Genealogie
Familie 61


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 5, klik hier

  Parenteel van Jan BOIJKEMA
 
 
Jan Boijkema is de oudste bekende persoon met de familienaam Boijkema (Beukema, Buikema). Het merendeel van de informatie, weergegeven op deze web-pagina, is afkomstig uit het boek "Vier eeuwen Boijkema, Beukema, Buikema", geschreven door de heer R. J. Beukema (emeritus predikant, Amstelveen), en uitgegeven (in 1998) in nauwe samenwerking met de heer J.O. Beukema (Schoorl). Het boek bevat ruim 8400 dragers van de familienamen: Boijkema, Beukema en Buikema (incl. aangetrouwden) en mag daarom gerust beschouwd worden als het standaardwerk van deze families. Iedere persoon in het boek is uniek geidentificeerd door een codenummer. Waar van toepassing is dit codenummer tussen haakjes vermeld bij het begin van de weergegeven persoonlijke informatie. Voor de eventuele bezitters van het boek zijn de verbanden tussen personen weergegeven op deze website en in het boek eenvoudig te leggen.

Deze parenteel is vooralsnog niet compleet. Er is vooral aandacht besteed aan Beukema's die een relatie hebben met andere parentelen op deze website.
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Jan BOIJKEMA
geb. ca 1630 te Vierhuizen
ovl. 11-5-1696 te Vierhuizen
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op "Beusum" noordelijke boerderij te Vierhuizen. Begraven 16-5-1696 in Vierhuizen.

Jan was landdagcomparant der Ommelanden voor Vierhuizen in de jaren 1683, 1687, 1689, 1691, 1693 en 1695. Hij had een volmacht. Hij was waarschijnlijk een zoon van Rijke [Hindriks] Boijkema, die voor hem landbouwer was op “Beusum” en voorkomend in een dijkrol. Zie O.G. blz. 444.
Vreemd is dan dat de naam Hindrik in het nageslacht van Jan en Courtje niet voorkomt, wat in die tijd erg ongebruikelijk was. De naam “Beusum” komt van “Bevenzehuijsen”.
Uit het register der verpondingen (belastingen): “Ontvangen in 1682 aan verponding van de honderdste penning van Jan Beukema tot Vierhuizen f 30.—“ Zie OG blz. 1753.

Uit het register der huwelijken van Niekerk en Vliedorp:
“Anno 1654 Jan Boijkum en Courtjen Rijkens, beijde van Vierhuizen, zijn met vertoonde attestatie van haren wettelijke proclamatien zijn copuleert tot Vliedorp, 2 Fer Natalit: (2e Kerstdag)

Uit het diakenieboek van Vierhuizen:
“1686 den 30 Jan. van de E. Kerckvoogt Jan Boijkema wegens sijn huijsvrouw, zal. (d.i. zaliger = overleden) ontvangen f20.0.0.”
“1696 den Maij ontvangen van de Erf. Van Jan Boijkema volgens legaat f30.0.0.”

(O.G. = “Ommelander Geslachten”: het nageslacht van Jacob Sijbolts, landbouwer te Warffum en Geertruid Cornelis, geschreven door K.J. Ritsema van Ikema.)
 
  Hij trouwde op 26-12-1654 te Niekerk (Vliedorp) met:  
  Courtjen [Rijpkes] _
geb. ca 1630 te Vierhuizen
ovl. 1686 te Vierhuizen
dochter van: Rijpcke [Allerts] _
Meijntjen _

  Persoonlijke informatie
Lidmaat te Vierhuizen in 1674. Overleden tussen 1-12-1685 en 30-1-1686.
 
  Bij het huwelijk
Gehuwd in de Ned. Geref. kerk
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem [Jansen] _ geb. ca 1657 te Vierhuizen / ovl. ca 1715 te Vierhuizen ( II-1-1 )
  2. Grietje [Jans] BOIJKEMA geb. ca 1656 te Vierhuizen / ovl. voor 1700 ( II-1-2 )
  3. Jan [Jans] BOIJKEMA (DE JONGE) ovl. 1690 ( II-1-3 )
  4. Mentje [Jans] BOIJKEMA geb. ca 1658 te Vierhuizen / ovl. te Vierhuizen ( II-1-4 )
  5. Rijke [Jans] BOIJKEMA geb. ca 1654 te Vierhuizen / ovl. na 1711 te Leens ( II-1-5 )
  6. Rijpke [Jans] BEUKEMA geb. 1680 te Vierhuizen / ovl. na 1756 te Vierhuizen ( II-1-6 )
  7. Ebeltje [Jans] BOIJKEMA geb. te Vierhuizen / ovl. te Rasquert ( II-1-7 )

  Generatie II  
II-1-1 Willem [Jansen] _
geb. ca 1657 te Vierhuizen
ovl. ca 1715 te Vierhuizen
zoon van: Jan BOIJKEMA
Courtjen [Rijpkes] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Willem was eerste comparant voor Vierhuizen in 1697 na Jan Boijckema (t/m 1695); deze eveneens bij volmacht, in de
oneven jaren tot en met 1715. In 1713 en 1715 compareert ook Jacob Allerts; deze ook vermeld in 1719, met e.
(=eigenerfde), afgew.
Willem Jansen is op geen van in aanmerking komende boerderijen te Vierhuizen te vinden en derhalve ook opvolger op de boerderij van Jan Boijckema (in BIM beschreven vanaf 1750)
 
  Hij trouwde met:  
  Anje [Alberts] _
  Bij het huwelijk
Huwelijk voor 1682
 
  Uit deze relatie  
  1. Fenje [Willems] _ ged. 16-10-1681 te Vierhuizen ( III-1-1 )
  2. Albert [Willems] _ ged. 15-12-1689 ( III-1-2 )

II-1-2 Grietje [Jans] BOIJKEMA
geb. ca 1656 te Vierhuizen
ovl. voor 1700
dochter van: Jan BOIJKEMA
Courtjen [Rijpkes] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(1) Ook genaamd: Greetjen Janssen Beuckema.

Vierhuizen den 11 Decembr 1681
Berent Melles en (vertrocken na Pietersbuiren) Grietien Boickema

Den 18 Junij 1682 het h. Avontmael tot Petersbuiren gehouden, ende sijn op het nieuw angenomen.
met attestatie
Berent Melles en sijn huisvrou Grietjen Jans van Vierhuisen.

Den 5 Junij 1687 tot Peterbuiren gehouden het h. Nachtmael en is op t’ nieuws angenomen
Jantje Tjimmes van Vierhuizen dienstmaeght wonende bij Berent Melles.

1691.
Den 1 Martij tot Peterbuiren gehouden het avondtmael , na dat op den 25 Febr. Consistorium wa gehouden i.v.m.
sodanig twist en onenicheit tussen Berend Melles mitsgaders sijn huisvrou Grietjen Jans met Hindrik Peters en
sijn huisfrou, waar over enige scheltwoorden, soo Berent Melles voorgaf dat de huisvrou van Hindrick Peters
soude uitgegoten hebben betreffende de eere en faem van sijn vrouwe mits dat Hindrick Peters verklaerde niets
van Grietjen Jans en haere ----- te weten als alle Eere en deught met versoek dat dit in de consistorische acten
mochte getekent worden.
 
  Zij trouwde (1) op 19-9-1681 te Vierhuizen met:  
  Berent [Melles] _
geb. te Zuurdijk
zoon van: Melle [Roelfs] _
Lubbechien [Onnes] _

  Bij het huwelijk
Grietje en Berent zijn 11 december 1681 vertrokken naar Pieterburen
 
  Uit deze relatie  
  1. Lubke [Berends] _ ged. 11-1-1685 ( III-2-3 )
  2. Jan [Berends] _ ged. 2-9-1688 ( III-2-4 )
  Zij trouwde (2) op 8-5-1692 te Pieterburen met:  
  Claes [Lues] _
geb. te Pieterburen
  Persoonlijke informatie
Gevonden over Claes Lues:

Den 25 Junij tot Peterbuiren gehouden het h. avondtmael en sijn van ons angenomen tot Lidtmaeten nae
voorgaende ondersoekinge
Claas Lues

1699.
Den 2 April tot Peterbuiren gecelebreert het h. Nachtmael ende is tot Lidtmaet van ons angenomen nae
voorgaend ondersoekinghe
Marretje Dercks dienstmaeght wonende bij Claes Lues van Bafloo.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lue [Claessen] _ ged. 18-12-1692 ( III-2-5 )

II-1-3 Jan [Jans] BOIJKEMA (DE JONGE)
ovl. 1690
zoon van: Jan BOIJKEMA
Courtjen [Rijpkes] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(2)
 
  Hij trouwde te Pieterburen met:  
  Renske [Klasen] _
  Bij het huwelijk
Gehuwd 1689
 

II-1-4 Mentje [Jans] BOIJKEMA
geb. ca 1658 te Vierhuizen
ovl. te Vierhuizen
dochter van: Jan BOIJKEMA
Courtjen [Rijpkes] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(3) Vierhuizen Anno 1686; den 12 Decembr Mentjen Jans Boijckema (vertrocken na Esinge)
 
  Zij trouwde (1) met:  
  Cornelis [Derks] _
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op waarschijnlijk de afgebroken boerderij (Beusum?) van K. Beukema (de bekende wadloper) te Vierhuizen. Overleden tussen 1708 en 1711.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk voor 1700
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje [Cornelis] BOIJKEMA ged. 24-7-1701 ( III-3-6 )
  2. Rijpke [Cornelis] BOIJKEMA ged. 19-12-1706 te Vierhuizen ( III-3-7 )
  Zij trouwde (2) te Zoutkamp met:  
  Geert [Thomas] <DANHOF>
  Bij het huwelijk
Huwelijk na 1711. Weduwnaar van Anje Arents, weduwe van Cornelis Derks.
 

II-1-5 Rijke [Jans] BOIJKEMA
geb. ca 1654 te Vierhuizen
ovl. na 1711 te Leens
zoon van: Jan BOIJKEMA
Courtjen [Rijpkes] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(4) Voornaam ook Rijcke (huwelijksakte).
Beroep: landbouwer sinds 1668 op "De Groote Ronde" te Grijssloot, een gehucht bij Leens, tegenover de uitrit van de borg "Verhildersum".
Rijke Jans Boijkema was landdagcomparant der Ommelanden voor Leens in de jaren: 1696, 1697, 1699, 1701, 1703, 1705, 1707, 1709 en 1711. Hij was eigengeerfd. Hij is vermoedelijk verdronken tijdens de stormvloed van 25-12-1717.
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Trijntje [Oetses] _
geb. te Houwerzijl
ovl. te Niekerk
  Bij het huwelijk
Ondertrouwd te Niekerk op 5-2-1688. weduwe van Geert Claessen te Houwerzijl
 
  Uit deze relatie  
  1. Coertjen [Rijkes] BOIJKEMA ged. 3-2-1689 te Leens ( III-4-8 )
  2. Geert [Rijkes] BOIJKEMA ged. 28-2-1690 te Leens ( III-4-9 )
  Hij trouwde (2) op 15-10-1693 te Leens met:  
  Metjen [Peters] _
geb. voor 1677 te Leens
dochter van: Peter [Jeltes] _
Gebbeke [Alberts] _

  Bij het huwelijk
Huwelijk: Leens * 15-10-1693, Jan, zoon van Rijcke Jans Boejkema en Mettien Peters
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Rijkes] BOIJKEMA ged. 15-10-1693 te Leens / ovl. ca 1776 ( III-4-10 )
  2. Jan [Rijkes] BOIJKEMA ged. 9-9-1694 te Leens / ovl. 1770 te Leens ( III-4-11 )
  3. Peter [Rijkes] BOIJKEMA ged. 15-7-1696 te Leens ( III-4-12 )
  4. Rijpke [Rijkes] BOIJKEMA ged. 13-2-1698 / ovl. voor 1731 te Leens ( III-4-13 )
  5. Albert [Rijkes] BOIJKEMA ged. 21-1-1700 te Leens ( III-4-14 )
  6. Grietje [Rijkes] BOIJKEMA ged. 5-6-1702 te Leens ( III-4-15 )
  7. Gebke [Rijkes] BOIJKEMA geb. ca 1705 te Leens ( III-4-16 )
  8. Agnietje [Rijkes] BOIJKEMA ged. 6-3-1707 / ovl. voor 1751 ( III-4-17 )

II-1-6 Rijpke [Jans] BEUKEMA
geb. 1680 te Vierhuizen
ovl. na 1756 te Vierhuizen
zoon van: Jan BOIJKEMA
Courtjen [Rijpkes] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(5) Als geboortedatum ook gevonden 1675 en +/- 1657 (volgens Groninger Kwartierstatenboek). Beroep: landbouwer te Ulrum, later eigenaars-bewoners op "Klein Midhuizen" (+/- 1704 - 1739) bij de dijk te Vierhuizen. Overleden te Bierhuizen na 1756 (O.G. 145: overl.: 1750).

Rijpke woonde eerst op "Klein Maarhuizen" te Vierhuizen, de boerderij waar Jacob Jans en Jantje Jurriens woondenen daarna op "Klein Midhuizen" bij de dijk te Vierhuizen, in 1843 bewoond door Jan Klaassen Loots. Rijpke komt voor het eerst in het Zijlvesterboek van Houwerzijl op 2-5-1702 als Zijlrigter van de Houw. Hij was landdagcomparant voor Ulrum in 1697, 1699, 1701 en 1703. Hij was eigengeerfd. Verder was hij nog ouderling te Vierhuizen van 1725 tot na 1733.

Vierhuizen 1733
Den 15 Dito [Martij]
Het hoogweerdig Avondmael gehouden, hebben sig aen den Tafel des Heeren bevonden
Rijpke Jans Boukema Ouderling

Rijpke was in 1756 nog in leven.

- Uit de Oud-Rechtelijke Archieven: Regtdag te Ulrum 25-1-1723:
"In Saaken secret (secretaris) Wittinek in "qll Impct contra" (in het geschil met) Rijpke Jans Gedaagde. De "Arrestant Contendeert" (aangehaalde verzoekt dringend) "ten Eijnde onder Arresteerd in arresto" (dat de aangeklaagde thuis) sal verblijven "soodoende" (evenals de) leevendige haave, hoij, kooren en huismansgerietschap: Voorts niet "Exempt" (uitgezonderd): so op des Arestants land is gewassen of geweijdet Ter tijd arrestant weegens achterstallige landhuir sal zijn "gecotenteert" (bij herhaling aangeslagen), Arresteerde gehoort. Wort het gedaene Arrest "geconfirmeert" (bevestigd)."
 
  Hij trouwde (1) te Vierhuizen 1693 met:  
  Grietje [Pieters] _
geb. 1670
ovl. 1713 te Vierhuizen
dochter van: Pieter [Auts] _
Willemke [Hiddes] _

  Persoonlijke informatie
Overleden juni 1713.
 
  Uit deze relatie  
  1. Courtjen [Rijpkes] Boijkema geb. 7-1-1698 te Ulrum / ovl. 8-1-1773 te Hornhuizen ( III-5-18 )
  2. Jan [Rijpkes] BOYKEMA ged. 4-3-1700 te Ulrum / ovl. 1-10-1770 te Niekerk ( III-5-19 )
  3. Pieter [Rijpkes] BOIJKEMA geb. 1702 te Ulrum / ovl. 18-4-1752 te Ulrum ( III-5-20 )
  4. Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 23-11-1704 te Vierhuizen / ovl. 1743 te Leens ( III-5-21 )
  5. Anje [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 6-11-1707 te Vierhuizen / ovl. 27-2-1756 te Ulrum ( III-5-22 )
  6. Menne [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 11-5-1710 te Vierhuizen / ovl. voor 1784 ( III-5-23 )
  7. Allert [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 8-10-1713 te Vierhuizen / ovl. 13-5-1796 te Schouwerzijl ( III-5-24 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Meiske [Jacobs] _
ged. 5-2-1696 te Zoutkamp
dochter van: Jacob [Jans] _
Jantje [Jurriens] _

  Persoonlijke informatie
gedoopt te Vierhuizen
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1715
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje [Rijpkes] BEUKEMA ged. 13-12-1716 ( III-5-25 )
  2. Jacob [Rijpkes] BOIJKEMA geb. 11-7-1718 te Vierhuizen / ovl. te Vierhuizen ( III-5-26 )
  3. Tjark [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 11-4-1721 te Vierhuizen ( III-5-27 )
  4. Jurjen [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 24-5-1723 te Vierhuizen ( III-5-28 )
  5. Agnete [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 9-3-1727 te Vierhuizen ( III-5-29 )
  6. Agnete [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 25-6-1730 te Vierhuizen ( III-5-30 )

II-1-7 Ebeltje [Jans] BOIJKEMA
geb. te Vierhuizen
ovl. te Rasquert
dochter van: Jan BOIJKEMA
Courtjen [Rijpkes] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(6) Afkomstig van Vierhuizen.
Register der Ledematen gevonden en Angenomen door Joh: Dalhoff Pastor tot Baflo-Rasquert, bevestight Den 12 Julij 1716.
Bij overlijden: Rasquert Ebelje Jans Boikema uxor van Juirt
 
  Zij trouwde (1) op 18-3-1692 te Westernieland met:  
  Cornelijs [Pieters] _
geb. ca 1667 te Westernieland
zoon van: Peter [Cornellis] _
Annetjen [Isebrants] _

  Persoonlijke informatie
Afkomstig van Saaxumhuizen
 
  Bij het huwelijk
Den 18 Martij 1692 is voor mij Pastor Cornelius Woldringh in 't Westernieland gecopuleert Cornellijs Pieters van Saaxumhuisen en Ebeltje Bouckumaes van Vierhuisen.
18-03-1692 Cornellijs Pieters, van Sa cop We Ebelje Bojckemaes, van Vierhuisen
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Cornelis] _ ged. 21-3-1693 te Westernieland (Saaxumhuizen) ( III-6-31 )
  2. Jan [Cornelis] BOIKEMA ged. 20-5-1696 te Westernieland (Saaxumhuizen) ( III-6-32 )
  3. Pieter [Cornelis] _ ged. 7-2-1697 te Westernieland (Saaxumhuizen) ( III-6-33 )
  4. Hidde [Cornelis] _ ged. 6-8-1699 te Westernieland (Saaxumhuizen) ( III-6-34 )
  5. Allerd [Cornelis] _ ged. 15-1-1702 te Westernieland (Saaxumhuizen) ( III-6-35 )
  6. Courtje [Cornelis] _ ged. 1-4-1703 te Westernieland (Saaxumhuizen) ( III-6-36 )
  7. Onne [Cornelis] _ ged. 27-4-1704 te Westernieland (Saaxumhuizen) ( III-6-37 )
  Zij trouwde (2) te Rasquert met:  
  Juirt [Jacobs] _
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Juni 1709.
 

  Generatie III  
III-1-1 Fenje [Willems] _
ged. 16-10-1681 te Vierhuizen
dochter van: Willem [Jansen] _
Anje [Alberts] _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 16-10-1681 in Vierhuizen.
 
  Zij trouwde (1) op 27-10-1700 te Niekerk met:  
  Claes [Heeres] _
ged. 13-5-1677 te Niekerk
ovl. 31-3-1702 te Niekerk
zoon van: Here [Claessen] _
Pieterke [Remges] _

  Persoonlijke informatie
Geboren in Nijekerck (Niekerk). Gedoopt 13-5-1677 in Niekerk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Heere [Clasen] _ ( IV-1-1 )
  2. Claeske [Clasen] _ ged. 14-5-1702 ( IV-1-2 )
  Zij trouwde (2) met:  
  Frerick [Sijrts] _
  Uit deze relatie  
  1. Trijnje [Frericks] _ ged. 4-1-1705 ( IV-1-3 )

III-1-2 Albert [Willems] _
ged. 15-12-1689
zoon van: Willem [Jansen] _
Anje [Alberts] _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-12-1689 in Vierhuizen.
 
  Hij trouwde op 25-9-1729 te Winsum met:  
  Berentie [Geerts] _

III-2-3 Lubke [Berends] _
ged. 11-1-1685
dochter van: Berent [Melles] _
Grietje [Jans] BOIJKEMA

( II-1-2 )
  Persoonlijke informatie
(11) Gedoopt 11 januari 1685 te Pieterburen.
 

III-2-4 Jan [Berends] _
ged. 2-9-1688
zoon van: Berent [Melles] _
Grietje [Jans] BOIJKEMA

( II-1-2 )
  Persoonlijke informatie
(12) Gedoopt 2-9-1688 te Pieterburen.
 

III-2-5 Lue [Claessen] _
ged. 18-12-1692
zoon van: Claes [Lues] _
Grietje [Jans] BOIJKEMA

( II-1-2 )

III-3-6 Trijntje [Cornelis] BOIJKEMA
ged. 24-7-1701
dochter van: Cornelis [Derks] _
Mentje [Jans] BOIJKEMA

( II-1-4 )
  Persoonlijke informatie
(31) Gedoopt 24-7-1701 te Vierhuizen.
 

III-3-7 Rijpke [Cornelis] BOIJKEMA
ged. 19-12-1706 te Vierhuizen
zoon van: Cornelis [Derks] _
Mentje [Jans] BOIJKEMA

( II-1-4 )
  Persoonlijke informatie
(32) Gedoopt 19-12-1706 te Vierhuizen
 
  Hij trouwde op 15-4-1731 te Niekerk met:  
  Stijntje [Sijgers] _
ged. 10-2-1710 te Niekerk
dochter van: Siger [Garbrands] _
Anje [Reinders] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-2-1710 te Niekerk.
 
  Bij het huwelijk
6 kinderen uit dit huwelijk,
zie Huisarchief Nienoord no 51,
R.A. 43 c5 11-5-1790 43 c2 blz. 35
 
  Uit deze relatie  
  1. Mentje [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 24-8-1732 / ovl. 4-9-1820 te Vierhuizen ( IV-2-4 )
  2. Grietje [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 26-6-1735 ( IV-2-5 )
  3. Anje [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 20-10-1738 te Vierhuizen ( IV-2-6 )
  4. Jan [Rijpkes] BOS ged. 12-6-1742 / ovl. 27-6-1812 te Wehe ( IV-2-7 )
  5. Sijger [Rijpkes] BOS ged. 20-2-1744 te Vierhuizen / ovl. 26-12-1808 ( IV-2-8 )
  6. Kornelis [Rijpkes] _ ( IV-2-9 )

III-4-8 Coertjen [Rijkes] BOIJKEMA
ged. 3-2-1689 te Leens
zoon van: Rijke [Jans] BOIJKEMA
Trijntje [Oetses] _
( II-1-5 )
  Persoonlijke informatie
(41) Gedoopt 3-2-1689 te Leens.
 

III-4-9 Geert [Rijkes] BOIJKEMA
ged. 28-2-1690 te Leens
zoon van: Rijke [Jans] BOIJKEMA
Trijntje [Oetses] _
( II-1-5 )
  Persoonlijke informatie
(42) Gedoopt 28-2-1690 te Leens.
 

III-4-10 Jan [Rijkes] BOIJKEMA
ged. 15-10-1693 te Leens
ovl. ca 1776
zoon van: Rijke [Jans] BOIJKEMA
Metjen [Peters] _
( II-1-5 )
  Foto van Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Foto(s) van Jan [Rijkes] BOIJKEMA
 
  Persoonlijke informatie
(c) Gedoopt 15-10-1693 in Leens. Beroep: landbouwer op "Tammingaheerd" (32 ha) (1775-1776) te Hornhuizen.
In het doop en trouwboek (dd 15-10-1693) van Leens gevonden: "Rijcke Jans Boejkema en Mettien Peters Soontjen genaamd Jan." Jan Rijkes Boijkema komt in het boek: "Vier eeuwen Boijkema, Beukema Buikema" (afk.: BBB) voor als stamvader van stam "c". Het boek BBB meldt dat de afstamming Jan Rijkes niet is vastgesteld. De gegevens gevonden in het DTB van Leens sluiten exact aan. Opvallend is dat zijn ouders in dat geval 2x een zoon hebben laten dopen met de naam Jan (ook op 9-9-1694), wat toch wel reden geeft tot enige twijfel.
 
  Hij trouwde op 2-12-1725 te Hornhuizen met:  
  Martien [Harms] _
geb. te Den Andel
ovl. voor 1747
  Bij het huwelijk
Huwelijk DTB Hornhuizen pag 216: Anno 1725. Den 2 December Jan Rijkes van Hornhuisen en Martien Harms van den Andel.
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijke [Jans] BOIJKEMA ged. 17-8-1727 ( IV-3-10 )
  2. Harm [Jans] BEUKEMA ged. 13-3-1729 / ovl. 13-11-1804 te Hornhuizen ( IV-3-11 )
  3. Pieter [Jans] BOIJKEMA ged. 21-1-1731 te Hornhuizen / ovl. te Leens ( IV-3-12 )
  4. Martje [Jans] BOIJKEMA ged. 25-12-1732 te Hornhuizen ( IV-3-13 )
  5. Grietje [Jans] BOIJKEMA ged. 26-12-1736 te Hornhuizen ( IV-3-14 )
  6. Trijntie [Jans] BOIJKEMA ged. 9-11-1738 te Hornhuizen ( IV-3-15 )
  7. Jan [Rijkes] BOIJKEMA ged. 8-1-1741 te Hornhuizen / ovl. voor 1838 ( IV-3-16 )
  8. Rijkje [Jans] BOIJKEMA ged. 2-6-1743 te Hornhuizen / ovl. te Hornhuizen ( IV-3-17 )

III-4-11 Jan [Rijkes] BOIJKEMA
ged. 9-9-1694 te Leens
ovl. 1770 te Leens
zoon van: Rijke [Jans] BOIJKEMA
Metjen [Peters] _
( II-1-5 )
  Foto van Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Foto(s) van Jan [Rijkes] BOIJKEMA
 
  Persoonlijke informatie
(43) Gedoopt 9-9-1694 te Leens. (DTB Leens pag. 47)
In 1755 was Jan schepper en zijlrechter van Leens voor het huis Starkenborg (zie Groninger volksalmanak 1955 pag. 30). Jan was landbouwer op Grijssloot 15 (41Ha) bij Leens tot 1770, eigenaar van Engehorn" (16Ha) te Ulrum tot 22-5-1762, toen dit bedrijf aan hun kinderen werd verkocht, en eigenaar van "Achter Börg" (15Ha) te Leens.
R.A. 46.k.5. van 22-3-1762. Jan (Rijkes) Boijkema en Antje Wristers, landbouwer op Grijssloot verkopen aan hun kinderen Rijke, Wiske, Pieter, Bene, Jan Rijkes en Writser Jans hun boerenplaats "Engehorn" onder Ulrum, met 33 jukken land, jaarlijkse huur aan de provincie: 60 Carolie guldens en 10 stuivers. Koopsom f 1341,15.
R.A. 46.c.1. van 21-8-1770. Antje Wristers, wonende op Grijssloot onder Leens voor haar zelf, Rijke, Wiske, Pieter, Bene en Writser Jans Boijkema verkopen aan Wiske en Writser Jans Boijkema een boerenplaats staande en gelegen op Grijssloot die door Antje Wristers wordt bewoond met beklemming van 82,5 jukken land, huur 254 Car.gld. 5 st. en nog een klein plaatsje onder Leens ("Achter Börg"), net de beklemming van plm. 30 jukken land, huur aan Driewes Symons en Albert Symons 94 Car. gld. 10 st. Koopsom f 6200,--.
R.A. 46.c.1. van 26-3-1773. Scheiding tussen Writser Jans Boijkema en diens zuster Wiske. De eerste comparant behoudt de beide boerderijen, de een staande op Grijssloot en de andere achter Leenster-borgh. Uitkoopsom f 3400,--
 
  Hij trouwde op 18-9-1729 te Hornhuizen met:  
  Antje [Writsers] _
ged. 10-3-1702 te Pieterburen
ovl. ca 1743
dochter van: Writser [Harms] _
Wiske [Benes] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-3-1702 te Pieterburen. In het DTB van Hornhuizen en Kloosterburen (pag. 158) gevonden: ''Den 12 Junij is wederom door Gods goetheid des Heren H Avont maal gehouden in de kerke tot Cloosterbuiren. Nieuws aangekomene Antje Writsers na behoorlijk na behoorlijk ondersoek aangenomen''.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 35 jaar, bruid 27 jaar. weduwe van Arent Folkers van Hornhuizen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijke [Jans] BOIJKEMA ged. 3-9-1730 te Leens / ovl. te Leens ( IV-4-18 )
  2. Wietske [Jans] BEUKEMA ged. 18-10-1733 / ovl. 8-6-1807 te Hornhuizen ( IV-4-19 )
  3. Pieter [Jans] BOIJKEMA ged. 4-11-1736 te Leens ( IV-4-20 )
  4. Bene [Jans] BOIJKEMA ged. 4-11-1736 / ovl. 1786 ( IV-4-21 )
  5. Jan [Jans] BOIJKEMA ged. 28-2-1740 ( IV-4-22 )
  6. Writser [Jans] BOIJKEMA ged. 8-9-1743 / ovl. 21-6-1812 te Kloosterburen ( IV-4-23 )

III-4-12 Peter [Rijkes] BOIJKEMA
ged. 15-7-1696 te Leens
zoon van: Rijke [Jans] BOIJKEMA
Metjen [Peters] _
( II-1-5 )
  Persoonlijke informatie
(44) Gedoopt 15-7-1696 te Leens.
 

III-4-13 Rijpke [Rijkes] BOIJKEMA
ged. 13-2-1698
ovl. voor 1731 te Leens
zoon van: Rijke [Jans] BOIJKEMA
Metjen [Peters] _
( II-1-5 )
  Persoonlijke informatie
(45) Gedoopt te Leens. Beroep: landbouwer te Leens
 
  Hij trouwde op 20-12-1722 te Leens met:  
  Martjen [Jans] _
geb. te Leens
ovl. 1768 te Leens
  Persoonlijke informatie
gedoopt te Leens. Afkomstig van Wehe.
Martjen hertrouwt achtereenvolgens te Leens met Meerten Jans van Ulrum (28-1-1731) en Garmt Freriks (21-9-1732)
 
  Bij het huwelijk
Bruid: Martjen Jans van Wehe.
 
  Uit deze relatie  
  1. Metjen [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 24-10-1723 te Leens ( IV-5-24 )
  2. Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 17-12-1724 te Leens / ovl. ca 1765 ( IV-5-25 )
  3. Jan [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 16-2-1725 te Leens / ovl. 24-2-1811 te Hornhuizen ( IV-5-26 )
  4. Metje [Rijpkes] BEUKEMA ged. 27-4-1727 ( IV-5-27 )
  5. Metje [Rijpkes] BEUKEMA ged. 11-6-1728 ( IV-5-28 )
  6. Pieter [Rijpkes] BEUKEMA ged. 31-7-1729 ( IV-5-29 )

III-4-14 Albert [Rijkes] BOIJKEMA
ged. 21-1-1700 te Leens
zoon van: Rijke [Jans] BOIJKEMA
Metjen [Peters] _
( II-1-5 )
  Persoonlijke informatie
(46) Gedoopt 21-1-1700 te Leens.
 
  Hij trouwde op 14-2-1732 te Leens met:  
  Grietje [Roelfs] _
geb. ca 1687
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 16-12-1709 in Leens op 22 jarige leeftijd.
 
  Bij het huwelijk
weduwe van Jelte Peters
 
  Uit deze relatie  
  1. Gepke [Alderts] BOIJKEMA geb. te Ulrum ( IV-6-30 )

III-4-15 Grietje [Rijkes] BOIJKEMA
ged. 5-6-1702 te Leens
dochter van: Rijke [Jans] BOIJKEMA
Metjen [Peters] _
( II-1-5 )
  Persoonlijke informatie
(47) Gedoopt 5-6-1702 te Leens.
 
  Zij trouwde op 23-4-1730 te Leens met:  
  Klaas [Haaijes] _
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer te Leens op de oerderij van zijn schoonvader Rijke Jans Beukema tegenover de uitrit van "Verhildersum": "Tuinsterheerd".
 
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Grietje [Rijkes] Boijkema
 
  Uit deze relatie  
  1. Haaije [Klasen] _ geb. 28-5-1730 te Leens ( IV-7-31 )
  2. Rijke [Klaassens] BEUKEMA ged. 24-2-1732 ( IV-7-32 )
  3. Aaltje [Haaijes] _ ged. 21-3-1734 / ovl. 22-9-1825 te Leens ( IV-7-33 )
  4. Metje [Haaijes] _ ged. 19-2-1736 ( IV-7-34 )
  5. Jan [Haaijkes] _ ged. 5-10-1738 ( IV-7-35 )
  6. Gebke [Klaassen] BOIJKEMA ged. 18-4-1740 ( IV-7-37 )
  7. Eeuwke [Klaassen] BOIJKEMA ged. 18-4-1740 ( IV-7-36 )
  8. Martjen _ ged. 4-3-1742 ( IV-7-38 )

III-4-16 Gebke [Rijkes] BOIJKEMA
geb. ca 1705 te Leens
dochter van: Rijke [Jans] BOIJKEMA
Metjen [Peters] _
( II-1-5 )
  Persoonlijke informatie
(48)
 
  Zij trouwde op 23-5-1728 te Leens met:  
  Eppe [Ewolds] _
geb. te Kroddeburen
  Uit deze relatie  
  1. Metje [Eppes] _ ged. 10-4-1729 ( IV-8-39 )
  2. Ewold [Eppes] _ geb. 1730 ( IV-8-40 )
  3. Rijke [Eppes] _ ged. 14-12-1731 ( IV-8-41 )
  4. Klaartje [Eppes] _ ged. 10-1-1734 ( IV-8-42 )
  5. Gerrit [Eppes] _ ged. 25-8-1737 ( IV-8-43 )
  6. Claartje [Eppes] _ ged. 18-1-1739 ( IV-8-44 )
  7. Gerrit [Eppes] _ ged. 14-1-1742 / ovl. voor 1751 ( IV-8-45 )
  8. Rijpke [Eppes] _ ged. 14-1-1742 / ovl. voor 1751 ( IV-8-46 )

III-4-17 Agnietje [Rijkes] BOIJKEMA
ged. 6-3-1707
ovl. voor 1751
dochter van: Rijke [Jans] BOIJKEMA
Metjen [Peters] _
( II-1-5 )
  Persoonlijke informatie
(49) Geboren op "Grote Ronde". Gedoopt 6-3-1707 te Leens. Overleden voor 30-4-1751.
 
  Zij trouwde (1) op 12-11-1730 te Leens met:  
  Cornelis [Siegers] _
ged. 30-6-1700 te Leens
ovl. ca 1733
zoon van: Sijger [Cornelis] _
Anje [Peters] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 30-6-1700 in Leens. Overleden april 1733.
 
  Uit deze relatie  
  1. Sieger _ ged. 2-3-1732 ( IV-9-47 )
  2. Sieger _ ged. 12-4-1733 ( IV-9-48 )
  Zij trouwde (2) op 27-3-1735 te Leens met:  
  Liefhard [Everts] RONDA
geb. 1702 te Schuttorp (Westfalen, Dld)
ovl. 22-8-1782 te Ulrum
  Persoonlijke informatie
Beroep: korenmolenaar te Leens, later "chercher" te Ulrum. Chercher of sjarries is een belastingambtenaar, die toezag op de inning van belasting die werden geheven op het malen. Zijn huis "de Sjarriehut wordt dan ook vaak bij de molen gevonden.
Inventarisatie van de goederen van Liefert Everts (en Agnietje Rijkes †):
1. Huis en Rogmolen (op pastoriegrond) f 950,--.
2. Meubelen f 60,--
In het doopboek van Vierhuizen komt de naam Ronda voor het eerst voor in 1786. Deze naam hebben de kinderen van Agnietje ontleend aan de naam van de boerderij: "Grote Ronde".
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantjen [Liefhards] RONDA ged. 9-3-1736 te Leens / ovl. voor 1742 ( IV-9-49 )
  2. Metjen [Liefhards] RONDA ged. 27-10-1737 / ovl. 14-2-1805 te Leens ( IV-9-50 )
  3. Evert [Liefhards] RONDA ged. 23-11-1738 te Leens / ovl. 6-8-1814 te Baflo ( IV-9-51 )
  4. Rijke RONDA ged. 10-4-1740 te Leens ( IV-9-52 )
  5. Jantje RONDA ged. 1-7-1742 te Leens ( IV-9-53 )
  6. Jacob [Lieffens] RONDA ged. 31-5-1744 te Leens / ovl. 16-2-1822 te Ulrum ( IV-9-54 )

III-5-18 Courtjen [Rijpkes] Boijkema
geb. 7-1-1698 te Ulrum
ovl. 8-1-1773 te Hornhuizen, 75 jaar oud
dochter van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Grietje [Pieters] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
(51) Voornaam ook geschreven als Koertje, Koertie en Kertje [Riepkes]. Achternaam ook als Boijckema en Beukema.
Te Hornhuizen op 27-12-1722 aangenomen als lidmaat.
 
  Zij trouwde (1) op 1-7-1720 met:  
  Albert [Alberts] _
geb. 1695 te Hornhuizen
ovl. voor 1738 te Hornhuizen
zoon van: Albert [Jans] _
Trijntje [Popkes] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1778? 1718= waarschijnlijker) te Hornhuizen (op boerderijtje bij de kolken, zo genoemd naar de bij de Kerstvloed van 1717 ontstane kolken in de doorgebroken zeedijk). In 1720 volgden Albert en Koertje de ouders van Albert op, op "Westerhorn".
 
  Uit deze relatie  
  1. Geeske [Alberts] BEUKEMA ged. 19-2-1723 / ovl. voor 1752 ( IV-10-55 )
  2. Rijpke [Alberts] BEUKEMA ged. 21-10-1725 ( IV-10-56 )
  3. Jan [Alberts] BEUKEMA ged. 17-4-1729 ( IV-10-57 )
  4. Jan [Alberts Noor] geb. 16-9-1731 te Hornhuizen / ovl. 10-5-1796 te Ulrum ( IV-10-58 )
  5. Rijke [Alberts Noor] BEUKEMA ged. 10-4-1735 / ovl. 3-2-1813 te Wehe ( IV-10-59 )
  Zij trouwde (2) op 13-7-1738 te Hornhuizen met:  
  Klaas [Garmts] ZUIDEMA
geb. te Kloosterburen
ovl. te Hornhuizen
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer te Hornhuizen op "Westerhorn" vanaf 1737.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom afkomstig van Kloosterburen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Garmt [Klaassen] ZUIDEMA ged. 11-9-1738 / ovl. 26-8-1808 te Hornhuizen ( IV-10-60 )

III-5-19 Jan [Rijpkes] BOYKEMA
ged. 4-3-1700 te Ulrum
ovl. 1-10-1770 te Niekerk
zoon van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Grietje [Pieters] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
(52) Beroep: landbouwer te Vierhuizen, daarna te Niekerk bij de til op de boerderij "Wester Aikema" (1746-1767).
 
  Hij trouwde met:  
  Anje [Jans] _
geb. ca 1715
ovl. 9-6-1770 te Niekerk
  Persoonlijke informatie
Anje wordt op 18 december 1733 op belijdenis aangenomen te Vierhuizen als Anje huisvrouw van Jan Rijpkes
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijpke [Jans] BEUKEMA ged. 4-4-1735 / ovl. 1762 te Niekerk ( IV-11-61 )
  2. Trijnje [Jans] BEUKEMA ged. 13-4-1737 / ovl. 1754 te Niekerk ( IV-11-62 )
  3. Grietje [Jans] BOIJKEMA ged. 21-7-1739 / ovl. 16-9-1773 te Ulrum ( IV-11-63 )
  4. Jan [Jans] BEUKEMA geb. 6-12-1740 te Vierhuizen / ovl. 11-6-1807 te Niekerk ( IV-11-64 )
  5. Anje [Jans] BOIJKEMA ( IV-11-65 )
  6. Saarke [Jans] _ ged. 3-3-1744 te Vierhuizen / ovl. 6-5-1827 te Westernieland ( IV-11-66 )
  7. Anje [Jans] BEUKEMA ged. 11-5-1747 te Ulrum (Niekerk) / ovl. 23-7-1827 te Grijpskerk ( IV-11-67 )

III-5-20 Pieter [Rijpkes] BOIJKEMA
geb. 1702 te Ulrum
ovl. 18-4-1752 te Ulrum
zoon van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Grietje [Pieters] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
(53) Gedoopt oktober 1702 te Ulrum. Beroep: korenmolenaar te Ulrum
 
  Hij trouwde met:  
  Aaltje [Egberts Frik] _
ged. 25-12-1710 te Zoutkamp
ovl. 27-11-1778 te Ulrum
dochter van: Egbert [Willems Frik] _
Ludewe [Jacobs] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-12-1710 in Vierhuizen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Egbert [Pieters] BEUKEMA ged. 25-11-1731 ( IV-12-68 )
  2. Grietie [Pieters] BEUKEMA ged. 22-3-1733 ( IV-12-69 )
  3. Ludewe [Pieters] BEUKEMA ged. 17-10-1734 / ovl. 19-4-1797 te Vierhuizen ( IV-12-70 )
  4. Egbert [Pieters] BOIJKEMA ged. 20-4-1738 / ovl. 31-1-1814 te Ulrum ( IV-12-71 )
  5. Rijpke [Pieters] BEUKEMA ged. 2-2-1744 ( IV-12-72 )
  6. Grietje [Pieters] BEUKEMA ged. 2-2-1744 / ovl. 5-2-1818 te Ulrum ( IV-12-73 )
  7. Peterke [Pieters] BEUKEMA ged. 28-5-1752 te Ulrum / ovl. 17-6-1752 te Ulrum ( IV-12-74 )

III-5-21 Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 23-11-1704 te Vierhuizen
ovl. 1743 te Leens
zoon van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Grietje [Pieters] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
(54) Gedoopt 23-11-1704 in Vierhuizen. Beroep: landbouwer op de "Engehorn" (16,5 ha) te Leens (vanaf 1733).
-Oud-Rechtelijk Archief R.A.G. Regtdag te Ulrum 9-12-1765.
"In Saaken Rijke Rijpkes, Allert Hindrix en Johan Winters "inglte" (voornoemd) als voorstanderen over de onmondige pupillen van wijlen Jan Jans en Frouke Jans in Echte verwekt contra Commijs Frans Lamerus Gedaagde. Uit naam van de "Imp Contendeerde" (aanklagende) Advocaat J Cleveringa tot "Confirmatie" (bevestiging) van volgende conclusie luidende aldus. Ten eijnde gij den "Impact in dicte gealitate" (opgelegde boete) zult moeten voldoen en betalen binnen XXI dagen een somma van tijn gulden vier stuivers die gij volgens ondertekende hand schuldijg sijd of bij fouten van dien gedogen de "condemnatie" (verbeurtverklaring) van uwen goederen "salvo jures alio ac ultoriori" (het huidige en latere recht voorbehouden) voorts behoud de "Impct" (aanklager) haar regt wegens Een gulden 15 stuivers 4 plakken boekschulden. Jan Jurjens Dijk als advocaat van Ged. "Comparerende" (beloofd) het verklaarde te "acquiseeren in de confinmatie" (doen) versoekende teffens 10 weken uitstel. Heeft het E.E. Gerichte "opacquiesiement van partie der Impetien conclusie" (in onderlinge overeenstemming) cas XXI met 10 weken uitstel "geconfirmeert" (bevestigd).
 
  Hij trouwde met:  
  Trientje [Freerks] _
  Persoonlijke informatie
Naam ook als: Trijntje Freriks.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje [Rijkes] BOIJKEMA ged. 1-12-1731 te Vierhuizen / ovl. 17-12-1801 te Vierhuizen ( IV-13-75 )
  2. Rijpke [Rijkes] BOIJKEMA ged. 2-8-1733 te Leens ( IV-13-76 )
  3. Frerik [Rijkes] BOIJKEMA ged. 21-8-1735 te Leens ( IV-13-77 )
  4. Sijbenje BOIJKEMA geb. 13-10-1737 te Leens / ovl. 4-2-1826 te Zuurdijk ( IV-13-78 )
  5. Pieterke [Rijkes] BOIJKEMA geb. 15-3-1739 te Leens / ovl. 1808 te Vliedorp ( IV-13-79 )
  6. Antje [Rijkes] BOIJKEMA ged. 12-3-1741 / ovl. 15-6-1776 te Ulrum ( IV-13-80 )
  7. Rijke [Rijkes] BOIJKEMA ged. 3-3-1743 te Leens ( IV-13-81 )

III-5-22 Anje [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 6-11-1707 te Vierhuizen
ovl. 27-2-1756 te Ulrum
dochter van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Grietje [Pieters] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
(55) Gedoopt 6-11-1707.
 
  Zij trouwde (1) op 26-9-1728 te Vierhuizen met:  
  Cornelis [Pieters] TOP
ged. 8-1-1706 te Ulrum
ovl. 27-2-1756 te Houwerzijl
zoon van: Pieter [Harmens] TOPPEN
Corneliske [Onnes] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 8-1-1706 te Ulrum. Beroep: bakker te Ulrum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietie _ geb. 1731 ( IV-14-82 )
  2. Korneliske TOP ged. 4-8-1733 / ovl. te Zoutkamp ( IV-14-83 )
  3. Anje _ ged. 3-7-1739 ( IV-14-84 )
  4. Anje _ geb. 1742 ( IV-14-85 )
  5. Lijsbeth [Kornelis] TOP geb. ca 1744 te Ulrum / ovl. 20-11-1813 te Hornhuizen ( IV-14-86 )
  Zij trouwde (2) met:  
  Lammert [Harms] BOEREMA
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op "Boeremaheerd" (22,5 ha) te Niekerk (1724-1776).
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk in 1760
 

III-5-23 Menne [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 11-5-1710 te Vierhuizen
ovl. voor 1784
zoon van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Grietje [Pieters] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
(56) Gedoopt 11-5-1710 te Vierhuizen. Beroep: landbouwer op "Midhalm 2" te Vierhuizen (1737-1784)
Op 18-6-1783 wordt "Midhalm" (30 ha.) te Vierhuizen verkocht door de weduwe en erven van Menne Rijpkes Beukema.
(Recht. Arch. Gron. 43 c2 d.d. 19-7-1776.)
Rijpke Jans en Aaltje Arends ehl. te Zoutkamp lenen van Jantje Clasen, wed. Menne Rijpkes te Vierhuizen de som van 800 Car. gl.
(Recht. Arch. 43 c4 d.d. 17-1-1777.)
Jurjen Pieters en Meiske Jacobs op de Zoltkamp verklaren van Jantje Clasen, weduwe van Menne Rijpkes tot Vierhuizen te hebben geleend de somma van 450 gl. op 4%.
(Rechtdag Ulrum 43 b1 d.d. 19-10-1781)
Jantje Clasen wed. van Menne Rijpkes contra Jurrien Pieters op de Zoutkamp tot betaling van 450 gl. met rente volgens verzegeling.
 
  Hij trouwde te Vierhuizen met:  
  Jantje [Klaassen] _
ged. 9-12-1712 te Vierhuizen op "Midhalm"
ovl. na 1781
dochter van: Claas [Helperichs] _
Geeske [Jurriens] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 9-12-1712 te Vierhuizen.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk in 1737.
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijpke [Mennes] BOIJKEMA ged. 13-7-1738 te Vierhuizen / ovl. 31-12-1807 te Vierhuizen ( IV-15-87 )
  2. Klaas [Mennes] BEUKEMA geb. 22-4-1739 te Vierhuizen / ovl. 22-5-1831 te Ulrum ( IV-15-88 )
  3. Jan [Mennes] BEUKEMA geb. 2-2-1744 te Vierhuizen / ovl. 20-12-1801 te Vierhuizen ( IV-15-89 )
  4. Geeske [Mennes] BEUKEMA ged. 23-12-1746 te Vierhuizen ( IV-15-90 )

III-5-24 Allert [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 8-10-1713 te Vierhuizen
ovl. 13-5-1796 te Schouwerzijl
zoon van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Grietje [Pieters] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
(57) (Tafel en O.G. Beu) Beroep: smid te Den Andel.
 
  Hij trouwde op 18-4-1740 te Hornhuizen met:  
  Anje [Jeltes] LAAN
dochter van: Jelte [Popkes] _
Lijsabeth [Tjapkes] _

  Persoonlijke informatie
Afkomstig van Hornhuizen.
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 7 kinderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijpke [Allerts] BOIJKEMA ged. 16-4-1742 te Baflo (Den Andel) ( IV-16-91 )
  2. Jelte [Allerts] BOIJKEMA ged. 6-2-1746 te Baflo (Den Andel) / ovl. 1782 te Baflo (Den Andel) ( IV-16-92 )
  3. Rijke [Allerts] BOIJKEMA geb. 30-6-1748 te Baflo (Den Andel) ( IV-16-93 )
  4. Lijzabeth [Allerts] BOIJKEMA geb. 17-10-1751 te Baflo (Den Andel) ( IV-16-94 )
  5. Rijpke [Alderts] BOIJKEMA geb. 22-6-1755 te Den Andel / ovl. 10-10-1808 te Hornhuizen ( IV-16-95 )
  6. Rijke [Allerts] BOIJKEMA geb. 31-7-1757 te Baflo (Den Andel) ( IV-16-96 )
  7. Hendrik [Allerts] BEUKEMA geb. 9-12-1759 te Den Andel / ovl. 2-7-1828 te Leens ( IV-16-97 )

III-5-25 Grietje [Rijpkes] BEUKEMA
ged. 13-12-1716
dochter van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Meiske [Jacobs] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
(58) Gedoopt 13-12-1716 te Vierhuizen.
 
  Zij trouwde (1) met:  
  Jan [Jurjens] DIJK
ged. 12-2-1730 te Kloosterburen
ovl. ca 1782 te Ulrum
zoon van: Jurrijn [Cornelis] _
IJmke [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-2-1730 te Kloosterburen. Beroep: advocaat te Ulrum
 
  Bij het huwelijk
9-12-1759 ?
 
  Uit deze relatie  
  1. Jurjen [Jans] _ ged. 10-6-1738 ( IV-17-98 )
  2. Rijpke [Jans] BEUKEMA ged. 13-11-1741 te Vierhuizen ( IV-17-99 )
  Zij trouwde (2) te Zoutkamp met:  
  Lieuwe [Ipes] _
  Persoonlijke informatie
Begraven op 12 -9-1808 te Zoutkamp.
 
  Uit deze relatie  
  1. Meiske [Lieuwes] BEUKEMA ged. 14-3-1755 te Zoutkamp / ovl. 21-3-1835 te Zoutkamp ( IV-17-100 )
  2. Welmoed [Lieuwes] BEUKEMA ged. 8-1-1758 te Zoutkamp / ovl. 11-1-1803 te Zoutkamp ( IV-17-101 )
  3. Aaltje [Liewes] BEUKEMA geb. ca 1763 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 28-12-1823 te Ulrum ( IV-17-102 )

III-5-26 Jacob [Rijpkes] BOIJKEMA
geb. 11-7-1718 te Vierhuizen
ovl. te Vierhuizen
zoon van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Meiske [Jacobs] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
(59) (Marne 293 en Tafel Beu) Gedoopt 24-7-1718 te Vierhuizen. Beroep: landbouwer op "Klein Midhuizen" (34 ha.) te Vierhuizen (1739-1782).
 
  Hij trouwde (1) te Ulrum met:  
  Trientje [Jacobs Lubberts] _
  Uit deze relatie  
  1. Meiske [Jacobs] BOIJKEMA ged. 22-8-1740 te Vierhuizen / ovl. 10-2-1827 te Ulrum (Zoutkamp) ( IV-18-103 )
  2. Jacob BEUKEMA ged. 28-2-1756 / ovl. te Vierhuizen ( IV-18-108 )
  Hij trouwde (2) te Vierhuizen met:  
  Martje [Jans] _
ovl. 1790
  Persoonlijke informatie
Martje Jans liet in 1790 na: "o.a. een keutershuisje en 2 heemsteden benevens een kampje land, alles staande en gelegen te Vierhuizen.".
 
  Bij het huwelijk
Mogelijk in 1759
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijpke [Jacobs] BOIJKEMA ged. 13-11-1743 te Vierhuizen / ovl. 25-2-1818 te Vierhuizen ( IV-18-104 )
  2. Jan [Jacobs] BOIJKEMA ged. 23-9-1745 te Vierhuizen / ovl. 12-4-1809 te Eenrum ( IV-18-105 )
  3. Trijntje [Jacobs] BEUKEMA ged. 15-4-1748 te Vierhuizen / ovl. 21-1-1809 ( IV-18-106 )
  4. Eltje [Jacobs] BOIJKEMA ged. 12-8-1753 / ovl. 1786 te Vierhuizen ( IV-18-107 )

III-5-27 Tjark [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 11-4-1721 te Vierhuizen
zoon van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Meiske [Jacobs] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
(5a) Gedoopt 11-4-1721 te Vierhuizen. Beroep: landbouwer te Vierhuizen. Overleden na 16-11-1774, mogelijk op Texel.
 
  Hij trouwde (1) op 26-12-1741 te Leens met:  
  Hendrikje [Pieters] _
  Persoonlijke informatie
Afkomstig van Leens.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk met Hendrikje Pieters van Leens.
 
  Uit deze relatie  
  1. Meiske [Tjarks] BOIJKEMA ged. 23-12-1742 ( IV-19-109 )
  2. Pieter [Tjarks] BOIJKEMA ged. 10-12-1747 ( IV-19-110 )
  3. Rijpke [Tjarks] BOIJKEMA ged. 11-5-1750 te Hornhuizen / ovl. 1807 ( IV-19-111 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Hendrikje [Wilms] _
  Persoonlijke informatie
Naam ook Willems. Bij huwelijk woonachtig te Vierhuizen.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijks contract: Rijksarchief 43 c2 1774 (sec.-6-11)
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem [Tjarks] BOIJKEMA ged. 7-10-1753 ( IV-19-112 )
  2. Pieter [Tjarks] BOIJKEMA ged. 14-12-1755 / ovl. te Zoutkamp ( IV-19-113 )
  3. Cornelis [Tjarks] BOIJKEMA ged. 19-2-1758 te Vierhuizen ( IV-19-114 )
  4. Meiske [Tjarks] BOIJKEMA ged. 17-4-1763 ( IV-19-115 )
  5. Meiske [Tjarks] BOIJKEMA ged. 5-4-1767 ( IV-19-116 )
  Hij trouwde (3) op 29-3-1771 te Leens met:  
  Roelfje [Roelfs] _

III-5-28 Jurjen [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 24-5-1723 te Vierhuizen
zoon van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Meiske [Jacobs] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
(5b) Gedoopt 24-5-1723 te Vierhuizen.
 

III-5-29 Agnete [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 9-3-1727 te Vierhuizen
dochter van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Meiske [Jacobs] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
(5c) Gedoopt 9-3-1727 te Vierhuizen. Jong overleden.
 

III-5-30 Agnete [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 25-6-1730 te Vierhuizen
dochter van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Meiske [Jacobs] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
(5d) Gedoopt 25-6-1730 te Vierhuizen.
 

III-6-31 Jan [Cornelis] _
ged. 21-3-1693 te Westernieland (Saaxumhuizen)
zoon van: Cornelijs [Pieters] _
Ebeltje [Jans] BOIJKEMA

( II-1-7 )
  Persoonlijke informatie
(61) Gedoopt 21-3-1693 te Westernieland. Jong overleden
 

III-6-32 Jan [Cornelis] BOIKEMA
ged. 20-5-1696 te Westernieland (Saaxumhuizen)
zoon van: Cornelijs [Pieters] _
Ebeltje [Jans] BOIJKEMA

( II-1-7 )
  Persoonlijke informatie
(62) Gedoopt 20-5-1696 te Saaxumhuizen.
 

III-6-33 Pieter [Cornelis] _
ged. 7-2-1697 te Westernieland (Saaxumhuizen)
dochter van: Cornelijs [Pieters] _
Ebeltje [Jans] BOIJKEMA

( II-1-7 )
  Persoonlijke informatie
(63) Gedoopt 7-2-1697 te Westernieland.
 

III-6-34 Hidde [Cornelis] _
ged. 6-8-1699 te Westernieland (Saaxumhuizen)
zoon van: Cornelijs [Pieters] _
Ebeltje [Jans] BOIJKEMA

( II-1-7 )
  Persoonlijke informatie
(64) Gedoopt 6-8-1699 te Westernieland.
 

III-6-35 Allerd [Cornelis] _
ged. 15-1-1702 te Westernieland (Saaxumhuizen)
zoon van: Cornelijs [Pieters] _
Ebeltje [Jans] BOIJKEMA

( II-1-7 )
  Persoonlijke informatie
(65) Gedoopt 15-1-1702.
 
  Hij trouwde op 16-7-1730 te Baflo (Rasquert) met:  
  Anje [Reijners] _
ged. 12-10-1704 te Loppersum (Eenum)
dochter van: Reiner [Jans] _
Alstje _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-10-1704 te Eenum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Cornelis [Allerts] _ ged. 25-3-1731 te Baflo (Rasquert) ( IV-20-117 )
  2. Ebeltje [Allerts] _ ged. 8-2-1733 te Baflo (Rasquert) ( IV-20-118 )
  3. Reinder [Alderts] BOIKEMA ged. 24-11-1737 te Baflo (Rasquert) / ovl. 1809 te Eenrum (Westernieland) ( IV-20-119 )

III-6-36 Courtje [Cornelis] _
ged. 1-4-1703 te Westernieland (Saaxumhuizen)
dochter van: Cornelijs [Pieters] _
Ebeltje [Jans] BOIJKEMA

( II-1-7 )
  Persoonlijke informatie
(66) Gedoopt 1-4-1703 te Westernieland.
 

III-6-37 Onne [Cornelis] _
ged. 27-4-1704 te Westernieland (Saaxumhuizen)
zoon van: Cornelijs [Pieters] _
Ebeltje [Jans] BOIJKEMA

( II-1-7 )
  Persoonlijke informatie
(67) Gedoopt 27-4-1704 te Westernieland.
 

  Generatie IV  
IV-1-1 Heere [Clasen] _
zoon van: Claes [Heeres] _
Fenje [Willems] _

( III-1-1 )

IV-1-2 Claeske [Clasen] _
ged. 14-5-1702
dochter van: Claes [Heeres] _
Fenje [Willems] _

( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-5-1702 in Vierhuizen. DTB: " Den 14 Maij dito 1702 Claeske (na de vaders doot gebooren), dochter van Klaes Heeres (obiit den 31 Martij 1702) en Fenje Willems in Vierhuisen."
 

IV-1-3 Trijnje [Frericks] _
ged. 4-1-1705
dochter van: Frerick [Sijrts] _
Fenje [Willems] _

( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-1-1705 in Ulrum.
 

IV-2-4 Mentje [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 24-8-1732
ovl. 4-9-1820 te Vierhuizen
dochter van: Rijpke [Cornelis] BOIJKEMA
Stijntje [Sijgers] _
( III-3-7 )
  Persoonlijke informatie
(321) Gedoopt 24-8-1732 te Niekerk.
 
  Zij trouwde op 18-5-1755 te Ulrum (Niekerk) met:  
  Berend [Luitjes] _
ged. 11-5-1732 te Ulrum (Houwerzijl)
ovl. te Ulrum (Vliedorp)
zoon van: Luitjen [Cornellis] _
Lijsebeth [Beerents] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11-5-1732 te Niekerk. Beroep: dagloner te Vliedorp.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lijsbeth [Berends] _ ged. 18-5-1755 te Vliedorp ( V-1-1 )
  2. Luikje [Berends] _ ged. 1-5-1757 te Vliedorp / ovl. 9-4-1826 te Vierhuizen ( V-1-2 )
  3. Luitje [Berends] _ ged. 19-7-1761 ( V-1-3 )

IV-2-5 Grietje [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 26-6-1735
dochter van: Rijpke [Cornelis] BOIJKEMA
Stijntje [Sijgers] _
( III-3-7 )
  Persoonlijke informatie
(322) Gedoopt 26-6-1735 te Niekerk
 
  Zij trouwde met:  
  Jelte [Jans] _
  Persoonlijke informatie
van Zuurdijk
 

IV-2-6 Anje [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 20-10-1738 te Vierhuizen
dochter van: Rijpke [Cornelis] BOIJKEMA
Stijntje [Sijgers] _
( III-3-7 )
  Persoonlijke informatie
(323) Gedoopt 20-10-1738 te Vierhuizen.
 
  Zij trouwde op 13-5-1764 te Niekerk met:  
  Cornelis [Luitjens] _
ged. 9-10-1729 te Niekerk
zoon van: Luitjen [Cornellis] _
Lijsebeth [Beerents] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper te Vliedorp.
 
  Uit deze relatie  
  1. Luitje [Cornelis] _ ged. 10-11-1765 te Niekerk ( V-2-4 )
  2. Rijpke [Cornelis] _ ged. 11-9-1768 te Niekerk ( V-2-5 )
  3. Jan [Cornelis] _ ged. 2-12-1770 te Niekerk ( V-2-6 )
  4. Lijsbeth [Cornelis] _ ged. 23-1-1774 te Niekerk / ovl. 20-11-1813 ( V-2-7 )
  5. Rijpke [Cornelis] _ ged. 13-10-1776 te Niekerk ( V-2-8 )

IV-2-7 Jan [Rijpkes] BOS
ged. 12-6-1742
ovl. 27-6-1812 te Wehe
zoon van: Rijpke [Cornelis] BOIJKEMA
Stijntje [Sijgers] _
( III-3-7 )
  Persoonlijke informatie
(324) Beroep: landbouwer op "Old Stee" (15,5 ha) te Wehe (1803 - 1819).
 
  Hij trouwde op 20-4-1777 te Niekerk met:  
  Aelke [Balsters] _
ged. 1-11-1751 te Leens
ovl. 7-8-1822 te Leens
  Persoonlijke informatie
Voornaam ook: Eijlke en Eilke.
Gedoopt 1-11-1751 te Leens.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijkscontract: Rijksarchief nr 43, c4 van 1-4-1777 Niekerk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijpke [Jans] BOS ged. 7-12-1777 te Niekerk ( V-3-9 )
  2. Anje [Jans] BOS ged. 26-12-1780 te Niekerk ( V-3-10 )
  3. Stientje [Jans] BOS ged. 8-8-1784 te Niekerk ( V-3-11 )
  4. Aaltje [Jans] BOS ged. 3-12-1786 te Niekerk / ovl. 15-8-1852 te Winsum ( V-3-12 )

IV-2-8 Sijger [Rijpkes] BOS
ged. 20-2-1744 te Vierhuizen
ovl. 26-12-1808
zoon van: Rijpke [Cornelis] BOIJKEMA
Stijntje [Sijgers] _
( III-3-7 )
  Persoonlijke informatie
(325) Gedoopt 20-2-1744 te Vierhuizen.
Beroep: landbouwer op de boerderij Leens 30 (12 ha) in de klei (1771 - 1808)
 
  Hij trouwde op 27-5-1770 te Ulrum met:  
  Grietje [Goossens] _
geb. ca 1750
ovl. 1-1-1815 te Ulrum
dochter van: Gosen [Clasen] _
Swaantje [Tonnis] _

  Persoonlijke informatie
Afkomstig van Ulrum
 

IV-2-9 Kornelis [Rijpkes] _
zoon van: Rijpke [Cornelis] BOIJKEMA
Stijntje [Sijgers] _
( III-3-7 )
  Persoonlijke informatie
(326) Beroep: landbouwer bij de til te Niekerk.
 

IV-3-10 Rijke [Jans] BOIJKEMA
ged. 17-8-1727
zoon van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Martien [Harms] _
( III-4-10 )
  Persoonlijke informatie
(c1) Gedoopt 17-8-1727 in Hornhuizen.
 

IV-3-11 Harm [Jans] BEUKEMA
ged. 13-3-1729
ovl. 13-11-1804 te Hornhuizen, 75 jaar oud
zoon van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Martien [Harms] _
( III-4-10 )
  Persoonlijke informatie
(c2) Gedoopt 13-3-1729 te Hornhuizen.Naam ook: Harm Rijkes. Beroep; landbouwer op "Tammingaheerd" (1779 - 1820) te Hornhuizen
 
  Hij trouwde op 22-10-1786 te Hornhuizen met:  
  Trijntje [Pieters] _
geb. 1754 te Warfhuizen
ovl. 2-10-1827
dochter van: Pieter [Thomas] _
Klaaske [Freerks] _

  Persoonlijke informatie
Voornaam ook Trinje en Trientje. Beroep: landbouwersche (1818). Overleden te Kloosterburen in huis nr 10.
 
  Bij het huwelijk
H.C.: R.A.G. 44 dd. 29-7-1786 tussen Harm Jans en Trientje Pieters.
 
  Uit deze relatie  
  1. Martje [Harms] BEUKEMA ged. 31-12-1786 / ovl. 28-5-1850 te Leens ( V-4-13 )
  2. Jan [Rijkes] BUIKEMA geb. 22-3-1795 te Kloosterburen (Hornhuizen) / ovl. 5-2-1867 te Uithuizen ( V-4-14 )

IV-3-12 Pieter [Jans] BOIJKEMA
ged. 21-1-1731 te Hornhuizen
ovl. te Leens
zoon van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Martien [Harms] _
( III-4-10 )
  Persoonlijke informatie
(c3)
 
  Hij trouwde (1) op 16-4-1752 te Hornhuizen met:  
  Trijntje [Jans] _
  Persoonlijke informatie
Bij huwelijk afkomstig van Hornhuizen.
 
  Hij trouwde (2) op 20-6-1762 te Noordhorn met:  
  Grietje [Klaassen] _
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Trijntje Jans, weduwe van Pieter Wilhelm Richter (ook: Hilcher)
 
  Hij trouwde (3) op 6-3-1774 te Noordhorn met:  
  Frouwke [Jans] _
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Grietje Klaassen, weduwe van Duurt Jans van Oldekerk.
 

IV-3-13 Martje [Jans] BOIJKEMA
ged. 25-12-1732 te Hornhuizen
dochter van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Martien [Harms] _
( III-4-10 )
  Persoonlijke informatie
(c4)
 
  Zij trouwde op 5-2-1758 te Hornhuizen met:  
  Willem [IJmes] FABER
geb. 21-11-1733 te Vierhuizen
zoon van: IJme [Willems] _
Hijltien [Pieters] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: schoolmeester te Vierhuizen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Martjen [Willems] FABER ged. 4-3-1759 te Vierhuizen / ovl. 6-8-1821 te Vierhuizen ( V-5-15 )
  2. Rembartus FABER ged. 23-11-1760 te Vierhuizen ( V-5-16 )
  3. Jan FABER ged. 25-9-1763 te Vierhuizen ( V-5-17 )
  4. Sijkje FABER ged. 22-5-1768 te Vierhuizen ( V-5-18 )
  5. Rijke FABER ged. 24-8-1773 te Vierhuizen ( V-5-19 )

IV-3-14 Grietje [Jans] BOIJKEMA
ged. 26-12-1736 te Hornhuizen
dochter van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Martien [Harms] _
( III-4-10 )
  Persoonlijke informatie
(c5) Gedoopt 26-12-1736 te Hornhuizen.
 
  Zij trouwde op 29-2-1760 te Kloosterburen met:  
  Wigger [Harms] _

IV-3-15 Trijntie [Jans] BOIJKEMA
ged. 9-11-1738 te Hornhuizen
dochter van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Martien [Harms] _
( III-4-10 )
  Persoonlijke informatie
(c6) Gedoopt 9-11-1738 te Hornhuizen.
 
  Zij trouwde met:  
  Hendrik [Everts] HUIVING
  Bij het huwelijk
Gegevens uit het boek: 4 eeuwen Boijkema, Beukema, Buikema (BBB). Bij dit huwelijk staat een "?" vermeld.
 

IV-3-16 Jan [Rijkes] BOIJKEMA
ged. 8-1-1741 te Hornhuizen
ovl. voor 1838
zoon van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Martien [Harms] _
( III-4-10 )
  Persoonlijke informatie
(c7) Beroep: herbergier.
 
