Genealogie
Familie 58


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 5, klik hier

  Parenteel van Jan BOIJKEMA
 
 
Jan Boijkema is de oudste bekende persoon met de familienaam Boijkema (Beukema, Buikema). Het merendeel van de informatie, weergegeven op deze web-pagina, is afkomstig uit het boek "Vier eeuwen Boijkema, Beukema, Buikema", geschreven door de heer R. J. Beukema (emeritus predikant, Amstelveen), en uitgegeven (in 1998) in nauwe samenwerking met de heer J.O. Beukema (Schoorl). Het boek bevat ruim 8400 dragers van de familienamen: Boijkema, Beukema en Buikema (incl. aangetrouwden) en mag daarom gerust beschouwd worden als het standaardwerk van deze families. Iedere persoon in het boek is uniek geidentificeerd door een codenummer. Waar van toepassing is dit codenummer tussen haakjes vermeld bij het begin van de weergegeven persoonlijke informatie. Voor de eventuele bezitters van het boek zijn de verbanden tussen personen weergegeven op deze website en in het boek eenvoudig te leggen.

Deze parenteel is vooralsnog niet compleet. Er is vooral aandacht besteed aan Beukema's die een relatie hebben met andere parentelen op deze website.
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Jan BOIJKEMA
geb. ca 1630 te Vierhuizen
ovl. 11-5-1696 te Vierhuizen
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op "Beusum" noordelijke boerderij te Vierhuizen. Begraven 16-5-1696 in Vierhuizen.

Jan was landdagcomparant der Ommelanden voor Vierhuizen in de jaren 1683, 1687, 1689, 1691, 1693 en 1695. Hij had een volmacht. Hij was waarschijnlijk een zoon van Rijke [Hindriks] Boijkema, die voor hem landbouwer was op “Beusum” en voorkomend in een dijkrol. Zie O.G. blz. 444.
Vreemd is dan dat de naam Hindrik in het nageslacht van Jan en Courtje niet voorkomt, wat in die tijd erg ongebruikelijk was. De naam “Beusum” komt van “Bevenzehuijsen”.
Uit het register der verpondingen (belastingen): “Ontvangen in 1682 aan verponding van de honderdste penning van Jan Beukema tot Vierhuizen f 30.—“ Zie OG blz. 1753.

Uit het register der huwelijken van Niekerk en Vliedorp:
“Anno 1654 Jan Boijkum en Courtjen Rijkens, beijde van Vierhuizen, zijn met vertoonde attestatie van haren wettelijke proclamatien zijn copuleert tot Vliedorp, 2 Fer Natalit: (2e Kerstdag)

Uit het diakenieboek van Vierhuizen:
“1686 den 30 Jan. van de E. Kerckvoogt Jan Boijkema wegens sijn huijsvrouw, zal. (d.i. zaliger = overleden) ontvangen f20.0.0.”
“1696 den Maij ontvangen van de Erf. Van Jan Boijkema volgens legaat f30.0.0.”

(O.G. = “Ommelander Geslachten”: het nageslacht van Jacob Sijbolts, landbouwer te Warffum en Geertruid Cornelis, geschreven door K.J. Ritsema van Ikema.)
 
  Hij trouwde op 26-12-1654 te Niekerk (Vliedorp) met:  
  Courtjen [Rijpkes] _
geb. ca 1630 te Vierhuizen
ovl. 1686 te Vierhuizen
dochter van: Rijpcke [Allerts] _
Meijntjen _

  Persoonlijke informatie
Lidmaat te Vierhuizen in 1674. Overleden tussen 1-12-1685 en 30-1-1686.
 
  Bij het huwelijk
Gehuwd in de Ned. Geref. kerk
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem [Jansen] _ geb. ca 1657 te Vierhuizen / ovl. ca 1715 te Vierhuizen ( II-1-1 )
  2. Grietje [Jans] BOIJKEMA geb. ca 1656 te Vierhuizen / ovl. voor 1700 ( II-1-2 )
  3. Jan [Jans] BOIJKEMA (DE JONGE) ovl. 1690 ( II-1-3 )
  4. Mentje [Jans] BOIJKEMA geb. ca 1658 te Vierhuizen / ovl. te Vierhuizen ( II-1-4 )
  5. Rijke [Jans] BOIJKEMA geb. ca 1654 te Vierhuizen / ovl. ca 1717 te Leens ( II-1-5 )
  6. Rijpke [Jans] BEUKEMA geb. 1680 te Vierhuizen / ovl. na 1756 te Vierhuizen ( II-1-6 )
  7. Ebeltje [Jans] BOIJKEMA geb. te Vierhuizen / ovl. te Rasquert ( II-1-7 )

  Generatie II  
II-1-1 Willem [Jansen] _
geb. ca 1657 te Vierhuizen
ovl. ca 1715 te Vierhuizen
zoon van: Jan BOIJKEMA
Courtjen [Rijpkes] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Willem was eerste comparant voor Vierhuizen in 1697 na Jan Boijckema (t/m 1695); deze eveneens bij volmacht, in de
oneven jaren tot en met 1715. In 1713 en 1715 compareert ook Jacob Allerts; deze ook vermeld in 1719, met e.
(=eigenerfde), afgew.
Willem Jansen is op geen van in aanmerking komende boerderijen te Vierhuizen te vinden en derhalve ook opvolger op de boerderij van Jan Boijckema (in BIM beschreven vanaf 1750)
 
  Hij trouwde met:  
  Anje [Alberts] _
  Bij het huwelijk
Huwelijk voor 1682
 
  Uit deze relatie  
  1. Fenje [Willems] _ ged. 16-10-1681 te Vierhuizen ( III-1-1 )
  2. Albert [Willems] _ ged. 15-12-1689 ( III-1-2 )

II-1-2 Grietje [Jans] BOIJKEMA
geb. ca 1656 te Vierhuizen
ovl. voor 1700
dochter van: Jan BOIJKEMA
Courtjen [Rijpkes] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(1) Ook genaamd: Greetjen Janssen Beuckema.

Vierhuizen den 11 Decembr 1681
Berent Melles en (vertrocken na Pietersbuiren) Grietien Boickema

Den 18 Junij 1682 het h. Avontmael tot Petersbuiren gehouden, ende sijn op het nieuw angenomen.
met attestatie
Berent Melles en sijn huisvrou Grietjen Jans van Vierhuisen.

Den 5 Junij 1687 tot Peterbuiren gehouden het h. Nachtmael en is op t’ nieuws angenomen
Jantje Tjimmes van Vierhuizen dienstmaeght wonende bij Berent Melles.

1691.
Den 1 Martij tot Peterbuiren gehouden het avondtmael , na dat op den 25 Febr. Consistorium wa gehouden i.v.m.
sodanig twist en onenicheit tussen Berend Melles mitsgaders sijn huisvrou Grietjen Jans met Hindrik Peters en
sijn huisfrou, waar over enige scheltwoorden, soo Berent Melles voorgaf dat de huisvrou van Hindrick Peters
soude uitgegoten hebben betreffende de eere en faem van sijn vrouwe mits dat Hindrick Peters verklaerde niets
van Grietjen Jans en haere ----- te weten als alle Eere en deught met versoek dat dit in de consistorische acten
mochte getekent worden.
 
  Zij trouwde (1) op 19-9-1681 te Vierhuizen met:  
  Berent [Melles] _
geb. te Zuurdijk
zoon van: Melle [Roelfs] _
Lubbechien [Onnes] _

  Bij het huwelijk
Grietje en Berent zijn 11 december 1681 vertrokken naar Pieterburen
 
  Uit deze relatie  
  1. Lubke [Berends] _ ged. 11-1-1685 ( III-2-3 )
  2. Jan [Berends] _ ged. 2-9-1688 ( III-2-4 )
  Zij trouwde (2) op 8-5-1692 te Pieterburen met:  
  Claes [Lues] _
geb. te Pieterburen
  Persoonlijke informatie
Gevonden over Claes Lues:

Den 25 Junij tot Peterbuiren gehouden het h. avondtmael en sijn van ons angenomen tot Lidtmaeten nae
voorgaende ondersoekinge
Claas Lues

1699.
Den 2 April tot Peterbuiren gecelebreert het h. Nachtmael ende is tot Lidtmaet van ons angenomen nae
voorgaend ondersoekinghe
Marretje Dercks dienstmaeght wonende bij Claes Lues van Bafloo.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lue [Claessen] _ ged. 18-12-1692 ( III-2-5 )

II-1-3 Jan [Jans] BOIJKEMA (DE JONGE)
ovl. 1690
zoon van: Jan BOIJKEMA
Courtjen [Rijpkes] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(2)
 
  Hij trouwde te Pieterburen met:  
  Renske [Klasen] _
  Bij het huwelijk
Gehuwd 1689
 

II-1-4 Mentje [Jans] BOIJKEMA
geb. ca 1658 te Vierhuizen
ovl. te Vierhuizen
dochter van: Jan BOIJKEMA
Courtjen [Rijpkes] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(3) Vierhuizen Anno 1686; den 12 Decembr Mentjen Jans Boijckema (vertrocken na Esinge)
 
  Zij trouwde (1) met:  
  Cornelis [Derks] _
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op waarschijnlijk de afgebroken boerderij (Beusum?) van K. Beukema (de bekende wadloper) te Vierhuizen. Overleden tussen 1708 en 1711.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk voor 1700
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje [Cornelis] BOIJKEMA ged. 24-7-1701 ( III-3-6 )
  2. Rijpke [Cornelis] BOIJKEMA ged. 19-12-1706 ( III-3-7 )
  Zij trouwde (2) te Zoutkamp met:  
  Geert [Thomas] _
  Bij het huwelijk
Huwelijk na 1711. Weduwnaar van Anje Arents, weduwe van Cornelis Derks.
 

II-1-5 Rijke [Jans] BOIJKEMA
geb. ca 1654 te Vierhuizen
ovl. ca 1717 te Leens
zoon van: Jan BOIJKEMA
Courtjen [Rijpkes] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(4) Voornaam ook Rijcke (huwelijksakte).
Beroep: landbouwer sinds 1668 op "De Groote Ronde" te Grijssloot, een gehucht bij Leens, tegenover de uitrit van de borg "Verhildersum".
Rijke Jans Boijkema was landdagcomparant der Ommelanden voor Leens in de jaren: 1696, 1697, 1699, 1701, 1703, 1705, 1707, 1709 en 1711. Hij was eigengeerfd. Hij is vermoedelijk verdronken tijdens de stormvloed van 25-12-1717.
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Trijntje [Oetses] _
geb. te Houwerzijl
ovl. te Niekerk
  Bij het huwelijk
Ondertrouwd te Niekerk op 5-2-1688. weduwe van Geert Claessen te Houwerzijl
 
  Uit deze relatie  
  1. Coertjen [Rijkes] BOIJKEMA ged. 3-2-1689 ( III-4-8 )
  2. Geert [Rijkes] BOIJKEMA ged. 28-2-1690 ( III-4-9 )
  Hij trouwde (2) op 15-10-1693 te Leens met:  
  Metjen [Peters] _
geb. voor 1677 te Leens
dochter van: Peter [Jeltes] _
Gebbeke [Alberts] _

  Bij het huwelijk
Huwelijk: Leens * 15-10-1693, Jan, zoon van Rijcke Jans Boejkema en Mettien Peters
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Rijkes] BOIJKEMA ged. 15-10-1693 / ovl. ca 1776 ( III-4-10 )
  2. Jan [Rijkes] BOIJKEMA ged. 9-9-1694 / ovl. 1770 te Leens ( III-4-11 )
  3. Peter [Rijkes] BOIJKEMA ged. 15-7-1696 te Leens ( III-4-12 )
  4. Rijpke [Rijkes] BOIJKEMA ged. 13-2-1698 / ovl. voor 1731 te Leens ( III-4-13 )
  5. Albert [Rijkes] BOIJKEMA ged. 21-1-1700 te Leens ( III-4-14 )
  6. Grietje [Rijkes] BOIJKEMA ged. 5-6-1702 ( III-4-15 )
  7. Gebke [Rijkes] BOIJKEMA geb. ca 1705 te Leens ( III-4-16 )
  8. Agnietje [Rijkes] BOIJKEMA ged. 6-3-1707 / ovl. voor 1751 ( III-4-17 )

II-1-6 Rijpke [Jans] BEUKEMA
geb. 1680 te Vierhuizen
ovl. na 1756 te Vierhuizen
zoon van: Jan BOIJKEMA
Courtjen [Rijpkes] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(5) Als geboortedatum ook gevonden 1675 en +/- 1657 (volgens Groninger Kwartierstatenboek). Beroep: landbouwer te Ulrum, later eigenaars-bewoners op "Klein Midhuizen" (+/- 1704 - 1739) bij de dijk te Vierhuizen. Overleden te Bierhuizen na 1756 (O.G. 145: overl.: 1750).

Rijpke woonde eerst op "Klein Maarhuizen" te Vierhuizen, de boerderij waar Jacob Jans en Jantje Jurriens woondenen daarna op "Klein Midhuizen" bij de dijk te Vierhuizen, in 1843 bewoond door Jan Klaassen Loots. Rijpke komt voor het eerst in het Zijlvesterboek van Houwerzijl op 2-5-1702 als Zijlrigter van de Houw. Hij was landdagcomparant voor Ulrum in 1697, 1699, 1701 en 1703. Hij was eigengeerfd. Verder was hij nog ouderling te Vierhuizen van 1725 tot na 1733.

Vierhuizen 1733
Den 15 Dito [Martij]
Het hoogweerdig Avondmael gehouden, hebben sig aen den Tafel des Heeren bevonden
Rijpke Jans Boukema Ouderling

Rijpke was in 1756 nog in leven.

- Uit de Oud-Rechtelijke Archieven: Regtdag te Ulrum 25-1-1723:
"In Saaken secret (secretaris) Wittinek in "qll Impct contra" (in het geschil met) Rijpke Jans Gedaagde. De "Arrestant Contendeert" (aangehaalde verzoekt dringend) "ten Eijnde onder Arresteerd in arresto" (dat de aangeklaagde thuis) sal verblijven "soodoende" (evenals de) leevendige haave, hoij, kooren en huismansgerietschap: Voorts niet "Exempt" (uitgezonderd): so op des Arestants land is gewassen of geweijdet Ter tijd arrestant weegens achterstallige landhuir sal zijn "gecotenteert" (bij herhaling aangeslagen), Arresteerde gehoort. Wort het gedaene Arrest "geconfirmeert" (bevestigd)."
 
  Hij trouwde (1) te Vierhuizen 1693 met:  
  Grietje [Pieters] _
geb. 1670
ovl. 1713 te Vierhuizen
dochter van: Pieter [Auts] _
Willemke [Hiddes] _

  Persoonlijke informatie
Overleden juni 1713.
 
  Uit deze relatie  
  1. Courtjen [Rijpkes] Boijkema geb. 7-1-1698 te Ulrum / ovl. 8-1-1773 te Hornhuizen ( III-5-18 )
  2. Jan [Rijpkes] BOYKEMA ged. 4-3-1700 te Ulrum / ovl. 1-10-1770 te Niekerk ( III-5-19 )
  3. Pieter [Rijpkes] BOIJKEMA geb. 1702 te Ulrum / ovl. 18-4-1752 te Ulrum ( III-5-20 )
  4. Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 23-11-1704 te Vierhuizen / ovl. 1743 te Leens ( III-5-21 )
  5. Anje [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 6-11-1707 te Vierhuizen / ovl. 27-2-1756 te Ulrum ( III-5-22 )
  6. Menne [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 11-5-1710 te Vierhuizen / ovl. voor 1784 ( III-5-23 )
  7. Allert [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 8-10-1713 te Vierhuizen / ovl. 13-5-1796 te Schouwerzijl ( III-5-24 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Meiske [Jacobs] _
ged. 5-2-1696 te Zoutkamp
dochter van: Jacob [Jans] _
Jantje [Jurriens] _

  Persoonlijke informatie
gedoopt te Vierhuizen
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1715
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje [Rijpkes] BEUKEMA ged. 13-12-1716 ( III-5-25 )
  2. Jacob [Rijpkes] BOIJKEMA geb. 11-7-1718 te Vierhuizen / ovl. te Vierhuizen ( III-5-26 )
  3. Tjark [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 11-4-1721 ( III-5-27 )
  4. Jurjen [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 24-5-1723 te Vierhuizen ( III-5-28 )
  5. Agnete [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 9-3-1727 te Vierhuizen ( III-5-29 )
  6. Agnete [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 25-6-1730 te Vierhuizen ( III-5-30 )

II-1-7 Ebeltje [Jans] BOIJKEMA
geb. te Vierhuizen
ovl. te Rasquert
dochter van: Jan BOIJKEMA
Courtjen [Rijpkes] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(6) Afkomstig van Vierhuizen.
Register der Ledematen gevonden en Angenomen door Joh: Dalhoff Pastor tot Baflo-Rasquert, bevestight Den 12 Julij 1716.
Bij overlijden: Rasquert Ebelje Jans Boikema uxor van Juirt
 
  Zij trouwde (1) op 18-3-1692 te Westernieland met:  
  Cornelijs [Pieters] _
geb. ca 1667 te Westernieland
zoon van: Peter [Cornellis] _
Annetjen [Isebrants] _

  Persoonlijke informatie
Afkomstig van Saaxumhuizen
 
  Bij het huwelijk
Den 18 Martij 1692 is voor mij Pastor Cornelius Woldringh in 't Westernieland gecopuleert Cornellijs Pieters van Saaxumhuisen en Ebeltje Bouckumaes van Vierhuisen.
18-03-1692 Cornellijs Pieters, van Sa cop We Ebelje Bojckemaes, van Vierhuisen
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Cornelis] _ ged. 21-3-1693 te Westernieland (Saaxumhuizen) ( III-6-31 )
  2. Jan [Cornelis] BOIKEMA ged. 20-5-1696 te Westernieland (Saaxumhuizen) ( III-6-32 )
  3. Pieter [Cornelis] _ ged. 7-2-1697 te Westernieland (Saaxumhuizen) ( III-6-33 )
  4. Hidde [Cornelis] _ ged. 6-8-1699 te Westernieland (Saaxumhuizen) ( III-6-34 )
  5. Allerd [Cornelis] _ ged. 15-1-1702 te Westernieland (Saaxumhuizen) ( III-6-35 )
  6. Courtje [Cornelis] _ ged. 1-4-1703 te Westernieland (Saaxumhuizen) ( III-6-36 )
  7. Onne [Cornelis] _ ged. 27-4-1704 te Westernieland (Saaxumhuizen) ( III-6-37 )
  Zij trouwde (2) te Rasquert met:  
  Juirt [Jacobs] _
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Juni 1709.
 

  Generatie III  
III-1-1 Fenje [Willems] _
ged. 16-10-1681 te Vierhuizen
dochter van: Willem [Jansen] _
Anje [Alberts] _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 16-10-1681 in Vierhuizen.
 
  Zij trouwde (1) op 27-10-1700 te Niekerk met:  
  Claes [Heeres] _
ged. 13-5-1677 te Niekerk
ovl. 31-3-1702 te Niekerk
zoon van: Here [Claessen] _
Pieterke [Remges] _

  Persoonlijke informatie
Geboren in Nijekerck (Niekerk). Gedoopt 13-5-1677 in Niekerk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Heere [Clasen] _ ( IV-1-1 )
  2. Claeske [Clasen] _ ged. 14-5-1702 ( IV-1-2 )
  Zij trouwde (2) met:  
  Frerick [Sijrts] _
  Uit deze relatie  
  1. Trijnje [Frericks] _ ged. 4-1-1705 ( IV-1-3 )

III-1-2 Albert [Willems] _
ged. 15-12-1689
zoon van: Willem [Jansen] _
Anje [Alberts] _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-12-1689 in Vierhuizen.
 
  Hij trouwde op 25-9-1729 te Winsum met:  
  Berentie [Geerts] _

III-2-3 Lubke [Berends] _
ged. 11-1-1685
dochter van: Berent [Melles] _
Grietje [Jans] BOIJKEMA

( II-1-2 )
  Persoonlijke informatie
(11) Gedoopt 11 januari 1685 te Pieterburen.
 

III-2-4 Jan [Berends] _
ged. 2-9-1688
zoon van: Berent [Melles] _
Grietje [Jans] BOIJKEMA

( II-1-2 )
  Persoonlijke informatie
(12) Gedoopt 2-9-1688 te Pieterburen.
 

III-2-5 Lue [Claessen] _
ged. 18-12-1692
zoon van: Claes [Lues] _
Grietje [Jans] BOIJKEMA

( II-1-2 )

III-3-6 Trijntje [Cornelis] BOIJKEMA
ged. 24-7-1701
dochter van: Cornelis [Derks] _
Mentje [Jans] BOIJKEMA

( II-1-4 )
  Persoonlijke informatie
(31) Gedoopt 24-7-1701 te Vierhuizen.
 

III-3-7 Rijpke [Cornelis] BOIJKEMA
ged. 19-12-1706
zoon van: Cornelis [Derks] _
Mentje [Jans] BOIJKEMA

( II-1-4 )
  Persoonlijke informatie
(32) Gedoopt 19-12-1706 te Vierhuizen
 
  Hij trouwde op 15-4-1731 te Niekerk met:  
  Stijntje [Sijgers] _
ged. 10-2-1710
dochter van: Siger [Garbrands] _
Anje [Reinders] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-2-1710 te Niekerk.
 
  Bij het huwelijk
6 kinderen uit dit huwelijk,
zie Huisarchief Nienoord no 51,
R.A. 43 c5 11-5-1790 43 c2 blz. 35
 
  Uit deze relatie  
  1. Mentje [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 24-8-1732 / ovl. 4-9-1820 te Vierhuizen ( IV-2-4 )
  2. Grietje [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 26-6-1735 ( IV-2-5 )
  3. Anje [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 20-10-1738 ( IV-2-6 )
  4. Jan [Rijpkes] BOS ged. 12-6-1742 / ovl. 27-6-1812 te Wehe ( IV-2-7 )
  5. Sijger [Rijpkes] BOS ged. 20-2-1744 / ovl. 26-12-1808 ( IV-2-8 )
  6. Kornelis [Rijpkes] _ ( IV-2-9 )

III-4-8 Coertjen [Rijkes] BOIJKEMA
ged. 3-2-1689
zoon van: Rijke [Jans] BOIJKEMA
Trijntje [Oetses] _
( II-1-5 )
  Persoonlijke informatie
(41) Gedoopt 3-2-1689 te Leens.
 

III-4-9 Geert [Rijkes] BOIJKEMA
ged. 28-2-1690
zoon van: Rijke [Jans] BOIJKEMA
Trijntje [Oetses] _
( II-1-5 )
  Persoonlijke informatie
(42) Gedoopt 28-2-1690 te Leens.
 

III-4-10 Jan [Rijkes] BOIJKEMA
ged. 15-10-1693
ovl. ca 1776
zoon van: Rijke [Jans] BOIJKEMA
Metjen [Peters] _
( II-1-5 )
  Foto van Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Foto(s) van Jan [Rijkes] BOIJKEMA
 
  Persoonlijke informatie
(c) Gedoopt 15-10-1693 in leens. Beroep: landbouwer op "Tammingaheerd" (32 ha) (1775-1776) te Hornhuizen.
In het doop en trouwboek (dd 15-10-1693) van Leens gevonden: "Rijcke Jans Boejkema en Mettien Peters Soontjen genaamd Jan." Jan Rijkes Boijkema komt in het boek: "Vier eeuwen Boijkema, Beukema Buikema" (afk.: BBB) voor als stamvader van stam "c". Het boek BBB meldt dat de afstamming Jan Rijkes niet is vastgesteld. De gegevens gevonden in het DTB van Leens sluiten exact aan. Opvallend is dat zijn ouders in dat geval 2x een zoon hebben laten dopen met de naam Jan (ook op 9-9-1694), wat toch wel reden geeft tot enige twijfel.
 
  Hij trouwde op 2-12-1725 te Hornhuizen met:  
  Martien [Harms] _
geb. te Den Andel
ovl. voor 1747
  Uit deze relatie  
  1. Rijke [Jans] BOIJKEMA ged. 17-8-1727 ( IV-3-10 )
  2. Harm [Jans] BEUKEMA ged. 13-3-1729 / ovl. 13-11-1804 te Hornhuizen ( IV-3-11 )
  3. Pieter [Jans] BOIJKEMA ged. 21-1-1731 te Hornhuizen / ovl. te Leens ( IV-3-12 )
  4. Martje [Jans] BOIJKEMA ged. 25-12-1732 te Hornhuizen ( IV-3-13 )
  5. Grietje [Jans] BOIJKEMA ged. 26-12-1736 te Hornhuizen ( IV-3-14 )
  6. Trijntie [Jans] BOIJKEMA ged. 9-11-1738 te Hornhuizen ( IV-3-15 )
  7. Jan [Rijkes] BOIJKEMA ged. 8-1-1741 te Hornhuizen / ovl. voor 1838 ( IV-3-16 )
  8. Rijkje [Jans] BOIJKEMA ged. 2-6-1743 te Hornhuizen / ovl. te Hornhuizen ( IV-3-17 )

III-4-11 Jan [Rijkes] BOIJKEMA
ged. 9-9-1694
ovl. 1770 te Leens
zoon van: Rijke [Jans] BOIJKEMA
Metjen [Peters] _
( II-1-5 )
  Foto van Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Foto(s) van Jan [Rijkes] BOIJKEMA
 
  Persoonlijke informatie
(43) Gedoopt 9-9-1694 te Leens.
In 1755 was Jan schepper en zijlrechter van Leens voor het huis Starkenborg (zie Groninger volksalmanak 1955 pag. 30). Jan was landbouwer op Grijssloot 15 (41Ha) bij Leens tot 1770, eigenaar van Engehorn" (16Ha) te Ulrum tot 22-5-1762, toen dit bedrijf aan hun kinderen werd verkocht, en eigenaar van "Achter Börg" (15Ha) te Leens.
R.A. 46.k.5. van 22-3-1762. Jan (Rijkes) Boijkema en Antje Wristers, landbouwer op Grijssloot verkopen aan hun kinderen Rijke, Wiske, Pieter, Bene, Jan Rijkes en Writser Jans hun boerenplaats "Engehorn" onder Ulrum, met 33 jukken land, jaarlijkse huur aan de provincie: 60 Carolie guldens en 10 stuivers. Koopsom f 1341,15.
R.A. 46.c.1. van 21-8-1770. Antje Wristers, wonende op Grijssloot onder Leens voor haar zelf, Rijke, Wiske, Pieter, Bene en Writser Jans Boijkema verkopen aan Wiske en Writser Jans Boijkema een boerenplaats staande en gelegen op Grijssloot die door Antje Wristers wordt bewoond met beklemming van 82,5 jukken land, huur 254 Car.gld. 5 st. en nog een klein plaatsje onder Leens ("Achter Börg"), net de beklemming van plm. 30 jukken land, huur aan Driewes Symons en Albert Symons 94 Car. gld. 10 st. Koopsom f 6200,--.
R.A. 46.c.1. van 26-3-1773. Scheiding tussen Writser Jans Boijkema en diens zuster Wiske. De eerste comparant behoudt de beide boerderijen, de een staande op Grijssloot en de andere achter Leenster-borgh. Uitkoopsom f 3400,--
 
  Hij trouwde op 18-9-1729 te Hornhuizen met:  
  Antje [Writsers] _
ged. 10-3-1702 te Pieterburen
ovl. ca 1743
dochter van: Writser [Harms] _
Wiske [Benes] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-3-1702 te Pieterburen.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 35 jaar, bruid 27 jaar. weduwe van Arent Folkers van Hornhuizen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijke [Jans] BOIJKEMA ged. 3-9-1730 te Leens / ovl. te Leens ( IV-4-18 )
  2. Wietske [Jans] BEUKEMA ged. 18-10-1733 / ovl. 8-6-1807 te Hornhuizen ( IV-4-19 )
  3. Pieter [Jans] BOIJKEMA ged. 4-11-1736 te Leens ( IV-4-20 )
  4. Bene [Jans] BOIJKEMA ged. 4-11-1736 / ovl. 1786 ( IV-4-21 )
  5. Jan [Jans] BOIJKEMA ged. 28-2-1740 ( IV-4-22 )
  6. Writser [Jans] BOIJKEMA ged. 8-9-1743 / ovl. 21-6-1812 te Kloosterburen ( IV-4-23 )

III-4-12 Peter [Rijkes] BOIJKEMA
ged. 15-7-1696 te Leens
zoon van: Rijke [Jans] BOIJKEMA
Metjen [Peters] _
( II-1-5 )
  Persoonlijke informatie
(44) Gedoopt 15-7-1696 te Leens.
 

III-4-13 Rijpke [Rijkes] BOIJKEMA
ged. 13-2-1698
ovl. voor 1731 te Leens
zoon van: Rijke [Jans] BOIJKEMA
Metjen [Peters] _
( II-1-5 )
  Persoonlijke informatie
(45) Gedoopt te Leens. Beroep: landbouwer te Leens
 
  Hij trouwde op 20-12-1722 te Leens met:  
  Martjen [Jans] _
geb. te Wehe
ovl. 1768 te Leens
  Persoonlijke informatie
gedoopt te Leens. Afkomstig van Wehe.
Martjen hertrouwt achtereenvolgens te Leens met Meerten Jans van Ulrum (28-1-1731) en Garmt Freriks (21-9-1732)
 
  Uit deze relatie  
  1. Metjen [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 24-10-1723 te Leens ( IV-5-24 )
  2. Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 17-12-1724 / ovl. ca 1765 ( IV-5-25 )
  3. Jan [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 16-2-1725 te Leens / ovl. 24-2-1811 te Hornhuizen ( IV-5-26 )
  4. Metje [Rijpkes] BEUKEMA ged. 27-4-1727 ( IV-5-27 )
  5. Metje [Rijpkes] BEUKEMA ged. 11-6-1728 ( IV-5-28 )
  6. Pieter [Rijpkes] BEUKEMA ged. 31-7-1729 ( IV-5-29 )

III-4-14 Albert [Rijkes] BOIJKEMA
ged. 21-1-1700 te Leens
zoon van: Rijke [Jans] BOIJKEMA
Metjen [Peters] _
( II-1-5 )
  Persoonlijke informatie
(46) Gedoopt 21-1-1700 te Leens.
 
