUIS
IJbeltje van der LEEST
( VII-31-258 )
  Hij trouwde te Loppersum met:  
  Gerritdina SCHENKEL
geb. te Groningen
  Uit deze relatie  
  1. Kornelis Jans van NIEJENHUIS geb. te Ten Boer (Winneweer) ( IX-45-175 )
  2. Hendrik Evert Heino van NIEJENHUIS geb. te Loppersum (Garrelsweer) ( IX-45-176 )
  3. Cornelia Ybeltje van NIEJENHUIS geb. te Loppersum (Garrelsweer) ( IX-45-177 )
  4. Cornelia Geertruida van NIEJENHUIS geb. te Loppersum (Garrelsweer) ( IX-45-178 )

VIII-49-255 Renee van NIEJENHUIS
geb. te Bierum (Losdorp)
zoon van: Kornelis van NIEJENHUIS
IJbeltje van der LEEST
( VII-31-258 )
  Hij trouwde met:  
  Giny Diny de GROOT

  Generatie IX  
IX-3-9 Jacob WILDEMAN
geb. ca 1929 te Vlagtwedde
ovl. 15-9-1929 te Vlagtwedde, 6 maand oud
zoon van: Adolf WILDEMAN
Harmke WIJBENGA
( VIII-5-38 )
  Persoonlijke informatie
Overleden 6 maanden oud.
 

IX-3-10 Engelina WILDEMAN
geb. ca 1935 te Vlagtwedde
ovl. 28-4-1941 te Twisk
dochter van: Adolf WILDEMAN
Harmke WIJBENGA
( VIII-5-38 )

IX-4-11 Janna WOLTHUIS
geb. 1934 te Overschild
ovl. 5-12-1934 te Overschild, 3 maand oud
dochter van: Jan Albert WOLTHUIS
Willemiena ENGELKES
( VIII-7-56 )
fam. 98: ( VIII-57-314 )
  Persoonlijke informatie
Geboren ca september 1934.
 

IX-5-12 Hombertus Willem Dirk REINDERS
geb. ca 1939 te Kommerzijl
ovl. 20-5-1946 te Kommerzijl
zoon van: Hombertus REINDERS
Christina Jantina DOORNBOSCH
( VIII-9-64 )

IX-6-14 Johannes DALES
zoon van: Jan DALES
Aagtje WESTERDIJK

( VIII-11-72 )
  Hij trouwde met:  
  Geertiena RUTGERS
geb. 11-10-1930
ovl. 16-12-2000, 70 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Jantiena DALES ( X-1-1 )
  2. Jan DALES ( X-1-2 )
  3. Aagtje DALES ( X-1-3 )
  4. Hendrik DALES ( X-1-4 )

IX-6-16 Berend Pieter DALES
zoon van: Jan DALES
Aagtje WESTERDIJK

( VIII-11-72 )

IX-6-18 Catharina DALES
dochter van: Jan DALES
Aagtje WESTERDIJK

( VIII-11-72 )
  Zij trouwde met:  
  Jenne BOUMA
geb. 22-9-1935
ovl. 6-6-2002, 66 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Jacob BOUMA ( X-2-6 )
  2. Aagtje BOUMA ( X-2-8 )
  3. Jan BOUMA ( X-2-10 )

IX-6-20 Jantje DALES
geb. te 't Zandt
dochter van: Jan DALES
Aagtje WESTERDIJK

( VIII-11-72 )
  Zij trouwde (1) te Groningen met:  
  Gerrit MEKKERING
geb. te Groningen
zoon van: Gerrit MEKKERING
Tietsia PLOEG

  Uit deze relatie  
  1. Aagtje MEKKERING ( X-3-12 )
  2. Gerrit MEKKERING geb. te 't Zandt ( X-3-14 )
  3. Tietsia MEKKERING geb. te 't Zandt ( X-3-16 )
  Zij trouwde (2) met:  
  Aries BRIK
geb. te Bierum

IX-7-21 Henderik WESTERDIJK
zoon van: Jan Berend WESTERDIJK
Aaltje EDENS
( VIII-13-75 )
  Hij trouwde met:  
  Geertje WIERINGA
  Uit deze relatie  
  1. Jan Berend WESTERDIJK ( X-4-17 )
  2. Paul WESTERDIJK ( X-4-18 )

IX-7-22 Herolina WESTERDIJK
dochter van: Jan Berend WESTERDIJK
Aaltje EDENS
( VIII-13-75 )
  Zij trouwde met:  
  Luppo P. IMMINGA
  Uit deze relatie  
  1. Alet IMMINGA ( X-5-22 )
  2. Jaap IMMINGA ( X-5-20 )

IX-7-23 Berend WESTERDIJK
zoon van: Jan Berend WESTERDIJK
Aaltje EDENS
( VIII-13-75 )

IX-8-24 Hendrik WESTERDIJK
geb. 9-9-1939
ovl. 15-12-2010 te Groningen, 71 jaar oud
zoon van: Hindrik Arend WESTERDIJK
Hindriktje van der MOLEN
( VIII-13-76 )

IX-8-25 Roelofje WESTERDIJK
geb. te Middelbert
dochter van: Hindrik Arend WESTERDIJK
Hindriktje van der MOLEN
( VIII-13-76 )
  Zij trouwde te Noorddijk met:  
  Jan MENZINGA
geb. te Kolham
  Uit deze relatie  
  1. Diana MENZINGA ( X-6-24 )
  2. Jan MENZINGA geb. te Hoogezand ( X-6-26 )