  Hij trouwde met:  
  Anna [Clasen] _
ovl. na 1838 te Leens
dochter van: Claas [Fockes] _
  Persoonlijke informatie
Bij huwelijk afkomstig van Leens.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: november 1776.
 
  Uit deze relatie  
  1. Martje [Jans] BEUKEMA ged. 15-12-1776 te Hornhuizen ( V-6-20 )
  2. Jan [Rijkes] BEUKEMA ged. 8-2-1778 te Hornhuizen ( V-6-21 )
  3. Klaas BEUKEMA ged. 22-8-1779 te Hornhuizen ( V-6-22 )
  4. Martje BEUKEMA ged. 16-12-1781 te Hornhuizen / ovl. 21-5-1838 te Groningen ( V-6-23 )

IV-3-17 Rijkje [Jans] BOIJKEMA
ged. 2-6-1743 te Hornhuizen
ovl. te Hornhuizen
dochter van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Martien [Harms] _
( III-4-10 )
  Persoonlijke informatie
(c8) Gedoopt 2-6-1743 in Hornhuizen.
 
  Zij trouwde met:  
  Hendrik [Everts] HUIVING
  Bij het huwelijk
Gegevens uit het boek: 4 eeuwen Boijkema, Beukema, Buikema (BBB). Bij dit huwelijk staat een "?" vermeld.
 

IV-4-18 Rijke [Jans] BOIJKEMA
ged. 3-9-1730 te Leens
ovl. te Leens
zoon van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Antje [Writsers] _
( III-4-11 )
  Foto van Rijke [Jans] BOIJKEMA
Foto(s) van Rijke [Jans] BOIJKEMA
 
  Persoonlijke informatie
(431) (A) Gedoopt 3-9-1730 te Leens. Beroep: landbouwer op "De Grote Ronde" (15 ha) in karspel Wehe (1768-1806), opvolger van harmannus Luitjes en Hilje Willems.
 
  Hij trouwde op 12-4-1767 te Leens met:  
  Lijsabeth [Jans] _
ovl. 10-2-1796 te Wehe
dochter van: Jannes [Jacobs] _
Foske [Luitjens] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook: Elizabeth Jannes.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Rijkes] BUIKEMA geb. 10-1-1773 te Wehe / ovl. 7-8-1819 te Wehe ( V-7-24 )

IV-4-19 Wietske [Jans] BEUKEMA
ged. 18-10-1733
ovl. 8-6-1807 te Hornhuizen
dochter van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Antje [Writsers] _
( III-4-11 )
  Foto van Wietske [Jans] BEUKEMA
Foto(s) van Wietske [Jans] BEUKEMA
 
  Persoonlijke informatie
(432) Gedoopt 18-10-1733 te Leens als Wiske. (BBB vermeldt foutief als doop datum 13-10-1731) Ongehuwd gebleven.
 

IV-4-20 Pieter [Jans] BOIJKEMA
ged. 4-11-1736 te Leens
zoon van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Antje [Writsers] _
( III-4-11 )
  Persoonlijke informatie
(433) (B) Gedoopt 4-11-1736 te Leens. Beroep: landbouwer op de "Engehorn" te Ulrum (1763-1776), daarna op "Tuinsterheerd" te Leens (1776-1796).
 
  Hij trouwde (1) op 21-4-1763 te Leens met:  
  Anje [Duurts] _
geb. 16-7-1741 te Leens
dochter van: Duurt [Jans] _
Abeltje STEENHUIJSEN

  Uit deze relatie  
  1. Jan [Pieters] BOIJKEMA geb. 1-1-1769 te Leens / ovl. 14-11-1820 te Leens (Warfhuizen) ( V-8-25 )
  2. Duurt [Pieters] BOIJKEMA ged. 26-7-1772 te Leens / ovl. 9-10-1846 ( V-8-26 )
  3. Writser [Pieters] BOIJKEMA ged. 1-2-1778 / ovl. 11-8-1823 te Assen ( V-8-27 )
  Hij trouwde (2) op 21-9-1782 te Leens met:  
  Anje [Harms] _

IV-4-21 Bene [Jans] BOIJKEMA
ged. 4-11-1736
ovl. 1786
zoon van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Antje [Writsers] _
( III-4-11 )
  Persoonlijke informatie
(434) (C) Gedoopt 4-11-1736 te Leens.
Beroep: landbouwer op Hornhuizen 2 (20Ha), Leensterweg 56 te Kloosterburen (1764-1788)
 
  Hij trouwde op 22-1-1764 te Hornhuizen met:  
  Tietje [Luies] _
ged. 14-4-1743 te Hornhuizen
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-04-1743 te Hornhuizen.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 27 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Antje [Benes] BEUKEMA ged. 31-3-1765 / ovl. 28-12-1828 te Leens ( V-9-28 )
  2. Janna [Benes] BOIJKEMA ged. 20-5-1770 te Hornhuizen / ovl. 21-10-1846 te Hornhuizen ( V-9-29 )
  3. Luije [Benes] BOIJKEMA ged. 1-5-1777 te Hornhuizen / ovl. 11-2-1842 te Hornhuizen ( V-9-30 )

IV-4-22 Jan [Jans] BOIJKEMA
ged. 28-2-1740
zoon van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Antje [Writsers] _
( III-4-11 )
  Persoonlijke informatie
(435) Gedoopt 28-2-1740 te Leens. In het huwelijkscontract van zijn broer Peter Jans met Anje Duurts (R.A. XLVI c1 22.4.1763) komt hij voor als getuige onder de naam Jan Rijkes.
Overleden tussen 22-4-1763 en 21-8-1770. Niet gehuwd geweest.
 

IV-4-23 Writser [Jans] BOIJKEMA
ged. 8-9-1743
ovl. 21-6-1812 te Kloosterburen
zoon van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Antje [Writsers] _
( III-4-11 )
  Persoonlijke informatie
(436) (D) Gedoopt 8-9-1743 te Leens. Beroep: landbouwer, eerst op Grijssloot 15 (Leens, 41ha), de laatste boerderij voor het vlonder, de meest oostelijke van Grijssloot (1773-1798), daarna te Hornhuizen op "Retzemaheerd" (58ha) (1799-1808). Naam in overlijdensakte: Buikema.
R.A.G. 44.c2 van 8-7-1779: Writzer Jans Boijkema en Aafke Gabriels kopen Retsemaheerd voor 15030 carolus gulden. Vaste huur 170 gld, 12-st.4d.
 
  Hij trouwde op 17-5-1773 te Leens met:  
  Aafke [Gabriels] _
ged. 26-12-1751 te Hornhuizen
ovl. 7-8-1826 te Hornhuizen
dochter van: Gabriel [Lues] _
IJtje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1815).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Writsers] BOIJKEMA ged. 29-10-1774 te Leens / ovl. 25-7-1820 te Hornhuizen ( V-10-31 )
  2. Eltje [Wristers] BEUKEMA geb. 25-5-1780 te Leens ( V-10-32 )
  3. Wieske WRISTERS geb. 26-11-1786 te Leens / ovl. 24-8-1813 te Hornhuizen ( V-10-33 )
  4. Antje [Writsers] BEUKEMA geb. 4-10-1790 te Leens / ovl. 30-5-1865 te Hornhuizen ( V-10-34 )

IV-5-24 Metjen [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 24-10-1723 te Leens
dochter van: Rijpke [Rijkes] BOIJKEMA
Martjen [Jans] _
( III-4-13 )
  Persoonlijke informatie
(451) Gedoopt 24-10-1723 te Leens, jong overleden.
 

IV-5-25 Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 17-12-1724 te Leens
ovl. ca 1765
zoon van: Rijpke [Rijkes] BOIJKEMA
Martjen [Jans] _
( III-4-13 )
  Persoonlijke informatie
(452) Gedoopt 17-12-1724 te Leens. Naam ook: Beukema.
Beroep: landbouwer Rijke was eigenaar en bewoner "Beukema's Ploatske" (1750 - 1774) te Vierhuizen. Opvolgers als landbouwer op "Beukema's Ploatske" waren Jelte Gerrits Beukema en Trientje Jans de weduwe van Rijke Rijpkes Beukema (1774 - 1809). Zij werden opgevolgt door hun zoon Gerrit Jeltes Beukema en Grietje Mennes (1809 - 1870) en die weer door hun zoon Jan Gerrits Beukema (ongehuwd) (1870 - 1884). Van 1886 - 1922 was Broer Gerrits Beukema eigenaar.
 
  Hij trouwde met:  
  Trientje [Jans] _
ged. 2-3-1727 te Vierhuizen
ovl. 1795
dochter van: Jan [Jans] _
Pieterke [Sijverts] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-3-1727 te Vierhuizen.
 
  Bij het huwelijk
Gehuwd ca 1745.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieterke [Rijkes] BEUKEMA ged. 20-9-1746 te Vierhuizen / ovl. 1-9-1814 te Eenrum ( V-11-35 )
  2. Anje [Rijkes] BEUKEMA ged. 20-5-1753 ( V-11-36 )
  3. Martje [Rijkes] BEUKEMA ged. 11-1-1756 te Vierhuizen / ovl. 26-2-1797 te Zoutkamp ( V-11-37 )
  4. Geertje [Rijkes] BEUKEMA ged. 31-7-1758 / ovl. te Ulrum ( V-11-38 )
  5. Pieter [Rijkes] BEUKEMA ged. 25-1-1761 te Vierhuizen / ovl. 11-10-1810 te Vierhuizen ( V-11-39 )
  6. Jan [Rijkes] BEUKEMA ged. 20-2-1763 te Vierhuizen / ovl. 19-9-1821 te Ulrum ( V-11-40 )
  7. Aafke [Rijkes] ged. 20-12-1765 te Vierhuizen / ovl. 1-7-1819 te Vierhuizen ( V-11-41 )

IV-5-26 Jan [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 16-2-1725 te Leens
ovl. 24-2-1811 te Hornhuizen
zoon van: Rijpke [Rijkes] BOIJKEMA
Martjen [Jans] _
( III-4-13 )
  Persoonlijke informatie
(453) (E) (Marne 64 en Tafel Beu).
Beroep: landbouwer in de Klei op de boerderij Leens 28, groot 15 ha (1754-1808).
 
  Hij trouwde op 1-12-1754 te Leens met:  
  Eltje [Jacobs] _
ged. 8-12-1729 te Suyrdijk
ovl. 22-8-1807 te Hornhuizen
dochter van: Jacob [Luirts] _
Harmke [Cornelis] _

  Uit deze relatie  
  1. Martje [Jans] BEUKEMA ged. 11-4-1755 te Leens / ovl. 22-3-1822 te Hornhuizen ( V-12-42 )
  2. Aafke [Jans] BEUKEMA ged. 14-3-1762 te Leens / ovl. 29-7-1809 te Vierhuizen ( V-12-43 )
  3. Riepke [Jans] BEUKEMA ged. 30-9-1764 / ovl. 19-5-1860 te Ten Boer (Ten Post) ( V-12-44 )
  4. Jacob [Jans] BEUKEMA ged. 30-8-1766 te Leens (In de Klei) / ovl. 26-12-1844 te Leens ( V-12-45 )

IV-5-27 Metje [Rijpkes] BEUKEMA
ged. 27-4-1727
dochter van: Rijpke [Rijkes] BOIJKEMA
Martjen [Jans] _
( III-4-13 )
  Persoonlijke informatie
(454) Gedoopt 27-4-1727 te Leens. Jong overleden.
 

IV-5-28 Metje [Rijpkes] BEUKEMA
ged. 11-6-1728
dochter van: Rijpke [Rijkes] BOIJKEMA
Martjen [Jans] _
( III-4-13 )
  Persoonlijke informatie
(455) Gedoopt 11-6-1728 te Leens. Jong overleden.
 

IV-5-29 Pieter [Rijpkes] BEUKEMA
ged. 31-7-1729
zoon van: Rijpke [Rijkes] BOIJKEMA
Martjen [Jans] _
( III-4-13 )
  Persoonlijke informatie
(456) Gedoopt 31-7-1729 te Leens.
 
  Hij trouwde op 11-5-1755 te Leens met:  
  Anje [Klaassen] _
ged. 4-4-1727 te Tinallinge
dochter van: Claas [Jans] _
Geertje [Simens] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-4-1727 te Tinallinge.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertje [Pieters] BEUKEMA ged. 27-6-1756 ( V-13-46 )
  2. Rijpke [Pieters] BEUKEMA ged. 25-4-1760 ( V-13-47 )
  3. Martje [Pieters] BEUKEMA ged. 26-6-1763 ( V-13-48 )
  4. Claas [Pieters] BEUKEMA ged. 12-4-1768 / ovl. 1801 ( V-13-49 )

IV-6-30 Gepke [Alderts] BOIJKEMA
geb. te Ulrum
dochter van: Albert [Rijkes] BOIJKEMA
Grietje [Roelfs] _
( III-4-14 )
  Persoonlijke informatie
(461) Het is niet 100% zeker dat Albert [Rijkes] Boijkema en Grietje [Roelofs] de Gepkes ouders zijn. Dit zouden ook Aldert [Rijkes] Boijkema en Anje [Jeltes] kunnen zijn. Gepke zou ook een voorkind kunnen zijn van Grietje [Roelfs].
 
  Zij trouwde (1) op 27-4-1755 te Ulrum met:  
  Cornelis [Jans] BOIJKEMA
ovl. 6-3-1781 te De Klei
zoon van: Jan BEUKEMA
  Persoonlijke informatie
(g3) Beroep: landbouwer op "Panser" (30ha) te Ulrum (1755-1782) (de meest oostelijke boerderij van het kerspel Ulrum).
Na Cornelis' overlijden is de boerderij "Panser" verkocht aan Tamme Geerts en Allerdina Jans.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom afkomstig van Den Andel, bruid afkomstig van Ulrum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Martjen [Cornelis] BUIKEMA ged. 14-3-1756 / ovl. 15-8-1825 te Vierhuizen ( V-14-50 )
  2. Aldert [Cornelis] BUIKEMA ged. 9-4-1758 / ovl. 13-1-1818 te Baflo ( V-14-51 )
  3. Jan [Cornelis] BUIKEMA ged. 23-12-1759 / ovl. 9-3-1765 te de Klei ( V-14-52 )
  Zij trouwde (2) op 14-4-1782 te Ulrum met:  
  Goijten [Jans] _
zoon van: Jan [Jacobs] _
Trijntje [Goeijtjens] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer te Breede.
 
  Bij het huwelijk
Goiten Jans afkomstig van Breede, weduwnaar van Remke Freerks. (huwelijk aangetekend op 7-3-1782). Uit dit huwelijk geen kinderen.
 

IV-7-31 Haaije [Klasen] _
geb. 28-5-1730 te Leens
zoon van: Klaas [Haaijes] _
Grietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-15 )
  Persoonlijke informatie
(471) Beroep: landbouwer op "Framaheerd".
 
  Hij trouwde op 13-11-1768 te Saaksum met:  
  Hindrikje [Mennes] _
  Persoonlijke informatie
Bij huwelijk afkomstig van Oldehove.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Buikema Hajes] _ geb. 17-12-1769 te Saaksum ( V-15-53 )
  2. Rijpke [Hajes] _ ( V-15-54 )

IV-7-32 Rijke [Klaassens] BEUKEMA
ged. 24-2-1732
zoon van: Klaas [Haaijes] _
Grietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-15 )
  Persoonlijke informatie
(472) (F) Gedoopt 24-2-1732 te Leens. Beroep: landbouwer te Leens.
 
  Hij trouwde op 12-5-1759 te Leens met:  
  Grietje HEINES
geb. ca 1735
ovl. 31-12-1807 te Leens
dochter van: Heijne [Jans] _
Aaltie [Pieters] _

  Uit deze relatie  
  1. Jan [Rijkes] BEUKEMA ged. 2-4-1780 / ovl. 24-12-1862 ( V-16-55 )

IV-7-33 Aaltje [Haaijes] _
ged. 21-3-1734
ovl. 22-9-1825 te Leens
dochter van: Klaas [Haaijes] _
Grietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-15 )
  Persoonlijke informatie
(473)
 
  Zij trouwde op 11-8-1770 te Leens met:  
  Jan [Engberts] _
geb. ca 1736
ovl. 19-12-1808 te Leens
zoon van: Engbert [Cornelis] _
Aske [Jans] _

  Uit deze relatie  
  1. Engbert [Jans] RIJTEMA ged. 29-12-1771 / ovl. 17-8-1819 te Leens ( V-17-56 )
  2. Trijntje [Jans] RIJTEMA ged. 6-11-1774 ( V-17-57 )
  3. Claas [Jans] RIJTEMA ged. 18-4-1779 ( V-17-58 )

IV-7-34 Metje [Haaijes] _
ged. 19-2-1736
dochter van: Klaas [Haaijes] _
Grietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-15 )
  Persoonlijke informatie
(474)
 
  Zij trouwde op 24-5-1772 te Leens met:  
  Jan [Sijmons] _

IV-7-35 Jan [Haaijkes] _
ged. 5-10-1738
zoon van: Klaas [Haaijes] _
Grietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-15 )
  Persoonlijke informatie
(475)
 

IV-7-36 Eeuwke [Klaassen] BOIJKEMA
ged. 18-4-1740
dochter van: Klaas [Haaijes] _
Grietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-15 )
  Persoonlijke informatie
(476) Gedoopt 18-4-1740 te Leens. Tweelingzus van Gepke.
 

IV-7-37 Gebke [Klaassen] BOIJKEMA
ged. 18-4-1740
dochter van: Klaas [Haaijes] _
Grietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-15 )
  Persoonlijke informatie
(477) Gedoopt 18-4-1740 te Leens. Tweelingzus van Eeuwke.
 

IV-7-38 Martjen _
ged. 4-3-1742
dochter van: Klaas [Haaijes] _
Grietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-15 )
  Persoonlijke informatie
(478)
 
  Zij trouwde op 20-10-1781 te Leens met:  
  Berend [Jans] _
  Persoonlijke informatie
Gezindte R. Kath.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje _ ged. 3-11-1782 ( V-18-59 )
  2. Jantje _ ged. 18-1-1784 ( V-18-60 )
  3. Klaas Haijens _ ged. 8-5-1785 ( V-18-61 )
  4. Jantje _ ged. 23-12-1787 ( V-18-62 )
  5. Anna _ ged. 5-9-1790 ( V-18-63 )
  6. Jan Klaassen _ ged. 16-12-1792 ( V-18-64 )
  7. Grietje _ ged. 5-10-1794 ( V-18-65 )
  8. Alberdine _ ged. 18-9-1796 ( V-18-66 )

IV-8-39 Metje [Eppes] _
ged. 10-4-1729
dochter van: Eppe [Ewolds] _
Gebke [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-16 )
  Persoonlijke informatie
(481)
 

IV-8-40 Ewold [Eppes] _
geb. 1730
zoon van: Eppe [Ewolds] _
Gebke [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-16 )
  Persoonlijke informatie
(482) Gedoopt 1730 te Leens. Beroep: bakker te Zuidhorn.
 
  Hij trouwde (1) op 20-3-1768 te Zuidhorn met:  
  Aaltje [Pieters] DORREVELD
  Bij het huwelijk
weduwe van Berend Everts
 
  Hij trouwde (2) op 21-11-1784 te Zuidhorn met:  
  Riemke [Feikes] _
ged. 30-11-1755
ovl. 9-10-1819 te Zuidhorn
dochter van: Feike HESSELS
Eltje [Sikkes] _

fam. 28: ( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(a112)
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 6 kinderen
 

IV-8-41 Rijke [Eppes] _
ged. 14-12-1731
zoon van: Eppe [Ewolds] _
Gebke [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-16 )
  Persoonlijke informatie
(483) Gedoopt 14-12-1731 te Leens.
 
  Hij trouwde (1) op 9-4-1758 met:  
  Aaltje [Rinnes] _
  Hij trouwde (2) op 22-9-1760 te Kloosterburen met:  
  Martje [Abels] _
geb. te Niehove
dochter van: Abel [Aaldrix] _
Nieske [Harms] _

  Bij het huwelijk
Notitie bij het huwelijk van Martjen Abels en Rijke: Huwelijksgetuigen: bruidegomszijde: Eppe Ewalts, vader, Anje Luitjens, stiefmoeder, Jan Rijkes, volle oom, Anje Writzers, aangetrouwde moeij; bruidszijde: Abel Aaldrix, vader, Nieske Harms, moeder, Jacobje Abels, volle zuster.
 
  Uit deze relatie  
  1. Gebke [Rijkes] _ ged. 27-12-1761 te Kommerzijl / ovl. 1800 te Niehove ( V-19-67 )
  2. Eppe [Rijkens] _ ged. 4-12-1763 te Kommerzijl ( V-19-68 )
  3. Abel [Rijkens] _ ged. 6-7-1766 te Kommerzijl ( V-19-69 )
  4. Abel [Rijkes] _ ged. 13-9-1767 te Kommerzijl / ovl. 8-1-1816 te Grijpskerk (Niezijl) ( V-19-70 )
  5. Nieske [Rijkes] _ ged. 2-9-1770 te Kommerzijl ( V-19-71 )
  6. Harm [Rijkes] _ ged. 1-5-1774 te Kommerzijl ( V-19-72 )
  7. Nieske [Rijkes] _ ged. 17-3-1776 te Kommerzijl ( V-19-73 )
  8. Claartje [Rijkes] _ ged. 11-7-1779 te Kommerzijl ( V-19-74 )

IV-8-42 Klaartje [Eppes] _
ged. 10-1-1734
dochter van: Eppe [Ewolds] _
Gebke [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-16 )
  Persoonlijke informatie
(484) Gedoopt 10-1-1734. Jong overleden.
 

IV-8-43 Gerrit [Eppes] _
ged. 25-8-1737
zoon van: Eppe [Ewolds] _
Gebke [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-16 )
  Persoonlijke informatie
(485)
 

IV-8-44 Claartje [Eppes] _
ged. 18-1-1739
dochter van: Eppe [Ewolds] _
Gebke [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-16 )
  Persoonlijke informatie
(486) Gedoopt 18-1-1739 te Leens.
 
  Zij trouwde op 16-1-1763 te Leens met:  
  Derk [Pieters] _
ged. 19-8-1725
zoon van: Pieter [Derks] _
Grietje [Tjarks] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper te Winsum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje [Derks] BEUKEMA geb. 14-4-1764 te Winsum / ovl. 3-7-1838 te Groningen ( V-20-75 )
  2. Eppo [Derks] _ geb. 22-2-1766 ( V-20-76 )
  3. Pieter [Derks] DIK geb. 11-10-1767 / ovl. 4-4-1827 te Rotterdam ( V-20-77 )
  4. Jan [Derks] _ geb. 17-10-1769 ( V-20-78 )
  5. Gepke [Derks] _ geb. 16-11-1771 ( V-20-79 )
  6. Eppe [Derks] _ geb. 30-12-1773 ( V-20-80 )
  7. Gepke [Derks] _ geb. 23-4-1776 ( V-20-81 )
  8. Eppe [Derks] _ geb. 17-10-1779 te Winsum ( V-20-82 )

IV-8-45 Gerrit [Eppes] _
ged. 14-1-1742
ovl. voor 1751
zoon van: Eppe [Ewolds] _
Gebke [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-16 )
  Persoonlijke informatie
(488) Gedoopt 14-1-1742 te Leens. Tweelingbroer van Rijpke.
 

IV-8-46 Rijpke [Eppes] _
ged. 14-1-1742
ovl. voor 1751
zoon van: Eppe [Ewolds] _
Gebke [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-16 )
  Persoonlijke informatie
(487) Gedoopt 14-1-1742 te Leens. Tweelingbroer van Gerrit.
 

IV-9-47 Sieger _
ged. 2-3-1732
zoon van: Cornelis [Siegers] _
Agnietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-17 )
  Persoonlijke informatie
(491) Gedoopt 2-3-1732 te Leens. Jong overleden.
 

IV-9-48 Sieger _
ged. 12-4-1733
zoon van: Cornelis [Siegers] _
Agnietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-17 )
  Persoonlijke informatie
(492) Gedoopt 12-4-1733 te Leens.
 

IV-9-49 Jantjen [Liefhards] RONDA
ged. 9-3-1736 te Leens
ovl. voor 1742
dochter van: Liefhard [Everts] RONDA
Agnietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-17 )

IV-9-50 Metjen [Liefhards] RONDA
ged. 27-10-1737
ovl. 14-2-1805 te Leens
dochter van: Liefhard [Everts] RONDA
Agnietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-17 )
  Zij trouwde (1) op 9-7-1769 te Niekerk en Vliedorp met:  
  Geert [Derks] <VOET>
ged. 8-4-1736 te Houwerzijl
ovl. voor 1778
zoon van: Derk [Geerts] VOET
Martjen [Klasen] _
fam. 66: ( II-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 8-4-1736 te Niekerk (DTB Niekerk en Vliedorp: Den 8 April Geert Sone van Derk Geerts en Martjen Clasen op Houwerzijl). Beroep: koopman te Leens.
 
  Bij het huwelijk
DTB 1711-1781: Kerkelijke gemeente Niekerk en Vliedorp: 1769 . . 30 Julii Zijn naa drim: houwelijks voorstel getrouwt Geert Derks van Houwerzijl en Metje Lieffers van Leens
 
  Uit deze relatie  
  1. Derk [Geerts] VOET ged. 17-9-1769 te Houwerzijl fam. 66: ( IV-3-5 )
  2. Liefke [Geerts] VOET ged. 1-4-1771 te Leens (Houwerzijl) / ovl. 9-2-1857 te Leens (OA-9) fam. 66: ( IV-3-6 )
  3. Claas [Geerts] VOET ged. 23-11-1772 te Leens fam. 66: ( IV-3-7 )
  Zij trouwde (2) op 25-1-1778 te Leens met:  
  Eltje [Engbers] _
  Persoonlijke informatie
Bij huwelijk afkomstig van Sappemeer.
 

IV-9-51 Evert [Liefhards] RONDA
ged. 23-11-1738 te Leens
ovl. 6-8-1814 te Baflo, 75 jaar oud
zoon van: Liefhard [Everts] RONDA
Agnietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-17 )
  Persoonlijke informatie
(495) Beroep: schoenmaker te Baflo. Als overlijdensdatum ook gevonden: 6-8-1816.
 
  Hij trouwde op 30-3-1770 met:  
  Hilje [Elses] _
ged. 8-3-1743 te Eenrum
ovl. voor 1814 te Baflo
dochter van: Else [Bruins] _
Trienje [Carsens] _

fam. 83: ( V-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 8-3-1743 te Eenrum.
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Agnieta [Everts] RONDA geb. 28-9-1778 te Baflo / ovl. 24-1-1848 te Houwerzijl ( V-22-86 )

IV-9-52 Rijke RONDA
ged. 10-4-1740 te Leens
zoon van: Liefhard [Everts] RONDA
Agnietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-17 )

IV-9-53 Jantje RONDA
ged. 1-7-1742 te Leens
dochter van: Liefhard [Everts] RONDA
Agnietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-17 )

IV-9-54 Jacob [Lieffens] RONDA
ged. 31-5-1744 te Leens
ovl. 16-2-1822 te Ulrum
zoon van: Liefhard [Everts] RONDA
Agnietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-17 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: kleermaker te Zoutkamp.
 
  Hij trouwde op 3-5-1778 te Niekerk met:  
  Teuniske [Alberts] _
ged. 25-12-1754 te Vliedorp & Niekerk
ovl. 22-9-1813 te Ulrum (Zoutkamp), 58 jaar oud
dochter van: Albert [Tobias] _
Aafke [Derks] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-12-1754 (Kerst) te Vliedorp & Niekerk: DTB Vliedorp & Niekerk, pag 37: Als 8e kind in 1754 gedoopt: ''den 25 Xbr (=december): is gedoopt een dogtertie van Albert Tobias en Aaske Derks van Niekerk en genoemd Tonske''. Naam ook : Tonniske.
 
  Uit deze relatie  
  1. Angeneetje [Jakobs] RONDA ged. 14-3-1779 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 30-4-1849 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-23) ( V-23-87 )
  2. Aafke [Jacobs] _ ged. 19-8-1781 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. voor 1783 te Ulrum (Zoutkamp) ( V-23-88 )
  3. Aafke [Jacobs] RONDA ged. 16-2-1783 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 11-1-1847 te Ulrum ( V-23-89 )
  4. Lijphert [Jacobs] RONDA geb. 22-7-1785 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. voor 1788 te Ulrum (Zoutkamp) ( V-23-90 )
  5. Liefert [Jacobs] RONDA geb. 26-2-1788 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 5-4-1826 te Ulrum ( V-23-91 )
  6. Albert [Jacobs] RONDA ged. 11-5-1790 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 6-9-1870 te Niekerk ( V-23-92 )

IV-10-55 Geeske [Alberts] BEUKEMA
ged. 19-2-1723
ovl. voor 1752
dochter van: Albert [Alberts] _
Courtjen [Rijpkes] Boijkema

( III-5-18 )
  Persoonlijke informatie
(511) Gedoopt 19-2-1723 in Hornhuizen. Overleden ca 1751, echter voor 24-9-1752.
 
  Zij trouwde (1) met:  
  Enne [Hajes] _
geb. te Hornhuizen
  Zij trouwde (2) op 14-3-1745 te Hornhuizen met:  
  Juurt [Willems] _
ged. 13-6-1717
ovl. na 1781 te Zoutkamp
zoon van: Willem [Juijrts] _
Geertien [Cornelis] _
fam. 67: ( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-06-1717 te Vierhuizen. Het Doopboek van Vierhuizen vermeldt dat hij bij zijn doop 32 weken oud was. Hij is dus geboren tussen 24-10-1716 en 1-11-1716
(Bron: Doopboek 1673-1724 Kerkelijke gemeente - Vierhuizen / Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 480)
Juurt was van Mennisten (doopsgezinde) afkomst. Beroep: kofschipper te Zoutkamp.
 
  Bij het huwelijk
Datum is de ondertrouw-datum (in Hornhuizen en Kloosterburen). Geeske was weduwe van Enne Hajes.
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem [Juirts] _ ged. 22-6-1748 te Zoutkamp fam. 67: ( IV-1-1 )
  2. Albert [Juurts] ZWART ged. 25-9-1749 te Vierhuizen / ovl. 28-8-1809 te Zoutkamp fam. 67: ( IV-1-2 )

IV-10-56 Rijpke [Alberts] BEUKEMA
ged. 21-10-1725
zoon van: Albert [Alberts] _
Courtjen [Rijpkes] Boijkema

( III-5-18 )
  Persoonlijke informatie
(512) (G) Beroep: landbouwer op "De Kolken" te Hornhuizen (1778-1797)
 
  Hij trouwde (1) op 1-1-1748 te Hornhuizen met:  
  Anje [Pieters] _
ovl. na 1763
  Persoonlijke informatie
Afkomstig van Hornhuizen. Overleden na 26-12-1763 en voor 16-12-17868.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje [Rijpkes] BEUKEMA ged. 7-3-1748 te Hornhuizen / ovl. 10-4-1826 te Leens (Maarslag) ( V-25-95 )
  2. Geeske [Rijpkes] BEUKEMA ged. 20-9-1750 te Hornhuizen ( V-25-96 )
  3. Albert [Rijpkes] BEUKEMA ged. 5-7-1755 te Hornhuizen / ovl. 15-4-1787 te Hornhuizen ( V-25-97 )
  4. Menne [Rijpkes] BEUKEMA ged. 30-9-1759 / ovl. 14-9-1825 te Warfhuizen ( V-25-98 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Anje [Beerents] _
  Bij het huwelijk
Huwelijk tussen 26-12-1763 en 1769.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Rijpkes] BEUKEMA geb. 13-6-1773 te Hornhuizen / ovl. 27-12-1835 te Baflo ( V-25-99 )

IV-10-57 Jan [Alberts] BEUKEMA
ged. 17-4-1729
zoon van: Albert [Alberts] _
Courtjen [Rijpkes] Boijkema

( III-5-18 )
  Persoonlijke informatie
(513) Gedoopt 17-4-1729 in Hornhuizen.
 

IV-10-58 Jan [Alberts Noor] <BUIJKOM>
geb. 16-9-1731 te Hornhuizen
ovl. 10-5-1796 te Ulrum, 64 jaar oud
zoon van: Albert [Alberts] _
Courtjen [Rijpkes] Boijkema

( III-5-18 )
  Persoonlijke informatie
(514) Beroep: voerman te Ulrum. In de overlijdensakte wordt hij Jan Noor genoemd
 
  Hij trouwde (1) op 21-5-1758 te Ulrum met:  
  Martje [Okkes] _
ovl. 20-8-1771 te Ulrum
  Persoonlijke informatie
Bij huwelijk afkomstig van Warfhuizen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geeske [Jans] _ ged. 11-5-1758 te Ulrum / ovl. 25-6-1758 te Ulrum ( V-26-100 )
  2. Geeske [Jans] _ ged. 22-7-1759 te Ulrum / ovl. 12-11-1764 te Ulrum ( V-26-101 )
  3. Grietje [Jans] _ ged. 28-9-1760 te Ulrum / ovl. na 1777 ( V-26-102 )
  4. Albert [Jans] _ ged. 15-4-1764 te Ulrum / ovl. 10-6-1792 te Ulrum ( V-26-103 )
  5. Rijpke [Jans] BEUKEMA ged. 7-12-1766 te Ulrum ( V-26-104 )
  6. Peter [Jans] BEUKEMA ged. 3-12-1769 te Ulrum / ovl. 11-8-1776 te Ulrum ( V-26-105 )
  Hij trouwde (2) op 29-5-1774 te Ulrum met:  
  Antje [Rijkes] BOIJKEMA
ged. 12-3-1741
ovl. 15-6-1776 te Ulrum
dochter van: Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Freerks] _
( III-5-21 )
  Persoonlijke informatie
(546) Gedoopt 12-3-1741 te Leens.
 
  Bij het huwelijk
Weduwnaar van Martje Okkes.
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijke [Jans] BEUKEMA ged. 19-2-1775 te Ulrum / ovl. 29-1-1778 te Ulrum ( V-26-106 )
  Hij trouwde (3) op 28-6-1778 te Ulrum met:  
  Maike [Jans] _
ovl. 16-3-1780 te Ulrum
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk geen kinderen.
 
  Hij trouwde (4) op 18-10-1781 te Ulrum met:  
  Elizabeth [Caspers] _
ged. 14-10-1753
ovl. 3-2-1790 te Ulrum
dochter van: Karper [Baens] _
Willemtje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook: Lijsbeth Kaspers. Bij huwelijk afkomstig van Oosterwijtwerd.
 
  Uit deze relatie  
  1. Peter [Jans] BEUKEMA ged. 25-1-1784 te Ulrum / ovl. 1-8-1836 te Hornhuizen ( V-26-107 )
  2. Willemtje [Jans] NOOR ged. 10-12-1786 te Ulrum / ovl. 13-11-1839 te Westernieland (OA-42) ( V-26-108 )
  Hij trouwde (5) op 5-6-1791 met:  
  Lijsbet [Klasen] _
ovl. 7-7-1802 te Ulrum
  Persoonlijke informatie
Bij huwelijk afkomstig van Winsum. Bij overlijden wed van Jan Alberts Noor "zijnde onder de diaconie" .
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk geen kinderen.
 

IV-10-59 Rijke [Alberts Noor] BEUKEMA
ged. 10-4-1735
ovl. 3-2-1813 te Wehe
zoon van: Albert [Alberts] _
Courtjen [Rijpkes] Boijkema

( III-5-18 )
  Persoonlijke informatie
(515) (H) Gedoopt 10-4-1735 te Ulrum. Beroep: voerman te Wehe.
 
  Hij trouwde (1) op 2-5-1762 te Wehe met:  
  Antje [Kars] _
ged. 9-12-1740
ovl. 1767 te Wehe
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 9-12-1740 te Leens.
 
  Uit deze relatie  
  1. Betje [Rijkes] NOOR BEUKEMA ged. 13-3-1763 te Leens (Wehe) / ovl. 23-11-1798 te Eenrum ( V-27-109 )
  Hij trouwde (2) op 17-10-1767 te Wehe met:  
  Grietje [Fongers] _
ovl. 3-2-1813 te Leens
  Uit deze relatie  
  1. Geeske [Rijkes] BEUKEMA ged. 1-8-1773 / ovl. 12-7-1825 te Leens (Maarslag) ( V-27-110 )
  2. Rijpke [Rijkes] BEUKEMA ged. 7-12-1777 / ovl. 28-3-1833 te Leens ( V-27-111 )

IV-10-60 Garmt [Klaassen] ZUIDEMA
ged. 11-9-1738
ovl. 26-8-1808 te Hornhuizen
zoon van: Klaas [Garmts] ZUIDEMA
Courtjen [Rijpkes] Boijkema

( III-5-18 )
  Persoonlijke informatie
(516) Gedoopt 11-9-1738 te Niekerk. Beroep: landbouwer op "Westerhorn" (52 ha) te Hornhuizen (verkocht in 1811).
 
  Hij trouwde op 1-6-1766 te Hornhuizen met:  
  Aaltje [Hindriks] _
ged. 13-1-1743 te Kloosterburen
ovl. 20-6-1812 te Hornhuizen
dochter van: Hindrik [Uities] _
Abeltje [Freerks] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-1-1743 in Kloosterburen. Bij huwelijk afkomstig van Cloosterbuijren
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje [Garmts] ZUIDEMA ged. 9-1-1767 te Hornhuizen / ovl. 5-6-1811 te Vliedorp ( V-28-112 )
  2. Claas [Garmts] ZUIDEMA ged. 22-10-1768 te Hornhuizen / ovl. 8-1-1845 te Hornhuizen ( V-28-113 )
  3. Hendrik [Garmts] ZUIDEMA ged. 13-9-1772 te Hornhuizen / ovl. 6-3-1844 te Hornhuizen ( V-28-114 )
  4. Abeltje [Garmts] ZUIDEMA ged. 10-4-1774 te Hornhuizen / ovl. 9-2-1828 te Vliedorp ( V-28-115 )
  5. Rypke [Garmts] ZUIDEMA ged. 15-12-1776 / ovl. voor 1829 ( V-28-116 )
  6. Eltje [Garmts] ZUIDEMA ged. 9-1-1780 te Hornhuizen ( V-28-117 )

IV-11-61 Rijpke [Jans] BEUKEMA
ged. 4-4-1735
ovl. 1762 te Niekerk
zoon van: Jan [Rijpkes] BOYKEMA
Anje [Jans] _
( III-5-19 )
  Persoonlijke informatie
(521) Gedoopt 4-4-1735 te Vierhuizen.
 

IV-11-62 Trijnje [Jans] BEUKEMA
ged. 13-4-1737
ovl. 1754 te Niekerk
dochter van: Jan [Rijpkes] BOYKEMA
Anje [Jans] _
( III-5-19 )
  Persoonlijke informatie
(522) Gedoopt 13-4-1737 te Vierhuizen.
 

IV-11-63 Grietje [Jans] BOIJKEMA
ged. 21-7-1739
ovl. 16-9-1773 te Ulrum
dochter van: Jan [Rijpkes] BOYKEMA
Anje [Jans] _
( III-5-19 )
  Persoonlijke informatie
(523) (J) Gedoopt 21-7-1739 te Vierhuizen (getuige Sjouwke).
 
  Zij trouwde op 29-4-1759 te Niekerk met:  
  Jakob [Pieters] _
ovl. 15-1-1809 te Ulrum
  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker te Pieterburen en Ulrum. Daarna winkelier te Ulrum
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Jacobs] BEUKEMA ged. 26-9-1760 / ovl. 17-2-1788 te Winsum/Onderdendam ( V-29-118 )

IV-11-64 Jan [Jans] BEUKEMA
geb. 6-12-1740 te Vierhuizen
ovl. 11-6-1807 te Niekerk, 66 jaar oud
zoon van: Jan [Rijpkes] BOYKEMA
Anje [Jans] _
( III-5-19 )
  Persoonlijke informatie
(524) (K) (nog niet volledig uitgewerkt)
 
  Hij trouwde met:  
  Eilke [Mennes] _
geb. 9-5-1742 te Niekerk
ovl. 27-1-1811 te Niekerk, 68 jaar oud
dochter van: Menne [Pieters] _
Klaaske [Klasens] _

  Uit deze relatie  
  1. Anje [Jans] BEUKEMA geb. 27-12-1770 te Ulrum (Niekerk) / ovl. 27-7-1849 ( V-30-119 )
  2. Menne [Jans] BEUKEMA geb. 6-11-1774 te Niekerk / ovl. 1-11-1828 te Niekerk ( V-30-120 )
  3. Klaaske [Jans] BEUKEMA geb. 3-12-1775 te Niekerk / ovl. 5-8-1820 te Vliedorp ( V-30-121 )
  4. Jan [Jans] BEUKEMA ged. 23-8-1778 te Niekerk / ovl. 16-8-1810 te Niekerk ( V-30-122 )
  5. Rijpke [Jans] BEUKEMA geb. 2-9-1780 te Niekerk / ovl. 12-9-1859 te Warfhuizen ( V-30-123 )

IV-11-65 Anje [Jans] BOIJKEMA
dochter van: Jan [Rijpkes] BOYKEMA
Anje [Jans] _
( III-5-19 )
  Persoonlijke informatie
(525) Misschien zie Marne 24-32-169.
 

IV-11-66 Saarke [Jans] _
ged. 3-3-1744 te Vierhuizen
ovl. 6-5-1827 te Westernieland
dochter van: Jan [Rijpkes] BOYKEMA
Anje [Jans] _
( III-5-19 )
  Persoonlijke informatie
(526) (L) Naam ook Sara. Gedoopt 3-3-1744 te Vierhuizen.
 
  Zij trouwde op 27-12-1767 te Ulrum met:  
  Reinder [Klaassen] _
ged. 22-8-1745 te Pieterburen
ovl. ca 1811 te Westernieland
zoon van: Claas [Alles] _
Ida [Reinders] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer te Westernieland. Reinder heeft in 1811 de familienaam Beukema aangenomen. Westernieland speelt in het nageslacht van Reinder een overwegende rol samen met de plaatsen Den Andel en Warffum.
 
  Bij het huwelijk
Kerkelijk huwelijk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaas [Reinders] BEUKEMA ged. 4-4-1768 te Eenrum / ovl. 21-1-1828 te Scharmer ( V-31-124 )
  2. Grietje [Reinders] BEUKEMA ged. 3-4-1785 / ovl. 10-4-1844 te Den Andel ( V-31-125 )

IV-11-67 Anje [Jans] BEUKEMA
ged. 11-5-1747 te Ulrum (Niekerk)
ovl. 23-7-1827 te Grijpskerk, 80 jaar oud
dochter van: Jan [Rijpkes] BOYKEMA
Anje [Jans] _
( III-5-19 )
  Persoonlijke informatie
(527) Gedoopt 11-5-1747 te Niekerk.
 
  Zij trouwde op 29-4-1772 te Grijpskerk met:  
  Geert [Jenes] SIJTSMA
ged. 5-11-1745 te Gerkesklooster
ovl. 3-10-1814 te Grijpskerk
zoon van: Jeen [Geerts] SIJTSMA
Martje [Jacobs] _

  Uit deze relatie  
  1. Martje [Geerts] SIJTSMA ged. 25-1-1773 te Visvliet / ovl. 28-6-1836 ( V-32-126 )
  2. Antje SIJTSMA geb. 22-9-1775 te Visvliet ( V-32-127 )
  3. Jeen SIJTSMA geb. 5-11-1780 te Grijpskerk / ovl. 2-4-1858 te Grijpskerk ( V-32-128 )

IV-12-68 Egbert [Pieters] BEUKEMA
ged. 25-11-1731
zoon van: Pieter [Rijpkes] BOIJKEMA
Aaltje [Egberts Frik] _
( III-5-20 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-11-1731 te Ulrum. Jong overleden.
 

IV-12-69 Grietie [Pieters] BEUKEMA
ged. 22-3-1733
dochter van: Pieter [Rijpkes] BOIJKEMA
Aaltje [Egberts Frik] _
( III-5-20 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-3-1733 te Vierhuizen. Jong overleden.
 

IV-12-70 Ludewe [Pieters] BEUKEMA
ged. 17-10-1734
ovl. 19-4-1797 te Vierhuizen
dochter van: Pieter [Rijpkes] BOIJKEMA
Aaltje [Egberts Frik] _
( III-5-20 )
  Persoonlijke informatie
(533) Gedoopt 17-10-1734 te Vierhuizen.
Ludewe Pieters en Jan Jurjens Dijk waren landbouwer (11,5 ha) op Kloosterburen 2 aan de Dijksterweg 21 geworden, bij testament van 3-3-1770 voor f1600,00 (R.A. Groningen XLIIIc2 dd 30-4-1773), daarna (en ook later tijdens het huwelijk met Scholte Obes) in De Klei op de boerderij Leens 31 (22,5 ha) aan de v/d Brielweg 5 te Ulrum (1774-1798).

- Oud-rechterlijke Archieven (R.A.G.).
Op de Regtdag te Ulrum op 4-5-1798 was er een proces van Scholte Obes, boedelhouder van zijn ehevrouw Ludewe Pieters contra Jurjen Jans Dijk en Aaltke Jans Dijk, "geadeisteerd met" (geassisteerd door) haar eheman Jan Harms Vink Gedaagden. Wurde uit naam van de "Impetrant" (verzoeker) per "verbaal ludel" (mondelinge afspraak) door Dn.Hr W.Hoving vertekent "gecondenteert tot confirmatie" (bevestigd) met zijne "geceemanceerde conclusie van te neën" (verbeterde conclusie uit het verleden). Teneinde Gij "copianispecificationi" (specificatie) van kosten zult moeten doen en Uw tegenbericht daarop inbrengen; bij fouten vandien gedogen, dat de specificatie door het Gericht "incontümaciam" (ondanks uw weerspannigheid) ten uwen lasten zal worden overgenomen "ad moderandum" (en in uw rechten zal treden), bij absentie van Gedaagden "incontümaciam" (ter wijziging), en dat het Gerichte de specificatie bij dieren "geextüteert" (uitgevoerd) gelieve over te nemen, voorts zich te "consulteren tot diens modevatie" (beraden op diens beweegredenen), dog dat in cas van oppositie het ingebragte "salvo jure adacta" (met behoud van de rechtsachtergronden) moge worden gebragt, en deze "cum producto geextuateert" (volgens het resultaat uitgevoerd wordt) benevens de acte. De Gedaagde absent en niemant hunnentwegen in "Judicio gecompareert" (in rechte opgetreden). Heeft het Gerichte het uitgebrachte mandaat wegens absentie van Gedaagden in "incontümaciam" (weerspannigheid) en de stukken benodigde specificatie in "moderandüm" (zijn totaliteit) overgenomen.
 
  Zij trouwde (1) met:  
  Frik [Everts] _
ged. 14-10-1725 te Niekerk
ovl. 20-2-1757 te Ulrum
zoon van: Evert [Friks] <BOL>
Fenje [Willems] _
fam. 63: ( III-2-7 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-10-1725 te Niekerk. Overleden voor de doop van zijn zoontje Frik Everts. Deze doop vond plaats op 20 febr. 1757 te Ulrum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Friks] _ ged. 30-3-1755 te Vierhuizen fam. 63: ( V-4-15 )
  2. Frik [Everts] _ ged. 20-2-1757 te Ulrum fam. 63: ( V-4-16 )
  Zij trouwde (2) op 31-7-1763 te Ulrum met:  
  Jan [Jurjens] DIJK
ged. 12-2-1730 te Kloosterburen
ovl. ca 1782 te Ulrum
zoon van: Jurrijn [Cornelis] _
IJmke [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-2-1730 te Kloosterburen. Beroep: advocaat te Ulrum
 
  Uit deze relatie  
  1. Jurjen [Jans] DIJK ged. 13-7-1764 te Ulrum ( V-33-131 )
  2. Aaltje [Jans] DIJK ged. 10-5-1767 te Ulrum / ovl. 12-6-1815 ( V-33-132 )
  Zij trouwde (3) op 14-6-1783 te Ulrum met:  
  Scholte [Obes] _
ovl. 15-10-1789 te Ulrum
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer in De Klei te Ulrum. Bij overlijden: "nalatende 3 halfbroers kinderen".
 
  Bij het huwelijk
H.C.: R.A. 43, c4 folio 157 van 14-6-1783.
 

IV-12-71 Egbert [Pieters] BOIJKEMA
ged. 20-4-1738
ovl. 31-1-1814 te Ulrum
zoon van: Pieter [Rijpkes] BOIJKEMA
Aaltje [Egberts Frik] _
( III-5-20 )
  Persoonlijke informatie
(534) (M) beroep: molenaar te Ulrum
 
  Hij trouwde (1) op 2-5-1767 met:  
  Tietje [Simons] _
ovl. 16-4-1799
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Egberts] BEUKEMA ged. 16-12-1764 te Ulrum / ovl. 14-9-1832 te Ulrum (Houwerzijl) ( V-34-133 )
  2. Rijpke [Egberts] BEUKEMA ged. 21-12-1766 te Ulrum / ovl. 21-7-1783 te Ulrum ( V-34-134 )
  Hij trouwde (2) op 16-11-1800 te Ulrum met:  
  Martje [Jans] VOET
ged. 30-11-1777
ovl. 16-5-1852 te Ulrum, 74 jaar oud
dochter van: Jan [Derks] VOET
Lijsbeth [Kornelis] TOP
fam. 66: ( III-2-5 )
( IV-14-86 )
  Persoonlijke informatie
(5544) Gedoopt 30-11-1777 te Ulrum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijpke [Egberts] BEUKEMA geb. 1-7-1803 te Ulrum / ovl. 28-1-1813 te Ulrum ( V-34-135 )
  2. NN BEUKEMA geb. 27-3-1806 te Ulrum / ovl. 27-3-1806 te Ulrum ( V-34-136 )
  3. Elisabeth [Egberts] BEUKEMA geb. 22-2-1809 te Ulrum / ovl. 20-1-1849 te Ulrum ( V-34-137 )
  4. Jan [Egberts] BEUKEMA geb. 7-4-1811 te Ulrum / ovl. 12-7-1858 te Ulrum ( V-34-138 )

IV-12-72 Rijpke [Pieters] BEUKEMA
ged. 2-2-1744
zoon van: Pieter [Rijpkes] BOIJKEMA
Aaltje [Egberts Frik] _
( III-5-20 )
  Persoonlijke informatie
(536) Gedoopt 2-2-1744 te Ulrum.
 

IV-12-73 Grietje [Pieters] BEUKEMA
ged. 2-2-1744
ovl. 5-2-1818 te Ulrum
dochter van: Pieter [Rijpkes] BOIJKEMA
Aaltje [Egberts Frik] _
( III-5-20 )
  Persoonlijke informatie
(535) Gedoopt 2-2-1744 te Vierhuizen. Tweeling met Rijpke.
 
  Zij trouwde (1) op 25-1-1767 te Ulrum met:  
  Olgert [Thomas] _
ged. 29-3-1744
ovl. 2-6-1773
zoon van: Thomas [Olcherts] _
Trijntje [Rienjes] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-3-1744 te Niekerk. Beroep: schipper te Ulrum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Thomas [Thomas] _ ged. 8-11-1767 ( V-35-139 )
  2. Peter [Thomas] _ ged. 29-4-1770 ( V-35-140 )
  3. Heere [Thomas] _ ged. 14-11-1772 ( V-35-141 )
  Zij trouwde (2) op 1-5-1774 te Ulrum met:  
  Jakob [Pieters] _
ovl. 15-1-1809 te Ulrum
  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker te Pieterburen en Ulrum. Daarna winkelier te Ulrum
 
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Grietje Jans Boijkema, weduwe van Olgert Thomas.
Huwelijkscontract: R.A. 43, c2 folio 167 verso dd 16-4-1774.
 

IV-12-74 Peterke [Pieters] BEUKEMA
ged. 28-5-1752 te Ulrum
ovl. 17-6-1752 te Ulrum
dochter van: Pieter [Rijpkes] BOIJKEMA
Aaltje [Egberts Frik] _
( III-5-20 )
  Persoonlijke informatie
(537) Gedoopt 28-5-1752 te Ulrum.
 

IV-13-75 Grietje [Rijkes] BOIJKEMA
ged. 1-12-1731 te Vierhuizen
ovl. 17-12-1801 te Vierhuizen, 70 jaar oud
dochter van: Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Freerks] _
( III-5-21 )
  Persoonlijke informatie
(541)
 
  Zij trouwde op 11-4-1765 met:  
  Jan [Pieters] BUIKEMA
geb. ca 1725
ovl. 23-11-1808 te Vierhuizen
  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Ulrum. Jan zou een zoon kunnen zijn van Pieter Rijpkes Boijkema (53) en Aaltje Egberts. Beroep: dagloner te Westernieland, Hornhuizen en Vierhuizen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Jans] BUIKEMA ged. 2-1-1757 te Hornhuizen ( V-36-142 )
  2. Rijke [Jans] BUIKEMA ged. 5-10-1759 te Hornhuizen / ovl. 11-2-1823 te Hornhuizen ( V-36-143 )
  3. Rijpke [Jans] BUIKEMA ged. 2-5-1762 te Hornhuizen ( V-36-144 )
  4. Jan [Jans] BUIKEMA ged. 30-12-1764 te Hornhuizen / ovl. 2-8-1818 te Leens ( V-36-145 )
  5. Freerk [Jans] BUIKEMA ged. 17-4-1768 te Vierhuizen / ovl. 28-4-1837 te Eenrum ( V-36-146 )

IV-13-76 Rijpke [Rijkes] BOIJKEMA
ged. 2-8-1733 te Leens
zoon van: Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Freerks] _
( III-5-21 )
  Persoonlijke informatie
(542) Gedoopt 2-8-1733 te Leens.
 

IV-13-77 Frerik [Rijkes] BOIJKEMA
ged. 21-8-1735 te Leens
zoon van: Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Freerks] _
( III-5-21 )
  Persoonlijke informatie
(543) Gedoopt 21-8-1735 te Leens. Naam ook Frederik. Vermoedelijk overleden ca 1769. Beroep: landbouwer op '' 't Ploatske '' (12ha) te Leens tot 1770..
 
  Hij trouwde met:  
  Rienje [Jeltes] _

IV-13-78 Sijbenje BOIJKEMA
geb. 13-10-1737 te Leens
ovl. 4-2-1826 te Zuurdijk, 88 jaar oud
dochter van: Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Freerks] _
( III-5-21 )
  Persoonlijke informatie
(544)
 
  Zij trouwde met:  
  Jacobus [Jochems] _

IV-13-79 Pieterke [Rijkes] BOIJKEMA
geb. 15-3-1739 te Leens
ovl. 1808 te Vliedorp
dochter van: Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Freerks] _
( III-5-21 )
  Persoonlijke informatie
(545) Begraven te Vliedorp op 9-2-1808.
 
  Zij trouwde op 5-12-1761 te Leens met:  
  Haje [Eppes] _
  Bij het huwelijk
Huwelijks afkondiging op 8-11-1761 te Hornhuizen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Eppe [Hajes] _ ged. 7-3-1762 te Hornhuizen ( V-37-147 )
  2. Trijntje [Hajes] _ ged. 7-10-1764 te Hornhuizen ( V-37-148 )
  3. Geertje [Hajes] _ ged. 1-2-1767 te Hornhuizen ( V-37-149 )
  4. Grietje [Hajes] _ ged. 3-9-1769 te Hornhuizen ( V-37-150 )

IV-13-80 Antje [Rijkes] BOIJKEMA
ged. 12-3-1741
ovl. 15-6-1776 te Ulrum
dochter van: Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Freerks] _
( III-5-21 )
  Persoonlijke informatie
(546) Gedoopt 12-3-1741 te Leens.
 
  Zij trouwde op 29-5-1774 te Ulrum met:  
  Jan [Alberts Noor] <BUIJKOM>
geb. 16-9-1731 te Hornhuizen
ovl. 10-5-1796 te Ulrum, 64 jaar oud
zoon van: Albert [Alberts] _
Courtjen [Rijpkes] Boijkema

( III-5-18 )
  Persoonlijke informatie
(514) Beroep: voerman te Ulrum. In de overlijdensakte wordt hij Jan Noor genoemd
 
  Bij het huwelijk
Weduwnaar van Martje Okkes.
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijke [Jans] BEUKEMA ged. 19-2-1775 te Ulrum / ovl. 29-1-1778 te Ulrum ( V-26-106 )

IV-13-81 Rijke [Rijkes] BOIJKEMA
ged. 3-3-1743 te Leens
zoon van: Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Freerks] _
( III-5-21 )
  Persoonlijke informatie
(547)
 

IV-14-82 Grietie _
geb. 1731
dochter van: Cornelis [Pieters] TOP
Anje [Rijpkes] BOIJKEMA

( III-5-22 )
  Persoonlijke informatie
(551) Gedoopt augustus 1731 te Ulrum.
 

IV-14-83 Korneliske TOP
ged. 4-8-1733
ovl. te Zoutkamp
dochter van: Cornelis [Pieters] TOP
Anje [Rijpkes] BOIJKEMA

( III-5-22 )
  Persoonlijke informatie
(552) Gedoopt 4-8-1733 te Ulrum. Als overlijdensdatum gevonden 16-8-1844 (boek "vier eeuwen Boijkema Beukema Buikema"). Dit is te onwaarschijnlijk om voor waar aan te nemen.
 
  Zij trouwde op 10-2-1754 te Ulrum met:  
  Jacob [Rinnes] _
ged. 7-5-1730
ovl. 25-5-1781 te Zoutkamp
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-5-1730 te Vierhuizen. Overleden voor 25-5-1781.
 

IV-14-84 Anje _
ged. 3-7-1739
dochter van: Cornelis [Pieters] TOP
Anje [Rijpkes] BOIJKEMA

( III-5-22 )
  Persoonlijke informatie
(553-a) Gedoopt 3-7-1739 te Ulrum.
 

IV-14-85 Anje _
geb. 1742
dochter van: Cornelis [Pieters] TOP
Anje [Rijpkes] BOIJKEMA

( III-5-22 )
  Persoonlijke informatie
(553-b) Gedoopt november 1742 te Ulrum.
 

IV-14-86 Lijsbeth [Kornelis] TOP
geb. ca 1744 te Ulrum
ovl. 20-11-1813 te Hornhuizen
dochter van: Cornelis [Pieters] TOP
Anje [Rijpkes] BOIJKEMA

( III-5-22 )
  Persoonlijke informatie
(554)
 
  Zij trouwde op 13-12-1767 te Niekerk met:  
  Jan [Derks] VOET
ged. 27-9-1739 te Houwerzijl
ovl. 14-7-1806 te Ulrum, 66 jaar oud
zoon van: Derk [Geerts] VOET
Martjen [Klasen] _
fam. 66: ( II-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 27-9-1739 te Niekerk (DTB Niekerk en Vliedorp). Beroep: binnenschipper. Begraven op 19 juli 1806 in Ulrum
 
  Uit deze relatie  
  1. Martje [Jans] VOET ged. 2-10-1768 te Ulrum / ovl. 6-11-1768 te Ulrum fam. 66: ( IV-4-8 )
  2. Derk [Jans] VOET ged. 29-10-1769 te Ulrum / ovl. 20-7-1771 fam. 66: ( IV-4-9 )
  3. Derk [Jans] VOET ged. 3-11-1771 te Ulrum / ovl. 2-9-1790 te Ulrum fam. 66: ( IV-4-10 )
  4. Anje [Jans] VOET ged. 1-10-1775 te Ulrum / ovl. 21-11-1829 te Houwerzijl fam. 66: ( IV-4-11 )
  5. Martje [Jans] VOET ged. 30-11-1777 / ovl. 16-5-1852 te Ulrum fam. 66: ( IV-4-12 )
  6. Kornelis (Cornelius) [Jans] VOET ged. 31-10-1779 te Ulrum / ovl. 1-10-1836 te Ulrum fam. 66: ( IV-4-13 )
  7. NN [Jans] VOET geb. 19-3-1785 te Ulrum / ovl. 19-3-1785 te Ulrum fam. 66: ( IV-4-14 )
  8. Hendrik [Jans] VOET ged. 10-3-1786 te Ulrum / ovl. 3-6-1790 te Ulrum fam. 66: ( IV-4-15 )
  9. Grietje [Jans] VOET ged. 25-12-1788 te Ulrum / ovl. 29-9-1867 te Groningen fam. 66: ( IV-4-16 )

IV-15-87 Rijpke [Mennes] BOIJKEMA
ged. 13-7-1738 te Vierhuizen
ovl. 31-12-1807 te Vierhuizen, 69 jaar oud
zoon van: Menne [Rijpkes] BOIJKEMA
Jantje [Klaassen] _
( III-5-23 )
  Persoonlijke informatie
(561) (N) Beroep: landbouwer op "Midhalm 2" te Vierhuizen (1784-1832).
 
  Hij trouwde op 16-5-1784 te Vierhuizen met:  
  Emke [Kornelis] DUISTERWINKEL
geb. 1753 te Grijpskerk
ovl. 10-5-1832 te Vierhuizen, 78 jaar oud
dochter van: Cornelis [Onnes] _
Enneke [Jans] _
fam. 83: ( V-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Geboren omstreeks 1753/1754 te Grijpskerk.
Zij was ook bekend als Imke Cornelis van Ulrum

Bij het overlijden (huis no 45) : Door de aangevers van het overlijden van dochter Emke Kornelis Duisterwinkel werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.
Bijzonderheden: Zij was landbouwersche te Vierhuizen.
 
  Bij het huwelijk
• Zij tekenden een huwelijkscontract op 23 april 1784 te Hunsingo.
"... Getuigen aan bruidegomszijde: Claas Mennes & Luduwe Geerts en Jan Mennes & Geetruida Lues, ehelieden, volle broeders en aangetrouwde zusters, Geeske Mennes, geadsisteert door haar eheman Jan Pieters, als volle zuster en aangetrouwde broeder.
Aan bruidszijde: Cornellis Cornellis, als volle broeder. Benevens de E. Walle Jacobs en E. Coopman Jan Kreemer, beide van Ulrum, als dedigslieden".

• Zij kondigden hun huwelijk aan op 24 april 1784 te Ulrum. 35 Rijpke Mennes en Imke Cornelis van Ulrum kwamen op 16 mei 1784 op attestatie van Ulrum. Geen spoor gevonden in Grijpskerk of Ulrum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Menne [Rijpkes] BEUKEMA geb. 20-4-1785 te Vierhuizen / ovl. 7-9-1867 te Vierhuizen ( V-39-160 )
  2. Kornelis [Rijpkes] BEUKEMA geb. 31-7-1786 te Vierhuizen / ovl. 17-6-1865 te Ulrum ( V-39-161 )
  3. Jantje [Rijpkes] BEUKEMA geb. 19-9-1787 te Vierhuizen / ovl. 23-7-1856 te Vierhuizen ( V-39-162 )
  4. Klaas [Rijpkes] BEUKEMA geb. 9-2-1789 te Vierhuizen ( V-39-163 )
  5. Emke [Rijpkes] BEUKEMA ged. 31-10-1790 te Vierhuizen / ovl. 21-11-1823 te Ulrum ( V-39-164 )
  6. Rijpke [Rijpkes] BEUKEMA geb. 15-3-1794 te Vierhuizen / ovl. 22-8-1873 te Ulrum ( V-39-165 )

IV-15-88 Klaas [Mennes] BEUKEMA
geb. 22-4-1739 te Vierhuizen
ovl. 22-5-1831 te Ulrum, 92 jaar oud
zoon van: Menne [Rijpkes] BOIJKEMA
Jantje [Klaassen] _
( III-5-23 )
  Persoonlijke informatie
(562) Beroep: landbouwer te Oldenzijl en op Beusum te Vierhuizen (1776-1814). Overleden te Ulrum, begraven te Vierhuizen.

Rijks Archief Groningen: 43 c dd 22-11-1776:
Geert Melles verkoopt Beusum aan Claas Mennes Boijkema en Ludewe Geerts voor 8000 Car. gl. met "euvelganck" (overpad). De boerderij Beusum omvatte in 1814: Een huis met beklemming van 65 juk land (f201 vaste huur), 17 juk onbehuisd (f85) en 150 juk kwelder (f150).

(562) Van Klaas en zijn vrouw Ludewe is er een grafsteen op het kerkhof te Vierhuizen.
 
  Hij trouwde op 9-10-1767 te Vierhuizen met:  
  Ludewe [Geerts] MELIS
geb. 1743
ovl. 6-5-1813 te Vierhuizen
dochter van: Geert [Melles] _
Claesijn [Jacobs] _

  Persoonlijke informatie
Overleden te Vierhuizen (huisnr. 14).
Op haar grafsteen staat de text:
Op den 1e Maay 1813 stierf Geert Klaassens Beukema (zoon van Ludewe) in den ouderdom van 42 jaren, op den 6e dito stierf Ludewe Geerts in den ouderdom van ruim 70 jaren, zijnde de huisvrouw van Klaas Mennes Beukema en op den 8e dito stierf Mentke W. Cramer (kleinzoon van Ludewe, zoon van Jantje Klaassens Beukema) in de ouderdom van ruim 9 jaren.
Grafschrift:
"De dood die met zijn schepter zwaait
heeft hier drie menschen weggemaait
't was moeder zoon en haar kleinzoon
die wachten hier het godlyk loon
het geen dat haar is toegezeid
door jezus in de eeuwigheid." (Pathuis)
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje [Klaassens] BEUKEMA ged. 7-3-1769 te Uithuizermeeden (Oldenzijl) / ovl. 11-12-1851 te Eelde ( V-40-166 )
  2. Geert [Klaassens] BEUKEMA geb. 21-11-1770 te Oldenzijl / ovl. 1-5-1813 te Vierhuizen ( V-40-167 )
  3. Klaaske [Klaassens] BEUKEMA geb. 21-4-1776 te Vierhuizen / ovl. 10-4-1853 te Hornhuizen ( V-40-168 )
  4. Aaltje [Klaassens] BEUKEMA geb. 16-11-1777 te Vierhuizen / ovl. 23-2-1841 te Winsum ( V-40-169 )
  5. Grietie [Klaassens] BEUKEMA ged. 2-5-1779 te Vierhuizen ( V-40-170 )
  6. Miena [Klaassens] BEUKEMA ged. 30-5-1783 te Vierhuizen ( V-40-171 )

IV-15-89 Jan [Mennes] BEUKEMA
geb. 2-2-1744 te Vierhuizen
ovl. 20-12-1801 te Vierhuizen, 57 jaar oud
zoon van: Menne [Rijpkes] BOIJKEMA
Jantje [Klaassen] _
( III-5-23 )
  Persoonlijke informatie
(563) Beroep: landbouwer op Midhuizen (61 ha) te Vierhuizen (1793-1830).
 
  Hij trouwde op 6-5-1781 te Ulrum met:  
  Geertruida [Luies] DIJKHUIS
geb. 22-2-1754 te Vierhuizen
ovl. 5-12-1826 te Vierhuizen, 72 jaar oud
dochter van: Luie [Rennes] DIJKHUIS
Hillechien [Tonkens] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 3-3-1754 te Vierhuizen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Menne [Jans] BEUKEMA geb. 29-12-1781 te Vierhuizen / ovl. 21-12-1835 te Groningen ( V-41-172 )
  2. Lui [Jans] BEUKEMA geb. 25-8-1783 te Vierhuizen / ovl. 27-7-1805 te Vierhuizen ( V-41-173 )
  3. Rijpke [Jans] BEUKEMA geb. 7-8-1785 te Vierhuizen / ovl. 2-4-1826 te Vierhuizen ( V-41-174 )
  4. Klaas [Jans] BEUKEMA geb. 16-1-1789 te Vierhuizen / ovl. 13-12-1860 te Lancaster (New York, U.S.A.) ( V-41-175 )
  5. Jantje [Jans] BEUKEMA geb. 3-1-1792 te Vierhuizen / ovl. 21-2-1846 te Ulrum ( V-41-176 )

IV-15-90 Geeske [Mennes] BEUKEMA
ged. 23-12-1746 te Vierhuizen
dochter van: Menne [Rijpkes] BOIJKEMA
Jantje [Klaassen] _
( III-5-23 )
  Persoonlijke informatie
(564) Gedoopt 23-12-1746 te Vierhuizen. Begraven 24-8-1808.
 