  Hij trouwde op 14-2-1732 te Leens met:  
  Grietje [Roelfs] _
geb. ca 1687
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 16-12-1709 in Leens op 22 jarige leeftijd.
 
  Bij het huwelijk
weduwe van Jelte Peters
 
  Uit deze relatie  
  1. Gepke [Alderts] BOIJKEMA geb. te Ulrum ( IV-6-30 )

III-4-15 Grietje [Rijkes] BOIJKEMA
ged. 5-6-1702
dochter van: Rijke [Jans] BOIJKEMA
Metjen [Peters] _
( II-1-5 )
  Persoonlijke informatie
(47)
 
  Zij trouwde op 23-4-1730 te Leens met:  
  Klaas [Haaijes] _
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer te Leens op de oerderij van zijn schoonvader Rijke Jans Beukema tegenover de uitrit van "Verhildersum": "Tuinsterheerd".
 
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Grietje [Rijkes] Boijkema
 
  Uit deze relatie  
  1. Haaije [Klasen] _ geb. 28-5-1730 te Leens ( IV-7-31 )
  2. Rijke [Klaassens] BEUKEMA ged. 24-2-1732 ( IV-7-32 )
  3. Aaltje [Haaijes] _ ged. 21-3-1734 / ovl. 22-9-1825 te Leens ( IV-7-33 )
  4. Metje [Haaijes] _ ged. 19-2-1736 ( IV-7-34 )
  5. Jan [Haaijkes] _ ged. 5-10-1738 ( IV-7-35 )
  6. Gebke [Klaassen] BOIJKEMA ged. 18-4-1740 ( IV-7-37 )
  7. Eeuwke [Klaassen] BOIJKEMA ged. 18-4-1740 ( IV-7-36 )
  8. Martjen _ ged. 4-3-1742 ( IV-7-38 )

III-4-16 Gebke [Rijkes] BOIJKEMA
geb. ca 1705 te Leens
dochter van: Rijke [Jans] BOIJKEMA
Metjen [Peters] _
( II-1-5 )
  Persoonlijke informatie
(48)
 
  Zij trouwde op 23-5-1728 te Leens met:  
  Eppe [Ewolds] _
geb. te Kroddeburen
  Uit deze relatie  
  1. Metje [Eppes] _ ged. 10-4-1729 ( IV-8-39 )
  2. Ewold [Eppes] _ geb. 1730 ( IV-8-40 )
  3. Rijke [Eppes] _ ged. 14-12-1731 ( IV-8-41 )
  4. Klaartje [Eppes] _ ged. 10-1-1734 ( IV-8-42 )
  5. Gerrit [Eppes] _ ged. 25-8-1737 ( IV-8-43 )
  6. Claartje [Eppes] _ ged. 18-1-1739 ( IV-8-44 )
  7. Gerrit [Eppes] _ ged. 14-1-1742 / ovl. voor 1751 ( IV-8-46 )
  8. Rijpke [Eppes] _ ged. 14-1-1742 / ovl. voor 1751 ( IV-8-45 )

III-4-17 Agnietje [Rijkes] BOIJKEMA
ged. 6-3-1707
ovl. voor 1751
dochter van: Rijke [Jans] BOIJKEMA
Metjen [Peters] _
( II-1-5 )
  Persoonlijke informatie
(49) Geboren op "Grote Ronde". Gedoopt 6-3-1707 te Leens. Overleden voor 30-4-1751.
 
  Zij trouwde (1) op 12-11-1730 te Leens met:  
  Cornelis [Siegers] _
ged. 30-6-1700 te Leens
ovl. ca 1733
zoon van: Sijger [Cornelis] _
Anje [Peters] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 30-6-1700 in Leens. Overleden april 1733.
 
  Uit deze relatie  
  1. Sieger _ ged. 2-3-1732 ( IV-9-47 )
  2. Sieger _ ged. 12-4-1733 ( IV-9-48 )
  3. Jantjen [Liefhards] RONDA ged. 9-3-1736 te Leens / ovl. voor 1742 ( IV-9-49 )
  Zij trouwde (2) op 27-3-1735 te Leens met:  
  Liefhard [Everts] RONDA
geb. 1702 te Schuttorp (Westfalen, Dld)
ovl. 22-8-1782 te Ulrum
  Persoonlijke informatie
Beroep: korenmolenaar te Leens, later "chercher" te Ulrum. Chercher of sjarries is een belastingambtenaar, die toezag op de inning van belasting die werden geheven op het malen. Zijn huis "de Sjarriehut wordt dan ook vaak bij de molen gevonden.
Inventarisatie van de goederen van Liefert Everts (en Agnietje Rijkes †):
1. Huis en Rogmolen (op pastoriegrond) f 950,--.
2. Meubelen f 60,--
In het doopboek van Vierhuizen komt de naam Ronda voor het eerst voor in 1786. Deze naam hebben de kinderen van Agnietje ontleend aan de naam van de boerderij: "Grote Ronde".
 
  Uit deze relatie  
  1. Evert [Liefhards] RONDA ged. 23-11-1738 te Leens / ovl. 6-8-1814 te Baflo ( IV-9-50 )
  2. Jacob [Lieffens] RONDA geb. 1744 / ovl. 1822 ( IV-9-51 )

III-5-18 Courtjen [Rijpkes] Boijkema
geb. 7-1-1698 te Ulrum
ovl. 8-1-1773 te Hornhuizen, 75 jaar oud
dochter van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Grietje [Pieters] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
(51) Voornaam ook geschreven als Koertje, Koertie en Kertje [Riepkes]. Achternaam ook als Boijckema en Beukema.
Te Hornhuizen op 27-12-1722 aangenomen als lidmaat.
 
  Zij trouwde (1) op 1-7-1720 met:  
  Albert [Alberts] _
geb. 1695 te Hornhuizen
ovl. voor 1738 te Hornhuizen
zoon van: Albert [Jans] _
Trijntje [Popkes] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1778? 1718= waarschijnlijker) te Hornhuizen (op boerderijtje bij de kolken, zo genoemd naar de bij de Kerstvloed van 1717 ontstane kolken in de doorgebroken zeedijk). In 1720 volgden Albert en Koertje de ouders van Albert op, op "Westerhorn".
 
  Uit deze relatie  
  1. Geeske [Alberts] BEUKEMA ged. 19-2-1723 / ovl. voor 1752 ( IV-10-52 )
  2. Rijpke [Alberts] BEUKEMA ged. 21-10-1725 ( IV-10-53 )
  3. Jan [Alberts] BEUKEMA ged. 17-4-1729 ( IV-10-54 )
  4. Jan [Alberts Noor] _ geb. 16-9-1731 te Hornhuizen / ovl. 10-5-1796 te Ulrum ( IV-10-55 )
  5. Rijke [Alberts Noor] BEUKEMA ged. 10-4-1735 / ovl. 3-2-1813 te Wehe ( IV-10-56 )
  Zij trouwde (2) op 13-7-1738 te Hornhuizen met:  
  Klaas [Garmts] ZUIDEMA
geb. te Kloosterburen
ovl. te Hornhuizen
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer te Hornhuizen op "Westerhorn" vanaf 1737.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom afkomstig van Kloosterburen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Garmt [Klaassen] ZUIDEMA ged. 11-9-1738 / ovl. 26-8-1808 te Hornhuizen ( IV-10-57 )

III-5-19 Jan [Rijpkes] BOYKEMA
ged. 4-3-1700 te Ulrum
ovl. 1-10-1770 te Niekerk
zoon van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Grietje [Pieters] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
(52) Beroep: landbouwer te Vierhuizen, daarna te Niekerk bij de til op de boerderij "Wester Aikema".
 
  Hij trouwde met:  
  Anje [Jans] _
geb. ca 1715
ovl. 9-6-1770 te Niekerk
  Persoonlijke informatie
Anje wordt op 18 december 1733 op belijdenis aangenomen te Vierhuizen als Anje huisvrouw van Jan Rijpkes
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijpke [Jans] BEUKEMA ged. 4-4-1735 / ovl. 1762 te Niekerk ( IV-11-58 )
  2. Trijnje [Jans] BEUKEMA ged. 13-4-1737 / ovl. 1754 te Niekerk ( IV-11-59 )
  3. Grietje [Jans] BOIJKEMA ged. 21-7-1739 / ovl. 16-9-1773 te Ulrum ( IV-11-60 )
  4. Jan [Jans] BEUKEMA geb. 6-12-1740 te Vierhuizen / ovl. 11-6-1807 te Niekerk ( IV-11-61 )
  5. Anje [Jans] BOIJKEMA ( IV-11-62 )
  6. Saarke [Jans] _ ged. 3-3-1744 te Vierhuizen / ovl. 6-5-1827 te Westernieland ( IV-11-63 )
  7. Anje [Jans] BEUKEMA ged. 11-5-1747 / ovl. 1827 te Grijpskerk ( IV-11-64 )

III-5-20 Pieter [Rijpkes] BOIJKEMA
geb. 1702 te Ulrum
ovl. 18-4-1752 te Ulrum
zoon van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Grietje [Pieters] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
(53) Gedoopt oktober 1702 te Ulrum. Beroep: korenmolenaar te Ulrum
 
  Hij trouwde met:  
  Aaltje [Egberts Frik] _
ged. 25-12-1710 te Zoutkamp
ovl. 27-11-1778 te Ulrum
dochter van: Egbert [Willems Frik] _
Ludewe [Jacobs] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-12-1710 in Vierhuizen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Ludewe [Pieters] BEUKEMA ged. 17-10-1734 / ovl. 19-4-1797 te Vierhuizen ( IV-12-65 )
  2. Egbert [Pieters] BOIJKEMA ged. 20-4-1738 / ovl. 31-1-1814 te Ulrum ( IV-12-66 )
  3. Grietje [Pieters] BEUKEMA ged. 2-2-1744 / ovl. 5-2-1818 te Ulrum ( IV-12-67 )
  4. Rijpke [Pieters] BEUKEMA ged. 2-2-1744 ( IV-12-68 )
  5. Peterke [Pieters] BEUKEMA ged. 28-5-1752 / ovl. 17-6-1752 ( IV-12-69 )

III-5-21 Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 23-11-1704 te Vierhuizen
ovl. 1743 te Leens
zoon van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Grietje [Pieters] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
(54) Gedoopt 23-11-1704 in Vierhuizen. Beroep: landbouwer op de "Engehorn" (16,5 ha) te Leens (vanaf 1733).
-Oud-Rechtelijk Archief R.A.G. Regtdag te Ulrum 9-12-1765.
"In Saaken Rijke Rijpkes, Allert Hindrix en Johan Winters "inglte" (voornoemd) als voorstanderen over de onmondige pupillen van wijlen Jan Jans en Frouke Jans in Echte verwekt contra Commijs Frans Lamerus Gedaagde. Uit naam van de "Imp Contendeerde" (aanklagende) Advocaat J Cleveringa tot "Confirmatie" (bevestiging) van volgende conclusie luidende aldus. Ten eijnde gij den "Impact in dicte gealitate" (opgelegde boete) zult moeten voldoen en betalen binnen XXI dagen een somma van tijn gulden vier stuivers die gij volgens ondertekende hand schuldijg sijd of bij fouten van dien gedogen de "condemnatie" (verbeurtverklaring) van uwen goederen "salvo jures alio ac ultoriori" (het huidige en latere recht voorbehouden) voorts behoud de "Impct" (aanklager) haar regt wegens Een gulden 15 stuivers 4 plakken boekschulden. Jan Jurjens Dijk als advocaat van Ged. "Comparerende" (beloofd) het verklaarde te "acquiseeren in de confinmatie" (doen) versoekende teffens 10 weken uitstel. Heeft het E.E. Gerichte "opacquiesiement van partie der Impetien conclusie" (in onderlinge overeenstemming) cas XXI met 10 weken uitstel "geconfirmeert" (bevestigd).
 
  Hij trouwde met:  
  Trientje [Freerks] _
  Persoonlijke informatie
Naam ook als: Trijntje Freriks.
 
  Uit deze relatie  
  1. Antje [Rijkes] BOIJKEMA ged. 12-3-1741 / ovl. 15-6-1776 te Ulrum ( IV-13-70 )

III-5-22 Anje [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 6-11-1707 te Vierhuizen
ovl. 27-2-1756 te Ulrum
dochter van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Grietje [Pieters] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
(55) Gedoopt 6-11-1707.
 
  Zij trouwde (1) met:  
  Lammert [Harms] BOEREMA
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op "Boeremaheerd" (22,5 ha) te Niekerk (1724-1776).
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk in 1760
 
  Zij trouwde (2) op 26-9-1728 te Vierhuizen met:  
  Cornelis [Pieters] TOP
ged. 8-1-1706 te Ulrum
ovl. 27-2-1756 te Houwerzijl
zoon van: Pieter [Harmens] TOPPEN
Corneliske [Onnes] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 8-1-1706 te Ulrum. Beroep: bakker te Ulrum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietie _ geb. 1731 ( IV-14-71 )
  2. Korneliske TOP ged. 4-8-1733 / ovl. te Zoutkamp ( IV-14-72 )
  3. Anje _ ged. 3-7-1739 ( IV-14-73 )
  4. Anje _ geb. 1742 ( IV-14-74 )
  5. Lijsbeth [Kornelis] TOP geb. ca 1744 te Ulrum / ovl. te Hornhuizen ( IV-14-75 )

III-5-23 Menne [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 11-5-1710 te Vierhuizen
ovl. voor 1784
zoon van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Grietje [Pieters] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
(56) Gedoopt 11-5-1710 te Vierhuizen. Beroep: landbouwer op "Midhalm 2" te Vierhuizen (1737-1784)
Op 18-6-1783 wordt "Midhalm" (30 ha.) te Vierhuizen verkocht door de weduwe en erven van Menne Rijpkes Beukema.
(Recht. Arch. Gron. 43 c2 d.d. 19-7-1776.)
Rijpke Jans en Aaltje Arends ehl. te Zoutkamp lenen van Jantje Clasen, wed. Menne Rijpkes te Vierhuizen de som van 800 Car. gl.
(Recht. Arch. 43 c4 d.d. 17-1-1777.)
Jurjen Pieters en Meiske Jacobs op de Zoltkamp verklaren van Jantje Clasen, weduwe van Menne Rijpkes tot Vierhuizen te hebben geleend de somma van 450 gl. op 4%.
(Rechtdag Ulrum 43 b1 d.d. 19-10-1781)
Jantje Clasen wed. van Menne Rijpkes contra Jurrien Pieters op de Zoutkamp tot betaling van 450 gl. met rente volgens verzegeling.
 
  Hij trouwde te Vierhuizen 1737 met:  
  Jantje [Klaassen] _
ged. 9-12-1712 te Vierhuizen op "Midhalm"
ovl. na 1781
dochter van: Claas [Helperichs] _
Geeske [Jurriens] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 9-12-1712 te Vierhuizen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijpke [Mennes] BOIJKEMA ged. 13-7-1738 te Vierhuizen / ovl. 31-12-1807 te Vierhuizen ( IV-15-76 )
  2. Klaas [Mennes] BEUKEMA geb. 22-4-1739 te Vierhuizen / ovl. 22-5-1831 te Ulrum ( IV-15-77 )
  3. Geeske [Mennes] BEUKEMA ged. 23-12-1746 te Vierhuizen ( IV-15-78 )

III-5-24 Allert [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 8-10-1713 te Vierhuizen
ovl. 13-5-1796 te Schouwerzijl
zoon van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Grietje [Pieters] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
(57) (Tafel en O.G. Beu) Beroep: smid te Den Andel.
 
  Hij trouwde op 18-4-1740 te Hornhuizen met:  
  Anje [Jeltes] LAAN
dochter van: Jelte [Popkes] _
Lijsabeth [Tjapkes] _

  Persoonlijke informatie
Afkomstig van Hornhuizen.
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 7 kinderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijpke [Alderts] BOIJKEMA geb. 22-6-1755 te Den Andel / ovl. 10-10-1808 te Hornhuizen ( IV-16-79 )
  2. Hendrik [Allerts] BEUKEMA geb. 9-12-1759 te Den Andel / ovl. 2-7-1828 te Leens ( IV-16-80 )

III-5-25 Grietje [Rijpkes] BEUKEMA
ged. 13-12-1716
dochter van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Meiske [Jacobs] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
(58) Gedoopt 13-12-1716 te Vierhuizen.
 
  Zij trouwde (1) met:  
  Jan [Jurjens] DIJK
ged. 12-2-1730 te Kloosterburen
ovl. ca 1782 te Ulrum
zoon van: Jurrijn [Cornelis] _
IJmke [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-2-1730 te Kloosterburen. Beroep: advocaat te Ulrum
 
  Bij het huwelijk
9-12-1759 ?
 
  Uit deze relatie  
  1. Jurjen [Jans] _ ged. 10-6-1738 ( IV-17-81 )
  2. Rijpke [Jans] BEUKEMA ged. 13-11-1741 ( IV-17-82 )
  Zij trouwde (2) te Zoutkamp met:  
  Lieuwe [Ipes] _
  Persoonlijke informatie
Begraven op 12 -9-1808 te Zoutkamp.
 
  Uit deze relatie  
  1. Meiske [Lieuwes] BEUKEMA ged. 14-3-1755 te Zoutkamp / ovl. 21-3-1835 te Zoutkamp ( IV-17-83 )
  2. Welmoed [Lieuwes] BEUKEMA ged. 8-1-1758 te Zoutkamp / ovl. 11-1-1803 ( IV-17-84 )
  3. Aaltje [Liewes] BEUKEMA geb. ca 1763 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 28-12-1823 te Ulrum ( IV-17-85 )

III-5-26 Jacob [Rijpkes] BOIJKEMA
geb. 11-7-1718 te Vierhuizen
ovl. te Vierhuizen
zoon van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Meiske [Jacobs] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
(59) (Marne 293 en Tafel Beu) Gedoopt 24-7-1718 te Vierhuizen. Beroep: landbouwer op "Klein Midhuizen" (34 ha.) te Vierhuizen (1739-1782).
 
  Hij trouwde (1) te Ulrum met:  
  Trientje [Jacobs Lubberts] _
  Uit deze relatie  
  1. Meiske [Jacobs] BOIJKEMA ged. 22-8-1740 te Vierhuizen / ovl. 10-2-1827 te Ulrum (Zoutkamp) ( IV-18-86 )
  Hij trouwde (2) te Vierhuizen met:  
  Martje [Jans] _
ovl. 1790
  Persoonlijke informatie
Martje Jans liet in 1790 na: "o.a. een keutershuisje en 2 heemsteden benevens een kampje land, alles staande en gelegen te Vierhuizen.".
 
  Bij het huwelijk
Mogelijk in 1759
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijpke [Jacobs] BOIJKEMA ged. 13-11-1743 te Vierhuizen / ovl. 25-2-1818 te Vierhuizen ( IV-18-87 )
  2. Jan [Jacobs] BOIJKEMA ged. 23-9-1745 te Vierhuizen / ovl. 12-4-1809 te Eenrum ( IV-18-88 )

III-5-27 Tjark [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 11-4-1721
zoon van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Meiske [Jacobs] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
(5a) Gedoopt 11-4-1721 te Vierhuizen. Beroep: landbouwer te Vierhuizen.
 
  Hij trouwde (1) op 26-12-1741 te Leens met:  
  Hendrikje [Pieters] _
  Persoonlijke informatie
Afkomstig van Leens.
 
  Uit deze relatie  
  1. Meiske [Tjarks] BOIJKEMA ged. 23-12-1742 ( IV-19-89 )
  2. Pieter [Tjarks] BOIJKEMA ged. 10-12-1747 ( IV-19-90 )
  3. Rijpke [Tjarks] BOIJKEMA ged. 11-5-1750 / ovl. 1807 ( IV-19-91 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Hendrikje [Wilms] _
  Persoonlijke informatie
Bij huwelijk woonachtig te Vierhuizen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem [Tjarks] BOIJKEMA ged. 7-10-1753 ( IV-19-92 )
  2. Pieter [Tjarks] BOIJKEMA ged. 14-12-1755 / ovl. te Zoutkamp ( IV-19-93 )
  3. Cornelis [Tjarks] BOIJKEMA ged. 19-2-1758 ( IV-19-94 )
  4. Meiske [Tjarks] BOIJKEMA ged. 17-4-1763 ( IV-19-95 )
  5. Meiske [Tjarks] BOIJKEMA ged. 5-4-1767 ( IV-19-96 )
  Hij trouwde (3) op 29-3-1771 te Leens met:  
  Roelfje [Roelfs] _

III-5-28 Jurjen [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 24-5-1723 te Vierhuizen
zoon van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Meiske [Jacobs] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
(5b) Gedoopt 24-5-1723 te Vierhuizen.
 

III-5-29 Agnete [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 9-3-1727 te Vierhuizen
dochter van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Meiske [Jacobs] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
(5c) Gedoopt 9-3-1727 te Vierhuizen. Jong overleden.
 

III-5-30 Agnete [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 25-6-1730 te Vierhuizen
dochter van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Meiske [Jacobs] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
(5d) Gedoopt 25-6-1730 te Vierhuizen.
 

III-6-31 Jan [Cornelis] _
ged. 21-3-1693 te Westernieland (Saaxumhuizen)
zoon van: Cornelijs [Pieters] _
Ebeltje [Jans] BOIJKEMA

( II-1-7 )
  Persoonlijke informatie
(61) Gedoopt 21-3-1693 te Westernieland. Jong overleden
 

III-6-32 Jan [Cornelis] BOIKEMA
ged. 20-5-1696 te Westernieland (Saaxumhuizen)
zoon van: Cornelijs [Pieters] _
Ebeltje [Jans] BOIJKEMA

( II-1-7 )
  Persoonlijke informatie
(62) Gedoopt 20-5-1696 te Saaxumhuizen.
 

III-6-33 Pieter [Cornelis] _
ged. 7-2-1697 te Westernieland (Saaxumhuizen)
dochter van: Cornelijs [Pieters] _
Ebeltje [Jans] BOIJKEMA

( II-1-7 )
  Persoonlijke informatie
(63) Gedoopt 7-2-1697 te Westernieland.
 

III-6-34 Hidde [Cornelis] _
ged. 6-8-1699 te Westernieland (Saaxumhuizen)
zoon van: Cornelijs [Pieters] _
Ebeltje [Jans] BOIJKEMA

( II-1-7 )
  Persoonlijke informatie
(64) Gedoopt 6-8-1699 te Westernieland.
 

III-6-35 Allerd [Cornelis] _
ged. 15-1-1702 te Westernieland (Saaxumhuizen)
zoon van: Cornelijs [Pieters] _
Ebeltje [Jans] BOIJKEMA

( II-1-7 )
  Persoonlijke informatie
(65) Gedoopt 15-1-1702.
 
  Hij trouwde op 16-7-1730 te Baflo (Rasquert) met:  
  Anje [Reijners] _
ged. 12-10-1704 te Loppersum (Eenum)
dochter van: Reiner [Jans] _
Alstje _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-10-1704 te Eenum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Cornelis [Allerts] _ ged. 25-3-1731 te Baflo (Rasquert) ( IV-20-97 )
  2. Ebeltje [Allerts] _ ged. 8-2-1733 te Baflo (Rasquert) ( IV-20-98 )
  3. Reinder [Alderts] BOIKEMA ged. 24-11-1737 te Baflo (Rasquert) / ovl. 1809 te Eenrum (Westernieland) ( IV-20-99 )

III-6-36 Courtje [Cornelis] _
ged. 1-4-1703 te Westernieland (Saaxumhuizen)
dochter van: Cornelijs [Pieters] _
Ebeltje [Jans] BOIJKEMA

( II-1-7 )
  Persoonlijke informatie
(66) Gedoopt 1-4-1703 te Westernieland.
 

III-6-37 Onne [Cornelis] _
ged. 27-4-1704 te Westernieland (Saaxumhuizen)
zoon van: Cornelijs [Pieters] _
Ebeltje [Jans] BOIJKEMA

( II-1-7 )
  Persoonlijke informatie
(67) Gedoopt 27-4-1704 te Westernieland.
 

  Generatie IV  
IV-1-1 Heere [Clasen] _
zoon van: Claes [Heeres] _
Fenje [Willems] _

( III-1-1 )

IV-1-2 Claeske [Clasen] _
ged. 14-5-1702
dochter van: Claes [Heeres] _
Fenje [Willems] _

( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-5-1702 in Vierhuizen. DTB: " Den 14 Maij dito 1702 Claeske (na de vaders doot gebooren), dochter van Klaes Heeres (obiit den 31 Martij 1702) en Fenje Willems in Vierhuisen."
 

IV-1-3 Trijnje [Frericks] _
ged. 4-1-1705
dochter van: Frerick [Sijrts] _
Fenje [Willems] _

( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-1-1705 in Ulrum.
 

IV-2-4 Mentje [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 24-8-1732
ovl. 4-9-1820 te Vierhuizen
dochter van: Rijpke [Cornelis] BOIJKEMA
Stijntje [Sijgers] _
( III-3-7 )
  Persoonlijke informatie
(321) Gedoopt 24-8-1732 te Niekerk.
 
  Zij trouwde met:  
  Berend [Luitjes] _
zoon van: Luitje [Cornellis] _
Lizebeth [Berends] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner te Vliedorp.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lijsbeth [Berends] _ ged. 18-5-1755 te Vliedorp ( V-1-1 )
  2. Luikje [Berends] _ ged. 1-5-1757 te Vliedorp / ovl. 9-4-1826 te Vierhuizen ( V-1-2 )
  3. Luitje [Berends] _ ged. 19-7-1761 ( V-1-3 )

IV-2-5 Grietje [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 26-6-1735
dochter van: Rijpke [Cornelis] BOIJKEMA
Stijntje [Sijgers] _
( III-3-7 )
  Persoonlijke informatie
(322) Gedoopt 26-6-1735 te Niekerk
 
  Zij trouwde met:  
  Jelte [Jans] _
  Persoonlijke informatie
van Zuurdijk
 

IV-2-6 Anje [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 20-10-1738
dochter van: Rijpke [Cornelis] BOIJKEMA
Stijntje [Sijgers] _
( III-3-7 )
  Persoonlijke informatie
(323) Gedoopt 20-10-1738 te Vierhuizen.
 
  Zij trouwde op 13-5-1764 te Niekerk met:  
  Cornelis [Luitjens] _
ged. 9-10-1729
zoon van: Luitje [Cornellis] _
Lizebeth [Berends] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper te Vliedorp.
 
  Uit deze relatie  
  1. Luitje [Cornelis] _ ged. 10-11-1765 ( V-2-4 )
  2. Rijpke [Cornelis] _ ged. 11-9-1768 ( V-2-5 )
  3. Jan [Cornelis] _ ged. 2-12-1770 ( V-2-6 )
  4. Lijsbeth [Cornelis] _ ged. 23-1-1774 / ovl. 20-11-1813 ( V-2-7 )
  5. Rijpke [Cornelis] _ ged. 13-10-1776 ( V-2-8 )

IV-2-7 Jan [Rijpkes] BOS
ged. 12-6-1742
ovl. 27-6-1812 te Wehe
zoon van: Rijpke [Cornelis] BOIJKEMA
Stijntje [Sijgers] _
( III-3-7 )
  Persoonlijke informatie
(324) Beroep: landbouwer op "Old Stee" (15,5 ha) te Wehe (1803 - 1819).
 
  Hij trouwde op 20-4-1777 te Niekerk met:  
  Aelke BALSTERS
ged. 1-11-1751
ovl. 7-8-1822
  Persoonlijke informatie
Voornaam ook: Eijlke en Eilke.
Gedoopt 1-11-1751 te Leens.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijkscontract: Rijksarchief nr 43, c4 van 1-4-1777 Niekerk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijpke [Jans] BOS ged. 7-12-1777 ( V-3-9 )
  2. Anje [Jans] BOS ged. 26-12-1780 ( V-3-10 )
  3. Stientje [Jans] BOS ged. 8-8-1784 ( V-3-11 )
  4. Aaltje [Jans] BOS ged. 3-12-1786 te Niekerk / ovl. 15-8-1852 te Winsum ( V-3-12 )

IV-2-8 Sijger [Rijpkes] BOS
ged. 20-2-1744
ovl. 26-12-1808
zoon van: Rijpke [Cornelis] BOIJKEMA
Stijntje [Sijgers] _
( III-3-7 )
  Persoonlijke informatie
(325) Gedoopt 20-2-1744 te Vierhuizen.
Beroep: landbouwer op de boerderij Leens 30 (12 ha) in de klei (1771 - 1808)
 
  Hij trouwde op 27-5-1770 te Ulrum met:  
  Grietje [Goossens] _
geb. ca 1750
ovl. 1-1-1815 te Ulrum
dochter van: Gosen [Clasen] _
Swaantje [Tonnis] _

  Persoonlijke informatie
Afkomstig van Ulrum
 

IV-2-9 Kornelis [Rijpkes] _
zoon van: Rijpke [Cornelis] BOIJKEMA
Stijntje [Sijgers] _
( III-3-7 )
  Persoonlijke informatie
(326) Beroep: landbouwer bij de til te Niekerk.
 