IX-9-26 Elly WESTERDIJK
dochter van: Harmannus Wietse WESTERDIJK
Ettje van der TUUK
( VIII-13-77 )
  Zij trouwde met:  
  Joop de VRIES
  Uit deze relatie  
  1. Karel de VRIES ( X-7-28 )
  2. Etty de VRIES ( X-7-30 )
  3. Harmannus Wietse de VRIES ( X-7-32 )

IX-9-27 Harmannus Wietse WESTERDIJK
geb. 26-5-1951 te Warffum
ovl. 1-9-1954 te Warffum, 3 jaar oud
zoon van: Harmannus Wietse WESTERDIJK
Ettje van der TUUK
( VIII-13-77 )

IX-10-29 Garbrand BAKKER
geb. 29-11-1918 te Appingedam (Tjamsweer)
ovl. 11-2-2000 te Borger, 81 jaar oud
zoon van: Aries Willem BAKKER
Frouwbina Jantina HUININGA

( VIII-14-79 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op Lutje Lasquert te Oling (Tjamsweer). Overleden te Borger en gecremeerd te Assen.
 
  Hij trouwde op 15-5-1941 te Beerta met:  
  Alberdina Elizabeth DIJKEMA
geb. te Beerta
ovl. 3-5-2016 te Borger, 99 jaar oud
dochter van: Pieter Lammert DIJKEMA
Johanna BUISKOOL

  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aries Willem BAKKER geb. te Appingedam ( X-8-33 )
  2. Pieter Lammert BAKKER ( X-8-34 )
  3. Johanna Frouwbina BAKKER ( X-8-35 )

IX-10-31 Elizabeth BAKKER
geb. 29-4-1921 te Appingedam (Tjamsweer)
ovl. 8-6-2008 te Opende, 87 jaar oud
dochter van: Aries Willem BAKKER
Frouwbina Jantina HUININGA

( VIII-14-79 )
  Zij trouwde op 7-11-1940 te Appingedam met:  
  Coert van CALCAR
geb. 18-12-1918 te Ezinge
ovl. 4-5-1990 te Ezinge, 71 jaar oud
zoon van: Fiepko van CALCAR
Margaretha Annette BOLT

  Uit deze relatie  
  1. Frouwbina Jantina van CALCAR ( X-9-37 )
  2. Margaretha Elizabeth van CALCAR geb. te Ezinge ( X-9-39 )

IX-11-32 Gezina WESTERDIJK
geb. te Kantens (Startenhuizen)
ovl. 5-12-2005 te Zuidlaren, 66 jaar oud
dochter van: Berend [Jans] WESTERDIJK
Fenna Jantina DINKLA
( VIII-15-81 )

IX-11-33 Berend Klaassen WESTERDIJK
zoon van: Berend [Jans] WESTERDIJK
Fenna Jantina DINKLA
( VIII-15-81 )
  Hij trouwde met:  
  A.J. MULLER
  Uit deze relatie  
  1. Berend Jans WESTERDIJK geb. te Kantens (Startenhuizen) ( X-10-40 )
  2. Kensje Fenna WESTERDIJK geb. te Kantens (Startenhuizen) ( X-10-41 )

IX-11-34 Derk Albert WESTERDIJK
geb. 13-5-1941 te Kantens (Startenhuizen)
ovl. 11-10-1947 te Kantens, 6 jaar oud
zoon van: Berend [Jans] WESTERDIJK
Fenna Jantina DINKLA
( VIII-15-81 )

IX-12-35 Berend Jan WESTERDIJK
zoon van: Jans WESTERDIJK
Grietje Cornelia BOLT
( VIII-15-83 )
  Hij trouwde met:  
  Jantina Attje LUITJENS

IX-13-36 Onne Pieter Roelf ELEMA
geb. te 't Zandt
zoon van: Hendrik ELEMA
Afina Gerradina PERDOK
( VIII-16-87 )

IX-14-37 Onne Pieter Roelf ELEMA
zoon van: Johannes ELEMA
Annechien Martje KEUNING
( VIII-16-89 )

IX-15-38 Roelf Harm SMEDEMA
zoon van: Roelof SMEDEMA
Simtjen ELERIE
( VIII-19-97 )

IX-16-39 H.K. MEINARDI
zoon van: Pieter Abel MEINARDI
Trijntje Tettje van HAM
( VIII-21-106 )
  Hij trouwde met:  
  S. RISPENS
  Uit deze relatie  
  1. Piet MEINARDI ( X-11-42 )
  2. Greet MEINARDI ( X-11-43 )
  3. Reitze MEINARDI ( X-11-44 )

IX-16-40 J.M. MEINARDI
dochter van: Pieter Abel MEINARDI
Trijntje Tettje van HAM
( VIII-21-106 )
  Zij trouwde met:  
  R.K. ELEMA
  Uit deze relatie  
  1. Titia ELEMA ( X-12-46 )
  2. Ellie ELEMA ( X-12-48 )
  3. Klaas ELEMA ( X-12-50 )

IX-17-41 NN DIJKEMA
geb. 11-5-1951 te Hoogeveen
ovl. 11-5-1951 te Hoogeveen, 0 dagen oud
zoon van: Jan Harke DIJKEMA
Wemeltje ABBING
( VIII-28-126 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

IX-18-43 Klaas OUDMAN
zoon van: Henk OUDMAN
Frouwk van NIEJENHUIS

( VIII-32-148 )

IX-19-45 Johan _
zoon van: Erik _
Anja van NIEJENHUIS

( VIII-32-149 )

IX-20-47 Erik HOFMAN
zoon van: Menco HOFMAN
Geppie van NIEJENHUIS

( VIII-32-150 )
  Hij trouwde met:  
  Wilma _

IX-20-49 Johan HOFMAN
zoon van: Menco HOFMAN
Geppie van NIEJENHUIS

( VIII-32-150 )