  Zij trouwde met:  
  Jan [Pieters] STELMA
geb. 21-5-1746
ovl. 10-10-1795 te Vierhuizen, 49 jaar oud
zoon van: Pieter [Martens] _
Annegien [Hindrix] CAMPING

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op "Midhalm 1" te Vierhuizen (1771-1808).
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1776
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje [Jans] STELMA ged. 14-1-1781 te Vierhuizen / ovl. 17-5-1852 te Aduard (Den Ham) ( V-42-177 )
  2. Pieter [Jans] STELMA ged. 6-5-1783 te Vierhuizen / ovl. 6-4-1843 te Vierhuizen ( V-42-178 )
  3. Grietje STELMA geb. 26-11-1789 te Vierhuizen ( V-42-179 )

IV-16-91 Rijpke [Allerts] BOIJKEMA
ged. 16-4-1742 te Baflo (Den Andel)
dochter van: Allert [Rijpkes] BOIJKEMA
Anje [Jeltes] LAAN
( III-5-24 )
  Persoonlijke informatie
(571)
 

IV-16-92 Jelte [Allerts] BOIJKEMA
ged. 6-2-1746 te Baflo (Den Andel)
ovl. 1782 te Baflo (Den Andel)
zoon van: Allert [Rijpkes] BOIJKEMA
Anje [Jeltes] LAAN
( III-5-24 )
  Persoonlijke informatie
(572) Gedoopt 6-2-1746 te Den Andel. Beroep: smid te Den Andel.
 
  Hij trouwde op 9-12-1781 te Leens met:  
  Pieterke PIETERSE
geb. 1755 te Leens
ovl. 6-9-1829 te Baflo (Den Andel)

IV-16-93 Rijke [Allerts] BOIJKEMA
geb. 30-6-1748 te Baflo (Den Andel)
zoon van: Allert [Rijpkes] BOIJKEMA
Anje [Jeltes] LAAN
( III-5-24 )
  Persoonlijke informatie
(573)
 

IV-16-94 Lijzabeth [Allerts] BOIJKEMA
geb. 17-10-1751 te Baflo (Den Andel)
dochter van: Allert [Rijpkes] BOIJKEMA
Anje [Jeltes] LAAN
( III-5-24 )
  Persoonlijke informatie
(574)
 
  Zij trouwde op 24-5-1789 met:  
  Runje [Derks] _
  Persoonlijke informatie
Bij huwelijk afkomstig van 't Zandt.
 

IV-16-95 Rijpke [Alderts] BOIJKEMA
geb. 22-6-1755 te Den Andel
ovl. 10-10-1808 te Hornhuizen, 53 jaar oud
zoon van: Allert [Rijpkes] BOIJKEMA
Anje [Jeltes] LAAN
( III-5-24 )
  Persoonlijke informatie
(575) (P) Beroep: smid te Hornhuizen (ook: Kloosterburen)
 
  Hij trouwde (1) op 8-5-1781 te Den Andel met:  
  Grietje [Freerks] _
geb. te Nijenklooster
ovl. 22-2-1794 te Kloosterburen
  Uit deze relatie  
  1. Allert [Rijpkes] BEUKEMA geb. 4-5-1783 te Hornhuizen / ovl. 13-7-1852 te Leens ( V-43-180 )
  2. Freerk [Rijpkes] BEUKEMA geb. 14-3-1787 te Kloosterburen / ovl. 3-7-1852 te Vries ( V-43-181 )
  3. Jelte [Rijpkes] BEUKEMA geb. 9-3-1790 te Kloosterburen / ovl. 2-8-1869 te Westernieland ( V-43-182 )
  Hij trouwde (2) op 25-10-1795 te Kloosterburen met:  
  Grietje [Wijbrands] van DIJKEN
geb. 23-9-1770 te Pieterburen
ovl. 23-8-1846 te Winsum, 75 jaar oud
dochter van: Wijbrand [Jans] _
Anje [Jacobs] _

  Uit deze relatie  
  1. Anje [Rijpkes] BUIKEMA geb. 27-7-1800 te Kloosterburen / ovl. 26-1-1878 te Winsum ( V-43-183 )
  2. Wijbrand [Rijpkes] BUIKEMA geb. 11-5-1802 te Kloosterburen / ovl. 12-1-1860 ( V-43-184 )
  3. Hendrik [Rijpkes] BUIKEMA geb. 1-9-1805 te Mensingeweer / ovl. 6-10-1866 te Mensingeweer ( V-43-185 )

IV-16-96 Rijke [Allerts] BOIJKEMA
geb. 31-7-1757 te Baflo (Den Andel)
zoon van: Allert [Rijpkes] BOIJKEMA
Anje [Jeltes] LAAN
( III-5-24 )
  Persoonlijke informatie
(576)
 

IV-16-97 Hendrik [Allerts] BEUKEMA
geb. 9-12-1759 te Den Andel
ovl. 2-7-1828 te Leens, 68 jaar oud
zoon van: Allert [Rijpkes] BOIJKEMA
Anje [Jeltes] LAAN
( III-5-24 )
  Persoonlijke informatie
(577)(R) Beroep: smid te Warfhuizen
 
  Hij trouwde op 13-9-1786 te Warfhuizen of Leens met:  
  Janna [Tjallings] ZEILINGA
ged. 28-9-1766
ovl. 4-6-1832 te Warfhuizen
dochter van: Tjalling [Harms] _
Anje [Jans] _

  Uit deze relatie  
  1. Anje [Hendriks] BEUKEMA geb. 30-9-1787 te Schouwerzijl / ovl. 30-12-1863 te Schouwerzijl ( V-44-186 )
  2. Tjaakje [Hendriks] BEUKEMA geb. 5-5-1790 te Schouwerzijl / ovl. 14-4-1812 te Schouwerzijl (OA-23) ( V-44-187 )
  3. Lijzabeth BEUKEMA ged. 26-5-1793 te Schouwerzijl / ovl. 7-5-1855 te Schouwerzijl ( V-44-188 )
  4. Aldert [Hindriks] BEUKEMA geb. 27-3-1796 te Schouwerzijl / ovl. 22-5-1823 te Vliedorp ( V-44-189 )
  5. Tjalling [Hindriks] BEUKEMA geb. 25-11-1798 te Warfhuizen / ovl. 3-3-1830 te Schouwerzijl ( V-44-190 )
  6. Rijpke [Hendriks] BUIKEMA geb. 4-4-1802 te Warfhuizen / ovl. te Grand Haven (Michigan, U.S.A.) ( V-44-191 )

IV-17-98 Jurjen [Jans] _
ged. 10-6-1738
zoon van: Jan [Jurjens] DIJK
Grietje [Rijpkes] BEUKEMA

( III-5-25 )
  Persoonlijke informatie
(581) Gedoopt 10-6-1738 te Zoutkamp. Beroep: houtkoper te Winsum.
 
  Hij trouwde (1) op 4-10-1764 te Vierhuizen met:  
  Martje [Alberts] _
  Persoonlijke informatie
Afkomstig van Ulrum
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Jurjens] _ ged. 30-9-1765 ( V-45-192 )
  2. Albert [Jurjens] _ ged. 30-11-1767 ( V-45-193 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Grietje [Kornelis] _
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Jurjens] _ ged. 15-11-1789 ( V-45-194 )
  2. Peter [Jurjens] _ ged. 16-9-1792 ( V-45-195 )
  3. Ludewe [Jurjens] _ ged. 29-11-1795 ( V-45-196 )
  4. Thomas [Jurjens] _ ged. 27-5-1798 ( V-45-197 )
  5. Antje [Jurjens] _ geb. 8-7-1802 ( V-45-198 )

IV-17-99 Rijpke [Jans] BEUKEMA
ged. 13-11-1741 te Vierhuizen
zoon van: Jan [Jurjens] DIJK
Grietje [Rijpkes] BEUKEMA

( III-5-25 )
  Persoonlijke informatie
(582) Gedoopt 13-11-1741 te Vierhuizen. Familienaam overgenomen van zijn moeder. Beroep: landbouwer te Vierhuizen.
 
  Hij trouwde op 16-11-1774 te Vierhuizen met:  
  Eltje [Arends] BOSVELD
dochter van: Arend [Cornelis] BOSVELD
Trientje [Abels] _

  Persoonlijke informatie
Blijkens inventarisatie op 19-11-1783 bezat Eltje Bosveld van toen wijlen Rijpke Jans een huis met winkel te Zoutkamp Dfl 675,00. Verder 8 juk land in de plaats van Menne Rijpkes, weduwe te Vierhuizen, onverscheiden geschat op Dfl 831,00 en Dfl 250,00 aan contante penningen. Kinderen Geeske 7 jaar en Jan 3 jaar oud.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan BEUKEMA ged. 8-10-1775 te Vierhuizen ( V-46-199 )
  2. Geeske [Rijpkes] BEUKEMA ged. 23-2-1777 te Vierhuizen / ovl. 3-3-1814 te Ulrum ( V-46-200 )
  3. Jan [Rijpkes] BEUKEMA ged. 11-2-1781 te Vierhuizen ( V-46-201 )

IV-17-100 Meiske [Lieuwes] BEUKEMA
ged. 14-3-1755 te Zoutkamp
ovl. 21-3-1835 te Zoutkamp
dochter van: Lieuwe [Ipes] _
Grietje [Rijpkes] BEUKEMA

( III-5-25 )
  Persoonlijke informatie
(583) Gedoopt 14-3-1755 te Vierhuizen.
 
  Zij trouwde op 23-7-1774 te Ulrum met:  
  Harm [Jacobs] RIJZEKAMP
geb. ca 1749
ovl. 2-3-1826 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Jacob [Lues] _
Maria [Jacobs] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook Riezekamp. Beroep: schipper (o.a. 1819) te Zoutkamp.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje [Harms] RIJZEKAMP BEUKEMA ged. 1-2-1778 te Vierhuizen / ovl. 12-12-1848 te Leens (Warfhuizen) (OA-124) ( V-47-202 )
  2. Marieke [Harms] RIJZEKAMP ged. 27-4-1780 te Vierhuizen ( V-47-203 )
  3. Berendje RIJZEKAMP ged. 16-3-1783 te Vierhuizen ( V-47-204 )
  4. Berendje RIJZEKAMP geb. 11-8-1785 te Vierhuizen / ovl. 6-6-1849 te Vierhuizen ( V-47-205 )
  5. Welmoet [Harms] RIJZEKAMP geb. 2-3-1788 te Zoutkamp / ovl. 26-4-1828 te Zoutkamp ( V-47-206 )
  6. Jacobje RIJZEKAMP geb. 5-1-1791 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 12-3-1841 te Ulrum ( V-47-207 )
  7. Lieuwe RIJZEKAMP geb. 17-2-1794 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 24-11-1824 te Ulrum (Zoutkamp) ( V-47-208 )
  8. Aaltje RIJZEKAMP geb. 7-3-1797 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 7-10-1833 te Ulrum (Zoutkamp) ( V-47-209 )

IV-17-101 Welmoed [Lieuwes] BEUKEMA
ged. 8-1-1758 te Zoutkamp
ovl. 11-1-1803 te Zoutkamp, 45 jaar oud
dochter van: Lieuwe [Ipes] _
Grietje [Rijpkes] BEUKEMA

( III-5-25 )
  Persoonlijke informatie
(584) Gedoopt 8-1-1758 te Vierhuizen.
 
  Zij trouwde op 22-6-1781 met:  
  Albert [Juurts] ZWART
ged. 25-9-1749 te Vierhuizen
ovl. 28-8-1809 te Zoutkamp, 59 jaar oud
zoon van: Juurt [Willems] _
Geeske [Alberts] BEUKEMA
fam. 67: ( III-1-5 )
( IV-10-55 )
  Persoonlijke informatie
(5112) Gedoopt 25-9-1749 in Vierhuizen. Beroep: schipper te Zoutkamp (o.a. 1820).
 
  Bij het huwelijk
Registratie: 22-06-1781, Grote en Kleine Reedschap
Bruidegom Albert Juirts
Bruid Welmoet Lieuwes

Bruidegoms zijde Juirt Willems, vader
Bruidegoms zijde Abel Juirts, halfbroer en sibbe voogd
Bruidegoms zijde Swaantjen Tonnis, aangetrouwde halfzuster, e.v. Abel Juirts
Bruidegoms zijde Enne Louwes, zwager en voormond
Bruidegoms zijde Jacob Liefferts, vreemde voogd over bruidegoms voorkinderen bij Grietje Louwe
Bruidegoms zijde Grietje Louwes, overleden echtgenote

Bruids zijde Lieuwe IJpes, vader
Bruids zijde Rijpke Jans, halfbroer
Bruids zijde Harm Jacobs, zwager

Bron Hunsingo - Register van huwelijkscontracten
Collectie huwelijkscontracten (toegang 734)
Inventarisnummer 612, folio 203
 
  Uit deze relatie  
  1. Juurt [Alberts] ZWART geb. ca 1786 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 4-2-1841 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-5) fam. 67: ( V-2-9 )
  2. Grietje [Alberts] ZWART ged. 15-4-1787 te Vierhuizen fam. 67: ( V-2-10 )
  3. Geeske [Alberts] ZWART geb. 30-3-1789 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 30-1-1846 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 67: ( V-2-11 )
  4. Maiske [Alberts] ZWART geb. 10-7-1791 te Zoutkamp / ovl. 11-12-1870 te Ulrum fam. 67: ( V-2-12 )
  5. Aaltje [Alberts] ZWART geb. 24-2-1794 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 18-5-1857 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 67: ( V-2-13 )
  6. Wilmina [Alberts] ZWART geb. ca 1796 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 16-12-1867 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 67: ( V-2-14 )

IV-17-102 Aaltje [Liewes] BEUKEMA
geb. ca 1763 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 28-12-1823 te Ulrum
dochter van: Lieuwe [Ipes] _
Grietje [Rijpkes] BEUKEMA

( III-5-25 )
  Persoonlijke informatie
(585) Beroep: dagloonersche (1830).
 
  Zij trouwde op 11-4-1784 te Vierhuizen met:  
  Teke [Nannes] WAGENVELD
geb. 1758 te Grootegast (Eibersburen)
ovl. 30-8-1828 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Nanne [Tekes] _
Aaltje [Renses] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1758 te Eibersburen (Grootegast). Beroep: schipper te Zoutkamp.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hijlktje [Teekes] WAGENVELD geb. 21-2-1800 te Ulrum (Zoutkamp) ( V-49-216 )
  2. Liewe [Teekes] WAGENVELD geb. ca 1802 te Ulrum (Zoutkamp) ( V-49-217 )

IV-18-103 Meiske [Jacobs] BOIJKEMA
ged. 22-8-1740 te Vierhuizen
ovl. 10-2-1827 te Ulrum (Zoutkamp), 86 jaar oud
dochter van: Jacob [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Jacobs Lubberts] _
( III-5-26 )
  Persoonlijke informatie
(591)
 
  Zij trouwde met:  
  Jurjen [Pieters] FRIKS
ged. 25-12-1728 te Vierhuizen
ovl. 14-2-1807 te Zoutkamp, 78 jaar oud
zoon van: Pieter [Friks] <FRIKS>
Martjen [Jurriens] _
fam. 63: ( III-2-12 )
  Persoonlijke informatie
Geboren op Menneweer. Gedoopt 25-12-1728 te Vierhuizen. Beroep: kofschipper te Zoutkamp.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1761
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Jurjens] FRIK geb. ca 1768 te Zoutkamp / ovl. 2-5-1848 te Vierhuizen fam. 63: ( V-5-17 )
  2. Martje [Jurjens] _ geb. ca 1773 te Zoutkamp / ovl. 28-9-1847 te Vierhuizen fam. 63: ( V-5-18 )
  3. Attje [Jurjens] _ ged. 10-3-1780 te Zoutkamp / ovl. 10-3-1851 te Leens fam. 63: ( V-5-19 )

IV-18-104 Rijpke [Jacobs] BOIJKEMA
ged. 13-11-1743 te Vierhuizen
ovl. 25-2-1818 te Vierhuizen
zoon van: Jacob [Rijpkes] BOIJKEMA
Martje [Jans] _
( III-5-26 )
  Persoonlijke informatie
(592) Gedoopt 13-11-1743 te Vierhuizen. Beroep: landbouwer op "Klein Midhuizen" (54 juk met kwelder en 15 juk) te Vierhuizen (1782 - 1817). Rijpke had "Klein Midhuizen" op 25-5-1782 in zijn erfdeel kunnen nemen voor F 9000,- (R.A.XLIII,c4). Hij verkocht "Klein Midhuizen" in 1817 aan J. Loots.
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Eilke [Jans] _
ged. 20-6-1751 te Vierhuizen
dochter van: Ide [Clasen] _
Eltje [Jacobs] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 20-6-1751 te Vierhuizen.
 
  Bij het huwelijk
Gehuwd in 1782 (H.C.: R.A. 43 c4 van 12-4-1782)
 
  Hij trouwde (2) met:  
  Hijlkjen [Harms] _
ovl. 1787
dochter van: Harm [Lammerts] _
Grietje [Harms] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche. Overl. december 1787.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hijlkjen [Rijpkes] BOIJKEMA geb. 3-12-1787 te Vierhuizen / ovl. 25-4-1842 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-15) ( V-51-222 )
  Hij trouwde (3) op 2-3-1792 te Ulrum met:  
  Martjen [Willems] FABER
ged. 4-3-1759 te Vierhuizen
ovl. 6-8-1821 te Vierhuizen
dochter van: Willem [IJmes] FABER
Martje [Jans] BOIJKEMA

( IV-3-13 )
  Persoonlijke informatie
(c41) Beroep: landbouwersche
 
  Uit deze relatie  
  1. Martje [Rijpkes] BOIJKEMA geb. 4-12-1786 te Vierhuizen / ovl. 4-3-1857 te Baflo ( V-51-221 )
  2. Trientje [Rijpkes] BEUKEMA geb. 5-6-1794 te Vierhuizen / ovl. 11-7-1833 te Ulrum (Vierhuizen) (OA-30) ( V-51-223 )
  3. Jacob [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 22-2-1796 te Vierhuizen / ovl. 16-9-1843 te Vierhuizen ( V-51-224 )

IV-18-105 Jan [Jacobs] BOIJKEMA
ged. 23-9-1745 te Vierhuizen
ovl. 12-4-1809 te Eenrum
zoon van: Jacob [Rijpkes] BOIJKEMA
Martje [Jans] _
( III-5-26 )
  Persoonlijke informatie
(593) (S) Beroep: landbouwer te Vierhuizen en daarna te Eenrum.
Na 1811 noemde hij zich Beukema.
 
  Hij trouwde te Vierhuizen met:  
  Pieterke [Rijkes] BEUKEMA
ged. 20-9-1746 te Vierhuizen
ovl. 1-9-1814 te Eenrum
dochter van: Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Jans] _
( IV-5-25 )
  Persoonlijke informatie
(4521) Gedoopt 20-9-1746 te Vierhuizen
 
  Bij het huwelijk
huwelijk ca 1769
 
  Uit deze relatie  
  1. Martje [Jans] BEUKEMA ged. 9-3-1770 te Vierhuizen / ovl. 20-7-1842 te Ulrum (Zoutkamp) ( V-52-225 )
  2. Trientje [Jans] BEUKEMA ged. 5-3-1775 te Vierhuizen / ovl. 28-3-1858 te Ulrum (Zoutkamp) ( V-52-226 )
  3. Eltje [Jans] BOIKEMA ged. 4-10-1779 te Vierhuizen / ovl. 6-3-1852 te Eenrum ( V-52-227 )
  4. Jakob [Jans] BOIKEMA ged. 27-1-1782 te Vierhuizen / ovl. 14-4-1818 te Westernieland ( V-52-228 )
  5. Jan [Jans] BEUKEMA geb. 17-1-1791 te Eenrum / ovl. 25-5-1847 te Eenrum ( V-52-229 )

IV-18-106 Trijntje [Jacobs] BEUKEMA
ged. 15-4-1748 te Vierhuizen
ovl. 21-1-1809
dochter van: Jacob [Rijpkes] BOIJKEMA
Martje [Jans] _
( III-5-26 )
  Persoonlijke informatie
(594) Gedoopt 15-4-1748 te Vierhuizen.
 
  Zij trouwde op 17-4-1776 te Ulrum met:  
  Harmannus BERGHUIS
ged. 19-6-1742 te Ulrum (Niekerk)
ovl. te Vierhuizen
zoon van: Jacobus BERGHUIS
Jantje [Hendriks] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-6-1742 te Niekerk (Ulrum). Beroep: eigenaar/landbouwer op Menkemaheerd (1782-1804) te Vierhuizen.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijkscontract: Rijksarchief 43 c2 dd 17-4-1776 te Ulrum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacobus BERGHUIS ged. 13-3-1778 te Vierhuizen / ovl. 28-3-1821 te Vierhuizen ( V-53-230 )
  2. Jacob [Harmannus] BERGHUIS ged. 11-2-1781 te Vierhuizen / ovl. 28-3-1821 te Vierhuizen ( V-53-231 )
  3. Jantje BERGHUIS ged. 14-9-1783 te Vierhuizen ( V-53-232 )
  4. Martje BERGHUIS ged. 21-4-1786 te Vierhuizen / ovl. 30-4-1786 ( V-53-233 )
  5. Luikje BERGHUIS ged. 18-9-1787 te Vierhuizen / ovl. 28-9-1787 ( V-53-234 )

IV-18-107 Eltje [Jacobs] BOIJKEMA
ged. 12-8-1753
ovl. 1786 te Vierhuizen
dochter van: Jacob [Rijpkes] BOIJKEMA
Martje [Jans] _
( III-5-26 )
  Persoonlijke informatie
(595) Begraven te Vierhuizen op 23-10-1786.
 
  Zij trouwde op 12-4-1782 te Ulrum met:  
  Lammert [Helprichs] <DIJKSTRA>
ged. 13-3-1757 te Vierhuizen
ovl. 2-2-1807 te Vierhuizen
zoon van: Helprich [Klaassen] <DIJKSTRA>
Trijntje [Lammerts] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-3-1757 te Vierhuizen.
Beroep: landbouwer op ''Blamaheerd'' te Niekerk (1782-1786), daarna op ''Menneweer-1'' (28 ha) te Vierhuizen (1786-1807).
Grafschrift (graf niet meer aanwezig:
''Een vader waard dien naam te dragen
een braaf en lievend' echtgenoot
de liefd' en achting zijner magen
een ware vriend in nood en dood
een eerlijk man in allen handel
een vriend van godsdienst en de kerk
een voorbeeld in den christenwandel
rust onder dezen blaauwen zerk.''
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje [Lammerts] _ ged. 16-12-1782 te Niekerk ( V-54-235 )
  2. Jacob [Lammerts] DIJKSTRA ged. 17-10-1784 te Niekerk / ovl. 20-5-1839 te Ulrum ( V-54-236 )

IV-18-108 Jacob BEUKEMA
ged. 28-2-1756
ovl. te Vierhuizen
zoon van: Jacob [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Jacobs Lubberts] _
( III-5-26 )
  Persoonlijke informatie
(596)
 

IV-19-109 Meiske [Tjarks] BOIJKEMA
ged. 23-12-1742
dochter van: Tjark [Rijpkes] BOIJKEMA
Hendrikje [Pieters] _
( III-5-27 )
  Persoonlijke informatie
(5a1) Gedoopt 23-12-1742 te Leens. Jong overleden.
 

IV-19-110 Pieter [Tjarks] BOIJKEMA
ged. 10-12-1747
zoon van: Tjark [Rijpkes] BOIJKEMA
Hendrikje [Pieters] _
( III-5-27 )
  Persoonlijke informatie
(5a2) Gedoopt 10-12-1747 te Hornhuizen. Jong overleden.
 

IV-19-111 Rijpke [Tjarks] BOIJKEMA
ged. 11-5-1750 te Hornhuizen
ovl. 1807
zoon van: Tjark [Rijpkes] BOIJKEMA
Hendrikje [Pieters] _
( III-5-27 )
  Persoonlijke informatie
(5a3) Gedoopt 11-5-1750 te Hornhuizen. Beroep: arbeider te Niehove, schipper.
 
  Hij trouwde met:  
  Grietje [Dates] BAKEMA
geb. 1773
ovl. 22-10-1826 te Niehove
dochter van: Date [Hendriks] _
Anje [Harms] _

  Uit deze relatie  
  1. Henderika [Rijpkes] BEUKEMA ged. 15-3-1801 / ovl. 9-12-1839 te Niehove ( V-55-237 )
  2. Hindrikje [Rijpkes] BEUKEMA geb. 15-10-1804 te Niehove / ovl. 7-10-1877 te Grijpskerk ( V-55-238 )

IV-19-112 Willem [Tjarks] BOIJKEMA
ged. 7-10-1753
zoon van: Tjark [Rijpkes] BOIJKEMA
Hendrikje [Wilms] _
( III-5-27 )
  Persoonlijke informatie
(5a4) (T) Gedoopt 7-10-1753 te Vierhuizen
 

IV-19-113 Pieter [Tjarks] BOIJKEMA
ged. 14-12-1755
ovl. te Zoutkamp
zoon van: Tjark [Rijpkes] BOIJKEMA
Hendrikje [Wilms] _
( III-5-27 )
  Persoonlijke informatie
(5a5) Gedoopt 14-12-1755 te Vierhuizen.
 
  Hij trouwde op 21-4-1782 te Ulrum met:  
  Dieuwerke [Gerrits] DROOL
  Persoonlijke informatie
Afkomstig uit Ulrum
 
  Bij het huwelijk
Ondertrouw 20-3-1782 te Ulrum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerrit [Pieters] BOIJKEMA geb. 22-12-1782 te Vierhuizen ( V-56-239 )

IV-19-114 Cornelis [Tjarks] BOIJKEMA
ged. 19-2-1758 te Vierhuizen
zoon van: Tjark [Rijpkes] BOIJKEMA
Hendrikje [Wilms] _
( III-5-27 )
  Persoonlijke informatie
(5a6) (W) Gedoopt 19-2-1758 te Vierhuizen.
 
  Hij trouwde te Amsterdam met:  
  Trijntje [Jacobs] _
  Persoonlijke informatie
Wonende wijk B nr 198 te Hoogeveen.
 
  Bij het huwelijk
Ondertrouw 21-12-1787 in Amsterdam.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacob [Tjerks] BEUKEMA ged. 3-1-1790 / ovl. 21-8-1875 te Hoogeveen ( V-57-240 )

IV-19-115 Meiske [Tjarks] BOIJKEMA
ged. 17-4-1763
dochter van: Tjark [Rijpkes] BOIJKEMA
Hendrikje [Wilms] _
( III-5-27 )
  Persoonlijke informatie
(5a7) Gedoopt 17-4-1763 te Vierhuizen. Jong overleden.
 

IV-19-116 Meiske [Tjarks] BOIJKEMA
ged. 5-4-1767
dochter van: Tjark [Rijpkes] BOIJKEMA
Hendrikje [Wilms] _
( III-5-27 )
  Persoonlijke informatie
(5a8) Gedoopt 5-4-1767 te Vierhuizen.
 

IV-20-117 Cornelis [Allerts] _
ged. 25-3-1731 te Baflo (Rasquert)
zoon van: Allerd [Cornelis] _
Anje [Reijners] _
( III-6-35 )
  Persoonlijke informatie
(651) Gedoopt 25-3-1731 te Baflo.
 

IV-20-118 Ebeltje [Allerts] _
ged. 8-2-1733 te Baflo (Rasquert)
dochter van: Allerd [Cornelis] _
Anje [Reijners] _
( III-6-35 )
  Persoonlijke informatie
(652) Gedoopt 8-2-1733 te Baflo.
 

IV-20-119 Reinder [Alderts] BOIKEMA
ged. 24-11-1737 te Baflo (Rasquert)
ovl. 1809 te Eenrum (Westernieland)
zoon van: Allerd [Cornelis] _
Anje [Reijners] _
( III-6-35 )
  Persoonlijke informatie
(653) (h) Gedoopt 24-11-1737 te Baflo. Overleden januari 1809. Begraven 17-1-1809 te Westernieland.
 
  Hij trouwde met:  
  Jantje [Mennes] _
ged. 27-9-1739 te Eenrum (Westernieland)
ovl. 11-1-1823 te Eenrum (Westernieland), 83 jaar oud
dochter van: Menne [Gabriels] _
Jantjen [Thomas] _

  Bij het huwelijk
Huwelijks datum onbekend. Voor 1672 is waarschijnlijk
 
  Uit deze relatie  
  1. Aldert [Reinders] BOIKEMA ovl. 8-1-1811 te Eenrum ( V-58-241 )
  2. Menne [Reinders] BUIKEMA geb. 28-1-1766 te Eenrum (Westernieland) / ovl. 14-11-1790 te Eenrum ( V-58-242 )
  3. Eisse [Reinders] BUIKEMA ged. 20-1-1771 te Westernieland / ovl. 2-3-1826 te Westernieland ( V-58-243 )

  Generatie V  
V-1-1 Lijsbeth [Berends] _
ged. 18-5-1755 te Vliedorp
dochter van: Berend [Luitjes] _
Mentje [Rijpkes] BOIJKEMA

( IV-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook: Elizabeth.
Gedoopt 18-5-1755 te Niekerk.
 
  Zij trouwde met:  
  Pieter [Onnes] _
ovl. te Vliedorp

V-1-2 Luikje [Berends] _
ged. 1-5-1757 te Vliedorp
ovl. 9-4-1826 te Vierhuizen, 68 jaar oud
dochter van: Berend [Luitjes] _
Mentje [Rijpkes] BOIJKEMA

( IV-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-5-1757 te Niekerk.
 
  Zij trouwde te Niekerk met:  
  Menne [Jans] _
ged. 7-9-1760 te Ulrum
ovl. 17-12-1802 te Vierhuizen, 42 jaar oud
zoon van: Jan [Peters] _
Grietje [Cornelis] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-9-1760 te Ulrum.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk oktober 1783.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje [Mennes] LUIKEN geb. 13-11-1784 te Zoutkamp / ovl. 22-10-1869 te Vierhuizen ( VI-1-1 )

V-1-3 Luitje [Berends] _
ged. 19-7-1761
zoon van: Berend [Luitjes] _
Mentje [Rijpkes] BOIJKEMA

( IV-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-7-1761 te Niekerk
 

V-2-4 Luitje [Cornelis] _
ged. 10-11-1765 te Niekerk
zoon van: Cornelis [Luitjens] _
Anje [Rijpkes] BOIJKEMA

( IV-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-11-1765 te Niekerk
 

V-2-5 Rijpke [Cornelis] _
ged. 11-9-1768 te Niekerk
zoon van: Cornelis [Luitjens] _
Anje [Rijpkes] BOIJKEMA

( IV-2-6 )

V-2-6 Jan [Cornelis] _
ged. 2-12-1770 te Niekerk
zoon van: Cornelis [Luitjens] _
Anje [Rijpkes] BOIJKEMA

( IV-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-12-1770 te Niekerk.
 

V-2-7 Lijsbeth [Cornelis] _
ged. 23-1-1774 te Niekerk
ovl. 20-11-1813
dochter van: Cornelis [Luitjens] _
Anje [Rijpkes] BOIJKEMA

( IV-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-1-1774 te Niekerk.
 

V-2-8 Rijpke [Cornelis] _
ged. 13-10-1776 te Niekerk
zoon van: Cornelis [Luitjens] _
Anje [Rijpkes] BOIJKEMA

( IV-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-10-1776 te Niekerk.
 

V-3-9 Rijpke [Jans] BOS
ged. 7-12-1777 te Niekerk
zoon van: Jan [Rijpkes] BOS
Aelke [Balsters] _
( IV-2-7 )
  Persoonlijke informatie
(3241) Rijpke werd op de rechtdag te Ulrum op 19-3-1802 veroordeeld tot het betalen van een boete van 6 daalders omdat hij zich op 11-3-1802 slecht gedragen had en tot betaling van f 60-16-.. voor breuk en kosten. De uitsprak op 30-4-1802 was: betaling van 2 daalders en de kosten van het proces.
 

V-3-10 Anje [Jans] BOS
ged. 26-12-1780 te Niekerk
dochter van: Jan [Rijpkes] BOS
Aelke [Balsters] _
( IV-2-7 )
  Persoonlijke informatie
(3242) Gedoopt 26-12-1780 te Niekerk.
 

V-3-11 Stientje [Jans] BOS
ged. 8-8-1784 te Niekerk
dochter van: Jan [Rijpkes] BOS
Aelke [Balsters] _
( IV-2-7 )
  Persoonlijke informatie
(3243) Gedoopt 8-8-1784 te Niekerk.
 

V-3-12 Aaltje [Jans] BOS
ged. 3-12-1786 te Niekerk
ovl. 15-8-1852 te Winsum
dochter van: Jan [Rijpkes] BOS
Aelke [Balsters] _
( IV-2-7 )
  Persoonlijke informatie
(3244) Gedoopt 3-12-1786 te Niekerk.
 
  Zij trouwde op 13-6-1813 te Adorp met:  
  Reinder [Jans] BRANDS
ged. 27-11-1791 te Sauwerd
ovl. 9-5-1857 te Winsum
zoon van: Jan [Cornelis] BRANDS
Grietje [Reinders] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 27-11-1791
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje BRANDS geb. 10-4-1814 te Sauwerd / ovl. 13-5-1841 te Sauwerd ( VI-2-2 )
  2. Ailke BRANDS geb. 27-7-1817 te Sauwerd / ovl. 28-3-1885 te Sauwerd ( VI-2-3 )
  3. Jan BRANDS geb. 8-10-1819 te Sauwerd / ovl. 24-1-1848 te Winsum ( VI-2-4 )
  4. Jan [Bos] BRANDS geb. 30-6-1822 te Winsum / ovl. 24-2-1846 te Winsum ( VI-2-5 )
  5. Kornelis BRANDS geb. 1-5-1825 te Winsum / ovl. 18-1-1901 te Winsum ( VI-2-6 )
  6. Kostina BRANDS geb. 26-3-1829 te Winsum / ovl. 24-3-1860 te Rasquert ( VI-2-7 )

V-4-13 Martje [Harms] BEUKEMA
ged. 31-12-1786
ovl. 28-5-1850 te Leens
dochter van: Harm [Jans] BEUKEMA
Trijntje [Pieters] _
( IV-3-11 )
  Persoonlijke informatie
(c21)
 
  Zij trouwde op 9-12-1810 te Leens met:  
  Pieter [Boeles] SLOTEMA
ged. 1-4-1787
ovl. 1848
zoon van: Boele [Clasens] _
Trijntje [Clasens] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner te Vierhuizen en Leens.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje [Pieters] SLOTEMA geb. 29-8-1814 te Vierhuizen / ovl. 26-1-1898 te Leens ( VI-3-8 )
  2. Trienje SLOTEMA geb. ca 1825 te Leens ( VI-3-9 )
  3. Klaas SLOTEMA geb. 14-9-1828 te Leens ( VI-3-10 )

V-4-14 Jan [Rijkes] BUIKEMA
geb. 22-3-1795 te Kloosterburen (Hornhuizen)
ovl. 5-2-1867 te Uithuizen, 71 jaar oud
zoon van: Harm [Jans] BEUKEMA
Trijntje [Pieters] _
( IV-3-11 )
  Persoonlijke informatie
(c24) Beroep: landbouwer te Hornhuizen, o.a. 1820 - 1825 op "Berweelen", later arbeider te Eppenhuizen en dagloner (1827, 1829, 1844, 1845).
 
  Hij trouwde op 30-5-1818 te Kloosterburen (HA-4) met:  
  Aafke [Jannes] BORGMAN
geb. 14-12-1801 te Ulrum
ovl. 1-6-1880 te Usquert (OA-22), 78 jaar oud
dochter van: Jannes [Klasen] BORGMAN
Martje [Pieters] WIERENGA
fam. 71: ( II-1-9 )
  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwersche (1823, 1825), daglonersche (1827), dagloonster (1844).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep bruid: boerendochter; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 23 jaar; bruid 16 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm [Jans] BUIKEMA geb. 15-9-1819 te Kloosterburen (Hornhuizen) ( VI-4-11 )
  2. Willem [Jans] BUIKEMA geb. 17-6-1821 te Eenrum (Klooosterburen) / ovl. 6-12-1845 te Uithuizen ( VI-4-12 )
  3. Johannes BUIKEMA geb. 15-2-1823 te Kloosterburen (Hornhuizen) (GA-10) / ovl. 17-7-1829 te Kloosterburen (OA-29) ( VI-4-13 )
  4. Jan BUIKEMA geb. 7-2-1825 te Kloosterburen (Hornhuizen) (GA-2) ( VI-4-14 )
  5. Martje BUIKEMA geb. 11-12-1827 te Kloosterburen (GA-36) ( VI-4-15 )
  6. Johannes [Jans] BUIKEMA geb. 13-12-1833 te Eppenhuizen / ovl. 17-8-1910 te Kantens ( VI-4-16 )
  7. Stientje [Jans] BEUKEMA geb. 7-12-1838 te Uithuizen / ovl. 5-6-1837 te Uithuizen ( VI-4-17 )
  8. Klaas BUIKEMA geb. 16-3-1845 te Uithuizen (GA-26) / ovl. 16-10-1929 te Smallingerland ( VI-4-18 )

V-5-15 Martjen [Willems] FABER
ged. 4-3-1759 te Vierhuizen
ovl. 6-8-1821 te Vierhuizen
dochter van: Willem [IJmes] FABER
Martje [Jans] BOIJKEMA

( IV-3-13 )
  Persoonlijke informatie
(c41) Beroep: landbouwersche
 
  Zij trouwde op 2-3-1792 te Ulrum met:  
  Rijpke [Jacobs] BOIJKEMA
ged. 13-11-1743 te Vierhuizen
ovl. 25-2-1818 te Vierhuizen
zoon van: Jacob [Rijpkes] BOIJKEMA
Martje [Jans] _
( III-5-26 )
  Persoonlijke informatie
(592) Gedoopt 13-11-1743 te Vierhuizen. Beroep: landbouwer op "Klein Midhuizen" (54 juk met kwelder en 15 juk) te Vierhuizen (1782 - 1817). Rijpke had "Klein Midhuizen" op 25-5-1782 in zijn erfdeel kunnen nemen voor F 9000,- (R.A.XLIII,c4). Hij verkocht "Klein Midhuizen" in 1817 aan J. Loots.
 
  Uit deze relatie  
  1. Martje [Rijpkes] BOIJKEMA geb. 4-12-1786 te Vierhuizen / ovl. 4-3-1857 te Baflo ( V-51-221 )
  2. Trientje [Rijpkes] BEUKEMA geb. 5-6-1794 te Vierhuizen / ovl. 11-7-1833 te Ulrum (Vierhuizen) (OA-30) ( V-51-223 )
  3. Jacob [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 22-2-1796 te Vierhuizen / ovl. 16-9-1843 te Vierhuizen ( V-51-224 )

V-5-16 Rembartus FABER
ged. 23-11-1760 te Vierhuizen
zoon van: Willem [IJmes] FABER
Martje [Jans] BOIJKEMA

( IV-3-13 )
  Persoonlijke informatie
(c42)
 

V-5-17 Jan FABER
ged. 25-9-1763 te Vierhuizen
zoon van: Willem [IJmes] FABER
Martje [Jans] BOIJKEMA

( IV-3-13 )
  Persoonlijke informatie
(c43)
 

V-5-18 Sijkje FABER
ged. 22-5-1768 te Vierhuizen
dochter van: Willem [IJmes] FABER
Martje [Jans] BOIJKEMA

( IV-3-13 )
  Persoonlijke informatie
(c44)
 

V-5-19 Rijke FABER
ged. 24-8-1773 te Vierhuizen
zoon van: Willem [IJmes] FABER
Martje [Jans] BOIJKEMA

( IV-3-13 )
  Persoonlijke informatie
(c45)
 

V-6-20 Martje [Jans] BEUKEMA
ged. 15-12-1776 te Hornhuizen
dochter van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Anna [Clasen] _
( IV-3-16 )
  Persoonlijke informatie
(c71) Gedoopt 15-12-1776 in Hornhuizen.
 

V-6-21 Jan [Rijkes] BEUKEMA
ged. 8-2-1778 te Hornhuizen
zoon van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Anna [Clasen] _
( IV-3-16 )
  Persoonlijke informatie
(c72) Gedoopt 8-2-1778 te Hornhuizen.
 

V-6-22 Klaas BEUKEMA
ged. 22-8-1779 te Hornhuizen
zoon van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Anna [Clasen] _
( IV-3-16 )
  Persoonlijke informatie
(c730 Gedoopt 22-8-1779 te Hornhuizen.
 

V-6-23 Martje BEUKEMA
ged. 16-12-1781 te Hornhuizen
ovl. 21-5-1838 te Groningen
dochter van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Anna [Clasen] _
( IV-3-16 )
  Persoonlijke informatie
(c74) Gedoopt 16-12-1781 te Hornhuizen.
 
  Zij trouwde op 19-5-1811 te Leens met:  
  Cornelis [Derks] van DIJK
  Persoonlijke informatie
Bij huwelijk afkomstig van Nijhove.
 

V-7-24 Pieter [Rijkes] BUIKEMA
geb. 10-1-1773 te Wehe
ovl. 7-8-1819 te Wehe, 46 jaar oud
zoon van: Rijke [Jans] BOIJKEMA
Lijsabeth [Jans] _
( IV-4-18 )
  Persoonlijke informatie
(A5) Gedoopt 19-9-1773 te Leens.
Beroep: landbouwer op "De Grote Ronde" te Wehe (1806-1819).
Uit de "Stad en Dorpskroniek" van 23-1-1826:
"Verkoop van de boerenplaats de Groote Ronde met 15,25 bunder land, huur f 106,70, staande en gelegen te Wehe en toebehorende aan R.P. Ritsema wed. P.R. Beukema."
 
  Hij trouwde (1) op 3-4-1801 te Wehe met:  
  Steintje [Eijes] RIETEMA
geb. 25-4-1779 te Zuurdijk
ovl. 30-10-1813 te Wehe, 34 jaar oud
dochter van: Eije [Fridses] RIETEMA
Geertruid [Jans] de JONGE

  Bij het huwelijk
Bron: Huwelijkscontract: R.A. (Groningen) 41, c1, van 3-4-1801, folio 225 verso.
 
  Uit deze relatie  
  1. Eije [Pieters] BUIKEMA geb. 20-4-1805 te Leens / ovl. 26-4-1865 te Leens ( VI-5-19 )
  2. Rijke [Pieters] BUIKEMA geb. 20-3-1808 te Wehe / ovl. 31-5-1848 te Hornhuizen ( VI-5-20 )
  3. Pieter [Pieter] BUIKEMA geb. 23-12-1818 te Leens (Wehe) ( VI-5-21 )
  Hij trouwde (2) op 21-4-1818 te Leens met:  
  Reina [Pieters] RITSEMA
geb. 14-7-1790 te Hornhuizen
ovl. 24-2-1849 te Kloosterburen, 58 jaar oud
dochter van: Pieter [Jans] RITSEMA
Elijzabeth [Klaassens] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-8-1790 te Hornhuizen.
 

V-8-25 Jan [Pieters] BOIJKEMA
geb. 1-1-1769 te Leens
ovl. 14-11-1820 te Leens (Warfhuizen), 51 jaar oud
zoon van: Pieter [Jans] BOIJKEMA
Anje [Duurts] _
( IV-4-20 )
  Persoonlijke informatie
(B3) Beroep: landbouwer te Warfhuizen (9Ha).
 
  Hij trouwde op 17-10-1795 te Leens (Warfhuizen) met:  
  IJtje [Jans] de JONGE
ged. 2-9-1759 te Leens (Warfhuizen)
ovl. 5-7-1817 te Leens (Warfhuizen)
dochter van: Jan [Jans] WEDDEMAN
Pieterke [Jurriens] _

  Persoonlijke informatie
Op 1-8-1795 koopt IJtje haar beide zonen uit en wordt eigenares van de boerderij met inventaris. Na het overlijden van IJtje (1817) en Jan (1820), verdelen de kinderen uit dit 2e huwelijk bij notariele akte de boerderij. (bron: "Gens Nostra" maart 1993, blz 152)
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Jans] BEUKEMA geb. 13-11-1796 te Leens (Warfhuizen) / ovl. 17-9-1854 te Leens (Warfhuizen) ( VI-6-22 )

V-8-26 Duurt [Pieters] BOIJKEMA
ged. 26-7-1772 te Leens
ovl. 9-10-1846
zoon van: Pieter [Jans] BOIJKEMA
Anje [Duurts] _
( IV-4-20 )
  Persoonlijke informatie
(B4) Gedoopt 26-7-1772 te Leens. Beroep: houtkoper te Warffum
 
  Hij trouwde op 26-5-1805 te Warffum met:  
  Grietje [Hiddes] MULDER
geb. 16-9-1773 te Warffum
ovl. 15-4-1861 te Warffum, 87 jaar oud
dochter van: Hidde [Hendriks] _
Anje [Tonnis] _

  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Duurts] BOIJKEMA geb. 13-3-1806 te Warffum / ovl. 1903 te Warffum ( VI-7-23 )

V-8-27 Writser [Pieters] BOIJKEMA
ged. 1-2-1778
ovl. 11-8-1823 te Assen
zoon van: Pieter [Jans] BOIJKEMA
Anje [Duurts] _
( IV-4-20 )
  Persoonlijke informatie
(B6) Gedoopt 1-2-1778 te Leens (Bron: DTB Leens). Beroep: herbergier en voerman te Leens.
 
  Hij trouwde op 21-3-1800 te Leens met:  
  Anje [Berends] ter VEEN
geb. 20-10-1784 te Leens
ovl. 17-4-1823 te Leens, 38 jaar oud
dochter van: Berend ter VEEN
Martje [Klaassens] WIERENGA

  Uit deze relatie  
  1. NN BOIJKEMA geb. 12-2-1802 te Leens / ovl. 12-2-1802 te Leens ( VI-8-24 )
  2. Anna [Writsers] BEUKEMA geb. 19-4-1804 te Leens / ovl. voor 1811 ( VI-8-25 )
  3. NN BOIJKEMA geb. 18-7-1804 te Leens / ovl. 18-7-1804 te Leens ( VI-8-26 )
  4. Anna [Writsers] BEUKEMA geb. 25-12-1811 te Leens / ovl. 18-9-1890 te Niehove ( VI-8-27 )
  5. Martje [Writsers] BEUKEMA geb. 12-1-1820 te Leens / ovl. 5-3-1820 te Leens ( VI-8-28 )

V-9-28 Antje [Benes] BEUKEMA
ged. 31-3-1765
ovl. 28-12-1828 te Leens, 63 jaar oud
dochter van: Bene [Jans] BOIJKEMA
Tietje [Luies] _
( IV-4-21 )
  Persoonlijke informatie
(C1) (Naam ook: Jantje Bui). Beroep: dagloonersche te Wehe.
 
  Zij trouwde op 24-5-1789 te Hornhuizen met:  
  Klaas [Goossiens] BEUKEMA
geb. 27-3-1765 te Eenrum
ovl. 22-9-1807 te Wehe, 42 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner te Wehe. Begraven op 24-09-1807 te Wehe.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 24 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Gosin [Klaassens] BEUKEMA ( VI-9-29 )
  2. Geertruida [Klaassens] BUIKEMA ged. 15-5-1803 / ovl. 23-12-1839 te Leens (Wehe) ( VI-9-30 )

V-9-29 Janna [Benes] BOIJKEMA
ged. 20-5-1770 te Hornhuizen
ovl. 21-10-1846 te Hornhuizen
dochter van: Bene [Jans] BOIJKEMA
Tietje [Luies] _
( IV-4-21 )
  Persoonlijke informatie
(C3) Gedoopt 20-5-1770 te Hornhuizen.
 
  Zij trouwde (1) op 26-5-1793 te Kloosterburen met:  
  Jan [Pieters] BRONKEMA
ged. 29-11-1762 te Hornhuizen
ovl. 17-3-1814 te Hornhuizen
zoon van: Pieter [Jeltes] _
Bauke [Tjeerds] _

  Uit deze relatie  
  1. Bene [Jans] BRONKEMA ged. 7-7-1794 te Hornhuizen ( VI-10-31 )
  2. Eltje [Jans] BRONKEMA ged. 14-9-1800 te Hornhuizen / ovl. 29-12-1869 te Hornhuizen ( VI-10-32 )
  Zij trouwde (2) op 24-10-1818 te Kloosterburen met:  
  Rijke [Jans] BUIKEMA
ged. 5-10-1759 te Hornhuizen
ovl. 11-2-1823 te Hornhuizen
zoon van: Jan [Pieters] BUIKEMA
Grietje [Rijkes] BOIJKEMA

( IV-13-75 )
  Persoonlijke informatie
(5412) Beroep: dagloner.
 

V-9-30 Luije [Benes] BOIJKEMA
ged. 1-5-1777 te Hornhuizen
ovl. 11-2-1842 te Hornhuizen
zoon van: Bene [Jans] BOIJKEMA
Tietje [Luies] _
( IV-4-21 )
  Persoonlijke informatie
(C4) Naam ook: Leu Benes. Beroep: arbeider te Hornhuizen.
 
  Hij trouwde op 14-5-1805 te Hornhuizen met:  
  Geertje [Jans] HUIZENGA
geb. te Hornhuizen
ovl. 31-5-1857
dochter van: Jan [Gerrits] HUIZENGA
Hilje [Hendriks] van DIJKEN

  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Hornhuizen
 
  Uit deze relatie  
  1. Teetje BEUKEMA geb. 4-9-1811 te Hornhuizen / ovl. 19-4-1848 te Hornhuizen ( VI-11-33 )

V-10-31 Jan [Writsers] BOIJKEMA
ged. 29-10-1774 te Leens
ovl. 25-7-1820 te Hornhuizen
zoon van: Writser [Jans] BOIJKEMA
Aafke [Gabriels] _
( IV-4-23 )
  Persoonlijke informatie
(D1) Gedoopt 29-10-1774 te Leens. Beroep: eerst tapper, daarna landbouwer op ''Nije Ploats'' te Hornhuizen (1813 - 1826).
 
  Hij trouwde op 11-5-1800 te Hornhuizen met:  
  Grietje [Pieters] BRONKEMA
ged. 24-10-1780 te Hornhuizen
ovl. 23-4-1826 te Hornhuizen
dochter van: Pieter [Reuwert] <BRONKEMA>
Anje [Klazens] _


V-10-32 Eltje [Wristers] BEUKEMA
geb. 25-5-1780 te Leens
dochter van: Writser [Jans] BOIJKEMA
Aafke [Gabriels] _
( IV-4-23 )
  Persoonlijke informatie
(D2) Haar naam is ook gevonden als: Eetje Buikema (in HA), en Grietje Writsers. Beroep: schippersche (1830). Gedoopt 5-6-1780 te Leens.
 
  Zij trouwde (1) op 12-2-1797 te Leens met:  
  Jan [Aries] BAKKER
geb. ca 1775 te Kommerzijl
ovl. 11-2-1814 te Groningen
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner te Hornhuizen, later soldaat (1830). Overleden in het militair hospitaal te Groningen ''gediend hebbende bij de 5e Compagnie Landweer''.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aafke BAKKER geb. ca 1801 te Leens / ovl. 27-6-1826 te Pieterburen ( VI-12-34 )
  2. Antje [Jans] BAKKER geb. ca 1808 te Hornhuizen ( VI-12-35 )
  3. Wiske BAKKER geb. 24-6-1810 te Hornhuizen / ovl. 1811 te Hornhuizen ( VI-12-36 )
  4. Louiza BAKKER geb. 28-1-1813 te Hornhuizen ( VI-12-37 )
  Zij trouwde (2) op 19-2-1815 te Kloosterburen (HA-1) met:  
  Wibbe [Jacobs] POORTEMA
geb. 21-1-1784 te Hornhuizen
ovl. 22-6-1823 te Hornhuizen, 39 jaar oud
zoon van: Jacob [Kornelis] <POORTEMA>
Remke [Alderts] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook Wiebe. Beroep: dagloner (1815), schipper (1841) en graanhandelaar. Zijn lichaam werd bij zijn overlijden gevonden op het strand.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 34 jaar; weduwe van Jan Aries bakker.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Wibbes] POORTEMA geb. 21-5-1816 te Kloosterburen / ovl. 17-3-1902 te Hornhuzen ( VI-12-38 )
  2. Remke [Wibbes] POORTEMA geb. 20-8-1818 te Hornhuizen ( VI-12-39 )
  3. Jakomina POORTEMA geb. 23-3-1821 te Kloosterburen ( VI-12-40 )
  Zij trouwde (3) op 7-12-1834 te Kloosterburen (HA-14) met:  
  Lubbert [Arents] ZEILINGA
geb. ca 1794 te Leens
zoon van: Arent [Boeles] ZEILINGA
Gesijna [Lubberts] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper (1834).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 40 jaar, bruid 54 jaar; weduwe van Wibbe Jakobs Poortema.
 

V-10-33 Wieske WRISTERS
geb. 26-11-1786 te Leens
ovl. 24-8-1813 te Hornhuizen, 26 jaar oud
dochter van: Writser [Jans] BOIJKEMA
Aafke [Gabriels] _
( IV-4-23 )
  Persoonlijke informatie
(D3)
 
  Zij trouwde op 5-9-1802 te Hornhuizen met:  
  Gerrit [Pieters] BRONKEMA
ged. 30-4-1775 te Hornhuizen
ovl. 1-5-1824
zoon van: Pieter [Reuwert] <BRONKEMA>
Anje [Klazens] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op ''Bronkemaheerd'' (38ha) te Hornhuizen (1805 - 1822).
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje [Gerrits] BRONKEMA ged. 20-11-1803 te Hornhuizen ( VI-13-41 )

V-10-34 Antje [Writsers] BEUKEMA
geb. 4-10-1790 te Leens
ovl. 30-5-1865 te Hornhuizen, 74 jaar oud
dochter van: Writser [Jans] BOIJKEMA
Aafke [Gabriels] _
( IV-4-23 )
  Persoonlijke informatie
(D4) Gedoopt 10-10-1790.
 
  Zij trouwde op 5-5-1809 te Hornhuizen met:  
  Jan [Pieters] LEIMA
ged. 26-12-1773 te Hornhuizen
ovl. 2-5-1855 te Hornhuizen, 81 jaar oud
zoon van: Pijtter [Jans] LEIMA
Trijntje [Remts] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op Retsemaheerd te Hornhuizen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trientje [Jans] LEIMA geb. 15-4-1809 te Hornhuizen / ovl. 16-2-1848 te Kloosterburen ( VI-14-42 )
  2. Aafke [Jans] LEIMA geb. 31-12-1816 te Hornhuizen / ovl. 2-12-1844 te Baflo (Den Andel) ( VI-14-43 )
  3. Pieter LEIMA geb. 28-10-1818 te Hornhuizen / ovl. 16-6-1873 te Hornhuizen ( VI-14-44 )
  4. Jan LEIMA geb. 3-1-1822 te Hornhuizen / ovl. 5-5-1897 te Hornhuizen ( VI-14-45 )

V-11-35 Pieterke [Rijkes] BEUKEMA
ged. 20-9-1746 te Vierhuizen
ovl. 1-9-1814 te Eenrum
dochter van: Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Jans] _
( IV-5-25 )
  Persoonlijke informatie
(4521) Gedoopt 20-9-1746 te Vierhuizen
 
  Zij trouwde te Vierhuizen met:  
  Jan [Jacobs] BOIJKEMA
ged. 23-9-1745 te Vierhuizen
ovl. 12-4-1809 te Eenrum
zoon van: Jacob [Rijpkes] BOIJKEMA
Martje [Jans] _
( III-5-26 )
  Persoonlijke informatie
(593) (S) Beroep: landbouwer te Vierhuizen en daarna te Eenrum.
Na 1811 noemde hij zich Beukema.
 
  Bij het huwelijk
huwelijk ca 1769
 
  Uit deze relatie  
  1. Martje [Jans] BEUKEMA ged. 9-3-1770 te Vierhuizen / ovl. 20-7-1842 te Ulrum (Zoutkamp) ( V-52-225 )
  2. Trientje [Jans] BEUKEMA ged. 5-3-1775 te Vierhuizen / ovl. 28-3-1858 te Ulrum (Zoutkamp) ( V-52-226 )
  3. Eltje [Jans] BOIKEMA ged. 4-10-1779 te Vierhuizen / ovl. 6-3-1852 te Eenrum ( V-52-227 )
  4. Jakob [Jans] BOIKEMA ged. 27-1-1782 te Vierhuizen / ovl. 14-4-1818 te Westernieland ( V-52-228 )
  5. Jan [Jans] BEUKEMA geb. 17-1-1791 te Eenrum / ovl. 25-5-1847 te Eenrum ( V-52-229 )

V-11-36 Anje [Rijkes] BEUKEMA
ged. 20-5-1753
dochter van: Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Jans] _
( IV-5-25 )
  Persoonlijke informatie
(4522) Gdoopt 20-5-1753 te Vierhuizen.
 

V-11-37 Martje [Rijkes] BEUKEMA
ged. 11-1-1756 te Vierhuizen
ovl. 26-2-1797 te Zoutkamp
dochter van: Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Jans] _
( IV-5-25 )
  Persoonlijke informatie
(4523) Gedoopt 11-1-1756 te Vierhuizen. Naam ook gevonden als: Martje Riekels.

Uit het Oud-Rechterlijk Archief: Regtdag te Ulrum 3-6-1774
“Op den requeste (verzoek) luidende: Aan het Hoog Edele Gerigte van Groote en Kleijne Rietschap etc. Geeft het El. Gerigte gedienstig te kennen Mattje Rijkes dogter van Trijntje Jans en wijlen Rijke Rijpkes, hoe sij “supplte” (als verzoekster) den 11 Januarie jongtleden volgens geproduceerde doopcedillen agtijn jaren oud sijnde genegen was haare goederen selve te administreren, waar in des supplmentes (verzoeksters) moeder Trijntje Jans en volle oom en voormond Jan Rijpkes en de sibbevoogt en neef Siert Mennes benevens de vreemde voogt Albert Popkes volgens den selven mede vertekeninge te samen “bewilligden” (instemden) als als den “supplte” (verzoekster) daartoe in staant erkennende, soo is des “suppl” (verzoeksters) gedienstig versoek, ten einde het E E Gerigte “suppl” (verzoekster) “veniam actatis” (handelsbekwaamheid) moge verleenen. Was get. Matje Rijkes. Dit merk T heeft Trijntje Jans als moeder in mijn “presentie getogen” (tegenwoordigheid gezet). A. Wolthuis getuige. Jan Rijpkes, Sijrt Mennes, Albert Popkes. Is “geapostileert” (getekend).
 
  Zij trouwde op 8-7-1781 te Niekerk en Vliedorp met:  
  Jan [Jans] BOL
ged. 17-9-1741 te Vierhuizen
ovl. 16-6-1795 te Ulrum (Zoutkamp), 53 jaar oud
zoon van: Jan [Everts] _
Aagtje [Egberts] _
fam. 63: ( IV-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 17-9-1741 te Vierhuizen
Beroep: visser
 
  Bij het huwelijk
Weduwnaar van Anje Lauwrens
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje [Jans] BOL ged. 10-3-1782 te Vierhuizen / ovl. voor 1789 fam. 63: ( VI-3-14 )
  2. Rijke [Jans] BOL geb. 14-8-1783 te Zoutkamp / ovl. 5-6-1863 te Zoutkamp fam. 63: ( VI-3-15 )
  3. Evert [Jans] BOL geb. 9-4-1786 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 15-5-1862 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 63: ( VI-3-16 )
  4. Trientje [Jans] BOL geb. 16-2-1789 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 3-2-1829 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-7) fam. 63: ( VI-3-17 )
  5. Rijpke [Jans] BOL ged. 26-2-1792 te Vierhuizen / ovl. 5-6-1863 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 63: ( VI-3-18 )

V-11-38 Geertje [Rijkes] BEUKEMA
ged. 31-7-1758
ovl. te Ulrum
dochter van: Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Jans] _
( IV-5-25 )
  Persoonlijke informatie
(4524) Gedoopt 31-7-1758 te Vierhuizen.
 
  Zij trouwde op 29-4-1787 te Ulrum met:  
  Johannus [Gerhardus] WOUTERS
geb. te Overspelt (Bisdom Luik)
ovl. 31-5-1797 te Leens
  Persoonlijke informatie
Beroep: koperslager te Leens.
 
  Bij het huwelijk
Ondertrouwd 13-4-1787. Uit dit huwelijk 6 kinderen
 
  Uit deze relatie  
  1. Heilina [Johannes Gerardus] WOUTERS geb. ca 1794 te Leens ( VI-16-51 )

V-11-39 Pieter [Rijkes] BEUKEMA
ged. 25-1-1761 te Vierhuizen
ovl. 11-10-1810 te Vierhuizen
zoon van: Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Jans] _
( IV-5-25 )
  Persoonlijke informatie
(4525) Gedoopt 25-1-1761 te Vierhuizen.
 
  Hij trouwde op 2-5-1789 te Vierhuizen met:  
  Hindrikje [Alberts] _
ged. 18-1-1761 te Vierhuizen
ovl. 24-1-1822 te Vierhuizen
dochter van: Albert [Hendriks] _
Geertje [Klasens] _

  Uit deze relatie  
  1. Geert [Pieters] BEUKEMA geb. 9-7-1792 te Vierhuizen / ovl. 21-3-1816 te Ulrum ( VI-17-52 )
  2. Rijpke [Pieters] BEUKEMA ged. 2-7-1796 te Vierhuizen ( VI-17-53 )
  3. Rijke [Pieters] BEUKEMA ged. 28-1-1801 te Vierhuizen / ovl. 15-2-1860 te Vierhuizen ( VI-17-54 )

V-11-40 Jan [Rijkes] BEUKEMA
ged. 20-2-1763 te Vierhuizen
ovl. 19-9-1821 te Ulrum
zoon van: Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Jans] _
( IV-5-25 )
  Persoonlijke informatie
(4526) Beroep: dagloner te Ulrum.
 
  Hij trouwde op 23-5-1802 te Ulrum met:  
  Aaltje [Tonnis] _
geb. te Houwerzijl
ovl. 29-6-1826 te Ulrum
dochter van: Tonnis [Abels] _
Hendrikjen [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt ca 1775/1776 te Houwerzijl.
 

V-11-41 Aafke [Rijkes] <BEUKEMA>
ged. 20-12-1765 te Vierhuizen
ovl. 1-7-1819 te Vierhuizen, 53 jaar oud
dochter van: Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Jans] _
( IV-5-25 )
  Persoonlijke informatie
(4527) Gedoopt 20-12-1765 te Vierhuizen. Beroep: dagloonersche (1825, 1830).
 
  Zij trouwde op 2-6-1788 te Vierhuizen met:  
  Egbert [Edes] ZIJLEMA
ged. 7-9-1760 te Feerwerd
ovl. 5-4-1812 te Ulrum (Vierhuizen)
zoon van: Ede [Egberts] <ZIJLEMA>
Elsien [Hendriks] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook Egbert Edzes. Beroep: daglooner (1825, 1830).
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijke [Egberts] ZIJLEMA geb. ca 1790 / ovl. 6-7-1847 te Ulrum (Vierhuizen) (OA-43) ( VI-18-55 )
  2. Trijntje [Egberts] ZIJLEMA geb. ca 1793 te Ulrum (Vierhuizen) / ovl. 29-1-1825 te Ulrum (Vierhuizen) ( VI-18-56 )
  3. Jelte [Egberts] ZIJLEMA geb. 28-9-1800 te Vierhuizen ( VI-18-57 )
  4. Martje [Egberts] ZIJLEMA geb. ca 1805 te Vierhuizen / ovl. 27-6-1850 te Ulrum (OA-31) ( VI-18-58 )

V-12-42 Martje [Jans] BEUKEMA
ged. 11-4-1755 te Leens
ovl. 22-3-1822 te Hornhuizen
dochter van: Jan [Rijpkes] BOIJKEMA
Eltje [Jacobs] _
( IV-5-26 )
  Persoonlijke informatie
(E1) Gedoopt 11-4-1755 te Leens.
 
  Zij trouwde op 9-12-1784 te Hornhuizen met:  
  Aldert [Jacobs] BEUKEMA
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner te Hornhuizen
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 7 kinderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Cornellis [Alderts] BUIKEMA ged. 2-2-1794 / ovl. 3-2-1873 te Leens ( VI-19-59 )

V-12-43 Aafke [Jans] BEUKEMA
ged. 14-3-1762 te Leens
ovl. 29-7-1809 te Vierhuizen
dochter van: Jan [Rijpkes] BOIJKEMA
Eltje [Jacobs] _
( IV-5-26 )
  Persoonlijke informatie
(E2)
 
  Zij trouwde op 24-7-1785 te Leens met:  
  Roelf [Alberts] HAZEKAMP
ovl. 16-4-1810 te Vierhuizen
  Persoonlijke informatie
Beroep: kastelein te Ulrum, daarna (sinds 1793) landbouwer op "De Kleine Haar" (5 ha) te Vierhuizen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Fenje [Roelfs] HAZEKAMP geb. 23-9-1789 te Ulrum / ovl. 13-11-1825 te Ulrum (Zoutkamp) ( VI-20-60 )
  2. Albert [Roelfs] HAZEKAMP geb. ca 1791 te Ulrum ( VI-20-61 )
  3. Hindrikje [Roelfs] HAZEKAMP geb. ca 1792 / ovl. 30-1-1827 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-8) ( VI-20-62 )
  4. Jacob [Roelfs] HAZEKAMP ged. 26-10-1794 te Ulrum / ovl. 4-12-1844 te Leens (Wehe) ( VI-20-63 )

V-12-44 Riepke [Jans] BEUKEMA
ged. 30-9-1764
ovl. 19-5-1860 te Ten Boer (Ten Post)
zoon van: Jan [Rijpkes] BOIJKEMA
Eltje [Jacobs] _
( IV-5-26 )
  Persoonlijke informatie
(E3) Voornaam ook geschreven als Rijpke. Hij was baptist.
Gedoopt 30-9-1764 te Leens.
Ook gevonden geboortedatum: 7-12-1766.
Beroep: dagloner te Westeremden en te Loppersum, tuinman en daarna zonder beroep.
 