IV-3-10 Rijke [Jans] BOIJKEMA
ged. 17-8-1727
zoon van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Martien [Harms] _
( III-4-10 )
  Persoonlijke informatie
(c1) Gedoopt 17-8-1727 in Hornhuizen.
 

IV-3-11 Harm [Jans] BEUKEMA
ged. 13-3-1729
ovl. 13-11-1804 te Hornhuizen, 75 jaar oud
zoon van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Martien [Harms] _
( III-4-10 )
  Persoonlijke informatie
(c2) Gedoopt 13-3-1729 te Hornhuizen.Naam ook: Harm Rijkes. Beroep; landbouwer op "Tammingaheerd" (1779 - 1820) te Hornhuizen
 
  Hij trouwde op 22-10-1786 te Hornhuizen met:  
  Trijntje [Pieters] _
geb. 1754 te Warfhuizen
ovl. 2-10-1827
dochter van: Pieter [Thomas] _
Klaaske [Freerks] _

  Persoonlijke informatie
Voornaam ook Trinje en Trientje. Beroep: landbouwersche (1818). Overleden te Kloosterburen in huis nr 10.
 
  Bij het huwelijk
H.C.: R.A.G. 44 dd. 29-7-1786 tussen Harm Jans en Trientje Pieters.
 
  Uit deze relatie  
  1. Martje [Harms] BEUKEMA ged. 31-12-1786 / ovl. 28-5-1850 te Leens ( V-4-13 )
  2. Jan [Rijkes] BUIKEMA geb. 22-3-1795 te Kloosterburen (Hornhuizen) ( V-4-14 )

IV-3-12 Pieter [Jans] BOIJKEMA
ged. 21-1-1731 te Hornhuizen
ovl. te Leens
zoon van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Martien [Harms] _
( III-4-10 )
  Persoonlijke informatie
(c3)
 
  Hij trouwde (1) op 16-4-1752 te Hornhuizen met:  
  Trijntje [Jans] _
  Persoonlijke informatie
Bij huwelijk afkomstig van Hornhuizen.
 
  Hij trouwde (2) op 20-6-1762 te Noordhorn met:  
  Grietje [Klaassen] _
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Trijntje Jans, weduwe van Pieter Wilhelm Richter (ook: Hilcher)
 
  Hij trouwde (3) op 6-3-1774 te Noordhorn met:  
  Frouwke [Jans] _
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Grietje Klaassen, weduwe van Duurt Jans van Oldekerk.
 

IV-3-13 Martje [Jans] BOIJKEMA
ged. 25-12-1732 te Hornhuizen
dochter van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Martien [Harms] _
( III-4-10 )
  Persoonlijke informatie
(c4)
 
  Zij trouwde op 5-2-1758 te Hornhuizen met:  
  Willem [IJmes] FABER
geb. 21-11-1733 te Vierhuizen
zoon van: IJme [Willems] _
Hijltien [Pieters] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: schoolmeester te Vierhuizen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Martjen [Willems] FABER ged. 4-3-1759 te Vierhuizen / ovl. 6-8-1821 te Vierhuizen ( V-5-15 )
  2. Rembartus FABER ged. 23-11-1760 te Vierhuizen ( V-5-16 )
  3. Jan FABER ged. 25-9-1763 te Vierhuizen ( V-5-17 )
  4. Sijkje FABER ged. 22-5-1768 te Vierhuizen ( V-5-18 )
  5. Rijke FABER ged. 24-8-1773 te Vierhuizen ( V-5-19 )

IV-3-14 Grietje [Jans] BOIJKEMA
ged. 26-12-1736 te Hornhuizen
dochter van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Martien [Harms] _
( III-4-10 )
  Persoonlijke informatie
(c5) Gedoopt 26-12-1736 te Hornhuizen.
 
  Zij trouwde op 29-2-1760 te Kloosterburen met:  
  Wigger [Harms] _

IV-3-15 Trijntie [Jans] BOIJKEMA
ged. 9-11-1738 te Hornhuizen
dochter van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Martien [Harms] _
( III-4-10 )
  Persoonlijke informatie
(c6) Gedoopt 9-11-1738 te Hornhuizen.
 
  Zij trouwde met:  
  Hendrik [Everts] HUIVING
  Bij het huwelijk
Gegevens uit het boek: 4 eeuwen Boijkema, Beukema, Buikema (BBB). Bij dit huwelijk staat een "?" vermeld.
 

IV-3-16 Jan [Rijkes] BOIJKEMA
ged. 8-1-1741 te Hornhuizen
ovl. voor 1838
zoon van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Martien [Harms] _
( III-4-10 )
  Persoonlijke informatie
(c7) Beroep: herbergier.
 
  Hij trouwde met:  
  Anna [Clasen] _
ovl. na 1838 te Leens
dochter van: Claas [Fockes] _
  Persoonlijke informatie
Bij huwelijk afkomstig van Leens.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: november 1776.
 
  Uit deze relatie  
  1. Martje [Jans] BEUKEMA ged. 15-12-1776 te Hornhuizen ( V-6-20 )
  2. Jan [Rijkes] BEUKEMA ged. 8-2-1778 te Hornhuizen ( V-6-21 )
  3. Klaas BEUKEMA ged. 22-8-1779 te Hornhuizen ( V-6-22 )
  4. Martje BEUKEMA ged. 16-12-1781 te Hornhuizen / ovl. 21-5-1838 te Groningen ( V-6-23 )

IV-3-17 Rijkje [Jans] BOIJKEMA
ged. 2-6-1743 te Hornhuizen
ovl. te Hornhuizen
dochter van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Martien [Harms] _
( III-4-10 )
  Persoonlijke informatie
(c8) Gedoopt 2-6-1743 in Hornhuizen.
 
  Zij trouwde met:  
  Hendrik [Everts] HUIVING
  Bij het huwelijk
Gegevens uit het boek: 4 eeuwen Boijkema, Beukema, Buikema (BBB). Bij dit huwelijk staat een "?" vermeld.
 

IV-4-18 Rijke [Jans] BOIJKEMA
ged. 3-9-1730 te Leens
ovl. te Leens
zoon van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Antje [Writsers] _
( III-4-11 )
  Foto van Rijke [Jans] BOIJKEMA
Foto(s) van Rijke [Jans] BOIJKEMA
 
  Persoonlijke informatie
(431) (A) Gedoopt 3-9-1730 te Leens. Beroep: landbouwer op "De Grote Ronde" (15 ha) in karspel Wehe (1768-1806), opvolger van harmannus Luitjes en Hilje Willems.
 
  Hij trouwde op 12-4-1767 te Leens met:  
  Lijsabeth [Jans] _
ovl. 10-2-1796 te Wehe
dochter van: Jannes [Jacobs] _
Foske [Luitjens] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook: Elizabeth Jannes.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Rijkes] BUIKEMA geb. 10-1-1773 te Wehe / ovl. 7-8-1819 te Wehe ( V-7-24 )

IV-4-19 Wietske [Jans] BEUKEMA
ged. 18-10-1733
ovl. 8-6-1807 te Hornhuizen
dochter van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Antje [Writsers] _
( III-4-11 )
  Foto van Wietske [Jans] BEUKEMA
Foto(s) van Wietske [Jans] BEUKEMA
 
  Persoonlijke informatie
(432) Gedoopt 18-10-1733 te Leens als Wiske. (BBB vermeldt foutief als doop datum 13-10-1731) Ongehuwd gebleven.
 

IV-4-20 Pieter [Jans] BOIJKEMA
ged. 4-11-1736 te Leens
zoon van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Antje [Writsers] _
( III-4-11 )
  Persoonlijke informatie
(433) (B) Gedoopt 4-11-1736 te Leens. Beroep: landbouwer op de "Engehorn" te Ulrum (1763-1776), daarna op "Tuinsterheerd" te Leens (1776-1796).
 
  Hij trouwde (1) op 21-4-1763 te Leens met:  
  Anje [Duurts] _
geb. 16-7-1741 te Leens
dochter van: Duurt [Jans] _
Abeltje STEENHUIJSEN

  Uit deze relatie  
  1. Jan [Pieters] BOIJKEMA geb. 1-1-1769 te Leens / ovl. 14-11-1820 te Leens (Warfhuizen) ( V-8-25 )
  2. Duurt [Pieters] BOIJKEMA ged. 26-7-1772 te Leens / ovl. 9-10-1846 ( V-8-26 )
  3. Writser [Pieters] BOIJKEMA ged. 1-2-1778 / ovl. 11-8-1823 te Assen ( V-8-27 )
  Hij trouwde (2) op 21-9-1782 te Leens met:  
  Anje [Harms] _

IV-4-21 Bene [Jans] BOIJKEMA
ged. 4-11-1736
ovl. 1786
zoon van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Antje [Writsers] _
( III-4-11 )
  Persoonlijke informatie
(434) (C) Gedoopt 4-11-1736 te Leens.
Beroep: landbouwer op Hornhuizen 2 (20Ha), Leensterweg 56 te Kloosterburen (1764-1788)
 
  Hij trouwde op 22-1-1764 te Hornhuizen met:  
  Tietje [Luies] _
ged. 14-4-1743 te Hornhuizen
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-04-1743 te Hornhuizen.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 27 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Antje [Benes] BEUKEMA ged. 31-3-1765 / ovl. 28-12-1828 te Leens ( V-9-28 )

IV-4-22 Jan [Jans] BOIJKEMA
ged. 28-2-1740
zoon van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Antje [Writsers] _
( III-4-11 )
  Persoonlijke informatie
(435) Gedoopt 28-2-1740 te Leens. In het huwelijkscontract van zijn broer Peter Jans met Anje Duurts (R.A. XLVI c1 22.4.1763) komt hij voor als getuige onder de naam Jan Rijkes.
Overleden tussen 22-4-1763 en 21-8-1770. Niet gehuwd geweest.
 

IV-4-23 Writser [Jans] BOIJKEMA
ged. 8-9-1743
ovl. 21-6-1812 te Kloosterburen
zoon van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Antje [Writsers] _
( III-4-11 )
  Persoonlijke informatie
(436) (D) Gedoopt 8-9-1743 te Leens. Beroep: landbouwer, eerst op Grijssloot 15 (Leens, 41ha), de laatste boerderij voor het vlonder, de meest oostelijke van Grijssloot (1773-1798), daarna te Hornhuizen op "Retzemaheerd" (58ha) (1799-1808). Naam in overlijdensakte: Buikema.
R.A.G. 44.c2 van 8-7-1779: Writzer Jans Boijkema en Aafke Gabriels kopen Retsemaheerd voor 15030 carolus gulden. Vaste huur 170 gld, 12-st.4d.
 
  Hij trouwde op 17-5-1773 te Leens met:  
  Aafke [Gabriels] _
ged. 26-12-1751 te Hornhuizen
ovl. 7-8-1826 te Hornhuizen
dochter van: Gabriel [Lues] _
IJtje [Jans] _

  Uit deze relatie  
  1. Antje [Writsers] BEUKEMA geb. 4-10-1790 te Leens / ovl. 30-5-1865 te Hornhuizen ( V-10-29 )

IV-5-24 Metjen [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 24-10-1723 te Leens
dochter van: Rijpke [Rijkes] BOIJKEMA
Martjen [Jans] _
( III-4-13 )
  Persoonlijke informatie
(451) Gedoopt 24-10-1723 te Leens, jong overleden.
 

IV-5-25 Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 17-12-1724
ovl. ca 1765
zoon van: Rijpke [Rijkes] BOIJKEMA
Martjen [Jans] _
( III-4-13 )
  Persoonlijke informatie
(452) Gedoopt 17-12-1724 te Leens.
Beroep: landbouwer Rijke was eigenaar en bewoner "Beukema's Ploatske" (1750 - 1774) te Vierhuizen. Opvolgers als landbouwer op "Beukema's Ploatske" waren Jelte Gerrits Beukema en Trientje Jans de weduwe van Rijke Rijpkes Beukema (1774 - 1809). Zij werden opgevolgt door hun zoon Gerrit Jeltes Beukema en Grietje Mennes (1809 - 1870) en die weer door hun zoon Jan Gerrits Beukema (ongehuwd) (1870 - 1884). Van 1886 - 1922 was Broer Gerrits Beukema eigenaar.
 
  Hij trouwde met:  
  Trientje [Jans] _
ged. 2-3-1727
ovl. 1795
dochter van: Jan [Jans] _
Pieterke [Sijverts] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-3-1727 te Vierhuizen
 
  Bij het huwelijk
gehuwd ca 1745
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieterke [Rijkes] BEUKEMA ged. 20-9-1746 te Vierhuizen / ovl. 1-9-1814 te Eenrum ( V-11-30 )
  2. Anje [Rijkes] BEUKEMA ged. 20-5-1753 ( V-11-31 )
  3. Martje [Rijkes] BEUKEMA ged. 11-1-1756 te Vierhuizen / ovl. 26-2-1797 te Zoutkamp ( V-11-32 )
  4. Geertje [Rijkes] _ ged. 31-7-1758 / ovl. te Ulrum ( V-11-33 )
  5. Pieter [Rijkes] BEUKEMA ged. 25-1-1761 te Vierhuizen / ovl. 11-10-1810 te Vierhuizen ( V-11-34 )
  6. Aafke [Rijkes] ged. 20-12-1765 te Vierhuizen / ovl. 1-7-1819 te Vierhuizen ( V-11-35 )

IV-5-26 Jan [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 16-2-1725 te Leens
ovl. 24-2-1811 te Hornhuizen
zoon van: Rijpke [Rijkes] BOIJKEMA
Martjen [Jans] _
( III-4-13 )
  Persoonlijke informatie
(453) (E) (Marne 64 en Tafel Beu).
Beroep: landbouwer in de Klei op de boerderij Leens 28, groot 15 ha (1754-1808).
 
  Hij trouwde op 1-12-1754 te Leens met:  
  Eltje [Jacobs] _
ged. 8-12-1729 te Suyrdijk
ovl. 22-8-1807 te Hornhuizen
dochter van: Jacob [Luirts] _
Harmke [Cornelis] _

  Uit deze relatie  
  1. Martje [Jans] BEUKEMA ged. 11-4-1755 te Leens / ovl. 22-3-1822 te Hornhuizen ( V-12-36 )
  2. Aafke [Jans] BEUKEMA ged. 14-3-1762 te Leens / ovl. 29-7-1809 te Vierhuizen ( V-12-37 )
  3. Riepke [Jans] BEUKEMA ged. 30-9-1764 / ovl. 19-5-1860 te Ten Boer (Ten Post) ( V-12-38 )
  4. Jacob [Jans] BEUKEMA ged. 30-8-1766 te Leens (In de Klei) / ovl. 26-12-1844 te Leens ( V-12-39 )

IV-5-27 Metje [Rijpkes] BEUKEMA
ged. 27-4-1727
dochter van: Rijpke [Rijkes] BOIJKEMA
Martjen [Jans] _
( III-4-13 )
  Persoonlijke informatie
(454) Gedoopt 27-4-1727 te Leens. Jong overleden.
 

IV-5-28 Metje [Rijpkes] BEUKEMA
ged. 11-6-1728
dochter van: Rijpke [Rijkes] BOIJKEMA
Martjen [Jans] _
( III-4-13 )
  Persoonlijke informatie
(455) Gedoopt 11-6-1728 te Leens. Jong overleden.
 

IV-5-29 Pieter [Rijpkes] BEUKEMA
ged. 31-7-1729
zoon van: Rijpke [Rijkes] BOIJKEMA
Martjen [Jans] _
( III-4-13 )
  Persoonlijke informatie
(456) Gedoopt 31-7-1729 te Leens.
 
  Hij trouwde op 11-5-1755 te Leens met:  
  Anje [Klaassen] _
ged. 4-4-1727
dochter van: Claas [Jans] _
Geertje [Simens] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-4-1727 te Tinallinge.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertje [Pieters] BEUKEMA ged. 27-6-1756 ( V-13-40 )
  2. Rijpke [Pieters] BEUKEMA ged. 25-4-1760 ( V-13-41 )
  3. Martje [Pieters] BEUKEMA ged. 26-6-1763 ( V-13-42 )
  4. Claas [Pieters] BEUKEMA ged. 12-4-1768 / ovl. 1801 ( V-13-43 )

IV-6-30 Gepke [Alderts] BOIJKEMA
geb. te Ulrum
dochter van: Albert [Rijkes] BOIJKEMA
Grietje [Roelfs] _
( III-4-14 )
  Persoonlijke informatie
(461) Het is niet 100% zeker dat Albert [Rijkes] Boijkema en Grietje [Roelofs] de Gepkes ouders zijn. Dit zouden ook Aldert [Rijkes] Boijkema en Anje [Jeltes] kunnen zijn. Gepke zou ook een voorkind kunnen zijn van Grietje [Roelfs].
 
  Zij trouwde (1) op 27-4-1755 te Ulrum met:  
  Cornelis [Jans] BOIJKEMA
ovl. 6-3-1781 te De Klei
  Persoonlijke informatie
(g3) Beroep: landbouwer op "Panser" (30ha) te Ulrum (1755-1782).
Na Cornelis' overlijden is de boerderij "Panser" verkocht aan Tamme Geerts en Allerdina Jans.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom afkomstig van Den Andel, bruid afkomstig van Ulrum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Martjen [Cornelis] BUIKEMA ged. 14-3-1756 / ovl. 15-8-1825 te Vierhuizen ( V-14-44 )
  2. Aldert [Cornelis] BUIKEMA ged. 9-4-1758 / ovl. 13-1-1818 te Baflo ( V-14-45 )
  3. Jan [Cornelis] BUIKEMA ged. 23-12-1759 / ovl. 9-3-1765 te de Klei ( V-14-46 )
  Zij trouwde (2) op 14-4-1782 te Ulrum met:  
  Goijten [Jans] _
zoon van: Jan [Jacobs] _
Trijntje [Goeijtjens] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer te Breede.
 
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Remke Freerks. (huwelijk aangetekend op 7-3-1782). Uit dit huwelijk geen kinderen.
 

IV-7-31 Haaije [Klasen] _
geb. 28-5-1730 te Leens
zoon van: Klaas [Haaijes] _
Grietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-15 )
  Persoonlijke informatie
(471) Beroep: landbouwer "Framaheerd".
 
  Hij trouwde op 13-11-1768 te Saaksum met:  
  Hindrikje [Mennes] _
  Persoonlijke informatie
Afkomstig van Oldehove
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Buikema Hajes] _ geb. 17-12-1769 te Saaksum ( V-15-47 )
  2. Rijpke [Hajes] _ ( V-15-48 )

IV-7-32 Rijke [Klaassens] BEUKEMA
ged. 24-2-1732
zoon van: Klaas [Haaijes] _
Grietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-15 )
  Persoonlijke informatie
(472) (F) Gedoopt 24-2-1732 te Leens. Beroep: landbouwer te Leens.
 
  Hij trouwde op 12-5-1759 te Leens met:  
  Grietje HEINES
geb. ca 1735
ovl. 31-12-1807 te Leens
dochter van: Heijne [Jans] _
Aaltie [Pieters] _

  Uit deze relatie  
  1. Jan [Rijkes] BEUKEMA ged. 2-4-1780 / ovl. 24-12-1862 ( V-16-49 )

IV-7-33 Aaltje [Haaijes] _
ged. 21-3-1734
ovl. 22-9-1825 te Leens
dochter van: Klaas [Haaijes] _
Grietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-15 )
  Persoonlijke informatie
(473)
 
  Zij trouwde op 11-8-1770 te Leens met:  
  Jan [Engberts] _
geb. ca 1736
ovl. 19-12-1808 te Leens
zoon van: Engbert [Cornelis] _
Aske [Jans] _

  Uit deze relatie  
  1. Engbert [Jans] RIJTEMA ged. 29-12-1771 / ovl. 17-8-1819 te Leens ( V-17-50 )
  2. Trijntje [Jans] RIJTEMA ged. 6-11-1774 ( V-17-51 )
  3. Claas [Jans] RIJTEMA ged. 18-4-1779 ( V-17-52 )

IV-7-34 Metje [Haaijes] _
ged. 19-2-1736
dochter van: Klaas [Haaijes] _
Grietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-15 )
  Persoonlijke informatie
(474)
 
  Zij trouwde op 24-5-1772 te Leens met:  
  Jan [Sijmons] _

IV-7-35 Jan [Haaijkes] _
ged. 5-10-1738
zoon van: Klaas [Haaijes] _
Grietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-15 )
  Persoonlijke informatie
(475)
 

IV-7-36 Eeuwke [Klaassen] BOIJKEMA
ged. 18-4-1740
dochter van: Klaas [Haaijes] _
Grietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-15 )
  Persoonlijke informatie
(476) Gedoopt 18-4-1740 te Leens.
 

IV-7-37 Gebke [Klaassen] BOIJKEMA
ged. 18-4-1740
dochter van: Klaas [Haaijes] _
Grietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-15 )
  Persoonlijke informatie
(477) Gedoopt 18-4-1740 te Leens.
 

IV-7-38 Martjen _
ged. 4-3-1742
dochter van: Klaas [Haaijes] _
Grietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-15 )
  Persoonlijke informatie
(478)
 
  Zij trouwde op 20-10-1781 te Leens met:  
  Berend [Jans] _
  Persoonlijke informatie
Gezindte R. Kath.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje _ ged. 3-11-1782 ( V-18-53 )
  2. Jantje _ ged. 18-1-1784 ( V-18-54 )
  3. Klaas Haijens _ ged. 8-5-1785 ( V-18-55 )
  4. Jantje _ ged. 23-12-1787 ( V-18-56 )
  5. Anna _ ged. 5-9-1790 ( V-18-57 )
  6. Jan Klaassen _ ged. 16-12-1792 ( V-18-58 )
  7. Grietje _ ged. 5-10-1794 ( V-18-59 )
  8. Alberdine _ ged. 18-9-1796 ( V-18-60 )

IV-8-39 Metje [Eppes] _
ged. 10-4-1729
dochter van: Eppe [Ewolds] _
Gebke [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-16 )
  Persoonlijke informatie
(481)
 

IV-8-40 Ewold [Eppes] _
geb. 1730
zoon van: Eppe [Ewolds] _
Gebke [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-16 )
  Persoonlijke informatie
(482) Gedoopt 1730 te Leens. Beroep: bakker te Zuidhorn.
 
  Hij trouwde (1) op 20-3-1768 te Zuidhorn met:  
  Aaltje [Pieters] DORREVELD
  Bij het huwelijk
weduwe van Berend Everts
 
  Hij trouwde (2) op 21-11-1784 te Zuidhorn met:  
  Riemke [Feikes] _
ged. 30-11-1755
ovl. 9-10-1819 te Zuidhorn
dochter van: Feike HESSELS
Eltje [Sikkes] _

fam. 27: ( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(a112)
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 6 kinderen
 

IV-8-41 Rijke [Eppes] _
ged. 14-12-1731
zoon van: Eppe [Ewolds] _
Gebke [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-16 )
  Persoonlijke informatie
(483) Gedoopt 14-12-1731 te Leens.
 
  Hij trouwde (1) op 9-4-1758 met:  
  Aaltje [Rinnes] _
  Uit deze relatie  
  1. Abel [Rijkes] _ ged. 13-9-1767 te Kommerzijl / ovl. 8-1-1816 te Grijpskerk (Niezijl) ( V-19-64 )
  2. Nieske [Rijkes] _ ged. 2-9-1770 te Kommerzijl ( V-19-65 )
  3. Harm [Rijkes] _ ged. 1-5-1774 te Kommerzijl ( V-19-66 )
  4. Nieske [Rijkes] _ ged. 17-3-1776 te Kommerzijl ( V-19-67 )
  5. Claartje [Rijkes] _ ged. 11-7-1779 te Kommerzijl ( V-19-68 )
  Hij trouwde (2) op 22-9-1760 te Kloosterburen met:  
  Martje [Abels] _
geb. te Niehove
dochter van: Abel [Aaldrix] _
Nieske [Harms] _

  Bij het huwelijk
Notitie bij het huwelijk van Martjen Abels en Rijke: Huwelijksgetuigen: bruidegomszijde: Eppe Ewalts, vader, Anje Luitjens, stiefmoeder, Jan Rijkes, volle oom, Anje Writzers, aangetrouwde moeij; bruidszijde: Abel Aaldrix, vader, Nieske Harms, moeder, Jacobje Abels, volle zuster.
 
  Uit deze relatie  
  1. Gebke [Rijkes] _ ged. 27-12-1761 te Kommerzijl / ovl. 1800 te Niehove ( V-19-61 )
  2. Eppe [Rijkens] _ ged. 4-12-1763 te Kommerzijl ( V-19-62 )
  3. Abel [Rijkens] _ ged. 6-7-1766 te Kommerzijl ( V-19-63 )

IV-8-42 Klaartje [Eppes] _
ged. 10-1-1734
dochter van: Eppe [Ewolds] _
Gebke [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-16 )
  Persoonlijke informatie
(484) Gedoopt 10-1-1734. Jong overleden.
 

IV-8-43 Gerrit [Eppes] _
ged. 25-8-1737
zoon van: Eppe [Ewolds] _
Gebke [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-16 )
  Persoonlijke informatie
(485)
 

IV-8-44 Claartje [Eppes] _
ged. 18-1-1739
dochter van: Eppe [Ewolds] _
Gebke [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-16 )
  Persoonlijke informatie
(486) Gedoopt 18-1-1739 te Leens.
 
  Zij trouwde op 16-1-1763 te Leens met:  
  Derk [Pieters] _
ged. 19-8-1725
zoon van: Pieter [Derks] _
Grietje [Tjarks] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper te Winsum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje [Derks] BEUKEMA geb. 14-4-1764 te Winsum / ovl. 3-7-1838 te Groningen ( V-20-69 )
  2. Eppo [Derks] _ geb. 22-2-1766 ( V-20-70 )
  3. Pieter [Derks] DIK geb. 11-10-1767 / ovl. 4-4-1827 te Rotterdam ( V-20-71 )
  4. Jan [Derks] _ geb. 17-10-1769 ( V-20-72 )
  5. Gepke [Derks] _ geb. 16-11-1771 ( V-20-73 )
  6. Eppe [Derks] _ geb. 30-12-1773 ( V-20-74 )
  7. Gepke [Derks] _ geb. 23-4-1776 ( V-20-75 )

IV-8-45 Rijpke [Eppes] _
ged. 14-1-1742
ovl. voor 1751
zoon van: Eppe [Ewolds] _
Gebke [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-16 )
  Persoonlijke informatie
(487) Gedoopt 14-1-1742 te Leens.
 

IV-8-46 Gerrit [Eppes] _
ged. 14-1-1742
ovl. voor 1751
zoon van: Eppe [Ewolds] _
Gebke [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-16 )
  Persoonlijke informatie
(488) Gedoopt 14-1-1742 te Leens.
 

IV-9-47 Sieger _
ged. 2-3-1732
zoon van: Cornelis [Siegers] _
Agnietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-17 )
  Persoonlijke informatie
(491) Gedoopt 2-3-1732 te Leens. Jong overleden.
 

IV-9-48 Sieger _
ged. 12-4-1733
zoon van: Cornelis [Siegers] _
Agnietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-17 )
  Persoonlijke informatie
(492) Gedoopt 12-4-1733 te Leens.
 

IV-9-49 Jantjen [Liefhards] RONDA
ged. 9-3-1736 te Leens
ovl. voor 1742
dochter van: Cornelis [Siegers] _
Agnietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-17 )

IV-9-50 Evert [Liefhards] RONDA
ged. 23-11-1738 te Leens
ovl. 6-8-1814 te Baflo, 75 jaar oud
zoon van: Liefhard [Everts] RONDA
Agnietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-17 )
  Persoonlijke informatie
(495) Beroep: schoenmaker te Baflo. Als overlijdensdatum ook gevonden: 6-8-1816.
 
  Hij trouwde op 30-3-1770 met:  
  Hilje [Elses] _
ged. 8-3-1743 te Eenrum
ovl. voor 1814 te Baflo
dochter van: Else [Bruins] _
Trienje [Carsens] _

fam. 79: ( V-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 8-3-1743 te Eenrum.
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Agnieta [Everts] RONDA geb. 28-9-1778 te Baflo / ovl. 24-1-1848 te Houwerzijl ( V-21-76 )

IV-9-51 Jacob [Lieffens] RONDA
geb. 1744
ovl. 1822
zoon van: Liefhard [Everts] RONDA
Agnietje [Rijkes] BOIJKEMA

( III-4-17 )
  Hij trouwde met:  
  Teuniske [Alberts] _
geb. 1754
ovl. 1813
  Uit deze relatie  
  1. Albert [Jacobs] RONDA ged. 11-5-1790 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 6-9-1870 te Niekerk ( V-22-77 )

IV-10-52 Geeske [Alberts] BEUKEMA
ged. 19-2-1723
ovl. voor 1752
dochter van: Albert [Alberts] _
Courtjen [Rijpkes] Boijkema

( III-5-18 )
  Persoonlijke informatie
(511) Gedoopt 19-2-1723 in Hornhuizen. Overleden ca 1751, echter voor 24-9-1752.
 