IX-20-51 Andre HOFMAN
zoon van: Menco HOFMAN
Geppie van NIEJENHUIS

( VIII-32-150 )

IX-20-53 Martin HOFMAN
zoon van: Menco HOFMAN
Geppie van NIEJENHUIS

( VIII-32-150 )

IX-21-55 Anita BOER
dochter van: Gerrit Jan BOER
Janny van NIEJENHUIS

( VIII-32-151 )
  Zij ging een relatie aan met:  
  Dries _

IX-21-57 Frea BOER
dochter van: Gerrit Jan BOER
Janny van NIEJENHUIS

( VIII-32-151 )

IX-21-59 Leon BOER
zoon van: Gerrit Jan BOER
Janny van NIEJENHUIS

( VIII-32-151 )

IX-22-60 Jan van NIEJENHUIS
zoon van: Wilko Jan van NIEJENHUIS
Wilhelmina PALSMA
( VIII-33-152 )
  Hij trouwde met:  
  Tineke BOS
  Uit deze relatie  
  1. Wilco Jan van NIEJENHUIS ( X-13-51 )
  2. Klaas van NIEJENHUIS ( X-13-52 )
  3. Jaap van NIEJENHUIS ( X-13-53 )
  4. Egbert van NIEJENHUIS ( X-13-54 )

IX-22-61 Seerp van NIEJENHUIS
zoon van: Wilko Jan van NIEJENHUIS
Wilhelmina PALSMA
( VIII-33-152 )
  Hij ging een relatie aan met:  
  Geke MARTENS
  Uit deze relatie  
  1. Ingrid van NIEJENHUIS ( X-14-55 )
  2. Wietse van NIEJENHUIS ( X-14-56 )
  3. Harald van NIEJENHUIS ( X-14-57 )
  4. Rosita van NIEJENHUIS ( X-14-58 )

IX-22-62 Ity van NIEJENHUIS
dochter van: Wilko Jan van NIEJENHUIS
Wilhelmina PALSMA
( VIII-33-152 )
  Zij ging een relatie aan met:  
  Ite BOITEN
  Uit deze relatie  
  1. Robert BOITEN ( X-15-60 )
  2. Marina van NIEJENHUIS ( X-15-62 )

IX-22-63 Annemarie van NIEJENHUIS
dochter van: Wilko Jan van NIEJENHUIS
Wilhelmina PALSMA
( VIII-33-152 )
  Persoonlijke informatie
Annemarie heeft 1 kind.
 
  Kind(eren), (Vader onbekend)  
  1. Wildrik _ ( X-16-64 )

IX-23-64 Jan van NIEJENHUIS
zoon van: Dienko van NIEJENHUIS
Jantje de VRIES
( VIII-33-154 )
  Hij trouwde met:  
  Janny _
  Uit deze relatie  
  1. Dienko van NIEJENHUIS ( X-17-65 )
  2. Harrie van NIEJENHUIS ( X-17-66 )
  3. Martin Jan van NIEJENHUIS ( X-17-67 )

IX-23-65 Geert van NIEJENHUIS
zoon van: Dienko van NIEJENHUIS
Jantje de VRIES
( VIII-33-154 )
  Hij trouwde met:  
  Rieky _
  Uit deze relatie  
  1. Nico van NIEJENHUIS ( X-18-68 )
  2. Bert van NIEJENHUIS ( X-18-69 )
  3. Marjan van NIEJENHUIS ( X-18-70 )
  4. Dick van NIEJENHUIS ( X-18-71 )

IX-23-66 Anje (Anneke) van NIEJENHUIS
geb. te Appingedam
dochter van: Dienko van NIEJENHUIS
Jantje de VRIES
( VIII-33-154 )
  Zij trouwde te Appingedam met:  
  Theodorus KIEWIET
geb. te Groningen
  Persoonlijke informatie
Beroep: rijksambtenaar en pluimkeurmeester.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jeanet KIEWIET ( X-19-73 )
  2. Marlies KIEWIET ( X-19-75 )
  3. Filip KIEWIET ( X-19-77 )

IX-23-67 Wilko Jan van NIEJENHUIS
zoon van: Dienko van NIEJENHUIS
Jantje de VRIES
( VIII-33-154 )
  Hij trouwde te Appingedam met:  
  Hennie VRIJ
  Uit deze relatie  
  1. Melanie van NIEJENHUIS ( X-20-78 )
  2. Roald van NIEJENHUIS ( X-20-79 )

IX-23-68 Ity van NIEJENHUIS
dochter van: Dienko van NIEJENHUIS
Jantje de VRIES
( VIII-33-154 )
  Zij trouwde met:  
  Marjet _

IX-23-69 Gerrit van NIEJENHUIS
zoon van: Dienko van NIEJENHUIS
Jantje de VRIES
( VIII-33-154 )
  Hij trouwde met:  
  Antje _
  Uit deze relatie  
  1. Anne van NIEJENHUIS ( X-21-80 )

IX-24-70 Saarke Boukelina Hendrika van NIEJENHUIS
geb. te Appingedam
dochter van: Elle Jan van NIEJENHUIS
Anna Maria WEESSIES
( VIII-33-156 )

IX-24-71 Jan Henderikus van NIEJENHUIS
geb. te Appingedam
zoon van: Elle Jan van NIEJENHUIS
Anna Maria WEESSIES
( VIII-33-156 )

IX-25-73 Harmannus VOLDERS
geb. te Veendam
zoon van: Hendrik VOLDERS
Anna Henderika DAVIDS

( VIII-37-163 )
  Hij trouwde te Sellingen met:  
  Ella Wendelina POTZE
geb. te Sellingen
dochter van: Roelf POTZE
Hillechien HUIZING