  Hij trouwde (1) op 5-11-1797 te Holwierde met:  
  Aaltien [Luddes] _
ged. 13-12-1772
ovl. 2-5-1808 te Westeremden
dochter van: Ludde [Jans] _
Trijntje [Kornellys] _

  Bij het huwelijk
Huwelijksafkondiging 22-10-1797 in Holwierde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje [Riepkes] BEUKEMA ged. 26-11-1797 te Holwierde / ovl. 19-7-1875 te Bierum ( VI-21-64 )
  2. Eltje [Riepkes] BEUKEMA ged. 14-4-1799 te Holwierde / ovl. 5-5-1885 te Holwierde ( VI-21-65 )
  3. Aafke [Riepkes] BEUKEMA geb. 24-4-1802 / ovl. 3-5-1808 te Westeremden ( VI-21-66 )
  4. Grietje [Riepkes] BEUKEMA geb. 29-10-1803 te Westeremden / ovl. 27-5-1815 te Loppersum ( VI-21-67 )
  5. Jan [Riepkes] BEUKEMA geb. 30-1-1805 te Westeremden / ovl. 7-5-1858 te Bierum ( VI-21-68 )
  6. Ludde [Riepkes] BEUKEMA geb. 8-4-1806 te Westeremden / ovl. 27-2-1809 te Westeremden ( VI-21-69 )
  7. Heilke [Riepkes] BEUKEMA geb. 23-2-1808 te Westeremden / ovl. 12-3-1884 te Appingedam ( VI-21-70 )
  Hij trouwde (2) op 13-4-1810 te Westeremden met:  
  Diewerke [Jans] WERKMAN
geb. 3-5-1773 te Middelstum
ovl. 21-12-1859 te Loppersum, 86 jaar oud
dochter van: Jan [Wichers] _
Bouwke [Pieters] _

  Uit deze relatie  
  1. NN BEUKEMA geb. 6-9-1810 te Westeremden / ovl. 10-9-1810 te Westeremden ( VI-21-71 )
  2. Jan [Wichers] BEUKEMA geb. 14-10-1811 te Westeremden / ovl. 16-3-1867 te Ten Boer (Ten Post) ( VI-21-72 )
  3. NN BEUKEMA geb. 23-8-1815 te Westeremden / ovl. 23-8-1815 te Westeremden ( VI-21-73 )

V-12-45 Jacob [Jans] BEUKEMA
ged. 30-8-1766 te Leens (In de Klei)
ovl. 26-12-1844 te Leens, 78 jaar oud
zoon van: Jan [Rijpkes] BOIJKEMA
Eltje [Jacobs] _
( IV-5-26 )
  Persoonlijke informatie
(E4) Gedoopt 30-8-1766. beroep: winkelier te Leens.
 
  Hij trouwde op 3-7-1808 te Leens met:  
  Martje [Everts] BLES
geb. 19-2-1778 te Zuurdijk
ovl. 9-4-1857 te Wehe, 79 jaar oud
dochter van: Evert [Thomas] _
Nampke [Jacobs] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-2-1778 te Zuurdijk
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Jacobs] BEUKEMA geb. 20-10-1810 te Leens / ovl. 22-12-1888 te Hornhuizen ( VI-22-74 )

V-13-46 Geertje [Pieters] BEUKEMA
ged. 27-6-1756
dochter van: Pieter [Rijpkes] BEUKEMA
Anje [Klaassen] _
( IV-5-29 )
  Persoonlijke informatie
(4561) Gedoopt 27-6-1756 te Leens.
 

V-13-47 Rijpke [Pieters] BEUKEMA
ged. 25-4-1760
zoon van: Pieter [Rijpkes] BEUKEMA
Anje [Klaassen] _
( IV-5-29 )
  Persoonlijke informatie
(4562) Gedoopt 25-4-1760 te Leens.
 
  Hij trouwde met:  
  Grietje [Pieters] _
geb. 1783
ovl. 15-10-1807 te Kloosterburen
  Bij het huwelijk
Datum huwelijk niet bekend
 

V-13-48 Martje [Pieters] BEUKEMA
ged. 26-6-1763
dochter van: Pieter [Rijpkes] BEUKEMA
Anje [Klaassen] _
( IV-5-29 )
  Persoonlijke informatie
(4563) Gedoopt 26-6-1763 te Leens
 

V-13-49 Claas [Pieters] BEUKEMA
ged. 12-4-1768
ovl. 1801
zoon van: Pieter [Rijpkes] BEUKEMA
Anje [Klaassen] _
( IV-5-29 )
  Persoonlijke informatie
(4564) Gedoopt 12-4-1768 te Leens. Beroep: landbouwer op de boerderij Leens 26 te Leens.
 
  Hij trouwde met:  
  Martjen [Jeltes] _

V-14-50 Martjen [Cornelis] BUIKEMA
ged. 14-3-1756
ovl. 15-8-1825 te Vierhuizen
dochter van: Cornelis [Jans] BOIJKEMA
Gepke [Alderts] BOIJKEMA

( IV-6-30 )
  Persoonlijke informatie
(4611) (g31) Gedoopt 14-3-1756 te Ulrum.
 
  Zij trouwde op 11-12-1774 te Ulrum met:  
  Jan [Geerts] FRIELING
geb. 12-10-1752 te Baflo (Tinallinge)
ovl. 14-3-1824 te Vierhuizen, 71 jaar oud
zoon van: Geert [Roelfs] _
Hendrijka Anna Megtelt [Jans] FRIELING

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-10-1752 te Tinallinge.. Beroep: waarschijnlijk landbouwer op "Elens" (16,5ha) te Ulrum (1777-1788), (zie Marne 198). Beroep: daglooner (1820).
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert FRIELING ged. 14-5-1775 ( VI-23-75 )
  2. Hinderika FRIELING ged. 13-1-1782 ( VI-23-76 )
  3. Johannes [Jans] FRIELING geb. 5-4-1784 te Vierhuizen / ovl. 24-4-1831 te Vierhuizen ( VI-23-77 )
  4. Cornelis [Jans] FRIELING ged. 15-8-1787 te Ulrum / ovl. 30-11-1846 te Ulrum ( VI-23-78 )
  5. Jan FRIELING ged. 19-7-1789 ( VI-23-79 )
  6. Albert [Jans] FRIELING ged. 18-12-1791 te Ulrum / ovl. 7-9-1870 te Vierhuizen ( VI-23-80 )
  7. Gepke FRIELING ged. 31-8-1794 te Ulrum / ovl. voor 1799 ( VI-23-81 )
  8. Gepke FRIELING geb. 22-11-1799 te Ulrum / ovl. 16-2-1846 te Usquert (OA-5) ( VI-23-82 )

V-14-51 Aldert [Cornelis] BUIKEMA
ged. 9-4-1758
ovl. 13-1-1818 te Baflo
zoon van: Cornelis [Jans] BOIJKEMA
Gepke [Alderts] BOIJKEMA

( IV-6-30 )
  Persoonlijke informatie
(4612) (g32) Gedoopt 9-4-1758 te Ulrum. Beroep: landbouwer te Warffum (Breede) en te Baflo. Overleden te Baflo in huis nr.: 43.
 
  Hij trouwde (1) op 10-6-1786 te Warffum (Breede) met:  
  Lijzabeth [Jans] _
geb. 18-1-1767 te Warffum (Breede)
ovl. 5-7-1809 te Warffum, 42 jaar oud
dochter van: Douwe [Jannes] _
Lijsabeth [Claassen] _

  Uit deze relatie  
  1. Gepke [Alderts] BUIKEMA geb. 13-1-1788 te Warffum (Breede) / ovl. 24-12-1872 te Warffum ( VI-24-83 )
  Hij trouwde (2) op 22-1-1840 te Baflo met:  
  Anke [Dirks] _
geb. ca 1750 te Leek
dochter van: Dirk [Jans] _
Aukje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: winkeliersche te Baflo (1811).
 
  Bij het huwelijk
weduwe van Jan [Jans] Mulder. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 

V-14-52 Jan [Cornelis] BUIKEMA
ged. 23-12-1759
ovl. 9-3-1765 te de Klei
zoon van: Cornelis [Jans] BOIJKEMA
Gepke [Alderts] BOIJKEMA

( IV-6-30 )
  Persoonlijke informatie
(4613) (g33) Overleden aan kinderpokken.
 

V-15-53 Pieter [Buikema Hajes] _
geb. 17-12-1769 te Saaksum
zoon van: Haaije [Klasen] _
Hindrikje [Mennes] _
( IV-7-31 )
  Persoonlijke informatie
(4711) Gedoopt 24-12-1769 te Saaksum.
 
  Hij trouwde met:  
  Martje NAUTHA
  Persoonlijke informatie
Afkomstig van Aduard (Den Ham).
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert [Pieters] HAJES geb. ca 1788 te Aduard (Den Ham) / ovl. 19-9-1868 te Eenrum ( VI-25-84 )

V-15-54 Rijpke [Hajes] _
zoon van: Haaije [Klasen] _
Hindrikje [Mennes] _
( IV-7-31 )
  Persoonlijke informatie
(4712)
 
  Hij trouwde op 12-11-1797 te Gerkesklooster met:  
  Jeltje [Wijgers] _
  Bij het huwelijk
Rijpke Hajes van Niehove en Jeltje Wijgers van Gerkesklooster. Ondertrouw te Visvliet op 29-10-1797.
 

V-16-55 Jan [Rijkes] BEUKEMA
ged. 2-4-1780
ovl. 24-12-1862, 82 jaar oud
zoon van: Rijke [Klaassens] BEUKEMA
Grietje HEINES
( IV-7-32 )
  Persoonlijke informatie
(F6) Gedoopt 2-4-1780 in Leens. Beroep: dagloner, arbeider (1838).
 
  Hij trouwde (1) op 19-12-1802 te Leens met:  
  Anje [Izebrands] _
geb. te Hornhuizen
ovl. 10-10-1814 te Leens
dochter van: IJzebrand [Cornellis] _
Jantje [Harms] _

  Uit deze relatie  
  1. Grietje [Jans] BEUKEMA ged. 27-2-1803 te Hornhuizen / ovl. ca 1804 ( VI-26-85 )
  2. Grietje [Jans] BEUKEMA geb. 22-12-1804 te Leens / ovl. 4-4-1847 te Leens (OA-28) ( VI-26-86 )
  3. Aaltje [Jans] BEUKEMA geb. 11-1-1809 te Leens / ovl. 10-1-1881 te Groningen (OA-18) ( VI-26-87 )
  4. Hindericus [Jans] BEUKEMA geb. 3-9-1812 te Leens ( VI-26-88 )
  Hij trouwde (2) op 26-12-1815 te Leens met:  
  Grietje [Kornelis] van SLOTEN
geb. 12-3-1791 te Leens
ovl. 20-9-1849 te Leens, 58 jaar oud
dochter van: Kornelis [Tammes] BEUKEMA
Harmke [Jans] _

  Uit deze relatie  
  1. Harm [Jans] BEUKEMA geb. 7-10-1818 te Leens / ovl. 17-5-1875 te Leens ( VI-26-89 )

V-17-56 Engbert [Jans] RIJTEMA
ged. 29-12-1771
ovl. 17-8-1819 te Leens
zoon van: Jan [Engberts] _
Aaltje [Haaijes] _

( IV-7-33 )
  Persoonlijke informatie
(4731) Gedoopt 29-12-1771 te Leens. Beroep: landbouwer (o.a. 1840) in De Klei.
 
  Hij trouwde op 4-6-1809 te Leens met:  
  Klaaske [Klaassen] NIENHUIS
ovl. 8-5-1869 te Ulrum
dochter van: Klaas [Freerks] _
Eike [Tammes] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1840).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan RIJTEMA geb. 22-1-1810 te Leens / ovl. 10-4-1862 te Leens ( VI-27-90 )
  2. IJke [Engberts] RIJTEMA geb. 10-1-1813 te Ulrum / ovl. 19-2-1899 te Ulrum ( VI-27-91 )
  3. Aaltje RIJTEMA geb. 12-6-1815 te Ulrum / ovl. 1-9-1894 te Ulrum ( VI-27-92 )
  4. Anna RIJTEMA geb. 31-12-1817 te Ulrum / ovl. 23-1-1915 te Ulrum ( VI-27-93 )

V-17-57 Trijntje [Jans] RIJTEMA
ged. 6-11-1774
dochter van: Jan [Engberts] _
Aaltje [Haaijes] _

( IV-7-33 )
  Persoonlijke informatie
(4732) Gedoopt 6-11-1774 te Leens.
 

V-17-58 Claas [Jans] RIJTEMA
ged. 18-4-1779
zoon van: Jan [Engberts] _
Aaltje [Haaijes] _

( IV-7-33 )
  Persoonlijke informatie
(4733) Gedoopt 18-4-1779 te Leens.
 

V-18-59 Anje _
ged. 3-11-1782
dochter van: Berend [Jans] _
Martjen _

( IV-7-38 )
  Persoonlijke informatie
(4781) Gedoopt 3-11-1782 te Leens
 

V-18-60 Jantje _
ged. 18-1-1784
dochter van: Berend [Jans] _
Martjen _

( IV-7-38 )
  Persoonlijke informatie
(4782) Gedoopt 18-1-1784 te Leens Jong overleden
 

V-18-61 Klaas Haijens _
ged. 8-5-1785
zoon van: Berend [Jans] _
Martjen _

( IV-7-38 )
  Persoonlijke informatie
(4783) Gedoopt 8-5-1785 te Leens
 

V-18-62 Jantje _
ged. 23-12-1787
dochter van: Berend [Jans] _
Martjen _

( IV-7-38 )
  Persoonlijke informatie
(4784) Gedoopt 23-12-1787 te Leens
 

V-18-63 Anna _
ged. 5-9-1790
dochter van: Berend [Jans] _
Martjen _

( IV-7-38 )
  Persoonlijke informatie
(4785) Gedoopt 5-9-1790 te Leens
 

V-18-64 Jan Klaassen _
ged. 16-12-1792
zoon van: Berend [Jans] _
Martjen _

( IV-7-38 )
  Persoonlijke informatie
(4786) Gedoopt 16-12-1792 te Leens
 

V-18-65 Grietje _
ged. 5-10-1794
dochter van: Berend [Jans] _
Martjen _

( IV-7-38 )
  Persoonlijke informatie
(4787) Gedoopt 5-10-1794 te Leens
 

V-18-66 Alberdine _
ged. 18-9-1796
dochter van: Berend [Jans] _
Martjen _

( IV-7-38 )
  Persoonlijke informatie
(4788) Gedoopt 18-9-1796 te Leens.
 

V-19-67 Gebke [Rijkes] _
ged. 27-12-1761 te Kommerzijl
ovl. 1800 te Niehove, 38 jaar oud
dochter van: Rijke [Eppes] _
Martje [Abels] _
( IV-8-41 )
  Persoonlijke informatie
(4831) Gedoopt 27-12-1761 te Kommerzijl. Overleden in juli 1800.
 
  Zij trouwde op 5-8-1781 te Niehove met:  
  Pieter [Geerts] BOD
ged. 13-6-1756 te Noordhorn
ovl. 21-1-1821 te Zuidhorn, 64 jaar oud
zoon van: Geert [Pieters] BOD
Brechtie [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-6-1756 te Noordhorn. Beroep: smid/smidsbaas (1813).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Bregtie [Pieters] BOD ged. 4-5-1783 te Noordhorn ( VI-28-94 )
  2. Martie [Pieters] BOD ged. 19-3-1786 te Noordhorn / ovl. 1-3-1855 te Grijpskerk ( VI-28-95 )
  3. Vrouwke [Pieters] BOD ged. 9-12-1787 te Noordhorn ( VI-28-96 )
  4. Geertje [Pieters] BOD ged. 6-12-1789 te Noordhorn / ovl. 28-4-1862 te Zuidhorn (Noordhorn) (OA-19) ( VI-28-97 )
  5. Neeske [Pieters] BOD ged. 19-6-1791 te Noordhorn ( VI-28-98 )
  6. Aaltje [Pieters] BOD ged. 13-1-1793 te Noordhorn / ovl. 28-10-1858 te Zuidhorn (Noordhorn) ( VI-28-99 )
  7. Geerd [Pieters] BOD ged. 12-10-1794 te Noordhorn / ovl. 17-6-1850 te Zuidhorn (Noordhorn) ( VI-28-100 )
  8. Nieske [Pieters] BOD ged. 20-11-1796 te Noordhorn / ovl. 17-12-1859 te Zuidhorn (Noordhorn) ( VI-28-101 )
  9. Harm [Pieters] BOD ged. 27-1-1799 te Noordhorn ( VI-28-102 )
  10. Aaltje [Pieters] BOD geb. ca 1802 te Noordhorn / ovl. 10-11-1863 te Zuidhorn (Noordhorn) ( VI-28-103 )

V-19-68 Eppe [Rijkens] _
ged. 4-12-1763 te Kommerzijl
zoon van: Rijke [Eppes] _
Martje [Abels] _
( IV-8-41 )
  Persoonlijke informatie
(4832) Gedoopt 4-12-1763 te Niehove.
 

V-19-69 Abel [Rijkens] _
ged. 6-7-1766 te Kommerzijl
zoon van: Rijke [Eppes] _
Martje [Abels] _
( IV-8-41 )
  Persoonlijke informatie
(4833) Gedoopt 46-7-1766 te Niehove. Jong overleden.
 

V-19-70 Abel [Rijkes] _
ged. 13-9-1767 te Kommerzijl
ovl. 8-1-1816 te Grijpskerk (Niezijl)
zoon van: Rijke [Eppes] _
Martje [Abels] _
( IV-8-41 )
  Persoonlijke informatie
(4834) Gedoopt 13-9-1767 te Niehove.
 

V-19-71 Nieske [Rijkes] _
ged. 2-9-1770 te Kommerzijl
dochter van: Rijke [Eppes] _
Martje [Abels] _
( IV-8-41 )
  Persoonlijke informatie
(4835) Gedoopt 2-9-1770 te Niehove. Jong overleden.
 

V-19-72 Harm [Rijkes] _
ged. 1-5-1774 te Kommerzijl
zoon van: Rijke [Eppes] _
Martje [Abels] _
( IV-8-41 )
  Persoonlijke informatie
(4836) Gedoopt 1-5-1774 te Niehove.
 

V-19-73 Nieske [Rijkes] _
ged. 17-3-1776 te Kommerzijl
dochter van: Rijke [Eppes] _
Martje [Abels] _
( IV-8-41 )
  Persoonlijke informatie
(4837) Gedoopt 17-3-1776 te Niehove.
 

V-19-74 Claartje [Rijkes] _
ged. 11-7-1779 te Kommerzijl
dochter van: Rijke [Eppes] _
Martje [Abels] _
( IV-8-41 )
  Persoonlijke informatie
(4838) Gedoopt 11-7-1779 te Niehove.
 

V-20-75 Grietje [Derks] BEUKEMA
geb. 14-4-1764 te Winsum
ovl. 3-7-1838 te Groningen, 74 jaar oud
dochter van: Derk [Pieters] _
Claartje [Eppes] _

( IV-8-44 )
  Persoonlijke informatie
(4861)
 
  Zij trouwde (1) met:  
  Jan [Wessels] BRONS
ovl. 18-11-1806 te Wagenborgen
  Persoonlijke informatie
Begraven te Wagenborgen.
 
  Zij trouwde (2) op 23-11-1815 te Groningen met:  
  Derk [Sijmons] SMIT
ged. 18-10-1761
ovl. 2-4-1838 te Groningen
zoon van: Sijmen [Jans] SMIT
Wija [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: administrateur van 's lands graanmagazijn in Batavia, en schipper
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 1 kind
 

V-20-76 Eppo [Derks] _
geb. 22-2-1766
zoon van: Derk [Pieters] _
Claartje [Eppes] _

( IV-8-44 )
  Persoonlijke informatie
(4862) Gedoopt 23-2-1766 te Winsum (1 dag na de geboorte!)
 

V-20-77 Pieter [Derks] DIK
geb. 11-10-1767
ovl. 4-4-1827 te Rotterdam, 59 jaar oud
zoon van: Derk [Pieters] _
Claartje [Eppes] _

( IV-8-44 )
  Persoonlijke informatie
(4863) Gedoopt 25-11-1767 te Winsum. Beroep: schipper
 
  Hij trouwde op 4-1-1794 te Veendam met:  
  Geertje [Roelfs] SCHIPPERS
geb. 28-6-1773 te Veendam
ovl. 19-10-1843 te Veendam, 70 jaar oud
dochter van: Roelf [Jacobs] SCHIPPERS
Jantje [Geerts] _


V-20-78 Jan [Derks] _
geb. 17-10-1769
zoon van: Derk [Pieters] _
Claartje [Eppes] _

( IV-8-44 )
  Persoonlijke informatie
(4864) Gedoopt 19-10-1769 te Winsum.
 

V-20-79 Gepke [Derks] _
geb. 16-11-1771
dochter van: Derk [Pieters] _
Claartje [Eppes] _

( IV-8-44 )
  Persoonlijke informatie
(4865) Gedoopt 25-12-1771 te Winsum. Jong overleden.
 

V-20-80 Eppe [Derks] _
geb. 30-12-1773
zoon van: Derk [Pieters] _
Claartje [Eppes] _

( IV-8-44 )
  Persoonlijke informatie
(4866) Gedoopt 16-1-1774 te Winsum. Jong overleden.
 

V-20-81 Gepke [Derks] _
geb. 23-4-1776
dochter van: Derk [Pieters] _
Claartje [Eppes] _

( IV-8-44 )
  Persoonlijke informatie
(4867) Gedoopt 12-5-1776 te Winsum.
 

V-20-82 Eppe [Derks] _
geb. 17-10-1779 te Winsum
zoon van: Derk [Pieters] _
Claartje [Eppes] _

( IV-8-44 )
  Persoonlijke informatie
(4868) Gedoopt 21-10-1779 te Winsum.
 

V-22-86 Agnieta [Everts] RONDA
geb. 28-9-1778 te Baflo
ovl. 24-1-1848 te Houwerzijl, 69 jaar oud
dochter van: Evert [Liefhards] RONDA
Hilje [Elses] _
( IV-9-51 )
fam. 83: ( VI-1-3 )
  Zij trouwde op 12-7-1799 te Baflo met:  
  Gerrit [Jan] HUISMAN
geb. 1769 te Middelstum
ovl. 3-11-1836 te Vliedorp
  Bij het huwelijk
Ondertrouw, met attestatie naar Vierhuizen, echter daar niet ingeschreven.
 

V-23-87 Angeneetje [Jakobs] RONDA
ged. 14-3-1779 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 30-4-1849 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-23), 70 jaar oud
dochter van: Jacob [Lieffens] RONDA
Teuniske [Alberts] _
( IV-9-54 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook: Angenietje en Agneta. Gedoopt 14-3-1779 in Vierhuizen. Leeftijd op de overlijdensakte: 69.
 
  Zij trouwde met:  
  Jan [Kornellis] ZWART
geb. ca 1775 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 19-1-1859 te Ulrum (Zoutkamp), 83 jaar oud
zoon van: Kornelis [Jans] <ZWART>
Aafke [Alberts] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper (1833).
 
  Uit deze relatie  
  1. Korneils [Jans] ZWART geb. 27-5-1804 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 31-12-1886 te Ulrum (Zoutkamp) ( VI-31-108 )

V-23-88 Aafke [Jacobs] _
ged. 19-8-1781 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. voor 1783 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Jacob [Lieffens] RONDA
Teuniske [Alberts] _
( IV-9-54 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-8-1781 te Vierhuizen.
 

V-23-89 Aafke [Jacobs] RONDA
ged. 16-2-1783 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 11-1-1847 te Ulrum, 63 jaar oud
dochter van: Jacob [Lieffens] RONDA
Teuniske [Alberts] _
( IV-9-54 )

V-23-90 Lijphert [Jacobs] RONDA
geb. 22-7-1785 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. voor 1788 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Jacob [Lieffens] RONDA
Teuniske [Alberts] _
( IV-9-54 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-8-1785 in Vierhuizen.
 

V-23-91 Liefert [Jacobs] RONDA
geb. 26-2-1788 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 5-4-1826 te Ulrum, 38 jaar oud
zoon van: Jacob [Lieffens] RONDA
Teuniske [Alberts] _
( IV-9-54 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 9-3-1788 in Vierhuizen.
 
  Hij trouwde op 4-9-1814 te Ulrum met:  
  Eike [Entes] MULDER
ged. 13-7-1794 te Ulrum
ovl. 15-4-1847 te Ulrum, 52 jaar oud
dochter van: Ente [Tjerks] <MULDER>
Bouwke [Heikes] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook Heilke.
 
  Uit deze relatie  
  1. Tonniske RONDA geb. 13-8-1815 te Ulrum ( VI-32-109 )
  2. Ente RONDA geb. 20-12-1817 te Ulrum ( VI-32-110 )
  3. Bouke RONDA geb. 24-7-1820 te Ulrum ( VI-32-111 )
  4. Jacomina RONDA geb. 1822 te Ulrum ( VI-32-112 )
  5. Jacob RONDA geb. 20-9-1824 te Ulrum ( VI-32-113 )

V-23-92 Albert [Jacobs] RONDA
ged. 11-5-1790 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 6-9-1870 te Niekerk
zoon van: Jacob [Lieffens] RONDA
Teuniske [Alberts] _
( IV-9-54 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11-5-1790 te Vierhuizen. Beroep: kleermaker & koopman (1844, 1852, 1856, 1862).
 
  Hij trouwde op 19-3-1815 te Ulrum met:  
  Trijntje [Jans] LOOTS
geb. 26-4-1795 te Zoutkamp
ovl. 19-3-1892 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-10), 96 jaar oud
dochter van: Jan [Jannes] LOOTS
Anje [Jans] BUIS
fam. 73: ( II-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-6-1795 te Vierhuizen. Voornaam ook Rentje en Reintje. Beroep: kleermakersche (1852), koopvrouw (1862).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacob RONDA geb. 24-12-1815 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 3-8-1821 te Ulrum (Zoutkamp) ( VI-33-114 )
  2. Anje [Alberts] RONDA geb. 24-1-1818 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 12-12-1865 te Ulrum (Zoutkamp) ( VI-33-115 )
  3. Teuna [Alberts] RONDA geb. 23-4-1820 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 30-10-1878 te Ulrum (Zoutkamp) ( VI-33-116 )
  4. Janna [Alberts] RONDA geb. 17-8-1822 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 17-5-1890 te Oostdongeradeel ( VI-33-117 )
  5. Jakomina RONDA geb. 22-12-1824 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 24-5-1880 te Ulrum (Zoutkamp) ( VI-33-118 )
  6. Jakob RONDA geb. 3-12-1827 te Ulrum (Zoutkamp) ( VI-33-119 )
  7. Annetta [Alberts] RONDA geb. 12-5-1830 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 29-1-1916 te Ulrum (Zoutkamp) ( VI-33-120 )
  8. Jan [Alberts] RONDA geb. 6-2-1833 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 21-9-1913 te Groningen ( VI-33-121 )
  9. Johannes RONDA geb. 22-7-1835 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 22-1-1904 te Ulrum (Zoutkamp) ( VI-33-122 )

V-25-95 Grietje [Rijpkes] BEUKEMA
ged. 7-3-1748 te Hornhuizen
ovl. 10-4-1826 te Leens (Maarslag)
dochter van: Rijpke [Alberts] BEUKEMA
Anje [Pieters] _
( IV-10-56 )
  Persoonlijke informatie
(G1) Gedoopt 7-3-1748 te Hornhuizen.
 
  Zij trouwde (1) te Hornhuizen met:  
  Sieuwke [Mennes] _
geb. 23-10-1729 te Middelstum
ovl. 1785 te Vierhuizen
zoon van: Menno [Sieuwkes] _
Anje [Eltjes] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: winkelier te Vierhuizen.
 
  Bij het huwelijk
Ondertrouw: april 1773. weduwnaar van Anje Arijs.
 
  Zij trouwde (2) op 1-1-1786 te Mensingeweer met:  
  Writser [Eisses] _
  Bij het huwelijk
Bruidegom: Writser Eisses van Pieterburen (Eenrum).
 

V-25-96 Geeske [Rijpkes] BEUKEMA
ged. 20-9-1750 te Hornhuizen
dochter van: Rijpke [Alberts] BEUKEMA
Anje [Pieters] _
( IV-10-56 )
  Persoonlijke informatie
(G2) Gedoopt 20-9-1750 te Hornhuizen.
 
  Zij trouwde (1) met:  
  Eppe [Hajes] _
ged. 7-3-1762 te Hornhuizen
zoon van: Haje [Eppes] _
Pieterke [Rijkes] BOIJKEMA

( IV-13-79 )
  Persoonlijke informatie
(5451) Gedoopt 7-3-1762 te Hornhuizen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje [Eppes] _ ged. 5-5-1780 te Hornhuizen ( VI-36-131 )
  Zij trouwde (2) met:  
  Writser [Eisses] _

V-25-97 Albert [Rijpkes] BEUKEMA
ged. 5-7-1755 te Hornhuizen
ovl. 15-4-1787 te Hornhuizen
zoon van: Rijpke [Alberts] BEUKEMA
Anje [Pieters] _
( IV-10-56 )
  Persoonlijke informatie
(G4) beroep: dagloner te Hornhuizen en Leens en landbouwer (1828).
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Wijtske [Kornelis] _
ovl. 14-4-1780 te Hornhuizen
  Uit deze relatie  
  1. Rijpke [Alberts] BEUKEMA ged. 5-5-1780 ( VI-37-132 )
  Hij trouwde (2) op 1-6-1783 met:  
  Aafke [Ennes] _
geb. ca 1755 te Leens
ovl. 4-12-1808 te Leens
  Foto bij deze relatie
Foto bij deze relatie
 
  Uit deze relatie  
  1. Eltje [Alberts] BEUKEMA ged. 14-9-1783 te Leens ( VI-37-133 )

V-25-98 Menne [Rijpkes] BEUKEMA
ged. 30-9-1759
ovl. 14-9-1825 te Warfhuizen
zoon van: Rijpke [Alberts] BEUKEMA
Anje [Pieters] _
( IV-10-56 )
  Persoonlijke informatie
(G5) Beroep: dagloner te Hornhuizen en Warfhuizen.
 
  Hij trouwde op 10-1-1790 te Hornhuizen met:  
  Frouke [Everts] MUSCH
geb. te Bellingeweer
ovl. 17-6-1826 te Warfhuizen
dochter van: Evert MUSCH
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonersche.
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijpke [Mennes] BEUKEMA ged. 20-6-1790 te Hornhuizen / ovl. 24-10-1856 te Warfhuizen ( VI-38-134 )
  2. Albert [Mennes] BEUKEMA geb. 7-6-1801 te Leens (Warfhuizen) / ovl. 23-6-1833 te Leens (Warfhuizen) (OA-34) ( VI-38-135 )

V-25-99 Pieter [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 13-6-1773 te Hornhuizen
ovl. 27-12-1835 te Baflo, 62 jaar oud
zoon van: Rijpke [Alberts] BEUKEMA
Anje [Beerents] _
( IV-10-56 )
  Persoonlijke informatie
(G8) Beroep: dagloner (o.a. 1821) te Baflo.
 
  Hij trouwde met:  
  Wijtske [Eisses] DIJKEMA
geb. 19-7-1772 te Hornhuizen
ovl. 27-10-1855 te Baflo (Den Andel), 83 jaar oud
dochter van: Eisse [Hommes] _
Jantje [Goeijtjen] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonersche (1821).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje [Pieters] BUIKEMA geb. 23-6-1799 te Kloosterburen (Hornhuizen) / ovl. 30-5-1855 te Winsum ( VI-39-136 )
  2. Eisse [Pieters] BUIKEMA geb. 18-8-1801 te Baflo / ovl. 11-6-1879 ( VI-39-137 )
  3. Homme [Pieters] BUIKEMA geb. 1-12-1807 te Baflo / ovl. 19-6-1870 te Baflo ( VI-39-138 )

V-26-100 Geeske [Jans] _
ged. 11-5-1758 te Ulrum
ovl. 25-6-1758 te Ulrum
dochter van: Jan [Alberts Noor] <BUIJKOM>
Martje [Okkes] _
( IV-10-58 )
  Persoonlijke informatie
(5141) Gedoopt 11-5-1758 te Ulrum.
 

V-26-101 Geeske [Jans] _
ged. 22-7-1759 te Ulrum
ovl. 12-11-1764 te Ulrum
dochter van: Jan [Alberts Noor] <BUIJKOM>
Martje [Okkes] _
( IV-10-58 )
  Persoonlijke informatie
(5142) Gedoopt 22-7-1759 te Ulrum.
 

V-26-102 Grietje [Jans] _
ged. 28-9-1760 te Ulrum
ovl. na 1777
dochter van: Jan [Alberts Noor] <BUIJKOM>
Martje [Okkes] _
( IV-10-58 )
  Persoonlijke informatie
(5143) Gedoopt 28-9-1760 te Ulrum.
 

V-26-103 Albert [Jans] _
ged. 15-4-1764 te Ulrum
ovl. 10-6-1792 te Ulrum
zoon van: Jan [Alberts Noor] <BUIJKOM>
Martje [Okkes] _
( IV-10-58 )
  Persoonlijke informatie
(5144) Gedoopt 15-4-1764 te Ulrum.
 

V-26-104 Rijpke [Jans] BEUKEMA
ged. 7-12-1766 te Ulrum
zoon van: Jan [Alberts Noor] <BUIJKOM>
Martje [Okkes] _
( IV-10-58 )
  Persoonlijke informatie
(5145) Gedoopt 7-12-1766 te Ulrum. Rijpke nam zijn familienaam aan van zijn grootmoeder. Beroep: dagloner.
 
  Hij trouwde op 3-2-1793 te Ulrum met:  
  Anje [Jans] _
geb. te Leens
  Persoonlijke informatie
Bij huwelijk afkomstig van Leens.
 

V-26-105 Peter [Jans] BEUKEMA
ged. 3-12-1769 te Ulrum
ovl. 11-8-1776 te Ulrum
zoon van: Jan [Alberts Noor] <BUIJKOM>
Martje [Okkes] _
( IV-10-58 )
  Persoonlijke informatie
(5146) Gedoopt 3-12-1769 te Ulrum.
 

V-26-106 Rijke [Jans] BEUKEMA
ged. 19-2-1775 te Ulrum
ovl. 29-1-1778 te Ulrum
zoon van: Jan [Alberts Noor] <BUIJKOM>
Antje [Rijkes] BOIJKEMA
( IV-10-58 )
( IV-13-80 )
  Persoonlijke informatie
(5147) Gedoopt 19-2-1775 te Ulrum.
 

V-26-107 Peter [Jans] BEUKEMA
ged. 25-1-1784 te Ulrum
ovl. 1-8-1836 te Hornhuizen
zoon van: Jan [Alberts Noor] <BUIJKOM>
Elizabeth [Caspers] _
( IV-10-58 )
  Persoonlijke informatie
(5148) Gedoopt 25-1-1784 te Ulrum.
 
  Hij trouwde met:  
  Bouwke [Jans] HOOGLAND
ged. 28-11-1790 te Leens
ovl. 25-12-1828 te Hornhuizen
dochter van: Jan [Kriens] _
Antje [Onnes] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 28-11-1790 te Leens.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Pieters] NOOR geb. 27-4-1813 ( VI-40-139 )

V-26-108 Willemtje [Jans] NOOR
ged. 10-12-1786 te Ulrum
ovl. 13-11-1839 te Westernieland (OA-42), 52 jaar oud
dochter van: Jan [Alberts Noor] <BUIJKOM>
Elizabeth [Caspers] _
( IV-10-58 )
  Persoonlijke informatie
(5149) Leeftijd in de overlijdensakte vermeld als 51.
 
  Zij trouwde op 10-6-1827 te Eenrum (HA-9) met:  
  Hermannus Antonius BULT
ged. 23-7-1768 te Munsterland (Aschendorp)
ovl. 13-8-1834 te Eenrum (Westernieland) (OA-21), 67 jaar oud
zoon van: Johannes BULT
Catharina [Hans] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook Anton (Antoon) Jans Bult. Beroep: kleermaker (o.a. 1831) te Westernieland.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 58 jaar, bruid 40 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Maria Elizabeth BULT geb. 14-1-1830 te Eenrum (Westernieland) (GA-3) / ovl. 7-3-1830 te Eenrum (Westernieland) (OA-11) ( VI-41-140 )
  2. Elizabet BULT geb. 7-12-1831 te Eenrum (Westernieland) (GA-69) / ovl. 4-3-1909 te Leens (Wehe) (OA-14) ( VI-41-141 )

V-27-109 Betje [Rijkes] NOOR BEUKEMA
ged. 13-3-1763 te Leens (Wehe)
ovl. 23-11-1798 te Eenrum
dochter van: Rijke [Alberts Noor] BEUKEMA
Antje [Kars] _
( IV-10-59 )
  Persoonlijke informatie
(H1) Gedoopt 13-3-1763 te Wehe.
 
  Zij trouwde op 17-11-1793 te Eenrum met:  
  Rinne [Pieters] ZAAGMAN
ged. 9-9-1748 te Mensingeweer
ovl. 1820 te Leens
zoon van: Pieter [Jans] _
Anje [Harms] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 9-9-1748 te Mensingeweer. Beroep: timmerman te Eenrum.
 
  Bij het huwelijk
Rinnes 2e huwelijk met Betje Noor Beukema vond op dezelfde dag en in dezelfde kerk plaats als het 1e huwelijk van zijn dochter Diewerke.
 

V-27-110 Geeske [Rijkes] BEUKEMA
ged. 1-8-1773
ovl. 12-7-1825 te Leens (Maarslag)
dochter van: Rijke [Alberts Noor] BEUKEMA
Grietje [Fongers] _
( IV-10-59 )
  Persoonlijke informatie
(H4) Gedoopt 1-8-1773 te Wehe. Beroep: daglonersche (1827).
 
  Zij trouwde op 17-7-1796 te Leens (Mensingeweer) met:  
  Harm [Pieters] van DIJK
geb. 1770
ovl. 19-6-1826
zoon van: Pieter [Bernardus] van DIJK
Anje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1770 (januari) te Schouwerzijl. Beroep: timmerman (1824, 1838) te Maarslag, dagloner (1827).
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje [Harms] van DIJK geb. ca 1798 te Wehe ( VI-42-142 )
  2. Pieter [Harms] van DIJK geb. 2-11-1800 te Leens (Maarslag) / ovl. 21-8-1849 te Leens (Schouwerzijl) (OA-52) ( VI-42-143 )
  3. Anje [Harms] van DIJK geb. ca 1805 te Leens (Maarslag) / ovl. 14-4-1885 te Leens (OA-29) ( VI-42-144 )
  4. Bernardus [Harms] van DIJK geb. ca 1810 te Winsum (Obergum) / ovl. 4-1-1879 te Middelstum (OA-1) ( VI-42-145 )
  5. Henderikus [Harms] van DIJK geb. 24-9-1812 te Leens (Schouwerzijl) / ovl. 2-11-1816 te Leens (Maarslag) (OA-27) ( VI-42-146 )
  6. Jantje van DIJK geb. 22-8-1816 te Leens (Maarslag) (GA-61) / ovl. 18-1-1821 te Leens (Maarslag) ( VI-42-147 )

V-27-111 Rijpke [Rijkes] BEUKEMA
ged. 7-12-1777
ovl. 28-3-1833 te Leens, 54 jaar oud
zoon van: Rijke [Alberts Noor] BEUKEMA
Grietje [Fongers] _
( IV-10-59 )
  Persoonlijke informatie
(H5) Gedoopt 7-12-1777 te Wehe. Beroep: voerman te Wehe.
 
  Hij trouwde op 26-12-1806 te Leens met:  
  Aafke [Jans] HELLER
ged. 31-10-1775
ovl. 25-11-1844 te Wehe
dochter van: Jan [Pieters] HELLER
Hendrikje [Kars] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonersche (1842).
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijke [Rijpkes] BUIKEMA geb. 19-3-1809 te Wehe / ovl. 8-8-1864 te Leens ( VI-43-148 )
  2. Grietje [Riepkes] BEUKEMA geb. 27-1-1815 te Wehe ( VI-43-149 )

V-28-112 Trijntje [Garmts] ZUIDEMA
ged. 9-1-1767 te Hornhuizen
ovl. 5-6-1811 te Vliedorp
dochter van: Garmt [Klaassen] ZUIDEMA
Aaltje [Hindriks] _
( IV-10-60 )
  Persoonlijke informatie
(5161) Gedoopt 9-1-1767 te Hornhuizen.
 
  Zij trouwde op 18-7-1790 te Niekerk met:  
  Freerk [Pieters] RIETEMA
ovl. 15-1-1798 te Vliedorp

V-28-113 Claas [Garmts] ZUIDEMA
ged. 22-10-1768 te Hornhuizen
ovl. 8-1-1845 te Hornhuizen
zoon van: Garmt [Klaassen] ZUIDEMA
Aaltje [Hindriks] _
( IV-10-60 )
  Persoonlijke informatie
(5162) Gedoopt 22-10-1768 te Hornhuizen.
 
  Hij trouwde op 15-10-1815 te Kloosterburen met:  
  Martje [Jacobs] BARKEMA
geb. ca 1783 te Warfhuizen
ovl. 17-10-1855 te Hornhuizen
dochter van: Jacob [Cornelis] _
Itje [Sijgers] _

  Uit deze relatie  
  1. Aaltje [Klasens] ZUIDEMA geb. 31-7-1816 te Hornhuizen ( VI-44-150 )
  2. Garmt [Klaassens] ZUIDEMA geb. 24-1-1818 te Hornhuizen / ovl. 21-4-1870 te Warffum ( VI-44-151 )
  3. Kornelske ZUIDEMA geb. 17-2-1824 te Hornhuizen / ovl. 16-8-1826 te Hornhuizen ( VI-44-152 )

V-28-114 Hendrik [Garmts] ZUIDEMA
ged. 13-9-1772 te Hornhuizen
ovl. 6-3-1844 te Hornhuizen
zoon van: Garmt [Klaassen] ZUIDEMA
Aaltje [Hindriks] _
( IV-10-60 )
  Persoonlijke informatie
(5163) Gedoopt 13-9-1772 te Hornhuizen. Beroep: landbouwer op "Sickemaheerd" te Ulrum (1800-1811), koper van "De Kolken" en landbouwer op "Westerhorn" te Hornhuizen (1811-1844).
 
  Hij trouwde (1) op 9-11-1800 te Kloosterburen met:  
  Anje [Hendriks] VOET
geb. 14-3-1779 te Ulrum
ovl. 13-10-1811 te Hornhuizen, 32 jaar oud
dochter van: Hindrick [Jans] VOET
Corneliske [Bastiaans] BROEILS
fam. 66: ( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerinne (1833).
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje [Hendriks] ZUIDEMA geb. 16-6-1801 te Ulrum / ovl. 19-10-1804 te Ulrum ( VI-45-153 )
  2. Aaltje [Hindriks] ZUIDEMA geb. 30-1-1803 te Ulrum / ovl. 3-12-1862 te Warffum ( VI-45-154 )
  3. NN ZUIDEMA geb. 18-1-1805 te Ulrum / ovl. 18-1-1805 te Ulrum ( VI-45-155 )
  4. Hindrik ZUIDEMA geb. 25-3-1806 te Ulrum ( VI-45-156 )
  5. NN ZUIDEMA geb. 19-3-1808 te Ulrum / ovl. 22-3-1808 te Ulrum ( VI-45-157 )
  6. Grietje [Hendriks] ZUIDEMA geb. 2-9-1809 te Ulrum / ovl. 5-1-1840 te Ulrum (OA-1) ( VI-45-158 )
  Hij trouwde (2) op 7-8-1813 te Kloosterburen (HA-11) met:  
  Jantje [Luitjes] LUITJENS
geb. 28-1-1787
ovl. 1830
dochter van: Luitje [Jans] _
Martje [Pieters] _

  Bij het huwelijk
Bruidegom 40 jaar, bruid 26 jaar. Weduwnaar van Anje Hendriks Voet.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trientje [Hendriks] ZUIDEMA geb. 1819 te Hornhuizen / ovl. 12-12-1900 te Leens (Warfhuizen) ( VI-45-159 )
  2. Jan ZUIDEMA geb. 7-9-1823 te Hornhuizen / ovl. 3-3-1889 te Ulrum (Niekerk) ( VI-45-160 )

V-28-115 Abeltje [Garmts] ZUIDEMA
ged. 10-4-1774 te Hornhuizen
ovl. 9-2-1828 te Vliedorp
dochter van: Garmt [Klaassen] ZUIDEMA
Aaltje [Hindriks] _
( IV-10-60 )
  Persoonlijke informatie
(5164) Gedoopt 10-4-1774 te Hornhuizen. Overleden op "Hoogte" te Vliedorp
 
  Zij trouwde (1) op 4-5-1800 te Ulrum met:  
  Kornelis [Hendriks] VOET
ged. 10-3-1771 te Ulrum
ovl. 2-8-1818 te Vliedorp
zoon van: Hindrick [Jans] VOET
Corneliske [Bastiaans] BROEILS
fam. 66: ( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-3-1771 te Ulrum. Beroep: landbouwer.
 
  Uit deze relatie  
  1. Kornelske [Kornelis] VOET geb. 30-7-1800 te Kloosterburen / ovl. 3-4-1828 te Vliedorp fam. 66: ( V-1-1 )
  2. Aaltje [Kornelis] VOET geb. ca 1803 te Kloosterburen / ovl. 20-7-1825 te Vliedorp fam. 66: ( V-1-2 )
  3. Hendrika VOET geb. 14-3-1805 te Kloosterburen / ovl. 26-12-1852 te Vliedorp fam. 66: ( V-1-3 )
  4. Trijntje [Kornelis] VOET geb. 23-1-1807 te Kloosterburen / ovl. 31-5-1836 te Vliedorp fam. 66: ( V-1-4 )
  5. Hendrik [Kornelis] VOET geb. 27-2-1810 te Kloosterburen / ovl. 27-4-1861 te Kloosterburen fam. 66: ( V-1-5 )
  6. Jan VOET geb. 4-8-1812 te Houwerzijl fam. 66: ( V-1-6 )
  7. Germina VOET geb. 2-4-1814 te Ulrum (Vliedorp) (GA-20) fam. 66: ( V-1-7 )
  8. Garmt VOET geb. 27-10-1816 te Vliedorp / ovl. 19-12-1894 te Kloosterburen fam. 66: ( V-1-8 )
  Zij trouwde (2) op 23-10-1820 te Ulrum met:  
  Berend [Siegerts] GREDEMA
geb. ca 1793
zoon van: Sieger [Beerents] GREDEMA
Dietje [Mennes] _


V-28-116 Rypke [Garmts] ZUIDEMA
ged. 15-12-1776
ovl. voor 1829
zoon van: Garmt [Klaassen] ZUIDEMA
Aaltje [Hindriks] _
( IV-10-60 )
  Foto van Rypke [Garmts] ZUIDEMA
Foto(s) van Rypke [Garmts] ZUIDEMA
 
  Persoonlijke informatie
(5165) Gedoopt 15-12-1776 te Hornhuizen. Bij huwelijk afkomstig van Hornhuizen. Beroep: Landbouwer op "Zuidemaheerd" (1805-1813), vervolgens op "Ol Ploats" (1813-1827), en op Oude Hoek, hoek Oosterweg (26 ha) te Den Andel (1827-1841)
 
  Hij trouwde op 16-9-1804 te Hornhuizen met:  
  Neeltje [Pieters] LEIMA
ged. 29-7-1781 te Hornhuizen
ovl. 27-6-1856 te Baflo (Den Andel)
dochter van: Pijtter [Jans] LEIMA
Trijntje [Remts] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-7-1781 te Hornhuizen. Beroep: landbouwerscher (1830).
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Rypkes] ZUIDEMA geb. 18-3-1805 te Hornhuizen / ovl. 11-6-1873 te Baflo (Den Andel) ( VI-47-169 )
  2. Jan [Rypkes] ZUIDEMA geb. 17-4-1811 te Hornhuizen ( VI-47-170 )
  3. Klaas [Rypkes] ZUIDEMA ( VI-47-171 )

V-28-117 Eltje [Garmts] ZUIDEMA
ged. 9-1-1780 te Hornhuizen
zoon van: Garmt [Klaassen] ZUIDEMA
Aaltje [Hindriks] _
( IV-10-60 )
  Persoonlijke informatie
(5166) Gedoopt 9-1-1780 te Hornhuizen.
 

V-29-118 Pieter [Jacobs] BEUKEMA
ged. 26-9-1760
ovl. 17-2-1788 te Winsum/Onderdendam
zoon van: Jakob [Pieters] _
Grietje [Jans] BOIJKEMA

( IV-11-63 )
  Persoonlijke informatie
(J1) Gedoopt 26-9-1760 te Pieterburen. Beroep: bakker te Ulrum. Hij is verdronken op de schaats bij huize "De Braak" tussen Winsum en Onderdendam.
 
  Hij trouwde op 19-5-1782 te Ulrum met:  
  Klara [Pieters] _
ovl. 29-1-1819 te Ulrum
  Uit deze relatie  
  1. Jacob [Pieters] BEUKEMA geb. 23-8-1782 te Ulrum / ovl. 8-3-1859 te Leens ( VI-48-172 )
  2. Pieter [Pieters] HOOGLAND geb. 29-1-1786 te Ulrum / ovl. 1867 te Peize ( VI-48-173 )
  3. Jan [Pieters] BEUKEMA ged. 2-12-1787 / ovl. 15-3-1875 te Ulrum ( VI-48-174 )

V-30-119 Anje [Jans] BEUKEMA
geb. 27-12-1770 te Ulrum (Niekerk)
ovl. 27-7-1849, 78 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] BEUKEMA
Eilke [Mennes] _
( IV-11-64 )
  Persoonlijke informatie
(K3)
 
  Zij trouwde op 29-5-1791 te Niekerk met:  
  Jan [Jacobs] RIETEMA
geb. 20-10-1759 te Houwerzijl
ovl. 22-3-1851, 91 jaar oud
zoon van: Jacob [Jans] _
Tonje [Simons] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook: Jan Rijtma. Beroep: landbouwer op Hollemaheerd (60ha) te Houwerzijl/Vliedorp (1791-1851).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacob [Jans] RIETEMA geb. 2-3-1792 te Vliedorp / ovl. 3-3-1833 te Vliedorp ( VI-49-175 )
  2. Jan [Jans] RIETEMA geb. ca 1794 te Houwerzijl / ovl. 17-12-1857 te Leens ( VI-49-176 )
  3. Hendericus [Jans] RIETEMA geb. ca 1796 te Vliedorp / ovl. 1-1-1874 te Vliedorp ( VI-49-177 )
  4. Siemon Petrus RIETEMA geb. 1-2-1801 te Houwerzijl / ovl. 19-9-1847 te Hornhuizen ( VI-49-178 )
  5. Johannes RIETEMA geb. 2-9-1803 te Vliedorp / ovl. 12-11-1831 te Vliedorp ( VI-49-179 )
  6. Menne [Jans] RIETEMA geb. 20-1-1806 te Houwerzijl / ovl. 3-10-1889 te Houwerzijl ( VI-49-180 )
  7. Teuna RIETEMA geb. 11-9-1808 te Houwerzijl / ovl. 19-4-1878 te Houwerzijl ( VI-49-181 )
  8. Eilina RIETEMA geb. 1813 / ovl. 19-12-1813 te Houwerzijl ( VI-49-182 )

V-30-120 Menne [Jans] BEUKEMA
geb. 6-11-1774 te Niekerk
ovl. 1-11-1828 te Niekerk, 53 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] BEUKEMA
Eilke [Mennes] _
( IV-11-64 )
  Persoonlijke informatie
(K4) Gedoopt 13-11-1774 te Niekerk. Beroep: landbouwer (huurder) op "Algersmaheerd" tot 1803. Daarna landbouwer (eigenaar) op "Ikemaheerd" (22 ha) te Niekerk (1807 - 1830).
 
  Hij trouwde (1) op 13-7-1800 te Niekerk met:  
  Anje [Jans] de BOER
ged. 21-2-1773 te Schouwerzijl
ovl. 3-11-1809, 36 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Geboren op "Schouwen" bij Schouwerzijl.
 
  Uit deze relatie  
  1. Eilke [Mennes] BEUKEMA geb. 3-1-1801 te Niekerk / ovl. 29-5-1840 te Niekerk ( VI-50-183 )
  2. Janna [Mennes] BEUKEMA geb. 26-3-1802 te Ulrum (Niekerk) / ovl. 5-3-1813 te Ulrum ( VI-50-184 )
  3. Anje [Mennes] BEUKEMA geb. 29-8-1803 te Ulrum (Niekerk) / ovl. 24-4-1873 te Eenrum (Pieterburen) ( VI-50-185 )
  4. Jantje [Mennes] BUIKEMA geb. 4-7-1805 te Niekerk / ovl. 7-11-1846 te Westernieland (OA-59) ( VI-50-186 )
  Hij trouwde (2) op 11-9-1814 te Ulrum met:  
  Anje [Jacobs] BOER
geb. 31-10-1787 te Warfhuizen
ovl. 10-4-1833 te Leens, 45 jaar oud
dochter van: Jacob [Jans] BOER
Hendriktje [Mennes] NOORMAN

  Persoonlijke informatie
Geboren op "Schouwen-2" te Warfhuizen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jakob [Mennes] BEUKEMA geb. 1-3-1818 te Niekerk ( VI-50-187 )

V-30-121 Klaaske [Jans] BEUKEMA
geb. 3-12-1775 te Niekerk
ovl. 5-8-1820 te Vliedorp, 44 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] BEUKEMA
Eilke [Mennes] _
( IV-11-64 )
  Persoonlijke informatie
(K5) Gedoopt 11-2-1776 te Niekerk.
 
  Zij trouwde te Niekerk met:  
  Simon [Pieters] NOORDHOFF
geb. 5-2-1774
ovl. 25-6-1817 te Houwerzijl, 43 jaar oud
zoon van: Pieter [Sijmens] NOORDHOFF
Itje [Izebrands] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op Vliedorp-2 (1800 - 1820) (33 ha), Vlakkeriet 6 te Houwerzijl. Geloofsgezindte: doopsgezind.
 
  Bij het huwelijk
Ondertrouwd op 3-5-1800 te Niekerk
 
  Uit deze relatie  
  1. Ida [Siemons] NOORDHOFF geb. ca 1801 te Vliedorp / ovl. 7-2-1884 te Vliedorp ( VI-51-188 )
  2. Pieter [Sijmens] NOORDHOF geb. ca 1803 te Vliedorp / ovl. 24-8-1873 te Wehe ( VI-51-189 )
  3. Jan [Simons] NOORDHOF geb. ca 1804 te Vliedorp / ovl. 25-4-1827 te Vliedorp ( VI-51-190 )
  4. Eilke [Pieters] NOORDHOFF geb. 24-11-1805 te Vliedorp ( VI-51-191 )
  5. Menne [Pieters] NOORDHOFF geb. 24-11-1807 te Vliedorp / ovl. 6-7-1835 te Vliedorp ( VI-51-192 )
  6. Rijpke [Pieters] NOORDHOF geb. 17-12-1810 te Vliedorp / ovl. 2-1-1817 te Vliedorp ( VI-51-193 )
  7. Martha [Pieters] NOORDHOF geb. 13-2-1813 te Vliedorp / ovl. 19-10-1870 te Vliedorp ( VI-51-194 )
  8. Jacob [Simons] NOORDHOFF geb. 17-1-1816 te Vliedorp / ovl. 30-1-1882 te Leens ( VI-51-195 )

V-30-122 Jan [Jans] BEUKEMA
ged. 23-8-1778 te Niekerk
ovl. 16-8-1810 te Niekerk
zoon van: Jan [Jans] BEUKEMA
Eilke [Mennes] _
( IV-11-64 )
  Persoonlijke informatie
(K6) Jan Jans Beukema (de Jonge) gedoopt 23-8-1778 te Niekerk. Beroep: landbouwer op Wiemaheerd (34 ha) te Niekerk.
 
  Hij trouwde met:  
  Eeuwke [Klaassens] WESTERHUIS
geb. 3-6-1782 te Vliedorp
ovl. 6-2-1813 te Niekerk, 30 jaar oud
dochter van: Claas [Mennes] _
Geertruid [Jeltes] _

  Uit deze relatie  
  1. Geertruid [Jans] BEUKEMA geb. 20-6-1806 te Niekerk / ovl. 4-1-1871 te Vierhuizen ( VI-52-196 )

V-30-123 Rijpke [Jans] BEUKEMA
geb. 2-9-1780 te Niekerk
ovl. 12-9-1859 te Warfhuizen, 79 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] BEUKEMA
Eilke [Mennes] _
( IV-11-64 )
  Persoonlijke informatie
(K7) Gedoopt 1-10-1780 te Niekerk. Beroep: landbouwer op "Karpo" (45 ha.) te Zuurdijk (1810 - 1860).
Rijpke kocht in 1835 het oudere "Kattenburg" (14 ha.) te Leens, waardoor de totale grootte van zijn bedrijf 61,6 ha werd. Bij de boedelscheiding in 1860 deelden de erven de behuizing en 61,6 ha land, (bezwaard met een aantal beklemmingen in totaal doende F430,75) toe aan Rijpkes zoon: Johannes Rijpkes Beukema.
 
  Hij trouwde op 12-11-1809 te Zuurdijk met:  
  Aaltje [Jannes] TORRINGA
ged. 4-1-1788 te Zuurdijk
ovl. 12-5-1855 te Zuurdijk
dochter van: Jannes [Luitjes] TORRINGA
Hendrika WARENDORP

  Bij het huwelijk
(H.C.: R.A. 57; 11 van de 20 van de Wijnmaand 1809)
Rijpke en Aaltje hebben een dubbelgraf in Zuurdijk
 
  Uit deze relatie  
  1. Henrica [Rijpkes] BEUKEMA geb. 5-1-1810 te Zuurdijk / ovl. 28-1-1876 te Ulrum ( VI-53-197 )
  2. Jan [Rijpkes] BEUKEMA geb. 12-3-1811 te Zuurdijk / ovl. 13-4-1812 te Zuurdijk ( VI-53-198 )
  3. Heilina BEUKEMA geb. 2-6-1812 te Zuurdijk / ovl. 22-2-1897 te Groningen ( VI-53-199 )
  4. Johanna [Rijpkes] BEUKEMA geb. 10-4-1814 te Leens (Zuurdijk) / ovl. 3-8-1891 te Ulrum ( VI-53-200 )
  5. Jan [Rijpkes] BEUKEMA geb. 23-8-1820 te Zuurdijk / ovl. 19-11-1882 te Bedum ( VI-53-201 )
  6. Johannes [Rijpkes] BEUKEMA geb. 30-3-1823 te Zuurdijk / ovl. 12-4-1909 te Leens ( VI-53-202 )

V-31-124 Klaas [Reinders] BEUKEMA
ged. 4-4-1768 te Eenrum
ovl. 21-1-1828 te Scharmer
zoon van: Reinder [Klaassen] _
Saarke [Jans] _

( IV-11-66 )
  Persoonlijke informatie
(L1) Beroep: landbouwer op Wierhuizen 6 (18 ha) te Den Andel (1819-1825), arbeider (1828).
 
  Hij trouwde (1) op 7-7-1799 te Baflo (Den Andel) met:  
  Martje [Wolters] POT
ged. 27-10-1765 te Rasquert
ovl. 4-2-1817 te Baflo (Den Andel)
dochter van: Wolter [Berents] _
Aafke [Reinders] _

  Bij het huwelijk
weduwe van Jan Boeles van Rasquert.
 
  Uit deze relatie  
  1. Reinder [Klaassens] BUIKEMA geb. 15-11-1805 te Baflo (Den Andel) / ovl. 3-11-1867 ( VI-54-203 )
  Hij trouwde (2) op 11-6-1818 te Baflo met:  
  Martje [Roelfs] ter WEER
ged. 26-2-1786 te Tinallinge
ovl. 20-7-1831 te Scharmer
dochter van: Roelf [Roelfs] _
Anje [Jans] _

  Uit deze relatie  
  1. Jan [Klaassens] BUIKEMA geb. 29-1-1823 te Eenrum / ovl. 30-7-1903 ( VI-54-204 )
  Hij trouwde (3) met:  
  Hilje RAVELINK

V-31-125 Grietje [Reinders] BEUKEMA
ged. 3-4-1785
ovl. 10-4-1844 te Den Andel
dochter van: Reinder [Klaassen] _
Saarke [Jans] _

( IV-11-66 )
  Persoonlijke informatie
(L5).
 
  Zij trouwde op 9-4-1802 te Westernieland met:  
  David [Adams] VELDMAN
geb. 1783 te Westernieland
ovl. 27-2-1826 te Westernieland
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer aan de Kaakhornsterweg 53 (32 ha) te Westernieland (1811 - 1840). In 1840 verkocht hij zijn boederij aan Rijpke [Broers] Beukema (N53).
 
  Bij het huwelijk
Kerkelijk huwelijk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaas [Davids] VELDMAN geb. 14-1-1816 te Westernieland / ovl. 2-5-1857 te Saaxumhuizen ( VI-55-205 )

V-32-126 Martje [Geerts] SIJTSMA
ged. 25-1-1773 te Visvliet
ovl. 28-6-1836
dochter van: Geert [Jenes] SIJTSMA
Anje [Jans] BEUKEMA

( IV-11-67 )
  Persoonlijke informatie
(5271) Beroep: landbouwersche te Grijpskerk (1795).
 
  Zij trouwde (1) op 24-5-1795 te Grijpskerk met:  
  Jelmer [Reinders] STEENHUISEN
ged. 9-5-1771 te Grijpskerk
ovl. 19-9-1809 te Grijpskerk (Oosterwaard)
zoon van: Reinder STEENHUISEN
Jeltje IDZERDA

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op ''De Waarden'' onder Grijpskerk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Reinder STEENHUISEN geb. 15-1-1796 te Grijpskerk / ovl. 2-11-1848 te Groningen ( VI-56-206 )
  2. Geert STEENHUISEN geb. 7-2-1797 te Grijpskerk / ovl. 13-1-1858 te Niezijl ( VI-56-207 )
  3. Jan STEENHUISEN geb. 24-9-1798 te Grijpskerk / ovl. 18-11-1853 te Groningen ( VI-56-208 )
  4. Jeltje STEENHUISEN geb. 8-9-1800 te Grijpskerk / ovl. 10-6-1866 te Groningen ( VI-56-209 )
  5. Anje STEENHUISEN geb. 21-7-1802 te Grijpskerk / ovl. 27-4-1870 te Groningen ( VI-56-210 )
  6. Boukje STEENHUISEN geb. 27-4-1804 te Grijpskerk / ovl. 26-1-1876 te Grijpskerk ( VI-56-211 )
  7. Derk STEENHUISEN geb. 5-11-1806 te Grijpskerk / ovl. 26-11-1840 te Groningen ( VI-56-212 )
  8. Anje STEENHUISEN geb. 29-12-1808 te Grijpskerk ( VI-56-213 )
  Zij trouwde (2) op 20-5-1813 te Grijpskerk met:  
  Sietse [Geerts] VELTMAN
geb. 1776 te Visvliet
ovl. 25-1-1844
zoon van: Geert [Tjipkes] _
Tietje [Sijtses] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer te Grijpskerk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert VELTMAN geb. 8-3-1814 te Grijpskerk / ovl. 14-3-1814 te Grijpskerk ( VI-56-214 )
  2. Geert VELTMAN geb. 5-3-1815 te Grijpskerk / ovl. 8-10-1886 te Grijpskerk ( VI-56-215 )
  3. Jan VELTMAN geb. 11-9-1818 te Grijpskerk / ovl. 23-11-1880 te Grijpskerk ( VI-56-216 )

V-32-127 Antje SIJTSMA
geb. 22-9-1775 te Visvliet
dochter van: Geert [Jenes] SIJTSMA
Anje [Jans] BEUKEMA

( IV-11-67 )
  Zij trouwde op 15-3-1798 te Grijpskerk met:  
  Gerrit [Everts] FERINGA
ovl. 1849
zoon van: Evert [Jacobs] _
Reintje [Gerrits] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: smid te Grijpskerk. Overleden: november 1849.
 

V-32-128 Jeen SIJTSMA
geb. 5-11-1780 te Grijpskerk
ovl. 2-4-1858 te Grijpskerk, 77 jaar oud
zoon van: Geert [Jenes] SIJTSMA
Anje [Jans] BEUKEMA

( IV-11-67 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Hij trouwde op 21-12-1811 te Grijpskerk met:  
  Grietje [Willems] van der MOLEN
geb. 1-5-1788 te Grijpskerk
ovl. 28-3-1824 te Grijpskerk, 35 jaar oud
dochter van: Willem [Simons] van der MOLEN
Jijke [Sijwerts] _


V-33-131 Jurjen [Jans] DIJK
ged. 13-7-1764 te Ulrum
zoon van: Jan [Jurjens] DIJK
Ludewe [Pieters] BEUKEMA

( IV-12-70 )
  Persoonlijke informatie
(5332) Gedoopt 13-7-1764 te Ulrum.
 

V-33-132 Aaltje [Jans] DIJK
ged. 10-5-1767 te Ulrum
ovl. 12-6-1815
dochter van: Jan [Jurjens] DIJK
Ludewe [Pieters] BEUKEMA

( IV-12-70 )
  Persoonlijke informatie
(5333) Gedoopt 10-5-1767 te Ulrum. Beroep: wroedvrouw te Ulrum.
 
  Zij trouwde met:  
  Jan [Harms] VINK
geb. ca 1762 te Ulrum
ovl. 8-4-1814 te Ulrum
  Persoonlijke informatie
Beroep: potschipper. Overleden op 8-4-1814 te Ulrum in huis nummer 22.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk in 1784.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harmina [Jans] VINK geb. 16-2-1790 te Ulrum / ovl. 16-2-1878 te Ulrum ( VI-57-217 )

V-34-133 Pieter [Egberts] BEUKEMA
ged. 16-12-1764 te Ulrum
ovl. 14-9-1832 te Ulrum (Houwerzijl)
zoon van: Egbert [Pieters] BOIJKEMA
Tietje [Simons] _
( IV-12-71 )
  Persoonlijke informatie
(M1) Gedoopt 16-12-1764 te Ulrum. Beroep: schipper (1827), koornschipper te Houwerzijl.
Pieter Beukema was eigenaar van de boerderij "Westerhouw" te Leens (1807 - 1809).
 
  Hij trouwde (1) op 29-5-1791 te Ulrum met:  
  Dieuwertje [Garmts] WIERSEMA
ovl. 5-9-1794 te Ulrum
dochter van: Garmt WIERSEMA
Grietje [Oewes] _

  Bij het huwelijk
Bron: Huwelijks Contract: Rijksarchief Groningen: 43, c5, dd 4-5-1791.
 
  Uit deze relatie  
  1. Tietje BEUKEMA ged. 27-5-1792 te Ulrum ( VI-58-218 )
  2. Egbert BEUKEMA ged. 20-10-1793 te Ulrum / ovl. 25-7-1794 te Ulrum ( VI-58-219 )
  Hij trouwde (2) op 22-5-1796 te Ulrum (Mensingeweer) met:  
  Maartje [Hendriks] VOET
ged. 11-12-1772 te Ulrum (Houwerzijl)
ovl. 11-12-1810 te Leens
dochter van: Hendrik [Derks] VOET
Antje [Jans] _
fam. 66: ( III-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11-12-1772 te Niekerk.
 
  Bij het huwelijk
Bron: Huwelijks Contract: Rijksarchief Groningen: 43, c6, dd 7-5-1796.
 
  Uit deze relatie  
  1. Tetje BEUKEMA geb. 27-5-1797 te Ulrum / ovl. 26-12-1840 te Groningen (OA-919) ( VI-58-220 )
  2. Anje [Pieters] BEUKEMA geb. 7-5-1801 te Ulrum / ovl. 20-6-1839 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-19) ( VI-58-221 )
  3. Henderika [Pieters] BEUKEMA geb. 17-1-1804 te Ulrum / ovl. 26-3-1841 te Kollum ( VI-58-222 )
  4. Egbert [Pieters] BEUKEMA geb. 30-10-1806 te Ulrum / ovl. 23-4-1844 te Ulrum (Vliedorp) ( VI-58-223 )

V-34-134 Rijpke [Egberts] BEUKEMA
ged. 21-12-1766 te Ulrum
ovl. 21-7-1783 te Ulrum, 16 jaar oud
zoon van: Egbert [Pieters] BOIJKEMA
Tietje [Simons] _
( IV-12-71 )
  Persoonlijke informatie
(M2)
 

V-34-135 Rijpke [Egberts] BEUKEMA
geb. 1-7-1803 te Ulrum
ovl. 28-1-1813 te Ulrum, 9 jaar oud
zoon van: Egbert [Pieters] BOIJKEMA
Martje [Jans] VOET
( IV-12-71 )
fam. 66: ( IV-4-12 )
  Persoonlijke informatie
(M3)
 

V-34-136 NN BEUKEMA
geb. 27-3-1806 te Ulrum
ovl. 27-3-1806 te Ulrum, 0 dagen oud
zoon van: Egbert [Pieters] BOIJKEMA
Martje [Jans] VOET
( IV-12-71 )
fam. 66: ( IV-4-12 )
  Persoonlijke informatie
(M?) Levenloos geboren.
 