  Zij trouwde (1) met:  
  Enne [Hajes] _
geb. te Hornhuizen
  Zij trouwde (2) op 14-3-1745 te Hornhuizen met:  
  Juurt [Willems] _
ged. 13-6-1717
ovl. na 1781 te Zoutkamp
zoon van: Willem [Juijrts] _
Geertien [Cornelis] _
fam. 64: ( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-06-1717 te Vierhuizen. Het Doopboek van Vierhuizen vermeldt dat hij bij zijn doop 32 weken oud was. Hij is dus geboren tussen 24-10-1716 en 1-11-1716
(Bron: Doopboek 1673-1724 Kerkelijke gemeente - Vierhuizen / Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 480)
Juurt was van Mennisten (doopsgezinde) afkomst. Beroep: kofschipper te Zoutkamp.
 
  Bij het huwelijk
Datum is de ondertrouw-datum (in Hornhuizen en Kloosterburen). Geeske was weduwe van Enne Hajes.
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem [Juirts] _ ged. 22-6-1748 te Zoutkamp fam. 64: ( IV-1-1 )
  2. Albert [Juurts] ZWART ged. 25-9-1749 / ovl. 28-8-1809 te Zoutkamp fam. 64: ( IV-1-2 )

IV-10-53 Rijpke [Alberts] BEUKEMA
ged. 21-10-1725
zoon van: Albert [Alberts] _
Courtjen [Rijpkes] Boijkema

( III-5-18 )
  Persoonlijke informatie
(512) (G) Beroep: landbouwer op "De Kolken" te Hornhuizen (1778-1797)
 
  Hij trouwde (1) op 1-1-1748 te Hornhuizen met:  
  Anje [Pieters] _
ovl. na 1763
  Persoonlijke informatie
Afkomstig van Hornhuizen. Overleden na 26-12-1763 en voor 16-12-17868.
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert [Rijpkes] BEUKEMA ged. 5-7-1755 te Hornhuizen / ovl. 15-4-1787 te Hornhuizen ( V-24-80 )
  2. Menne [Rijpkes] BEUKEMA ged. 30-9-1759 / ovl. 14-9-1825 te Warfhuizen ( V-24-81 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Anje [Beerents] _
  Bij het huwelijk
Huwelijk tussen 26-12-1763 en 1769.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Rijpkes] BEUKEMA geb. 13-6-1773 te Hornhuizen / ovl. 27-12-1835 te Baflo ( V-24-82 )

IV-10-54 Jan [Alberts] BEUKEMA
ged. 17-4-1729
zoon van: Albert [Alberts] _
Courtjen [Rijpkes] Boijkema

( III-5-18 )
  Persoonlijke informatie
(513) Gedoopt 17-4-1729 in Hornhuizen.
 

IV-10-55 Jan [Alberts Noor] _
geb. 16-9-1731 te Hornhuizen
ovl. 10-5-1796 te Ulrum, 64 jaar oud
zoon van: Albert [Alberts] _
Courtjen [Rijpkes] Boijkema

( III-5-18 )
  Persoonlijke informatie
(514) Beroep: voerman te Ulrum. In de overlijdensakte wordt hij Jan Noor genoemd
 
  Hij trouwde (1) op 21-5-1758 te Ulrum met:  
  Martje [Okkes] _
ovl. 20-8-1771 te Ulrum
  Persoonlijke informatie
Bij huwelijk afkomstig van Warfhuizen.
 
  Hij trouwde (2) op 29-5-1774 te Ulrum met:  
  Antje [Rijkes] BOIJKEMA
ged. 12-3-1741
ovl. 15-6-1776 te Ulrum
dochter van: Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Freerks] _
( III-5-21 )
  Persoonlijke informatie
(546) Gedoopt 12-3-1741 te Leens.
 
  Hij trouwde (3) op 28-6-1778 te Ulrum met:  
  Maike [Jans] _
ovl. 16-3-1780 te Ulrum
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk geen kinderen.
 
  Hij trouwde (4) op 18-10-1781 te Ulrum met:  
  Elizabeth [Caspers] _
ged. 14-10-1753
ovl. 3-2-1790 te Ulrum
dochter van: Karper [Baens] _
Willemtje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook: Lijsbeth Kaspers. Bij huwelijk afkomstig van Oosterwijtwerd.
 
  Hij trouwde (5) op 5-6-1791 met:  
  Lijsbet [Klasen] _
ovl. 7-7-1802 te Ulrum
  Persoonlijke informatie
Bij huwelijk afkomstig van Winsum. Bij overlijden wed van Jan Alberts Noor "zijnde onder de diaconie" .
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk geen kinderen.
 

IV-10-56 Rijke [Alberts Noor] BEUKEMA
ged. 10-4-1735
ovl. 3-2-1813 te Wehe
zoon van: Albert [Alberts] _
Courtjen [Rijpkes] Boijkema

( III-5-18 )
  Persoonlijke informatie
(515) (H) Gedoopt 10-4-1735 te Ulrum. Beroep: voerman te Wehe.
 
  Hij trouwde (1) op 2-5-1762 te Wehe met:  
  Antje [Kars] _
ged. 9-12-1740
ovl. 1767 te Wehe
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 9-12-1740 te Leens.
 
  Hij trouwde (2) op 17-10-1767 te Wehe met:  
  Grietje [Fongers] _
ovl. 3-2-1813 te Leens
  Uit deze relatie  
  1. Geeske [Rijkes] BEUKEMA ged. 1-8-1773 / ovl. 12-7-1825 te Leens (Maarslag) ( V-25-83 )
  2. Rijpke [Rijkes] BEUKEMA ged. 7-12-1777 / ovl. 28-3-1833 te Leens ( V-25-84 )

IV-10-57 Garmt [Klaassen] ZUIDEMA
ged. 11-9-1738
ovl. 26-8-1808 te Hornhuizen
zoon van: Klaas [Garmts] ZUIDEMA
Courtjen [Rijpkes] Boijkema

( III-5-18 )
  Persoonlijke informatie
(516) Gedoopt 11-9-1738 te Niekerk. Beroep: landbouwer op "Westerhorn" (52 ha) te Hornhuizen (verkocht in 1811).
 
  Hij trouwde op 1-6-1766 te Hornhuizen met:  
  Aaltje [Hindriks] _
ged. 13-1-1743 te Kloosterburen
ovl. 20-6-1812 te Hornhuizen
dochter van: Hindrik [Uitjes] _
Abeltje [Frericks] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-1-1743 in Kloosterburen. Bij huwelijk afkomstig van Cloosterbuijren
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje [Garmts] ZUIDEMA ged. 9-1-1767 te Hornhuizen / ovl. 5-6-1811 te Vliedorp ( V-26-85 )
  2. Claas [Garmts] ZUIDEMA ged. 22-10-1768 te Hornhuizen / ovl. 8-1-1845 te Hornhuizen ( V-26-86 )
  3. Hendrik [Garmts] ZUIDEMA ged. 13-9-1772 te Hornhuizen / ovl. 6-3-1844 te Hornhuizen ( V-26-87 )
  4. Abeltje [Garmts] ZUIDEMA ged. 10-4-1774 te Hornhuizen / ovl. 9-2-1828 te Vliedorp ( V-26-88 )
  5. Rypke [Garmts] ZUIDEMA ged. 15-12-1776 / ovl. voor 1829 ( V-26-89 )
  6. Eltje [Garmts] ZUIDEMA ged. 9-1-1780 te Hornhuizen ( V-26-90 )

IV-11-58 Rijpke [Jans] BEUKEMA
ged. 4-4-1735
ovl. 1762 te Niekerk
zoon van: Jan [Rijpkes] BOYKEMA
Anje [Jans] _
( III-5-19 )
  Persoonlijke informatie
(521) Gedoopt 4-4-1735 te Vierhuizen.
 

IV-11-59 Trijnje [Jans] BEUKEMA
ged. 13-4-1737
ovl. 1754 te Niekerk
dochter van: Jan [Rijpkes] BOYKEMA
Anje [Jans] _
( III-5-19 )
  Persoonlijke informatie
(522) Gedoopt 13-4-1737 te Vierhuizen.
 

IV-11-60 Grietje [Jans] BOIJKEMA
ged. 21-7-1739
ovl. 16-9-1773 te Ulrum
dochter van: Jan [Rijpkes] BOYKEMA
Anje [Jans] _
( III-5-19 )
  Persoonlijke informatie
(523) (J) Gedoopt 21-7-1739 te Vierhuizen (getuige Sjouwke).
 
  Zij trouwde op 29-4-1759 te Niekerk met:  
  Jakob [Pieters] _
ovl. 15-1-1809 te Ulrum
  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker te Pieterburen en Ulrum. Daarna winkelier te Ulrum
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Jacobs] BEUKEMA ged. 26-9-1760 / ovl. 17-2-1788 te Winsum/Onderdendam ( V-27-91 )

IV-11-61 Jan [Jans] BEUKEMA
geb. 6-12-1740 te Vierhuizen
ovl. 11-6-1807 te Niekerk, 66 jaar oud
zoon van: Jan [Rijpkes] BOYKEMA
Anje [Jans] _
( III-5-19 )
  Persoonlijke informatie
(524) (K) (nog niet volledig uitgewerkt)
 
  Hij trouwde met:  
  Eilke [Mennes] _
geb. 9-5-1742 te Niekerk
ovl. 27-1-1811 te Niekerk, 68 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Menne [Jans] BEUKEMA geb. 6-11-1774 te Niekerk / ovl. 1-11-1828 te Niekerk ( V-28-92 )
  2. Rijpke [Jans] BEUKEMA geb. 2-9-1780 te Niekerk / ovl. 12-9-1859 te Warfhuizen ( V-28-93 )

IV-11-62 Anje [Jans] BOIJKEMA
dochter van: Jan [Rijpkes] BOYKEMA
Anje [Jans] _
( III-5-19 )
  Persoonlijke informatie
(525) Misschien zie Marne 24-32-169.
 

IV-11-63 Saarke [Jans] _
ged. 3-3-1744 te Vierhuizen
ovl. 6-5-1827 te Westernieland
dochter van: Jan [Rijpkes] BOYKEMA
Anje [Jans] _
( III-5-19 )
  Persoonlijke informatie
(526) (L) Naam ook Sara. Gedoopt 3-3-1744 te Vierhuizen.
 
  Zij trouwde op 27-12-1767 te Ulrum met:  
  Reinder [Klaassen] _
ged. 22-8-1745 te Pieterburen
ovl. ca 1811 te Westernieland
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer te Westernieland. Reinder heeft in 1811 de familienaam Beukema aangenomen. Westernieland speelt in het nageslacht van Reinder een overwegende rol samen met de plaatsen Den Andel en Warffum.
 
  Bij het huwelijk
Kerkelijk huwelijk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaas [Reinders] BEUKEMA ged. 4-4-1768 te Eenrum ( V-29-94 )
  2. Grietje [Reinders] BEUKEMA ged. 3-4-1785 / ovl. 10-4-1844 te Den Andel ( V-29-95 )

IV-11-64 Anje [Jans] BEUKEMA
ged. 11-5-1747
ovl. 1827 te Grijpskerk
dochter van: Jan [Rijpkes] BOYKEMA
Anje [Jans] _
( III-5-19 )
  Persoonlijke informatie
(527) Gedoopt 11-5-1747 te Niekerk.
 

IV-12-65 Ludewe [Pieters] BEUKEMA
ged. 17-10-1734
ovl. 19-4-1797 te Vierhuizen
dochter van: Pieter [Rijpkes] BOIJKEMA
Aaltje [Egberts Frik] _
( III-5-20 )
  Persoonlijke informatie
(533) Gedoopt 17-10-1734 te Vierhuizen.
Ludewe Pieters en Jan Jurjens Dijk waren landbouwer (11,5 ha) op Kloosterburen 2 aan de Dijksterweg 21 geworden, bij testament van 3-3-1770 voor f1600,00 (R.A. Groningen XLIIIc2 dd 30-4-1773), daarna (en ook later tijdens het huwelijk met Scholte Obes) in De Klei op de boerderij Leens 31 (22,5 ha) aan de v/d Brielweg 5 te Ulrum (1774-1798).

- Oud-rechterlijke Archieven (R.A.G.).
Op de Regtdag te Ulrum op 4-5-1798 was er een proces van Scholte Obes, boedelhouder van zijn ehevrouw Ludewe Pieters contra Jurjen Jans Dijk en Aaltke Jans Dijk, "geadeisteerd met" (geassisteerd door) haar eheman Jan Harms Vink Gedaagden. Wurde uit naam van de "Impetrant" (verzoeker) per "verbaal ludel" (mondelinge afspraak) door Dn.Hr W.Hoving vertekent "gecondenteert tot confirmatie" (bevestigd) met zijne "geceemanceerde conclusie van te neën" (verbeterde conclusie uit het verleden). Teneinde Gij "copianispecificationi" (specificatie) van kosten zult moeten doen en Uw tegenbericht daarop inbrengen; bij fouten vandien gedogen, dat de specificatie door het Gericht "incontümaciam" (ondanks uw weerspannigheid) ten uwen lasten zal worden overgenomen "ad moderandum" (en in uw rechten zal treden), bij absentie van Gedaagden "incontümaciam" (ter wijziging), en dat het Gerichte de specificatie bij dieren "geextüteert" (uitgevoerd) gelieve over te nemen, voorts zich te "consulteren tot diens modevatie" (beraden op diens beweegredenen), dog dat in cas van oppositie het ingebragte "salvo jure adacta" (met behoud van de rechtsachtergronden) moge worden gebragt, en deze "cum producto geextuateert" (volgens het resultaat uitgevoerd wordt) benevens de acte. De Gedaagde absent en niemant hunnentwegen in "Judicio gecompareert" (in rechte opgetreden). Heeft het Gerichte het uitgebrachte mandaat wegens absentie van Gedaagden in "incontümaciam" (weerspannigheid) en de stukken benodigde specificatie in "moderandüm" (zijn totaliteit) overgenomen.
 
  Zij trouwde (1) met:  
  Frik [Everts] _
ged. 14-10-1725 te Niekerk
ovl. 20-2-1757 te Ulrum
zoon van: Evert [Friks] <BOL>
Fenje [Willems] _
fam. 60: ( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-10-1725 te Niekerk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Friks] _ ged. 30-3-1755 te Vierhuizen fam. 60: ( V-4-5 )
  2. Frik [Everts] _ ged. 20-2-1757 te Ulrum fam. 60: ( V-4-6 )
  Zij trouwde (2) op 31-7-1763 te Ulrum met:  
  Jan [Jurjens] DIJK
ged. 12-2-1730 te Kloosterburen
ovl. ca 1782 te Ulrum
zoon van: Jurrijn [Cornelis] _
IJmke [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-2-1730 te Kloosterburen. Beroep: advocaat te Ulrum
 
  Uit deze relatie  
  1. Jurjen [Jans] DIJK ged. 13-7-1764 te Ulrum ( V-30-98 )
  2. Aaltje [Jans] DIJK ged. 10-5-1767 te Ulrum / ovl. 12-6-1815 ( V-30-99 )
  Zij trouwde (3) op 14-6-1783 te Ulrum met:  
  Scholte [Obes] _
ovl. 15-10-1789 te Ulrum
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer in De Klei te Ulrum. Bij overlijden: "nalatende 3 halfbroers kinderen".
 
  Bij het huwelijk
H.C.: R.A. 43, c4 folio 157 van 14-6-1783.
 

IV-12-66 Egbert [Pieters] BOIJKEMA
ged. 20-4-1738
ovl. 31-1-1814 te Ulrum
zoon van: Pieter [Rijpkes] BOIJKEMA
Aaltje [Egberts Frik] _
( III-5-20 )
  Persoonlijke informatie
(534) (M) beroep: molenaar te Ulrum
 
  Hij trouwde (1) op 2-5-1767 met:  
  Tietje [Simons] _
ovl. 16-4-1799
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Engberts] BEUKEMA ged. 16-12-1764 te Ulrum / ovl. 14-9-1832 te Ulrum (Houwerzijl) ( V-31-100 )
  Hij trouwde (2) op 16-11-1800 te Ulrum met:  
  Martje [Jans] VOET
ged. 30-11-1777
ovl. 16-5-1852 te Ulrum, 74 jaar oud
dochter van: Jan [Derks] VOET
Lijsbeth [Kornelis] TOP
fam. 63: ( III-2-5 )
( IV-14-75 )
  Persoonlijke informatie
(5544)
 

IV-12-67 Grietje [Pieters] BEUKEMA
ged. 2-2-1744
ovl. 5-2-1818 te Ulrum
dochter van: Pieter [Rijpkes] BOIJKEMA
Aaltje [Egberts Frik] _
( III-5-20 )
  Persoonlijke informatie
(535) Gedoopt 2-2-1744 te Vierhuizen. Tweeling met Rijpke.
 
  Zij trouwde (1) op 25-1-1767 te Ulrum met:  
  Olgert [Thomas] _
ged. 29-3-1744
ovl. 2-6-1773
zoon van: Thomas [Olcherts] _
Trijntje [Rienjes] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-3-1744 te Niekerk. Beroep: schipper te Ulrum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Thomas [Thomas] _ ged. 8-11-1767 ( V-32-101 )
  2. Peter [Thomas] _ ged. 29-4-1770 ( V-32-102 )
  3. Heere [Thomas] _ ged. 14-11-1772 ( V-32-103 )
  Zij trouwde (2) op 1-5-1774 te Ulrum met:  
  Jakob [Pieters] _
ovl. 15-1-1809 te Ulrum
  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker te Pieterburen en Ulrum. Daarna winkelier te Ulrum
 
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Grietje Jans Boijkema, weduwe van Olgert Thomas.
Huwelijkscontract: R.A. 43, c2 folio 167 verso dd 16-4-1774.
 

IV-12-68 Rijpke [Pieters] BEUKEMA
ged. 2-2-1744
zoon van: Pieter [Rijpkes] BOIJKEMA
Aaltje [Egberts Frik] _
( III-5-20 )
  Persoonlijke informatie
(536) Gedoopt 2-2-1744 te Ulrum.
 

IV-12-69 Peterke [Pieters] BEUKEMA
ged. 28-5-1752
ovl. 17-6-1752
dochter van: Pieter [Rijpkes] BOIJKEMA
Aaltje [Egberts Frik] _
( III-5-20 )
  Persoonlijke informatie
(537) Gedoopt 28-5-1752 te Ulrum.
 

IV-13-70 Antje [Rijkes] BOIJKEMA
ged. 12-3-1741
ovl. 15-6-1776 te Ulrum
dochter van: Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Freerks] _
( III-5-21 )
  Persoonlijke informatie
(546) Gedoopt 12-3-1741 te Leens.
 
  Zij trouwde op 29-5-1774 te Ulrum met:  
  Jan [Alberts Noor] _
geb. 16-9-1731 te Hornhuizen
ovl. 10-5-1796 te Ulrum, 64 jaar oud
zoon van: Albert [Alberts] _
Courtjen [Rijpkes] Boijkema

( III-5-18 )
  Persoonlijke informatie
(514) Beroep: voerman te Ulrum. In de overlijdensakte wordt hij Jan Noor genoemd
 

IV-14-71 Grietie _
geb. 1731
dochter van: Cornelis [Pieters] TOP
Anje [Rijpkes] BOIJKEMA

( III-5-22 )
  Persoonlijke informatie
(551) Gedoopt augustus 1731 te Ulrum.
 

IV-14-72 Korneliske TOP
ged. 4-8-1733
ovl. te Zoutkamp
dochter van: Cornelis [Pieters] TOP
Anje [Rijpkes] BOIJKEMA

( III-5-22 )
  Persoonlijke informatie
(552) Gedoopt 4-8-1733 te Ulrum. Als overlijdensdatum gevonden 16-8-1844 (boek "vier eeuwen Boijkema Beukema Buikema"). Dit is te onwaarschijnlijk om voor waar aan te nemen.
 
  Zij trouwde op 10-2-1754 te Ulrum met:  
  Jacob [Rinnes] _
ged. 7-5-1730
ovl. 25-5-1781 te Zoutkamp
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-5-1730 te Vierhuizen. Overleden voor 25-5-1781.
 

IV-14-73 Anje _
ged. 3-7-1739
dochter van: Cornelis [Pieters] TOP
Anje [Rijpkes] BOIJKEMA

( III-5-22 )
  Persoonlijke informatie
(553-a) Gedoopt 3-7-1739 te Ulrum.
 

IV-14-74 Anje _
geb. 1742
dochter van: Cornelis [Pieters] TOP
Anje [Rijpkes] BOIJKEMA

( III-5-22 )
  Persoonlijke informatie
(553-b) Gedoopt november 1742 te Ulrum.
 

IV-14-75 Lijsbeth [Kornelis] TOP
geb. ca 1744 te Ulrum
ovl. te Hornhuizen
dochter van: Cornelis [Pieters] TOP
Anje [Rijpkes] BOIJKEMA

( III-5-22 )
  Persoonlijke informatie
(554)
 
  Zij trouwde met:  
  Jan [Derks] VOET
ged. 27-9-1739 te Houwerzijl
ovl. 14-7-1806, 66 jaar oud
zoon van: Derk [Geerts] VOET
Martjen [Klasen] _
fam. 63: ( II-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 27-9-1739 te Niekerk (DTB Niekerk en Vliedorp). Beroep: binnenschipper. Begraven op 19 juli 1806 in Ulrum
 
  Uit deze relatie  
  1. Martje [Jans] VOET ged. 2-10-1768 te Ulrum / ovl. 6-11-1768 te Ulrum fam. 63: ( IV-3-5 )
  2. Derk [Jans] VOET ged. 29-10-1769 te Ulrum / ovl. 20-7-1771 fam. 63: ( IV-3-6 )
  3. Derk [Jans] VOET ged. 3-11-1771 te Ulrum / ovl. 2-9-1790 te Ulrum fam. 63: ( IV-3-7 )
  4. Anje [Jans] VOET ged. 1-10-1775 / ovl. 21-11-1829 te Houwerzijl fam. 63: ( IV-3-8 )
  5. Martje [Jans] VOET ged. 30-11-1777 / ovl. 16-5-1852 te Ulrum fam. 63: ( IV-3-9 )
  6. Kornelis (Cornelius) [Jans] VOET ged. 31-10-1779 te Ulrum / ovl. 1-10-1836 te Ulrum fam. 63: ( IV-3-10 )
  7. NN [Jans] VOET geb. 19-3-1785 te Ulrum / ovl. 19-3-1785 te Ulrum fam. 63: ( IV-3-11 )
  8. Hendrik [Jans] VOET ged. 10-3-1786 te Ulrum / ovl. 3-6-1790 te Ulrum fam. 63: ( IV-3-12 )
  9. Grietje [Jans] VOET ged. 25-12-1788 te Ulrum / ovl. 29-9-1867 te Groningen fam. 63: ( IV-3-13 )

IV-15-76 Rijpke [Mennes] BOIJKEMA
ged. 13-7-1738 te Vierhuizen
ovl. 31-12-1807 te Vierhuizen, 69 jaar oud
zoon van: Menne [Rijpkes] BOIJKEMA
Jantje [Klaassen] _
( III-5-23 )
  Persoonlijke informatie
(561) (N) Beroep: landbouwer op "Midhalm 2" te Vierhuizen (1784-1832).
 
  Hij trouwde op 16-5-1784 te Vierhuizen met:  
  Emke [Kornelis] DUISTERWINKEL
geb. 1753 te Grijpskerk
ovl. 10-5-1832 te Vierhuizen, 78 jaar oud
dochter van: Cornelis [Onnes] _
Enneke [Jans] _
fam. 79: ( V-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Geboren omstreeks 1753/1754 te Grijpskerk.
Zij was ook bekend als Imke Cornelis van Ulrum

Bij het overlijden (huis no 45) : Door de aangevers van het overlijden van dochter Emke Kornelis Duisterwinkel werd vermeld dat haar ouders, Kornelis Kornelis Duisterwinkel & Enje Gosseling, waren overleden te Grijpskerk.
Bijzonderheden: Zij was landbouwersche te Vierhuizen.
 
  Bij het huwelijk
• Zij tekenden een huwelijkscontract op 23 april 1784 te Hunsingo.
"... Getuigen aan bruidegomszijde: Claas Mennes & Luduwe Geerts en Jan Mennes & Geetruida Lues, ehelieden, volle broeders en aangetrouwde zusters, Geeske Mennes, geadsisteert door haar eheman Jan Pieters, als volle zuster en aangetrouwde broeder.
Aan bruidszijde: Cornellis Cornellis, als volle broeder. Benevens de E. Walle Jacobs en E. Coopman Jan Kreemer, beide van Ulrum, als dedigslieden".

• Zij kondigden hun huwelijk aan op 24 april 1784 te Ulrum. 35 Rijpke Mennes en Imke Cornelis van Ulrum kwamen op 16 mei 1784 op attestatie van Ulrum. Geen spoor gevonden in Grijpskerk of Ulrum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Menne [Rijpkes] BEUKEMA geb. 20-4-1785 te Vierhuizen / ovl. 7-9-1867 te Vierhuizen ( V-34-113 )
  2. Kornelis [Rijpkes] BEUKEMA geb. 31-7-1786 te Vierhuizen / ovl. 17-6-1865 te Ulrum ( V-34-114 )
  3. Jantje [Rijpkes] BEUKEMA geb. 19-9-1787 te Vierhuizen / ovl. 23-7-1856 te Vierhuizen ( V-34-115 )
  4. Klaas [Rijpkes] BEUKEMA geb. 9-2-1789 te Vierhuizen ( V-34-116 )
  5. Emke [Rijpkes] BEUKEMA ged. 31-10-1790 te Vierhuizen / ovl. 21-11-1823 te Ulrum ( V-34-117 )
  6. Rijpke [Rijpkes] BEUKEMA geb. 15-3-1794 te Vierhuizen / ovl. 22-8-1873 te Ulrum ( V-34-118 )

IV-15-77 Klaas [Mennes] BEUKEMA
geb. 22-4-1739 te Vierhuizen
ovl. 22-5-1831 te Ulrum, 92 jaar oud
zoon van: Menne [Rijpkes] BOIJKEMA
Jantje [Klaassen] _
( III-5-23 )
  Persoonlijke informatie
(562) Beroep: landbouwer te Oldenzijl en op Beusum te Vierhuizen (1776-1814). Overleden te Ulrum, begraven te Vierhuizen.

Rijks Archief Groningen: 43 c dd 22-11-1776:
Geert Melles verkoopt Beusum aan Claas Mennes Boijkema en Ludewe Geerts voor 8000 Car. gl. met "euvelganck" (overpad). De boerderij Beusum omvatte in 1814: Een huismet beklemming van 65 juk land (f201 vaste huur), 17 juk onbehuisd (f85) en 150 juk kwelder (f150).
 
  Hij trouwde op 9-10-1767 te Vierhuizen met:  
  Ludewe [Geerts] MELIS
geb. 1743
ovl. 6-5-1813 te Vierhuizen
dochter van: Geert [Melles] _
Claesijn [Jacobs] _

  Persoonlijke informatie
Overleden te Vierhuizen (huisnr. 14).
Op haar grafsteen staat de text:
Op den 1e Maay 1813 stierf Geert Klaassens Beukema (zoon van Ludewe) in den ouderdom van 42 jaren, op den 6e dito stierf Ludewe Geerts in den ouderdom van ruim 70 jaren, zijnde de huisvrouw van Klaas Mennes Beukema en op den 8e dito stierf Mentke W. Cramer in de ouderdom van ruim 9 jaren.
Grafschrift:
"De dood die met zijn schepter zwaait
heeft hier drie menschen weggemaait
't was moeder zoon en haar kleinzoon
die wachten hier het godlyk loon
het geen dat haar is toegezeid
door jezus in de eeuwigheid." (Pathuis)
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert [Klaassens] BEUKEMA geb. 21-11-1770 te Oldenzijl / ovl. 1-5-1813 te Vierhuizen ( V-35-119 )
  2. Klaaske [Klaassens] BEUKEMA geb. 21-4-1776 te Vierhuizen / ovl. 10-4-1853 te Hornhuizen ( V-35-120 )

IV-15-78 Geeske [Mennes] BEUKEMA
ged. 23-12-1746 te Vierhuizen
dochter van: Menne [Rijpkes] BOIJKEMA
Jantje [Klaassen] _
( III-5-23 )
  Persoonlijke informatie
(564) Gedoopt 23-12-1746 te Vierhuizen. Begraven 24-8-1808.
 