  Uit deze relatie  
  1. Hillechien VOLDERS geb. te Veele ( X-22-81 )
  2. Anna Henderika VOLDERS geb. te Veele ( X-22-82 )
  3. Roelfina VOLDERS geb. te Veele ( X-22-83 )
  4. Henrieke VOLDERS geb. te Veele ( X-22-84 )
  5. Hendrik Roelf VOLDERS geb. te Veele ( X-22-85 )
  6. Mariella VOLDERS geb. te Veele ( X-22-86 )

IX-25-75 Jan Hendrik VOLDERS
geb. te Veendam
zoon van: Hendrik VOLDERS
Anna Henderika DAVIDS

( VIII-37-163 )
  Hij trouwde te Sellingen met:  
  Albertina Henderika ZEVENBERGEN
geb. te Musselkanaal
dochter van: Cornelis Laurens ZEVENBERGEN
Henderika Grietje KLOMPENMAKER

  Uit deze relatie  
  1. Hendrik VOLDERS geb. te Veelerveen ( X-23-87 )
  2. Cornelis Laurens VOLDERS geb. te Veelerveen ( X-23-88 )
  3. Harmannus VOLDERS geb. te Stadskanaal ( X-23-89 )

IX-25-77 Aaltje VOLDERS
geb. te Veendam
dochter van: Hendrik VOLDERS
Anna Henderika DAVIDS

( VIII-37-163 )
  Zij trouwde te Sellingen met:  
  Anne KORVEMAKER
geb. te Vlagtwedde
zoon van: Klaas Eiko KORVEMAKER
Aaltje VELTHUIS

  Uit deze relatie  
  1. Lukas Klaas Eiko Drewes KORVEMAKER geb. te Vlagtwedde ( X-24-91 )
  2. Renee Anna Hendrika Aaltje KORVEMAKER geb. te Stadskanaal ( X-24-93 )

IX-26-78 Nico BUURMA
zoon van: Arend BUURMA
Henny WIJKSTRA
( VIII-43-200 )
  Hij trouwde met:  
  Thea _
  Uit deze relatie  
  1. Noelle BUURMA ( X-25-94 )
  2. Romy BUURMA ( X-25-95 )

IX-26-79 Peter BUURMA
zoon van: Arend BUURMA
Henny WIJKSTRA
( VIII-43-200 )
  Hij trouwde met:  
  Petra _
  Uit deze relatie  
  1. Janique BUURMA ( X-26-96 )

IX-27-80 Niek BUURMA
zoon van: Fokko BUURMA
Jansje _
( VIII-43-201 )

IX-27-81 Ernst BUURMA
zoon van: Fokko BUURMA
Jansje _
( VIII-43-201 )

IX-27-82 Johan BUURMA
zoon van: Fokko BUURMA
Jansje _
( VIII-43-201 )

IX-27-83 Kirsten BUURMA
dochter van: Fokko BUURMA
Jansje _
( VIII-43-201 )

IX-28-85 Bouwina Josefina LENSEN
geb. te Hoogezand
dochter van: Jacob LENSEN
Everdina Grietje BUURMA

( VIII-44-203 )
  Zij trouwde met:  
  Eddie VELDKAMP
zoon van: Marinus VELDKAMP
W.A.M. KOENJER


IX-28-87 Gerbrand LENSEN
geb. te Groningen
zoon van: Jacob LENSEN
Everdina Grietje BUURMA

( VIII-44-203 )

IX-28-89 Joanne LENSEN
geb. 27-9-1987 te Groningen
ovl. 19-2-1988 te Groningen, 4 maand oud
dochter van: Jacob LENSEN
Everdina Grietje BUURMA

( VIII-44-203 )

IX-28-91 Dorothe Hile Marije LENSEN
geb. te Borger
dochter van: Jacob LENSEN
Everdina Grietje BUURMA

( VIII-44-203 )

IX-29-93 Bouwina Evertje OOSTING
geb. te Noordscheschut
dochter van: Jacobus Menne OOSTING
Trijntje Hilda BUURMA

( VIII-44-204 )

IX-29-95 Aafje Roelinka Elisabeth OOSTING
geb. te Noordscheschut
dochter van: Jacobus Menne OOSTING
Trijntje Hilda BUURMA

( VIII-44-204 )

IX-30-96 Jans Roelf BUURMA
geb. te Valthermond
zoon van: Jan Albert BUURMA
Aaltje TUIN
( VIII-44-205 )
  Hij trouwde met:  
  Joanne _

IX-30-97 Jantje Lydia BUURMA
geb. te Valthermond
dochter van: Jan Albert BUURMA
Aaltje TUIN
( VIII-44-205 )
  Zij trouwde met:  
  Herman _

IX-30-98 Siebren Johannes BUURMA
geb. te Valthermond
zoon van: Jan Albert BUURMA
Aaltje TUIN
( VIII-44-205 )

IX-30-99 Bouwina Elisabeth BUURMA
geb. te Valthermond
dochter van: Jan Albert BUURMA
Aaltje TUIN
( VIII-44-205 )

IX-31-100 Eetje Aafke BUURMA
geb. te Uithuizen
dochter van: Arend Eibe BUURMA
Antje Saarke WEESSIES
( VIII-44-206 )

IX-31-101 Roelf Jan BUURMA
geb. te Uithuizen
zoon van: Arend Eibe BUURMA
Antje Saarke WEESSIES
( VIII-44-206 )

IX-31-102 Arnoud Arend Eibe BUURMA
geb. te Uithuizen
zoon van: Arend Eibe BUURMA
Antje Saarke WEESSIES
( VIII-44-206 )

IX-32-104 Lydia Sippora ZWEEP
geb. te Winschoten
dochter van: Jacob ZWEEP
Hilda Jandina BUURMA