V-34-137 Elisabeth [Egberts] BEUKEMA
geb. 22-2-1809 te Ulrum
ovl. 20-1-1849 te Ulrum, 39 jaar oud
dochter van: Egbert [Pieters] BOIJKEMA
Martje [Jans] VOET
( IV-12-71 )
fam. 66: ( IV-4-12 )
  Persoonlijke informatie
(M4) Gedoopt 9-4-1809 te Ulrum. Naam ook Lijsabeth Egberts en Betje.
 

V-34-138 Jan [Egberts] BEUKEMA
geb. 7-4-1811 te Ulrum
ovl. 12-7-1858 te Ulrum, 47 jaar oud
zoon van: Egbert [Pieters] BOIJKEMA
Martje [Jans] VOET
( IV-12-71 )
fam. 66: ( IV-4-12 )
  Persoonlijke informatie
(M5) Gedoopt 28-4-1811 te Ulrum. Beroep: schoenmaker.
 
  Hij trouwde op 2-12-1847 te Ulrum met:  
  Martje VENEKAMP
geb. 10-1-1819 te Uithuizermeeden
dochter van: Willem [Reinders] VENEKAMP
Elske HARMS

  Uit deze relatie  
  1. Martje BEUKEMA geb. 26-6-1848 te Ulrum ( VI-59-224 )
  2. Elizabeth BEUKEMA geb. 8-5-1850 te Ulrum / ovl. 22-3-1886 te Ulrum ( VI-59-225 )
  3. Elske BEUKEMA geb. 3-5-1852 te Ulrum / ovl. 23-4-1853 te Ulrum ( VI-59-226 )
  4. Elske BEUKEMA geb. 26-3-1854 te Ulrum / ovl. 7-7-1854 te Ulrum ( VI-59-227 )
  5. Wiebe BEUKEMA geb. 14-4-1856 te Ulrum / ovl. 16-4-1879 te Groningen ( VI-59-228 )

V-35-139 Thomas [Thomas] _
ged. 8-11-1767
zoon van: Olgert [Thomas] _
Grietje [Pieters] BEUKEMA

( IV-12-73 )
  Persoonlijke informatie
(5351) Gedoopt 8-11-1767 te Ulrum
 

V-35-140 Peter [Thomas] _
ged. 29-4-1770
zoon van: Olgert [Thomas] _
Grietje [Pieters] BEUKEMA

( IV-12-73 )
  Persoonlijke informatie
(5352) Gedoopt 29-4-1770 te Ulrum.
 

V-35-141 Heere [Thomas] _
ged. 14-11-1772
zoon van: Olgert [Thomas] _
Grietje [Pieters] BEUKEMA

( IV-12-73 )
  Persoonlijke informatie
(5353) Gedoopt 14-11-1772 te Ulrum.
 

V-36-142 Pieter [Jans] BUIKEMA
ged. 2-1-1757 te Hornhuizen
zoon van: Jan [Pieters] BUIKEMA
Grietje [Rijkes] BOIJKEMA

( IV-13-75 )
  Persoonlijke informatie
(5411)
 

V-36-143 Rijke [Jans] BUIKEMA
ged. 5-10-1759 te Hornhuizen
ovl. 11-2-1823 te Hornhuizen
zoon van: Jan [Pieters] BUIKEMA
Grietje [Rijkes] BOIJKEMA

( IV-13-75 )
  Persoonlijke informatie
(5412) Beroep: dagloner.
 
  Hij trouwde (1) op 6-2-1785 te Vierhuizen met:  
  Nijske [Jans] _
geb. 5-1-1766
ovl. 9-12-1817 te Hornhuizen, 51 jaar oud
dochter van: Wessel Jan _
Anje [Heres] _

  Persoonlijke informatie
Geboren te Zoutkamp of Vierhuizen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Rijkes] BUIKEMA ged. 20-1-1788 te Hornhuizen / ovl. 15-2-1847 te Winsum (Ranum) ( VI-60-229 )
  2. Jan [Rijkes] BUIKEMA geb. 13-3-1790 te Vierhuizen / ovl. 20-2-1869 te Eenrum ( VI-60-230 )
  3. Rijpke [Rijkes] BUIKEMA geb. 21-3-1790 te Winsum / ovl. 6-8-1864 te Warfhuizen ( VI-60-231 )
  Hij trouwde (2) op 24-10-1818 te Kloosterburen met:  
  Janna [Benes] BOIJKEMA
ged. 20-5-1770 te Hornhuizen
ovl. 21-10-1846 te Hornhuizen
dochter van: Bene [Jans] BOIJKEMA
Tietje [Luies] _
( IV-4-21 )
  Persoonlijke informatie
(C3) Gedoopt 20-5-1770 te Hornhuizen.
 

V-36-144 Rijpke [Jans] BUIKEMA
ged. 2-5-1762 te Hornhuizen
zoon van: Jan [Pieters] BUIKEMA
Grietje [Rijkes] BOIJKEMA

( IV-13-75 )
  Persoonlijke informatie
(5413)
 

V-36-145 Jan [Jans] BUIKEMA
ged. 30-12-1764 te Hornhuizen
ovl. 2-8-1818 te Leens
zoon van: Jan [Pieters] BUIKEMA
Grietje [Rijkes] BOIJKEMA

( IV-13-75 )
  Persoonlijke informatie
(5414)
 
  Hij trouwde op 17-5-1801 te Leens met:  
  Betje [Mindelts] _
geb. 10-11-1743 te Stitswerd
ovl. 19-12-1821 te Leens, 78 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Overleden te Leens huisnr 3.
 
  Bij het huwelijk
Weduwe van Jan Jans Huizinga.
 

V-36-146 Freerk [Jans] BUIKEMA
ged. 17-4-1768 te Vierhuizen
ovl. 28-4-1837 te Eenrum
zoon van: Jan [Pieters] BUIKEMA
Grietje [Rijkes] BOIJKEMA

( IV-13-75 )
  Persoonlijke informatie
(5415) Gedoopt 17-4-1768 te Vierhuizen. Winkelier te Pieterburen.
 
  Hij trouwde met:  
  Anje [Heeres] _
ged. 5-10-1777 te Pieterburen
ovl. 10-10-1846 te Pieterburen, 69 jaar oud
dochter van: Heere [Riekes] _
Martje [Geerts] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 5-10-1777 te Pieterburen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Freerks] BEUKEMA geb. ca 1804 te Pieterburen / ovl. 17-3-1888 te Eenrum ( VI-61-232 )
  2. Martje BEUKEMA geb. 10-4-1808 te Eenrum (Pieterburen) / ovl. 27-11-1836 te Eenrum (Pieterburen) ( VI-61-233 )
  3. Grietje BEUKEMA geb. 27-3-1810 te Eenrum (Pieterburen) / ovl. 17-7-1868 ( VI-61-234 )

V-37-147 Eppe [Hajes] _
ged. 7-3-1762 te Hornhuizen
zoon van: Haje [Eppes] _
Pieterke [Rijkes] BOIJKEMA

( IV-13-79 )
  Persoonlijke informatie
(5451) Gedoopt 7-3-1762 te Hornhuizen.
 
  Hij trouwde met:  
  Geeske [Rijpkes] BEUKEMA
ged. 20-9-1750 te Hornhuizen
dochter van: Rijpke [Alberts] BEUKEMA
Anje [Pieters] _
( IV-10-56 )
  Persoonlijke informatie
(G2) Gedoopt 20-9-1750 te Hornhuizen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje [Eppes] _ ged. 5-5-1780 te Hornhuizen ( VI-36-131 )

V-37-148 Trijntje [Hajes] _
ged. 7-10-1764 te Hornhuizen
dochter van: Haje [Eppes] _
Pieterke [Rijkes] BOIJKEMA

( IV-13-79 )
  Persoonlijke informatie
(5452)
 

V-37-149 Geertje [Hajes] _
ged. 1-2-1767 te Hornhuizen
dochter van: Haje [Eppes] _
Pieterke [Rijkes] BOIJKEMA

( IV-13-79 )

V-37-150 Grietje [Hajes] _
ged. 3-9-1769 te Hornhuizen
dochter van: Haje [Eppes] _
Pieterke [Rijkes] BOIJKEMA

( IV-13-79 )
  Persoonlijke informatie
(5454) Gedoopt 3-9-1769 te Hornhuizen.
 

V-39-160 Menne [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 20-4-1785 te Vierhuizen
ovl. 7-9-1867 te Vierhuizen, 82 jaar oud
zoon van: Rijpke [Mennes] BOIJKEMA
Emke [Kornelis] DUISTERWINKEL
( IV-15-87 )
fam. 83: ( VI-2-4 )
  Persoonlijke informatie
(N1) Gedoopt 1-5-1785 te Vierhuizen. Beroep: landbouwer op "Midhallum" te Vierhuizen (o.a. 1838, 1856).
 
  Hij trouwde met:  
  Dietje [Arends] DANHOF
geb. 22-7-1790 te Vierhuizen
ovl. 4-5-1875 te Vierhuizen, 84 jaar oud
dochter van: Arends [Geerts] DANHOF
Ebeltje [Joostens] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1838, 1856).
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijpko [Mennes] BEUKEMA geb. 26-8-1812 te Vierhuizen / ovl. 6-6-1879 te Zoutkamp ( VI-66-245 )
  2. Ebeltje [Mennes] BEUKEMA geb. 6-9-1814 te Vierhuizen / ovl. 28-10-1879 te Leens ( VI-66-246 )
  3. Emke [Mennes] BEUKEMA geb. 14-2-1817 te Vierhuizen / ovl. 17-2-1863 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-16) ( VI-66-247 )
  4. Arend [Mennes] BEUKEMA geb. 17-2-1819 te Vierhuizen / ovl. 20-1-1863 te Vierhuizen ( VI-66-248 )
  5. Jantje [Mennes] BEUKEMA geb. 24-3-1821 te Vierhuizen / ovl. 20-10-1889 te Hornhuizen ( VI-66-249 )
  6. Klaas [Mennes] BEUKEMA geb. 25-12-1823 te Vierhuizen / ovl. 29-1-1887 te Vierhuizen ( VI-66-251 )
  7. Geeske [Mennes] BEUKEMA geb. 25-12-1823 te Vierhuizen / ovl. 3-11-1824 te Ulrum ( VI-66-250 )
  8. Garmt [Mennes] BEUKEMA geb. 24-9-1827 te Vierhuizen / ovl. 17-10-1846 te Vierhuizen ( VI-66-252 )
  9. Hendericus [Mennes] BEUKEMA geb. 15-3-1832 te Vierhuizen / ovl. 27-12-1862 te Vierhuizen ( VI-66-253 )

V-39-161 Kornelis [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 31-7-1786 te Vierhuizen
ovl. 17-6-1865 te Ulrum, 78 jaar oud
zoon van: Rijpke [Mennes] BOIJKEMA
Emke [Kornelis] DUISTERWINKEL
( IV-15-87 )
fam. 83: ( VI-2-4 )
  Persoonlijke informatie
(N2) Gedoopt 12-8-1786 te Vierhuizen. Beroep: landbouwer te Vierhuizen, daarna op "De Kleihoeve" (19ha) te Ulrum (De Klei) (1835 - 1870). Zijn 4 zoons kochten "De Kleihoeve" in 1871 en de overgebleven 3 zoons (Menne was overleden) verkochten "De Kleihoeve" in 1899 aan Klaas Marrenga en Emke Kornelia Tillema.
 
  Hij trouwde op 28-5-1814 te Ulrum met:  
  Maiske [Alberts] ZWART
geb. 10-7-1791 te Zoutkamp
ovl. 11-12-1870 te Ulrum, 79 jaar oud
dochter van: Albert [Juurts] ZWART
Welmoed [Lieuwes] BEUKEMA
fam. 67: ( IV-1-2 )
( IV-17-101 )
  Persoonlijke informatie
Voornaam ook Meiske.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 22 jaar. Getuige bij het huwelijk: Jelte Gerrits (Beukema) (ref. nr.: r1)
 
  Uit deze relatie  
  1. Emke [Cornelis] BEUKEMA geb. 2-3-1815 te Vierhuizen / ovl. 27-7-1860 te Houwerzijl ( VI-67-254 )
  2. Albert [Kornelis] BEUKEMA geb. 7-11-1817 te Vierhuizen / ovl. 2-3-1907 te Ulrum ( VI-67-255 )
  3. Rijpke [Kornelis] BEUKEMA geb. 11-1-1820 te Vierhuizen / ovl. 15-12-1883 te Ulrum (De Klei) ( VI-67-256 )
  4. Welmoed [Kornelis] BEUKEMA geb. 2-8-1822 te Vierhuizen / ovl. 16-8-1887 te Ulrum ( VI-67-257 )
  5. Juurt BEUKEMA geb. 9-3-1825 te Vierhuizen / ovl. 27-9-1881 te Ulrum (De Klei) ( VI-67-258 )
  6. Klaas [Kornelis] BEUKEMA geb. 4-2-1827 te Vierhuizen / ovl. 18-5-1901 te Ulrum ( VI-67-259 )
  7. Geeske [Kornelis] BEUKEMA geb. 28-11-1832 te Vierhuizen / ovl. 15-7-1872 te Leens ( VI-67-260 )
  8. Jan [Kornelis] BEUKEMA geb. 25-12-1834 te Vierhuizen / ovl. 26-2-1907 te Ulrum ( VI-67-261 )

V-39-162 Jantje [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 19-9-1787 te Vierhuizen
ovl. 23-7-1856 te Vierhuizen, 68 jaar oud
dochter van: Rijpke [Mennes] BOIJKEMA
Emke [Kornelis] DUISTERWINKEL
( IV-15-87 )
fam. 83: ( VI-2-4 )
  Persoonlijke informatie
(N3) Gedoopt 29-9-1787 te Vierhuizen. Beroep: landbouwersche (1856).
 
  Zij trouwde op 19-5-1811 te Ulrum met:  
  Pieter [Gerrits] ABBRING
ged. 6-3-1785 te Ulrum
ovl. 3-9-1848 te Vierhuizen, 63 jaar oud
zoon van: Gerrit [Jeltes] ABBRING
Klaaske [Alberts] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 6-3-1785 te Ulrum.
Beroep: winkelier en kastelein te Vierhuizen; daarna landbouwer op "Midhalm 1" (1831-1856).
Pieter Gerrits Abbring koopt op 21-3-1831 voor F10.150.- in gemeenschap met zijn vrouw Jantje Rijpkes Beukema de boerderij "Midhalm 1" van Pieter Jans Stelma, zonder bepaald beroep, wonende te Vierhuizen "geadsisteerd met den landbouwer Tijmen Tijmens junior, wonende in de gemeente Aduard mede hier present", en ook: "met de vaste altoos durende beklemming van ongeveer één en veertig bunders land, tot huur doende aan Jantje Jans Stelma echtgenote van Tijmen Tijmens Senior onder Aduart . . ." (Zie onder Pieter Jans Stelma. (Ref.nr.: 5642)).
 
  Uit deze relatie  
  1. Klasina [Pieters] ABBRING geb. 18-2-1812 te Ulrum / ovl. 26-5-1888 te Vierhuizen ( VI-68-262 )
  2. Rijpke [Pieters] ABBRING geb. 4-5-1815 te Ulrum / ovl. 5-12-1815 te Ulrum ( VI-68-263 )
  3. Rijpke [Pieters] ABBRING geb. 26-10-1816 te Ulrum / ovl. 25-9-1893 te Vierhuizen ( VI-68-264 )
  4. Emke [Pieters] ABBRING geb. 27-4-1823 te Vierhuizen / ovl. 15-8-1861 te Zuurdijk (OA-53) ( VI-68-265 )
  5. Gerko ABBRING geb. 21-1-1826 te Vierhuizen / ovl. 26-11-1907 te Zuurdijk ( VI-68-266 )

V-39-163 Klaas [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 9-2-1789 te Vierhuizen
zoon van: Rijpke [Mennes] BOIJKEMA
Emke [Kornelis] DUISTERWINKEL
( IV-15-87 )
fam. 83: ( VI-2-4 )
  Persoonlijke informatie
(N4) Gedoopt 22-2-1789 te Vierhuizen
 

V-39-164 Emke [Rijpkes] BEUKEMA
ged. 31-10-1790 te Vierhuizen
ovl. 21-11-1823 te Ulrum, 33 jaar oud
dochter van: Rijpke [Mennes] BOIJKEMA
Emke [Kornelis] DUISTERWINKEL
( IV-15-87 )
fam. 83: ( VI-2-4 )
  Persoonlijke informatie
(N5) Omtrent het overlijden:
"Op 26-3-1840: Publieke verkoop ten verzoeke van de kinderen en erfgenamen van wijlen Broer Gerrits Beukema en vrouw (Emke Rijpkes Beukema) van een kapitale boerenplaats met de vaste en altoosdurende en in alle linien verervende beklemming van 30 bunders, 8 roeden en 90 ellen uitmuntend best binnendijks groen- en bouwland; benevens van 40 bunders, 60 roeden en 90 ellen kwelderland; zullende te zamen jaarlijks op midwinter tot vaste huur doen f200.-, staande en gelegen te Vierhuizen (Ulrum) en de eigendom van evengemelde landerijen, jaarlijks tot huur zullende doen f200.-".
 
  Zij trouwde op 28-5-1814 te Ulrum met:  
  Broer [Gerrits] BEUKEMA
ged. 8-1-1758 te Vierhuizen
ovl. 14-11-1823 te Ulrum (Vierhuizen)
zoon van: Gerrit [Jeltes] <BEUKEMA>
Grietje BROERS
fam. 62: ( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(r5) Beroep: landbouwer op "Midhuizen" (25 ha.) te Vierhuizen (1786-1823).
 
  Bij het huwelijk
Getuige bij het huwelijk: Jelte Gerrits (Beukema) (ref. nr.: r1)
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerrit [Broers] BEUKEMA geb. 16-2-1815 te Vierhuizen / ovl. 24-8-1839 te Vierhuizen fam. 62: ( III-2-3 )
  2. Rijpke [Broers] BEUKEMA geb. 21-5-1816 te Wierhuizen / ovl. 14-4-1891 te Hornhuizen fam. 62: ( III-2-4 )
  3. Grietje [Broers] BEUKEMA geb. 22-5-1820 te Ulrum (Vierhuizen) (GA-40) / ovl. 22-9-1846 te Ulrum (Vierhuizen) (OA-53) fam. 62: ( III-2-5 )
  4. Jelte [Broers] BEUKEMA geb. 25-10-1821 te Ulrum (Vierhuizen) (GA-82) / ovl. 9-4-1903 te Kloosterburen fam. 62: ( III-2-6 )
  5. Klaas [Broers] BEUKEMA geb. 1-11-1823 te Vierhuizen / ovl. 4-2-1824 te Vierhuizen fam. 62: ( III-2-7 )

V-39-165 Rijpke [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 15-3-1794 te Vierhuizen
ovl. 22-8-1873 te Ulrum, 79 jaar oud
zoon van: Rijpke [Mennes] BOIJKEMA
Emke [Kornelis] DUISTERWINKEL
( IV-15-87 )
fam. 83: ( VI-2-4 )
  Persoonlijke informatie
(N6) Beroep: veehandelaar en koopman te Zoutkamp en koemelker.
 
  Hij trouwde op 11-11-1815 te Ulrum met:  
  Aaltjen [Alberts] WIERINGA
geb. ca 1796 te Zoutkamp
ovl. 5-4-1841 te Zoutkamp
dochter van: Albert [Roelfs] WIERINGA
Lukje [Jurjens] KUIPERS

  Persoonlijke informatie
Beroep: koemelkster (1841).
 
  Uit deze relatie  
  1. Lukjen BEUKEMA geb. 2-9-1816 te Zoutkamp / ovl. 5-5-1860 te Zoutkamp ( VI-70-272 )
  2. Emke [Rijpkes] BEUKEMA geb. 19-6-1818 te Zoutkamp / ovl. voor 1820 ( VI-70-273 )
  3. Emke [Rijpkes] BEUKEMA geb. 4-3-1820 te Zoutkamp / ovl. 27-9-1826 te Zoutkamp ( VI-70-274 )

V-40-166 Jantje [Klaassens] BEUKEMA
ged. 7-3-1769 te Uithuizermeeden (Oldenzijl)
ovl. 11-12-1851 te Eelde
dochter van: Klaas [Mennes] BEUKEMA
Ludewe [Geerts] MELIS
( IV-15-88 )
  Persoonlijke informatie
(5621)
 
  Zij trouwde (1) op 14-12-1793 te Ulrum met:  
  Willem [Menkes] CRAMER
ged. 30-3-1766 te Groningen
ovl. 29-10-1824 te Groningen
zoon van: Menke [Wilms] _
Marchje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 30-3-1766 te Groningen. Beroep: kofschipper te Groningen.
 
  Bij het huwelijk
Weduwnaar van Maria Wristers Wiersema
 
  Uit deze relatie  
  1. Menke [Willems] KRAMER geb. 1795 / ovl. 1795 ( VI-71-275 )
  2. Ludewe [Willems] KRAMER geb. 5-4-1796 / ovl. 30-12-1852 te Eelde ( VI-71-276 )
  3. Willemina [Willems] KRAMER geb. 18-6-1799 te Groningen ( VI-71-277 )
  4. Klaas [Willems] KRAMER geb. 11-10-1801 / ovl. 9-5-1822 ( VI-71-278 )
  5. Mentke [Willems] KRAMER geb. 6-7-1803 / ovl. 8-5-1813 te Ulrum (Vierhuizen) ( VI-71-279 )
  6. Geert [Willems] KRAMER geb. 16-4-1806 ( VI-71-280 )
  Zij trouwde (2) op 2-6-1839 met:  
  Jan [Berends] BOUWMAN
  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman te Groningen, darna bakker te Grootegast.
 

V-40-167 Geert [Klaassens] BEUKEMA
geb. 21-11-1770 te Oldenzijl
ovl. 1-5-1813 te Vierhuizen, 42 jaar oud
zoon van: Klaas [Mennes] BEUKEMA
Ludewe [Geerts] MELIS
( IV-15-88 )
  Persoonlijke informatie
(5622) Overleden (ongeh.) op Beusum te Vierhuizen.
 

V-40-168 Klaaske [Klaassens] BEUKEMA
geb. 21-4-1776 te Vierhuizen
ovl. 10-4-1853 te Hornhuizen, 76 jaar oud
dochter van: Klaas [Mennes] BEUKEMA
Ludewe [Geerts] MELIS
( IV-15-88 )
  Persoonlijke informatie
(5623) Geboren op Beusum te Vierhuizen.
 
  Zij trouwde op 6-12-1812 te Kloosterburen met:  
  Harm [Bettes] RIETEMA
geb. 24-9-1780 te Hornhuizen
ovl. 15-3-1853 te Hornhuizen, 72 jaar oud
zoon van: Bette [Harms] RIETEMA
Grietje [Tjarks] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op Kloosterburen 9 (8 ha) (1812-1814), in Ulrum (6 ha) (1815-1822), op "Bronckemaheerd" te Hornhuizen (38 ha) (1822-1853).
 
  Uit deze relatie  
  1. Betto [Klaassens Harms] RIETEMA geb. 30-12-1814 te Hornhuizen / ovl. 21-9-1904 te Hornhuizen ( VI-72-281 )

V-40-169 Aaltje [Klaassens] BEUKEMA
geb. 16-11-1777 te Vierhuizen
ovl. 23-2-1841 te Winsum, 63 jaar oud
dochter van: Klaas [Mennes] BEUKEMA
Ludewe [Geerts] MELIS
( IV-15-88 )
  Persoonlijke informatie
(5624) Geboren op Beusum te Vierhuizen. Grafsteen te Vierhuizen.
 
  Zij trouwde op 12-8-1804 te Oldehove met:  
  Stefanus H. NUMAN
ovl. 27-10-1830
  Persoonlijke informatie
Afkomstig van Baflo (bij huwelijk). Beroep: geneeheer en burgemeester te Winsum. Grafsteen te Vierhuizen.
 

V-40-170 Grietie [Klaassens] BEUKEMA
ged. 2-5-1779 te Vierhuizen
dochter van: Klaas [Mennes] BEUKEMA
Ludewe [Geerts] MELIS
( IV-15-88 )
  Persoonlijke informatie
(5625) Gedoopt 2-5-1779 te Vierhuizen
 

V-40-171 Miena [Klaassens] BEUKEMA
ged. 30-5-1783 te Vierhuizen
dochter van: Klaas [Mennes] BEUKEMA
Ludewe [Geerts] MELIS
( IV-15-88 )
  Persoonlijke informatie
(5626) Gedoopt 30-5-1783 te Vierhuizen.
 

V-41-172 Menne [Jans] BEUKEMA
geb. 29-12-1781 te Vierhuizen
ovl. 21-12-1835 te Groningen, 53 jaar oud
zoon van: Jan [Mennes] BEUKEMA
Geertruida [Luies] DIJKHUIS
( IV-15-89 )
  Persoonlijke informatie
(5631) Naam ook: Menno Jans Beuckma en Beückma. Beroep: burgemeester van Baflo en winkelier te Baflo.

Citaat uit het boek 3BBB:
Op 14-6-1830 verkopen voor Mr H.H. Brongers, notaris te Winsum, Menno Beuckma, burgemeester van Baflo, Klaas Beuckma, landbouwer te Zuurdijk en Jantje Beuckma en Jacob Hendriks Tempel te Obergum, als kinderen en erfgenamen van Geertruida Beukema-Dijkhuis (563), weduwe van Jan Mennes Beuckma hun boerenplaats met vaste beklemming van ruim 61 bunder binnenland, polder en dijkleger en hoge kwelders met daarenboven de aanwas. Huur aan Jan Klasen de Cock 209 c.gl. Staande en gelegen te Vierhuizen, 2 jukken in Cloosterburen. Koopsom 19000 c.gl. Koper Willem Lammerts Dijkhuis (K71).
 
  Hij trouwde op 18-6-1822 te Baflo met:  
  Luiktje [Michiels] van KAMPEN
geb. 28-8-1783 te Wehe
ovl. 22-4-1844 te Baflo, 60 jaar oud
dochter van: Michiel [Eisses] van KAMPEN
Bouke [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: winkeliersche te Baflo.
 
  Bij het huwelijk
Weduwe van Jene [Jacobs] Sijtsma.
 
  Uit deze relatie  
  1. Johanna Geertruida BEUKEMA geb. 15-1-1823 te Baflo / ovl. 30-8-1912 te Baflo ( VI-73-282 )
  2. Hillechien [Tonkens] BEUKEMA geb. 3-1-1825 te Baflo / ovl. 23-11-1863 te Osnabrück (Lingen) (Dld) ( VI-73-283 )
  3. Antje [Mennes] BEUKEMA geb. 3-8-1830 te Baflo / ovl. 23-4-1907 te Ten Boer (Winneweer) ( VI-73-284 )

V-41-173 Lui [Jans] BEUKEMA
geb. 25-8-1783 te Vierhuizen
ovl. 27-7-1805 te Vierhuizen, 21 jaar oud
zoon van: Jan [Mennes] BEUKEMA
Geertruida [Luies] DIJKHUIS
( IV-15-89 )
  Persoonlijke informatie
(5632) Gedoopt 5-9-1783 te Vierhuizen. Lui was ongehuwd.
 

V-41-174 Rijpke [Jans] BEUKEMA
geb. 7-8-1785 te Vierhuizen
ovl. 2-4-1826 te Vierhuizen, 40 jaar oud
zoon van: Jan [Mennes] BEUKEMA
Geertruida [Luies] DIJKHUIS
( IV-15-89 )
  Persoonlijke informatie
(5633) Gedoopt 21-8-1785 te Vierhuizen. Beroep: landbouwer op ''Midhalm 1'' (gehuurd van 1820-1826) te Vierhuizen.
 
  Hij trouwde op 17-6-1821 te Bunde (Oost Friesland, Dld) met:  
  Henderika HOMMES
geb. 10-6-1787 te Landschapspolder
ovl. 24-12-1823 te Vierhuizen, 36 jaar oud
dochter van: Aaldert HOMMES
Anna [Jurjens] KOERTS

  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 2 kinderen, beide jong overleden.
 

V-41-175 Klaas [Jans] BEUKEMA
geb. 16-1-1789 te Vierhuizen
ovl. 13-12-1860 te Lancaster (New York, U.S.A.), 71 jaar oud
zoon van: Jan [Mennes] BEUKEMA
Geertruida [Luies] DIJKHUIS
( IV-15-89 )
  Persoonlijke informatie
(5634) Gedoopt 25-1-1789 te Vierhuizen. Beroep: eerst landbouwer te Eenrum daarna op Castor (66ha) te Zuurdijk (1814-1834), gekocht van zijn tante Anna Luies Dijkhuis voor Dfl 38.000,00 . Van 1814 tot aan zijn huwelijk woonde hij daar alleen. Kerkelijke gezindte: gereformeerd. Overleden na een slepende ziekte van verscheidene maanden.
 
  Hij trouwde (1) op 30-4-1816 te Eenrum met:  
  Aafke [Willems] SMITH
geb. 24-11-1793 te Wierhuizen
ovl. 2-6-1823 te Zuurdijk, 29 jaar oud
dochter van: Willem [Cornelis] SMITH
Trientje [Remts] MEIJER

  Persoonlijke informatie
Geboren op ''Deikum'' te Wierhuizen. Overleden op ''Castor'' te Zuurdijk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Klaassens] BEUKEMA geb. 27-2-1817 te Eenrum / ovl. 1851 te San Francisco (California, U.S.A.) ( VI-74-285 )
  2. Willem [Klaassens] BEUKEMA geb. 6-4-1819 te Eenrum / ovl. 4-4-1893 te Baflo ( VI-74-286 )
  3. Kornelis [Klaassens] BEUKEMA geb. 15-6-1821 te Zuurdijk / ovl. 4-4-1850 te Yubariver (California, U.S.A.) ( VI-74-287 )
  4. Geertruida (Truda) [Klasens] BEUKEMA geb. 19-4-1823 te Zuurdijk / ovl. 7-8-1876 te Odell (Illinois, U.S.A.) ( VI-74-288 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Johanna Maria van der BERG
geb. 19-4-1815 te Gorinchem
  Bij het huwelijk
Huwelijk kort na 4-10-1852.
 

V-41-176 Jantje [Jans] BEUKEMA
geb. 3-1-1792 te Vierhuizen
ovl. 21-2-1846 te Ulrum, 54 jaar oud
dochter van: Jan [Mennes] BEUKEMA
Geertruida [Luies] DIJKHUIS
( IV-15-89 )
  Persoonlijke informatie
(5635) Gedoopt 15-1-1792 te Vierhuizen.
 
  Zij trouwde op 29-5-1830 te Ulrum met:  
  Jacob [Hendriks] TEMPEL
ged. 12-2-1802
ovl. 29-8-1841 te Leens
zoon van: Hendrik [Jacobs] TEMPEL
Grietje [Jans] HUIZINGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer in de De Klei (Leens). Jacob en Jantje kochten in 1835 de boerderij Leens 28
 

V-42-177 Jantje [Jans] STELMA
ged. 14-1-1781 te Vierhuizen
ovl. 17-5-1852 te Aduard (Den Ham), 70 jaar oud
dochter van: Jan [Pieters] STELMA
Geeske [Mennes] BEUKEMA

( IV-15-90 )
  Persoonlijke informatie
(5641)
 
  Zij trouwde op 27-10-1805 te Fransum met:  
  Tijmen [Tijmens] _
geb. 13-4-1774 te Fransum
ovl. 2-1-1853 te Aduard (Den Ham), 78 jaar oud
zoon van: Tijmen [Jans Tijmens] _
Jantien [Alberts] DOUWEMA

  Persoonlijke informatie
Tijmen was landeigenaar en landbouwer op "Grootleger" te Den Ham bij Aduard
 
  Uit deze relatie  
  1. Tijmen [Tijmens] _ geb. 17-3-1807 te Fransum / ovl. 25-5-1832 te Groningen ( VI-75-289 )

V-42-178 Pieter [Jans] STELMA
ged. 6-5-1783 te Vierhuizen
ovl. 6-4-1843 te Vierhuizen
zoon van: Jan [Pieters] STELMA
Geeske [Mennes] BEUKEMA

( IV-15-90 )
  Persoonlijke informatie
(5642) Pieter was landbouwer op "Midhalm 1" (41 ha.) (1808-1831) te Vierhuizen. Van Pieter is geen huwelijk bekend. Wel had hij 2 kinderen.In 1820 verhuurde Pieter Jans Stelma de boerderij voor zes jaar aan Rijpke Jans Beukema die woonde in de landschapspolder. Kopers van de boerderij in 1831 waren: Pieter Gerrits Abbring en Jantje Rijpkes Beukema (zie ref. nr.: N3). Zij kochten de boerderij voor F10.150.-.
 
  Kind(eren)  
  1. Jan [Pieters] STELMA geb. na 1828 ( VI-76-290 )
  2. Gesina [Pieters] STELMA ( VI-76-291 )

V-42-179 Grietje STELMA
geb. 26-11-1789 te Vierhuizen
dochter van: Jan [Pieters] STELMA
Geeske [Mennes] BEUKEMA

( IV-15-90 )
  Persoonlijke informatie
(5643) Gedoopt 29-11-1789 te Vierhuizen.
 

V-43-180 Allert [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 4-5-1783 te Hornhuizen
ovl. 13-7-1852 te Leens, 69 jaar oud
zoon van: Rijpke [Alderts] BOIJKEMA
Grietje [Freerks] _
( IV-16-95 )
  Persoonlijke informatie
(P1) Beroep: smid te Schouwerzijl (Leens)
 
  Hij trouwde (1) op 28-8-1808 te Kloosterburen met:  
  Jantje [Geerts] FONGERS
ged. 24-6-1781
ovl. 6-3-1825 te Kloosterburen
dochter van: Geert FONGERS
Geeske [Gerrits] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-6-1781 te Kloosterburen
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 7 kinderen
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijpke [Alberts] BUIKEMA geb. 5-3-1809 te Kloosterburen / ovl. 21-2-1853 te Ulrum ( VI-77-292 )
  2. Gesina [Alderts] BUIKEMA geb. 8-10-1811 te Hornhuizen / ovl. 6-7-1853 te Baflo ( VI-77-293 )
  3. Grietje [Alderts] BEUKEMA geb. 11-2-1816 te Hornhuizen / ovl. 28-6-1894 te Bedum (Zuidwolde) ( VI-77-294 )
  4. Jelte [Alderts] BUIKEMA geb. 16-2-1825 te Kloosterburen / ovl. 27-10-1918 te Hornhuizen ( VI-77-295 )
  Hij trouwde (2) op 30-12-1847 te Leens met:  
  Jantje [Pieters] SCHUT
geb. 21-5-1804 te Winsum (Ranum)
ovl. 16-6-1875 te Schouwerzijl, 71 jaar oud
dochter van: Pieter [Harms] SCHUT
Louwke [Kornelis] _

  Bij het huwelijk
weduwnaar van Jantje Geerts Fongers, weduwe van Tjalling Hindriks Beukema.
 

V-43-181 Freerk [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 14-3-1787 te Kloosterburen
ovl. 3-7-1852 te Vries, 65 jaar oud
zoon van: Rijpke [Alderts] BOIJKEMA
Grietje [Freerks] _
( IV-16-95 )
  Persoonlijke informatie
(P2) Vermoedelijke doopdatum: 24-03-1787 te Hornhuizen. Naam in de huwelijksakte: "Buikema". Beroep: smid te Stitswerd, later landbouwer te Den Andel en Wehe op "Klaarkampen" (1842-1847). Overleden te Vries (Eekhoorn) als arbeider.
 
  Hij trouwde (1) op 7-7-1814 te Kantens met:  
  Jantje [Jacobs] STOLLENGA
geb. 2-5-1773 te Adorp (Sauwerd)
ovl. 13-11-1825 te Warffum, 52 jaar oud
dochter van: Jacob [Ekkes] STOLLENGA
Fenje [Berends] BENNEMA

  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk geen kinderen.
 
  Hij trouwde (2) op 17-9-1829 te Baflo met:  
  Neeltje [Pieters] LEIMA
ged. 29-7-1781 te Hornhuizen
ovl. 27-6-1856 te Baflo (Den Andel)
dochter van: Pijtter [Jans] LEIMA
Trijntje [Remts] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-7-1781 te Hornhuizen. Beroep: landbouwerscher (1830).
 
  Bij het huwelijk
Weduwnaar van Jantje Jacobs
Stollenga. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 

V-43-182 Jelte [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 9-3-1790 te Kloosterburen
ovl. 2-8-1869 te Westernieland, 79 jaar oud
zoon van: Rijpke [Alderts] BOIJKEMA
Grietje [Freerks] _
( IV-16-95 )
  Persoonlijke informatie
(P3) Beroep: ijzersmid te Westernieland.
 
  Hij trouwde (1) op 26-12-1814 te Kloosterburen met:  
  Martje [Jans] BULTHUIS
geb. 11-1-1793 te Hornhuizen
ovl. 23-2-1839 te Westernieland, 46 jaar oud
dochter van: Jan [Pieters] BULTHUIS
Hindrikje [Willems] BATEMA

  Uit deze relatie  
  1. Freerk [Jeltes] BUIKEMA geb. 26-2-1823 te Westernieland ( VI-78-296 )
  2. Grietje [Jeltes] BUIKEMA geb. 6-1-1826 te Westernieland / ovl. 27-4-1849 te Pieterburen ( VI-78-297 )
  3. Maria BUIKEMA geb. 24-8-1835 te Westernieland / ovl. 6-7-1867 te Winsum (Obergum) ( VI-78-298 )
  4. Martje BUIKEMA geb. 11-9-1844 te Westernieland / ovl. 16-4-1888 te Westernieland ( VI-78-299 )
  Hij trouwde (2) op 29-9-1842 te Eenrum met:  
  Martje [Berends] BROUWER
geb. 21-6-1811 te Middelstum
ovl. 26-5-1875 te Eenrum, 63 jaar oud
dochter van: Berend [Jans] _
Meiske [Cornelius] _


V-43-183 Anje [Rijpkes] BUIKEMA
geb. 27-7-1800 te Kloosterburen
ovl. 26-1-1878 te Winsum, 77 jaar oud
dochter van: Rijpke [Alderts] BOIJKEMA
Grietje [Wijbrands] van DIJKEN
( IV-16-95 )
  Persoonlijke informatie
(P4)
 
  Zij trouwde op 1-11-1823 te Eenrum met:  
  Berent [Gerrits] KLOK
geb. 18-3-1802 te Eenrum
ovl. 31-1-1876 te Winsum, 73 jaar oud
zoon van: Gerrit [Jakobs] KLOK
Aaltje BERENDS

  Persoonlijke informatie
Beroep: uurwerkmaker en klokschoner te Winsum, horlogemaker (1856), uurwerkmaker (1858).
Op de verklaring van de Nationale Militie van 8-8-1823 staat volgend signalement van B.G.Klok;
lengte : 1 meter 77 cm 8 mm , aangezigt : blozend , voorhoofd : hoog , ogen : blauw , neus : breed , mond : klein , kin : lang , haar en wenkbrauwen : bruin.
Berend Klok woonde eerst waar later de Gereformeerde kerk staat.
"In mei 1845 kocht de Chr.afgescheiden Gereformeerde Gemeente te Winsum de behuizing van B.G.Klok voor f 3500,- ter overstaan van notaris Buning te Uithuizen. Dit huis werd ingericht voor kerkehuis en armhuis."
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje [Berends] KLOK geb. 30-7-1824 te Winsum (GA-29) / ovl. 6-2-1875 te Warffum ( VI-79-300 )
  2. Grietje KLOK geb. 3-7-1826 te Winsum (GA-26) / ovl. 25-7-1838 te Winsum ( VI-79-301 )
  3. Gerrit KLOK geb. 2-9-1832 te Winsum / ovl. 13-6-1859 te Eenrum ( VI-79-302 )
  4. Rieka KLOK geb. 4-4-1835 te Winsum / ovl. 28-9-1835 te Winsum ( VI-79-303 )
  5. Riepke KLOK geb. 4-12-1836 te Winsum ( VI-79-304 )
  6. Geert KLOK geb. 4-7-1839 te Winsum / ovl. 26-11-1907 te Winsum ( VI-79-305 )
  7. Jan KLOK geb. 30-8-1844 te Winsum / ovl. 20-10-1920 te Veendam ( VI-79-306 )

V-43-184 Wijbrand [Rijpkes] BUIKEMA
geb. 11-5-1802 te Kloosterburen
ovl. 12-1-1860, 57 jaar oud
zoon van: Rijpke [Alderts] BOIJKEMA
Grietje [Wijbrands] van DIJKEN
( IV-16-95 )
  Persoonlijke informatie
(P5) Beroep: winkelier te Leens.
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Aukje [Romkes] DIJKSTRA
geb. 12-3-1811 te Kollumerland (Burum)
ovl. 16-5-1848 te Leens, 37 jaar oud
dochter van: Romke [Andries] DIJKSTRA
Dietje [Fokkes] ZIJLSTRA

  Uit deze relatie  
  1. Rijpke [Wijbrands] BUIKEMA geb. 27-4-1840 te Leens (Maarslag) (GA-39) / ovl. 25-1-1929 te Houwerzijl ( VI-80-307 )
  2. Hendrik [Wijbrands] BUIKEMA geb. 19-2-1841 te Leens ( VI-80-308 )
  3. Tietje BUIKEMA geb. 21-5-1844 te Leens / ovl. 27-6-1868 te Leens ( VI-80-309 )
  Hij trouwde (2) op 5-5-1851 te Leens met:  
  Foktje [Romkes] DIJKSTRA
geb. 16-1-1819 te Oldehove
ovl. 4-12-1884 te Leens, 65 jaar oud
dochter van: Romke [Andries] DIJKSTRA
Dietje [Fokkes] ZIJLSTRA

  Uit deze relatie  
  1. Grietje BUIKEMA geb. 21-12-1849 te Leens / ovl. 26-11-1873 te Mensingeweer ( VI-80-310 )

V-43-185 Hendrik [Rijpkes] BUIKEMA
geb. 1-9-1805 te Mensingeweer
ovl. 6-10-1866 te Mensingeweer, 61 jaar oud
zoon van: Rijpke [Alderts] BOIJKEMA
Grietje [Wijbrands] van DIJKEN
( IV-16-95 )
  Persoonlijke informatie
(P6) gedoopt 14-9-1805.
Beroep: winkelier te Mensingeweer, vervolgens smidsknecht te Westernieland.
 
  Hij trouwde op 18-5-1843 te Eenrum met:  
  Elizabeth [Jans] BRANDER
geb. 10-8-1814 te Eenrum
dochter van: Jan [Jans] BRANDER
Anje [Hansen] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid te Westernieland
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje BUIKEMA geb. 20-5-1845 te Mensingeweer / ovl. 10-8-1845 te Mensingeweer ( VI-81-311 )
  2. Grietje [Hendriks] BEUKEMA geb. 22-1-1847 te Mensingeweer / ovl. 4-1-1914 te Ezinge ( VI-81-312 )

V-44-186 Anje [Hendriks] BEUKEMA
geb. 30-9-1787 te Schouwerzijl
ovl. 30-12-1863 te Schouwerzijl, 76 jaar oud
dochter van: Hendrik [Allerts] BEUKEMA
Janna [Tjallings] ZEILINGA
( IV-16-97 )
  Persoonlijke informatie
(R1)
 
  Zij trouwde met:  
  Willem [Henderks] van DIJK
geb. 28-5-1786 te Eenrum
ovl. 5-2-1819 te Schouwerzijl, 32 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: korenschipper te Wehe en vervolgens Schouwerzijl
 
  Uit deze relatie  
  1. Hinderica [Willems] van DIJK geb. ca 1812 te Warfhuizen ( VI-82-313 )
  2. Hendrik van DIJK geb. 25-8-1813 te Leens (Wehe) ( VI-82-314 )
  3. Aldert van DIJK geb. 25-10-1814 te Warfhuizen / ovl. 10-3-1815 te Schouwerzijl ( VI-82-315 )
  4. Tjaakje van DIJK geb. 16-1-1816 te Warfhuizen / ovl. 9-3-1816 te Schouwerzijl ( VI-82-316 )
  5. Harm van DIJK geb. 15-4-1817 te Schouwerzijl ( VI-82-317 )

V-44-187 Tjaakje [Hendriks] BEUKEMA
geb. 5-5-1790 te Schouwerzijl
ovl. 14-4-1812 te Schouwerzijl (OA-23), 21 jaar oud
dochter van: Hendrik [Allerts] BEUKEMA
Janna [Tjallings] ZEILINGA
( IV-16-97 )
  Persoonlijke informatie
(R2) Beroep: schippersvrouw. Overleden te Schouwerzijl, huisnr 85.
 
  Zij trouwde op 1-12-1810 te Warfhuizen met:  
  Klaas [Geerts] HUIZENGA
geb. 1787
ovl. 1878
  Persoonlijke informatie
Beroep: korenschipper te Schouwerzijl.
 
  Uit deze relatie  
  1. Janna [Klaassens] HUIZINGA geb. 2-7-1811 te Warfhuizen ( VI-83-318 )

V-44-188 Lijzabeth BEUKEMA
ged. 26-5-1793 te Schouwerzijl
ovl. 7-5-1855 te Schouwerzijl
dochter van: Hendrik [Allerts] BEUKEMA
Janna [Tjallings] ZEILINGA
( IV-16-97 )
  Persoonlijke informatie
(R3)
 
  Zij trouwde op 20-11-1817 te Leens met:  
  Jan [Roelfs] POST
geb. 27-1-1790 te Ezinge (Feerwerd)
zoon van: Roelf [Jans] _
Eltjen [Foppes] _

  Uit deze relatie  
  1. Anje POST geb. 15-12-1826 te Warfhuizen / ovl. 7-8-1868 te Leens (Mensingeweer) ( VI-84-319 )
  2. Roelf POST geb. 24-12-1834 te Schouwerzijl / ovl. 9-9-1908 te Michigan (U.S.A.) ( VI-84-320 )

V-44-189 Aldert [Hindriks] BEUKEMA
geb. 27-3-1796 te Schouwerzijl
ovl. 22-5-1823 te Vliedorp, 27 jaar oud
zoon van: Hendrik [Allerts] BEUKEMA
Janna [Tjallings] ZEILINGA
( IV-16-97 )
  Persoonlijke informatie
(R4) Beroep: smid te Vliedorp.
 
  Hij trouwde op 21-4-1821 te Ulrum met:  
  Lammechien [Hindriks] NOORDHUIS
geb. 20-4-1801 te Ulrum
ovl. 15-3-1832 te Ulrum, 30 jaar oud
dochter van: Hendrik [Everts] NOORDHUIS
Janna [Eilderts] _

  Uit deze relatie  
  1. Hindrik [Alderts] BEUKEMA geb. 29-11-1821 te Vliedorp / ovl. 1-1-1822 te Ulrum ( VI-85-321 )
  2. Hindrik [Alderts] BEUKEMA geb. 19-11-1822 te Ulrum ( VI-85-322 )

V-44-190 Tjalling [Hindriks] BEUKEMA
geb. 25-11-1798 te Warfhuizen
ovl. 3-3-1830 te Schouwerzijl, 31 jaar oud
zoon van: Hendrik [Allerts] BEUKEMA
Janna [Tjallings] ZEILINGA
( IV-16-97 )
  Persoonlijke informatie
(R5) Beroep: ijzersmid te Schouwerzijl.
 
  Hij trouwde op 10-2-1825 te Leens met:  
  Jantje [Pieters] SCHUT
geb. 21-5-1804 te Winsum (Ranum)
ovl. 16-6-1875 te Schouwerzijl, 71 jaar oud
dochter van: Pieter [Harms] SCHUT
Louwke [Kornelis] _

  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 3 kinderen
 

V-44-191 Rijpke [Hendriks] BUIKEMA
geb. 4-4-1802 te Warfhuizen
ovl. te Grand Haven (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Hendrik [Allerts] BEUKEMA
Janna [Tjallings] ZEILINGA
( IV-16-97 )
  Persoonlijke informatie
(R6) Naam ook: Riepke. Beroep: ijzersmid te Warfhuizen, daarna ketelboeter (o.a. 1843) te Eenrum. Rijpke was Ned. Hervormd.

Rijpke was in de militaire dienst schutter 4e Comp. 2e Bat. 1e afdeling Groningse mobiele schutterij 1e ban. Hij werd bij vonnis van 28-3-1834 door de krijgsraad te Leeuwarden veroordeeld tot detentie van 1 maand. Hij probeerde namelijk bij de inspectie van de verlofgangers de poort naar de binnenplaats door te komen, door na het passeren van de poort door een soldaat met een kruiwagen met aardappelschillen, zijn voet en daarna de kolf van zijn geweer tussen de deur van de poort te houden. Toen de schildwacht de poort eindelijk toch weer dicht kreeg, maakte hij deze uit voor: “Beroerling, kwaden jongen en hond”. Volgens andere gegevens was hij schutter van de 82e afd. Infanterie van de Haan fuseliers Comp.

Volgens de geboorteakte van zoon Hendrik: “Zijnde toevallig hier op Eijerland”, maar volgens P. Ritsema in “De Marne” trokken zij met Marten (Douwes) Teenstra naar Texel ten behoeve van de inpoldering aldaar, want nog in hetzelfde jaar van zijn 2e huwelijk werd hem daar zijn zoon Hendrik geboren. Zij keerden spoedig weer terug naar Schouwerzijl waar zijn vrouw Wobbechien Bosveld in 1843 overleed.
Rijpke emigreerde met het schip: “Arnold Boninger” (uit Pruisen) en kwam in de U.S.A. aan op 26-6-1856. Hij was toen ongehuwd. Later trouwde hij met Margaret van der Werp (mogelijk: van der Werf?).
Hij emigreerde als “scharensliep” naar Grand Haven (Ottawa) Michigan, waar hij in armelijke omstandigheden overleed.
 
  Hij trouwde (1) op 28-12-1827 te Leens met:  
  Anje [Jacobs] VENNEMA
geb. 10-4-1804 te Winsum
ovl. 6-11-1830 te Maarslag, 26 jaar oud
dochter van: Jacob [Doekes] VENNEMA
Jantje [Hilkes] EILKES

  Persoonlijke informatie
Anje was Ned. Hervormd.
 
  Hij trouwde (2) op 4-4-1836 te Ulrum met:  
  Wobbechien [Heines] BOSVELD
geb. 2-10-1804 te Zoutkamp
ovl. 28-10-1842 te Leens (Schouwerzijl), 38 jaar oud
dochter van: Heine [Hendriks] BOSVELD
Korneliske [Pieters] van HOGTEN

  Bij het huwelijk
Weduwe van Willem Everts.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Rijpkes] BUIKEMA geb. 2-4-1838 te Eenrum / ovl. 28-10-1839 te Eenrum ( VI-86-323 )
  2. Janna [Rijpkes] BUIKEMA geb. 23-10-1839 te Eenrum / ovl. 17-3-1908 te Mensingeweer ( VI-86-324 )
  3. Tjalling [Rijpkes] BUIKEMA geb. 15-3-1842 te Schouwerzijl / ovl. 29-7-1845 te Zoutkamp ( VI-86-325 )
  Hij trouwde (3) op 10-7-1843 te Ulrum met:  
  Reinje [Jans] van DIJKEN
geb. 26-4-1804 te Eenrum (Pieterburen)
ovl. 16-4-1848 te Warfhuizen, 43 jaar oud
dochter van: Jan [Hendriks] van DIJKEN
Kornelske [Freerks] DIJKENGA

  Persoonlijke informatie
Op de overlijdensakte van dochter Klaasien is haar naam: Rijnje Heeres van Dijken.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Rijpkes] BUIKEMA geb. 26-9-1843 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-63) ( VI-86-326 )
  Hij trouwde (4) met:  
  Geertje (Margaret) van der VANDER WERP
  Persoonlijke informatie
Naam ook: van der Werf
 
  Uit deze relatie  
  1. Cornelis BEUKEMA geb. 25-7-1862 te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.) / ovl. 12-7-1921 te Holland (Michigan, U.S.A.) ( VI-86-327 )

V-45-192 Jan [Jurjens] _
ged. 30-9-1765
zoon van: Jurjen [Jans] _
Martje [Alberts] _
( IV-17-98 )
  Persoonlijke informatie
(5811) Gedoopt 30-9-1765 te Vierhuizen.
 

V-45-193 Albert [Jurjens] _
ged. 30-11-1767
zoon van: Jurjen [Jans] _
Martje [Alberts] _
( IV-17-98 )
  Persoonlijke informatie
(5812) Gedoopt 30-11-1767 te Vierhuizen.
 

V-45-194 Jan [Jurjens] _
ged. 15-11-1789
zoon van: Jurjen [Jans] _
Grietje [Kornelis] _
( IV-17-98 )
  Persoonlijke informatie
(5813) Gedoopt 15-11-1789 te Ulrum.
 

V-45-195 Peter [Jurjens] _
ged. 16-9-1792
zoon van: Jurjen [Jans] _
Grietje [Kornelis] _
( IV-17-98 )
  Persoonlijke informatie
(5814) Gedoopt 16-9-1792 te Ulrum.
 

V-45-196 Ludewe [Jurjens] _
ged. 29-11-1795
dochter van: Jurjen [Jans] _
Grietje [Kornelis] _
( IV-17-98 )
  Persoonlijke informatie
(5815) Gedoopt 29-11-1795 te Ulrum.
 

V-45-197 Thomas [Jurjens] _
ged. 27-5-1798
zoon van: Jurjen [Jans] _
Grietje [Kornelis] _
( IV-17-98 )
  Persoonlijke informatie
(5816) Gedoopt 27-5-1798 te Ulrum
 

V-45-198 Antje [Jurjens] _
geb. 8-7-1802
dochter van: Jurjen [Jans] _
Grietje [Kornelis] _
( IV-17-98 )
  Persoonlijke informatie
(5817) Gedoopt 8-7-1802 te Ulrum
 

V-46-199 Jan BEUKEMA
ged. 8-10-1775 te Vierhuizen
zoon van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Eltje [Arends] BOSVELD
( IV-17-99 )
  Persoonlijke informatie
(5821) Jong overleden.
 

V-46-200 Geeske [Rijpkes] BEUKEMA
ged. 23-2-1777 te Vierhuizen
ovl. 3-3-1814 te Ulrum
dochter van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Eltje [Arends] BOSVELD
( IV-17-99 )
  Persoonlijke informatie
(5822) Gedoopt 23-2-1777 te Vierhuizen.
 
  Zij trouwde op 1-6-1798 te Vierhuizen met:  
  Lourens [Jans] BOL
ged. 4-4-1774 te Vierhuizen
ovl. 29-12-1849 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Jan [Jans] BOL
Anje [Lauwrens] _
fam. 63: ( V-2-7 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-4-1774 te Vierhuizen. Beroep: schipper (1822, 1829, 1831, 1837), volgens het boek "4 Eeuwen Boijkema Beukema Buikema" was hij visser te Zoutkamp. Naam ook gevonden als Louwe.
 
  Uit deze relatie  
  1. Arend [Louwes] BOL geb. ca 1797 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 5-11-1848 te Ulrum (Vierhuizen) (OA-89) fam. 63: ( VII-4-10 )
  2. Jan [Lourens] BOL ged. 31-1-1799 te Zoutkamp / ovl. 9-12-1871 te Houwerzijl fam. 63: ( VII-4-11 )
  3. Rijpke [Lourens] BOL geb. 13-10-1800 te Zoutkamp / ovl. 26-2-1882 te Zoutkamp fam. 63: ( VII-4-12 )
  4. Egbert [Louwes] BOL geb. 17-9-1802 te Zoutkamp / ovl. 16-10-1848 te Zoutkamp fam. 63: ( VII-4-13 )
  5. Eltje BOL geb. 10-11-1806 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 11-6-1832 te Ulrum fam. 63: ( VII-4-14 )
  6. Louwe BOL geb. 28-11-1807 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. ca 1808 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 63: ( VII-4-15 )
  7. Anje [Lourens] BOL geb. 12-9-1808 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 26-5-1853 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-33) fam. 63: ( VII-4-16 )
  8. Sijger BOL geb. 25-11-1810 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 27-11-1876 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 63: ( VII-4-17 )
  9. Lutgerdina [Louwes] BOL geb. 10-5-1813 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 3-10-1890 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-50) fam. 63: ( VII-4-18 )

V-46-201 Jan [Rijpkes] BEUKEMA
ged. 11-2-1781 te Vierhuizen
zoon van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Eltje [Arends] BOSVELD
( IV-17-99 )
  Persoonlijke informatie
(5823) Gedoopt 11-2-1781 te Vierhuizen.
 

V-47-202 Grietje [Harms] RIJZEKAMP BEUKEMA
ged. 1-2-1778 te Vierhuizen
ovl. 12-12-1848 te Leens (Warfhuizen) (OA-124)
dochter van: Harm [Jacobs] RIJZEKAMP
Meiske [Lieuwes] BEUKEMA

( IV-17-100 )
  Persoonlijke informatie
(5831) (q) Gedoopt 1-2-1778 in Vierhuizen, DTB Vierhuizen: ''Den 1 Febr Grietie, dogter van Harm jacobs en Meiske Liewes in de Zoutkamp''.
 
  Zij trouwde op 24-4-1802 te Warfhuizen met:  
  Wolther [Tammes] KALKEMA
geb. 15-2-1772 te Loppersum
ovl. 31-10-1851 te Leens (Warfhuizen) (OA-58), 79 jaar oud
zoon van: Tamme [Jans] _
Geertje [Wolters] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26-2-1772 te Loppersum. Beroep: timmerman (1828, 1837).
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertje [Wolters] KALKEMA geb. 21-2-1808 te Warfhuizen ( VI-88-337 )
  2. Harm [Wolters] KALKEMA geb. ca 1818 te Leens (Warfhuizen) / ovl. 21-4-1842 te Leens (Warfhuizen) (OA-10) ( VI-88-338 )

V-47-203 Marieke [Harms] RIJZEKAMP
ged. 27-4-1780 te Vierhuizen
dochter van: Harm [Jacobs] RIJZEKAMP
Meiske [Lieuwes] BEUKEMA

( IV-17-100 )
  Persoonlijke informatie
(5832) Gedoopt 27-4-1780 te Vierhuizen.
 
  Zij trouwde op 20-3-1810 te Vierhuizen met:  
  Sijger [Jans] BOL
ged. 19-4-1778 te Vierhuizen
ovl. 28-9-1845 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Jan [Jans] BOL
Anje [Lauwrens] _
fam. 63: ( V-2-7 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-4-1778 te Vierhuizen. Beroep: winkelier.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje [Sijgers] BOL geb. 16-5-1811 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 22-11-1811 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 63: ( VII-6-26 )

V-47-204 Berendje RIJZEKAMP
ged. 16-3-1783 te Vierhuizen
dochter van: Harm [Jacobs] RIJZEKAMP
Meiske [Lieuwes] BEUKEMA

( IV-17-100 )
  Persoonlijke informatie
(5833) Gedoopt 16-3-1783 te Vierhuizen, jong overleden.
 

V-47-205 Berendje RIJZEKAMP
geb. 11-8-1785 te Vierhuizen
ovl. 6-6-1849 te Vierhuizen, 63 jaar oud
dochter van: Harm [Jacobs] RIJZEKAMP
Meiske [Lieuwes] BEUKEMA

( IV-17-100 )
  Persoonlijke informatie
(5834)
 
  Zij trouwde op 20-3-1808 te Vierhuizen met:  
  Willem [Jacobs] Porr
geb. te Ulrum (Niekerk)
zoon van: Jacob [Willems] PORR
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner te Vliedorp.
 

V-47-206 Welmoet [Harms] RIJZEKAMP
geb. 2-3-1788 te Zoutkamp
ovl. 26-4-1828 te Zoutkamp, 40 jaar oud
dochter van: Harm [Jacobs] RIJZEKAMP
Meiske [Lieuwes] BEUKEMA

( IV-17-100 )
  Persoonlijke informatie
(5835) Gedoopt 9-3-1788 te Vierhuizen.
 
  Zij trouwde op 9-5-1819 te Ulrum met:  
  Willem [Everts] BOL
geb. 26-2-1795 te Zoutkamp
ovl. 1835
zoon van: Evert [Jans] BOL
Anje [Harms] VISSER
fam. 63: ( V-2-9 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: visser. Overleden januari 1835 bij het eiland Wangeroog.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm BOL geb. 9-2-1820 te Zoutkamp / ovl. 25-7-1820 te Zoutkamp fam. 63: ( VII-14-67 )
  2. Anje BOL geb. 5-5-1821 te Zoutkamp fam. 63: ( VII-14-68 )
  3. Harm BOL geb. 28-7-1823 te Zoutkamp fam. 63: ( VII-14-69 )
  4. Egbert BOL geb. 9-10-1825 te Zoutkamp fam. 63: ( VII-14-70 )

V-47-207 Jacobje RIJZEKAMP
geb. 5-1-1791 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 12-3-1841 te Ulrum, 50 jaar oud
dochter van: Harm [Jacobs] RIJZEKAMP
Meiske [Lieuwes] BEUKEMA

( IV-17-100 )
  Persoonlijke informatie
(5836)
 
  Zij trouwde op 31-12-1816 te Ulrum met:  
  Pieter NIEUWENHUIS
ged. 8-4-1791 te Leeuwarden
ovl. 3-8-1850 te Ulrum
zoon van: Joseph NIEUWENHUIS
Catrijne KEMPKES

  Persoonlijke informatie
Naam ook Petrus Nienhuis. Opgevoed in het RK weeshuis van Leeuwarden. Beroep: arbeider te Ulrum.
 

V-47-208 Lieuwe RIJZEKAMP
geb. 17-2-1794 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 24-11-1824 te Ulrum (Zoutkamp), 30 jaar oud
zoon van: Harm [Jacobs] RIJZEKAMP
Meiske [Lieuwes] BEUKEMA

( IV-17-100 )
  Persoonlijke informatie
(5837) Beroep: stuurman te Zoutkamp.
 
  Hij trouwde op 17-1-1822 te Ulrum (HA-1) met:  
  Anje [Gozens] KRUIZINGA
geb. 26-7-1799 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 5-6-1887 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-38), 87 jaar oud
dochter van: Gosen [Folkerts] KRUIZINGA
Nieske [Wessels] KLOPPENBURG

  Persoonlijke informatie
Beroep: huishoudster (1822).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 22 jaar.
 

V-47-209 Aaltje RIJZEKAMP
geb. 7-3-1797 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 7-10-1833 te Ulrum (Zoutkamp), 36 jaar oud
dochter van: Harm [Jacobs] RIJZEKAMP
Meiske [Lieuwes] BEUKEMA

( IV-17-100 )
  Persoonlijke informatie
(5838) Naam ook gevonden als Riezekamp Beroep: dienstmeid (1819).
 
  Zij trouwde op 9-5-1819 te Ulrum (HA-5) met:  
  Heerke [Kersijs] MELLEMA
geb. 17-10-1794 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Kersijn [Jans] MELLEMA
Geertruid [Joesten] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: matroos (1819), schippersknecht (1821) en schipper te Zoutkamp.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Kersien MELLEMA geb. 16-1-1821 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-4) ( VI-91-344 )

V-49-216 Hijlktje [Teekes] WAGENVELD
geb. 21-2-1800 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Teke [Nannes] WAGENVELD
Aaltje [Liewes] BEUKEMA

( IV-17-102 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook Hiekje, Ietje en Ieltje. Beroep: naaister (1826).
 
  Zij trouwde op 28-5-1826 te Ulrum (HA-8) met:  
  Hendrik [Brongers] POSTEMA
geb. 24-7-1803 te Saaksum
zoon van: Bronger [Fokkes Brongers] _
Antje [Hendriks] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper (1826, 1856, 1866).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Brongers POSTEMA geb. 10-10-1826 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 25-5-1891 te Ulrum (Zoutkamp) ( VI-96-356 )
  2. Aaltje POSTEMA geb. 10-11-1834 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-65) / ovl. 26-7-1876 te Ulrum (Zoutkamp) ( VI-96-357 )

V-49-217 Liewe [Teekes] WAGENVELD
geb. ca 1802 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Teke [Nannes] WAGENVELD
Aaltje [Liewes] BEUKEMA

( IV-17-102 )
  Persoonlijke informatie
Beroep:schippersknecht (1830, 1839), daglooner (1865).
 
  Hij trouwde op 10-4-1830 te Ulrum (HA-2) met:  
  Martje [Egberts] ZIJLEMA
geb. ca 1805 te Vierhuizen
ovl. 27-6-1850 te Ulrum (OA-31)
dochter van: Egbert [Edes] ZIJLEMA
Aafke [Rijkes] <BEUKEMA>

( V-11-41 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1830).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Egbert WAGENVELD geb. 15-12-1832 te Ulrum (Zoutkamp) ( VI-97-358 )
  2. Aafke WAGENVELD geb. 22-5-1839 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-47) / ovl. 26-5-1884 te Ulrum (Zoutkamp) ( VI-97-359 )

V-51-221 Martje [Rijpkes] BOIJKEMA
geb. 4-12-1786 te Vierhuizen
ovl. 4-3-1857 te Baflo, 70 jaar oud
dochter van: Rijpke [Jacobs] BOIJKEMA
Martjen [Willems] FABER
( IV-18-104 )
( V-5-15 )
  Persoonlijke informatie
(5921) Gedoopt 10-12-1786 te Vierhuizen.
 
  Zij trouwde (1) op 29-4-1804 te Vierhuizen met:  
  Jacob [Harmannus] BERGHUIS
ged. 11-2-1781 te Vierhuizen
ovl. 28-3-1821 te Vierhuizen
zoon van: Harmannus BERGHUIS
Trijntje [Jacobs] BEUKEMA

( IV-18-106 )
  Persoonlijke informatie
(5942) Gedoopt 11-2-1781 te Vierhuizen. Beroep: landbouwer op Menkemaheerd (33ha) te Vierhuizen (1806-1832).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom en bruid waren neef en nicht.
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijke [Jacobs] BERGHUIS geb. 19-4-1806 te Vierhuizen ( VI-99-369 )
  2. Trijntje [Jacobs] BERGHUIS geb. 19-3-1808 te Vierhuizen ( VI-99-370 )
  3. Harmannus [Jacobs] BERGHUIS geb. 3-12-1809 te Vierhuizen ( VI-99-371 )
  4. Jan Hendrik BERGHUIS geb. 25-2-1812 te Vierhuizen ( VI-99-372 )
  Zij trouwde (2) op 5-1-1824 te Leens met:  
  Kornellis [Jacobs] WIERENGA
geb. 31-8-1755 te Leens
ovl. 6-12-1825 te Vierhuizen, 70 jaar oud
zoon van: Jacob [Cornellis] WIERENGA
Sibenje [Willems] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op Westerhouw te Ulrum (1775 - 1821).
 
  Zij trouwde (3) op 28-10-1826 te Ulrum met:  
  Derk [Tjaarts] FLAAM
geb. 1796 te Winschoten
ovl. te Baflo
zoon van: Tjaart [Joosten] FLAAM
Ebeltje BUSSCHER

  Persoonlijke informatie
Beroep: olieslager te Houwerzijl.
 

V-51-222 Hijlkjen [Rijpkes] BOIJKEMA
geb. 3-12-1787 te Vierhuizen
ovl. 25-4-1842 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-15), 54 jaar oud
dochter van: Rijpke [Jacobs] BOIJKEMA
Hijlkjen [Harms] _
( IV-18-104 )
  Persoonlijke informatie
(5922) Naam ook Itje/Ietje Riepkes Beukema. Gedoopt 23-12-1787 te Vierhuizen. Beroep: landbouwersche (1835).
 