  Zij trouwde met:  
  Jan [Pieters] STELMA
geb. 21-5-1746
ovl. 10-10-1795 te Vierhuizen, 49 jaar oud
zoon van: Pieter [Martens] _
Annegien [Hindrix] CAMPING

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op "Midhalm 1" te Vierhuizen (1771-1808).
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1776
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje [Jans] STELMA ged. 14-1-1781 te Vierhuizen / ovl. 17-5-1852 te Aduard (Den Ham) ( V-36-121 )
  2. Pieter [Jans] STELMA ged. 6-5-1783 te Vierhuizen / ovl. 6-4-1843 te Vierhuizen ( V-36-122 )
  3. Grietje STELMA geb. 26-11-1789 te Vierhuizen ( V-36-123 )

IV-16-79 Rijpke [Alderts] BOIJKEMA
geb. 22-6-1755 te Den Andel
ovl. 10-10-1808 te Hornhuizen, 53 jaar oud
zoon van: Allert [Rijpkes] BOIJKEMA
Anje [Jeltes] LAAN
( III-5-24 )
  Persoonlijke informatie
(575) (P) Beroep: smid te Hornhuizen (ook: Kloosterburen)
 
  Hij trouwde (1) op 8-5-1781 te Den Andel met:  
  Grietje [Freerks] _
geb. te Nijenklooster
ovl. 22-2-1794 te Kloosterburen
  Uit deze relatie  
  1. Allert [Rijpkes] BEUKEMA geb. 4-5-1783 te Hornhuizen / ovl. 13-7-1852 te Leens ( V-37-124 )
  2. Freerk [Rijpkes] BEUKEMA geb. 14-3-1787 te Kloosterburen / ovl. 3-7-1852 te Vries ( V-37-125 )
  3. Anje [Rijpkes] BUIKEMA geb. 27-7-1800 te Kloosterburen / ovl. 26-1-1878 te Winsum ( V-37-126 )
  4. Wijbrand [Rijpkes] BUIKEMA geb. 11-5-1802 te Kloosterburen ( V-37-127 )
  Hij trouwde (2) op 25-10-1795 te Kloosterburen met:  
  Grietje [Wijbrands] van DIJKEN
geb. 23-9-1770 te Pieterburen
ovl. 23-8-1846 te Winsum, 75 jaar oud
dochter van: Wijbrand [Jans] _
Anje [Jacobs] _

  Uit deze relatie  
  1. Hendrik [Rijpkes] BUIKEMA geb. 1-9-1805 te Mensingeweer / ovl. 6-10-1866 te Mensingeweer ( V-37-128 )

IV-16-80 Hendrik [Allerts] BEUKEMA
geb. 9-12-1759 te Den Andel
ovl. 2-7-1828 te Leens, 68 jaar oud
zoon van: Allert [Rijpkes] BOIJKEMA
Anje [Jeltes] LAAN
( III-5-24 )
  Persoonlijke informatie
(577)(R) Beroep: smid te Warfhuizen
 
  Hij trouwde op 13-9-1786 te Warfhuizen of Leens met:  
  Janna [Tjallings] ZEILINGA
ged. 28-9-1766
ovl. 4-6-1832 te Warfhuizen
dochter van: Tjalling [Harms] _
Anje [Jans] _

  Uit deze relatie  
  1. Anje [Hendriks] BEUKEMA geb. 30-9-1787 te Schouwerzijl / ovl. 30-12-1863 te Schouwerzijl ( V-38-129 )
  2. Aldert [Hindriks] BEUKEMA geb. 27-3-1796 te Schouwerzijl / ovl. 22-5-1823 te Vliedorp ( V-38-130 )
  3. Tjalling [Hindriks] BEUKEMA geb. 25-11-1798 te Warfhuizen / ovl. 3-3-1830 te Schouwerzijl ( V-38-131 )
  4. Rijpke [Hendriks] BUIKEMA geb. 4-4-1802 te Warfhuizen / ovl. te Grand Haven (Michigan, U.S.A.) ( V-38-132 )

IV-17-81 Jurjen [Jans] _
ged. 10-6-1738
zoon van: Jan [Jurjens] DIJK
Grietje [Rijpkes] BEUKEMA

( III-5-25 )
  Persoonlijke informatie
(581) Gedoopt 10-6-1738 te Zoutkamp. Beroep: houtkoper te Winsum.
 
  Hij trouwde (1) op 4-10-1764 te Vierhuizen met:  
  Martje [Alberts] _
  Persoonlijke informatie
Afkomstig van Ulrum
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Jurjens] _ ged. 30-9-1765 ( V-39-133 )
  2. Albert [Jurjens] _ ged. 30-11-1767 ( V-39-134 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Grietje [Kornelis] _
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Jurjens] _ ged. 15-11-1789 ( V-39-135 )
  2. Peter [Jurjens] _ ged. 16-9-1792 ( V-39-136 )
  3. Ludewe [Jurjens] _ ged. 29-11-1795 ( V-39-137 )
  4. Thomas [Jurjens] _ ged. 27-5-1798 ( V-39-138 )
  5. Antje [Jurjens] _ geb. 8-7-1802 ( V-39-139 )

IV-17-82 Rijpke [Jans] BEUKEMA
ged. 13-11-1741
zoon van: Jan [Jurjens] DIJK
Grietje [Rijpkes] BEUKEMA

( III-5-25 )
  Persoonlijke informatie
(582) Gedoopt 13-11-1741 te Vierhuizen. Familienaam overgenomen van zijn moeder. Beroep: landbouwer te Vierhuizen.
 
  Hij trouwde op 16-11-1774 te Vierhuizen met:  
  Eltje [Arends] BOSVELD
dochter van: Arend [Cornelis] BOSVELD
Trientje [Abels] _

  Uit deze relatie  
  1. Geeske [Rijpkes] BEUKEMA ged. 23-2-1777 te Vierhuizen / ovl. 3-3-1814 te Ulrum ( V-40-140 )

IV-17-83 Meiske [Lieuwes] BEUKEMA
ged. 14-3-1755 te Zoutkamp
ovl. 21-3-1835 te Zoutkamp
dochter van: Lieuwe [Ipes] _
Grietje [Rijpkes] BEUKEMA

( III-5-25 )
  Persoonlijke informatie
(583) Gedoopt 14-3-1755 te Vierhuizen.
 
  Zij trouwde op 23-7-1774 te Ulrum met:  
  Harm [Jacobs] RIJZEKAMP
geb. ca 1749
ovl. 2-3-1826 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Jacob [Lues] _
Maria [Jacobs] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper te Zoutkamp.
 
  Uit deze relatie  
  1. Marieke [Harms] RIJZEKAMP ged. 27-4-1780 te Vierhuizen ( V-41-141 )
  2. Welmoet RIJZEKAMP geb. 2-3-1788 te Zoutkamp / ovl. 26-4-1828 te Zoutkamp ( V-41-142 )

IV-17-84 Welmoed [Lieuwes] BEUKEMA
ged. 8-1-1758 te Zoutkamp
ovl. 11-1-1803, 45 jaar oud
dochter van: Lieuwe [Ipes] _
Grietje [Rijpkes] BEUKEMA

( III-5-25 )
  Persoonlijke informatie
(584) Gedoopt 8-1-1758 te Vierhuizen.
 
  Zij trouwde op 22-6-1781 met:  
  Albert [Juurts] ZWART
ged. 25-9-1749
ovl. 28-8-1809 te Zoutkamp, 59 jaar oud
zoon van: Juurt [Willems] _
Geeske [Alberts] BEUKEMA
fam. 64: ( III-1-5 )
( IV-10-52 )
  Persoonlijke informatie
(5112) Gedoopt 25-9-1749 in Vierhuizen. Beroep: schipper te Zoutkamp.
 
  Bij het huwelijk
Registratie: 22-06-1781, Grote en Kleine Reedschap
Bruidegom Albert Juirts
Bruid Welmoet Lieuwes

Bruidegoms zijde Juirt Willems, vader
Bruidegoms zijde Abel Juirts, halfbroer en sibbe voogd
Bruidegoms zijde Swaantjen Tonnis, aangetrouwde halfzuster, e.v. Abel Juirts
Bruidegoms zijde Enne Louwes, zwager en voormond
Bruidegoms zijde Jacob Liefferts, vreemde voogd over bruidegoms voorkinderen bij Grietje Louwe
Bruidegoms zijde Grietje Louwes, overleden echtgenote

Bruids zijde Lieuwe IJpes, vader
Bruids zijde Rijpke Jans, halfbroer
Bruids zijde Harm Jacobs, zwager

Bron Hunsingo - Register van huwelijkscontracten
Collectie huwelijkscontracten (toegang 734)
Inventarisnummer 612, folio 203
 
  Uit deze relatie  
  1. Maiske [Alberts] ZWART geb. 10-7-1791 te Zoutkamp / ovl. 11-12-1870 te Ulrum fam. 64: ( V-2-3 )

IV-17-85 Aaltje [Liewes] BEUKEMA
geb. ca 1763 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 28-12-1823 te Ulrum
dochter van: Lieuwe [Ipes] _
Grietje [Rijpkes] BEUKEMA

( III-5-25 )
  Persoonlijke informatie
(585) Beroep: dagloonersche (1830).
 
  Zij trouwde met:  
  Teke [Nannes] WAGENVELD
  Uit deze relatie  
  1. Liewe [Teekes] WAGENVELD geb. ca 1802 te Ulrum (Zoutkamp) ( V-43-144 )

IV-18-86 Meiske [Jacobs] BOIJKEMA
ged. 22-8-1740 te Vierhuizen
ovl. 10-2-1827 te Ulrum (Zoutkamp), 86 jaar oud
dochter van: Jacob [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Jacobs Lubberts] _
( III-5-26 )
  Persoonlijke informatie
(591)
 
  Zij trouwde met:  
  Jurjen [Pieters] FRIKS
geb. 1728
ovl. 1807
zoon van: Pieter [Friks] <FRIKS>
Martjen [Jurriens] _
fam. 60: ( III-1-1 )
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Jurjens] FRIK geb. ca 1768 te Zoutkamp / ovl. 2-5-1848 te Vierhuizen fam. 60: ( V-1-1 )

IV-18-87 Rijpke [Jacobs] BOIJKEMA
ged. 13-11-1743 te Vierhuizen
ovl. 25-2-1818 te Vierhuizen
zoon van: Jacob [Rijpkes] BOIJKEMA
Martje [Jans] _
( III-5-26 )
  Persoonlijke informatie
(592) Beroep: landbouwer op "Klein Midhuizen" (54 juk met kwelder en 15 juk) te Vierhuizen (1782 - 1817). Rijpke had "Klein Midhuizen" op 25-5-1782 in zijn erfdeel kunnen nemen voor F 9000,- (R.A.XLIII,c4). Hij verkocht "Klein Midhuizen" in 1817 aan J. Loots.
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Eilke [Jans] _
ged. 20-6-1751 te Vierhuizen
dochter van: Ide [Clasen] _
Eltje [Jacobs] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 20-6-1751 te Vierhuizen.
 
  Bij het huwelijk
Gehuwd in 1782 (H.C.: R.A. 43 c4 van 12-4-1782)
 
  Hij trouwde (2) met:  
  Hijlkjen [Harms] _
ovl. 1787
dochter van: Harm [Lammerts] _
Grietje [Harms] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche
 
  Uit deze relatie  
  1. Hijlkjen [Rijpkes] BOIJKEMA geb. 3-12-1787 te Vierhuizen / ovl. 25-4-1842 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-15) ( V-45-146 )
  Hij trouwde (3) op 2-3-1792 te Ulrum met:  
  Martjen [Willems] FABER
ged. 4-3-1759 te Vierhuizen
ovl. 6-8-1821 te Vierhuizen
dochter van: Willem [IJmes] FABER
Martje [Jans] BOIJKEMA

( IV-3-13 )
  Persoonlijke informatie
(c41) Beroep: landbouwersche
 
  Uit deze relatie  
  1. Trientje [Rijpkes] BEUKEMA geb. 5-6-1794 te Vierhuizen / ovl. 11-7-1833 te Ulrum (Vierhuizen) (OA-30) ( V-45-147 )
  2. Jacob [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 22-2-1796 te Vierhuizen / ovl. 16-9-1843 te Vierhuizen ( V-45-148 )

IV-18-88 Jan [Jacobs] BOIJKEMA
ged. 23-9-1745 te Vierhuizen
ovl. 12-4-1809 te Eenrum
zoon van: Jacob [Rijpkes] BOIJKEMA
Martje [Jans] _
( III-5-26 )
  Persoonlijke informatie
(593) (S) Beroep: landbouwer te Vierhuizen en daarna te Eenrum.
Na 1811 noemde hij zich Beukema.
 
  Hij trouwde te Vierhuizen met:  
  Pieterke [Rijkes] BEUKEMA
ged. 20-9-1746 te Vierhuizen
ovl. 1-9-1814 te Eenrum
dochter van: Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Jans] _
( IV-5-25 )
  Persoonlijke informatie
(4521) Gedoopt 20-9-1746 te Vierhuizen
 
  Bij het huwelijk
huwelijk ca 1769
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Jans] BEUKEMA geb. 17-1-1791 te Eenrum / ovl. 25-5-1847 te Eenrum ( V-46-149 )

IV-19-89 Meiske [Tjarks] BOIJKEMA
ged. 23-12-1742
dochter van: Tjark [Rijpkes] BOIJKEMA
Hendrikje [Pieters] _
( III-5-27 )
  Persoonlijke informatie
(5a1) Gedoopt 23-12-1742 te Leens. Jong overleden.
 

IV-19-90 Pieter [Tjarks] BOIJKEMA
ged. 10-12-1747
zoon van: Tjark [Rijpkes] BOIJKEMA
Hendrikje [Pieters] _
( III-5-27 )
  Persoonlijke informatie
(5a2) Gedoopt 10-12-1747 te Hornhuizen. Jong overleden.
 

IV-19-91 Rijpke [Tjarks] BOIJKEMA
ged. 11-5-1750
ovl. 1807
zoon van: Tjark [Rijpkes] BOIJKEMA
Hendrikje [Pieters] _
( III-5-27 )
  Persoonlijke informatie
(5a3) Gedoopt 11-5-1750 te Hornhuizen. Beroep: arbeider te Niehove, schipper
 
  Hij trouwde met:  
  Grietje [Dates] BAKEMA
geb. 1773
ovl. 22-10-1826 te Niehove
dochter van: Date [Hendriks] _
Anje [Harms] _

  Uit deze relatie  
  1. Henderika [Rijpkes] BEUKEMA ged. 15-3-1801 / ovl. 9-12-1839 te Niehove ( V-47-150 )
  2. Hindrikje [Rijpkes] BEUKEMA geb. 15-10-1804 te Niehove / ovl. 7-10-1877 te Grijpskerk ( V-47-151 )

IV-19-92 Willem [Tjarks] BOIJKEMA
ged. 7-10-1753
zoon van: Tjark [Rijpkes] BOIJKEMA
Hendrikje [Wilms] _
( III-5-27 )
  Persoonlijke informatie
(5a4) (T) Gedoopt 7-10-1753 te Vierhuizen
 

IV-19-93 Pieter [Tjarks] BOIJKEMA
ged. 14-12-1755
ovl. te Zoutkamp
zoon van: Tjark [Rijpkes] BOIJKEMA
Hendrikje [Wilms] _
( III-5-27 )
  Persoonlijke informatie
(5a5) Gedoopt 14-12-1755 te Vierhuizen.
 
  Hij trouwde op 21-4-1782 te Ulrum met:  
  Dieuwerke [Gerrits] DROOL
  Persoonlijke informatie
Afkomstig uit Ulrum
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerrit [Pieters] BOIJKEMA geb. 22-12-1782 te Vierhuizen ( V-48-152 )

IV-19-94 Cornelis [Tjarks] BOIJKEMA
ged. 19-2-1758
zoon van: Tjark [Rijpkes] BOIJKEMA
Hendrikje [Wilms] _
( III-5-27 )
  Persoonlijke informatie
(5a6) (W) Gedoopt 19-2-1758 te Vierhuizen.
 

IV-19-95 Meiske [Tjarks] BOIJKEMA
ged. 17-4-1763
dochter van: Tjark [Rijpkes] BOIJKEMA
Hendrikje [Wilms] _
( III-5-27 )
  Persoonlijke informatie
(5a7) Gedoopt 17-4-1763 te Vierhuizen. Jong overleden.
 

IV-19-96 Meiske [Tjarks] BOIJKEMA
ged. 5-4-1767
dochter van: Tjark [Rijpkes] BOIJKEMA
Hendrikje [Wilms] _
( III-5-27 )
  Persoonlijke informatie
(5a8) Gedoopt 5-4-1767 te Vierhuizen.
 

IV-20-97 Cornelis [Allerts] _
ged. 25-3-1731 te Baflo (Rasquert)
zoon van: Allerd [Cornelis] _
Anje [Reijners] _
( III-6-35 )
  Persoonlijke informatie
(651) Gedoopt 25-3-1731 te Baflo.
 

IV-20-98 Ebeltje [Allerts] _
ged. 8-2-1733 te Baflo (Rasquert)
dochter van: Allerd [Cornelis] _
Anje [Reijners] _
( III-6-35 )
  Persoonlijke informatie
(652) Gedoopt 8-2-1733 te Baflo.
 

IV-20-99 Reinder [Alderts] BOIKEMA
ged. 24-11-1737 te Baflo (Rasquert)
ovl. 1809 te Eenrum (Westernieland)
zoon van: Allerd [Cornelis] _
Anje [Reijners] _
( III-6-35 )
  Persoonlijke informatie
(653) (h) Gedoopt 24-11-1737 te Baflo. Overleden januari 1809. Begraven 17-1-1809 te Westernieland.
 
  Hij trouwde met:  
  Jantje [Mennes] _
ged. 27-9-1739 te Eenrum (Westernieland)
ovl. 11-1-1823 te Eenrum (Westernieland), 83 jaar oud
dochter van: Menne [Gabriels] _
Jantjen [Thomas] _

  Bij het huwelijk
Huwelijks datum onbekend. Voor 1672 is waarschijnlijk
 
  Uit deze relatie  
  1. Aldert [Reinders] BOIKEMA ovl. 8-1-1811 te Eenrum ( V-49-153 )
  2. Menne [Reinders] BUIKEMA geb. 28-1-1766 te Eenrum (Westernieland) / ovl. 14-11-1790 te Eenrum ( V-49-154 )
  3. Eisse [Reinders] BUIKEMA ged. 20-1-1771 te Westernieland / ovl. 2-3-1826 te Westernieland ( V-49-155 )

  Generatie V  
V-1-1 Lijsbeth [Berends] _
ged. 18-5-1755 te Vliedorp
dochter van: Berend [Luitjes] _
Mentje [Rijpkes] BOIJKEMA

( IV-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook: Elizabeth.
Gedoopt 18-5-1755 te Niekerk.
 
  Zij trouwde met:  
  Pieter [Onnes] _
ovl. te Vliedorp

V-1-2 Luikje [Berends] _
ged. 1-5-1757 te Vliedorp
ovl. 9-4-1826 te Vierhuizen, 68 jaar oud
dochter van: Berend [Luitjes] _
Mentje [Rijpkes] BOIJKEMA

( IV-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-5-1757 te Niekerk.
 
  Zij trouwde te Niekerk met:  
  Menne [Jans] _
ged. 7-9-1760 te Ulrum
ovl. 17-12-1802 te Vierhuizen, 42 jaar oud
zoon van: Jan [Peters] _
Grietje [Cornelis] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-9-1760 te Ulrum.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk oktober 1783.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje [Mennes] LUIKEN geb. 13-11-1784 te Zoutkamp / ovl. 22-10-1869 te Vierhuizen ( VI-1-1 )

V-1-3 Luitje [Berends] _
ged. 19-7-1761
zoon van: Berend [Luitjes] _
Mentje [Rijpkes] BOIJKEMA

( IV-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-7-1761 te Niekerk
 

V-2-4 Luitje [Cornelis] _
ged. 10-11-1765
zoon van: Cornelis [Luitjens] _
Anje [Rijpkes] BOIJKEMA

( IV-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-11-1765 te Niekerk
 

V-2-5 Rijpke [Cornelis] _
ged. 11-9-1768
zoon van: Cornelis [Luitjens] _
Anje [Rijpkes] BOIJKEMA

( IV-2-6 )

V-2-6 Jan [Cornelis] _
ged. 2-12-1770
zoon van: Cornelis [Luitjens] _
Anje [Rijpkes] BOIJKEMA

( IV-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-12-1770 te Niekerk.
 

V-2-7 Lijsbeth [Cornelis] _
ged. 23-1-1774
ovl. 20-11-1813
dochter van: Cornelis [Luitjens] _
Anje [Rijpkes] BOIJKEMA

( IV-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-1-1774 te Niekerk.
 

V-2-8 Rijpke [Cornelis] _
ged. 13-10-1776
zoon van: Cornelis [Luitjens] _
Anje [Rijpkes] BOIJKEMA

( IV-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-10-1776 te Niekerk.
 

V-3-9 Rijpke [Jans] BOS
ged. 7-12-1777
zoon van: Jan [Rijpkes] BOS
Aelke BALSTERS
( IV-2-7 )
  Persoonlijke informatie
(3241) Rijpke werd op de rechtdag te Ulrum op 19-3-1802 veroordeeld tot het betalen van een boete van 6 daalders omdat hij zich op 11-3-1802 slecht gedragen had en tot betaling van f 60-16-.. voor breuk en kosten. De uitsprak op 30-4-1802 was: betaling van 2 daalders en de kosten van het proces.
 

V-3-10 Anje [Jans] BOS
ged. 26-12-1780
dochter van: Jan [Rijpkes] BOS
Aelke BALSTERS
( IV-2-7 )
  Persoonlijke informatie
(3242) Gedoopt 26-12-1780 te Niekerk.
 

V-3-11 Stientje [Jans] BOS
ged. 8-8-1784
dochter van: Jan [Rijpkes] BOS
Aelke BALSTERS
( IV-2-7 )
  Persoonlijke informatie
(3243) Gedoopt 8-8-1784 te Niekerk.
 

V-3-12 Aaltje [Jans] BOS
ged. 3-12-1786 te Niekerk
ovl. 15-8-1852 te Winsum
dochter van: Jan [Rijpkes] BOS
Aelke BALSTERS
( IV-2-7 )
  Persoonlijke informatie
(3244) Gedoopt 3-12-1786 te Niekerk.
 
  Zij trouwde op 13-6-1813 te Adorp met:  
  Reinder [Jans] BRANDS
ged. 27-11-1791 te Sauwerd
ovl. 9-5-1857 te Winsum
zoon van: Jan [Cornelis] BRANDS
Grietje [Reinders] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 27-11-1791
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje BRANDS geb. 10-4-1814 te Sauwerd / ovl. 13-5-1841 te Sauwerd ( VI-2-2 )
  2. Ailke BRANDS geb. 27-7-1817 te Sauwerd / ovl. 28-3-1885 te Sauwerd ( VI-2-3 )
  3. Jan BRANDS geb. 8-10-1819 te Sauwerd / ovl. 24-1-1848 te Winsum ( VI-2-4 )
  4. Jan [Bos] BRANDS geb. 30-6-1822 te Winsum / ovl. 24-2-1846 te Winsum ( VI-2-5 )
  5. Kornelis BRANDS geb. 1-5-1825 te Winsum / ovl. 18-1-1901 te Winsum ( VI-2-6 )
  6. Kostina BRANDS geb. 26-3-1829 te Winsum / ovl. 24-3-1860 te Rasquert ( VI-2-7 )

V-4-13 Martje [Harms] BEUKEMA
ged. 31-12-1786
ovl. 28-5-1850 te Leens
dochter van: Harm [Jans] BEUKEMA
Trijntje [Pieters] _
( IV-3-11 )
  Persoonlijke informatie
(c21)
 
  Zij trouwde op 9-12-1810 te Leens met:  
  Pieter [Boeles] SLOTEMA
ged. 1-4-1787
ovl. 1848
zoon van: Boele [Clasens] _
Trijntje [Clasens] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner te Vierhuizen en Leens.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje [Pieters] SLOTEMA geb. 29-8-1814 te Vierhuizen / ovl. 26-1-1898 te Leens ( VI-3-8 )
  2. Klaas SLOTEMA geb. 14-9-1828 te Leens ( VI-3-9 )

V-4-14 Jan [Rijkes] BUIKEMA
geb. 22-3-1795 te Kloosterburen (Hornhuizen)
zoon van: Harm [Jans] BEUKEMA
Trijntje [Pieters] _
( IV-3-11 )
  Persoonlijke informatie
(c24) Beroep: landbouwer te Hornhuizen, o.a. 1820 - 1825 op "Berweelen", later arbeider te Eppenhuizen en dagloner (1827, 1829, 1844, 1845).
 
  Hij trouwde op 30-5-1818 te Kloosterburen (HA-4) met:  
  Aafke [Jannes] BORGMAN
geb. 14-12-1801 te Ulrum
ovl. 1-6-1880 te Usquert (OA-22), 78 jaar oud
dochter van: Jannes [Klasen] BORGMAN
Martje [Pieters] WIERENGA
fam. 68: ( II-1-9 )
  Persoonlijke informatie
beroep: landbouwersche (1823, 1825), daglonersche (1827), dagloonster (1844).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep bruid: boerendochter; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 23 jaar; bruid 16 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm [Jans] BUIKEMA geb. 15-9-1819 te Kloosterburen (Hornhuizen) ( VI-4-10 )
  2. Willem [Jans] BUIKEMA geb. 17-6-1821 te Eenrum (Klooosterburen) / ovl. 6-12-1845 te Uithuizen ( VI-4-11 )
  3. Johannes BUIKEMA geb. 15-2-1823 te Kloosterburen (Hornhuizen) (GA-10) / ovl. 17-7-1829 te Kloosterburen (OA-29) ( VI-4-12 )
  4. Jan BUIKEMA geb. 7-2-1825 te Kloosterburen (Hornhuizen) (GA-2) ( VI-4-13 )
  5. Martje BUIKEMA geb. 11-12-1827 te Kloosterburen (GA-36) ( VI-4-14 )
  6. Johannes [Jans] BUIKEMA geb. 13-12-1833 te Eppenhuizen / ovl. 17-8-1910 te Kantens ( VI-4-15 )
  7. Klaas BUIKEMA geb. 16-3-1845 te Uithuizen (GA-26) ( VI-4-16 )

V-5-15 Martjen [Willems] FABER
ged. 4-3-1759 te Vierhuizen
ovl. 6-8-1821 te Vierhuizen
dochter van: Willem [IJmes] FABER
Martje [Jans] BOIJKEMA

( IV-3-13 )
  Persoonlijke informatie
(c41) Beroep: landbouwersche
 
  Zij trouwde op 2-3-1792 te Ulrum met:  
  Rijpke [Jacobs] BOIJKEMA
ged. 13-11-1743 te Vierhuizen
ovl. 25-2-1818 te Vierhuizen
zoon van: Jacob [Rijpkes] BOIJKEMA
Martje [Jans] _
( III-5-26 )
  Persoonlijke informatie
(592) Beroep: landbouwer op "Klein Midhuizen" (54 juk met kwelder en 15 juk) te Vierhuizen (1782 - 1817). Rijpke had "Klein Midhuizen" op 25-5-1782 in zijn erfdeel kunnen nemen voor F 9000,- (R.A.XLIII,c4). Hij verkocht "Klein Midhuizen" in 1817 aan J. Loots.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trientje [Rijpkes] BEUKEMA geb. 5-6-1794 te Vierhuizen / ovl. 11-7-1833 te Ulrum (Vierhuizen) (OA-30) ( V-45-147 )
  2. Jacob [Rijpkes] BOIJKEMA ged. 22-2-1796 te Vierhuizen / ovl. 16-9-1843 te Vierhuizen ( V-45-148 )

V-5-16 Rembartus FABER
ged. 23-11-1760 te Vierhuizen
zoon van: Willem [IJmes] FABER
Martje [Jans] BOIJKEMA

( IV-3-13 )
  Persoonlijke informatie
(c42)
 

V-5-17 Jan FABER
ged. 25-9-1763 te Vierhuizen
zoon van: Willem [IJmes] FABER
Martje [Jans] BOIJKEMA

( IV-3-13 )
  Persoonlijke informatie
(c43)
 

V-5-18 Sijkje FABER
ged. 22-5-1768 te Vierhuizen
dochter van: Willem [IJmes] FABER
Martje [Jans] BOIJKEMA

( IV-3-13 )
  Persoonlijke informatie
(c44)
 

V-5-19 Rijke FABER
ged. 24-8-1773 te Vierhuizen
zoon van: Willem [IJmes] FABER
Martje [Jans] BOIJKEMA

( IV-3-13 )
  Persoonlijke informatie
(c45)
 

V-6-20 Martje [Jans] BEUKEMA
ged. 15-12-1776 te Hornhuizen
dochter van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Anna [Clasen] _
( IV-3-16 )
  Persoonlijke informatie
(c71) Gedoopt 15-12-1776 in Hornhuizen.
 

V-6-21 Jan [Rijkes] BEUKEMA
ged. 8-2-1778 te Hornhuizen
zoon van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Anna [Clasen] _
( IV-3-16 )
  Persoonlijke informatie
(c72) Gedoopt 8-2-1778 te Hornhuizen.
 

V-6-22 Klaas BEUKEMA
ged. 22-8-1779 te Hornhuizen
zoon van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Anna [Clasen] _
( IV-3-16 )
  Persoonlijke informatie
(c730 Gedoopt 22-8-1779 te Hornhuizen.
 

V-6-23 Martje BEUKEMA
ged. 16-12-1781 te Hornhuizen
ovl. 21-5-1838 te Groningen
dochter van: Jan [Rijkes] BOIJKEMA
Anna [Clasen] _
( IV-3-16 )
  Persoonlijke informatie
(c74) Gedoopt 16-12-1781 te Hornhuizen.
 
  Zij trouwde op 19-5-1811 te Leens met:  
  Cornelis [Derks] van DIJK
  Persoonlijke informatie
Bij huwelijk afkomstig van Nijhove.
 

V-7-24 Pieter [Rijkes] BUIKEMA
geb. 10-1-1773 te Wehe
ovl. 7-8-1819 te Wehe, 46 jaar oud
zoon van: Rijke [Jans] BOIJKEMA
Lijsabeth [Jans] _
( IV-4-18 )
  Persoonlijke informatie
(A5) Gedoopt 19-9-1773 te Leens.
Beroep: landbouwer op "De Grote Ronde" te Wehe (1806-1819).
Uit de "Stad en Dorpskroniek" van 23-1-1826:
"Verkoop van de boerenplaats de Groote Ronde met 15,25 bunder land, huur f 106,70, staande en gelegen te Wehe en toebehorende aan R.P. Ritsema wed. P.R. Beukema."
 