( VIII-44-208 )

IX-33-105 Jans Johannes BUURMA
geb. te Assen
zoon van: Jans Engel BUURMA
Elisabeth Theresia BOORSMA
( VIII-44-210 )

IX-33-106 Bert Paulus BUURMA
geb. te Delfzijl
zoon van: Jans Engel BUURMA
Elisabeth Theresia BOORSMA
( VIII-44-210 )

IX-33-107 Anna Elisabeth BUURMA
geb. te Delfzijl
dochter van: Jans Engel BUURMA
Elisabeth Theresia BOORSMA
( VIII-44-210 )

IX-34-109 Herman Peter FEITSMA
zoon van: Gerard Gooitzen FEITSMA
Reinje Trijntje (Reinje) EISINGA

( VIII-46-230 )

IX-34-111 Linda Martine FEITSMA
dochter van: Gerard Gooitzen FEITSMA
Reinje Trijntje (Reinje) EISINGA

( VIII-46-230 )
  Zij trouwde te Zoutkamp met:  
  Jan TOXOPEUS
  Uit deze relatie  
  1. Jelte TOXOPEUS ( X-27-98 )
  2. Reiny TOXOPEUS ( X-27-100 )

IX-34-113 Margreet Jantina FEITSMA
dochter van: Gerard Gooitzen FEITSMA
Reinje Trijntje (Reinje) EISINGA

( VIII-46-230 )

IX-35-115 David Matthijs BAKKER
zoon van: Tijmen BAKKER
Alie Gretha (Alie) EISINGA

( VIII-46-234 )

IX-35-117 Dagmar Elizabeth BAKKER
dochter van: Tijmen BAKKER
Alie Gretha (Alie) EISINGA

( VIII-46-234 )

IX-36-119 Gerard Dirk Auke AISSEMA
zoon van: Gerrit AISSEMA
Jansje Everdina (Janny) EISINGA

( VIII-46-238 )

IX-37-121 Icenius Immo SPRIENSMA
geb. te Slootdorp
zoon van: Mendelt SPRIENSMA
Hermina Cornelia van NIEJENHUIS

( VIII-47-239 )

IX-37-123 Anna Renate SPRIENSMA
dochter van: Mendelt SPRIENSMA
Hermina Cornelia van NIEJENHUIS

( VIII-47-239 )
  Zij trouwde te Hauwert met:  
  Paulus Johannes STAM
geb. te Uitgeest
zoon van: Theodorus Josephus STAM
Sophia Catharina Maria de JONG

  Uit deze relatie  
  1. Sam Dino STAM geb. te Beverwijk ( X-28-102 )
  2. Isa Niam STAM geb. te Uitgeest ( X-28-104 )

IX-38-125 Margrietha KRUIZINGA
dochter van: H. KRUIZINGA
J.R. BLAAUW

( VIII-48-241 )

IX-38-127 Herman KRUIZINGA
zoon van: H. KRUIZINGA
J.R. BLAAUW

( VIII-48-241 )

IX-38-129 Roelf Jan KRUIZINGA
zoon van: H. KRUIZINGA
J.R. BLAAUW

( VIII-48-241 )

IX-38-131 Rianne KRUIZINGA
dochter van: H. KRUIZINGA
J.R. BLAAUW

( VIII-48-241 )

IX-38-133 Idolette KRUIZINGA
dochter van: H. KRUIZINGA
J.R. BLAAUW

( VIII-48-241 )

IX-39-134 Joyce BLAAUW
dochter van: J. BLAAUW
A. BOERSMA
( VIII-48-243 )

IX-40-136 Harwil JONKER
zoon van: H.F. JONKER
R.J. BLAAUW

( VIII-48-245 )

IX-40-138 Jan Peter JONKER
zoon van: H.F. JONKER
R.J. BLAAUW

( VIII-48-245 )

IX-40-140 Gerwin JONKER
zoon van: H.F. JONKER
R.J. BLAAUW

( VIII-48-245 )

IX-40-142 Annegreet JONKER
dochter van: H.F. JONKER
R.J. BLAAUW

( VIII-48-245 )

IX-40-144 Dorien JONKER
dochter van: H.F. JONKER
R.J. BLAAUW

( VIII-48-245 )

IX-41-145 Karolien BLAAUW
dochter van: P. BLAAUW
J. SCHOLTEN
( VIII-48-247 )

IX-41-146 Harm BLAAUW
zoon van: P. BLAAUW
J. SCHOLTEN
( VIII-48-247 )

IX-41-147 Grethe BLAAUW
dochter van: P. BLAAUW
J. SCHOLTEN
( VIII-48-247 )

IX-41-148 Jacco BLAAUW
zoon van: P. BLAAUW
J. SCHOLTEN
( VIII-48-247 )

IX-41-149 Peter BLAAUW
zoon van: P. BLAAUW
J. SCHOLTEN
( VIII-48-247 )

IX-41-150 Jannie BLAAUW
dochter van: P. BLAAUW
J. SCHOLTEN
( VIII-48-247 )

IX-42-152 Jakob HORINGA
zoon van: H. HORINGA
M. BLAAUW

( VIII-48-249 )

IX-42-154 Gerard HORINGA
zoon van: H. HORINGA
M. BLAAUW

( VIII-48-249 )

IX-42-156 Roelf HORINGA
zoon van: H. HORINGA
M. BLAAUW

( VIII-48-249 )

IX-42-158 Annemarie HORINGA
dochter van: H. HORINGA
M. BLAAUW

( VIII-48-249 )

IX-42-160 Hendrik Jan HORINGA
zoon van: H. HORINGA
M. BLAAUW

( VIII-48-249 )