  Zij trouwde (1) op 8-5-1808 te Ulrum met:  
  Goossen [Berends] KOLK
geb. 18-12-1757 te Vierhuizen
ovl. 11-12-1820 te Ulrum (Zoutkamp), 62 jaar oud
zoon van: Berend [Alberts] <KOLK>
Grietje [Gozens] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook: Gosen Beerents/Berents Kolk/Colk. Beroep: landbouwer te Zoutkamp (1814, 1819, 1823, 1835).
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijpke [Goossens] KOLK geb. ca 1809 te Ulrum (Zoutkamp) ( VI-100-373 )
  2. Grietje KOLK geb. 6-8-1814 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-41) / ovl. 3-9-1814 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-29) ( VI-100-374 )
  3. Grietje KOLK geb. 14-1-1817 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-2) ( VI-100-375 )
  4. Grietje KOLK geb. 2-10-1818 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-47) / ovl. 29-10-1818 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-35) ( VI-100-376 )
  5. Grietje KOLK geb. 7-10-1819 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-64) / ovl. 21-10-1823 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-54) ( VI-100-377 )
  Zij trouwde (2) op 18-8-1824 te Ulrum (HA-6) met:  
  Gerrit [Jans] HELDER
geb. 28-4-1800 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 22-3-1892 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-11), 91 jaar oud
zoon van: Jan [Gerrits] HELDER
Trientje [Folkerts] KRUIZINGA

  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 36 jaar. Weduwe van Gosen Berends Kolk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan HELDER geb. 9-10-1824 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-68) / ovl. 29-12-1911 te Ulrum (Niekerk) (OA-51) ( VI-100-378 )
  2. Trientje HELDER geb. 11-12-1826 te Ulrum Zoutkamp / ovl. 26-1-1908 te Ulrum Zoutkamp ( VI-100-379 )

V-51-223 Trientje [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 5-6-1794 te Vierhuizen
ovl. 11-7-1833 te Ulrum (Vierhuizen) (OA-30), 39 jaar oud
dochter van: Rijpke [Jacobs] BOIJKEMA
Martjen [Willems] FABER
( IV-18-104 )
( V-5-15 )
  Persoonlijke informatie
(5923) Gedoopt 22-6-1794 te Vierhuizen. Beroep: landbouwersche
 
  Zij trouwde op 29-5-1813 te Ulrum (HA-9) met:  
  Jan [Klaassens] LOOTS
geb. 21-5-1786 te Zoutkamp
ovl. 18-6-1876 te Vierhuizen, 90 jaar oud
zoon van: Klaas [Jans] LOOTS
Geertruid [Jans] _
fam. 73: ( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op ''Klein Midhuizen'' (1813, 1851). Jan Klaassens Loots was assessor (toegevoegd lid) bij het plaatselijk bestuur van Ulrum, deelhebber in de maatschap van 14 landbouwers uit het Westen der Marne, die in 1819 door koop verschillende rechten van het huis Asinga in bezit kregen.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep moeder bruidegom: koopmansche; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 26 jaar; bruid 19 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertruida [Jans] LOOOTS geb. 18-2-1814 te Niekerk / ovl. 6-10-1909 te Leens fam. 73: ( IV-1-1 )
  2. Martje LOOTS geb. 29-11-1815 te Vierhuizen / ovl. 26-9-1846 te Zuurdijk fam. 73: ( IV-1-2 )
  3. Klaaske [Jans] LOOTS geb. 22-7-1817 te Vierhuizen / ovl. 30-3-1885 te Baflo (Den Andel) fam. 73: ( IV-1-3 )
  4. Rijpke [Jans] LOOTS geb. 23-6-1819 te Vierhuizen / ovl. 24-12-1906 te Ulrum fam. 73: ( IV-1-4 )
  5. Klaas [Jans] LOOTS geb. 17-5-1821 te Vierhuizen / ovl. 11-1-1894 te Ulrum fam. 73: ( IV-1-5 )
  6. Jacob [Jans] LOOTS geb. 23-3-1823 te Vierhuizen / ovl. 23-8-1826 te Vierhuizen fam. 73: ( IV-1-6 )
  7. Jacob [Jans] LOOTS geb. 2-3-1827 te Vierhuizen / ovl. 11-9-1913 te Zuurdijk fam. 73: ( IV-1-7 )
  8. Willem [Jans] LOOTS geb. 6-5-1829 te Vierhuizen / ovl. 8-7-1913 te Vierhuizen fam. 73: ( IV-1-8 )

V-51-224 Jacob [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 22-2-1796 te Vierhuizen
ovl. 16-9-1843 te Vierhuizen
zoon van: Rijpke [Jacobs] BOIJKEMA
Martjen [Willems] FABER
( IV-18-104 )
( V-5-15 )
  Persoonlijke informatie
(5924) Overleden op Klein Midhuizen te Vierhuizen. Hij was ongehuwd.
 

V-52-225 Martje [Jans] BEUKEMA
ged. 9-3-1770 te Vierhuizen
ovl. 20-7-1842 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Jan [Jacobs] BOIJKEMA
Pieterke [Rijkes] BEUKEMA
( IV-18-105 )
( V-11-35 )
  Persoonlijke informatie
(S1) Beroep: visverkoopster en kroeghoudster.
 
  Zij trouwde met:  
  Jan [Omkes] TUINENGA
geb. ca 1764
ovl. 25-3-1814 te Vierhuizen
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner te Vierhuizen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Jans] TUINENGA geb. ca 1792 te Vierhuizen / ovl. 20-5-1869 te Vierhuizen ( VI-102-388 )
  2. Wietske [Jans] TUINENGA geb. 23-3-1801 te Vierhuizen / ovl. 11-4-1862 te Vierhuizen ( VI-102-389 )

V-52-226 Trientje [Jans] BEUKEMA
ged. 5-3-1775 te Vierhuizen
ovl. 28-3-1858 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Jan [Jacobs] BOIJKEMA
Pieterke [Rijkes] BEUKEMA
( IV-18-105 )
( V-11-35 )
  Persoonlijke informatie
(S3)
 
  Zij trouwde (1) op 10-11-1798 te Vierhuizen met:  
  Gerrit [Jans] SMIT
ged. 31-10-1769 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 6-12-1809 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Jan [Jans] _
Noltje [Gerrits] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 31-10-1769 te Zoutkamp. Beroep: koopman, zeevisser en schipper (1826).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Gerrits] SMID geb. 1-11-1802 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 6-10-1855 te Ulrum (Zoutkamp) ( VI-103-390 )
  Zij trouwde (2) op 3-8-1814 te Ulrum met:  
  Johannes [Jacobs] VISSER
ged. 6-4-1777 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 17-8-1847 te Ulrum (Zoutkamp), 70 jaar oud
zoon van: Jacob [Kornelis] <VISSER>
Hiltje [Jannes] LOOTS

fam. 73: ( II-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 6-4-1777 te Zoutkamp. Beroep: schipper en vervolgens havenmeester te Zoutkamp.
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaas [Johannes] VISSER geb. 8-11-1814 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 18-8-1849 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 73: ( IV-4-21 )

V-52-227 Eltje [Jans] BOIKEMA
ged. 4-10-1779 te Vierhuizen
ovl. 6-3-1852 te Eenrum
dochter van: Jan [Jacobs] BOIJKEMA
Pieterke [Rijkes] BEUKEMA
( IV-18-105 )
( V-11-35 )
  Persoonlijke informatie
(S5) Naam ook Beukema.
 
  Zij trouwde met:  
  Derk [Onnes] VENNEMA
geb. ca 1773
ovl. 14-1-1818 te Eenrum
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1816).
 
  Uit deze relatie  
  1. Onno [Derks] VENNEMA geb. 22-9-1816 te Eenrum (GA-49) / ovl. voor 1908 ( VI-104-392 )

V-52-228 Jakob [Jans] BOIKEMA
ged. 27-1-1782 te Vierhuizen
ovl. 14-4-1818 te Westernieland
zoon van: Jan [Jacobs] BOIJKEMA
Pieterke [Rijkes] BEUKEMA
( IV-18-105 )
( V-11-35 )
  Persoonlijke informatie
(S6) Beroep: dagloner te Westernieland.
 
  Hij trouwde op 27-7-1805 te Eenrum met:  
  Martha [Jans] _
ged. 11-6-1786 te Westernieland
ovl. 23-5-1844 te Westernieland
dochter van: Jan [Martens] _
Pieterke [Hendriks] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonster (1844)
 
  Uit deze relatie  
  1. Johanna [Jakobs] BUIKEMA geb. ca 1818 te Eenrum (Westernieland) ( VI-105-393 )

V-52-229 Jan [Jans] BEUKEMA
geb. 17-1-1791 te Eenrum
ovl. 25-5-1847 te Eenrum
zoon van: Jan [Jacobs] BOIJKEMA
Pieterke [Rijkes] BEUKEMA
( IV-18-105 )
( V-11-35 )
  Persoonlijke informatie
(S8) Beroep: dagloner te Eenrum, daarna kastelein te Mensingeweer en te Eenrum.
 
  Hij trouwde op 3-4-1819 te Eenrum met:  
  Hilje [Folkerts] van MAREN
geb. 10-4-1791 te Pieterburen
ovl. 26-9-1830 te Eenrum
dochter van: Folkert [Pieters] van MAREN
Bregtje [Klaassen] _

  Uit deze relatie  
  1. Folkert [Jans] BUIKEMA geb. 1-9-1821 te Mensingeweer / ovl. 24-1-1908 te Leens ( VI-106-394 )
  2. Pieter BEUKEMA geb. 4-10-1826 te Eenrum ( VI-106-395 )

V-53-230 Jacobus BERGHUIS
ged. 13-3-1778 te Vierhuizen
ovl. 28-3-1821 te Vierhuizen
zoon van: Harmannus BERGHUIS
Trijntje [Jacobs] BEUKEMA

( IV-18-106 )
  Persoonlijke informatie
(5941) Beroep: daglooner (1819).
 
  Hij trouwde (1) op 23-2-1802 te Niekerk met:  
  Brechtje [Jelles] ZWART
geb. 18-9-1775 te Niekerk
ovl. 22-3-1813 te Vierhuizen, 37 jaar oud
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Jacobus Berghuis van Vierhuizen & Bregtje Jillis van Vierhuizen.
 
  Hij trouwde (2) op 2-5-1819 te Ulrum (HA-3) met:  
  Berendje [Luies] DIJKSTRA
geb. ca 1775
dochter van: Luije [Jakobs] DIJKSTRA
Aaltje [Gerrits] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonersche (1819).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 41 jaar, bruid 44 jaar. Weduwnaar van Bregtje Jelles Zwart, weduwe van Lammert Jakobs van Dijk.
 

V-53-231 Jacob [Harmannus] BERGHUIS
ged. 11-2-1781 te Vierhuizen
ovl. 28-3-1821 te Vierhuizen
zoon van: Harmannus BERGHUIS
Trijntje [Jacobs] BEUKEMA

( IV-18-106 )
  Persoonlijke informatie
(5942) Gedoopt 11-2-1781 te Vierhuizen. Beroep: landbouwer op Menkemaheerd (33ha) te Vierhuizen (1806-1832).
 
  Hij trouwde op 29-4-1804 te Vierhuizen met:  
  Martje [Rijpkes] BOIJKEMA
geb. 4-12-1786 te Vierhuizen
ovl. 4-3-1857 te Baflo, 70 jaar oud
dochter van: Rijpke [Jacobs] BOIJKEMA
Martjen [Willems] FABER
( IV-18-104 )
( V-5-15 )
  Persoonlijke informatie
(5921) Gedoopt 10-12-1786 te Vierhuizen.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom en bruid waren neef en nicht.
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijke [Jacobs] BERGHUIS geb. 19-4-1806 te Vierhuizen ( VI-99-369 )
  2. Trijntje [Jacobs] BERGHUIS geb. 19-3-1808 te Vierhuizen ( VI-99-370 )
  3. Harmannus [Jacobs] BERGHUIS geb. 3-12-1809 te Vierhuizen ( VI-99-371 )
  4. Jan Hendrik BERGHUIS geb. 25-2-1812 te Vierhuizen ( VI-99-372 )

V-53-232 Jantje BERGHUIS
ged. 14-9-1783 te Vierhuizen
dochter van: Harmannus BERGHUIS
Trijntje [Jacobs] BEUKEMA

( IV-18-106 )
  Persoonlijke informatie
(5943) Gedoopt 14-9-1783 te Vierhuizen.
 

V-53-233 Martje BERGHUIS
ged. 21-4-1786 te Vierhuizen
ovl. 30-4-1786
dochter van: Harmannus BERGHUIS
Trijntje [Jacobs] BEUKEMA

( IV-18-106 )
  Persoonlijke informatie
(5944) Gedoopt 21-4-1786 te Vierhuizen.
 

V-53-234 Luikje BERGHUIS
ged. 18-9-1787 te Vierhuizen
ovl. 28-9-1787
dochter van: Harmannus BERGHUIS
Trijntje [Jacobs] BEUKEMA

( IV-18-106 )
  Persoonlijke informatie
(5945) Gedoopt 18-9-1787 te Vierhuizen.
 

V-54-235 Trijntje [Lammerts] _
ged. 16-12-1782 te Niekerk
dochter van: Lammert [Helprichs] <DIJKSTRA>
Eltje [Jacobs] BOIJKEMA

( IV-18-107 )
  Persoonlijke informatie
(5951) Gedoopt 16-12-1782 te Niekerk.
 

V-54-236 Jacob [Lammerts] DIJKSTRA
ged. 17-10-1784 te Niekerk
ovl. 20-5-1839 te Ulrum
zoon van: Lammert [Helprichs] <DIJKSTRA>
Eltje [Jacobs] BOIJKEMA

( IV-18-107 )
  Persoonlijke informatie
(5952) Gedoopt 17-10-1784 te Niekerk. Beroep: landbouwer (1815), pelmolenaar (1828).
 
  Hij trouwde (1) op 26-11-1811 te Ulrum met:  
  Eeuwke [Klaassens] WESTERHUIS
geb. 3-6-1782 te Vliedorp
ovl. 6-2-1813 te Niekerk, 30 jaar oud
dochter van: Claas [Mennes] _
Geertruid [Jeltes] _

  Hij trouwde (2) op 20-3-1815 te Ulrum (HA-6) met:  
  Klaaske [Klaassens] LOOTS
ged. 15-10-1788 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 18-5-1841 te Ulrum (overl. Vierhuizen) (OA-20), 52 jaar oud
dochter van: Klaas [Jans] LOOTS
Geertruid [Jans] _
fam. 73: ( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-10-1788.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertruida DIJKSTRA geb. 25-10-1815 te Ulrum (Niekerk) / ovl. 7-1-1816 te Ulrum (Niekerk) ( VI-107-396 )
  2. Lambertus DIJKSTRA geb. 17-11-1816 te Ulrum (Niekerk) / ovl. 29-9-1873 te Ulrum ( VI-107-397 )
  3. Geertruida DIJKSTRA geb. 3-4-1818 te Ulrum (Niekerk) / ovl. 4-12-1818 te Ulrum (Niekerk) ( VI-107-398 )
  4. Klaas DIJKSTRA geb. 13-11-1819 te Ulrum (Niekerk) ( VI-107-399 )
  5. Geertruida DIJKSTRA geb. 16-3-1824 te Ulrum / ovl. 31-12-1893 te Ulrum ( VI-107-400 )
  6. Willem DIJKSTRA geb. 20-2-1828 te Ulrum / ovl. 19-3-1828 te Ulrum ( VI-107-401 )
  7. Elina DIJKSTRA geb. 23-3-1830 te Ulrum (GA-18b) / ovl. 12-1-1878 te Ulrum ( VI-107-403 )
  8. Trijntje DIJKSTRA geb. 23-3-1830 te Ulrum (GA-18a) / ovl. 30-6-1910 te Ulrum ( VI-107-402 )

V-55-237 Henderika [Rijpkes] BEUKEMA
ged. 15-3-1801
ovl. 9-12-1839 te Niehove
dochter van: Rijpke [Tjarks] BOIJKEMA
Grietje [Dates] BAKEMA
( IV-19-111 )
  Persoonlijke informatie
(5a31) Gedoopt 15-3-1801 te Niehove. Beroep: naaister.
 
  Zij trouwde (1) op 30-9-1819 te Oldehove met:  
  Sjabbe [Melles] van der WIJK
ged. 11-5-1794 te Warffum
ovl. 13-6-1820 te Niehove
zoon van: Melle [Ennes] van der WIJK
Wijke [Sjabbes] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11-5-1794 te Warffum. Beroep: timmerman te Niehove.
 
  Bij het huwelijk
Geen kinderen uit dit huwelijk
 
  Zij trouwde (2) op 10-5-1828 te Oldehove met:  
  Jacobus [Hendriks] VINK
ged. 12-1-1800 te Oldehove
ovl. 19-8-1869 te Niehove
zoon van: Hendrik [IJzebrands] VINK
Margaretha de BUHR

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-1-1800 te Oldehove. Beroep: arbeider te Niehove.
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 5 kinderen
 
  Uit deze relatie  
  1. Arend [Jacobus] de VINK geb. ca 1833 te Oldehove (Niehove) ( VI-108-404 )

V-55-238 Hindrikje [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 15-10-1804 te Niehove
ovl. 7-10-1877 te Grijpskerk, 72 jaar oud
dochter van: Rijpke [Tjarks] BOIJKEMA
Grietje [Dates] BAKEMA
( IV-19-111 )
  Persoonlijke informatie
(5a32)
 
  Zij trouwde op 23-5-1830 te Oldehove met:  
  Sijbren [Jacobs] van der WEG
ged. 15-7-1792 te Lutjegast
ovl. 24-6-1870 te Grijpskerk
zoon van: Jacob [Pieters] van der WEG
Greetje [Wijtzes] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-7-1792 te Lutjegast. Beroep: schipper.
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 7 kinderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Henderika van der WEG geb. 23-1-1841 te Grijpskerk / ovl. 6-1-1916 te Grootegast ( VI-109-405 )

V-56-239 Gerrit [Pieters] BOIJKEMA
geb. 22-12-1782 te Vierhuizen
zoon van: Pieter [Tjarks] BOIJKEMA
Dieuwerke [Gerrits] DROOL
( IV-19-113 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Zoutkamp.
 

V-57-240 Jacob [Tjerks] BEUKEMA
ged. 3-1-1790
ovl. 21-8-1875 te Hoogeveen
zoon van: Cornelis [Tjarks] BOIJKEMA
Trijntje [Jacobs] _
( IV-19-114 )
  Persoonlijke informatie
(W2) Gedoopt 3-1-1790 in Amsterdam. ''wonende streek Het Schut''. Beroep: commies Rijks Belastingen
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Elisabeth SCHUURMAN
ovl. 23-6-1827 te Den Haag
  Hij trouwde (2) op 2-12-1827 met:  
  Catharina Geertruida SMITTER
geb. 25-6-1796 te Amsterdam
dochter van: Jan SMITTER
Anna Geertruida KOPPERS

  Persoonlijke informatie
Beroep: winkeliersche.
 
  Hij trouwde (3) op 28-10-1837 te Hoogeveen met:  
  Jantje [Pieters] BLOKZIJL
ged. 24-4-1803 te Hoogeveen
dochter van: Pieter BLOKZIJL
Geertruida [Berends] KREMER

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-4-1803 te Hoogeveen. Beroep: naaister.
 
  Uit deze relatie  
  1. Gezina BEUKEMA geb. 8-1-1843 te Dalen / ovl. 25-9-1872 te Hoogeveen (Noord) ( VI-110-406 )

V-58-241 Aldert [Reinders] BOIKEMA
ovl. 8-1-1811 te Eenrum
zoon van: Reinder [Alderts] BOIKEMA
Jantje [Mennes] _
( IV-20-119 )
  Persoonlijke informatie
(h1) beroep: dagloner te Pieterburen
 
  Hij trouwde met:  
  Remke [Jans] MOS
geb. 1758 te Uithuizen
ovl. 15-1-1826 te Eenrum
dochter van: Jan MOS
Renje HOMMES

  Persoonlijke informatie
Naam ook: Renske Jans. Beroep: dagloonersche (1825).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Alderts] BOIKEMA geb. 25-4-1794 te Pieterburen / ovl. 17-11-1835 te Pieterburen ( VI-111-407 )
  2. Reinje [Alderts] BUIKEMA geb. 21-6-1801 te Westernieland / ovl. 14-2-1866 te Eenrum ( VI-111-408 )

V-58-242 Menne [Reinders] BUIKEMA
geb. 28-1-1766 te Eenrum (Westernieland)
ovl. 14-11-1790 te Eenrum, 24 jaar oud
zoon van: Reinder [Alderts] BOIKEMA
Jantje [Mennes] _
( IV-20-119 )
  Persoonlijke informatie
(h3)
 
  Hij trouwde met:  
  Hilje [Luitjes] _
  Uit deze relatie  
  1. Jantje [Mennes] BUIKEMA geb. 5-2-1791 te Oosternieland ( VI-112-409 )
  2. Luitje [Mennes] BUIKEMA ged. 5-10-1800 te Eenrum (Westernieland) ( VI-112-410 )
  3. Remge [Mennes] BUIKEMA geb. 2-3-1805 te Eenrum (Westernieland) / ovl. te Eenrum (Westernieland) ( VI-112-411 )

V-58-243 Eisse [Reinders] BUIKEMA
ged. 20-1-1771 te Westernieland
ovl. 2-3-1826 te Westernieland
zoon van: Reinder [Alderts] BOIKEMA
Jantje [Mennes] _
( IV-20-119 )
  Persoonlijke informatie
(h4) Gedoopt 20-1-1771 te Westernieland. Beroep: landbouwer te Westernieland (1830).
 
  Hij trouwde op 19-2-1797 met:  
  Grietje (Etje) [Harms] _
geb. 1766 te Baflo (Saaxumhuizen)
ovl. 29-1-1826 te Eenrum (Westernieland)
dochter van: Harm [Warners] _
Stijntje [Jacobs] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt in april 1766 te Baflo (den Andel). Beroep: landbouwersche (1830).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje [Eisses] BUIKEMA ged. 6-4-1801 te Eenrum (Westernieland) / ovl. 6-2-1881 te Eenrum (Westernieland) ( VI-113-412 )
  2. Reinder [Eisses] BUIKEMA geb. 7-5-1805 te Eenrum (Westernieland) / ovl. 20-10-1855 te Eenrum (Westernieland) ( VI-113-413 )

  Generatie VI  
VI-1-1 Grietje [Mennes] LUIKEN
geb. 13-11-1784 te Zoutkamp
ovl. 22-10-1869 te Vierhuizen, 84 jaar oud
dochter van: Menne [Jans] _
Luikje [Berends] _

( V-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1847).
 
  Zij trouwde op 1-2-1805 met:  
  Gerrit [Jeltes] BEUKEMA
ged. 19-10-1766
ovl. 9-12-1839 te Ulrum, 73 jaar oud
zoon van: Jelte [Gerrits] <BEUKEMA>
Martje [Jans] _
fam. 62: ( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(r11) Beroep: landbouwer op "Beukema's Ploatske" te Vierhuizen (1809-1870).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jelte [Gerrits] BEUKEMA geb. 15-3-1806 te Vierhuizen / ovl. 30-8-1812 te Vierhuizen fam. 62: ( IV-1-1 )
  2. Martje [Gerrits] BUIKEMA geb. 18-6-1808 te Vierhuizen / ovl. 12-2-1896 te Leens (Warfhuizen) fam. 62: ( IV-1-2 )
  3. Jelte [Broers] BEUKEMA geb. 30-10-1812 te Ulrum (Vierhuizen) (GA-54) / ovl. 18-5-1831 te Ulrum (overl. Gouda) (OA-25) fam. 62: ( IV-1-3 )
  4. Luikje [Gerrits] BEUKEMA geb. 7-3-1815 te Vierhuizen / ovl. 4-10-1883 te Vierhuizen fam. 62: ( IV-1-4 )
  5. Menne [Gerrits] BEUKEMA geb. 23-1-1817 te Vierhuizen / ovl. 13-12-1862 te Vierhuizen fam. 62: ( IV-1-5 )
  6. Grietje [Gerrits] BEUKEMA geb. 1-5-1820 te Ulrum (Vierhuizen) (GA-37) / ovl. 15-12-1899 te Ulrum (Vierhuizen) (OA-69) fam. 62: ( IV-1-6 )
  7. Jan [Gerrits] BEUKEMA geb. 1822 te Ulrum / ovl. 1884 fam. 62: ( IV-1-7 )
  8. Aaltje [Gerrits] BEUKEMA geb. 5-9-1824 te Vierhuizen / ovl. 12-1-1891 te Vierhuizen fam. 62: ( IV-1-8 )
  9. Broer [Gerrits] BEUKEMA geb. 9-1-1827 te Ulrum / ovl. 10-1-1913 te Vierhuizen fam. 62: ( IV-1-9 )

VI-2-2 Anje BRANDS
geb. 10-4-1814 te Sauwerd
ovl. 13-5-1841 te Sauwerd, 27 jaar oud
dochter van: Reinder [Jans] BRANDS
Aaltje [Jans] BOS

( V-3-12 )
  Persoonlijke informatie
(32441)
 
  Zij trouwde op 23-3-1839 te Bedum met:  
  Petrus [Jans] GOES
geb. 4-4-1814 te Noordwolde
zoon van: Jan [Pieters] GOED
Aafke [Kornelis] KRAIMA

  Uit deze relatie  
  1. Aafien GOES geb. 15-2-1840 te Sauwerd / ovl. 14-5-1841 te Sauwerd ( VII-2-10 )

VI-2-3 Ailke BRANDS
geb. 27-7-1817 te Sauwerd
ovl. 28-3-1885 te Sauwerd, 67 jaar oud
dochter van: Reinder [Jans] BRANDS
Aaltje [Jans] BOS

( V-3-12 )
  Zij trouwde op 24-3-1853 te Adorp met:  
  Geert [Harms Wijringa] van der MOLEN
geb. 18-8-1815 te Feerwerd
ovl. 5-7-1876 te Sauwerd, 60 jaar oud
zoon van: Harm [Geerts Wijringa] van der MOLEN
Wilhelmina [Cornelis] DATEMA

  Uit deze relatie  
  1. Reinder van der MOLEN geb. 25-7-1854 te Sauwerd / ovl. 18-2-1878 te Sauwerd ( VII-3-11 )
  2. Kornelis van der MOLEN geb. 10-2-1857 te Sauwerd / ovl. 14-1-1884 te Sauwerd ( VII-3-12 )
  3. Aaltje van der MOLEN geb. 11-3-1861 te Sauwerd / ovl. 10-2-1942 te Adorp ( VII-3-13 )

VI-2-4 Jan BRANDS
geb. 8-10-1819 te Sauwerd
ovl. 24-1-1848 te Winsum, 28 jaar oud
zoon van: Reinder [Jans] BRANDS
Aaltje [Jans] BOS

( V-3-12 )

VI-2-5 Jan [Bos] BRANDS
geb. 30-6-1822 te Winsum
ovl. 24-2-1846 te Winsum, 23 jaar oud
zoon van: Reinder [Jans] BRANDS
Aaltje [Jans] BOS

( V-3-12 )

VI-2-6 Kornelis BRANDS
geb. 1-5-1825 te Winsum
ovl. 18-1-1901 te Winsum, 75 jaar oud
zoon van: Reinder [Jans] BRANDS
Aaltje [Jans] BOS

( V-3-12 )
  Hij trouwde op 16-3-1853 te Winsum met:  
  Hilje [Sierts] EKENS
geb. 14-8-1831 te Stedum
ovl. 18-2-1870 te Winsum, 38 jaar oud
dochter van: Siert [Frans] EKENS
Anje [Obbes] VINK

  Uit deze relatie  
  1. Reina BRANDS geb. 17-2-1854 te Winsum / ovl. 14-2-1938 te Adorp ( VII-4-14 )
  2. Anje BRANDS geb. 18-9-1855 te Winsum / ovl. 21-5-1857 te Winsum ( VII-4-15 )
  3. Jan BRANDS geb. 4-6-1857 te Winsum / ovl. 1-5-1940 te Winsum (Obergum) ( VII-4-16 )
  4. Simon BRANDS geb. 25-5-1859 te Winsum / ovl. 22-9-1945 te Ooststellingwerf ( VII-4-17 )
  5. Anne BRANDS geb. 19-4-1861 te Winsum / ovl. 8-5-1865 te Winsum ( VII-4-18 )
  6. Ailko BRANDS geb. 30-4-1863 te Winsum / ovl. 8-5-1950 te Maarhuizen ( VII-4-19 )

VI-2-7 Kostina BRANDS
geb. 26-3-1829 te Winsum
ovl. 24-3-1860 te Rasquert, 30 jaar oud
dochter van: Reinder [Jans] BRANDS
Aaltje [Jans] BOS

( V-3-12 )
  Zij trouwde op 7-11-1850 te Winsum met:  
  Albert DIJKINGA
geb. 1-11-1822 te Winsum (Obergum)
ovl. 13-7-1883 te Rasquert, 60 jaar oud
zoon van: Willem [Alberts] DIJKINGA
Grietje [Sijmons] WIERSEMA

  Uit deze relatie  
  1. Willem DIJKINGA geb. 28-8-1851 te Winsum (Obergum) / ovl. 17-8-1929 te Roodeschool ( VII-5-20 )
  2. Aaltje DIJKINGA geb. 5-7-1853 te Winsum (Obergum) / ovl. 26-11-1923 te Groningen ( VII-5-21 )
  3. Reinder DIJKINGA geb. 23-9-1855 te Rasquert / ovl. 14-10-1855 te Rasquert ( VII-5-22 )
  4. Reinder DIJKINGA geb. 25-1-1857 te Baflo (Rasquert) / ovl. 23-10-1900 te Baflo (Rasquert) ( VII-5-23 )
  5. Kostina DIJKINGA geb. 24-3-1860 te Rasquert / ovl. 1-4-1938 te Kloosterburen ( VII-5-24 )

VI-3-8 Trijntje [Pieters] SLOTEMA
geb. 29-8-1814 te Vierhuizen
ovl. 26-1-1898 te Leens, 83 jaar oud
dochter van: Pieter [Boeles] SLOTEMA
Martje [Harms] BEUKEMA

( V-4-13 )
  Persoonlijke informatie
(c211)
 
  Zij trouwde op 16-1-1845 te Ulrum met:  
  Eije [Pieters] BUIKEMA
geb. 20-4-1805 te Leens
ovl. 26-4-1865 te Leens, 60 jaar oud
zoon van: Pieter [Rijkes] BUIKEMA
Steintje [Eijes] RIETEMA
( V-7-24 )
  Persoonlijke informatie
(A52) Gedoopt 12-5-1805 te Leens. Beroep: landbouwer (huurder) op "Westerhouw" (18 ha) te Leens (1853-1857) en daarna landbouwer (eigenaar) op "Achter Börg" te Leens (1857-1889).
Eije kocht de boerderij "Achter Börg" (15 ha) te Leens in 1857 van Willem Hendrik Durenkamp en Bouwina Willems Boelens en bewoonde de boerderij tot 1889. Daarna erfde en bewoonde zijn zoon Pieter de boerderij (1889-1926), waarna diens zoon Eije eigenaar werd tot 1949. Daarna woonde diens dochter Klazina er. Door diverse aankopen is het bedrijf nu gegroeid tot 49 ha.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Eijes] BUIKEMA geb. 22-10-1845 te Ulrum / ovl. 3-8-1926 te Leens ( VII-6-25 )
  2. Stijntje [Eijes] BUIKEMA geb. 11-2-1848 te Ulrum / ovl. 21-2-1878 te Houwerzijl ( VII-6-26 )
  3. Martje [Eijes] BUIKEMA geb. 21-5-1851 te Ulrum / ovl. 10-1-1940 te Houwerzijl ( VII-6-27 )
  4. Rijke BEUKEMA geb. 29-8-1858 te Leens ( VII-6-28 )

VI-3-9 Trienje SLOTEMA
geb. ca 1825 te Leens
dochter van: Pieter [Boeles] SLOTEMA
Martje [Harms] BEUKEMA

( V-4-13 )
  Zij trouwde op 20-9-1851 te Kloosterburen (HA-10) met:  
  Jozef [Jans] NIEWOLD
geb. ca 1827 te Hornhuizen
zoon van: Jan [Hendriks] NIEWOLD
Martje PIETERS

  Persoonlijke informatie
Naam ook Joseph. Beroep: boerenknecht (1851).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Johanna NIEWOLD geb. ca 1870 te Leens / ovl. 28-12-1937 te Leens (OA-42) ( VII-7-29 )

VI-3-10 Klaas SLOTEMA
geb. 14-9-1828 te Leens
zoon van: Pieter [Boeles] SLOTEMA
Martje [Harms] BEUKEMA

( V-4-13 )

VI-4-11 Harm [Jans] BUIKEMA
geb. 15-9-1819 te Kloosterburen (Hornhuizen)
zoon van: Jan [Rijkes] BUIKEMA
Aafke [Jannes] BORGMAN
( V-4-14 )
fam. 71: ( III-3-9 )
  Persoonlijke informatie
(c241) Beroep: boerenknecht (1844), dagloner te Uithuizen en schipper. Zonder beroep te Usquert op 1-10-1845. Harm vertrok met zijn vrouw en 5 kinderen op 16-6-1866 met de "Duisburg of Prussia" (een Noord Duitse Bark) naar New York.
 
  Hij trouwde op 22-2-1844 te Usquert (HA-2) met:  
  Itje [Jans] BRONGERSMA
geb. 1-5-1817 te Usquert
dochter van: Jan [Michiels] BRONGERSMA
IJtje [Melis] van der LAAN

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknegt; beroep vader bruidegom.: dagloner; beroep moeder bruidegom: dagloonster; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwer; bruidegom 24 jaar; bruid 26 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Aafke BUIKEMA geb. 21-5-1844 te Usquert ( VII-8-30 )
  2. Jan [Harms] BUIKEMA geb. 3-4-1846 te Usquert / ovl. 2-8-1846 te Uithuizen ( VII-8-31 )
  3. Jan Machiel BUIKEMA geb. 25-9-1847 te Usquert / ovl. 10-2-1848 te Uithuizen ( VII-8-32 )
  4. Jan Migchiel BUIKEMA geb. 19-7-1849 te Uithuizen ( VII-8-33 )
  5. Melis BUIKEMA geb. 26-1-1852 te Uithuizen ( VII-8-34 )
  6. Ietje BUIKEMA geb. 13-1-1854 te Uithuizen ( VII-8-35 )
  7. Willem BUIKEMA geb. 2-4-1856 te Uithuizen / ovl. 8-10-1935 te Council Bluffs, Pottawattamie Cty (Iowa, U.S.A. ( VII-8-36 )
  8. Mechiel BUIKEMA geb. 5-6-1861 te Uithuizen ( VII-8-37 )

VI-4-12 Willem [Jans] BUIKEMA
geb. 17-6-1821 te Eenrum (Klooosterburen)
ovl. 6-12-1845 te Uithuizen, 24 jaar oud
zoon van: Jan [Rijkes] BUIKEMA
Aafke [Jannes] BORGMAN
( V-4-14 )
fam. 71: ( III-3-9 )
  Persoonlijke informatie
(c242) Willem was ongehuwd.
 

VI-4-13 Johannes BUIKEMA
geb. 15-2-1823 te Kloosterburen (Hornhuizen) (GA-10)
ovl. 17-7-1829 te Kloosterburen (OA-29), 6 jaar oud
zoon van: Jan [Rijkes] BUIKEMA
Aafke [Jannes] BORGMAN
( V-4-14 )
fam. 71: ( III-3-9 )
  Persoonlijke informatie
(c243)
 

VI-4-14 Jan BUIKEMA
geb. 7-2-1825 te Kloosterburen (Hornhuizen) (GA-2)
zoon van: Jan [Rijkes] BUIKEMA
Aafke [Jannes] BORGMAN
( V-4-14 )
fam. 71: ( III-3-9 )
  Persoonlijke informatie
(c244) Beroep: boerenknecht te Leens. Hij emigreerde waarschijnlijk in 1856 (31jr) als boerenknecht vanuit Uithuizermeeden naar La Fayette (U.S.A.).
 

VI-4-15 Martje BUIKEMA
geb. 11-12-1827 te Kloosterburen (GA-36)
dochter van: Jan [Rijkes] BUIKEMA
Aafke [Jannes] BORGMAN
( V-4-14 )
fam. 71: ( III-3-9 )
  Persoonlijke informatie
(c245)
 
  Zij trouwde op 11-5-1850 te Uithuizen (HA-14) met:  
  Hilbrand [Willems] BRONSEMA
geb. 9-11-1824 te Uithuizen
zoon van: Anje [Hilbrands] _
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner te Uithuizen (1850).
Hilbrand emigreert in 1866 met zijn gezin naar Noord Amerika. Het gezin (man, vrouw en 8 kinderen) vertrekt met de Lemsterboot van Groningen met bestemming Rotterdam. Van daar wordt het door J.B. Crol & co. naar Hull gebracht. Van Hull reist het met de trein naar Liverpool, waar ze door M. Hammerstein worden gecontracteerd (tnr. 1399, inv.nr. 1976, brief van A.M. Prins, agent voor landverhuizing naar Amerika, 7 april 1866).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 25 jaar; bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje BRONSEMA geb. 17-11-1850 te Uithuizen (GA-121) ( VII-9-38 )
  2. Jan BRONSEMA geb. 1-7-1853 te Uithuizermeeden (GA-54) ( VII-9-39 )
  3. Willem BRONSEMA geb. 27-1-1856 te Uithuizermeeden (GA-7) ( VII-9-40 )
  4. Harm BRONSEMA geb. 21-3-1858 te Uithuizermeeden (GA-39) ( VII-9-41 )
  5. Trientje BRONSEMA geb. 12-5-1861 te Uithuizermeeden (GA-59) ( VII-9-42 )
  6. Gerhard BRONSEMA geb. 10-11-1863 te Uithuizermeeden (GA-120) ( VII-9-45 )
  7. Hiltje BRONSEMA geb. 10-11-1863 te Uithuizermeeden (GA-121) ( VII-9-44 )
  8. Aafke BRONSEMA geb. 10-11-1863 te Uithuizermeeden (GA-122) ( VII-9-43 )

VI-4-16 Johannes [Jans] BUIKEMA
geb. 13-12-1833 te Eppenhuizen
ovl. 17-8-1910 te Kantens, 76 jaar oud
zoon van: Jan [Rijkes] BUIKEMA
Aafke [Jannes] BORGMAN
( V-4-14 )
fam. 71: ( III-3-9 )
  Persoonlijke informatie
(c247) Naam Beukema in huwelijksakte. Beroep: kaasmaker en dagloner te Zandeweer. Vertrokken naar Kantens op 6-6-1868.
 
  Hij trouwde op 14-3-1857 te Uithuizen met:  
  Trijntje WIERINGA
geb. 24-8-1836 te Uithuizen
ovl. 4-10-1908 te Kantens, 72 jaar oud
dochter van: Klaas [Harms] WIERINGA
Martje [Geerts] POMP

  Uit deze relatie  
  1. Jan [(Johannes)] BUIKEMA geb. 20-1-1857 te Uithuizen / ovl. 25-2-1935 te Kantens ( VII-10-46 )
  2. Klaas BEUKEMA geb. 9-8-1858 te Zandeweer / ovl. 24-8-1921 te Kantens ( VII-10-47 )
  3. Aafke BUIKEMA geb. 17-2-1860 te Zandeweer ( VII-10-48 )
  4. Geert BUIKEMA geb. ca 1862 te Zandeweer / ovl. 22-3-1874 te Zandeweer ( VII-10-49 )
  5. Martje BUIKEMA geb. 27-8-1863 te Zandeweer / ovl. 16-10-1910 te Winsum ( VII-10-50 )
  6. Trientje BUIKEMA geb. 18-4-1865 te Zandeweer / ovl. 15-9-1869 te Zandeweer ( VII-10-51 )
  7. Martinus BUIKEMA geb. 10-1-1867 te Zandeweer / ovl. 26-5-1941 te Zandeweer ( VII-10-52 )
  8. Gezina BUIKEMA geb. 23-12-1868 te Zandeweer / ovl. 2-6-1944 te Groningen ( VII-10-53 )
  9. Trientje BUIKEMA geb. 13-10-1870 te Zandeweer / ovl. 26-9-1938 te Groningen ( VII-10-54 )
  10. Klazina BUIKEMA geb. 16-11-1872 te Zandeweer / ovl. 3-3-1915 te Groningen ( VII-10-55 )
  11. Geertje BUIKEMA geb. 3-4-1875 te Zandeweer ( VII-10-56 )
  12. Liberta BUIKEMA geb. 21-2-1877 te Zandeweer ( VII-10-57 )
  13. Harmina BUIKEMA geb. 30-5-1879 te Zandeweer ( VII-10-58 )
  14. Geert BUIKEMA geb. 2-4-1883 te Zandeweer / ovl. 18-2-1953 te Groningen ( VII-10-59 )

VI-4-17 Stientje [Jans] BEUKEMA
geb. 7-12-1838 te Uithuizen
ovl. 5-6-1837 te Uithuizen, -550 dagen oud
dochter van: Jan [Rijkes] BUIKEMA
Aafke [Jannes] BORGMAN
( V-4-14 )
fam. 71: ( III-3-9 )

VI-4-18 Klaas BUIKEMA
geb. 16-3-1845 te Uithuizen (GA-26)
ovl. 16-10-1929 te Smallingerland, 84 jaar oud
zoon van: Jan [Rijkes] BUIKEMA
Aafke [Jannes] BORGMAN
( V-4-14 )
fam. 71: ( III-3-9 )
  Persoonlijke informatie
(c249) Beroep: landbouwer te Drachten, later kastelein.
 
  Hij trouwde (1) op 12-2-1876 te Uithuizen met:  
  Pieterke VELDMAN
geb. 6-7-1846 te Uithuizen
ovl. 4-6-1884 te Drachten, 37 jaar oud
dochter van: Klaas [Tjarks] VELDMAN
Itje [Sierts] HUIZENGA

  Uit deze relatie  
  1. Jan BUIKEMA geb. 12-11-1876 te Smallingerland / ovl. 1-10-1935 te Hilversum ( VII-11-60 )
  2. Ietje BUIKEMA geb. 2-2-1878 te Smallingerland / ovl. 15-4-1950 te Wehe ( VII-11-61 )
  3. Klaas Tjark BUIKEMA geb. 1-7-1879 te Smallingerland ( VII-11-62 )
  4. Aafke BUIKEMA geb. 20-1-1881 te Smallingerland / ovl. 3-8-1957 te Groningen ( VII-11-63 )
  5. Pieter BUIKEMA geb. 28-5-1884 te Smallingerland / ovl. 16-7-1884 te Drachten ( VII-11-64 )
  6. Trijntje BUIKEMA geb. 13-7-1900 te Drachten ( VII-11-67 )
  Hij trouwde (2) op 11-4-1891 te Drachten met:  
  Anna Maria FOPMA
geb. 28-8-1866 te Leeuwarden
ovl. 8-5-1936 te Opsterland, 69 jaar oud
dochter van: Johannes FOPMA
Fetje van der MEULEN

  Uit deze relatie  
  1. Johannes BUIKEMA geb. 11-5-1891 te Drachten / ovl. 25-9-1959 te Lochem ( VII-11-65 )
  2. Tetje BUIKEMA geb. 12-6-1893 te Drachten / ovl. 6-11-1936 te Hoorn ( VII-11-66 )
  3. Alida BUIKEMA geb. 5-5-1907 te Drachten ( VII-11-68 )

VI-5-19 Eije [Pieters] BUIKEMA
geb. 20-4-1805 te Leens
ovl. 26-4-1865 te Leens, 60 jaar oud
zoon van: Pieter [Rijkes] BUIKEMA
Steintje [Eijes] RIETEMA
( V-7-24 )
  Persoonlijke informatie
(A52) Gedoopt 12-5-1805 te Leens. Beroep: landbouwer (huurder) op "Westerhouw" (18 ha) te Leens (1853-1857) en daarna landbouwer (eigenaar) op "Achter Börg" te Leens (1857-1889).
Eije kocht de boerderij "Achter Börg" (15 ha) te Leens in 1857 van Willem Hendrik Durenkamp en Bouwina Willems Boelens en bewoonde de boerderij tot 1889. Daarna erfde en bewoonde zijn zoon Pieter de boerderij (1889-1926), waarna diens zoon Eije eigenaar werd tot 1949. Daarna woonde diens dochter Klazina er. Door diverse aankopen is het bedrijf nu gegroeid tot 49 ha.
 
  Hij trouwde op 16-1-1845 te Ulrum met:  
  Trijntje [Pieters] SLOTEMA
geb. 29-8-1814 te Vierhuizen
ovl. 26-1-1898 te Leens, 83 jaar oud
dochter van: Pieter [Boeles] SLOTEMA
Martje [Harms] BEUKEMA

( V-4-13 )
  Persoonlijke informatie
(c211)
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Eijes] BUIKEMA geb. 22-10-1845 te Ulrum / ovl. 3-8-1926 te Leens ( VII-6-25 )
  2. Stijntje [Eijes] BUIKEMA geb. 11-2-1848 te Ulrum / ovl. 21-2-1878 te Houwerzijl ( VII-6-26 )
  3. Martje [Eijes] BUIKEMA geb. 21-5-1851 te Ulrum / ovl. 10-1-1940 te Houwerzijl ( VII-6-27 )
  4. Rijke BEUKEMA geb. 29-8-1858 te Leens ( VII-6-28 )

VI-5-20 Rijke [Pieters] BUIKEMA
geb. 20-3-1808 te Wehe
ovl. 31-5-1848 te Hornhuizen, 40 jaar oud
zoon van: Pieter [Rijkes] BUIKEMA
Steintje [Eijes] RIETEMA
( V-7-24 )
  Persoonlijke informatie
(A53) Gedoopt 17-4-1808 te Wehe (Ned. Herv.). Beroep: landbouwer.
Rijke was tot 1827 boerenknecht te Kloosterburen. Daarna was hij fuselier bij het "Bataillon van de Infanterie". In het bewijs van aandenken "alzoo hebbende deel genomen aan de krijgsverrigtingen van 1830 en 1831" wordt hij Rijke Pieters Buikema genoemd. Van 1835 - 1837 was dagloner, daarna was hij landbouwer en eigenaar van de boerderij "Kolham" (8,75 ha) bij Hornhuizen (1837 - 1848), waarvan 3,75 ha onder Ulrum.
 
  Hij trouwde op 16-5-1835 te Kloosterburen met:  
  Menkediena [Pieters] BAAT
geb. 8-6-1806 te Leens
ovl. 11-11-1850 te Hornhuizen, 44 jaar oud
dochter van: Pieter [Klaassens] BAAT
Bouwke [Menkes] KNOL

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-6-1806 te Leens (Ned. Herv.)
 
  Uit deze relatie  
  1. Eije [Rijkes] BUIKEMA geb. 29-8-1838 te Hornhuizen / ovl. 2-4-1874 te Leens ( VII-12-69 )
  2. Steffen [Rijkes] BUIKEMA geb. 17-10-1842 te Hornhuizen / ovl. 5-5-1920 te Baflo ( VII-12-70 )

VI-5-21 Pieter [Pieter] BUIKEMA
geb. 23-12-1818 te Leens (Wehe)
zoon van: Pieter [Rijkes] BUIKEMA
Steintje [Eijes] RIETEMA
( V-7-24 )
  Persoonlijke informatie
(A56) Beroep: dagloner te Kloosterburen (o.a. 1871).
 
  Hij trouwde op 11-9-1847 te Kloosterburen met:  
  Zwaantje van WEERDEN
geb. 24-11-1827 te Ulrum (GA-50)
dochter van: Tamme [Aries] van WEERDEN
Martha [Sijgers] BOS

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonersche (1871).
 
  Uit deze relatie  
  1. Sieger [Pieters] BUIKEMA geb. 4-4-1848 te Kloosterburen (Molenrij) / ovl. 4-3-1919 te Groningen ( VII-13-71 )
  2. Petronella BUIKEMA geb. 17-4-1855 te Kloosterburen / ovl. 28-5-1946 te Hornhuizen ( VII-13-72 )

VI-6-22 Pieter [Jans] BEUKEMA
geb. 13-11-1796 te Leens (Warfhuizen)
ovl. 17-9-1854 te Leens (Warfhuizen), 57 jaar oud
zoon van: Jan [Pieters] BOIJKEMA
IJtje [Jans] de JONGE
( V-8-25 )
  Persoonlijke informatie
(B31) Beroep: landbouwer op Warfhuizen 9 (42,5Ha) vanaf 1821
 
  Hij trouwde met:  
  Geertruid [Kornelis] HAZEKAMP
geb. 23-8-1801 te Leens
ovl. 2-2-1857 te Leens (Warfhuizen), 55 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Grietje BUIKEMA geb. 18-1-1841 te Leens (Warfhuizen) / ovl. 4-8-1866 te Kloosterburen ( VII-14-73 )

VI-7-23 Pieter [Duurts] BOIJKEMA
geb. 13-3-1806 te Warffum
ovl. 1903 te Warffum
zoon van: Duurt [Pieters] BOIJKEMA
Grietje [Hiddes] MULDER
( V-8-26 )
  Persoonlijke informatie
(B41) Beroep: houthandelaar en pelmolenaar
 
  Hij trouwde op 25-11-1830 te Warffum met:  
  Martje [Garmts] ELINGS
geb. te Warffum
ovl. 25-9-1860 te Warffum
dochter van: Garmt [H.] ELINGS
A.S. BROEILS

  Uit deze relatie  
  1. Grietje [Pieters] BOIJKEMA geb. 25-12-1847 te Warffum / ovl. 18-1-1918 te Westernieland ( VII-15-74 )
  2. Henderika [Pieters] BOIJKEMA geb. 12-4-1850 te Warffum / ovl. 27-11-1930 te Hornhuizen ( VII-15-75 )

VI-8-24 NN BOIJKEMA
geb. 12-2-1802 te Leens
ovl. 12-2-1802 te Leens, 0 dagen oud
zoon van: Writser [Pieters] BOIJKEMA
Anje [Berends] ter VEEN
( V-8-27 )
  Persoonlijke informatie
(B61) Levenloos geboren.
 

VI-8-25 Anna [Writsers] BEUKEMA
geb. 19-4-1804 te Leens
ovl. voor 1811
dochter van: Writser [Pieters] BOIJKEMA
Anje [Berends] ter VEEN
( V-8-27 )
  Persoonlijke informatie
(B63) Jong overleden.
 

VI-8-26 NN BOIJKEMA
geb. 18-7-1804 te Leens
ovl. 18-7-1804 te Leens, 0 dagen oud
zoon van: Writser [Pieters] BOIJKEMA
Anje [Berends] ter VEEN
( V-8-27 )
  Persoonlijke informatie
(B62) Levenloos geboren.
 

VI-8-27 Anna [Writsers] BEUKEMA
geb. 25-12-1811 te Leens
ovl. 18-9-1890 te Niehove, 78 jaar oud
dochter van: Writser [Pieters] BOIJKEMA
Anje [Berends] ter VEEN
( V-8-27 )
  Persoonlijke informatie
(B64)
 
  Zij trouwde op 24-5-1837 te Leens met:  
  Jacob [Derks] CLEVERINGA
geb. 1-4-1810 te Warfhuizen
ovl. 26-3-1887, 76 jaar oud
zoon van: Derk [Pieters] CLEVERINGA
Dieuwke [Jacobs] WIERSUM

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner te Warfhuizen
 
  Uit deze relatie  
  1. Derk CLEVERINGA geb. 12-5-1838 te Warfhuizen / ovl. 13-12-1923 te Niehove ( VII-16-76 )

VI-8-28 Martje [Writsers] BEUKEMA
geb. 12-1-1820 te Leens
ovl. 5-3-1820 te Leens, 7 weken oud
dochter van: Writser [Pieters] BOIJKEMA
Anje [Berends] ter VEEN
( V-8-27 )
  Persoonlijke informatie
(B65)
 

VI-9-29 Gosin [Klaassens] BEUKEMA
zoon van: Klaas [Goossiens] BEUKEMA
Antje [Benes] BEUKEMA

( V-9-28 )
  Persoonlijke informatie
(C13)
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Pieterke [Gerlofs] WOLTHA
  Hij trouwde (2) met:  
  Aaltje [Everts] WIERENGA
  Uit deze relatie  
  1. Klaas [Goossens] BEUKEMA geb. 13-5-1833 te Leens (Maarslag) / ovl. 11-4-1890 te Vries (Donderen) ( VII-17-77 )

VI-9-30 Geertruida [Klaassens] BUIKEMA
ged. 15-5-1803
ovl. 23-12-1839 te Leens (Wehe), 36 jaar oud
dochter van: Klaas [Goossiens] BEUKEMA
Antje [Benes] BEUKEMA

( V-9-28 )
  Persoonlijke informatie
(C18) Achternaam ook gevonden als Beukema. Beroep: dienstmeid (1830).
 
  Zij trouwde op 6-9-1830 te Eenrum (HA-13) met:  
  Berend [Roelfs] BORGMAN
geb. 4-10-1805 te Eenrum
ovl. 12-9-1880 te Eenrum (OA-35), 74 jaar oud
zoon van: Roelf [Boelens] BORGMAN
Anje [Jans] _
fam. 58: ( III-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman (1832), winkelier te Eenrum (1830, 1834, 1840, 1842, 1860, 1868), dagloner (1872, 1880).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 24 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje BORGMAN geb. 6-10-1830 te Eenrum (GA-53) / ovl. 16-3-1905 te Groningen (OA-276) fam. 58: ( V-13-58 )
  2. Klaas BORGMAN geb. 26-10-1832 te Eenrum (GA-52) / ovl. 6-1-1912 te Eenrum (OA-1) fam. 58: ( V-13-59 )
  3. Roelf BORGMAN geb. 28-9-1834 te Eenrum (GA-55) fam. 58: ( V-13-60 )
  4. Antje [Berends] BORGMAN geb. 27-9-1836 te Eenrum / ovl. 30-10-1922 te Saaxumhuizen fam. 58: ( V-13-61 )
  5. Bouwina BORGMAN geb. 6-11-1838 te Eenrum / ovl. 22-9-1842 te Eenrum fam. 58: ( V-13-62 )

VI-10-31 Bene [Jans] BRONKEMA
ged. 7-7-1794 te Hornhuizen
zoon van: Jan [Pieters] BRONKEMA
Janna [Benes] BOIJKEMA

( V-9-29 )

VI-10-32 Eltje [Jans] BRONKEMA
ged. 14-9-1800 te Hornhuizen
ovl. 29-12-1869 te Hornhuizen
dochter van: Jan [Pieters] BRONKEMA
Janna [Benes] BOIJKEMA

( V-9-29 )
  Zij trouwde op 22-1-1825 te Kloosterburen met:  
  Tamme [Jans] WIERINGA
geb. 20-9-1801 te Houwerzijl
zoon van: Jan [Tammes] WIERINGA
Grietje [Hayes] _


VI-11-33 Teetje BEUKEMA
geb. 4-9-1811 te Hornhuizen
ovl. 19-4-1848 te Hornhuizen, 36 jaar oud
dochter van: Luije [Benes] BOIJKEMA
Geertje [Jans] HUIZENGA
( V-9-30 )
  Persoonlijke informatie
(C44) Naam ook Tetje en Tijtje. Beroep: dienstmeid te Hornhuizen. Moeder van 1 kind, vader onbekend.
 
  Kind(eren), (Vader onbekend)  
  1. Geertje BEUKEMA geb. 4-12-1833 te Hornhuizen / ovl. 12-9-1854 te Kloosterburen ( VII-18-78 )

VI-12-34 Aafke BAKKER
geb. ca 1801 te Leens
ovl. 27-6-1826 te Pieterburen
dochter van: Jan [Aries] BAKKER
Eltje [Wristers] BEUKEMA

( V-10-32 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: kleermaakster. Aafke was ongehuwd.
 

VI-12-35 Antje [Jans] BAKKER
geb. ca 1808 te Hornhuizen
dochter van: Jan [Aries] BAKKER
Eltje [Wristers] BEUKEMA

( V-10-32 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: wollennaaister (1830).
 
  Zij trouwde op 17-6-1830 te Eenrum (HA-8) met:  
  Klaas [Tunnis] ZEEF
geb. ca 1804 te Eenrum
zoon van: Tonnis [Reinders] ZEEF
Dietje [Renjes] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersknecht (1830), dagloner (1836).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan ZEEFF geb. ca 1824 te Leens (Mensingeweer) ( VII-19-79 )
  2. Dietje ZEEF geb. 7-12-1836 te Leens (Mensingeweer) (GA-102) / ovl. 1-8-1859 te Leens (Mensingeweer) ( VII-19-80 )
  3. Wiske ZEEF geb. ca 1852 te Leens (Mensingeweer) ( VII-19-81 )

VI-12-36 Wiske BAKKER
geb. 24-6-1810 te Hornhuizen
ovl. 1811 te Hornhuizen
dochter van: Jan [Aries] BAKKER
Eltje [Wristers] BEUKEMA

( V-10-32 )
  Persoonlijke informatie
Begraven te Hornhuizen op 14-1-1811.
 

VI-12-37 Louiza BAKKER
geb. 28-1-1813 te Hornhuizen
dochter van: Jan [Aries] BAKKER
Eltje [Wristers] BEUKEMA

( V-10-32 )
  Zij trouwde op 2-5-1839 te Kloosterburen met:  
  Jan [Willems] HUIZENGA
geb. 30-6-1814 te Eenrum
zoon van: Willem HUIZENGA
Hendrikje [Luies] SCHOLLEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper.
 

VI-12-38 Jan [Wibbes] POORTEMA
geb. 21-5-1816 te Kloosterburen
ovl. 17-3-1902 te Hornhuzen, 85 jaar oud
zoon van: Wibbe [Jacobs] POORTEMA
Eltje [Wristers] BEUKEMA

( V-10-32 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schippersknecht (1839).
 
  Hij trouwde op 28-11-1839 te Kloosterburen (HA-15) met:  
  Elizabeth [Wibbes] GROEN
geb. 8-9-1816 te Eenrum
ovl. 21-4-1887 te Hornhuizen, 70 jaar oud
dochter van: Wibbe [Berends] GROEN
Ebeltje [Jans] BORKHUIS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Ebeltje POORTEMA geb. 12-2-1842 te Kloosterburen / ovl. 30-3-1872 te Hornhuizen ( VII-20-82 )

VI-12-39 Remke [Wibbes] POORTEMA
geb. 20-8-1818 te Hornhuizen
dochter van: Wibbe [Jacobs] POORTEMA
Eltje [Wristers] BEUKEMA

( V-10-32 )
  Zij trouwde op 11-2-1841 te Kloosterburen (HA-1) met:  
  Jan [Sijbolts] BOLT
geb. 2-11-1819 te Hornhuizen
zoon van: Sijbolt [Jans] BOLT
Grietje [Koenes] RITZEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1841), commissionair (1880).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 21 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Petrus BOLT geb. 30-1-1858 te Hornhuizen ( VII-21-83 )

VI-12-40 Jakomina POORTEMA
geb. 23-3-1821 te Kloosterburen
dochter van: Wibbe [Jacobs] POORTEMA
Eltje [Wristers] BEUKEMA

( V-10-32 )

VI-13-41 Anje [Gerrits] BRONKEMA
ged. 20-11-1803 te Hornhuizen
dochter van: Gerrit [Pieters] BRONKEMA
Wieske WRISTERS

( V-10-33 )
  Zij trouwde op 11-5-1823 te Kloosterburen (HA-2) met:  
  Pieter [Klaassens] BRONKEMA
ged. 14-3-1795 te Leens
zoon van: Klaas [Pieters] BRONKEMA
Trientje LUBBERS

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersknecht (1823), landbouwer (1864).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje BRONKEMA geb. ca 1838 te Pieterburen ( VII-22-84 )

VI-14-42 Trientje [Jans] LEIMA
geb. 15-4-1809 te Hornhuizen
ovl. 16-2-1848 te Kloosterburen, 38 jaar oud
dochter van: Jan [Pieters] LEIMA
Antje [Writsers] BEUKEMA

( V-10-34 )
  Persoonlijke informatie
(D41)
 

VI-14-43 Aafke [Jans] LEIMA
geb. 31-12-1816 te Hornhuizen
ovl. 2-12-1844 te Baflo (Den Andel), 27 jaar oud
dochter van: Jan [Pieters] LEIMA
Antje [Writsers] BEUKEMA

( V-10-34 )
  Persoonlijke informatie
(D42)
 
  Zij trouwde op 14-7-1842 te Kloosterburen met:  
  Jacob [Jacobs] RITZEMA
geb. 25-12-1817 te Warffum
ovl. 15-12-1862 te Baflo (Den Andel), 44 jaar oud
zoon van: Jacob [Jacobs] RITZEMA
Eltje [Tjaards] RIJKELS

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op "Nieuw Smeersum" te Andelerpolder.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacob [Jacobs] RITZEMA geb. 27-4-1843 te Baflo (Den Andel) / ovl. 14-7-1880 te Warffum ( VII-23-85 )
  2. Antje RITZEMA geb. 10-11-1844 te Baflo (Den Andel) / ovl. 4-7-1919 te Baflo ( VII-23-86 )

VI-14-44 Pieter LEIMA
geb. 28-10-1818 te Hornhuizen
ovl. 16-6-1873 te Hornhuizen, 54 jaar oud
zoon van: Jan [Pieters] LEIMA
Antje [Writsers] BEUKEMA

( V-10-34 )
  Persoonlijke informatie
(D43)
 
  Hij trouwde op 18-12-1847 te Kloosterburen met:  
  Adriaantje ten BOS
geb. 26-2-1818 te Rasquert
ovl. 10-4-1883 te Hornhuizen, 65 jaar oud
dochter van: Pieter [Rengers] ten BOS
Bauke [Pieters] van den BORG

  Uit deze relatie  
  1. Jan [Pieters] LEIMA geb. 23-10-1848 te Hornhuizen / ovl. 18-9-1902 te Hornhuizen ( VII-24-87 )
  2. Pieter LEIMA geb. 4-3-1851 te Hornhuizen / ovl. 30-7-1913 te Hornhuizen ( VII-24-88 )
  3. Antje LEIMA geb. 4-7-1853 te Hornhuizen / ovl. 30-12-1936 te Kloosterburen ( VII-24-89 )
  4. Bouke LEIMA geb. 18-8-1856 te Hornhuizen / ovl. 17-10-1946 te Hornhuizen ( VII-24-90 )
  5. Jannes LEIMA geb. 27-3-1859 te Hornhuizen / ovl. 13-1-1861 te Hornhuizen ( VII-24-91 )
  6. NN LEIMA geb. 6-7-1862 te Hornhuizen / ovl. 6-7-1862 te Hornhuizen ( VII-24-92 )

VI-14-45 Jan LEIMA
geb. 3-1-1822 te Hornhuizen
ovl. 5-5-1897 te Hornhuizen, 75 jaar oud
zoon van: Jan [Pieters] LEIMA
Antje [Writsers] BEUKEMA

( V-10-34 )
  Persoonlijke informatie
(D44)
 

VI-16-51 Heilina [Johannes Gerardus] WOUTERS
geb. ca 1794 te Leens
dochter van: Johannus [Gerhardus] WOUTERS
Geertje [Rijkes] BEUKEMA

( V-11-38 )
  Persoonlijke informatie
(45241) Beroep: wollennaaister (1827), schippersche (1851).
 
  Zij trouwde op 2-6-1827 te Ulrum (HA-7) met:  
  Bewe [Gerrits] FRIK
geb. ca 1798 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Gerrit [Egberts] <FRIK>
Reinje [Pauwels] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper (1851).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 33 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Johannes [Wouters] FRIK geb. ca 1825 te Vliedorp ( VII-29-117 )

VI-17-52 Geert [Pieters] BEUKEMA
geb. 9-7-1792 te Vierhuizen
ovl. 21-3-1816 te Ulrum, 23 jaar oud
zoon van: Pieter [Rijkes] BEUKEMA
Hindrikje [Alberts] _
( V-11-39 )
  Persoonlijke informatie
(45251)
 

VI-17-53 Rijpke [Pieters] BEUKEMA
ged. 2-7-1796 te Vierhuizen
zoon van: Pieter [Rijkes] BEUKEMA
Hindrikje [Alberts] _
( V-11-39 )
  Persoonlijke informatie
(45252)
 

VI-17-54 Rijke [Pieters] BEUKEMA
ged. 28-1-1801 te Vierhuizen
ovl. 15-2-1860 te Vierhuizen
zoon van: Pieter [Rijkes] BEUKEMA
Hindrikje [Alberts] _
( V-11-39 )
  Persoonlijke informatie
(45253) Beroep: dagloner (o.a. 1854) te Vierhuizen.
 
  Hij trouwde op 23-4-1825 te Ulrum met:  
  Wietske [Jans] TUINENGA
geb. 23-3-1801 te Vierhuizen
ovl. 11-4-1862 te Vierhuizen, 61 jaar oud
dochter van: Jan [Omkes] TUINENGA
Martje [Jans] BEUKEMA

( V-52-225 )
  Persoonlijke informatie
(S13) Beroep: dagloonersche (1854).
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Rijkes] BEUKEMA geb. 12-5-1825 te Vierhuizen / ovl. 19-5-1858 te Vierhuizen ( VII-30-118 )
  2. Jan [Rijkes] BEUKEMA geb. 28-11-1827 te Vierhuizen ( VII-30-119 )
  3. Hendrik [Rijkes] BEUKEMA geb. 7-1-1832 te Vierhuizen / ovl. 17-6-1853 te Ulrum (Vierhuizen) (OA-35) ( VII-30-120 )
  4. Martje [Rijkes] BEUKEMA geb. 1-9-1836 te Vierhuizen ( VII-30-121 )

VI-18-55 Rijke [Egberts] ZIJLEMA
geb. ca 1790
ovl. 6-7-1847 te Ulrum (Vierhuizen) (OA-43), 56 jaar oud
zoon van: Egbert [Edes] ZIJLEMA
Aafke [Rijkes] <BEUKEMA>

( V-11-41 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1836).
 
  Hij trouwde met:  
  Trientje [Jakobs] VISSER
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonersche (1836).
 
  Uit deze relatie  
  1. Aafke [Rijkes] ZIJLEMA geb. 6-2-1817 te Vierhuizen (GA-10) ( VII-31-122 )

VI-18-56 Trijntje [Egberts] ZIJLEMA
geb. ca 1793 te Ulrum (Vierhuizen)
ovl. 29-1-1825 te Ulrum (Vierhuizen), 31 jaar oud
dochter van: Egbert [Edes] ZIJLEMA
Aafke [Rijkes] <BEUKEMA>

( V-11-41 )
  Kind(eren), (Vader onbekend)  
  1. Egbert [Edes] ZIJLEMA geb. ca 1818 te Vierhuizen / ovl. 15-10-1874 te Ulrum (Vierhuizen) (OA-97) ( VII-32-123 )

VI-18-57 Jelte [Egberts] ZIJLEMA
geb. 28-9-1800 te Vierhuizen
zoon van: Egbert [Edes] ZIJLEMA
Aafke [Rijkes] <BEUKEMA>

( V-11-41 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersknecht (1825).
 
  Hij trouwde op 11-6-1825 te Ulrum (HA-7) met:  
  Hendrikje [Abels] van der KAPELLEN
geb. 1801 te Ulrum (Niekerk)
dochter van: Abel [Tonnis] van der KAPELLEN
Jantje [Klasen] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1825).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aafke [Jeltes] ZIJLEMA geb. ca 1824 te Ulrum (Niekerk) ( VII-33-124 )

VI-18-58 Martje [Egberts] ZIJLEMA
geb. ca 1805 te Vierhuizen
ovl. 27-6-1850 te Ulrum (OA-31)
dochter van: Egbert [Edes] ZIJLEMA
Aafke [Rijkes] <BEUKEMA>

( V-11-41 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1830).
 