  Hij trouwde (1) op 3-4-1801 te Wehe met:  
  Steintje [Eijes] RIETEMA
geb. 25-4-1779 te Zuurdijk
ovl. 30-10-1813 te Wehe, 34 jaar oud
dochter van: Eije [Fridses] RIETEMA
Geertruid [Jans] de JONGE

  Bij het huwelijk
Bron: Huwelijkscontract: R.A. (Groningen) 41, c1, van 3-4-1801, folio 225 verso.
 
  Uit deze relatie  
  1. Eije [Pieters] BUIKEMA geb. 20-4-1805 te Leens / ovl. 26-4-1865 te Leens ( VI-5-17 )
  2. Rijke [Pieters] BUIKEMA geb. 20-3-1808 te Wehe / ovl. 31-5-1848 te Hornhuizen ( VI-5-18 )
  3. Pieter [Pieter] BUIKEMA geb. 23-12-1818 te Leens (Wehe) ( VI-5-19 )
  Hij trouwde (2) op 21-4-1818 te Leens met:  
  Reina [Pieters] RITSEMA
geb. 14-7-1790 te Hornhuizen
ovl. 24-2-1849 te Kloosterburen, 58 jaar oud
dochter van: Pieter [Jans] RITSEMA
Elijzabeth [Klaassens] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-8-1790 te Hornhuizen.
 

V-8-25 Jan [Pieters] BOIJKEMA
geb. 1-1-1769 te Leens
ovl. 14-11-1820 te Leens (Warfhuizen), 51 jaar oud
zoon van: Pieter [Jans] BOIJKEMA
Anje [Duurts] _
( IV-4-20 )
  Persoonlijke informatie
(B3) Beroep: landbouwer te Warfhuizen (9Ha).
 
  Hij trouwde op 17-10-1795 te Leens (Warfhuizen) met:  
  IJtje [Jans] de JONGE
ged. 2-9-1759 te Leens (Warfhuizen)
ovl. 5-7-1817 te Leens (Warfhuizen)
dochter van: Jan [Jans] WEDDEMAN
Pieterke [Jurriens] _

  Persoonlijke informatie
Op 1-8-1795 koopt IJtje haar beide zonen uit en wordt eigenares van de boerderij met inventaris. Na het overlijden van IJtje (1817) en Jan (1820), verdelen de kinderen uit dit 2e huwelijk bij notariele akte de boerderij. (bron: "Gens Nostra" maart 1993, blz 152)
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Jans] BEUKEMA geb. 13-11-1796 te Leens (Warfhuizen) / ovl. 17-9-1854 te Leens (Warfhuizen) ( VI-6-20 )

V-8-26 Duurt [Pieters] BOIJKEMA
ged. 26-7-1772 te Leens
ovl. 9-10-1846
zoon van: Pieter [Jans] BOIJKEMA
Anje [Duurts] _
( IV-4-20 )
  Persoonlijke informatie
(B4) Gedoopt 26-7-1772 te Leens. Beroep: houtkoper te Warffum
 
  Hij trouwde op 26-5-1805 te Warffum met:  
  Grietje [Hiddes] MULDER
geb. 16-9-1773 te Warffum
ovl. 15-4-1861 te Warffum, 87 jaar oud
dochter van: Hidde [Hendriks] _
Anje [Tonnis] _

  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Duurts] BOIJKEMA geb. 13-3-1806 te Warffum / ovl. 1903 te Warffum ( VI-7-21 )

V-8-27 Writser [Pieters] BOIJKEMA
ged. 1-2-1778
ovl. 11-8-1823 te Assen
zoon van: Pieter [Jans] BOIJKEMA
Anje [Duurts] _
( IV-4-20 )
  Persoonlijke informatie
(B6) Gedoopt 1-2-1778 te Leens (Bron: DTB Leens). Beroep: herbergier en voerman te Leens.
 
  Hij trouwde op 21-3-1800 te Leens met:  
  Anje [Berends] ter VEEN
geb. 20-10-1784 te Leens
ovl. 17-4-1823 te Leens, 38 jaar oud
dochter van: Berend ter VEEN
Martje [Klaassens] WIERENGA

  Uit deze relatie  
  1. NN BOIJKEMA geb. 12-2-1802 te Leens / ovl. 12-2-1802 te Leens ( VI-8-22 )
  2. Anna [Writsers] BEUKEMA geb. 19-4-1804 te Leens / ovl. voor 1811 ( VI-8-23 )
  3. NN BOIJKEMA geb. 18-7-1804 te Leens / ovl. 18-7-1804 te Leens ( VI-8-24 )
  4. Anna [Writsers] BEUKEMA geb. 25-12-1811 te Leens / ovl. 18-9-1890 te Niehove ( VI-8-25 )
  5. Martje [Writsers] BEUKEMA geb. 12-1-1820 te Leens / ovl. 5-3-1820 te Leens ( VI-8-26 )

V-9-28 Antje [Benes] BEUKEMA
ged. 31-3-1765
ovl. 28-12-1828 te Leens, 63 jaar oud
dochter van: Bene [Jans] BOIJKEMA
Tietje [Luies] _
( IV-4-21 )
  Persoonlijke informatie
(C1) (Naam ook: Jantje Bui). Beroep: dagloonersche te Wehe.
 
  Zij trouwde op 24-5-1789 te Hornhuizen met:  
  Klaas [Goossiens] BEUKEMA
geb. 27-3-1765 te Eenrum
ovl. 22-9-1807 te Wehe, 42 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner te Wehe. Begraven op 24-09-1807 te Wehe.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 24 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Gosin [Klaassens] BEUKEMA ( VI-9-27 )
  2. Geertruida [Klaassens] BUIKEMA ged. 15-5-1803 / ovl. 23-12-1839 te Leens (Wehe) ( VI-9-28 )

V-10-29 Antje [Writsers] BEUKEMA
geb. 4-10-1790 te Leens
ovl. 30-5-1865 te Hornhuizen, 74 jaar oud
dochter van: Writser [Jans] BOIJKEMA
Aafke [Gabriels] _
( IV-4-23 )
  Persoonlijke informatie
(D4) Gedoopt 10-10-1790.
 
  Zij trouwde op 5-5-1809 te Hornhuizen met:  
  Jan [Pieters] LEIMA
ged. 26-12-1773 te Hornhuizen
ovl. 2-5-1855 te Hornhuizen, 81 jaar oud
zoon van: Pijtter [Jans] LEIMA
Trijntje [Remts] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op Retsemaheerd te Hornhuizen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trientje [Jans] LEIMA geb. 15-4-1809 te Hornhuizen / ovl. 16-2-1848 te Kloosterburen ( VI-10-29 )
  2. Aafke [Jans] LEIMA geb. 31-12-1816 te Hornhuizen / ovl. 2-12-1844 te Baflo (Den Andel) ( VI-10-30 )
  3. Pieter LEIMA geb. 28-10-1818 te Hornhuizen / ovl. 16-6-1873 te Hornhuizen ( VI-10-31 )
  4. Jan LEIMA geb. 3-1-1822 te Hornhuizen / ovl. 5-5-1897 te Hornhuizen ( VI-10-32 )

V-11-30 Pieterke [Rijkes] BEUKEMA
ged. 20-9-1746 te Vierhuizen
ovl. 1-9-1814 te Eenrum
dochter van: Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Jans] _
( IV-5-25 )
  Persoonlijke informatie
(4521) Gedoopt 20-9-1746 te Vierhuizen
 
  Zij trouwde te Vierhuizen met:  
  Jan [Jacobs] BOIJKEMA
ged. 23-9-1745 te Vierhuizen
ovl. 12-4-1809 te Eenrum
zoon van: Jacob [Rijpkes] BOIJKEMA
Martje [Jans] _
( III-5-26 )
  Persoonlijke informatie
(593) (S) Beroep: landbouwer te Vierhuizen en daarna te Eenrum.
Na 1811 noemde hij zich Beukema.
 
  Bij het huwelijk
huwelijk ca 1769
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Jans] BEUKEMA geb. 17-1-1791 te Eenrum / ovl. 25-5-1847 te Eenrum ( V-46-149 )

V-11-31 Anje [Rijkes] BEUKEMA
ged. 20-5-1753
dochter van: Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Jans] _
( IV-5-25 )
  Persoonlijke informatie
(4522) Gdoopt 20-5-1753 te Vierhuizen.
 

V-11-32 Martje [Rijkes] BEUKEMA
ged. 11-1-1756 te Vierhuizen
ovl. 26-2-1797 te Zoutkamp
dochter van: Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Jans] _
( IV-5-25 )
  Persoonlijke informatie
(4523) Gedoopt 11-1-1756 te Vierhuizen. Naam ook gevonden als: Martje Riekels.

Uit het Oud-Rechterlijk Archief: Regtdag te Ulrum 3-6-1774
“Op den requeste (verzoek) luidende: Aan het Hoog Edele Gerigte van Groote en Kleijne Rietschap etc. Geeft het El. Gerigte gedienstig te kennen Mattje Rijkes dogter van Trijntje Jans en wijlen Rijke Rijpkes, hoe sij “supplte” (als verzoekster) den 11 Januarie jongtleden volgens geproduceerde doopcedillen agtijn jaren oud sijnde genegen was haare goederen selve te administreren, waar in des supplmentes (verzoeksters) moeder Trijntje Jans en volle oom en voormond Jan Rijpkes en de sibbevoogt en neef Siert Mennes benevens de vreemde voogt Albert Popkes volgens den selven mede vertekeninge te samen “bewilligden” (instemden) als als den “supplte” (verzoekster) daartoe in staant erkennende, soo is des “suppl” (verzoeksters) gedienstig versoek, ten einde het E E Gerigte “suppl” (verzoekster) “veniam actatis” (handelsbekwaamheid) moge verleenen. Was get. Matje Rijkes. Dit merk T heeft Trijntje Jans als moeder in mijn “presentie getogen” (tegenwoordigheid gezet). A. Wolthuis getuige. Jan Rijpkes, Sijrt Mennes, Albert Popkes. Is “geapostileert” (getekend).
 
  Zij trouwde op 8-7-1781 te Niekerk en Vliedorp met:  
  Jan [Jans] BOL
ged. 17-9-1741 te Vierhuizen
ovl. 16-6-1795 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Jan [Everts] _
Aagtje [Egberts] _
fam. 60: ( IV-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 17-9-1741 te Vierhuizen
Beroep: visser
 
  Bij het huwelijk
Weduwnaar van Anje Lauwrens
 
  Uit deze relatie  
  1. Evert [Jans] BOL geb. ca 1785 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 15-5-1862 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 60: ( VI-3-18 )
  2. Trientje [Jans] BOL geb. ca 1789 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 3-2-1829 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-7) fam. 60: ( VI-3-19 )

V-11-33 Geertje [Rijkes] _
ged. 31-7-1758
ovl. te Ulrum
dochter van: Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Jans] _
( IV-5-25 )
  Persoonlijke informatie
(4524) Gedoopt 31-7-1758 te Vierhuizen.
 
  Zij trouwde op 29-4-1787 te Ulrum met:  
  Johannus [Gerhardus] _
geb. te Overspelt (Bisdom Luik)
ovl. 31-5-1797 te Leens
  Persoonlijke informatie
Beroep: koperslager te Leens.
 
  Bij het huwelijk
Ondertrouwd 13-4-1787. Uit dit huwelijk 6 kinderen
 

V-11-34 Pieter [Rijkes] BEUKEMA
ged. 25-1-1761 te Vierhuizen
ovl. 11-10-1810 te Vierhuizen
zoon van: Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Jans] _
( IV-5-25 )
  Persoonlijke informatie
(4525) Gedoopt 25-1-1761 te Vierhuizen.
 
  Hij trouwde op 2-5-1789 te Vierhuizen met:  
  Hindrikje [Alberts] _
ged. 18-1-1761 te Vierhuizen
ovl. 24-1-1822 te Vierhuizen
dochter van: Albert [Hendriks] _
Geertje [Klasens] _


V-11-35 Aafke [Rijkes] <BEUKEMA>
ged. 20-12-1765 te Vierhuizen
ovl. 1-7-1819 te Vierhuizen, 53 jaar oud
dochter van: Rijke [Rijpkes] BOIJKEMA
Trientje [Jans] _
( IV-5-25 )
  Persoonlijke informatie
(4527) Gedoopt 20-12-1765 te Vierhuizen.
 
  Zij trouwde met:  
  Egbert [Edes] ZIJLEMA
zoon van: Ede [Egberts] <ZIJLEMA>
Elsien [Hendriks] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook Egbert Edzes. Beroep: daglooner (1830).
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijke [Egberts] ZIJLEMA geb. ca 1790 / ovl. 6-7-1847 te Ulrum (Vierhuizen) (OA-43) ( VI-12-35 )
  2. Martje [Egberts] ZIJLEMA geb. ca 1805 te Vierhuizen ( VI-12-36 )

V-12-36 Martje [Jans] BEUKEMA
ged. 11-4-1755 te Leens
ovl. 22-3-1822 te Hornhuizen
dochter van: Jan [Rijpkes] BOIJKEMA
Eltje [Jacobs] _
( IV-5-26 )
  Persoonlijke informatie
(E1) Gedoopt 11-4-1755 te Leens.
 
  Zij trouwde op 9-12-1784 te Hornhuizen met:  
  Aldert [Jacobs] BEUKEMA
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner te Hornhuizen
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 7 kinderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Cornellis [Alderts] BUIKEMA ged. 2-2-1794 / ovl. 3-2-1873 te Leens ( VI-13-37 )

V-12-37 Aafke [Jans] BEUKEMA
ged. 14-3-1762 te Leens
ovl. 29-7-1809 te Vierhuizen
dochter van: Jan [Rijpkes] BOIJKEMA
Eltje [Jacobs] _
( IV-5-26 )
  Persoonlijke informatie
(E2)
 
  Zij trouwde op 24-7-1785 te lEENS met:  
  Roelf [Alberts] HAZEKAMP
ovl. 16-4-1810 te Vierhuizen
  Persoonlijke informatie
Beroep: kastelein te Ulrum, daarna (sinds 1793) landbouwer op "De Kleine Haar" (5 ha) te Vierhuizen.
 

V-12-38 Riepke [Jans] BEUKEMA
ged. 30-9-1764
ovl. 19-5-1860 te Ten Boer (Ten Post)
zoon van: Jan [Rijpkes] BOIJKEMA
Eltje [Jacobs] _
( IV-5-26 )
  Persoonlijke informatie
(E3) Voornaam ook geschreven als Rijpke. Hij was baptist.
Gedoopt 30-9-1764 te Leens.
Ook gevonden geboortedatum: 7-12-1766.
Beroep: dagloner te Westeremden en te Loppersum, tuinman en daarna zonder beroep.
 
  Hij trouwde (1) op 5-11-1797 te Holwierde met:  
  Aaltien [Luddes] _
ged. 13-12-1772
ovl. 2-5-1808 te Westeremden
dochter van: Ludde [Jans] _
Trijntje [Kornellys] _

  Bij het huwelijk
Huwelijksafkondiging 22-10-1797 in Holwierde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje [Riepkes] BEUKEMA ged. 26-11-1797 te Holwierde / ovl. 19-7-1875 te Bierum ( VI-14-38 )
  2. Eltje [Riepkes] BEUKEMA ged. 14-4-1799 te Holwierde / ovl. 5-5-1885 te Holwierde ( VI-14-39 )
  3. Aafke [Riepkes] BEUKEMA geb. 24-4-1802 / ovl. 3-5-1808 te Westeremden ( VI-14-40 )
  4. Grietje [Riepkes] BEUKEMA geb. 29-10-1803 te Westeremden / ovl. 27-5-1815 te Loppersum ( VI-14-41 )
  5. Jan [Riepkes] BEUKEMA geb. 30-1-1805 te Westeremden / ovl. 7-5-1858 te Bierum ( VI-14-42 )
  6. Ludde [Riepkes] BEUKEMA geb. 8-4-1806 te Westeremden / ovl. 27-2-1809 te Westeremden ( VI-14-43 )
  7. Heilke [Riepkes] BEUKEMA geb. 23-2-1808 te Westeremden / ovl. 12-3-1884 te Appingedam ( VI-14-44 )
  Hij trouwde (2) op 13-4-1810 te Westeremden met:  
  Diewerke [Jans] WERKMAN
geb. 3-5-1773 te Middelstum
ovl. 21-12-1859 te Loppersum, 86 jaar oud
dochter van: Jan [Wichers] _
Bouwke [Pieters] _

  Uit deze relatie  
  1. NN BEUKEMA geb. 6-9-1810 te Westeremden / ovl. 10-9-1810 te Westeremden ( VI-14-45 )
  2. Jan [Wichers] BEUKEMA geb. 14-10-1811 te Westeremden / ovl. 16-3-1867 te Ten Boer (Ten Post) ( VI-14-46 )
  3. NN BEUKEMA geb. 23-8-1815 te Westeremden / ovl. 23-8-1815 te Westeremden ( VI-14-47 )

V-12-39 Jacob [Jans] BEUKEMA
ged. 30-8-1766 te Leens (In de Klei)
ovl. 26-12-1844 te Leens, 78 jaar oud
zoon van: Jan [Rijpkes] BOIJKEMA
Eltje [Jacobs] _
( IV-5-26 )
  Persoonlijke informatie
(E4) Gedoopt 30-8-1766. beroep: winkelier te Leens.
 
  Hij trouwde op 3-7-1808 te Leens met:  
  Martje [Everts] BLES
geb. 19-2-1778 te Zuurdijk
ovl. 9-4-1857 te Wehe, 79 jaar oud
dochter van: Evert [Thomas] _
Nampke [Jacobs] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-2-1778 te Zuurdijk
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Jacobs] BEUKEMA geb. 20-10-1810 te Leens / ovl. 22-12-1888 te Hornhuizen ( VI-15-48 )

V-13-40 Geertje [Pieters] BEUKEMA
ged. 27-6-1756
dochter van: Pieter [Rijpkes] BEUKEMA
Anje [Klaassen] _
( IV-5-29 )
  Persoonlijke informatie
(4561) Gedoopt 27-6-1756 te Leens.
 

V-13-41 Rijpke [Pieters] BEUKEMA
ged. 25-4-1760
zoon van: Pieter [Rijpkes] BEUKEMA
Anje [Klaassen] _
( IV-5-29 )
  Persoonlijke informatie
(4562) Gedoopt 25-4-1760 te Leens.
 

V-13-42 Martje [Pieters] BEUKEMA
ged. 26-6-1763
dochter van: Pieter [Rijpkes] BEUKEMA
Anje [Klaassen] _
( IV-5-29 )
  Persoonlijke informatie
(4563) Gedoopt 26-6-1763 te Leens
 

V-13-43 Claas [Pieters] BEUKEMA
ged. 12-4-1768
ovl. 1801
zoon van: Pieter [Rijpkes] BEUKEMA
Anje [Klaassen] _
( IV-5-29 )
  Persoonlijke informatie
(4564) Gedoopt 12-4-1768 te Leens. Beroep: landbouwer op de boerderij Leens 26 te Leens.
 
  Hij trouwde met:  
  Martjen [Jeltes] _

V-14-44 Martjen [Cornelis] BUIKEMA
ged. 14-3-1756
ovl. 15-8-1825 te Vierhuizen
dochter van: Cornelis [Jans] BOIJKEMA
Gepke [Alderts] BOIJKEMA

( IV-6-30 )
  Persoonlijke informatie
(4611) (g31) Gedoopt 14-3-1756 te Ulrum.
 
  Zij trouwde op 11-12-1774 te Ulrum met:  
  Jan [Geerts] FRIELING
geb. 12-10-1752 te Baflo (Tinallinge)
ovl. 14-3-1824 te Vierhuizen, 71 jaar oud
zoon van: Geert [Roelfs] _
Hendrijka Anna Megtelt [Jans] FRIELING

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-10-1752 te Tinallinge.. Beroep: waarschijnlijk landbouwer op "Elens" (16,5ha) te Ulrum (1777-1788), (zie Marne 198).
 
  Uit deze relatie  
  1. Geert FRIELING ged. 14-5-1775 ( VI-16-49 )
  2. Cornelis FRIELING ged. 22-8-1779 ( VI-16-50 )
  3. Hinderika FRIELING ged. 13-1-1782 ( VI-16-51 )
  4. Johannes [Jans] FRIELING geb. 5-4-1784 te Vierhuizen / ovl. 24-4-1831 te Vierhuizen ( VI-16-52 )
  5. Jan FRIELING ged. 19-7-1789 ( VI-16-53 )
  6. Albert FRIELING ged. 18-12-1791 ( VI-16-54 )
  7. Gepke FRIELING geb. 22-11-1791 ( VI-16-55 )
  8. Gepke FRIELING ged. 31-8-1794 ( VI-16-56 )

V-14-45 Aldert [Cornelis] BUIKEMA
ged. 9-4-1758
ovl. 13-1-1818 te Baflo
zoon van: Cornelis [Jans] BOIJKEMA
Gepke [Alderts] BOIJKEMA

( IV-6-30 )
  Persoonlijke informatie
(4612) (g32) Gedoopt 9-4-1758 te Ulrum. Beroep: landbouwer te Warffum (Breede) en te Baflo. Overleden te Baflo in huis nr.: 43.
 
  Hij trouwde (1) op 10-6-1786 te Warffum (Breede) met:  
  Lijzabeth [Jans] _
geb. 18-1-1767 te Warffum (Breede)
ovl. 5-7-1809 te Warffum, 42 jaar oud
dochter van: Douwe [Jannes] _
Lijsabeth [Claassen] _

  Hij trouwde (2) op 22-1-1840 te Baflo met:  
  Anke [Dirks] _
geb. ca 1750 te Leek
dochter van: Dirk [Jans] _
Aukje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: winkeliersche te Baflo (1811).
 
  Bij het huwelijk
weduwe van Jan [Jans] Mulder. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Gepke [Alderts] BUIKEMA geb. 8-1-1788 te Warffum (Breede) / ovl. 24-12-1872 te Warffum ( VI-17-57 )

V-14-46 Jan [Cornelis] BUIKEMA
ged. 23-12-1759
ovl. 9-3-1765 te de Klei
zoon van: Cornelis [Jans] BOIJKEMA
Gepke [Alderts] BOIJKEMA

( IV-6-30 )
  Persoonlijke informatie
(4613) (g33) Overleden aan kinderpokken.
 

V-15-47 Pieter [Buikema Hajes] _
geb. 17-12-1769 te Saaksum
zoon van: Haaije [Klasen] _
Hindrikje [Mennes] _
( IV-7-31 )
  Persoonlijke informatie
(4711) Gedoopt 24-12-1769 te Saaksum.
 
  Hij trouwde met:  
  Martje NAUTHA
  Persoonlijke informatie
Afkomstig van Aduard (Den Ham).
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert [Pieters] HAJES geb. ca 1788 te Aduard (Den Ham) / ovl. 19-9-1868 te Eenrum ( VI-18-58 )

V-15-48 Rijpke [Hajes] _
zoon van: Haaije [Klasen] _
Hindrikje [Mennes] _
( IV-7-31 )
  Persoonlijke informatie
(4712) Afkomstig van Niehove.
 
  Hij trouwde op 12-11-1797 te Gerkesklooster met:  
  Jeltje [Wijgers] _
  Persoonlijke informatie
Afkomstig van Gerkesklooster
 

V-16-49 Jan [Rijkes] BEUKEMA
ged. 2-4-1780
ovl. 24-12-1862, 82 jaar oud
zoon van: Rijke [Klaassens] BEUKEMA
Grietje HEINES
( IV-7-32 )
  Persoonlijke informatie
(F6) Gedoopt 2-4-1780 in Leens. Beroep: dagloner, arbeider (1838).
 
  Hij trouwde (1) op 19-12-1802 te Leens met:  
  Anje [Izebrands] _
geb. te Hornhuizen
ovl. 10-10-1814 te Leens
dochter van: IJzebrand [Cornellis] _
Jantje [Harms] _

  Uit deze relatie  
  1. Aaltje [Jans] BEUKEMA geb. 11-1-1809 te Leens / ovl. 10-1-1881 te Groningen (OA-18) ( VI-19-59 )
  Hij trouwde (2) op 26-12-1815 te Leens met:  
  Grietje [Kornelis] van SLOTEN
geb. 12-3-1791 te Leens
ovl. 20-9-1849 te Leens, 58 jaar oud
dochter van: Kornelis [Tammes] BEUKEMA
Harmke [Jans] _


V-17-50 Engbert [Jans] RIJTEMA
ged. 29-12-1771
ovl. 17-8-1819 te Leens
zoon van: Jan [Engberts] _
Aaltje [Haaijes] _

( IV-7-33 )
  Persoonlijke informatie
(4731) Gedoopt 29-12-1771 te Leens. Beroep: landbouwer in De Klei.
 
  Hij trouwde op 4-6-1809 te Leens met:  
  Klaaske [Klaassen] NIENHUIS
ovl. 8-5-1869 te Ulrum
dochter van: Klaas [Freerks] _
Eike [Tammes] _

  Uit deze relatie  
  1. Jan RIJTEMA geb. 22-1-1810 te Leens / ovl. 10-4-1862 te Leens ( VI-20-60 )
  2. IJke RIJTEMA geb. 10-1-1813 te Ulrum / ovl. 19-2-1899 te Ulrum ( VI-20-61 )
  3. Aaltje RIJTEMA geb. 12-6-1815 te Ulrum / ovl. 1-9-1894 te Ulrum ( VI-20-62 )
  4. Anna RIJTEMA geb. 31-12-1817 te Ulrum / ovl. 23-1-1915 te Ulrum ( VI-20-63 )

V-17-51 Trijntje [Jans] RIJTEMA
ged. 6-11-1774
dochter van: Jan [Engberts] _
Aaltje [Haaijes] _

( IV-7-33 )
  Persoonlijke informatie
(4732) Gedoopt 6-11-1774 te Leens.
 

V-17-52 Claas [Jans] RIJTEMA
ged. 18-4-1779
zoon van: Jan [Engberts] _
Aaltje [Haaijes] _

( IV-7-33 )
  Persoonlijke informatie
(4733) Gedoopt 18-4-1779 te Leens.
 

V-18-53 Anje _
ged. 3-11-1782
dochter van: Berend [Jans] _
Martjen _

( IV-7-38 )
  Persoonlijke informatie
(4781) Gedoopt 3-11-1782 te Leens
 

V-18-54 Jantje _
ged. 18-1-1784
dochter van: Berend [Jans] _
Martjen _

( IV-7-38 )
  Persoonlijke informatie
(4782) Gedoopt 18-1-1784 te Leens Jong overleden
 

V-18-55 Klaas Haijens _
ged. 8-5-1785
zoon van: Berend [Jans] _
Martjen _

( IV-7-38 )
  Persoonlijke informatie
(4783) Gedoopt 8-5-1785 te Leens
 

V-18-56 Jantje _
ged. 23-12-1787
dochter van: Berend [Jans] _
Martjen _

( IV-7-38 )
  Persoonlijke informatie
(4784) Gedoopt 23-12-1787 te Leens
 

V-18-57 Anna _
ged. 5-9-1790
dochter van: Berend [Jans] _
Martjen _

( IV-7-38 )
  Persoonlijke informatie
(4785) Gedoopt 5-9-1790 te Leens
 

V-18-58 Jan Klaassen _
ged. 16-12-1792
zoon van: Berend [Jans] _
Martjen _

( IV-7-38 )
  Persoonlijke informatie
(4786) Gedoopt 16-12-1792 te Leens
 

V-18-59 Grietje _
ged. 5-10-1794
dochter van: Berend [Jans] _
Martjen _

( IV-7-38 )
  Persoonlijke informatie
(4787) Gedoopt 5-10-1794 te Leens
 

V-18-60 Alberdine _
ged. 18-9-1796
dochter van: Berend [Jans] _
Martjen _

( IV-7-38 )
  Persoonlijke informatie
(4788) Gedoopt 18-9-1796 te Leens.
 

V-19-61 Gebke [Rijkes] _
ged. 27-12-1761 te Kommerzijl
ovl. 1800 te Niehove, 38 jaar oud
dochter van: Rijke [Eppes] _
Martje [Abels] _
( IV-8-41 )
  Persoonlijke informatie
(4831) Gedoopt 27-12-1761 te Kommerzijl. Overleden in juli 1800.
 