IX-43-162 Arjan BOVEN
zoon van: J. BOVEN
A.A. BLAAUW

( VIII-48-251 )

IX-43-164 Riëtte BOVEN
dochter van: J. BOVEN
A.A. BLAAUW

( VIII-48-251 )

IX-43-166 Hans BOVEN
zoon van: J. BOVEN
A.A. BLAAUW

( VIII-48-251 )

IX-43-168 Marjolein BOVEN
dochter van: J. BOVEN
A.A. BLAAUW

( VIII-48-251 )

IX-43-170 Simone BOVEN
dochter van: J. BOVEN
A.A. BLAAUW

( VIII-48-251 )

IX-43-172 Nico BOVEN
zoon van: J. BOVEN
A.A. BLAAUW

( VIII-48-251 )

IX-44-173 Kornelis Jan Christiaan (Kornelis) van NIEJENHUIS
zoon van: Jans Evert van NIEJENHUIS
Janny HILBERTS
( VIII-49-253 )

IX-44-174 Magriet Eveline Christine van NIEJENHUIS
dochter van: Jans Evert van NIEJENHUIS
Janny HILBERTS
( VIII-49-253 )

IX-45-175 Kornelis Jans van NIEJENHUIS
geb. te Ten Boer (Winneweer)
zoon van: Jan Herke Wolter van NIEJENHUIS
Gerritdina SCHENKEL
( VIII-49-254 )

IX-45-176 Hendrik Evert Heino van NIEJENHUIS
geb. te Loppersum (Garrelsweer)
zoon van: Jan Herke Wolter van NIEJENHUIS
Gerritdina SCHENKEL
( VIII-49-254 )

IX-45-177 Cornelia Ybeltje van NIEJENHUIS
geb. te Loppersum (Garrelsweer)
dochter van: Jan Herke Wolter van NIEJENHUIS
Gerritdina SCHENKEL
( VIII-49-254 )

IX-45-178 Cornelia Geertruida van NIEJENHUIS
geb. te Loppersum (Garrelsweer)
dochter van: Jan Herke Wolter van NIEJENHUIS
Gerritdina SCHENKEL
( VIII-49-254 )

  Generatie X  
X-1-1 Jantiena DALES
dochter van: Johannes DALES
Geertiena RUTGERS
( IX-6-14 )

X-1-2 Jan DALES
zoon van: Johannes DALES
Geertiena RUTGERS
( IX-6-14 )

X-1-3 Aagtje DALES
dochter van: Johannes DALES
Geertiena RUTGERS
( IX-6-14 )

X-1-4 Hendrik DALES
zoon van: Johannes DALES
Geertiena RUTGERS
( IX-6-14 )

X-2-6 Jacob BOUMA
zoon van: Jenne BOUMA
Catharina DALES

( IX-6-18 )

X-2-8 Aagtje BOUMA
dochter van: Jenne BOUMA
Catharina DALES

( IX-6-18 )

X-2-10 Jan BOUMA
zoon van: Jenne BOUMA
Catharina DALES

( IX-6-18 )

X-3-12 Aagtje MEKKERING
dochter van: Gerrit MEKKERING
Jantje DALES

( IX-6-20 )

X-3-14 Gerrit MEKKERING
geb. te 't Zandt
zoon van: Gerrit MEKKERING
Jantje DALES

( IX-6-20 )
  Hij trouwde met:  
  Aaltje Christina Astrid VENAMA

X-3-16 Tietsia MEKKERING
geb. te 't Zandt
dochter van: Gerrit MEKKERING
Jantje DALES

( IX-6-20 )
  Zij trouwde met:  
  Jurjen Klaas HUIZINGA
geb. te Ten Boer
  Uit deze relatie  
  1. Maaike HUIZINGA ( XI-1-2 )
  2. Ellis HUIZINGA geb. te Delfzijl ( XI-1-4 )
  3. Silke HUIZINGA geb. te Delfzijl ( XI-1-6 )

X-4-17 Jan Berend WESTERDIJK
zoon van: Henderik WESTERDIJK
Geertje WIERINGA
( IX-7-21 )

X-4-18 Paul WESTERDIJK
zoon van: Henderik WESTERDIJK
Geertje WIERINGA
( IX-7-21 )

X-5-20 Jaap IMMINGA
zoon van: Luppo P. IMMINGA
Herolina WESTERDIJK

( IX-7-22 )

X-5-22 Alet IMMINGA
dochter van: Luppo P. IMMINGA
Herolina WESTERDIJK

( IX-7-22 )
  Zij ging een relatie aan met:  
  Robert RIEDSTRA
  Uit deze relatie  
  1. Hugo RIEDSTRA ( XI-2-8 )

X-6-24 Diana MENZINGA
dochter van: Jan MENZINGA
Roelofje WESTERDIJK

( IX-8-25 )
  Zij ging een relatie aan met:  
  Michael KAMAN
  Uit deze relatie  
  1. Lars KAMAN ( XI-3-10 )
  2. Tygo KAMAN ( XI-3-12 )
  3. Jorn KAMAN ( XI-3-14 )

X-6-26 Jan MENZINGA
geb. te Hoogezand
zoon van: Jan MENZINGA
Roelofje WESTERDIJK

( IX-8-25 )
  Hij trouwde te Hoogezand met:  
  Andrea Jelly van der HEIDE

X-7-28 Karel de VRIES
zoon van: Joop de VRIES
Elly WESTERDIJK

( IX-9-26 )

X-7-30 Etty de VRIES
dochter van: Joop de VRIES
Elly WESTERDIJK

( IX-9-26 )

X-7-32 Harmannus Wietse de VRIES
zoon van: Joop de VRIES
Elly WESTERDIJK

( IX-9-26 )