  Zij trouwde op 10-4-1830 te Ulrum (HA-2) met:  
  Liewe [Teekes] WAGENVELD
geb. ca 1802 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Teke [Nannes] WAGENVELD
Aaltje [Liewes] BEUKEMA

( IV-17-102 )
  Persoonlijke informatie
Beroep:schippersknecht (1830, 1839), daglooner (1865).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Egbert WAGENVELD geb. 15-12-1832 te Ulrum (Zoutkamp) ( VI-97-358 )
  2. Aafke WAGENVELD geb. 22-5-1839 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-47) / ovl. 26-5-1884 te Ulrum (Zoutkamp) ( VI-97-359 )

VI-19-59 Cornellis [Alderts] BUIKEMA
ged. 2-2-1794
ovl. 3-2-1873 te Leens, 79 jaar oud
zoon van: Aldert [Jacobs] BEUKEMA
Martje [Jans] BEUKEMA

( V-12-42 )
  Persoonlijke informatie
(E14) Beroep: arbeider te Hornhuizen, landbouwer op "De Kleine Ronde" te Wehe (1837 - 1864).
 
  Hij trouwde op 25-11-1820 te Kloosterburen met:  
  Jantje [Jans] DROLINGA
geb. 1-12-1798 te Ulrum
dochter van: Jan [Gerrits] DROLINGA
Aafke [Berents] _

  Uit deze relatie  
  1. Jan [Cornellis] BUIKEMA geb. 5-11-1822 te Hornhuizen / ovl. 10-10-1859 te Wehe ( VII-34-125 )
  2. Bouke BUIKEMA geb. 9-3-1837 te Wehe / ovl. 1-6-1903 te Kloosterburen ( VII-34-126 )
  3. Albert BUIKEMA geb. 3-1-1839 te Wehe / ovl. 30-7-1890 te Wehe ( VII-34-127 )
  4. Allert [Cornelis] BUIKEMA geb. 20-5-1843 te Wehe / ovl. 27-7-1904 te Groningen ( VII-34-128 )

VI-20-60 Fenje [Roelfs] HAZEKAMP
geb. 23-9-1789 te Ulrum
ovl. 13-11-1825 te Ulrum (Zoutkamp), 36 jaar oud
dochter van: Roelf [Alberts] HAZEKAMP
Aafke [Jans] BEUKEMA

( V-12-43 )
  Zij trouwde op 19-3-1815 te Ulrum met:  
  Roelof [Jans] LOOTS
geb. 26-2-1792 te Zoutkamp
ovl. 27-11-1827 te op zee nabij Rottumeroog, 35 jaar oud
zoon van: Jan [Jannes] LOOTS
Anje [Jans] BUIS
fam. 73: ( II-1-4 )

VI-20-61 Albert [Roelfs] HAZEKAMP
geb. ca 1791 te Ulrum
zoon van: Roelf [Alberts] HAZEKAMP
Aafke [Jans] BEUKEMA

( V-12-43 )
  Hij trouwde op 1-6-1822 te Leens met:  
  Aaltje [Gerrits] KAMPSTRA
geb. ca 1803 te Oldehove
dochter van: Gerrit [Alderts] KAMPSTRA
Reinje [Reinders] _


VI-20-62 Hindrikje [Roelfs] HAZEKAMP
geb. ca 1792
ovl. 30-1-1827 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-8), 34 jaar oud
dochter van: Roelf [Alberts] HAZEKAMP
Aafke [Jans] BEUKEMA

( V-12-43 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1823).
 
  Zij trouwde (1) op 9-11-1816 te Leens met:  
  Klaas [Alberts] MEIKENKOEK
geb. ca 1789 te Leens
zoon van: Albert [Klasen] MEIKENKOEK
Geertruit [Jannes] WESTERLOO

  Zij trouwde (2) op 25-5-1823 te Ulrum (HA-10) met:  
  Freerk [Melles] KNIPHUIZEN
ged. 24-8-1783 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 10-2-1852 te Ulrum (Zoutkamp), 68 jaar oud
zoon van: Melle [Fokkes] KNIPHUIZEN
Berendje [Freerks] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-8-1783 te Vierhuizen. Beroep: timmerman (1823, 1824, 1825, 1829, 1839, 1849).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 38 jaar, bruid 30 jaar. Weduwnaar van Aafke Everts Frik, weduwe van Klaas Alberts Melkenkoe.
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelf [Freerks] KNIPHUIZEN geb. 7-1-1824 te Zoutkamp (GA-2) / ovl. 7-4-1824 te Zoutkamp (OA-32) ( VII-35-129 )
  2. Roelf [Freerks] KNIPHUIZEN geb. 16-2-1825 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-13) / ovl. 8-3-1884 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-15) ( VII-35-130 )

VI-20-63 Jacob [Roelfs] HAZEKAMP
ged. 26-10-1794 te Ulrum
ovl. 4-12-1844 te Leens (Wehe)
zoon van: Roelf [Alberts] HAZEKAMP
Aafke [Jans] BEUKEMA

( V-12-43 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: broodbakker, kastelein te Ulrum, daarna landbouwer op de Kleine Haar (5 ha) te Vierhuizen.
 
  Hij trouwde (1) op 6-9-1817 te Winsum met:  
  Janna [Gerrits] WIERINGA
geb. 7-5-1798 te Winsum
ovl. 28-8-1834 te Wehe, 36 jaar oud
dochter van: Gerrit [Jans] WIERINGA
Dieuwerke [Tjeerts] LANTINGA

  Hij trouwde (2) met:  
  Klaaske [Lammerts] ABBRING
dochter van: Lammert [Jans] ABBRING
Albertje [Jacobs] DOORNBOS

  Uit deze relatie  
  1. Alberdina HAZEKAMP geb. 11-12-1839 te Leens (Wehe) / ovl. 11-7-1890 te Leens ( VII-36-131 )

VI-21-64 Trijntje [Riepkes] BEUKEMA
ged. 26-11-1797 te Holwierde
ovl. 19-7-1875 te Bierum
dochter van: Riepke [Jans] BEUKEMA
Aaltien [Luddes] _
( V-12-44 )
  Persoonlijke informatie
(E31) Gedoopt 26-11-1797 te Holwierde (Nansum).
 
  Zij trouwde op 8-3-1822 te Bierum met:  
  Lammert [Izebrands] MEDENDORP
ged. 28-10-1792 te Godlinze
ovl. 23-9-1846 te Bierum
zoon van: Izebrand [Lammerts] MEDENDORP
Antje [Kornelis] BOS

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 28-10-1792 te Godlinze.
Beroep: vleeshouwer te Bierum, korenhandelaar te Holwierde en daarna arbeider te Bierum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aafke MEDENDORP geb. 2-5-1822 te Bierum / ovl. 30-12-1893 te Usquert ( VII-37-132 )
  2. Izebrand MEDENDORP geb. 22-10-1824 te Bierum ( VII-37-133 )
  3. Riepke MEDENDORP geb. 13-3-1828 te Bierum ( VII-37-134 )
  4. Grietje MEDENDORP geb. 19-11-1831 te Bierum / ovl. 7-1-1879 te Bierum (Spijk) ( VII-37-135 )
  5. Aaltje MEDENDORP geb. 4-8-1834 te Bierum / ovl. 9-9-1834 te Holwierde ( VII-37-136 )
  6. Aaltje MEDENDORP geb. 17-10-1835 te Bierum (Holwierde) / ovl. 9-3-1914 te Delfzijl ( VII-37-137 )

VI-21-65 Eltje [Riepkes] BEUKEMA
ged. 14-4-1799 te Holwierde
ovl. 5-5-1885 te Holwierde
dochter van: Riepke [Jans] BEUKEMA
Aaltien [Luddes] _
( V-12-44 )
  Persoonlijke informatie
(E32) Gedoopt 14-4-1799 in Katmis (Holwierde). Beroep: werkvrouw.
 
  Kind(eren), (Vader onbekend)  
  1. Ludde [Riepkes] BEUKEMA geb. 7-1-1840 te Bierum (Holwierde) / ovl. 19-9-1913 te Bierum (Holwierde) ( VII-38-143 )
  Zij trouwde op 19-11-1818 te Bierum met:  
  Jan [Jans] TUUK
ged. 31-1-1790 te Krewerd
ovl. 22-1-1839 te Holwierde
zoon van: Jan [Eilt] TUUK
Zwaantje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 31-1-1790 in Krewerd. Beroep: dagloner.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje TUUK geb. 30-12-1818 te Bierum (Holwierde) / ovl. 20-2-1847 te Delfzijl ( VII-38-138 )
  2. Jan TUUK geb. 14-4-1823 te Bierum (Holwierde) / ovl. 25-5-1882 te Delfzijl ( VII-38-139 )
  3. Riepke TUUK geb. 7-2-1829 te Bierum (Holwierde) / ovl. 9-3-1893 te Bierum (Holwierde) ( VII-38-140 )
  4. Eilt TUUK geb. 1-1-1830 te Bierum (Holwierde) / ovl. 4-1-1856 ( VII-38-141 )
  5. Eilke TUUK geb. 2-1-1833 te Bierum (Holwierde) / ovl. 15-2-1883 te Delfzijl ( VII-38-142 )

VI-21-66 Aafke [Riepkes] BEUKEMA
geb. 24-4-1802
ovl. 3-5-1808 te Westeremden, 6 jaar oud
dochter van: Riepke [Jans] BEUKEMA
Aaltien [Luddes] _
( V-12-44 )
  Persoonlijke informatie
(E33) Gedoopt 16-5-1802 in Westeremden. Als overlijdensdatum ook gevonden: 27-5-1815 in het boek: "4 eeuwen BBB" (dus nog te controleren).
 

VI-21-67 Grietje [Riepkes] BEUKEMA
geb. 29-10-1803 te Westeremden
ovl. 27-5-1815 te Loppersum, 11 jaar oud
dochter van: Riepke [Jans] BEUKEMA
Aaltien [Luddes] _
( V-12-44 )
  Persoonlijke informatie
(E34)
 

VI-21-68 Jan [Riepkes] BEUKEMA
geb. 30-1-1805 te Westeremden
ovl. 7-5-1858 te Bierum, 53 jaar oud
zoon van: Riepke [Jans] BEUKEMA
Aaltien [Luddes] _
( V-12-44 )
  Persoonlijke informatie
(E35) Jan was baptist. Gedoopt 10-3-1805 in Westeremden.
Beroep: boerenknecht (1829), dagloner te Holwierde.
Jan werd opp 1-5-1829 "behoorlijk uit de dienst ontslagen" na 5 jaar dienstplicht.
Zijn signalement is dan: lengte 1 el, 5 pm, 9 dm, 2 str.; aangezicht: lang; voorhoofd: hoog; ogen: blauw; neus: spits; mond: groot; kin: spits; haar: blond; wenkbrauwen: blond; merkbare tekenen: geen.
 
  Hij trouwde op 24-6-1829 te Bierum (HA-14) met:  
  Roelfijn [Harms] DOORNBOS
geb. 19-1-1804 te Ten Boer (Woltersum)
ovl. 20-11-1863 te Bierum (Holwierde) (OA-62), 59 jaar oud
dochter van: Harm [Tonnis] DOORNBOS
Liefke [Cornellis] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt op 29-1-1804 te Woltersum.
Beroep: dienstmeid (1829)
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 25 jaar. Wettiging van 1 kind. Het huwelijkscontract vermeldt: Jan Riepkes Beukema en Roelfijn Harms Doornbos door het huwelijk verbonden zijnde, hebben terstond daarop verklaard dat er een kind geboren is van het mannelijk geslacht op 28-4-1829 en is ingeschreven op 29-4-1829.
 
  Uit deze relatie  
  1. Riepke BEUKEMA geb. 28-4-1829 te Bierum (Holwierde) / ovl. 28-6-1896 te Bierum ( VII-39-144 )
  2. Tonnis [Jans] BEUKEMA geb. 20-12-1840 te Holwierde / ovl. 13-6-1842 te Holwierde ( VII-39-145 )
  3. Aaltje [Jans] BEUKEMA geb. 7-1-1844 te Bierum (Holwierde) / ovl. 18-6-1898 te Bierum ( VII-39-146 )

VI-21-69 Ludde [Riepkes] BEUKEMA
geb. 8-4-1806 te Westeremden
ovl. 27-2-1809 te Westeremden, 2 jaar oud
zoon van: Riepke [Jans] BEUKEMA
Aaltien [Luddes] _
( V-12-44 )
  Persoonlijke informatie
(E36) Gedoopt 27-4-1806 in Westeremden. Het boek "4 eeuwen BBB" geeft als overlijdensdatum: 17-2-1809.
 

VI-21-70 Heilke [Riepkes] BEUKEMA
geb. 23-2-1808 te Westeremden
ovl. 12-3-1884 te Appingedam, 76 jaar oud
dochter van: Riepke [Jans] BEUKEMA
Aaltien [Luddes] _
( V-12-44 )
  Persoonlijke informatie
(E37) Gedoopt 13-3-1808 in Westeremden.
 
  Zij trouwde (1) op 18-12-1826 te Bierum met:  
  Aldert [Jannes] RÖMELINGH
ged. 2-7-1778 te Holwierde
ovl. 13-10-1847 te Holwierde
zoon van: Jannes RÖMELINGH
Janneke [Alderts] DOORNBOSCH

  Persoonlijke informatie
Beroep: achtereenvolgens: kuiper, kastelein en landgebruiker te Holwierde
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 8 kinderen.
 
  Zij trouwde (2) op 20-2-1850 te Bierum met:  
  Jozeph [Laurens] OLDERIKE
geb. 1-5-1822 te Hopsten (Dld)
zoon van: Johan Gerhard OLDERIKE
Wilhelmina SCHULTZE

  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman te Bierum, daarna te Amsterdam. Hij was Rooms Katholiek.
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
 

VI-21-71 NN BEUKEMA
geb. 6-9-1810 te Westeremden
ovl. 10-9-1810 te Westeremden, 4 dagen oud
zoon van: Riepke [Jans] BEUKEMA
Diewerke [Jans] WERKMAN
( V-12-44 )
  Persoonlijke informatie
(E38) Overleden 4 dagen oud.
 

VI-21-72 Jan [Wichers] BEUKEMA
geb. 14-10-1811 te Westeremden
ovl. 16-3-1867 te Ten Boer (Ten Post), 55 jaar oud
zoon van: Riepke [Jans] BEUKEMA
Diewerke [Jans] WERKMAN
( V-12-44 )
  Persoonlijke informatie
(E39) Beroep: smid te Ten Post.
 
  Hij trouwde (1) op 9-6-1838 te Ten Boer met:  
  Elske [Roelfs] PESMAN
geb. 30-12-1820 te Ten Boer (Ten Post)
ovl. 11-11-1853 te Ten Boer (Ten Post), 32 jaar oud
dochter van: Roelf [Sacharias] PESMAN
Aaltje [Jans] WIERINGA

  Persoonlijke informatie
Naam ook Pestman
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijpke BEUKEMA geb. 23-1-1843 te Ten Boer (Ten Post)) / ovl. 14-10-1899 te Ten Boer (Lellens) ( VII-40-147 )
  2. Sacharias BEUKEMA geb. 7-1-1851 te Ten Boer (Ten Post) (GA-1) / ovl. 23-1-1927 te Groningen ( VII-40-148 )
  Hij trouwde (2) op 31-5-1856 te Ten Boer met:  
  Jantje [Jans] SCHRIKKEMA
geb. 9-6-1823 te Nieuwolda
dochter van: Jan [Edes] SCHRIKKEMA
Antje [Weemkes] KRUIZE


VI-21-73 NN BEUKEMA
geb. 23-8-1815 te Westeremden
ovl. 23-8-1815 te Westeremden, 0 dagen oud
zoon van: Riepke [Jans] BEUKEMA
Diewerke [Jans] WERKMAN
( V-12-44 )
  Persoonlijke informatie
(E3a) Levenloos geboren.
 

VI-22-74 Jan [Jacobs] BEUKEMA
geb. 20-10-1810 te Leens
ovl. 22-12-1888 te Hornhuizen, 78 jaar oud
zoon van: Jacob [Jans] BEUKEMA
Martje [Everts] BLES
( V-12-45 )
  Persoonlijke informatie
(E41) Achternaam ook gevonden als Buikema.
Beroep: schipper te Leens en daarna landbouwer op Garstmaheen (26,5 ha) te Wehe tot 1864. Jan kocht in 1837 de rog en pelmolen te Hornhuizen met de beklemming van 3 ha.
Garstmaheem te Wehe is een bedrijf van 33 ha aan de zuidzijde van de trekvaart Warfhuizen - Leens, waarvan Jan eigenaar was tot 1864. Vervolgens was zijn zoon Jacob er landbouwer tot 1868.
 
  Hij trouwde op 8-10-1833 te Leens met:  
  Henderika [Ennes] VONK
geb. 22-3-1810 te Warfhuizen
ovl. 11-1-1887 te Leens, 76 jaar oud
dochter van: Enne [Jacobs] VONK
Jantje [Thomas] de VRIES

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jakob [Jans] BEUKEMA geb. 23-12-1833 te Leens / ovl. 14-12-1875 te Kantens ( VII-41-149 )

VI-23-75 Geert FRIELING
ged. 14-5-1775
zoon van: Jan [Geerts] FRIELING
Martjen [Cornelis] BUIKEMA

( V-14-50 )
  Persoonlijke informatie
(46111) Gedoopt 14-5-1775 te Ulrum
 

VI-23-76 Hinderika FRIELING
ged. 13-1-1782
dochter van: Jan [Geerts] FRIELING
Martjen [Cornelis] BUIKEMA

( V-14-50 )
  Persoonlijke informatie
(46113) Gedoopt 13-1-1782 te Ulrum.
 

VI-23-77 Johannes [Jans] FRIELING
geb. 5-4-1784 te Vierhuizen
ovl. 24-4-1831 te Vierhuizen, 47 jaar oud
zoon van: Jan [Geerts] FRIELING
Martjen [Cornelis] BUIKEMA

( V-14-50 )
  Persoonlijke informatie
(46114) Naam ook: Frijling. Beroep: dagloner. Gedoopt 11-4-1784 te Ulrum.
 
  Hij trouwde (1) op 9-5-1813 te Ulrum met:  
  Maria [Jans] OOSTING
geb. 21-11-1786 te Zoutkamp
ovl. 14-4-1821 te Vierhuizen, 34 jaar oud
dochter van: Jan [Klasens] OOSTING
Aaltje [Eisses] _
fam. 72: ( III-2-8 )
  Uit deze relatie  
  1. Jan FRIJLING geb. 14-7-1813 te Vierhuizen / ovl. 30-11-1852 te Amsterdam ( VII-42-150 )
  2. Arien FRIJLING geb. 26-2-1818 te Vierhuizen / ovl. 3-6-1877 te Wehe ( VII-42-151 )
  Hij trouwde (2) op 9-12-1829 te Ulrum (HA-8) met:  
  Lammechien [Hindriks] NOORDHUIS
geb. 20-4-1801 te Ulrum
ovl. 15-3-1832 te Ulrum, 30 jaar oud
dochter van: Hendrik [Everts] NOORDHUIS
Janna [Eilderts] _

  Bij het huwelijk
Bruidegom 45 jaar, bruid 28 jaar. Weduwnaar van Maria Jans; weduwe van Aldert Hendriks Beukema.
 
  Uit deze relatie  
  1. Henderikus FRIELING geb. 28-7-1830 te Vierhuizen / ovl. 15-11-1841 te Vierhuizen ( VII-42-152 )

VI-23-78 Cornelis [Jans] FRIELING
ged. 15-8-1787 te Ulrum
ovl. 30-11-1846 te Ulrum
zoon van: Jan [Geerts] FRIELING
Martjen [Cornelis] BUIKEMA

( V-14-50 )
  Hij trouwde op 22-7-1810 te Ulrum met:  
  Grietje [Jacobs] van DIJK <BREULS>
ged. 4-11-1781 te Houwerzijl
dochter van: Jacob [Ekkes] <DIJKHUIS>
Lammegijn [Lammerts] <BREULS>

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-11-1781 te Niekerk en Vliedorp.
 
  Uit deze relatie  
  1. Martha [Kornelis] FRIELING geb. 22-11-1812 te Vierhuizen / ovl. 9-3-1874 te Leens (Den Hoorn) ( VII-43-153 )
  2. Jacob [Kornelis] FRIELING geb. 19-3-1817 te Vierhuizen ( VII-43-154 )
  3. Hindrika FRIELING geb. 19-11-1820 te Ulrum ( VII-43-155 )
  4. Lammechien [Kornelis] FRIELING geb. 12-3-1825 te Ulrum / ovl. 15-8-1828 te Ulrum ( VII-43-156 )

VI-23-79 Jan FRIELING
ged. 19-7-1789
zoon van: Jan [Geerts] FRIELING
Martjen [Cornelis] BUIKEMA

( V-14-50 )
  Persoonlijke informatie
(46115) Gedoopt 19-7-1789 te Ulrum.
 

VI-23-80 Albert [Jans] FRIELING
ged. 18-12-1791 te Ulrum
ovl. 7-9-1870 te Vierhuizen, 78 jaar oud
zoon van: Jan [Geerts] FRIELING
Martjen [Cornelis] BUIKEMA

( V-14-50 )
  Persoonlijke informatie
(46116) Gedoopt 18-12-1791 te Ulrum. Beroep: dienstknegt (1820).
 
  Hij trouwde op 14-5-1820 te Ulrum (HA-6) met:  
  Aaltje [Berends] NEUT
geb. ca 1800 te Vierhuizen
ovl. 22-6-1857 te Vierhuizen (OA-30), 56 jaar oud
dochter van: Berend [Willems] NEUT
Itje [Alderts] STOIT

  Persoonlijke informatie
Beroep: wollennaaister (1820).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hinderika FRIELING geb. 4-5-1821 te Vierhuizen ( VII-44-157 )
  2. Berent FRIELING geb. 24-11-1822 te Vierhuizen / ovl. 5-2-1823 te Vierhuizen ( VII-44-158 )
  3. Itje FRIELING geb. 4-12-1827 te Vierhuizen / ovl. 23-7-1858 te Vierhuizen ( VII-44-159 )
  4. Jan FRIELING geb. 23-9-1829 te Vierhuizen / ovl. 25-4-1872 te Vierhuizen ( VII-44-160 )
  5. Berendje FRIELING geb. 5-12-1831 te Vierhuizen ( VII-44-161 )
  6. Marten FRIELING geb. 27-1-1840 te Vierhuizen / ovl. ca 1911 te Chicago, Cook County (Illinois U.S.A.) ( VII-44-162 )

VI-23-81 Gepke FRIELING
ged. 31-8-1794 te Ulrum
ovl. voor 1799
dochter van: Jan [Geerts] FRIELING
Martjen [Cornelis] BUIKEMA

( V-14-50 )
  Persoonlijke informatie
(46118) Gedoopt 31-8-1794 te Ulrum.
 

VI-23-82 Gepke FRIELING
geb. 22-11-1799 te Ulrum
ovl. 16-2-1846 te Usquert (OA-5), 46 jaar oud
dochter van: Jan [Geerts] FRIELING
Martjen [Cornelis] BUIKEMA

( V-14-50 )
  Persoonlijke informatie
(46117) Gedoopt 25-12-1799 te Ulrum. Op de overlijdensakte is haar leeftijd vermeld als 44 jaar.
 
  Zij trouwde op 2-10-1828 te Warffum met:  
  Pieter [Jans] KUIPER
geb. 10-3-1793 te Usquert
ovl. 6-7-1851 te Usquert, 58 jaar oud
zoon van: Jan [Klaasen] KUIPER
Aaltjen [Kornelis] _

  Uit deze relatie  
  1. Jan [Pieters] KUIPER geb. 13-9-1829 te Usquert / ovl. 13-9-1829 te Usquert ( VII-45-163 )
  2. Jan KUIPER geb. 25-11-1830 te Usquert / ovl. 26-5-1837 te Usquert ( VII-45-164 )
  3. Klaas [Pieters] KUIPER geb. 4-6-1833 te Usquert / ovl. 4-6-1833 te Usquert ( VII-45-165 )
  4. NN KUIPER geb. 29-9-1834 te Usquert / ovl. 29-9-1834 te Usquert ( VII-45-166 )
  5. Aaltje KUIPER geb. 29-9-1834 te Usquert / ovl. 7-4-1860 te Usquert ( VII-45-167 )
  6. Martje KUIPER geb. 22-2-1838 te Usquert / ovl. 8-2-1900 te Usquert ( VII-45-168 )
  7. NN KUIPER geb. 22-5-1841 te Usquert / ovl. 22-5-1841 te Usquert ( VII-45-169 )

VI-24-83 Gepke [Alderts] BUIKEMA
geb. 13-1-1788 te Warffum (Breede)
ovl. 24-12-1872 te Warffum, 84 jaar oud
dochter van: Aldert [Cornelis] BUIKEMA
Lijzabeth [Jans] _
( V-14-51 )
  Persoonlijke informatie
(46121) Naam ook Beukema. Geboortedatum afkomstig van de huwelijksakte. Beroep: landbouwersche (1824).
 
  Zij trouwde (1) op 14-3-1813 te Warffum met:  
  Hidde [Pieters] BOUWMAN
zoon van: Pieter [Hiddes] _
Magdalena [Egberts] _

  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Hiddes] BOUWMAN geb. ca 1811 te Warffum (Breede) / ovl. 4-4-1834 te Warffum (Breede) ( VII-46-170 )
  2. Jan BOUWMAN geb. 3-2-1813 te Warffum (Breede) ( VII-46-171 )
  3. Elisabeth [Hiddes] BOUWMAN geb. 7-5-1815 te Warffum / ovl. 20-12-1844 te Warffum (Breede) ( VII-46-172 )
  4. Magdalena [Hiddes] BOUWMAN geb. 18-6-1816 te Warffum / ovl. 15-10-1851 te Feerwerd ( VII-46-173 )
  5. Bouwke BOUWMAN geb. 7-11-1818 te Warffum (Breede) / ovl. 27-9-1822 te Warffum (Breede) ( VII-46-174 )
  Zij trouwde (2) op 25-3-1824 te Warffum (HA-2) met:  
  Hendrik [Hendrikus] WIEREMA
geb. 20-3-1801 te Winsum (Maarhuizen)
ovl. 23-7-1832 te Warffum (Breede) (OA-17), 31 jaar oud
zoon van: Hendrikus [Hendriks] WIEREMA
Siepke [Egberts] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op "Eppemaheerd" (35ha) te Breede, verkocht op 9-1-1846. Hendrik overleed ''op maandag'' 23-7-1832 ''des nademiddags te drie uren in het huis get N 8 te Brede binnen de gemeente Warffum"
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 36 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Bouke [Hendriks] WIEREMA geb. 8-9-1824 te Warffum (Breede) / ovl. 3-5-1825 te Warffum (Breede) ( VII-46-175 )
  2. Siepke [Hendriks] WIEREMA geb. 15-4-1826 te Warffum (Breede) / ovl. 15-4-1826 te Warffum (Breede) ( VII-46-176 )
  3. Hendrikus WIEREMA geb. 31-5-1828 te Warffum (Breede) / ovl. 2-12-1830 te Warffum (Breede) ( VII-46-177 )

VI-25-84 Albert [Pieters] HAJES
geb. ca 1788 te Aduard (Den Ham)
ovl. 19-9-1868 te Eenrum
zoon van: Pieter [Buikema Hajes] _
Martje NAUTHA
( V-15-53 )
  Persoonlijke informatie
(47111) Beroep: landbouwer te Den Ham.
 
  Hij trouwde met:  
  Anje [Gosses] REITZEMA
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Alberts] HAJES geb. 15-1-1818 te Aduard / ovl. 25-5-1895 te Haren (Helpman) ( VII-47-178 )

VI-26-85 Grietje [Jans] BEUKEMA
ged. 27-2-1803 te Hornhuizen
ovl. ca 1804
dochter van: Jan [Rijkes] BEUKEMA
Anje [Izebrands] _
( V-16-55 )
  Persoonlijke informatie
(F61) Gedoopt 27-2-1803 te Hornhuizen. Jong overleden voor 22-12-1804.
 

VI-26-86 Grietje [Jans] BEUKEMA
geb. 22-12-1804 te Leens
ovl. 4-4-1847 te Leens (OA-28), 42 jaar oud
dochter van: Jan [Rijkes] BEUKEMA
Anje [Izebrands] _
( V-16-55 )
  Persoonlijke informatie
(F62) Gedoopt 20-1-1805 in Leens. Overleden op zondag 4 april 1847 om 07:00 's morgens.
 
  Zij trouwde op 30-12-1825 te Leens (HA-21) met:  
  Hendrik [Jans] POEL
geb. 18-7-1803 te Eenrum
ovl. 24-2-1850 te Leens (OA-14), 46 jaar oud
zoon van: Jan [Klaassens] POEL
Hilje [Pieters] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-8-1803 in Eenrum. Beroep: schoenmaker (o.a. 1825) te Leens. Overleden op zondag 24 februari 1850 om 14:00 uur.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Hendriks] POEL geb. 10-4-1826 te Eenrum (GA-30) / ovl. 18-7-1851 te Leens (OA-42) ( VII-48-179 )
  2. Klaas POEL geb. 13-11-1827 te Leens (GA-52) / ovl. 17-3-1845 te Leens (OA-13) ( VII-48-180 )
  3. Jan POEL geb. 12-12-1830 te Leens (GA-82) / ovl. 11-6-1831 te Leens (OA-34) ( VII-48-181 )
  4. Anje [Hendriks] POEL geb. 21-8-1835 te Leens (GA-39) / ovl. 18-4-1836 te Leens (OA-34) ( VII-48-182 )
  5. Johannes POEL geb. 5-1-1837 te Leens / ovl. 20-7-1837 te Leens (OA-30) ( VII-48-183 )

VI-26-87 Aaltje [Jans] BEUKEMA
geb. 11-1-1809 te Leens
ovl. 10-1-1881 te Groningen (OA-18), 71 jaar oud
dochter van: Jan [Rijkes] BEUKEMA
Anje [Izebrands] _
( V-16-55 )
  Persoonlijke informatie
(F64) Beroep: dienstmeid (1838).
 
  Zij trouwde op 17-5-1838 te Leens met:  
  Elle [Abels] van BOLHUIS
geb. 18-7-1801 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 2-3-1884 te Groningen (OA-209), 82 jaar oud
zoon van: Abel [Ellens] BOLHUIS
Grietje [Harms] LEVER
fam. 123: ( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Als geboorte datum ook gevonden: 26-07-1801 (Genlias: Groningen: 1838: HA-100); dit zou ook de doopdatum kunnen zijn. Beroep: snik en trekschipper (o.a. 1838, 1840, 1842), later koopman (o.a. 1867).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: trekschipper; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 36 jaar; bruid 29 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje Margarietha van BOLHUIS geb. 28-3-1840 te Groningen (GA-320) / ovl. 17-11-1923 te Groningen fam. 123: ( III-1-1 )
  2. Abel BOLHUIS geb. 26-10-1842 te Groningen (GA-949) / ovl. voor 1911 fam. 123: ( III-1-2 )

VI-26-88 Hindericus [Jans] BEUKEMA
geb. 3-9-1812 te Leens
zoon van: Jan [Rijkes] BEUKEMA
Anje [Izebrands] _
( V-16-55 )
  Persoonlijke informatie
(F66) Gedoopt 13-9-1812 te Leens. Op 1-7-1854 met vrouw en dochter geemigreerd vanuit Rotterdam naar Noord Amerika (New York) aan boord van de Isabell of Philadelphia.
 
  Hij trouwde op 24-2-1853 te Leens met:  
  Jantje [Pieters] LAMERS
geb. 19-2-1819 te Ulrum
dochter van: Pieter [Roelfs] LAMERS
Anje [Jans] OOSTENRIJK

  Uit deze relatie  
  1. Antje BEUKEMA geb. 20-2-1854 te Leens / ovl. 19-2-1949 te Zeeland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VII-50-186 )

VI-26-89 Harm [Jans] BEUKEMA
geb. 7-10-1818 te Leens
ovl. 17-5-1875 te Leens, 56 jaar oud
zoon van: Jan [Rijkes] BEUKEMA
Grietje [Kornelis] van SLOTEN
( V-16-55 )
  Persoonlijke informatie
(F69)
 
  Hij trouwde op 18-5-1843 te Leens met:  
  Jantje [Willems] RITSEMA
geb. 10-3-1819 te Hornhuizen
ovl. 22-1-1890 te Leens, 70 jaar oud
dochter van: Willem [Klazens] RITSEMA
Martje [Geerts] ACHTERHOF

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonersche (1875).
 
  Uit deze relatie  
  1. Willems [Harms] BEUKEMA geb. 21-12-1847 te Leens / ovl. 1934 ( VII-51-187 )

VI-27-90 Jan RIJTEMA
geb. 22-1-1810 te Leens
ovl. 10-4-1862 te Leens, 52 jaar oud
zoon van: Engbert [Jans] RIJTEMA
Klaaske [Klaassen] NIENHUIS
( V-17-56 )
  Persoonlijke informatie
(47311) Beroep: tapper te Leens
 
  Hij trouwde op 23-4-1846 te Kloosterburen met:  
  Katharina Maria MUSSCHENGA
geb. 4-11-1797 te Kloosterburen
ovl. 4-1-1869 te Leens, 71 jaar oud
dochter van: Enne [IJzebrands] MUSSCHENGA
Abeltje [Tonnis] KAPINGA

  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk geen kinderen.
 

VI-27-91 IJke [Engberts] RIJTEMA
geb. 10-1-1813 te Ulrum
ovl. 19-2-1899 te Ulrum, 86 jaar oud
dochter van: Engbert [Jans] RIJTEMA
Klaaske [Klaassen] NIENHUIS
( V-17-56 )
  Persoonlijke informatie
(47312)
 
  Zij trouwde op 28-9-1840 te Ulrum (HA-15) met:  
  Aldert [Sijwert] LUININGA
geb. 19-9-1814 te Ulrum (GA-50)
ovl. 12-3-1865 te Ulrum, 50 jaar oud
zoon van: Sijwert [Tonnis] LUININGA
Anje [Alderts] van der KLEI

  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 27 jaar. Uit dit huwelijk 7 kinderen
 

VI-27-92 Aaltje RIJTEMA
geb. 12-6-1815 te Ulrum
ovl. 1-9-1894 te Ulrum, 79 jaar oud
dochter van: Engbert [Jans] RIJTEMA
Klaaske [Klaassen] NIENHUIS
( V-17-56 )
  Persoonlijke informatie
(47313)
 
  Zij trouwde op 24-5-1841 te Ulrum met:  
  Rijpke [Alberts] BUIKEMA
geb. 5-3-1809 te Kloosterburen
ovl. 21-2-1853 te Ulrum, 43 jaar oud
zoon van: Allert [Rijpkes] BEUKEMA
Jantje [Geerts] FONGERS
( V-43-180 )
  Persoonlijke informatie
(P11) Beroep: smid te Ulrum.
 

VI-27-93 Anna RIJTEMA
geb. 31-12-1817 te Ulrum
ovl. 23-1-1915 te Ulrum, 97 jaar oud
dochter van: Engbert [Jans] RIJTEMA
Klaaske [Klaassen] NIENHUIS
( V-17-56 )
  Persoonlijke informatie
(47314)
 
  Zij trouwde op 19-8-1850 te Winsum met:  
  Luitje KUNST

VI-28-94 Bregtie [Pieters] BOD
ged. 4-5-1783 te Noordhorn
dochter van: Pieter [Geerts] BOD
Gebke [Rijkes] _

( V-19-67 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-5-1783 in Noordhorn.
 

VI-28-95 Martie [Pieters] BOD
ged. 19-3-1786 te Noordhorn
ovl. 1-3-1855 te Grijpskerk, 68 jaar oud
dochter van: Pieter [Geerts] BOD
Gebke [Rijkes] _

( V-19-67 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-3-1786 in Noordhorn.
 
  Zij trouwde op 4-11-1830 te Grijpskerk met:  
  Pieter [Jans] RIETSEMA
geb. ca 1767 te Zuidhorn
ovl. 15-2-1855 te Grijpskerk
  Persoonlijke informatie
Overleden ca 88 jaar oud.
 

VI-28-96 Vrouwke [Pieters] BOD
ged. 9-12-1787 te Noordhorn
dochter van: Pieter [Geerts] BOD
Gebke [Rijkes] _

( V-19-67 )

VI-28-97 Geertje [Pieters] BOD
ged. 6-12-1789 te Noordhorn
ovl. 28-4-1862 te Zuidhorn (Noordhorn) (OA-19), 72 jaar oud
dochter van: Pieter [Geerts] BOD
Gebke [Rijkes] _

( V-19-67 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 6-12-1789 in Noordhorn. Religie: Ned. Hervormd.
 
  Zij trouwde (1) op 24-12-1813 te Zuidhorn (HA-16) met:  
  Hielke [Jans] MELIS
ged. 9-1-1785 te Grijpskerk (Niezijl)
ovl. 1-8-1814 te Zuidhorn (Noordhorn) (OA-19), 29 jaar oud
zoon van: Jan [Hielkes] MELES
Itje [Jacobs] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook Hijlke. Beroep: molenaarsknegt (1813), muldersknegt (1814), arbeider.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter MELIS geb. 2-3-1814 te Zuidhorn (Noordhorn) (GA-14) ( VII-52-188 )
  Zij trouwde (2) op 9-6-1820 te Zuidhorn met:  
  Albert [Jans] FOLMER
ged. 18-12-1785 te Noordhorn
ovl. 20-1-1836, 50 jaar oud
zoon van: Jan [Menses] FOLMER
Anna [Alberts] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-12-1785 in Noordhorn. Beroep: wolkammer, commissionair. Religie: NH.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 34 jaar, bruid 30 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Mense [Alberts] FOLMER geb. 2-4-1821 te Zuidhorn (Noordhorn) / ovl. te (U.S.A.) ( VII-52-189 )
  2. Rike [Alberts] FOLMER geb. 20-1-1823 te Zuidhorn (Noordhorn) / ovl. 11-1-1893 te Groningen ( VII-52-190 )
  3. Geert Bodde [Alberts] FOLMER geb. 18-7-1825 te Zuidhorn (Noordhorn) / ovl. 8-5-1893 te Groningen ( VII-52-191 )
  4. Harm [Alberts] FOLMER geb. 16-12-1830 te Zuidhorn (Noordhorn) / ovl. 20-1-1869 te Musselkanaal ( VII-52-192 )
  5. Anne [Alberts] FOLMER geb. 7-8-1833 te Zuidhorn (Noordhorn) / ovl. 8-2-1836 te Zuidhorn (Noordhorn) ( VII-52-193 )

VI-28-98 Neeske [Pieters] BOD
ged. 19-6-1791 te Noordhorn
dochter van: Pieter [Geerts] BOD
Gebke [Rijkes] _

( V-19-67 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-6-1791 in Noordhorn. Jong overleden.
 

VI-28-99 Aaltje [Pieters] BOD
ged. 13-1-1793 te Noordhorn
ovl. 28-10-1858 te Zuidhorn (Noordhorn), 65 jaar oud
dochter van: Pieter [Geerts] BOD
Gebke [Rijkes] _

( V-19-67 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-1-1793 in Noordhorn. Beroep: winkelierster.
 
  Zij trouwde met:  
  Jurjen [Jacobs] KUIPERS
ovl. voor 1858 te Noordhorn
  Persoonlijke informatie
Jurjen overleed voor zijn vrouw Aalje.
 

VI-28-100 Geerd [Pieters] BOD
ged. 12-10-1794 te Noordhorn
ovl. 17-6-1850 te Zuidhorn (Noordhorn), 55 jaar oud
zoon van: Pieter [Geerts] BOD
Gebke [Rijkes] _

( V-19-67 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-10-1794 in Noordhorn. Beroep: smidsknecht.
 
  Hij trouwde met:  
  Boukje [Jans] POL

VI-28-101 Nieske [Pieters] BOD
ged. 20-11-1796 te Noordhorn
ovl. 17-12-1859 te Zuidhorn (Noordhorn), 63 jaar oud
dochter van: Pieter [Geerts] BOD
Gebke [Rijkes] _

( V-19-67 )
  Zij trouwde met:  
  Tjeart de WINTER
geb. ca 1766 te Noordhorn
ovl. 28-5-1847 te Zuidhorn (Noordhorn)
  Persoonlijke informatie
Overleden ca 81 jaar oud.
 

VI-28-102 Harm [Pieters] BOD
ged. 27-1-1799 te Noordhorn
zoon van: Pieter [Geerts] BOD
Gebke [Rijkes] _

( V-19-67 )

VI-28-103 Aaltje [Pieters] BOD
geb. ca 1802 te Noordhorn
ovl. 10-11-1863 te Zuidhorn (Noordhorn)
dochter van: Pieter [Geerts] BOD
Gebke [Rijkes] _

( V-19-67 )
  Persoonlijke informatie
Overleden ca 61 jaar oud. Deze leeftijd en dus geboortejaar zijn twijfelachtig daar die ligt na de overlijdensdatum van haar moeder. Beroep: arbeidster.
 

VI-31-108 Korneils [Jans] ZWART
geb. 27-5-1804 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 31-12-1886 te Ulrum (Zoutkamp), 82 jaar oud
zoon van: Jan [Kornellis] ZWART
Angeneetje [Jakobs] RONDA

( V-23-87 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schipperknecht (1833), schipper (1873).
 
  Hij trouwde op 6-3-1833 te Ulrum (HA-2) met:  
  Janna [Jans] VISSER
geb. ca 1810 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Jan [Wessels] <VISSER>
Sibbeltje [Wigers] _

  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Angeneetje ZWART geb. 20-3-1833 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-18) ( VII-53-194 )
  2. Hero ZWART geb. 13-10-1842 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 12-1-1921 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-53-195 )

VI-32-109 Tonniske RONDA
geb. 13-8-1815 te Ulrum
dochter van: Liefert [Jacobs] RONDA
Eike [Entes] MULDER
( V-23-91 )

VI-32-110 Ente RONDA
geb. 20-12-1817 te Ulrum
zoon van: Liefert [Jacobs] RONDA
Eike [Entes] MULDER
( V-23-91 )

VI-32-111 Bouke RONDA
geb. 24-7-1820 te Ulrum
zoon van: Liefert [Jacobs] RONDA
Eike [Entes] MULDER
( V-23-91 )

VI-32-112 Jacomina RONDA
geb. 1822 te Ulrum
dochter van: Liefert [Jacobs] RONDA
Eike [Entes] MULDER
( V-23-91 )

VI-32-113 Jacob RONDA
geb. 20-9-1824 te Ulrum
zoon van: Liefert [Jacobs] RONDA
Eike [Entes] MULDER
( V-23-91 )

VI-33-114 Jacob RONDA
geb. 24-12-1815 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 3-8-1821 te Ulrum (Zoutkamp), 5 jaar oud
zoon van: Albert [Jacobs] RONDA
Trijntje [Jans] LOOTS
( V-23-92 )
fam. 73: ( III-4-13 )

VI-33-115 Anje [Alberts] RONDA
geb. 24-1-1818 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 12-12-1865 te Ulrum (Zoutkamp), 47 jaar oud
dochter van: Albert [Jacobs] RONDA
Trijntje [Jans] LOOTS
( V-23-92 )
fam. 73: ( III-4-13 )
  Zij trouwde (1) op 25-4-1850 te Ulrum met:  
  Jurrien [Geerts] VALKEMA
geb. 18-7-1818 te Kloosterburen
ovl. 19-5-1855 te Uithuizen, 36 jaar oud
zoon van: Geert [Hindriks] VALKEMA
Frouwke [Jurriens] BENES

  Uit deze relatie  
  1. Rena Alberdina VALKEMA geb. 24-12-1850 te Uithuizen / ovl. 9-7-1940 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-54-196 )
  2. NN VALKEMA geb. 14-2-1853 te Uithuizen / ovl. 14-2-1853 te Uithuizen ( VII-54-197 )
  3. Frouwke VALKEMA geb. 22-2-1854 te Uithuizen / ovl. 2-12-1940 te Nijmegen ( VII-54-198 )
  Zij trouwde (2) op 17-9-1856 te Uithuizen (HA-23) met:  
  Roelf van der LAAN
geb. 22-6-1829 te Loppersum
ovl. 23-10-1874 te Ulrum (Zoutkamp), 45 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] van der LAAN
Aaltje [Hendriks] OLDENHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: kuipersknecht (1856).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 38 jaar. Weduwe van Jurrien Geerts Valkema.
 
  Uit deze relatie  
  1. Alida Maria van der LAAN geb. 22-11-1857 te Uithuizen / ovl. 24-9-1934 te Groningen ( VII-54-199 )
  2. Alberdina van der LAAN geb. 8-12-1859 te Uithuizen ( VII-54-200 )

VI-33-116 Teuna [Alberts] RONDA
geb. 23-4-1820 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 30-10-1878 te Ulrum (Zoutkamp), 58 jaar oud
dochter van: Albert [Jacobs] RONDA
Trijntje [Jans] LOOTS
( V-23-92 )
fam. 73: ( III-4-13 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook Tonniske & Tunna. Beroep: schippersche (1874).
 
  Zij trouwde op 19-12-1844 te Ulrum (HA-18) met:  
  Pieter [Alderts] FRIK
geb. 5-1-1813 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 28-3-1885 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-18), 72 jaar oud
zoon van: Aldert [Pieters] FRIK
Fennigje [Everts] FRIK
fam. 63: ( VI-9-44 )
fam. 63: ( VI-8-40 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schippersknecht (1844), schipper (1874), winkelier (1885).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Fenna FRIK geb. 19-1-1845 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 22-2-1920 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 63: ( VIII-53-251 )
  2. Reina Alberdina FRIK geb. 3-9-1847 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 28-7-1906 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 63: ( VIII-53-252 )
  3. Jantje [Pieters] FRIK geb. 4-2-1850 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 13-11-1941 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 63: ( VIII-53-253 )
  4. Albert FRIK geb. 6-9-1851 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 63: ( VIII-53-254 )
  5. Annetta FRIK geb. 14-7-1854 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 3-2-1938 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 63: ( VIII-53-255 )

VI-33-117 Janna [Alberts] RONDA
geb. 17-8-1822 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 17-5-1890 te Oostdongeradeel, 67 jaar oud
dochter van: Albert [Jacobs] RONDA
Trijntje [Jans] LOOTS
( V-23-92 )
fam. 73: ( III-4-13 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: naaister (1852).
 
  Zij trouwde (1) op 8-9-1849 te Ulrum met:  
  Jacob [Jacobs] ASTRA
geb. 29-8-1820 te Harlingen
ovl. 23-11-1850 te Ulrum (Zoutkamp), 30 jaar oud
zoon van: Jacob [Jacobs] ASTRA
Anje [Waalkes] BALK

fam. 72: ( IV-4-8 )
  Uit deze relatie  
  1. Anna Jacomina ASTRA geb. 26-9-1849 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 3-6-1913 te Delfzijl fam. 72: ( VI-6-25 )
  Zij trouwde (2) op 7-8-1852 te Ulrum (HA-15) met:  
  Klaas [Geerts] FRIK
geb. 16-3-1814 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 15-9-1897 te Anjum, 83 jaar oud
zoon van: Geert [Everts] FRIK
Berendje [Klaassens] KAMPENGA
fam. 63: ( VI-8-37 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper (1852).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 29 jaar. Weduwe van Jacob Astra.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert FRIK geb. 15-8-1853 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-44) / ovl. 24-6-1934 te Groningen (OA-763) fam. 63: ( VIII-43-215 )

VI-33-118 Jakomina RONDA
geb. 22-12-1824 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 24-5-1880 te Ulrum (Zoutkamp), 55 jaar oud
dochter van: Albert [Jacobs] RONDA
Trijntje [Jans] LOOTS
( V-23-92 )
fam. 73: ( III-4-13 )

VI-33-119 Jakob RONDA
geb. 3-12-1827 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Albert [Jacobs] RONDA
Trijntje [Jans] LOOTS
( V-23-92 )
fam. 73: ( III-4-13 )

VI-33-120 Annetta [Alberts] RONDA
geb. 12-5-1830 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 29-1-1916 te Ulrum (Zoutkamp), 85 jaar oud
dochter van: Albert [Jacobs] RONDA
Trijntje [Jans] LOOTS
( V-23-92 )
fam. 73: ( III-4-13 )
  Zij trouwde op 27-8-1857 te Ulrum met:  
  Jan [Jans] BOL
geb. 8-11-1830 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 20-5-1883 te Ulrum (Zoutkamp), 52 jaar oud
zoon van: Jan [Egberts] BOL
Anje [Gozens] KRUIZINGA
fam. 63: ( VII-5-21 )

VI-33-121 Jan [Alberts] RONDA
geb. 6-2-1833 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 21-9-1913 te Groningen, 80 jaar oud
zoon van: Albert [Jacobs] RONDA
Trijntje [Jans] LOOTS
( V-23-92 )
fam. 73: ( III-4-13 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 17-11-1833 te Ulrum. Beroep: kleermaker, manufacturier, koopman (1862).
 
  Hij trouwde op 25-1-1862 te Ulrum (HA-1) met:  
  Aagtje [Hendriks] STOEPKER
geb. 5-10-1836 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 23-7-1919 te Groningen, 82 jaar oud
dochter van: Henderikus [Friks] STOEPKER
Johanna BALK
fam. 63: ( VII-19-90 )
fam. 72: ( IV-6-21 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Henderika RONDA geb. 14-1-1863 te Ulrum (Niekerk) / ovl. 10-8-1933 te Groningen ( VII-57-208 )
  2. Rena RONDA geb. 10-12-1864 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 26-6-1941 te Warffum ( VII-57-209 )
  3. Johanna RONDA geb. 18-1-1867 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-57-210 )
  4. Albert RONDA geb. 2-8-1869 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 13-3-1875 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-57-211 )
  5. Willemina RONDA geb. 19-8-1872 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 30-8-1905 te Groningen ( VII-57-212 )
  6. Johannes RONDA geb. 8-2-1874 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 22-1-1957 te Heemstede ( VII-57-213 )
  7. Albert RONDA geb. 11-11-1878 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 6-11-1945 te Groningen ( VII-57-214 )

VI-33-122 Johannes RONDA
geb. 22-7-1835 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 22-1-1904 te Ulrum (Zoutkamp), 68 jaar oud
zoon van: Albert [Jacobs] RONDA
Trijntje [Jans] LOOTS
( V-23-92 )
fam. 73: ( III-4-13 )

VI-36-131 Anje [Eppes] _
ged. 5-5-1780 te Hornhuizen
dochter van: Eppe [Hajes] _
Geeske [Rijpkes] BEUKEMA
( V-37-147 )
( V-25-96 )
  Persoonlijke informatie
(G21) Gedoopt 5-5-1780 te Hornhuizen.
 

VI-37-132 Rijpke [Alberts] BEUKEMA
ged. 5-5-1780
zoon van: Albert [Rijpkes] BEUKEMA
Wijtske [Kornelis] _
( V-25-97 )
  Persoonlijke informatie
(G41) Beroep: dagloner en landbouwer te Hornhuizen.
 
  Hij trouwde (1) te Vierhuizen met:  
  Aaltje [Jans] POT
geb. 16-4-1781 te Vierhuizen
ovl. 4-3-1816 te Vierhuizen, 34 jaar oud
dochter van: Jan [Cornelis] _
Anje [Jans] _

  Bij het huwelijk
gehuwd september 1799
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert [Rijpkes] BEUKEMA geb. 27-2-1800 te Vierhuizen / ovl. 5-2-1877 te Zoutkamp ( VII-59-218 )
  Hij trouwde (2) op 9-6-1816 te Ulrum met:  
  Bouwina [Hermannus] GROOT
geb. ca 1785 te Wehe
ovl. 20-7-1828 te Vierhuizen
dochter van: Hermannus GROOT
Aaltje [Tjaarts] _

  Uit deze relatie  
  1. Hermannus BEUKEMA geb. 21-12-1817 te Vierhuizen ( VII-59-219 )
  Hij trouwde (3) op 27-12-1828 te Ulrum met:  
  Trijntje GROEN
geb. 27-8-1783 te Eenrum
ovl. 19-4-1856 te Leens (Mensingeweer) (OA-20), 72 jaar oud
dochter van: Berend [Wibbes] GROEN
Lijsebeth [Alles] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-9-1793 te Eenrum.
Beroep: dagloonster (1856). Voornaam op de overlijdensakte geschreven als Trientje.
Aangifte overlijden: 21-4-1856.
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend [Wibbes] BEUKEMA geb. 2-5-1832 te Vierhuizen ( VII-59-220 )

VI-37-133 Eltje [Alberts] BEUKEMA
ged. 14-9-1783 te Leens
dochter van: Albert [Rijpkes] BEUKEMA
Aafke [Ennes] _
( V-25-97 )
  Foto van Eltje [Alberts] BEUKEMA
Foto(s) van Eltje [Alberts] BEUKEMA
 
  Persoonlijke informatie
(G42) Gedoopt 14-9-1783 te Leens.
 

VI-38-134 Rijpke [Mennes] BEUKEMA
ged. 20-6-1790 te Hornhuizen
ovl. 24-10-1856 te Warfhuizen
zoon van: Menne [Rijpkes] BEUKEMA
Frouke [Everts] MUSCH
( V-25-98 )
  Persoonlijke informatie
(G51) Beroep: tapper en ook overzetter te Warfhuizen.
 
  Hij trouwde met:  
  Albertje [Luitjes] TORRINGA
geb. te Warfhuizen
ovl. 6-12-1845 te Warfhuizen
dochter van: Luitje [Roelfs] TORRINGA
Annechien [Jacobs] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: tappersche.
 
  Uit deze relatie  
  1. Luitje BEUKEMA geb. 6-4-1819 te Zuurdijk / ovl. 19-2-1895 te Leens ( VII-60-221 )

VI-38-135 Albert [Mennes] BEUKEMA
geb. 7-6-1801 te Leens (Warfhuizen)
ovl. 23-6-1833 te Leens (Warfhuizen) (OA-34), 32 jaar oud
zoon van: Menne [Rijpkes] BEUKEMA
Frouke [Everts] MUSCH
( V-25-98 )
  Persoonlijke informatie
(G54) Beroep: daglooner te Warfhuizen.
 
  Hij trouwde op 29-5-1829 te Leens (HA-8) met:  
  Aaltjen [Popkes] BORGMAN
geb. 20-11-1803 te Leens (Maarslag)
ovl. 1876
dochter van: Popke [Jans] BORGMAN
Anje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
beroep: daglonersche (1834).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwersknegt; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: dagloner; beroep moeder bruidegom: daglonersche; beroep vader bruid: dagloner; beroep moeder bruid: daglonersche; bruidegom 26 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje [Alberts] BEUKEMA geb. 23-9-1828 te Leens (Warfhuizen) ( VII-61-222 )

VI-39-136 Jantje [Pieters] BUIKEMA
geb. 23-6-1799 te Kloosterburen (Hornhuizen)
ovl. 30-5-1855 te Winsum, 55 jaar oud
dochter van: Pieter [Rijpkes] BEUKEMA
Wijtske [Eisses] DIJKEMA
( V-25-99 )
  Persoonlijke informatie
(G84) Familienaam: Beukema, in de huwelijksakte. Beroep: dienstmeid te Baflo (1821), daglonersche (1847).
 
  Zij trouwde op 26-10-1821 te Baflo (HA-8) met:  
  Drewes [Pieters] TEISMAN
geb. 15-3-1797 te Bedum (Zuidwolde)
ovl. 4-3-1864 te Winsum (Obergum), 66 jaar oud
zoon van: Pieter [Klaassens] TEISMAN
Anje [Drewes] OUDMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht te Baflo (1821), dagloner (1847).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: daglooner; beroep moeder bruid: dagloonersche; bruidegom 24 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje [Drewes] TEISMAN geb. 10-4-1823 te Rasquert / ovl. 4-3-1906 te Westernieland ( VII-62-223 )

VI-39-137 Eisse [Pieters] BUIKEMA
geb. 18-8-1801 te Baflo
ovl. 11-6-1879, 77 jaar oud
zoon van: Pieter [Rijpkes] BEUKEMA
Wijtske [Eisses] DIJKEMA
( V-25-99 )
  Persoonlijke informatie
G85 Beroep: dagloner te Baflo.
 
  Hij trouwde op 7-6-1822 te Baflo met:  
  Berendina [Jans] ROZEMA
geb. 3-1-1801 te Beerta
ovl. 8-11-1859 te Baflo, 58 jaar oud
dochter van: Jan [Hendriks Drent] ROZEMA
Dieuwertje [Gerhardus] PREVO

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1822).
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik BUIKEMA geb. 16-2-1843 te Baflo / ovl. 3-3-1925 ( VII-63-224 )

VI-39-138 Homme [Pieters] BUIKEMA
geb. 1-12-1807 te Baflo
ovl. 19-6-1870 te Baflo, 62 jaar oud
zoon van: Pieter [Rijpkes] BEUKEMA
Wijtske [Eisses] DIJKEMA
( V-25-99 )
  Persoonlijke informatie
G87) Beroep: daglooner te Winsum, Ulrum & Baflo (o.a. 1860). Naam ook gevonden als Beukema.
 
  Hij trouwde (1) op 12-6-1831 te Winsum met:  
  Geertruida [Klaassens] KUIPERS
ged. 12-3-1801 te Winsum
ovl. 18-5-1848 te Winsum (Ranum)
dochter van: Klaas [Hendriks] KUIPERS
Trientje [Willems] PALMER

  Uit deze relatie  
  1. Trijntje BUIKEMA geb. 27-9-1831 te Winsum ( VII-64-225 )
  2. Klaas BUIKEMA geb. 25-2-1842 te Winsum / ovl. 6-3-1883 te Delfzijl ( VII-64-226 )
  Hij trouwde (2) op 7-5-1849 te Winsum met:  
  Hilje [Reeuwerts] STAAL
geb. 9-2-1825 te Winsum
dochter van: Riewert STAAL
Anke [Geerts] WIEREMA


VI-40-139 Jan [Pieters] NOOR
geb. 27-4-1813
zoon van: Peter [Jans] BEUKEMA
Bouwke [Jans] HOOGLAND
( V-26-107 )
  Persoonlijke informatie
(51481) Gedoopt 9-5-1813.
 

VI-41-140 Maria Elizabeth BULT
geb. 14-1-1830 te Eenrum (Westernieland) (GA-3)
ovl. 7-3-1830 te Eenrum (Westernieland) (OA-11), 7 weken oud
dochter van: Hermannus Antonius BULT
Willemtje [Jans] NOOR

( V-26-108 )
  Persoonlijke informatie
(51491)
 

VI-41-141 Elizabet BULT
geb. 7-12-1831 te Eenrum (Westernieland) (GA-69)
ovl. 4-3-1909 te Leens (Wehe) (OA-14), 77 jaar oud
dochter van: Hermannus Antonius BULT
Willemtje [Jans] NOOR

( V-26-108 )
  Persoonlijke informatie
(51492)
 
  Zij trouwde op 21-10-1858 te Leens (HA-15) met:  
  Johannes JELTES
geb. ca 1830 te Wehe
zoon van: Jelte [Jans] JELTES
Antje [Jans] IBEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: schoenmaker (1858).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 26 jaar.
 

VI-42-142 Grietje [Harms] van DIJK
geb. ca 1798 te Wehe
dochter van: Harm [Pieters] van DIJK
Geeske [Rijkes] BEUKEMA

( V-27-110 )
  Zij trouwde op 14-5-1821 te Leens (HA-9) met:  
  Hendrik [Jacobs] RUITER
geb. ca 1799 te Delfzijl (Heveskes)
zoon van: Jacob [Jans] <RUITER>
Lijzabeth [Wabbes] _

  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm de RUITER geb. 9-8-1821 te Leens (Maarslag) / ovl. 23-9-1821 te Leens (Maarslag) ( VII-65-227 )

VI-42-143 Pieter [Harms] van DIJK
geb. 2-11-1800 te Leens (Maarslag)
ovl. 21-8-1849 te Leens (Schouwerzijl) (OA-52), 48 jaar oud
zoon van: Harm [Pieters] van DIJK
Geeske [Rijkes] BEUKEMA

( V-27-110 )
  Persoonlijke informatie
(H41) Beroep: timmerman (1824, 1831, 1841, 1849).
 
  Hij trouwde op 21-10-1824 te Leens (HA-20) met:  
  Janna [Popkes] BORGMAN
geb. 7-9-1800 te Leens (Maarslag)
ovl. 12-4-1868 te Leens, 67 jaar oud
dochter van: Popke [Jans] BORGMAN
Anje [Jans] _

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep vader bruidegom.: timmerman; beroep vader bruid: dagloner; beroep moeder bruid: dagloonster; bruidegom 23 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje [Pieters] van DIJK geb. 24-11-1829 te Leens (Maarslag) / ovl. 31-12-1831 te Leens (Maarslag) (OA-73) ( VII-66-228 )
  2. Harm van DIJK geb. 3-7-1833 te Leens (Maarslag) / ovl. 17-7-1849 te Leens (Schouwerzijl) (OA-34) ( VII-66-229 )
  3. Grietje [Pieters] van DIJK geb. 21-3-1840 te Leens (Schouwerzijl) / ovl. 10-8-1841 te Leens (Schouwerzijl) (OA-64) ( VII-66-230 )

VI-42-144 Anje [Harms] van DIJK
geb. ca 1805 te Leens (Maarslag)
ovl. 14-4-1885 te Leens (OA-29), 80 jaar oud
dochter van: Harm [Pieters] van DIJK
Geeske [Rijkes] BEUKEMA

( V-27-110 )
  Persoonlijke informatie
(H43)
 
  Zij trouwde op 27-12-1827 te Leens (HA-22) met:  
  Douwe [Jacobs] MENNEMA
geb. ca 1781 te Kolham
ovl. 14-7-1834 te Zuurdijk
zoon van: Jacob [Douwes] MENNEMA
Geeske [Tjerks] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1827).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 46 jaar, bruid 22 jaar. Wettiging 1 kind.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geeske [Douwes] MENNEMA geb. 24-2-1827 te Leens / ovl. 11-4-1869 te Leens ( VII-67-231 )
  2. Douwina MENNEMA geb. 31-12-1834 te Zuurdijk / ovl. 26-1-1859 te Leens ( VII-67-232 )

VI-42-145 Bernardus [Harms] van DIJK
geb. ca 1810 te Winsum (Obergum)
ovl. 4-1-1879 te Middelstum (OA-1), 68 jaar oud
zoon van: Harm [Pieters] van DIJK
Geeske [Rijkes] BEUKEMA

( V-27-110 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknegt (1838).
 
  Hij trouwde op 30-11-1838 te Middelstum (HA-13) met:  
  Jantje [Klasens] WESTERHOF
geb. ca 1808 te Kantens (Zandeweer)
dochter van: Klaas KRIJNS
Wiemke [Jans] _

  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 30 jaar. Weduwe van Arend Tebbens Sluis
 

VI-42-146 Henderikus [Harms] van DIJK
geb. 24-9-1812 te Leens (Schouwerzijl)
ovl. 2-11-1816 te Leens (Maarslag) (OA-27), 4 jaar oud
zoon van: Harm [Pieters] van DIJK
Geeske [Rijkes] BEUKEMA

( V-27-110 )
  Persoonlijke informatie
(H42) Gedoopt 8-11-1812 te Mensingeweer/Maarslag.
 

VI-42-147 Jantje van DIJK
geb. 22-8-1816 te Leens (Maarslag) (GA-61)
ovl. 18-1-1821 te Leens (Maarslag), 4 jaar oud
dochter van: Harm [Pieters] van DIJK
Geeske [Rijkes] BEUKEMA

( V-27-110 )
  Persoonlijke informatie
(H43) Gedoopt 10-11-1816 te Mensingeweer/Maarslag
 

VI-43-148 Rijke [Rijpkes] BUIKEMA
geb. 19-3-1809 te Wehe
ovl. 8-8-1864 te Leens, 55 jaar oud
zoon van: Rijpke [Rijkes] BEUKEMA
Aafke [Jans] HELLER
( V-27-111 )
  Persoonlijke informatie
(H52) Naam: Beukema in de huwelijksakte. Beroep: daloner.
 
  Hij trouwde op 9-7-1836 te Eenrum met:  
  Aleijda [Jans] BORGMAN
geb. 13-8-1813 te Warffum
dochter van: Jan [Jakobs] BORGMAN
Aafke [Jans] van DIJK

  Persoonlijke informatie
Voornaam ook Aaltje. Beroep: dienstmeid (1836).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Rijpkes] BUIKEMA geb. 23-11-1836 te Eenrum / ovl. 12-6-1911 te Ulrum ( VII-68-233 )
  2. Rijpke (Richard) [Rijkes] BUIKEMA geb. 16-6-1839 te Eenrum / ovl. 12-1-1911 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VII-68-234 )

VI-43-149 Grietje [Riepkes] BEUKEMA
geb. 27-1-1815 te Wehe
dochter van: Rijpke [Rijkes] BEUKEMA
Aafke [Jans] HELLER
( V-27-111 )
  Persoonlijke informatie
(H54) Beroep: dienstmeid (1842).
 
  Zij trouwde op 15-12-1842 te Leens (HA-42) met:  
  Jan [Geerts] MULDER
geb. ca 1816
zoon van: Geert [Jurjens] MULDER
Maria [Jans] BASTIAANS

  Persoonlijke informatie
In zijn huwelijksakte wordt hij genoemd Jan Bastiaans Mulder. Beroep: dienstknecht (1842), dagloner (1854).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aafke MULDER geb. 15-5-1854 te Middelstum (GA-33) ( VII-69-235 )

VI-44-150 Aaltje [Klasens] ZUIDEMA
geb. 31-7-1816 te Hornhuizen
dochter van: Claas [Garmts] ZUIDEMA
Martje [Jacobs] BARKEMA
( V-28-113 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1839), dagloonersche (1867).
 
  Zij trouwde op 13-5-1839 te Kloosterburen met:  
  Eije [Freeks] WIERSUM
geb. 8-1-1803 te Uithuizen
zoon van: Freerk [Jans] <WIERSUM>
Pieterke [Eijes] <RIETEMA>

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersknecht (1839).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 36 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Freerk WIERSUM geb. ca 1839 te Hornhuizen ( VII-70-236 )

VI-44-151 Garmt [Klaassens] ZUIDEMA
geb. 24-1-1818 te Hornhuizen
ovl. 21-4-1870 te Warffum, 52 jaar oud
zoon van: Claas [Garmts] ZUIDEMA
Martje [Jacobs] BARKEMA
( V-28-113 )
  Persoonlijke informatie
(51621) Beroep: dagloner te Hornhuizen.
 