  Zij trouwde op 5-8-1781 te Niehove met:  
  Pieter [Geerts] BOD
ged. 13-6-1756 te Noordhorn
ovl. 21-1-1821 te Zuidhorn, 64 jaar oud
zoon van: Geert [Pieters] BOD
Brechtie [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-6-1756 te Noordhorn. Beroep: smid.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Bregtie [Pieters] BOD ged. 4-5-1783 te Noordhorn ( VI-21-64 )
  2. Martie [Pieters] BOD ged. 19-3-1786 te Noordhorn / ovl. 1-3-1855 te Grijpskerk ( VI-21-65 )
  3. Vrouwke [Pieters] BOD ged. 9-12-1787 te Noordhorn ( VI-21-66 )
  4. Geertje [Pieters] BOD ged. 6-12-1789 te Noordhorn / ovl. 28-4-1862 te Noordhorn ( VI-21-67 )
  5. Neeske [Pieters] BOD ged. 19-6-1791 te Noordhorn ( VI-21-68 )
  6. Aaltje [Pieters] BOD ged. 13-1-1793 te Noordhorn / ovl. 28-10-1858 te Zuidhorn (Noordhorn) ( VI-21-69 )
  7. Geerd [Pieters] BOD ged. 12-10-1794 te Noordhorn / ovl. 17-6-1850 te Zuidhorn (Noordhorn) ( VI-21-70 )
  8. Nieske [Pieters] BOD ged. 20-11-1796 te Noordhorn / ovl. 17-12-1859 te Zuidhorn (Noordhorn) ( VI-21-71 )
  9. Harm [Pieters] BOD ged. 27-1-1799 te Noordhorn ( VI-21-72 )
  10. Aaltje [Pieters] BOD geb. ca 1802 te Noordhorn / ovl. 10-11-1863 te Zuidhorn (Noordhorn) ( VI-21-73 )

V-19-62 Eppe [Rijkens] _
ged. 4-12-1763 te Kommerzijl
zoon van: Rijke [Eppes] _
Martje [Abels] _
( IV-8-41 )
  Persoonlijke informatie
(4832) Gedoopt 4-12-1763 te Niehove.
 

V-19-63 Abel [Rijkens] _
ged. 6-7-1766 te Kommerzijl
zoon van: Rijke [Eppes] _
Martje [Abels] _
( IV-8-41 )
  Persoonlijke informatie
(4833) Gedoopt 46-7-1766 te Niehove. Jong overleden.
 

V-19-64 Abel [Rijkes] _
ged. 13-9-1767 te Kommerzijl
ovl. 8-1-1816 te Grijpskerk (Niezijl)
zoon van: Rijke [Eppes] _
Aaltje [Rinnes] _
( IV-8-41 )
  Persoonlijke informatie
(4834) Gedoopt 13-9-1767 te Niehove.
 

V-19-65 Nieske [Rijkes] _
ged. 2-9-1770 te Kommerzijl
dochter van: Rijke [Eppes] _
Aaltje [Rinnes] _
( IV-8-41 )
  Persoonlijke informatie
(4835) Gedoopt 2-9-1770 te Niehove. Jong overleden.
 

V-19-66 Harm [Rijkes] _
ged. 1-5-1774 te Kommerzijl
zoon van: Rijke [Eppes] _
Aaltje [Rinnes] _
( IV-8-41 )
  Persoonlijke informatie
(4836) Gedoopt 1-5-1774 te Niehove.
 

V-19-67 Nieske [Rijkes] _
ged. 17-3-1776 te Kommerzijl
dochter van: Rijke [Eppes] _
Aaltje [Rinnes] _
( IV-8-41 )
  Persoonlijke informatie
(4837) Gedoopt 17-3-1776 te Niehove.
 

V-19-68 Claartje [Rijkes] _
ged. 11-7-1779 te Kommerzijl
dochter van: Rijke [Eppes] _
Aaltje [Rinnes] _
( IV-8-41 )
  Persoonlijke informatie
(4838) Gedoopt 11-7-1779 te Niehove.
 

V-20-69 Grietje [Derks] BEUKEMA
geb. 14-4-1764 te Winsum
ovl. 3-7-1838 te Groningen, 74 jaar oud
dochter van: Derk [Pieters] _
Claartje [Eppes] _

( IV-8-44 )
  Persoonlijke informatie
(4861)
 
  Zij trouwde (1) met:  
  Jan [Wessels] BRONS
ovl. 18-11-1806 te Wagenborgen
  Persoonlijke informatie
Begraven te Wagenborgen.
 
  Zij trouwde (2) op 23-11-1815 te Groningen met:  
  Derk [Sijmons] SMIT
ged. 18-10-1761
ovl. 2-4-1838 te Groningen
zoon van: Sijmen [Jans] SMIT
Wija [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: administrateur van 's lands graanmagazijn in Batavia, en schipper
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 1 kind
 

V-20-70 Eppo [Derks] _
geb. 22-2-1766
zoon van: Derk [Pieters] _
Claartje [Eppes] _

( IV-8-44 )
  Persoonlijke informatie
(4862) Gedoopt 23-2-1766 te Winsum (1 dag na de geboorte!)
 

V-20-71 Pieter [Derks] DIK
geb. 11-10-1767
ovl. 4-4-1827 te Rotterdam, 59 jaar oud
zoon van: Derk [Pieters] _
Claartje [Eppes] _

( IV-8-44 )
  Persoonlijke informatie
(4863) Gedoopt 25-11-1767 te Winsum. Beroep: schipper
 
  Hij trouwde op 4-1-1794 te Veendam met:  
  Geertje [Roelfs] SCHIPPERS
geb. 28-6-1773 te Veendam
ovl. 19-10-1843 te Veendam, 70 jaar oud
dochter van: Roelf [Jacobs] SCHIPPERS
Jantje [Geerts] _


V-20-72 Jan [Derks] _
geb. 17-10-1769
zoon van: Derk [Pieters] _
Claartje [Eppes] _

( IV-8-44 )
  Persoonlijke informatie
(4864) Gedoopt 19-10-1769 te Winsum.
 

V-20-73 Gepke [Derks] _
geb. 16-11-1771
dochter van: Derk [Pieters] _
Claartje [Eppes] _

( IV-8-44 )
  Persoonlijke informatie
(4865) Gedoopt 25-12-1771 te Winsum. Jong overleden.
 

V-20-74 Eppe [Derks] _
geb. 30-12-1773
zoon van: Derk [Pieters] _
Claartje [Eppes] _

( IV-8-44 )
  Persoonlijke informatie
(4866) Gedoopt 16-1-1774 te Winsum. Jong overleden.
 

V-20-75 Gepke [Derks] _
geb. 23-4-1776
dochter van: Derk [Pieters] _
Claartje [Eppes] _

( IV-8-44 )
  Persoonlijke informatie
(4867) Gedoopt 12-5-1776 te Winsum.
 

V-21-76 Agnieta [Everts] RONDA
geb. 28-9-1778 te Baflo
ovl. 24-1-1848 te Houwerzijl, 69 jaar oud
dochter van: Evert [Liefhards] RONDA
Hilje [Elses] _
( IV-9-50 )
fam. 79: ( VI-1-3 )
  Zij trouwde op 12-7-1799 te Baflo met:  
  Gerrit [Jan] HUISMAN
geb. 1769 te Middelstum
ovl. 3-11-1836 te Vliedorp
  Bij het huwelijk
Ondertrouw, met attestatie naar Vierhuizen, echter daar niet ingeschreven.
 

V-22-77 Albert [Jacobs] RONDA
ged. 11-5-1790 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 6-9-1870 te Niekerk
zoon van: Jacob [Lieffens] RONDA
Teuniske [Alberts] _
( IV-9-51 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11-5-1790 te Vierhuizen. Beroep: kleermaker & koopman (1844).
 
  Hij trouwde op 19-3-1815 te Ulrum met:  
  Trijntje [Jans] LOOTS
geb. ca 1795
ovl. 19-3-1892 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-10), 96 jaar oud
dochter van: Jan [Jannes] LOOTS
Anje [Jans] BUIS

  Persoonlijke informatie
Voornaam ook Rentje
 
  Uit deze relatie  
  1. Teuna [Alberts] RONDA geb. 23-4-1820 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 30-10-1878 te Ulrum (Zoutkamp) ( VI-22-74 )

V-24-80 Albert [Rijpkes] BEUKEMA
ged. 5-7-1755 te Hornhuizen
ovl. 15-4-1787 te Hornhuizen
zoon van: Rijpke [Alberts] BEUKEMA
Anje [Pieters] _
( IV-10-53 )
  Persoonlijke informatie
(G4) beroep: dagloner te Hornhuizen en Leens en landbouwer (1828).
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Wijtske [Kornelis] _
ovl. 14-4-1780 te Hornhuizen
  Uit deze relatie  
  1. Rijpke [Alberts] BEUKEMA ged. 5-5-1780 ( VI-24-77 )
  Hij trouwde (2) op 1-6-1783 met:  
  Aafke [Ennes] _
geb. ca 1755 te Leens
ovl. 4-12-1808 te Leens
  Foto bij deze relatie
Foto bij deze relatie
 
  Uit deze relatie  
  1. Eltje [Alberts] BEUKEMA ged. 14-9-1783 te Leens ( VI-24-78 )

V-24-81 Menne [Rijpkes] BEUKEMA
ged. 30-9-1759
ovl. 14-9-1825 te Warfhuizen
zoon van: Rijpke [Alberts] BEUKEMA
Anje [Pieters] _
( IV-10-53 )
  Persoonlijke informatie
(G5) Beroep: dagloner te Hornhuizen en Warfhuizen.
 
  Hij trouwde op 10-1-1790 te Hornhuizen met:  
  Frouke [Everts] MUSCH
geb. te Bellingeweer
ovl. 17-6-1826 te Warfhuizen
dochter van: Evert MUSCH
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonersche.
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijpke [Mennes] BEUKEMA ged. 20-6-1790 te Hornhuizen / ovl. 24-10-1856 te Warfhuizen ( VI-25-79 )
  2. Albert [Mennes] BEUKEMA geb. 7-6-1801 te Leens (Warfhuizen) / ovl. 23-6-1833 te Leens (Warfhuizen) (OA-34) ( VI-25-80 )

V-24-82 Pieter [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 13-6-1773 te Hornhuizen
ovl. 27-12-1835 te Baflo, 62 jaar oud
zoon van: Rijpke [Alberts] BEUKEMA
Anje [Beerents] _
( IV-10-53 )
  Persoonlijke informatie
(G8) Beroep: dagloner (o.a. 1821) te Baflo.
 
  Hij trouwde met:  
  Wijtske [Eisses] DIJKEMA
geb. 19-7-1772 te Hornhuizen
ovl. 27-10-1855 te Baflo (Den Andel), 83 jaar oud
dochter van: Eisse [Hommes] _
Jantje [Goeijtjen] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonersche (1821).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje [Pieters] BUIKEMA geb. 23-6-1799 te Kloosterburen (Hornhuizen) / ovl. 30-5-1855 te Winsum ( VI-26-81 )
  2. Eisse [Pieters] BUIKEMA geb. 18-8-1801 te Baflo / ovl. 11-6-1879 ( VI-26-82 )

V-25-83 Geeske [Rijkes] BEUKEMA
ged. 1-8-1773
ovl. 12-7-1825 te Leens (Maarslag)
dochter van: Rijke [Alberts Noor] BEUKEMA
Grietje [Fongers] _
( IV-10-56 )
  Persoonlijke informatie
(H4) Gedoopt 1-8-1773 te Wehe. Beroep: daglonersche (1827).
 
  Zij trouwde op 17-7-1796 te Leens (Mensingeweer) met:  
  Harm [Pieters] van DIJK
geb. 1770
ovl. 19-6-1826
zoon van: Pieter [Bernardus] van DIJK
Anje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1770 (januari) te Schouwerzijl. Beroep: timmerman (1824, 1838) te Maarslag, dagloner (1827).
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje [Harms] van DIJK geb. ca 1798 te Wehe ( VI-27-83 )
  2. Pieter [Harms] van DIJK geb. 2-11-1800 te Leens (Maarslag) / ovl. 21-8-1849 te Leens (Schouwerzijl) (OA-52) ( VI-27-84 )
  3. Anje [Harms] van DIJK geb. ca 1805 te Leens (Maarslag) / ovl. 14-4-1885 te Leens (OA-29) ( VI-27-85 )
  4. Bernardus [Harms] van DIJK geb. ca 1810 te Winsum (Obergum) / ovl. 4-1-1879 te Middelstum (OA-1) ( VI-27-86 )
  5. Henderikus [Harms] van DIJK geb. 24-9-1812 te Leens (Schouwerzijl) / ovl. 2-11-1816 te Leens (Maarslag) (OA-27) ( VI-27-87 )
  6. Jantje van DIJK geb. 22-8-1816 te Leens (Maarslag) (GA-61) / ovl. 18-1-1821 te Leens (Maarslag) ( VI-27-88 )

V-25-84 Rijpke [Rijkes] BEUKEMA
ged. 7-12-1777
ovl. 28-3-1833 te Leens, 54 jaar oud
zoon van: Rijke [Alberts Noor] BEUKEMA
Grietje [Fongers] _
( IV-10-56 )
  Persoonlijke informatie
(H5) Gedoopt 7-12-1777 te Wehe. Beroep: voerman te Wehe.
 
  Hij trouwde op 26-12-1806 te Leens met:  
  Aafke [Jans] HELLER
ged. 31-10-1775
ovl. 25-11-1844 te Wehe
dochter van: Jan [Pieters] HELLER
Hendrikje [Kars] _

  Uit deze relatie  
  1. Rijke [Rijpkes] BUIKEMA geb. 19-3-1809 te Wehe / ovl. 8-8-1864 te Leens ( VI-28-89 )

V-26-85 Trijntje [Garmts] ZUIDEMA
ged. 9-1-1767 te Hornhuizen
ovl. 5-6-1811 te Vliedorp
dochter van: Garmt [Klaassen] ZUIDEMA
Aaltje [Hindriks] _
( IV-10-57 )
  Persoonlijke informatie
(5161) Gedoopt 9-1-1767 te Hornhuizen.
 
  Zij trouwde op 18-7-1790 te Niekerk met:  
  Freerk [Pieters] RIETEMA
ovl. 15-1-1798 te Vliedorp

V-26-86 Claas [Garmts] ZUIDEMA
ged. 22-10-1768 te Hornhuizen
ovl. 8-1-1845 te Hornhuizen
zoon van: Garmt [Klaassen] ZUIDEMA
Aaltje [Hindriks] _
( IV-10-57 )
  Persoonlijke informatie
(5162) Gedoopt 22-10-1768 te Hornhuizen.
 
  Hij trouwde op 15-10-1815 te Kloosterburen met:  
  Martje [Jacobs] BARKEMA
geb. ca 1783 te Warfhuizen
ovl. 17-10-1855 te Hornhuizen
dochter van: Jacob [Cornelis] _
Itje [Sijgers] _

  Uit deze relatie  
  1. Aaltje ZUIDEMA geb. 31-7-1816 te Hornhuizen ( VI-29-90 )
  2. Garmt [Klaassens] ZUIDEMA geb. 24-1-1818 te Hornhuizen / ovl. 21-4-1870 te Warffum ( VI-29-91 )
  3. Kornelske ZUIDEMA geb. 17-2-1824 te Hornhuizen / ovl. 16-8-1826 te Hornhuizen ( VI-29-92 )

V-26-87 Hendrik [Garmts] ZUIDEMA
ged. 13-9-1772 te Hornhuizen
ovl. 6-3-1844 te Hornhuizen
zoon van: Garmt [Klaassen] ZUIDEMA
Aaltje [Hindriks] _
( IV-10-57 )
  Persoonlijke informatie
(5163) Gedoopt 13-9-1772 te Hornhuizen. Beroep: landbouwer op "Sickemaheerd" te Ulrum (1800-1811), koper van "De Kolken" en landbouwer op "Westerhorn" te Hornhuizen (1811-1844).
 
  Hij trouwde (1) op 9-11-1800 te Kloosterburen met:  
  Anje [Hendriks] VOET
geb. 14-3-1779 te Ulrum
ovl. 13-10-1811 te Hornhuizen, 32 jaar oud
dochter van: Hindrick [Jans] VOET
Corneliske [Bastiaans] BROEILS
fam. 63: ( III-1-1 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Jantje [Luitjes] LUITJENS
ovl. 1830
  Bij het huwelijk
Huwelijk 1814.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trientje [Hendriks] ZUIDEMA geb. 1819 te Hornhuizen / ovl. 12-12-1900 te Leens (Warfhuizen) ( VI-30-93 )

V-26-88 Abeltje [Garmts] ZUIDEMA
ged. 10-4-1774 te Hornhuizen
ovl. 9-2-1828 te Vliedorp
dochter van: Garmt [Klaassen] ZUIDEMA
Aaltje [Hindriks] _
( IV-10-57 )
  Persoonlijke informatie
(5164) Gedoopt 10-4-1774 te Hornhuizen. Overleden op "Hoogte" te Vliedorp
 
  Zij trouwde (1) op 4-5-1800 te Ulrum met:  
  Kornelis [Hendriks] VOET
ged. 10-3-1771 te Ulrum
ovl. 2-8-1818 te Vliedorp
zoon van: Hindrick [Jans] VOET
Corneliske [Bastiaans] BROEILS
fam. 63: ( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-3-1771 te Ulrum. Beroep: landbouwer.
 
  Uit deze relatie  
  1. Kornelske [Kornelis] VOET geb. ca 1801 / ovl. 3-4-1828 te Vliedorp fam. 63: ( V-1-1 )
  2. Aaltje [Kornelis] VOET geb. ca 1803 te Kloosterburen / ovl. 20-7-1825 te Vliedorp fam. 63: ( V-1-2 )
  3. Hendrika VOET geb. 14-3-1805 te Kloosterburen / ovl. 26-12-1852 te Vliedorp fam. 63: ( V-1-3 )
  4. Trijntje VOET geb. 23-1-1807 te Kloosterburen / ovl. 31-5-1836 te Vliedorp fam. 63: ( V-1-4 )
  5. Hendrik VOET geb. 27-2-1810 te Kloosterburen / ovl. 27-4-1861 te Kloosterburen fam. 63: ( V-1-5 )
  6. Jan VOET geb. 4-8-1812 te Houwerzijl fam. 63: ( V-1-6 )
  7. Garmt VOET geb. 27-10-1816 te Vliedorp / ovl. 19-12-1894 te Kloosterburen fam. 63: ( V-1-7 )
  Zij trouwde (2) op 23-10-1820 te Ulrum met:  
  Berend [Siegerts] GREDEMA
geb. ca 1793
zoon van: Sieger [Beerents] GREDEMA
Dietje [Mennes] _


V-26-89 Rypke [Garmts] ZUIDEMA
ged. 15-12-1776
ovl. voor 1829
zoon van: Garmt [Klaassen] ZUIDEMA
Aaltje [Hindriks] _
( IV-10-57 )
  Foto van Rypke [Garmts] ZUIDEMA
Foto(s) van Rypke [Garmts] ZUIDEMA
 
  Persoonlijke informatie
(5165) Gedoopt 15-12-1776 te Hornhuizen. Bij huwelijk afkomstig van Hornhuizen. Beroep: Landbouwer op "Zuidemaheerd" (1805-1813), vervolgens op "Ol Ploats" (1813-1827), en op Oude Hoek, hoek Oosterweg (26 ha) te Den Andel (1827-1841)
 
  Hij trouwde op 16-9-1804 te Hornhuizen met:  
  Neeltje [Pieters] LEIMA
ged. 29-7-1781 te Hornhuizen
ovl. 27-6-1856 te Baflo (Den Andel)
dochter van: Pijtter [Jans] LEIMA
Trijntje [Remts] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-7-1781 te Hornhuizen. Beroep: landbouwerscher (1830).
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Rypkes] ZUIDEMA geb. 18-3-1805 te Hornhuizen / ovl. 11-6-1873 te Baflo (Den Andel) ( VI-32-101 )
  2. Jan [Rypkes] ZUIDEMA geb. 17-4-1811 te Hornhuizen ( VI-32-102 )
  3. Klaas [Rypkes] ZUIDEMA ( VI-32-103 )

V-26-90 Eltje [Garmts] ZUIDEMA
ged. 9-1-1780 te Hornhuizen
zoon van: Garmt [Klaassen] ZUIDEMA
Aaltje [Hindriks] _
( IV-10-57 )
  Persoonlijke informatie
(5166) Gedoopt 9-1-1780 te Hornhuizen.
 

V-27-91 Pieter [Jacobs] BEUKEMA
ged. 26-9-1760
ovl. 17-2-1788 te Winsum/Onderdendam
zoon van: Jakob [Pieters] _
Grietje [Jans] BOIJKEMA

( IV-11-60 )
  Persoonlijke informatie
(J1) Gedoopt 26-9-1760 te Pieterburen. Beroep: bakker te Ulrum. Hij is verdronken op de schaats bij huize "De Braak" tussen Winsum en Onderdendam.
 
  Hij trouwde op 19-5-1782 te Ulrum met:  
  Klara [Pieters] _
ovl. 29-1-1819 te Ulrum
  Uit deze relatie  
  1. Jacob [Pieters] BEUKEMA geb. 23-8-1782 te Ulrum / ovl. 8-3-1859 te Leens ( VI-33-104 )
  2. Pieter [Pieters] HOOGLAND geb. 29-1-1786 te Ulrum / ovl. 1867 te Peize ( VI-33-105 )
  3. Jan [Pieters] BEUKEMA ged. 2-12-1787 / ovl. 15-3-1875 te Ulrum ( VI-33-106 )

V-28-92 Menne [Jans] BEUKEMA
geb. 6-11-1774 te Niekerk
ovl. 1-11-1828 te Niekerk, 53 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] BEUKEMA
Eilke [Mennes] _
( IV-11-61 )
  Persoonlijke informatie
(K4) Gedoopt 13-11-1774 te Niekerk. Beroep: landbouwer (huurder) op "Algersmaheerd" tot 1803. Daarna landbouwer (eigenaar) op "Ikemaheerd" (22 ha) te Niekerk (1807 - 1830).
 
  Hij trouwde (1) op 13-7-1800 te Niekerk met:  
  Anje [Jans] de BOER
ged. 21-2-1773 te Schouwerzijl
ovl. 3-11-1809, 36 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Geboren op "Schouwen" bij Schouwerzijl.
 
  Uit deze relatie  
  1. Eilke [Mennes] BEUKEMA geb. 3-1-1801 te Niekerk / ovl. 29-5-1840 te Niekerk ( VI-34-107 )
  Hij trouwde (2) op 11-9-1814 te Ulrum met:  
  Anje [Jacobs] BOER
geb. 31-10-1787 te Warfhuizen
ovl. 10-4-1833 te Leens, 45 jaar oud
dochter van: Jacob [Jans] BOER
Hendriktje [Mennes] NOORMAN

  Persoonlijke informatie
Geboren op "Schouwen-2" te Warfhuizen.
 

V-28-93 Rijpke [Jans] BEUKEMA
geb. 2-9-1780 te Niekerk
ovl. 12-9-1859 te Warfhuizen, 79 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] BEUKEMA
Eilke [Mennes] _
( IV-11-61 )
  Persoonlijke informatie
(K7) Gedoopt 1-10-1780 te Niekerk. Beroep: landbouwer op "Karpo" (45 ha.) te Zuurdijk (1810 - 1860).
Rijpke kocht in 1835 het oudere "Kattenburg" (14 ha.) te Leens, waardoor de totale grootte van zijn bedrijf 61,6 ha werd. Bij de boedelscheiding in 1860 deelden de erven de behuizing en 61,6 ha land, (bezwaard met een aantal beklemmingen in totaal doende F430,75) toe aan Rijpkes zoon: Johannes Rijpkes Beukema.
 
  Hij trouwde op 12-11-1809 te Zuurdijk met:  
  Aaltje [Jannes] TORRINGA
ged. 4-1-1788 te Zuurdijk
ovl. 12-5-1855 te Zuurdijk
dochter van: Jannes [Luitjes] TORRINGA
Hendrika WARENDORP

  Bij het huwelijk
(H.C.: R.A. 57; 11 van de 20 van de Wijnmaand 1809)
Rijpke en Aaltje hebben een dubbelgraf in Zuurdijk
 
  Uit deze relatie  
  1. Henrica BEUKEMA geb. 5-1-1810 te Zuurdijk / ovl. 28-1-1876 te Ulrum ( VI-35-108 )
  2. Jan [Rijpkes] BEUKEMA geb. 23-8-1820 te Zuurdijk / ovl. 19-11-1882 te Bedum ( VI-35-109 )
  3. Johannes [Rijpkes] BEUKEMA geb. 30-3-1823 te Zuurdijk / ovl. 12-4-1909 te Leens ( VI-35-110 )

V-29-94 Klaas [Reinders] BEUKEMA
ged. 4-4-1768 te Eenrum
zoon van: Reinder [Klaassen] _
Saarke [Jans] _

( IV-11-63 )
  Persoonlijke informatie
(L1)
 
  Kind(eren)  
  1. Jan [Klaassens] BUIKEMA geb. 29-1-1823 te Eenrum / ovl. 30-7-1903 ( VI-36-111 )

V-29-95 Grietje [Reinders] BEUKEMA
ged. 3-4-1785
ovl. 10-4-1844 te Den Andel
dochter van: Reinder [Klaassen] _
Saarke [Jans] _

( IV-11-63 )
  Persoonlijke informatie
(L5).
 
  Zij trouwde op 9-4-1802 te Westernieland met:  
  David [Adams] VELDMAN
geb. 1783 te Westernieland
ovl. 27-2-1826 te Westernieland
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer aan de Kaakhornsterweg 53 (32 ha) te Westernieland (1811 - 1840). In 1840 verkocht hij zijn boederij aan Rijpke [Broers] Beukema (N53).
 
  Bij het huwelijk
Kerkelijk huwelijk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaas [Davids] VELDMAN geb. 14-1-1816 te Westernieland / ovl. 2-5-1857 te Saaxumhuizen ( VI-37-112 )

V-30-98 Jurjen [Jans] DIJK
ged. 13-7-1764 te Ulrum
zoon van: Jan [Jurjens] DIJK
Ludewe [Pieters] BEUKEMA

( IV-12-65 )
  Persoonlijke informatie
(5332) Gedoopt 13-7-1764 te Ulrum.
 

V-30-99 Aaltje [Jans] DIJK
ged. 10-5-1767 te Ulrum
ovl. 12-6-1815
dochter van: Jan [Jurjens] DIJK
Ludewe [Pieters] BEUKEMA

( IV-12-65 )
  Persoonlijke informatie
(5333) Gedoopt 10-5-1767 te Ulrum. Beroep: wroedvrouw te Ulrum.
 
  Zij trouwde met:  
  Jan [Harms] VINK
geb. ca 1762 te Ulrum
ovl. 8-4-1814 te Ulrum
  Persoonlijke informatie
Beroep: potschipper. Overleden op 8-4-1814 te Ulrum in huis nummer 22.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk in 1784.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harmina [Jans] VINK geb. 16-2-1790 te Ulrum / ovl. 16-2-1878 te Ulrum ( VI-38-113 )

V-31-100 Pieter [Engberts] BEUKEMA
ged. 16-12-1764 te Ulrum
ovl. 14-9-1832 te Ulrum (Houwerzijl)
zoon van: Egbert [Pieters] BOIJKEMA
Tietje [Simons] _
( IV-12-66 )
  Persoonlijke informatie
(M1) Gedoopt 16-12-1764 te Ulrum. Beroep: koornschipper te Houwerzijl.
Pieter Beukema was eigenaar van de boerderij "Westerhouw" te Leens (1807 - 1809).
 
  Hij trouwde (1) op 29-5-1791 te Ulrum met:  
  Dieuwertje [Garmts] WIERSEMA
ovl. 5-9-1794 te Ulrum
dochter van: Garmt WIERSEMA
Grietje [Oewes] _

  Bij het huwelijk
Bron: Huwelijks Contract: Rijksarchief Groningen: 43, c5, dd 4-5-1791.
 
  Hij trouwde (2) op 22-5-1796 te Ulrum (Mensingeweer) met:  
  Maartje [Hendriks] VOET
ged. 11-12-1772 te Ulrum (Houwerzijl)
ovl. 11-12-1810 te Leens
dochter van: Hendrik [Derks] VOET
Antje [Jans] _
fam. 63: ( III-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11-12-1772 te Niekerk.
 
  Bij het huwelijk
Bron: Huwelijks Contract: Rijksarchief Groningen: 43, c6, dd 7-5-1796.
 
  Uit deze relatie  
  1. Egbert [Pieters] BEUKEMA geb. 30-10-1806 te Ulrum / ovl. 23-4-1844 te Ulrum (Vliedorp) ( VI-39-114 )

V-32-101 Thomas [Thomas] _
ged. 8-11-1767
zoon van: Olgert [Thomas] _
Grietje [Pieters] BEUKEMA

( IV-12-67 )
  Persoonlijke informatie
(5351) Gedoopt 8-11-1767 te Ulrum
 

V-32-102 Peter [Thomas] _
ged. 29-4-1770
zoon van: Olgert [Thomas] _
Grietje [Pieters] BEUKEMA

( IV-12-67 )
  Persoonlijke informatie
(5352) Gedoopt 29-4-1770 te Ulrum.
 

V-32-103 Heere [Thomas] _
ged. 14-11-1772
zoon van: Olgert [Thomas] _
Grietje [Pieters] BEUKEMA

( IV-12-67 )
  Persoonlijke informatie
(5353) Gedoopt 14-11-1772 te Ulrum.
 

V-34-113 Menne [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 20-4-1785 te Vierhuizen
ovl. 7-9-1867 te Vierhuizen, 82 jaar oud
zoon van: Rijpke [Mennes] BOIJKEMA
Emke [Kornelis] DUISTERWINKEL
( IV-15-76 )
fam. 79: ( VI-2-4 )
  Persoonlijke informatie
(N1) Gedoopt 1-5-1785 te Vierhuizen. Beroep: landbouwer op "Midhallum" te Vierhuizen (o.a. 1838, 1856).
 