X-8-33 Aries Willem BAKKER
geb. te Appingedam
zoon van: Garbrand BAKKER
Alberdina Elizabeth DIJKEMA
( IX-10-29 )
  Hij trouwde te Warzawa (Polen) met:  
  Jadwiga DURAWA
geb. te Warzawa (Polen)
dochter van: Czeslaw DURAWA
Marianna GAJOWNIK

  Persoonlijke informatie
Bron: www.awbakker.nl
 

X-8-34 Pieter Lammert BAKKER
zoon van: Garbrand BAKKER
Alberdina Elizabeth DIJKEMA
( IX-10-29 )

X-8-35 Johanna Frouwbina BAKKER
dochter van: Garbrand BAKKER
Alberdina Elizabeth DIJKEMA
( IX-10-29 )

X-9-37 Frouwbina Jantina van CALCAR
dochter van: Coert van CALCAR
Elizabeth BAKKER

( IX-10-31 )
  Zij trouwde te Ezinge met:  
  Jannes Arend JENSEMA
geb. te Stedum

X-9-39 Margaretha Elizabeth van CALCAR
geb. te Ezinge
dochter van: Coert van CALCAR
Elizabeth BAKKER

( IX-10-31 )
  Zij trouwde te Ezinge met:  
  Albert Heiko BRONS
geb. 15-11-1938 te Groningen
ovl. 12-7-1999 te Delfzijl, 60 jaar oud

X-10-40 Berend Jans WESTERDIJK
geb. te Kantens (Startenhuizen)
zoon van: Berend Klaassen WESTERDIJK
A.J. MULLER
( IX-11-33 )

X-10-41 Kensje Fenna WESTERDIJK
geb. te Kantens (Startenhuizen)
dochter van: Berend Klaassen WESTERDIJK
A.J. MULLER
( IX-11-33 )

X-11-42 Piet MEINARDI
zoon van: H.K. MEINARDI
S. RISPENS
( IX-16-39 )

X-11-43 Greet MEINARDI
dochter van: H.K. MEINARDI
S. RISPENS
( IX-16-39 )

X-11-44 Reitze MEINARDI
zoon van: H.K. MEINARDI
S. RISPENS
( IX-16-39 )

X-12-46 Titia ELEMA
dochter van: R.K. ELEMA
J.M. MEINARDI

( IX-16-40 )

X-12-48 Ellie ELEMA
dochter van: R.K. ELEMA
J.M. MEINARDI

( IX-16-40 )

X-12-50 Klaas ELEMA
zoon van: R.K. ELEMA
J.M. MEINARDI

( IX-16-40 )

X-13-51 Wilco Jan van NIEJENHUIS
zoon van: Jan van NIEJENHUIS
Tineke BOS
( IX-22-60 )
  Hij trouwde met:  
  Geertrui _

X-13-52 Klaas van NIEJENHUIS
zoon van: Jan van NIEJENHUIS
Tineke BOS
( IX-22-60 )
  Hij trouwde met:  
  Sandra _

X-13-53 Jaap van NIEJENHUIS
zoon van: Jan van NIEJENHUIS
Tineke BOS
( IX-22-60 )
  Hij trouwde met:  
  Annelies _

X-13-54 Egbert van NIEJENHUIS
zoon van: Jan van NIEJENHUIS
Tineke BOS
( IX-22-60 )
  Hij trouwde met:  
  Floortje _

X-14-55 Ingrid van NIEJENHUIS
dochter van: Seerp van NIEJENHUIS
Geke MARTENS
( IX-22-61 )
  Zij trouwde met:  
  Ward _

X-14-56 Wietse van NIEJENHUIS
zoon van: Seerp van NIEJENHUIS
Geke MARTENS
( IX-22-61 )
  Hij trouwde met:  
  Lin _

X-14-57 Harald van NIEJENHUIS
zoon van: Seerp van NIEJENHUIS
Geke MARTENS
( IX-22-61 )

X-14-58 Rosita van NIEJENHUIS
dochter van: Seerp van NIEJENHUIS
Geke MARTENS
( IX-22-61 )
  Zij trouwde met:  
  Bernd Jan _

X-15-60 Robert BOITEN
zoon van: Ite BOITEN
Ity van NIEJENHUIS

( IX-22-62 )
  Hij trouwde met:  
  Sjoukje _
  Uit deze relatie  
  1. Janneke BOITEN ( XI-4-15 )

X-15-62 Marina van NIEJENHUIS
dochter van: Ite BOITEN
Ity van NIEJENHUIS

( IX-22-62 )
  Zij trouwde met:  
  Dennis _
  Uit deze relatie  
  1. Justin _ ( XI-5-17 )
  2. Naomi _ ( XI-5-19 )

X-16-64 Wildrik _
zoon van: Annemarie van NIEJENHUIS ( IX-22-63 )

X-17-65 Dienko van NIEJENHUIS
zoon van: Jan van NIEJENHUIS
Janny _
( IX-23-64 )

X-17-66 Harrie van NIEJENHUIS
zoon van: Jan van NIEJENHUIS
Janny _
( IX-23-64 )

X-17-67 Martin Jan van NIEJENHUIS
zoon van: Jan van NIEJENHUIS
Janny _
( IX-23-64 )

X-18-68 Nico van NIEJENHUIS
zoon van: Geert van NIEJENHUIS
Rieky _
( IX-23-65 )

X-18-69 Bert van NIEJENHUIS
zoon van: Geert van NIEJENHUIS
Rieky _
( IX-23-65 )

X-18-70 Marjan van NIEJENHUIS
dochter van: Geert van NIEJENHUIS
Rieky _
( IX-23-65 )