  Hij trouwde op 16-5-1849 te Kloosterburen met:  
  Geertje BULTHUIS
geb. 18-12-1824 te Kloosterburen
ovl. 30-6-1897 te Middelstum, 72 jaar oud
dochter van: Abel [Tonnis] BULTHUIS
Jantje (Janna) [Tonnis] BALK

fam. 72: ( IV-5-16 )
  Uit deze relatie  
  1. Klaas ZUIDEMA geb. 27-2-1850 te Hornhuizen / ovl. 8-8-1866 te Warffum ( VII-71-237 )
  2. Jantje ZUIDEMA geb. 21-8-1852 te Hornhuizen / ovl. 11-9-1936 te Warffum ( VII-71-238 )
  3. Abel ZUIDEMA geb. 28-9-1856 te Warffum / ovl. 30-7-1936 te Warffum ( VII-71-239 )

VI-44-152 Kornelske ZUIDEMA
geb. 17-2-1824 te Hornhuizen
ovl. 16-8-1826 te Hornhuizen, 2 jaar oud
dochter van: Claas [Garmts] ZUIDEMA
Martje [Jacobs] BARKEMA
( V-28-113 )

VI-45-153 Grietje [Hendriks] ZUIDEMA
geb. 16-6-1801 te Ulrum
ovl. 19-10-1804 te Ulrum, 3 jaar oud
dochter van: Hendrik [Garmts] ZUIDEMA
Anje [Hendriks] VOET
( V-28-114 )
fam. 66: ( IV-1-2 )

VI-45-154 Aaltje [Hindriks] ZUIDEMA
geb. 30-1-1803 te Ulrum
ovl. 3-12-1862 te Warffum, 59 jaar oud
dochter van: Hendrik [Garmts] ZUIDEMA
Anje [Hendriks] VOET
( V-28-114 )
fam. 66: ( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
(51632)
 
  Zij trouwde (1) op 21-3-1834 te Kloosterburen met:  
  Homme Eisses [Hindriks] DIJKEMA
ged. 24-5-1778 te Warffum
ovl. 6-10-1848 te Warffum
zoon van: Eisse [Hommes] _
Jantje [Goites] _

  Uit deze relatie  
  1. Anje DIJKEMA geb. 24-11-1835 te Warffum / ovl. 15-1-1838 te Warffum ( VII-72-240 )
  2. Henderika DIJKEMA geb. 7-5-1837 te Warffum / ovl. 26-5-1837 te Warffum ( VII-72-241 )
  3. Hendrik DIJKEMA geb. 12-9-1838 te Warffum / ovl. 23-7-1905 te Warffum ( VII-72-242 )
  4. Eisse DIJKEMA geb. 3-3-1841 te Warffum / ovl. 22-3-1910 te Warffum ( VII-72-243 )
  5. Anje DIJKEMA geb. 23-9-1842 te Warffum / ovl. 12-8-1921 te Warffum ( VII-72-244 )
  Zij trouwde (2) op 12-10-1850 te Warffum (HA-19) met:  
  Jakob [Ubels] ZIJLEMA
geb. ca 1785 te Warffum
ovl. 13-6-1854 te Warffum
zoon van: Ubel [Ubels] ZIJLEMA
Aaltje [Jacobs] _

  Bij het huwelijk
Bruidegom 65 jaar, bruid 47 jaar.
 

VI-45-155 NN ZUIDEMA
geb. 18-1-1805 te Ulrum
ovl. 18-1-1805 te Ulrum, 0 dagen oud
zoon van: Hendrik [Garmts] ZUIDEMA
Anje [Hendriks] VOET
( V-28-114 )
fam. 66: ( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VI-45-156 Hindrik ZUIDEMA
geb. 25-3-1806 te Ulrum
zoon van: Hendrik [Garmts] ZUIDEMA
Anje [Hendriks] VOET
( V-28-114 )
fam. 66: ( IV-1-2 )

VI-45-157 NN ZUIDEMA
geb. 19-3-1808 te Ulrum
ovl. 22-3-1808 te Ulrum, 3 dagen oud
zoon van: Hendrik [Garmts] ZUIDEMA
Anje [Hendriks] VOET
( V-28-114 )
fam. 66: ( IV-1-2 )

VI-45-158 Grietje [Hendriks] ZUIDEMA
geb. 2-9-1809 te Ulrum
ovl. 5-1-1840 te Ulrum (OA-1), 30 jaar oud
dochter van: Hendrik [Garmts] ZUIDEMA
Anje [Hendriks] VOET
( V-28-114 )
fam. 66: ( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwster (1840).
 
  Zij trouwde op 13-6-1833 te Baflo (HA-5) met:  
  Pieter [Freerks] HUIZINGA
geb. 29-11-1805 te Baflo
ovl. 19-8-1855 te Baflo, 49 jaar oud
zoon van: Freerk [Pieters] HUIZINGA
Anje [Hendriks] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1833).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje HUIZINGA geb. 6-6-1834 te Baflo / ovl. 2-3-1854 te Baflo ( VII-73-245 )
  2. Freerk HUIZINGA geb. 3-11-1836 te Baflo / ovl. 29-7-1882 te Bedum (Onderdendam) ( VII-73-246 )
  3. Hendrik HUIZINGA geb. 1-12-1839 te Baflo / ovl. 18-6-1880 te Warffum ( VII-73-247 )

VI-45-159 Trientje [Hendriks] ZUIDEMA
geb. 1819 te Hornhuizen
ovl. 12-12-1900 te Leens (Warfhuizen)
dochter van: Hendrik [Garmts] ZUIDEMA
Jantje [Luitjes] LUITJENS
( V-28-114 )
  Zij trouwde op 27-6-1851 te Kloosterburen met:  
  Wiebe BERENDS
geb. 23-12-1816 te Grijpskerk (Kommerzijl)
ovl. 22-6-1883 te Leens (Warfhuizen), 66 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman, aannemer.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 34 jaar, bruid ca 31 jaar.
 

VI-45-160 Jan ZUIDEMA
geb. 7-9-1823 te Hornhuizen
ovl. 3-3-1889 te Ulrum (Niekerk), 65 jaar oud
zoon van: Hendrik [Garmts] ZUIDEMA
Jantje [Luitjes] LUITJENS
( V-28-114 )
  Hij trouwde op 9-11-1855 te Ulrum met:  
  Itje DIJKHUIS
geb. 20-7-1826 te Ulrum (Niekerk)
ovl. 11-11-1907 te Leens, 81 jaar oud
dochter van: Renne [Lammerts] DIJKHUIS
Geertruid [Jans] BEUKEMA

( VI-52-196 )
  Persoonlijke informatie
(K621)
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertruida ZUIDEMA geb. 23-11-1856 te Ulrum ( VII-74-248 )
  2. Hendrik Garmt ZUIDEMA geb. 19-3-1860 te Ulrum (Niekerk) / ovl. 23-1-1914 te Ulrum (Niekerk) ( VII-74-249 )

VI-47-169 Pieter [Rypkes] ZUIDEMA
geb. 18-3-1805 te Hornhuizen
ovl. 11-6-1873 te Baflo (Den Andel), 68 jaar oud
zoon van: Rypke [Garmts] ZUIDEMA
Neeltje [Pieters] LEIMA
( V-28-116 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-4-1805 te Hornhuizen. Beroep: dagloner (bij huwelijk in 1830), daglooner te Den Andel (1841, 1855).
 
  Hij trouwde (1) op 2-6-1830 te Baflo (HA-3) met:  
  Hindertje [Pieters] BULTHUIS
geb. ca 1805 te Houwerzijl
ovl. 25-5-1842 te Baflo (Den Andel)
dochter van: Pieter [Klasen] BULT (OF BULTHUIS)
Grietje GIJWES

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonster (bij huwelijk in 1830), dagloonster (1855).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Pieters] ZUIDEMA ( VII-80-263 )
  2. Trientje ZUIDEMA geb. 5-1-1828 te Vliedorp ( VII-80-264 )
  3. Riepke [Pieters] ZUIDEMA geb. 8-10-1829 te Baflo (Den Andel) ( VII-80-265 )
  4. Jan ZUIDEMA geb. 31-10-1831 te Baflo (Den Andel) / ovl. 3-2-1848 te Baflo (Den Andel) ( VII-80-266 )
  5. Hendrikje ZUIDEMA geb. 23-5-1842 te Baflo (Den Andel) / ovl. 1-6-1842 te Baflo (Den Andel) ( VII-80-267 )
  Hij trouwde (2) op 27-6-1846 te Baflo met:  
  Geertje [Derks] BUIS
geb. 11-12-1815 te Baflo (Den Andel)
ovl. 27-4-1902 te Groningen, 86 jaar oud
dochter van: Derk [Jans] BUIS
Anje [Drewes] VOTER

  Uit deze relatie  
  1. Jakob [Peters] ZUIDEMA geb. 5-4-1852 te Andel (Noord Brabant) / ovl. 29-5-1927 te Groningen ( VII-80-268 )
  2. Aaltje ZUIDEMA geb. 17-10-1856 te Baflo (Den Andel) / ovl. 19-8-1858 te Baflo (Den Andel) ( VII-80-269 )
  3. Aaltje ZUIDEMA geb. 22-9-1859 te Baflo (Den Andel) / ovl. 5-1-1860 te Baflo (Den Andel) ( VII-80-270 )

VI-47-170 Jan [Rypkes] ZUIDEMA
geb. 17-4-1811 te Hornhuizen
zoon van: Rypke [Garmts] ZUIDEMA
Neeltje [Pieters] LEIMA
( V-28-116 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooners te Den Andel (1841).
 
  Hij trouwde op 12-11-1842 te Baflo met:  
  Remke BUIKEMA
geb. 18-10-1819 te Westernieland
dochter van: Jan [Alderts] BOIKEMA
Anje [Pieters] WERKMAN
( VI-111-407 )
  Persoonlijke informatie
(h113) Beroep: dienstmeid (1842, ten tijde van haar huwelijk).
 
  Bij het huwelijk
Wettiging 1 kind (Anje).
 
  Uit deze relatie  
  1. NN BUIKEMA geb. 31-7-1840 te Westernieland / ovl. 31-7-1840 te Westernieland ( VII-81-271 )
  2. Anje ZUIDEMA geb. 31-7-1840 te Westernieland / ovl. 11-3-1858 te Westernieland ( VII-81-272 )
  3. Gerrit ZUIDEMA geb. 3-4-1859 te Eenrum ( VII-81-273 )
  4. Aldert ZUIDEMA geb. 23-10-1860 te Eenrum ( VII-81-274 )

VI-47-171 Klaas [Rypkes] ZUIDEMA
zoon van: Rypke [Garmts] ZUIDEMA
Neeltje [Pieters] LEIMA
( V-28-116 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooners te Den Andel (1841).
 

VI-48-172 Jacob [Pieters] BEUKEMA
geb. 23-8-1782 te Ulrum
ovl. 8-3-1859 te Leens, 76 jaar oud
zoon van: Pieter [Jacobs] BEUKEMA
Klara [Pieters] _
( V-29-118 )
  Persoonlijke informatie
(J11) Gedoopt 1-9-1782 te Ulrum. Beroep: schoolonderwijzer.
Jacob (pieters) Beukema ws schoolonderwijzer vanaf 19-5-1800 te Baflo, daarna vanaf 1-5-1804 te Tinallinge en ging op 20-10-1804 naar Leens. Daar werd hij door vrouwe Lucia Helena van Burmania, douairière van jonker Edzard Tjarda van Starkenborgh, unica collatrix van Leens, benoemd tot schoolmesster, koster en voorzanger, als opvolger van Pieter Bloemhof, die naar Noordbroek vertrok. Op 20-10-1854 werd zijn 50 jarig ambtsjubileum plechtig gevierd. Deze benoeming door de collatrix mag wat vreemd lijken, daar in 1795 de heerlijke rechten, waaronder het collatie recht, vervallen waren. Het revolutionare getij was echter inmiddels wat aan het verlopen en de adelijke families probeerden hun verloren gegane rechten weer te laten gelden, al was dit in strijd met de geldende wetten. Jacob klom op tot hoofdonderwijzer en koster in 1859, maar hij werd geen organist. Dot wilde hi wel graag maar hij mocht slechts af en toe organist Wolthuis vervangen. Dat de afgunst hierbij een rol speelde, blijkt wel uit zijn aantekeningen over het falen van Wolthuis: "1813 den 11 July achtermiddags de laatste maal zingen, begon het orgel niet te spelen, zodat de predikant zeide, dat ik maar zoude beginnen, en de organist uit den slaap opgewekt zijnde, begon te spelen toen het zingen half daan was."
Jacob is de schrijver van de "Tafel der afstammelingen van Jan Boijkema en Courtjen Rijpkes, in leven echtelieden, landbouwers te Vierhuizen".
Jacob woonde met zijn gezin in de oude kosterij in de noord-oosthoek van het oude kerkhof.
In 1819 ontving Jacob van de commissie van onderwijs een ereprijs van 20 gouden ducaten met een gouden erepenning voor zijn "Beschrijving der Stad Groningen". Van hem is ook het rijmpje op de Kaak (grenspaal, banpaal, schandpaal, waar de veroordeelden "aan de kaak werden gesteld") op de grens van Ulrum en Leens: "'k Ben hier geplaatst, aanschouw mij niet als strafpaal maar als limiet.". In de toren bij de luidtouwen hing een bordje van zijn hand warop stond: "Als men luiden wil, is 't plicht dat de hamer wordt gelicht". (Pathuis)
Hij dichtte het Leenster volkslied en is de schrijver van het "Speelmansmanuscript" en andere versjes en gedichten. Ook gaf hij een "Beknopte Plaatselijke en Geschiedkundige Beschrijving der Stad Groningen voor de jeugd met een topografisch kaartje" uit.
Jacob (Pieters) Beukema schreef ook "Kronijk van de Marne en Omstreken, en bijzonder van het dorp Leens", waarin hij uitvoerig in ging op de gebeurtenissen rond de afscheiding. Dit werkje is niet uitgegeven. Hij hoorde zelf niet tot de kring der afgescheidenen, maar wordt door van Weerden omschreven als een gematigd tegenstander.
In 1992 zijn in het openluchtmuseum "Het Hoogeland" te Warffum "muzijkstukken" van de hand van Beukema ontdekt. Zij werpen een nieuw licht op de Groninger danscultuur van de eerste helft van de negentiende eeuw. Het manuscript valt in 2 delen uiteen. Het eerste deel bestaat uit drie groepen van vijf dansen, steeds afwisselend een wals en een "excose" (mogelijk een verbastering van "Schots"). Daarnaast bevat dit deel nog 2 dansen met het opschrift "anglois", die een soort toegift vormen. Het tweede deel is een bloemlezing van allerlei danstypes.
Jacob Beukema heeft met zijn vrouw een graf in Leens.
 
  Hij trouwde op 30-12-1804 te Leens met:  
  Jantje FABER
geb. 24-6-1787 te Baflo
ovl. 25-11-1863 te Leens, 76 jaar oud
dochter van: Frederikus FABER
Geertruid [Roelfs] BAKKER

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-7-1787 te Baflo.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 17 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertruid [Jacobs] BEUKEMA geb. 6-5-1805 te Leens / ovl. 20-6-1892 te Ulrum ( VII-82-275 )
  2. Fredericus Faber BEUKEMA geb. 15-7-1810 te Leens / ovl. 5-12-1885 te Grijpskerk ( VII-82-276 )
  3. Grietje [Jacobs] BEUKEMA geb. 26-8-1824 te Leens / ovl. 24-1-1893 te Kloosterburen ( VII-82-277 )

VI-48-173 Pieter [Pieters] HOOGLAND
geb. 29-1-1786 te Ulrum
ovl. 1867 te Peize
zoon van: Pieter [Jacobs] BEUKEMA
Klara [Pieters] _
( V-29-118 )
  Persoonlijke informatie
(J12) Beroep broodbakker te Zoutkamp in huis nr 3.
 
  Hij trouwde op 8-10-1809 te Groningen met:  
  Jacomina [Jans] NOORDHOORN
ged. 27-3-1785 te Groningen
ovl. 10-6-1855 te Zoutkamp
dochter van: Jan NOORDHOORN
Hinderijka REISIGER

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 27-3-1785 te Groningen (Martinikerk)
 
  Bij het huwelijk
Ondertrouw op 9-9-1809. Weduwe van Hermannus Smit
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter HOOGLAND geb. 26-1-1811 te Groningen / ovl. 14-4-1926 ( VII-83-278 )
  2. Jan de JONGE HOOGLAND geb. 26-9-1813 te Zoutkamp / ovl. 8-12-1893 te Groningen ( VII-83-279 )

VI-48-174 Jan [Pieters] BEUKEMA
ged. 2-12-1787
ovl. 15-3-1875 te Ulrum
zoon van: Pieter [Jacobs] BEUKEMA
Klara [Pieters] _
( V-29-118 )
  Persoonlijke informatie
(J13) Gedoopt 2-12-1787 te Ulrum. Beroep: eerste schipper, daarna verwer en glazenmaker te Ulrum
 
  Hij trouwde (1) op 25-11-1810 te Ulrum met:  
  Grietje [Eijes] STEENWIJK
ged. 24-10-1790
ovl. 21-7-1822 te Ulrum
dochter van: Eije [Berends] CHERCHER
Catharina STEENWIJK

  Uit deze relatie  
  1. Klara [Jans] BUIKEMA geb. 23-7-1811 te Ulrum / ovl. 15-6-1868 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-84-280 )
  2. Pieter [Jans] BEUKEMA geb. 5-2-1818 te Ulrum / ovl. 9-6-1901 te Ulrum ( VII-84-281 )
  Hij trouwde (2) op 2-5-1833 te Ulrum met:  
  Grietje [Freerks] KLOOSTERHUIS
ged. 14-2-1796
ovl. 23-8-1839 te Ulrum
dochter van: Freerk [Klasen] KLOOSTERHUIS
Jantje [Egberts] _

  Persoonlijke informatie
gedoopt 14-2-1796 te Leens. Zij komt ook voor onder de naam Grietje Oosterhuis (o.a. in de overlijdensakte van haar zoon Fredericus in 1913.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje [Jans] BEUKEMA geb. 2-9-1833 te Ulrum / ovl. 19-11-1907 te Zuurdijk ( VII-84-282 )
  2. Frederikus BEUKEMA geb. 8-11-1837 te Ulrum / ovl. 2-3-1913 te Groningen ( VII-84-283 )

VI-49-175 Jacob [Jans] RIETEMA
geb. 2-3-1792 te Vliedorp
ovl. 3-3-1833 te Vliedorp, 41 jaar oud
zoon van: Jan [Jacobs] RIETEMA
Anje [Jans] BEUKEMA

( V-30-119 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (o.a. 1817) te Vliedorp.
 
  Hij trouwde op 12-1-1817 te Eenrum (HA-1) met:  
  Adriana [Klasens] THEMA
geb. 4-5-1794 te Pieterburen
ovl. 22-3-1863 te Vliedorp, 68 jaar oud
dochter van: Klaas [Klaassen] THEMA
Aafke [Michiels] BRONSEMA

  Persoonlijke informatie
Naam ook: Theema. Voornaam ook: Adriaantje.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje RIJTEMA geb. 1821 / ovl. 1847 ( VII-85-284 )
  2. Aafke [Jacobs] RIETEMA geb. 30-8-1823 te Vliedorp / ovl. 20-7-1912 te Houwerzijl ( VII-85-285 )
  3. Jacobina [Jacobs] RIETEMA geb. 16-8-1833 te Vliedorp / ovl. 16-12-1892 te Vierhuizen ( VII-85-286 )

VI-49-176 Jan [Jans] RIETEMA
geb. ca 1794 te Houwerzijl
ovl. 17-12-1857 te Leens
zoon van: Jan [Jacobs] RIETEMA
Anje [Jans] BEUKEMA

( V-30-119 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: houtzaagmolenaar (1830).
 
  Hij trouwde op 3-11-1822 te Ulrum met:  
  Elizabeth [Lubberts] KUIPERS
geb. ca 1802 te Groningen
ovl. 4-12-1869 te Leens
dochter van: Lubbert [Derks] KUIPERS
Anje [Jans] VOET

fam. 66: ( IV-4-11 )
  Uit deze relatie  
  1. Anna RIETEMA geb. 12-9-1823 te Ulrum / ovl. 21-3-1905 te Groningen ( VII-86-287 )
  2. Lubbertus RIETEMA geb. 12-10-1825 te Ulrum / ovl. 22-10-1857 te Leens ( VII-86-288 )
  3. Anje [Jans] RIETEMA geb. 20-1-1828 te Leens / ovl. 17-10-1837 te Leens ( VII-86-289 )
  4. Jan RIETEMA geb. 16-2-1830 te Leens (GA-13) / ovl. 28-3-1848 te Houwerzijl (OA-37) ( VII-86-290 )
  5. Johanna RIETEMA geb. 10-4-1832 te Leens / ovl. 10-7-1874 te Leens ( VII-86-291 )
  6. Derk RIETEMA geb. 25-11-1834 te Leens / ovl. 26-12-1845 te Leens ( VII-86-292 )
  7. Jacob [Jans] RIETEMA geb. 7-6-1837 te Leens / ovl. 27-8-1839 te Leens ( VII-86-293 )
  8. Jacob RIETEMA geb. 17-11-1839 te Leens / ovl. 1-12-1842 te Leens ( VII-86-294 )
  9. Anje RIETEMA geb. 20-9-1842 te Leens / ovl. 20-2-1846 te Leens ( VII-86-295 )

VI-49-177 Hendericus [Jans] RIETEMA
geb. ca 1796 te Vliedorp
ovl. 1-1-1874 te Vliedorp
zoon van: Jan [Jacobs] RIETEMA
Anje [Jans] BEUKEMA

( V-30-119 )

VI-49-178 Siemon Petrus RIETEMA
geb. 1-2-1801 te Houwerzijl
ovl. 19-9-1847 te Hornhuizen, 46 jaar oud
zoon van: Jan [Jacobs] RIETEMA
Anje [Jans] BEUKEMA

( V-30-119 )

VI-49-179 Johannes RIETEMA
geb. 2-9-1803 te Vliedorp
ovl. 12-11-1831 te Vliedorp, 28 jaar oud
zoon van: Jan [Jacobs] RIETEMA
Anje [Jans] BEUKEMA

( V-30-119 )

VI-49-180 Menne [Jans] RIETEMA
geb. 20-1-1806 te Houwerzijl
ovl. 3-10-1889 te Houwerzijl, 83 jaar oud
zoon van: Jan [Jacobs] RIETEMA
Anje [Jans] BEUKEMA

( V-30-119 )

VI-49-181 Teuna RIETEMA
geb. 11-9-1808 te Houwerzijl
ovl. 19-4-1878 te Houwerzijl, 69 jaar oud
dochter van: Jan [Jacobs] RIETEMA
Anje [Jans] BEUKEMA

( V-30-119 )

VI-49-182 Eilina RIETEMA
geb. 1813
ovl. 19-12-1813 te Houwerzijl
dochter van: Jan [Jacobs] RIETEMA
Anje [Jans] BEUKEMA

( V-30-119 )
  Persoonlijke informatie
Geboren: maart 1813.
 

VI-50-183 Eilke [Mennes] BEUKEMA
geb. 3-1-1801 te Niekerk
ovl. 29-5-1840 te Niekerk, 39 jaar oud
dochter van: Menne [Jans] BEUKEMA
Anje [Jans] de BOER
( V-30-120 )
  Persoonlijke informatie
(K41)
 
  Zij trouwde op 13-5-1833 te Warffum met:  
  Pieter [Dojes] van ZEEBURGH
ged. 26-5-1809 te Warffum
ovl. 8-2-1842 te Warffum, 32 jaar oud
zoon van: Doje [Pieters] van ZEEBURGH
Alagonda [Jans] van BOLHUIS

fam. 117: ( XI-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26-5-1809 te Warffum. Beroep: landbouwer op "Zeeburgh" in de Noordpolder te Warffum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje van ZEEBURGH geb. te Warffum fam. 117: ( XIII-9-42 )
  2. Doje [Pieters] van ZEEBURGH ovl. voor 1871 fam. 117: ( XIII-9-43 )
  3. Jan Bolhuis (Jan) van ZEEBURGH geb. 11-1-1836 te Warffum / ovl. 18-10-1880 te Den Haag fam. 117: ( XIII-9-44 )
  4. Harmannus [Pieters] van ZEEBURGH geb. 1837 / ovl. 1891 fam. 117: ( XIII-9-45 )

VI-50-184 Janna [Mennes] BEUKEMA
geb. 26-3-1802 te Ulrum (Niekerk)
ovl. 5-3-1813 te Ulrum, 10 jaar oud
dochter van: Menne [Jans] BEUKEMA
Anje [Jans] de BOER
( V-30-120 )
  Persoonlijke informatie
(K42)
 

VI-50-185 Anje [Mennes] BEUKEMA
geb. 29-8-1803 te Ulrum (Niekerk)
ovl. 24-4-1873 te Eenrum (Pieterburen), 69 jaar oud
dochter van: Menne [Jans] BEUKEMA
Anje [Jans] de BOER
( V-30-120 )
  Persoonlijke informatie
(K43) Gedoopt 25-9-1803 te Ulrum.
 
  Zij trouwde op 23-4-1840 te Eenrum met:  
  Albert [Pieters] ALBERTSMA
geb. 8-3-1802 te Winsum
ovl. 10-10-1874 te Eenrum (Pieterburen), 72 jaar oud
zoon van: Pieter [Alberts] _
Janna [Jacobus] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: commissionair in granen te Mensingeweer en Pieterburen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter ALBERTSMA geb. 5-8-1843 te Eenrum (Pieterburen) / ovl. 1-10-1843 te Eenrum (Pieterburen) ( VII-88-300 )
  2. Pieter ALBERTSMA geb. 5-3-1845 te Eenrum (Pieterburen) ( VII-88-301 )
  3. Janna ALBERTSMA geb. 11-9-1846 te Eenrum (Pieterburen) / ovl. 17-2-1919 te Groningen ( VII-88-302 )

VI-50-186 Jantje [Mennes] BUIKEMA
geb. 4-7-1805 te Niekerk
ovl. 7-11-1846 te Westernieland (OA-59), 41 jaar oud
dochter van: Menne [Jans] BEUKEMA
Anje [Jans] de BOER
( V-30-120 )
  Persoonlijke informatie
(K44) Gedoopt 28-7-1805 te Ulrum. Overleden bij de geboorte van Menne.
 
  Zij trouwde op 30-3-1833 te Ulrum (HA-4) met:  
  Bareld [Jans] KOK
geb. 6-11-1808 te Groningen
ovl. 13-12-1859 te Westernieland, 51 jaar oud
zoon van: Jan KOK
Frederika GELMERS

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op Noordpolderweg 3 (59ha) te Westernieland (1836 - 1859).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Frederika KOK geb. 13-1-1835 te Vierhuizen (GA-4) / ovl. 18-1-1905 te Ulrum (OA-1) ( VII-89-303 )
  2. Anje KOK geb. 29-6-1837 te Eenrum (Westernieland) (GA-32) / ovl. 4-5-1917 te Eenrum (Westernieland) (OA-19) ( VII-89-304 )
  3. Mijna KOK geb. 2-1-1839 te Eenrum (Westernieland) (GA-1) / ovl. 26-11-1862 te Warffum (OA-50) ( VII-89-305 )
  4. Menno KOK geb. 7-8-1840 te Eenrum (Westernieland) (GA-47) / ovl. 17-9-1845 te Eenrum (Westernieland) (OA-23) ( VII-89-306 )
  5. Jeddina KOK geb. 4-12-1842 te Eenrum (Westernieland) (GA-78) / ovl. 21-12-1842 te Eenrum (Westernieland) (OA-50) ( VII-89-307 )
  6. Jan KOK geb. 3-12-1843 te Eenrum (Westernieland) (GA-80) / ovl. 20-3-1853 te Eenrum (Westernieland) (OA-12) ( VII-89-308 )
  7. Menno KOK geb. 7-11-1846 te Eenrum (Westernieland) (GA-83) / ovl. 12-11-1846 te Eenrum (Westernieland) (OA-63) ( VII-89-309 )

VI-50-187 Jakob [Mennes] BEUKEMA
geb. 1-3-1818 te Niekerk
zoon van: Menne [Jans] BEUKEMA
Anje [Jacobs] BOER
( V-30-120 )
  Persoonlijke informatie
(K48)
 
  Hij trouwde met:  
  Henderika [Luitjes] TORRINGA
  Uit deze relatie  
  1. Ludolf BEUKEMA ( VII-90-310 )

VI-51-188 Ida [Siemons] NOORDHOFF
geb. ca 1801 te Vliedorp
ovl. 7-2-1884 te Vliedorp
dochter van: Simon [Pieters] NOORDHOFF
Klaaske [Jans] BEUKEMA

( V-30-121 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1858).
 
  Zij trouwde op 24-11-1821 te Ulrum met:  
  Tonnis [Klaassens] ZUIDHOF
geb. ca 1797 te Vliedorp
ovl. 29-5-1846 te Vliedorp
zoon van: Klaas [Tonnis] ZUIDHOF
Korneliske [Klaassens] _

  Uit deze relatie  
  1. Korneliske ZUIDHOF geb. 27-3-1822 te Vliedorp ( VII-91-311 )
  2. Klaaske ZUIDHOF geb. 18-3-1824 te Vliedorp / ovl. 2-1-1895 te Lagemeeden ( VII-91-312 )
  3. Simon ZUIDHOF geb. 9-5-1826 te Vliedorp / ovl. 23-7-1896 te Vliedorp ( VII-91-313 )
  4. Klaas ZUIDHOF geb. 10-3-1829 te Vliedorp / ovl. 30-3-1904 te Houwerzijl ( VII-91-314 )
  5. Eilke ZUIDHOF geb. 2-4-1831 te Vliedorp / ovl. 27-9-1909 te Delfzijl (Farmsum) ( VII-91-315 )
  6. Jantje ZUIDHOF geb. 15-6-1833 te Vliedorp / ovl. 20-5-1842 te Vliedorp ( VII-91-316 )
  7. Martje [Tonnis] ZUIDHOF geb. 22-5-1835 te Vliedorp / ovl. 23-7-1921 te Haren (Onnen) ( VII-91-317 )
  8. Fenna ZUIDHOF geb. 5-3-1837 te Vliedorp / ovl. 11-1-1842 te Vliedorp ( VII-91-318 )
  9. Rijpke ZUIDHOF geb. 5-3-1839 te Vliedorp / ovl. 15-12-1841 te Vliedorp ( VII-91-319 )
  10. Jacob ZUIDHOF geb. 10-11-1841 te Vliedorp / ovl. 9-2-1853 te Vliedorp ( VII-91-320 )
  11. Jantje ZUIDHOF geb. 19-9-1843 te Vliedorp / ovl. 15-11-1929 te Roodeschool ( VII-91-321 )

VI-51-189 Pieter [Sijmens] NOORDHOF
geb. ca 1803 te Vliedorp
ovl. 24-8-1873 te Wehe
zoon van: Simon [Pieters] NOORDHOFF
Klaaske [Jans] BEUKEMA

( V-30-121 )
  Hij trouwde op 14-5-1827 te Leens met:  
  Trienje [Jacobs] DOB
geb. ca 1798 te Warfhuizen
ovl. 14-2-1878 te Wehe
dochter van: Jacob [Alberts] DOB
Bouke [Pieters] van der KOOIJ


VI-51-190 Jan [Simons] NOORDHOF
geb. ca 1804 te Vliedorp
ovl. 25-4-1827 te Vliedorp
zoon van: Simon [Pieters] NOORDHOFF
Klaaske [Jans] BEUKEMA

( V-30-121 )

VI-51-191 Eilke [Pieters] NOORDHOFF
geb. 24-11-1805 te Vliedorp
dochter van: Simon [Pieters] NOORDHOFF
Klaaske [Jans] BEUKEMA

( V-30-121 )
  Zij trouwde op 11-11-1830 te Groningen met:  
  Hindrik van BRAAM
geb. ca 1808 te Hoogezand
ovl. 13-11-1895 te Groningen
zoon van: Harm [Abrahams] van BRAAM
Annigje [Pieters] KLIPHUIS

  Uit deze relatie  
  1. Anna Klaziena van BRAAM geb. 5-8-1831 te Baarderadeel / ovl. 29-7-1902 te Eelde ( VII-92-322 )
  2. Herman van BRAAM geb. 4-10-1833 te Baarderadeel ( VII-92-323 )
  3. Bartruida Martha van BRAAM geb. 11-4-1841 te Baarderadeel / ovl. 14-4-1841 te Baarderadeel ( VII-92-324 )
  4. Simon van BRAAM geb. 16-6-1843 te Baarderadeel (Oosterlittens) / ovl. 20-1-1901 te Utrecht ( VII-92-325 )

VI-51-192 Menne [Pieters] NOORDHOFF
geb. 24-11-1807 te Vliedorp
ovl. 6-7-1835 te Vliedorp, 27 jaar oud
zoon van: Simon [Pieters] NOORDHOFF
Klaaske [Jans] BEUKEMA

( V-30-121 )

VI-51-193 Rijpke [Pieters] NOORDHOF
geb. 17-12-1810 te Vliedorp
ovl. 2-1-1817 te Vliedorp, 6 jaar oud
zoon van: Simon [Pieters] NOORDHOFF
Klaaske [Jans] BEUKEMA

( V-30-121 )

VI-51-194 Martha [Pieters] NOORDHOF
geb. 13-2-1813 te Vliedorp
ovl. 19-10-1870 te Vliedorp, 57 jaar oud
dochter van: Simon [Pieters] NOORDHOFF
Klaaske [Jans] BEUKEMA

( V-30-121 )
  Zij trouwde op 11-6-1835 te Ulrum met:  
  Gijsbertus [Hendriks] BULTHUIS
geb. 26-12-1812 te Vliedorp
zoon van: Hendrik [Klasens] BULTHUIS
Zwaantje [Giewes] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1838).
 
  Uit deze relatie  
  1. Simon BULTHUIS geb. 23-7-1835 te Vliedorp / ovl. 17-2-1889 te Leens ( VII-93-326 )
  2. Zwaantje BULTHUIS geb. 28-5-1838 te Leens (Zuurdijk) (GA-41) / ovl. 25-7-1910 te Oldehove ( VII-93-327 )

VI-51-195 Jacob [Simons] NOORDHOFF
geb. 17-1-1816 te Vliedorp
ovl. 30-1-1882 te Leens, 66 jaar oud
zoon van: Simon [Pieters] NOORDHOFF
Klaaske [Jans] BEUKEMA

( V-30-121 )
  Hij trouwde op 15-5-1845 te Leens met:  
  Henderica WARENDORP
geb. 26-12-1818
ovl. 14-5-1888 te Leens, 69 jaar oud
dochter van: Hendericus WARENDORP
Riena NIEWOLD

  Uit deze relatie  
  1. Klazina NOORDHOFF geb. 8-2-1846 te Leens / ovl. 30-1-1940 te Leens ( VII-94-328 )
  2. Hendericus NOORDHOF geb. 15-3-1850 te Wehe / ovl. 22-7-1886 te Leens ( VII-94-329 )
  3. Trientje NOORDHOF geb. 2-7-1859 te Leens / ovl. 15-8-1859 te Leens ( VII-94-330 )

VI-52-196 Geertruid [Jans] BEUKEMA
geb. 20-6-1806 te Niekerk
ovl. 4-1-1871 te Vierhuizen, 64 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] BEUKEMA
Eeuwke [Klaassens] WESTERHUIS
( V-30-122 )
  Persoonlijke informatie
(K62) Gedoopt 6-7-1806 te Niekerk. Overleden te Vierhuizen op Menneweer. Beroep: landbouwersche (o.a. 1862, 1867). Geertruid kocht in 1862 nog een boerderij op Menneweer, waardoor zij ook de 4e boerderij op Menneweer in bezit kreeg. Ze splitste in 1866 de boerderijen in 2 bedrijven van 50 ha.
 
  Zij trouwde op 16-12-1825 te Ulrum met:  
  Renne [Lammerts] DIJKHUIS
ged. 21-8-1792 te Vierhuizen
ovl. 3-12-1859 te Vierhuizen
zoon van: Lammert [Helprichs] <DIJKSTRA>
IJtje [Lue's] DIJKHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op Wiemaheerd (37,5 ha) te Niekerk (1826-1850), in eigendom tot 1872, daarna op Menneweer te Vierhuizen (1850-1871).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 33 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Itje DIJKHUIS geb. 20-7-1826 te Ulrum (Niekerk) / ovl. 11-11-1907 te Leens ( VII-95-331 )
  2. Jan DIJKHUIS geb. 27-11-1828 te Ulrum (Niekerk) / ovl. 26-11-1909 ( VII-95-332 )
  3. Lammert DIJKHUIS geb. 6-11-1830 te Ulrum (Niekerk) / ovl. 17-1-1929 te Ulrum ( VII-95-333 )
  4. Klaas DIJKHUIS geb. 6-11-1832 te Ulrum (Niekerk) / ovl. 3-4-1890 te Vierhuizen ( VII-95-334 )
  5. Eilko DIJKHUIS geb. 10-6-1835 te Ulrum (Niekerk) / ovl. 13-11-1835 te Ulrum (Niekerk) ( VII-95-335 )
  6. Eeuwke DIJKHUIS geb. 10-8-1838 te Ulrum (Niekerk) / ovl. 23-10-1916 te Ulrum (OA-36) ( VII-95-336 )
  7. Hillechien [Rennes] DIJKHUIS geb. 6-6-1841 te Niekerk / ovl. 1-12-1923 te Warffum ( VII-95-337 )
  8. Eilina DIJKHUIS geb. 8-3-1846 te Ulrum (Niekerk) / ovl. 2-4-1888 te Ulrum ( VII-95-338 )

VI-53-197 Henrica [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 5-1-1810 te Zuurdijk
ovl. 28-1-1876 te Ulrum, 66 jaar oud
dochter van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Aaltje [Jannes] TORRINGA
( V-30-123 )
  Persoonlijke informatie
(K71) Beroep: landbouwersche (1864).
 
  Zij trouwde op 17-2-1831 te Ulrum met:  
  Willem [Lammerts] DIJKHUIS
geb. 28-12-1804 te Vierhuizen
ovl. 25-12-1893, 88 jaar oud
zoon van: Lammert [Helprichs] <DIJKSTRA>
IJtje [Lue's] DIJKHUIS

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-1-1805 te Vierhuizen. Beroep: landbouwer op "Midhuizen" (70 ha) te Vierhuizen (1840 - 1875) en eigenaar van "Gaykemaheerd" (1863 - 1894) en beklemde meiers van "Warkemaheerd" te Ulrum. Hij was lid van het college van Gedeputeerde Staten van Groningen, ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw en commandeur in de orde van de Luxemburgse Eikenkroon.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lammert DIJKHUIS geb. 5-4-1833 te Vierhuizen / ovl. 25-11-1833 te Vierhuizen ( VII-96-339 )
  2. Aaltje [Willems] DIJKHUIS geb. 12-4-1837 te Vierhuizen / ovl. 11-11-1915 te Groningen ( VII-96-340 )
  3. Lammert [Helprigs] DIJKHUIS geb. 5-3-1839 te Vierhuizen / ovl. 13-3-1914 te Ulrum ( VII-96-341 )
  4. Rijpko Jan DIJKHUIS geb. 3-10-1840 te Vierhuizen / ovl. 20-8-1900 te Vierhuizen ( VII-96-342 )
  5. Renne DIJKHUIS geb. 3-8-1843 te Vierhuizen / ovl. 21-5-1919 te Ulrum ( VII-96-343 )
  6. Itje DIJKHUIS geb. 18-4-1846 te Vierhuizen / ovl. 17-3-1869 te Vliedorp ( VII-96-344 )
  7. Ailiena Johanna DIJKHUIS geb. 6-6-1849 te Vierhuizen / ovl. 11-5-1928 te Ulrum ( VII-96-345 )
  8. Willem [Lammerts] DIJKHUIS geb. 1-6-1854 te Ulrum (Vierhuizen) ( VII-96-346 )

VI-53-198 Jan [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 12-3-1811 te Zuurdijk
ovl. 13-4-1812 te Zuurdijk, 13 maand oud
zoon van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Aaltje [Jannes] TORRINGA
( V-30-123 )
  Persoonlijke informatie
(K72)
 

VI-53-199 Heilina BEUKEMA
geb. 2-6-1812 te Zuurdijk
ovl. 22-2-1897 te Groningen, 84 jaar oud
dochter van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Aaltje [Jannes] TORRINGA
( V-30-123 )
  Persoonlijke informatie
(K73)
 
  Zij trouwde op 5-4-1836 te Leens met:  
  Gerrit RIJKENS
ged. 2-3-1805 te Garmerwolde
ovl. 9-5-1874 te Garmerwolde
zoon van: Gerrit RIJKENS
Freeke [Jans] KREMER

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-3-1805 te Garmerwolde. Beroep: hoofdonderwijzer te Garmerwolde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje RIJKENS geb. 21-4-1837 te Garmerwolde / ovl. 29-9-1879 te Groningen ( VII-97-347 )
  2. Rijpke Beukema RIJKENS geb. 13-5-1839 te Garmerwolde ( VII-97-348 )
  3. Frederika RIJKENS geb. 1-5-1842 te Garmerwolde ( VII-97-349 )
  4. Gerritdina RIJKENS geb. 29-1-1846 te Garmerwolde / ovl. 22-9-1899 te Groningen ( VII-97-350 )
  5. Henderika RIJKENS geb. 6-1-1849 te Garmerwolde / ovl. 7-8-1930 te Groningen ( VII-97-351 )
  6. Lamina Maria RIJKENS geb. 3-2-1852 te Garmerwolde / ovl. 23-11-1935 te Den Haag ( VII-97-352 )

VI-53-200 Johanna [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 10-4-1814 te Leens (Zuurdijk)
ovl. 3-8-1891 te Ulrum, 77 jaar oud
dochter van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Aaltje [Jannes] TORRINGA
( V-30-123 )
  Persoonlijke informatie
(K74)
 
  Zij trouwde (1) op 4-11-1841 te Ulrum (HA-15) met:  
  Johannes [Albrechtus] TEBBENS
geb. 14-3-1816 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-13)
ovl. 29-3-1845 te Vierhuizen, 29 jaar oud
zoon van: Albregtus [Elgersma] TEBBENS
Rena TORRINGA

  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Reena TEBBENS geb. 28-4-1842 te Zuurdijk ( VII-98-353 )
  2. Rijpke TEBBENS geb. 22-3-1844 te Vierhuizen / ovl. 29-5-1944 te Vierhuizen ( VII-98-354 )
  3. Johanna TEBBENS geb. 3-4-1845 te Vierhuizen / ovl. 12-6-1845 te Vierhuizen ( VII-98-355 )
  Zij trouwde (2) op 18-10-1849 te Ulrum met:  
  Berend [Suimeringh] NIEMEIJER
geb. 5-5-1825 te Groningen
ovl. 9-2-1886 te Ulrum, 60 jaar oud
zoon van: Meindert NIEMEIJER
Cornelia Johanna REINDERS

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op Menkemaheerd (toen 47,5 ha) tot 1876. Begraven te Vierhuizen
 
  Uit deze relatie  
  1. Meindert NIEMEIJER geb. 2-6-1850 te Vierhuizen / ovl. 3-6-1875 te Vierhuizen ( VII-98-356 )
  2. Kornelia Johanna NIEMEIJER geb. 12-3-1852 te Vierhuizen / ovl. 30-8-1917 te Ulrum ( VII-98-357 )
  3. Aaltje NIEMEIJER geb. 21-9-1855 te Vierhuizen / ovl. 14-6-1934 te Groningen ( VII-98-358 )

VI-53-201 Jan [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 23-8-1820 te Zuurdijk
ovl. 19-11-1882 te Bedum, 62 jaar oud
zoon van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Aaltje [Jannes] TORRINGA
( V-30-123 )
  Persoonlijke informatie
(K76) Beroep: landbouwer op "Freeburg" (71 ha.) te Zuurdijk (1853 - 1868), daarna op "Schultinga" te Bedum.
 
  Hij trouwde op 25-9-1847 te Bedum met:  
  Etta [Jans] HOPMA
geb. 25-1-1823 te Bedum
ovl. 27-6-1916 te Bedum, 93 jaar oud
dochter van: Jan [Geuchiens] SCHURINGA HOPMA
Aafke [Menkes] SCHULTINGA

  Uit deze relatie  
  1. Riepke [Jans] BEUKEMA geb. 4-4-1849 te Bedum (GA-37) / ovl. 12-7-1934 te Ulrum ( VII-99-359 )

VI-53-202 Johannes [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 30-3-1823 te Zuurdijk
ovl. 12-4-1909 te Leens, 86 jaar oud
zoon van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Aaltje [Jannes] TORRINGA
( V-30-123 )
  Persoonlijke informatie
(K77) Beroep: landbouwer op "Lammersmaheerd" / "Karpo" (61,6 ha.) te Zuurdijk (1860 - 1881), daarna rentenier te Leens.
 
  Hij trouwde (1) op 18-5-1859 te Ulrum met:  
  Emke [Pieters] ABBRING
geb. 27-4-1823 te Vierhuizen
ovl. 15-8-1861 te Zuurdijk (OA-53), 38 jaar oud
dochter van: Pieter [Gerrits] ABBRING
Jantje [Rijpkes] BEUKEMA

( V-39-162 )
  Persoonlijke informatie
(N35) Beroep: landbouwersche (1861). Overleden 9 dagen na de geboorte van haar dochter Emke.
 
  Uit deze relatie  
  1. Emke [Johannes] BEUKEMA geb. 7-8-1861 te Zuurdijk / ovl. 2-3-1918 te Leens ( VII-100-360 )
  Hij trouwde (2) op 1-6-1865 te Ten Boer met:  
  Ettje [Johannes] BOLT
geb. 6-2-1829 te Wette (Old)
ovl. 11-3-1910 te Leens, 81 jaar oud

VI-54-203 Reinder [Klaassens] BUIKEMA
geb. 15-11-1805 te Baflo (Den Andel)
ovl. 3-11-1867, 61 jaar oud
zoon van: Klaas [Reinders] BEUKEMA
Martje [Wolters] POT
( V-31-124 )
  Persoonlijke informatie
(L13) Beroep: timmerman.
 
  Hij trouwde op 6-12-1834 te Baflo met:  
  Jantje [Drewes] BOTER
geb. 28-4-1804
dochter van: Drewes [Jans] BOTER
Anje [Geerts] HUIZINGA

  Uit deze relatie  
  1. Arend BUIKEMA geb. 16-4-1841 te Baflo (Den Andel) / ovl. 1-10-1929 te Muskegon (Michigan, U.S.A.) ( VII-101-361 )

VI-54-204 Jan [Klaassens] BUIKEMA
geb. 29-1-1823 te Eenrum
ovl. 30-7-1903, 80 jaar oud
zoon van: Klaas [Reinders] BEUKEMA
Martje [Roelfs] ter WEER
( V-31-124 )
  Persoonlijke informatie
(L16) Beroep: arbeider te Warffum, daglooner (1887).
 
  Hij trouwde (1) op 2-3-1850 te Baflo met:  
  Bouwina Sibbellina HULST
geb. 21-4-1822 te Baflo
ovl. 19-1-1855 te Baflo (Tinallinge), 32 jaar oud
  Hij trouwde (2) op 28-2-1856 te Warffum met:  
  Anje [Pieters] van der WAL
geb. 15-8-1821 te Baflo
dochter van: Pieter [Sierts] van der WAL
Tjaaktje [Freerks] de VRIES

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonster (1887).
 
  Uit deze relatie  
  1. Marten [Jans] BUIKEMA geb. 15-1-1857 te Warffum ( VII-102-362 )
  2. Grietje BUIKEMA geb. 5-11-1863 te Warffum ( VII-102-363 )

VI-55-205 Klaas [Davids] VELDMAN
geb. 14-1-1816 te Westernieland
ovl. 2-5-1857 te Saaxumhuizen, 41 jaar oud
zoon van: David [Adams] VELDMAN
Grietje [Reinders] BEUKEMA

( V-31-125 )
  Hij trouwde op 14-5-1842 te Baflo met:  
  Grietje [Heres] HERES
geb. 6-6-1823 te Saaxumhuizen
ovl. 27-6-1848 te Saaxumhuizen, 25 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Klaas VELDMAN geb. 10-4-1843 te Saaxumhuizen / ovl. 7-12-1926 te Eenrum (Broek) ( VII-103-364 )

VI-56-206 Reinder STEENHUISEN
geb. 15-1-1796 te Grijpskerk
ovl. 2-11-1848 te Groningen, 52 jaar oud
zoon van: Jelmer [Reinders] STEENHUISEN
Martje [Geerts] SIJTSMA

( V-32-126 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: koemelker te Groningen, later tuinier en voerman eveneens te Groningen.
 
  Hij trouwde op 11-2-1830 te Grijpskerk met:  
  Lutske [Jans] STULP
geb. ca 1806 te Oldehove (Niehove)
dochter van: Jan Pieter STULP
Fetze [Hindriks] _


VI-56-207 Geert STEENHUISEN
geb. 7-2-1797 te Grijpskerk
ovl. 13-1-1858 te Niezijl, 60 jaar oud
zoon van: Jelmer [Reinders] STEENHUISEN
Martje [Geerts] SIJTSMA

( V-32-126 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper te Kloosterburen, na 1825: commissionair te Wierhuizen en tapper te Kloosterburen.
 
  Hij trouwde op 30-9-1820 te Kloosterburen met:  
  Jantje [Alberts] FONGERS
ged. 5-1-1799 te Kloosterburen
ovl. 14-8-1863 te Grijpskerk
dochter van: Albert [Jans] FONGERS
Pouwelina [Geerts] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 5-1-1799 te Kloosterburen.
 

VI-56-208 Jan STEENHUISEN
geb. 24-9-1798 te Grijpskerk
ovl. 18-11-1853 te Groningen, 55 jaar oud
zoon van: Jelmer [Reinders] STEENHUISEN
Martje [Geerts] SIJTSMA

( V-32-126 )
  Persoonlijke informatie
(52713) Beroep: schipper te Feerwerd, landbouwer te Hoogkerk en Oostwold, later scheepsjager te Helpman. Jan verhuisde kort voor zijn overlijden naar Groningen
 
  Hij trouwde (1) op 31-10-1829 te Oldehove met:  
  Liefke [Roelfs] BEUKEMA
geb. ca 1803 te Hoogemeden
ovl. 5-5-1834 te Feerwerd
dochter van: Roelof [Jans] BEUKEMA
Hilje [Pieters] VEENSTRA

  Persoonlijke informatie
Beroep: huishoudster te Oldehove (1829).
 
  Uit deze relatie  
  1. NN1 STEENHUISEN geb. 9-9-1830 te Oldehove (Niehove) / ovl. 9-9-1830 te Oldehove (Niehove) ( VII-104-365 )
  2. NN2 STEENHUISEN geb. 9-9-1830 te Oldehove (Niehove) / ovl. 9-9-1830 te Oldehove (Niehove) ( VII-104-366 )
  Hij trouwde (2) op 29-4-1835 te Oldehove met:  
  Grietje [Klaassens] HUISMAN
geb. ca 1808 te Oldehove (Niehove)
dochter van: Klaas [Roelfs] HUISMAN
Grietje [Kornelis] LIEVERING


VI-56-209 Jeltje STEENHUISEN
geb. 8-9-1800 te Grijpskerk
ovl. 10-6-1866 te Groningen, 65 jaar oud
dochter van: Jelmer [Reinders] STEENHUISEN
Martje [Geerts] SIJTSMA

( V-32-126 )
  Zij trouwde (1) met:  
  David [Jans] SLUITER
geb. ca 1801 te Zuidhorn
ovl. 26-3-1860 te Harlingen
zoon van: Jan SLUITER
Jantje HARTSEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: roggemolenaar te Niehove, later molenaar op de Roptamolen te Metslawier.
 
  Zij trouwde (2) op 5-3-1863 te Groningen met:  
  Johan Henrich MOMBERG
ged. 15-9-1799
zoon van: Johan MOMBERG
Antje STREIJTER

  Persoonlijke informatie
Beroep: schoenmaker te Groningen.
 

VI-56-210 Anje STEENHUISEN
geb. 21-7-1802 te Grijpskerk
ovl. 27-4-1870 te Groningen, 67 jaar oud
dochter van: Jelmer [Reinders] STEENHUISEN
Martje [Geerts] SIJTSMA

( V-32-126 )
  Zij trouwde op 17-4-1828 te groningen met:  
  David [Jans] BRUKKER
geb. 25-8-1804 te Groningen
zoon van: Jannes BRUKKER
Barbara [Davids] LEUTSCHER

  Persoonlijke informatie
Beroep: schippersknecht, koemelker, later voerman te Groningen.
 

VI-56-211 Boukje STEENHUISEN
geb. 27-4-1804 te Grijpskerk
ovl. 26-1-1876 te Grijpskerk, 71 jaar oud
dochter van: Jelmer [Reinders] STEENHUISEN
Martje [Geerts] SIJTSMA

( V-32-126 )
  Zij trouwde (1) op 28-7-1831 te Grijpskerk met:  
  Jan [Hindriks] SICCEMA
geb. 30-6-1788 te Oudkerk
ovl. 20-2-1838 te Grijpskerk, 49 jaar oud
zoon van: Hindrik [Jans] SICCAMA
Jetske [Aedsges] POSTHUMA

  Zij trouwde (2) op 10-5-1839 te Grijpskerk met:  
  Harke WRIDZERS
geb. 16-1-1791 te Den Ham
ovl. 18-7-1887 te Grijpskerk, 96 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: pelmolenaar te Grijpskerk, later landbouwer op De Waarden. Harke trok in 1812 met Napoleon mee naar Rusland, maar keerde voordat ze bij de Berezina kwamen als vluchteling in vrouwenkleren gehuld terug en bereikte uitgeput zijn woonplaats.
 

VI-56-212 Derk STEENHUISEN
geb. 5-11-1806 te Grijpskerk
ovl. 26-11-1840 te Groningen, 34 jaar oud
zoon van: Jelmer [Reinders] STEENHUISEN
Martje [Geerts] SIJTSMA

( V-32-126 )
  Persoonlijke informatie
Derk was ongehuwd.
 

VI-56-213 Anje STEENHUISEN
geb. 29-12-1808 te Grijpskerk
dochter van: Jelmer [Reinders] STEENHUISEN
Martje [Geerts] SIJTSMA

( V-32-126 )
  Zij trouwde op 19-12-1833 te Grijpskerk met:  
  Jan [Reinders] KUIPERS
geb. ca 1803 te Oldekerk
zoon van: Reinder [Harkes] _
Eltje [Geerts] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1833).
 

VI-56-214 Geert VELTMAN
geb. 8-3-1814 te Grijpskerk
ovl. 14-3-1814 te Grijpskerk, 6 dagen oud
zoon van: Sietse [Geerts] VELTMAN
Martje [Geerts] SIJTSMA

( V-32-126 )

VI-56-215 Geert VELTMAN
geb. 5-3-1815 te Grijpskerk
ovl. 8-10-1886 te Grijpskerk, 71 jaar oud
zoon van: Sietse [Geerts] VELTMAN
Martje [Geerts] SIJTSMA

( V-32-126 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer te Grijpskerk.
 
  Hij trouwde op 8-1-1845 met:  
  Hillechien [Sikkens] SWARTWOLD
geb. 8-12-1815
ovl. 17-1-1886, 70 jaar oud

VI-56-216 Jan VELTMAN
geb. 11-9-1818 te Grijpskerk
ovl. 23-11-1880 te Grijpskerk, 62 jaar oud
zoon van: Sietse [Geerts] VELTMAN
Martje [Geerts] SIJTSMA

( V-32-126 )
  Persoonlijke informatie
Jan was ongehuwd.
 

VI-57-217 Harmina [Jans] VINK
geb. 16-2-1790 te Ulrum
ovl. 16-2-1878 te Ulrum, 88 jaar oud
dochter van: Jan [Harms] VINK
Aaltje [Jans] DIJK

( V-33-132 )
  Persoonlijke informatie
(53332)
 
  Zij trouwde met:  
  Willem Jacob DIEKHUIS

VI-58-218 Tietje BEUKEMA
ged. 27-5-1792 te Ulrum
dochter van: Pieter [Egberts] BEUKEMA
Dieuwertje [Garmts] WIERSEMA
( V-34-133 )
  Persoonlijke informatie
(M11) Gedoopt 27-5-1792 te Ulrum. Jong overleden (voor 29-5-1797).
 

VI-58-219 Egbert BEUKEMA
ged. 20-10-1793 te Ulrum
ovl. 25-7-1794 te Ulrum, 9 maand oud
zoon van: Pieter [Egberts] BEUKEMA
Dieuwertje [Garmts] WIERSEMA
( V-34-133 )
  Persoonlijke informatie
(M12) Gedoopt 20-10-1793 te Ulrum.
 

VI-58-220 Tetje BEUKEMA
geb. 27-5-1797 te Ulrum
ovl. 26-12-1840 te Groningen (OA-919), 43 jaar oud
dochter van: Pieter [Egberts] BEUKEMA
Maartje [Hendriks] VOET
( V-34-133 )
fam. 66: ( IV-2-4 )
  Persoonlijke informatie
(M13) Gedoopt 4-6-1797 te Ulrum.
 
  Zij trouwde op 19-9-1833 te Groningen met:  
  Reinder van KREGTEN
geb. 14-11-1812 te Groningen
ovl. 7-4-1884 te Groningen, 71 jaar oud
zoon van: Wijtze van KREGTEN
Swaantje [Riekels] HOLTMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman te Groningen.
 
  Uit deze relatie  
  1. NN van KREGTEN geb. 22-10-1833 te Groningen / ovl. 22-10-1833 te Groningen ( VII-105-367 )
  2. Wijtse van KREGTEN geb. 25-4-1835 te Groningen / ovl. 9-6-1835 te Groningen ( VII-105-368 )
  3. Zwaantje van KREGTEN geb. 17-9-1837 te Groningen / ovl. 6-5-1864 te Groningen ( VII-105-369 )

VI-58-221 Anje [Pieters] BEUKEMA
geb. 7-5-1801 te Ulrum
ovl. 20-6-1839 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-19), 38 jaar oud
dochter van: Pieter [Egberts] BEUKEMA
Maartje [Hendriks] VOET
( V-34-133 )
fam. 66: ( IV-2-4 )
  Persoonlijke informatie
(M14) Beroep: dienstmeid (1827).
 
  Zij trouwde op 16-6-1827 te Ulrum (HA-10) met:  
  Jan [Jans] BOS
geb. 11-1-1804 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Jan [Derks] BOS
Trientje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: schippersknecht (1827), zeevisser te zoutkamp. Jan was wegens een lichaamsgebrek afgekeurd voor de militie.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Martha BOS geb. 21-9-1828 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 9-6-1836 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-106-370 )
  2. Trientje BOS geb. 7-4-1832 te Ulrum (Vliedorp) ( VII-106-371 )
  3. Pieter BOS geb. 11-10-1836 te Ulrum (Vliedorp) ( VII-106-372 )

VI-58-222 Henderika [Pieters] BEUKEMA
geb. 17-1-1804 te Ulrum
ovl. 26-3-1841 te Kollum, 37 jaar oud
dochter van: Pieter [Egberts] BEUKEMA
Maartje [Hendriks] VOET
( V-34-133 )
fam. 66: ( IV-2-4 )
  Persoonlijke informatie
(M15)
 
  Zij trouwde op 25-3-1834 te Ulrum (HA-9) met:  
  Eppe [Klasens] WIERENGA
geb. 20-10-1806 te Leens
zoon van: Klaas [Eppes] WIERENGA
Heilina [Johannes] SIERSEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: olieslager te Vliedorp.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 30 jaar. Wettiging 1 kind.
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaas WIERENGA geb. 1-3-1834 te Ulrum (Vliedorp) ( VII-107-373 )
  2. Pieter WIERENGA geb. 8-11-1836 te Uithuizen ( VII-107-374 )

VI-58-223 Egbert [Pieters] BEUKEMA
geb. 30-10-1806 te Ulrum
ovl. 23-4-1844 te Ulrum (Vliedorp), 37 jaar oud
zoon van: Pieter [Egberts] BEUKEMA
Maartje [Hendriks] VOET
( V-34-133 )
fam. 66: ( IV-2-4 )
  Persoonlijke informatie
(M16) Beroep: korenschipper te Houwerzijl.
Egbert was korporaal bij de 2e compagnie, 2e batterij der1e afdeling van de Groningse mobiele schutterij 1e ban. Hij werd op 24-10-1834 in hechtenis genomen en op 29-10-1834 naar Leeuwarden gebracht. Hier werd hij door de krijgsraad beschuldigd van "Desertie ten tijde van oorlog door achterblijven van verlof langer dan 2 x 24 uur uit de Armée te velde". Nederland was op dat moment in oorlog met België. Vonnis op 11-12-1834: "Vervallen van de militaire stand door hem bekleed en veroordeeld tot straffe van den kruiwagen voor de tijd van tien eerstkomende en achtereenvolgende jaren, in te gaan met den dag der pronunciatie van dit vonnis."
Egbert was inderdaad een koppige man, want na een maand verlof uit de dienst vroeg en kreeg hij nog enkele keren weer drie soms acht weken verlof erbij. Na enkele maanden kreeg zijn kapitein hier genoeg van en sommeerde hem zich binnen twee maal 24 uur op het slagveld in Brabant te melden. Ook de burgemeester van Ulrum deed nog een poging om hem tot andere gedachten te brengen, maar tevergeefs. Blijkbaar mocht hij wel regelmatig met verlof naar huis want hij huwde in 1836 en kreeg kinderen in 1836, 1838, 1841 en 1843.
 
  Hij trouwde op 6-5-1836 te Ulrum met:  
  Geertruid [Mennes] BOEKHOLD
geb. 17-4-1816 te Middelstum
ovl. 2-2-1900 te Ulrum (Houwerzijl), 83 jaar oud
dochter van: Menne [Berends] BOEKHOLD
Grietje [Jans] KAMPHOF

  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Egberts] BEUKEMA geb. 3-12-1836 te Ulrum (Vliedorp) / ovl. 3-11-1865 te Havanna (Cuba) ( VII-108-375 )
  2. Menno [Egberts] BEUKEMA geb. 22-11-1838 te Ulrum (Vliedorp) / ovl. 28-10-1840 te Ulrum (Vliedorp) ( VII-108-376 )
  3. Menno [Egberts] BEUKEMA geb. 13-7-1841 te Ulrum (Vliedorp) / ovl. 10-6-1873 te Ulrum ( VII-108-377 )
  4. Berend BEUKEMA geb. 6-11-1843 te Ulrum (Vliedorp) / ovl. 7-9-1918 te Ulrum ( VII-108-378 )

VI-59-224 Martje BEUKEMA
geb. 26-6-1848 te Ulrum
dochter van: Jan [Egberts] BEUKEMA
Martje VENEKAMP
( V-34-138 )
  Zij trouwde op 16-2-1879 te Groningen met:  
  Hippolitus VLEESCHOUWER
geb. 5-2-1852 te Boschkapelle
zoon van: Jan [Francies] VLEESCHOUWER
Maria de RIJK

  Uit deze relatie  
  1. Poliet VLEESCHOUWER geb. 8-5-1877 te Ulrum (Zoutkamp) ( VII-109-379 )
  2. Andreas VLEESCHOUWER geb. 5-12-1878 te Groningen ( VII-109-380 )
  3. Jan Franciscus VLEESCHOUWER geb. 9-5-1882 te DeWaard ( VII-109-381 )
  4. Elizabeth Maria VLEESCHOUWER geb. 28-6-1883 te Westerwijtwerd ( VII-109-382 )

VI-59-225 Elizabeth BEUKEMA
geb. 8-5-1850 te Ulrum
ovl. 22-3-1886 te Ulrum, 35 jaar oud
dochter van: Jan [Egberts] BEUKEMA
Martje VENEKAMP
( V-34-138 )

VI-59-226 Elske BEUKEMA
geb. 3-5-1852 te Ulrum
ovl. 23-4-1853 te Ulrum, 11 maand oud
dochter van: Jan [Egberts] BEUKEMA
Martje VENEKAMP
( V-34-138 )

VI-59-227 Elske BEUKEMA
geb. 26-3-1854 te Ulrum
ovl. 7-7-1854 te Ulrum, 3 maand oud
dochter van: Jan [Egberts] BEUKEMA
Martje VENEKAMP
( V-34-138 )

VI-59-228 Wiebe BEUKEMA
geb. 14-4-1856 te Ulrum
ovl. 16-4-1879 te Groningen, 23 jaar oud
zoon van: Jan [Egberts] BEUKEMA
Martje VENEKAMP
( V-34-138 )

VI-60-229 Pieter [Rijkes] BUIKEMA
ged. 20-1-1788 te Hornhuizen
ovl. 15-2-1847 te Winsum (Ranum)
zoon van: Rijke [Jans] BUIKEMA
Nijske [Jans] _
( V-36-143 )
  Persoonlijke informatie
(54121) Beroep: landbouwer op Ranum (17ha) te winsum (1827 - 1845).
 
  Hij trouwde (1) op 9-6-1827 te Winsum met:  
  Grietje [Jans] WESTPHAAL
geb. te Winsum (Ranum)
ovl. 30-9-1837
  Bij het huwelijk
Weduwe van Klaas Luies Tillema.
 
  Hij trouwde (2) op 19-12-1846 te Winsum met:  
  Stijntje [Jans] GREEBEN
geb. 13-3-1799 te Winsum
ovl. 15-11-1874 te Winsum, 75 jaar oud
dochter van: Jan GREEBEN
Rijnje [Hommes] _

  Bij het huwelijk
Weduwe van Pieter Jurgens Dijk
 

VI-60-230 Jan [Rijkes] BUIKEMA
geb. 13-3-1790 te Vierhuizen
ovl. 20-2-1869 te Eenrum, 78 jaar oud
zoon van: Rijke [Jans] BUIKEMA
Nijske [Jans] _
( V-36-143 )
  Persoonlijke informatie
(54123) Gedoopt 17-3-1790 te Niekerk/Vliedorp. Beroep: landbouwer te Vierhuizen (Hoofdstraat 51). De gegevens van Jan Rijkes Buikema zijn ontleend aan het boek ''Vier eeuwen Boijkema/Beukema/Buikema'' maar zijn onbetrouwbaar en in tegenspraak met andere informatie in het boek. Nader onderzoek is nog nodig.
 
  Hij trouwde op 5-1-1811 te Ulrum met:  
  Antje [Tiessens] de JONGE
  Bij het huwelijk
Bruid afkomstig van Vierhuizen.
 

VI-60-231 Rijpke [Rijkes] BUIKEMA
geb. 21-3-1790 te Winsum
ovl. 6-8-1864 te Warfhuizen, 74 jaar oud
zoon van: Rijke [Jans] BUIKEMA
Nijske [Jans] _
( V-36-143 )
  Persoonlijke informatie
(54122) Beroep: landbouwer op Vaart Oostzijde 15 te Warfhuizen (14ha) (1832-1864)
 
  Hij trouwde op 29-10-1818 te Leens met:  
  Jantje [Wijbrands] van DIJKEN
geb. 7-11-1773 te Pieterburen
ovl. 15-9-1847, 73 jaar oud
dochter van: Wijbrand [Jans] _
Anje [Jacobs] _

  Bij het huwelijk
Weduwe van Riender Tonnis van der Maar.
 

VI-61-232 Jan [Freerks] BEUKEMA
geb. ca 1804 te Pieterburen
ovl. 17-3-1888 te Eenrum
zoon van: Freerk [Jans] BUIKEMA
Anje [Heeres] _
( V-36-146 )
  Persoonlijke informatie
(54151) Gedoopt te Pieterburen. Beroep: kleermaker te Pieterburen (o.a. 1831).
 
  Hij trouwde op 4-6-1829 te Eenrum met:  
  Hilligje [Hommes] _
geb. ca 1794 te Midwolda
ovl. 1-1-1832 te Pieterburen
dochter van: Homme [Jacobs] HOMMES
Maria GERSONIUS

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (bij huwelijk).
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje [Jans] BEUKEMA geb. 25-1-1830 te Pieterburen / ovl. 1-12-1908 te Oldehove ( VII-110-383 )
  2. Homme [Jans] BEUKEMA geb. 23-11-1831 te Eenrum (Pieterburen) (GA-66) / ovl. 2-12-1831 te Eenrum (Pieterburen) (OA-56) ( VII-110-384 )

VI-61-233 Martje BEUKEMA
geb. 10-4-1808 te Eenrum (Pieterburen)
ovl. 27-11-1836 te Eenrum (Pieterburen), 28 jaar oud
dochter van: Freerk [Jans] BUIKEMA
Anje [Heeres] _
( V-36-146 )
  Persoonlijke informatie
(54152) Beroep: naaister.
 

VI-61-234 Grietje BEUKEMA
geb. 27-3-1810 te Eenrum (Pieterburen)
ovl. 17-7-1868, 58 jaar oud
dochter van: Freerk [Jans] BUIKEMA
Anje [Heeres] _
( V-36-146 )
  Persoo