X-18-71 Dick van NIEJENHUIS
zoon van: Geert van NIEJENHUIS
Rieky _
( IX-23-65 )

X-19-73 Jeanet KIEWIET
dochter van: Theodorus KIEWIET
Anje (Anneke) van NIEJENHUIS

( IX-23-66 )

X-19-75 Marlies KIEWIET
dochter van: Theodorus KIEWIET
Anje (Anneke) van NIEJENHUIS

( IX-23-66 )

X-19-77 Filip KIEWIET
zoon van: Theodorus KIEWIET
Anje (Anneke) van NIEJENHUIS

( IX-23-66 )

X-20-78 Melanie van NIEJENHUIS
dochter van: Wilko Jan van NIEJENHUIS
Hennie VRIJ
( IX-23-67 )

X-20-79 Roald van NIEJENHUIS
zoon van: Wilko Jan van NIEJENHUIS
Hennie VRIJ
( IX-23-67 )

X-21-80 Anne van NIEJENHUIS
dochter van: Gerrit van NIEJENHUIS
Antje _
( IX-23-69 )

X-22-81 Hillechien VOLDERS
geb. te Veele
dochter van: Harmannus VOLDERS
Ella Wendelina POTZE
( IX-25-73 )
  Zij trouwde met:  
  Jan Albert KRUIZE
zoon van: Jan KRUIZE
Antje Albertha SCHURING


X-22-82 Anna Henderika VOLDERS
geb. te Veele
dochter van: Harmannus VOLDERS
Ella Wendelina POTZE
( IX-25-73 )

X-22-83 Roelfina VOLDERS
geb. te Veele
dochter van: Harmannus VOLDERS
Ella Wendelina POTZE
( IX-25-73 )

X-22-84 Henrieke VOLDERS
geb. te Veele
dochter van: Harmannus VOLDERS
Ella Wendelina POTZE
( IX-25-73 )

X-22-85 Hendrik Roelf VOLDERS
geb. te Veele
zoon van: Harmannus VOLDERS
Ella Wendelina POTZE
( IX-25-73 )

X-22-86 Mariella VOLDERS
geb. te Veele
dochter van: Harmannus VOLDERS
Ella Wendelina POTZE
( IX-25-73 )

X-23-87 Hendrik VOLDERS
geb. te Veelerveen
zoon van: Jan Hendrik VOLDERS
Albertina Henderika ZEVENBERGEN
( IX-25-75 )

X-23-88 Cornelis Laurens VOLDERS
geb. te Veelerveen
zoon van: Jan Hendrik VOLDERS
Albertina Henderika ZEVENBERGEN
( IX-25-75 )

X-23-89 Harmannus VOLDERS
geb. te Stadskanaal
zoon van: Jan Hendrik VOLDERS
Albertina Henderika ZEVENBERGEN
( IX-25-75 )

X-24-91 Lukas Klaas Eiko Drewes KORVEMAKER
geb. te Vlagtwedde
zoon van: Anne KORVEMAKER
Aaltje VOLDERS

( IX-25-77 )

X-24-93 Renee Anna Hendrika Aaltje KORVEMAKER
geb. te Stadskanaal
zoon van: Anne KORVEMAKER
Aaltje VOLDERS

( IX-25-77 )

X-25-94 Noelle BUURMA
dochter van: Nico BUURMA
Thea _
( IX-26-78 )

X-25-95 Romy BUURMA
dochter van: Nico BUURMA
Thea _
( IX-26-78 )

X-26-96 Janique BUURMA
dochter van: Peter BUURMA
Petra _
( IX-26-79 )

X-27-98 Jelte TOXOPEUS
zoon van: Jan TOXOPEUS
Linda Martine FEITSMA

( IX-34-111 )

X-27-100 Reiny TOXOPEUS
dochter van: Jan TOXOPEUS
Linda Martine FEITSMA

( IX-34-111 )

X-28-102 Sam Dino STAM
geb. te Beverwijk
zoon van: Paulus Johannes STAM
Anna Renate SPRIENSMA

( IX-37-123 )

X-28-104 Isa Niam STAM
geb. te Uitgeest
dochter van: Paulus Johannes STAM
Anna Renate SPRIENSMA

( IX-37-123 )

  Generatie XI  
XI-1-2 Maaike HUIZINGA
dochter van: Jurjen Klaas HUIZINGA
Tietsia MEKKERING

( X-3-16 )

XI-1-4 Ellis HUIZINGA
geb. te Delfzijl
dochter van: Jurjen Klaas HUIZINGA
Tietsia MEKKERING

( X-3-16 )

XI-1-6 Silke HUIZINGA
geb. te Delfzijl
dochter van: Jurjen Klaas HUIZINGA
Tietsia MEKKERING

( X-3-16 )

XI-2-8 Hugo RIEDSTRA
zoon van: Robert RIEDSTRA
Alet IMMINGA

( X-5-22 )

XI-3-10 Lars KAMAN
zoon van: Michael KAMAN
Diana MENZINGA

( X-6-24 )

XI-3-12 Tygo KAMAN
zoon van: Michael KAMAN
Diana MENZINGA

( X-6-24 )

XI-3-14 Jorn KAMAN
zoon van: Michael KAMAN
Diana MENZINGA

( X-6-24 )

XI-4-15 Janneke BOITEN
dochter van: Robert BOITEN
Sjoukje _
( X-15-60 )

XI-5-17 Justin _
zoon van: Dennis _
Marina van NIEJENHUIS

( X-15-62 )

XI-5-19 Naomi _
dochter van: Dennis _
Marina van NIEJENHUIS

( X-15-62 )

 

Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 7, klik hiergemaakt door "G. Tent Database Application Development Ommen"