  Hij trouwde met:  
  Dietje [Arends] DANHOF
geb. 22-7-1790 te Vierhuizen
ovl. 4-5-1875 te Vierhuizen, 84 jaar oud
dochter van: Arends [Geerts] DANHOF
Ebeltje [Joostens] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1838, 1856).
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijpko [Mennes] BEUKEMA geb. 26-8-1812 te Vierhuizen / ovl. 6-6-1879 te Zoutkamp ( VI-41-118 )
  2. Ebeltje [Mennes] BEUKEMA geb. 6-9-1814 te Vierhuizen / ovl. 28-10-1879 te Leens ( VI-41-119 )
  3. Emke [Mennes] BEUKEMA geb. 14-2-1817 te Vierhuizen / ovl. 17-2-1863 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-16) ( VI-41-120 )
  4. Arend [Mennes] BEUKEMA geb. 17-2-1819 te Vierhuizen / ovl. 20-1-1863 te Vierhuizen ( VI-41-121 )
  5. Jantje [Mennes] BEUKEMA geb. 24-3-1821 te Vierhuizen / ovl. 20-10-1889 te Hornhuizen ( VI-41-122 )
  6. Klaas [Mennes] BEUKEMA geb. 25-12-1823 te Vierhuizen / ovl. 29-1-1887 te Vierhuizen ( VI-41-124 )
  7. Geeske [Mennes] BEUKEMA geb. 25-12-1823 te Vierhuizen / ovl. 3-11-1824 te Ulrum ( VI-41-123 )
  8. Garmt [Mennes] BEUKEMA geb. 24-9-1827 te Vierhuizen / ovl. 17-10-1846 te Vierhuizen ( VI-41-125 )
  9. Hendericus [Mennes] BEUKEMA geb. 15-3-1832 te Vierhuizen / ovl. 27-12-1862 te Vierhuizen ( VI-41-126 )

V-34-114 Kornelis [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 31-7-1786 te Vierhuizen
ovl. 17-6-1865 te Ulrum, 78 jaar oud
zoon van: Rijpke [Mennes] BOIJKEMA
Emke [Kornelis] DUISTERWINKEL
( IV-15-76 )
fam. 79: ( VI-2-4 )
  Persoonlijke informatie
(N2) Gedoopt 12-8-1786 te Vierhuizen. Beroep: landbouwer te Vierhuizen, daarna op "De Kleihoeve" (19ha) te Ulrum (De Klei) (1835 - 1870). Zijn 4 zoons kochten "De Kleihoeve" in 1871 en de overgebleven 3 zoons (Menne was overleden) verkochten "De Kleihoeve" in 1899 aan Klaas Marrenga en Emke Kornelia Tillema.
 
  Hij trouwde op 28-5-1814 te Ulrum met:  
  Maiske [Alberts] ZWART
geb. 10-7-1791 te Zoutkamp
ovl. 11-12-1870 te Ulrum, 79 jaar oud
dochter van: Albert [Juurts] ZWART
Welmoed [Lieuwes] BEUKEMA
fam. 64: ( IV-1-2 )
( IV-17-84 )
  Persoonlijke informatie
Voornaam ook Meiske.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 22 jaar. Getuige bij het huwelijk: Jelte Gerrits (Beukema) (ref. nr.: r1)
 
  Uit deze relatie  
  1. Emke [Cornelis] BEUKEMA geb. 2-3-1815 te Vierhuizen / ovl. 27-7-1860 te Houwerzijl ( VI-42-127 )
  2. Albert [Kornelis] BEUKEMA geb. 7-11-1817 te Vierhuizen / ovl. 2-3-1907 te Ulrum ( VI-42-128 )
  3. Rijpke [Kornelis] BEUKEMA geb. 11-1-1820 te Vierhuizen / ovl. 15-12-1883 te Ulrum (De Klei) ( VI-42-129 )
  4. Welmoed [Kornelis] BEUKEMA geb. 2-8-1822 te Vierhuizen / ovl. 16-8-1887 te Ulrum ( VI-42-130 )
  5. Juurt BEUKEMA geb. 9-3-1825 te Vierhuizen / ovl. 27-9-1881 te Ulrum (De Klei) ( VI-42-131 )
  6. Klaas [Kornelis] BEUKEMA geb. 4-2-1827 te Vierhuizen ( VI-42-132 )
  7. Geeske [Kornelis] BEUKEMA geb. 28-11-1832 te Vierhuizen / ovl. 15-7-1872 te Leens ( VI-42-133 )
  8. Jan [Kornelis] BEUKEMA geb. 25-12-1834 te Vierhuizen / ovl. 26-2-1907 te Ulrum ( VI-42-134 )

V-34-115 Jantje [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 19-9-1787 te Vierhuizen
ovl. 23-7-1856 te Vierhuizen, 68 jaar oud
dochter van: Rijpke [Mennes] BOIJKEMA
Emke [Kornelis] DUISTERWINKEL
( IV-15-76 )
fam. 79: ( VI-2-4 )
  Persoonlijke informatie
(N3) Gedoopt 29-9-1787 te Vierhuizen. Beroep: landbouwersche (1856).
 
  Zij trouwde op 19-5-1811 te Ulrum met:  
  Pieter [Gerrits] ABBRING
geb. 1785 te Ulrum
ovl. 3-9-1848 te Vierhuizen, 63 jaar oud
zoon van: Gerrit [Jeltes] ABBRING
Klaaske [Alberts] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: winkelier en kastelein te Vierhuizen; daarna landbouwer op "Midhalm 1" (1831-1856).
Pieter Gerrits Abbring koopt op 21-3-1831 voor F10.150.- in gemeenschap met zijn vrouw Jantje Rijpkes Beukema de boerderij "Midhalm 1" van Pieter Jans Stelma, zonder bepaald beroep, wonende te Vierhuizen "geadsisteerd met den landbouwer Tijmen Tijmens junior, wonende in de gemeente Aduard mede hier present", en ook: "met de vaste altoos durende beklemming van ongeveer één en veertig bunders land, tot huur doende aan Jantje Jans Stelma echtgenote van Tijmen Tijmens Senior onder Aduart . . ." (Zie onder Pieter Jans Stelma. (Ref.nr.: 5642)).
 
  Uit deze relatie  
  1. Klasina [Pieters] ABBRING geb. 18-2-1812 te Ulrum / ovl. 26-5-1888 te Vierhuizen ( VI-43-135 )
  2. Rijpke [Pieters] ABBRING geb. 4-5-1815 te Ulrum / ovl. 5-12-1815 te Ulrum ( VI-43-136 )
  3. Rijpke [Pieters] ABBRING geb. 26-10-1816 te Ulrum / ovl. 25-9-1893 te Vierhuizen ( VI-43-137 )
  4. Emke [Pieters] ABBRING geb. 27-4-1823 te Vierhuizen / ovl. 15-8-1861 te Zuurdijk (OA-53) ( VI-43-138 )
  5. Gerko ABBRING geb. 21-1-1826 te Vierhuizen / ovl. 26-11-1907 te Zuurdijk ( VI-43-139 )

V-34-116 Klaas [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 9-2-1789 te Vierhuizen
zoon van: Rijpke [Mennes] BOIJKEMA
Emke [Kornelis] DUISTERWINKEL
( IV-15-76 )
fam. 79: ( VI-2-4 )
  Persoonlijke informatie
(N4) Gedoopt 22-2-1789 te Vierhuizen
 

V-34-117 Emke [Rijpkes] BEUKEMA
ged. 31-10-1790 te Vierhuizen
ovl. 21-11-1823 te Ulrum, 33 jaar oud
dochter van: Rijpke [Mennes] BOIJKEMA
Emke [Kornelis] DUISTERWINKEL
( IV-15-76 )
fam. 79: ( VI-2-4 )
  Persoonlijke informatie
(N5) Omtrent het overlijden:
"Op 26-3-1840: Publieke verkoop ten verzoeke van de kinderen en erfgenamen van wijlen Broer Gerrits Beukema en vrouw (Emke Rijpkes Beukema) van een kapitale boerenplaats met de vaste en altoosdurende en in alle linien verervende beklemming van 30 bunders, 8 roeden en 90 ellen uitmuntend best binnendijks groen- en bouwland; benevens van 40 bunders, 60 roeden en 90 ellen kwelderland; zullende te zamen jaarlijks op midwinter tot vaste huur doen f200.-, staande en gelegen te Vierhuizen (Ulrum) en de eigendom van evengemelde landerijen, jaarlijks tot huur zullende doen f200.-".
 
  Zij trouwde op 28-5-1814 te Ulrum met:  
  Broer [Gerrits] BEUKEMA
ged. 8-1-1758 te Vierhuizen
ovl. 14-11-1823 te Ulrum (Vierhuizen)
zoon van: Gerrit [Jeltes] <BEUKEMA>
Grietje BROERS
fam. 59: ( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(r5) Beroep: landbouwer op "Midhuizen" (25 ha.) te Vierhuizen (1786-1823).
 
  Bij het huwelijk
Getuige bij het huwelijk: Jelte Gerrits (Beukema) (ref. nr.: r1)
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerrit [Broers] BEUKEMA geb. 16-2-1815 te Vierhuizen / ovl. 24-8-1839 te Vierhuizen fam. 59: ( III-2-3 )
  2. Rijpke [Broers] BEUKEMA geb. 21-5-1816 te Wierhuizen / ovl. 14-4-1891 te Hornhuizen fam. 59: ( III-2-4 )
  3. Grietje [Broers] BEUKEMA geb. 22-5-1820 te Ulrum (Vierhuizen) (GA-40) / ovl. 22-9-1846 te Ulrum (Vierhuizen) (OA-53) fam. 59: ( III-2-5 )
  4. Jelte [Broers] BEUKEMA geb. 25-10-1821 te Ulrum (Vierhuizen) (GA-82) / ovl. 9-4-1903 te Kloosterburen fam. 59: ( III-2-6 )
  5. Klaas [Broers] BEUKEMA geb. 1-11-1823 te Vierhuizen / ovl. 4-2-1824 te Vierhuizen fam. 59: ( III-2-7 )

V-34-118 Rijpke [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 15-3-1794 te Vierhuizen
ovl. 22-8-1873 te Ulrum, 79 jaar oud
zoon van: Rijpke [Mennes] BOIJKEMA
Emke [Kornelis] DUISTERWINKEL
( IV-15-76 )
fam. 79: ( VI-2-4 )
  Persoonlijke informatie
(N6) Beroep: veehandelaar en koopman te Zoutkamp en koemelker.
 
  Hij trouwde op 11-11-1815 te Ulrum met:  
  Aaltjen [Alberts] WIERINGA
geb. ca 1796 te Zoutkamp
ovl. 5-4-1841 te Zoutkamp
dochter van: Albert [Roelfs] WIERINGA
Lukje [Jurjens] KUIPERS

  Persoonlijke informatie
Beroep: koemelkster (1841).
 
  Uit deze relatie  
  1. Lukjen BEUKEMA geb. 2-9-1816 te Zoutkamp / ovl. 5-5-1860 te Zoutkamp ( VI-45-145 )
  2. Emke [Rijpkes] BEUKEMA geb. 19-6-1818 te Zoutkamp / ovl. voor 1820 ( VI-45-146 )
  3. Emke [Rijpkes] BEUKEMA geb. 4-3-1820 te Zoutkamp / ovl. 27-9-1826 te Zoutkamp ( VI-45-147 )

V-35-119 Geert [Klaassens] BEUKEMA
geb. 21-11-1770 te Oldenzijl
ovl. 1-5-1813 te Vierhuizen, 42 jaar oud
zoon van: Klaas [Mennes] BEUKEMA
Ludewe [Geerts] MELIS
( IV-15-77 )
  Persoonlijke informatie
(5622) Overleden (ongeh.) op Beusum te Vierhuizen.
 

V-35-120 Klaaske [Klaassens] BEUKEMA
geb. 21-4-1776 te Vierhuizen
ovl. 10-4-1853 te Hornhuizen, 76 jaar oud
dochter van: Klaas [Mennes] BEUKEMA
Ludewe [Geerts] MELIS
( IV-15-77 )
  Persoonlijke informatie
(5623)
 
  Zij trouwde op 6-12-1812 te Kloosterburen met:  
  Harm [Bettes] RIETEMA
geb. 24-9-1780 te Hornhuizen
ovl. 15-3-1853 te Hornhuizen, 72 jaar oud
zoon van: Bette [Harms] RIETEMA
Grietje [Tjarks] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op Kloosterburen 9 (8 ha) (1812-1814), in Ulrum (6 ha) (1815-1822), op "Bronckemaheerd" te Hornhuizen (38 ha) (1822-1853).
 
  Uit deze relatie  
  1. Betto [Klaassens Harms] RIETEMA geb. 30-12-1814 te Hornhuizen / ovl. 21-9-1904 te Hornhuizen ( VI-46-148 )

V-36-121 Jantje [Jans] STELMA
ged. 14-1-1781 te Vierhuizen
ovl. 17-5-1852 te Aduard (Den Ham), 70 jaar oud
dochter van: Jan [Pieters] STELMA
Geeske [Mennes] BEUKEMA

( IV-15-78 )
  Persoonlijke informatie
(5641)
 
  Zij trouwde op 27-10-1805 te Fransum met:  
  Tijmen [Tijmens] _
geb. 13-4-1774 te Fransum
ovl. 2-1-1853 te Aduard (Den Ham), 78 jaar oud
zoon van: Tijmen [Jans Tijmens] _
Jantien [Alberts] DOUWEMA

  Persoonlijke informatie
Tijmen was landeigenaar en landbouwer op "Grootleger" te Den Ham bij Aduard
 
  Uit deze relatie  
  1. Tijmen [Tijmens] _ geb. 17-3-1807 te Fransum / ovl. 25-5-1832 te Groningen ( VI-47-149 )

V-36-122 Pieter [Jans] STELMA
ged. 6-5-1783 te Vierhuizen
ovl. 6-4-1843 te Vierhuizen
zoon van: Jan [Pieters] STELMA
Geeske [Mennes] BEUKEMA

( IV-15-78 )
  Persoonlijke informatie
(5642) Pieter was landbouwer op "Midhalm 1" (41 ha.) (1808-1831) te Vierhuizen. Van Pieter is geen huwelijk bekend. Wel had hij 2 kinderen.In 1820 verhuurde Pieter Jans Stelma de boerderij voor zes jaar aan Rijpke Jans Beukema die woonde in de landschapspolder. Kopers van de boerderij in 1831 waren: Pieter Gerrits Abbring en Jantje Rijpkes Beukema (zie ref. nr.: N3). Zij kochten de boerderij voor F10.150.-.
 
  Kind(eren)  
  1. Jan [Pieters] STELMA geb. na 1828 ( VI-48-150 )
  2. Gesina [Pieters] STELMA ( VI-48-151 )

V-36-123 Grietje STELMA
geb. 26-11-1789 te Vierhuizen
dochter van: Jan [Pieters] STELMA
Geeske [Mennes] BEUKEMA

( IV-15-78 )
  Persoonlijke informatie
(5643) Gedoopt 29-11-1789 te Vierhuizen.
 

V-37-124 Allert [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 4-5-1783 te Hornhuizen
ovl. 13-7-1852 te Leens, 69 jaar oud
zoon van: Rijpke [Alderts] BOIJKEMA
Grietje [Freerks] _
( IV-16-79 )
  Persoonlijke informatie
(P1) Beroep: smid te Schouwerzijl (Leens)
 
  Hij trouwde (1) op 28-8-1808 te Kloosterburen met:  
  Jantje [Geerts] FONGERS
ged. 24-6-1781
ovl. 6-3-1825 te Kloosterburen
dochter van: Geert FONGERS
Geeske [Gerrits] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-6-1781 te Kloosterburen
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 7 kinderen
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijpke [Alberts] BUIKEMA geb. 5-3-1809 te Kloosterburen / ovl. 21-2-1853 te Ulrum ( VI-49-152 )
  Hij trouwde (2) op 30-12-1847 te Leens met:  
  Jantje [Pieters] SCHUT
geb. 21-5-1804 te Winsum (Ranum)
ovl. 16-6-1875 te Schouwerzijl, 71 jaar oud
dochter van: Pieter [Harms] SCHUT
Louwke [Kornelis] _

  Bij het huwelijk
weduwnaar van Jantje Geerts Fongers, weduwe van Tjalling Hindriks Beukema.
 

V-37-125 Freerk [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 14-3-1787 te Kloosterburen
ovl. 3-7-1852 te Vries, 65 jaar oud
zoon van: Rijpke [Alderts] BOIJKEMA
Grietje [Freerks] _
( IV-16-79 )
  Persoonlijke informatie
(P2) Vermoedelijke doopdatum: 24-03-1787 te Hornhuizen. Naam in de huwelijksakte: "Buikema". Beroep: smid te Stitswerd, later landbouwer te Den Andel en Wehe op "Klaarkampen" (1842-1847). Overleden te Vries (Eekhoorn) als arbeider.
 
  Hij trouwde (1) op 7-7-1814 te Kantens met:  
  Jantje [Jacobs] STOLLENGA
geb. 2-5-1773 te Adorp (Sauwerd)
ovl. 13-11-1825 te Warffum, 52 jaar oud
dochter van: Jacob [Ekkes] STOLLENGA
Fenje [Berends] BENNEMA

  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk geen kinderen.
 
  Hij trouwde (2) op 17-9-1829 te Baflo met:  
  Neeltje [Pieters] LEIMA
ged. 29-7-1781 te Hornhuizen
ovl. 27-6-1856 te Baflo (Den Andel)
dochter van: Pijtter [Jans] LEIMA
Trijntje [Remts] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-7-1781 te Hornhuizen. Beroep: landbouwerscher (1830).
 
  Bij het huwelijk
Weduwnaar van Jantje Jacobs
Stollenga. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 

V-37-126 Anje [Rijpkes] BUIKEMA
geb. 27-7-1800 te Kloosterburen
ovl. 26-1-1878 te Winsum, 77 jaar oud
dochter van: Rijpke [Alderts] BOIJKEMA
Grietje [Freerks] _
( IV-16-79 )
  Persoonlijke informatie
(P4)
 
  Zij trouwde op 1-11-1823 te Eenrum met:  
  Berent [Gerrits] KLOK
geb. 18-3-1802 te Eenrum
ovl. 31-1-1876 te Winsum, 73 jaar oud
zoon van: Gerrit [Jakobs] KLOK
Aaltje BERENDS

  Persoonlijke informatie
Beroep: uurwerkmaker en klokschoner te Winsum.
Op de verklaring van de Nationale Militie van 8-8-1823 staat volgend signalement van B.G.Klok;
lengte : 1 meter 77 cm 8 mm , aangezigt : blozend , voorhoofd : hoog , ogen : blauw , neus : breed , mond : klein , kin : lang , haar en wenkbrauwen : bruin.
Berend Klok woonde eerst waar later de Gereformeerde kerk staat.
"In mei 1845 kocht de Chr.afgescheiden Gereformeerde Gemeente te Winsum de behuizing van B.G.Klok voor f 3500,- ter overstaan van notaris Buning te Uithuizen. Dit huis werd ingericht voor kerkehuis en armhuis."
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje [Berends] KLOK geb. 1-8-1824 te Winsum / ovl. 6-2-1875 te Warffum ( VI-50-153 )
  2. Grietje KLOK geb. 3-7-1826 te Winsum / ovl. 25-7-1838 te Winsum ( VI-50-154 )
  3. Rieka KLOK geb. 4-4-1835 te Winsum / ovl. 28-9-1835 te Winsum ( VI-50-155 )

V-37-127 Wijbrand [Rijpkes] BUIKEMA
geb. 11-5-1802 te Kloosterburen
zoon van: Rijpke [Alderts] BOIJKEMA
Grietje [Freerks] _
( IV-16-79 )
  Hij trouwde met:  
  Aukje [Romkes] DIJKSTRA
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik [Wijbrands] BUIKEMA geb. 19-2-1841 te Leens ( VI-51-156 )

V-37-128 Hendrik [Rijpkes] BUIKEMA
geb. 1-9-1805 te Mensingeweer
ovl. 6-10-1866 te Mensingeweer, 61 jaar oud
zoon van: Rijpke [Alderts] BOIJKEMA
Grietje [Wijbrands] van DIJKEN
( IV-16-79 )
  Persoonlijke informatie
(P6) gedoopt 14-9-1805.
Beroep: winkelier te Mensingeweer, vervolgens smidsknecht te Westernieland.
 
  Hij trouwde op 18-5-1843 te Eenrum met:  
  Elizabeth [Jans] BRANDER
geb. 10-8-1814 te Eenrum
dochter van: Jan [Jans] BRANDER
Anje [Hansen] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid te Westernieland
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje BUIKEMA geb. 20-5-1845 te Mensingeweer / ovl. 10-8-1845 te Mensingeweer ( VI-52-157 )
  2. Grietje [Hendriks] BEUKEMA geb. 22-1-1847 te Mensingeweer / ovl. 4-1-1914 te Ezinge ( VI-52-158 )

V-38-129 Anje [Hendriks] BEUKEMA
geb. 30-9-1787 te Schouwerzijl
ovl. 30-12-1863 te Schouwerzijl, 76 jaar oud
dochter van: Hendrik [Allerts] BEUKEMA
Janna [Tjallings] ZEILINGA
( IV-16-80 )
  Persoonlijke informatie
(R1)
 
  Zij trouwde met:  
  Willem [Henderks] van DIJK
geb. 28-5-1786 te Eenrum
ovl. 5-2-1819 te Schouwerzijl, 32 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: korenschipper te Wehe en vervolgens Schouwerzijl
 
  Uit deze relatie  
  1. Aldert van DIJK geb. 25-10-1814 te Warfhuizen / ovl. 10-3-1815 te Schouwerzijl ( VI-53-159 )
  2. Tjaakje van DIJK geb. 16-1-1816 te Warfhuizen ( VI-53-160 )

V-38-130 Aldert [Hindriks] BEUKEMA
geb. 27-3-1796 te Schouwerzijl
ovl. 22-5-1823 te Vliedorp, 27 jaar oud
zoon van: Hendrik [Allerts] BEUKEMA
Janna [Tjallings] ZEILINGA
( IV-16-80 )
  Persoonlijke informatie
(R4) Beroep: smid te Vliedorp.
 
  Hij trouwde op 21-4-1821 te Ulrum met:  
  Lammechien [Hindriks] NOORDHUIS
geb. 20-4-1801 te Ulrum
ovl. 15-3-1832 te Ulrum, 30 jaar oud
dochter van: Hendrik [Everts] NOORDHUIS
Janna [Eilderts] _

  Uit deze relatie  
  1. Hindrik [Alderts] BEUKEMA geb. 29-11-1821 te Vliedorp / ovl. 1-1-1822 te Ulrum ( VI-54-161 )
  2. Hindrik [Alderts] BEUKEMA geb. 19-11-1822 te Ulrum ( VI-54-162 )

V-38-131 Tjalling [Hindriks] BEUKEMA
geb. 25-11-1798 te Warfhuizen
ovl. 3-3-1830 te Schouwerzijl, 31 jaar oud
zoon van: Hendrik [Allerts] BEUKEMA
Janna [Tjallings] ZEILINGA
( IV-16-80 )
  Persoonlijke informatie
(R5) Beroep: ijzersmid te Schouwerzijl.
 
  Hij trouwde op 10-2-1825 te Leens met:  
  Jantje [Pieters] SCHUT
geb. 21-5-1804 te Winsum (Ranum)
ovl. 16-6-1875 te Schouwerzijl, 71 jaar oud
dochter van: Pieter [Harms] SCHUT
Louwke [Kornelis] _

  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 3 kinderen
 

V-38-132 Rijpke [Hendriks] BUIKEMA
geb. 4-4-1802 te Warfhuizen
ovl. te Grand Haven (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Hendrik [Allerts] BEUKEMA
Janna [Tjallings] ZEILINGA
( IV-16-80 )
  Persoonlijke informatie
(R6) Naam ook: Riepke. Beroep: ijzersmid te Warfhuizen, daarna ketelboeter (o.a. 1843) te Eenrum. Rijpke was Ned. Hervormd.

Rijpke was in de militaire dienst schutter 4e Comp. 2e Bat. 1e afdeling Groningse mobiele schutterij 1e ban. Hij werd bij vonnis van 28-3-1834 door de krijgsraad te Leeuwarden veroordeeld tot detentie van 1 maand. Hij probeerde namelijk bij de inspectie van de verlofgangers de poort naar de binnenplaats door te komen, door na het passeren van de poort door een soldaat met een kruiwagen met aardappelschillen, zijn voet en daarna de kolf van zijn geweer tussen de deur van de poort te houden. Toen de schildwacht de poort eindelijk toch weer dicht kreeg, maakte hij deze uit voor: “Beroerling, kwaden jongen en hond”. Volgens andere gegevens was hij schutter van de 82e afd. Infanterie van de Haan fuseliers Comp.

Volgens de geboorteakte van zoon Hendrik: “Zijnde toevallig hier op Eijerland”, maar volgens P. Ritsema in “De Marne” trokken zij met Marten (Douwes) Teenstra naar Texel ten behoeve van de inpoldering aldaar, want nog in hetzelfde jaar van zijn 2e huwelijk werd hem daar zijn zoon Hendrik geboren. Zij keerden spoedig weer terug naar Schouwerzijl waar zijn vrouw Wobbechien Bosveld in 1843 overleed.
Rijpke emigreerde met het schip: “Arnold Boninger” (uit Pruisen) en kwam in de U.S.A. aan op 26-6-1856. Hij was toen ongehuwd. Later trouwde hij met Margaret van der Werp (mogelijk: van der Werf?).
Hij emigreerde als “scharensliep” naar Grand Haven (Ottawa) Michigan, waar hij in armelijke omstandigheden overleed.
 
  Hij trouwde (1) op 28-12-1827 te Leens met:  
  Anje [Jacobs] VENNEMA
geb. 10-4-1804 te Winsum
ovl. 6-11-1830 te Maarslag, 26 jaar oud
dochter van: Jacob [Doekes] VENNEMA
Jantje [Hilkes] EILKES

  Persoonlijke informatie
Anje was Ned. Hervormd.
 
  Hij trouwde (2) op 4-4-1836 te Ulrum met:  
  Wobbechien [Heines] BOSVELD
geb. 2-10-1804 te Zoutkamp
ovl. 28-10-1842 te Leens (Schouwerzijl), 38 jaar oud
dochter van: Heine [Hendriks] BOSVELD
Korneliske [Pieters] _

  Bij het huwelijk
Weduwe van Willem Everts.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Rijpkes] BUIKEMA geb. 2-4-1838 te Eenrum / ovl. 28-10-1839 te Eenrum ( VI-55-163 )
  2. Janna [Rijpkes] BUIKEMA geb. 23-10-1839 te Eenrum / ovl. 17-3-1908 te Mensingeweer ( VI-55-164 )
  3. Tjalling [Rijpkes] BUIKEMA geb. 15-3-1842 te Schouwerzijl / ovl. 29-7-1845 te Zoutkamp ( VI-55-165 )
  Hij trouwde (3) op 10-7-1843 te Ulrum met:  
  Reinje [Jans] van DIJKEN
geb. 26-4-1804 te Eenrum (Pieterburen)
ovl. 16-4-1848 te Warfhuizen, 43 jaar oud
dochter van: Jan [Hendriks] van DIJKEN
Kornelske [Freerks] DIJKENGA

  Persoonlijke informatie
Op de overlijdensakte van dochter Klaasien is haar naam: Rijnje Heeres van Dijken.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Rijpkes] BUIKEMA geb. 26-9-1843 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-63) ( VI-55-166 )
  Hij trouwde (4) met:  
  Geertje (Margaret) van der VANDER WERP
  Persoonlijke informatie
Naam ook: van der Werf
 
  Uit deze relatie  
  1. Cornelis BEUKEMA geb. 25-7-1862 te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.) / ovl. 12-7-1921 te Holland (Michigan, U.S.A.) ( VI-55-167 )

V-39-133 Jan [Jurjens] _
ged. 30-9-1765
zoon van: Jurjen [Jans] _
Martje [Alberts] _
( IV-17-81 )
  Persoonlijke informatie
(5811) Gedoopt 30-9-1765 te Vierhuizen.
 

V-39-134 Albert [Jurjens] _
ged. 30-11-1767
zoon van: Jurjen [Jans] _
Martje [Alberts] _
( IV-17-81 )
  Persoonlijke informatie
(5812) Gedoopt 30-11-1767 te Vierhuizen.
 

V-39-135 Jan [Jurjens] _
ged. 15-11-1789
zoon van: Jurjen [Jans] _
Grietje [Kornelis] _
( IV-17-81 )
  Persoonlijke informatie
(5813) Gedoopt 15-11-1789 te Ulrum.
 

V-39-136 Peter [Jurjens] _
ged. 16-9-1792
zoon van: Jurjen [Jans] _
Grietje [Kornelis] _
( IV-17-81 )
  Persoonlijke informatie
(5814) Gedoopt 16-9-1792 te Ulrum.
 

V-39-137 Ludewe [Jurjens] _
ged. 29-11-1795
dochter van: Jurjen [Jans] _
Grietje [Kornelis] _
( IV-17-81 )
  Persoonlijke informatie
(5815) Gedoopt 29-11-1795 te Ulrum.
 

V-39-138 Thomas [Jurjens] _
ged. 27-5-1798
zoon van: Jurjen [Jans] _
Grietje [Kornelis] _
( IV-17-81 )
  Persoonlijke informatie
(5816) Gedoopt 27-5-1798 te Ulrum
 

V-39-139 Antje [Jurjens] _
geb. 8-7-1802
dochter van: Jurjen [Jans] _
Grietje [Kornelis] _
( IV-17-81 )
  Persoonlijke informatie
(5817) Gedoopt 8-7-1802 te Ulrum
 

V-40-140 Geeske [Rijpkes] BEUKEMA
ged. 23-2-1777 te Vierhuizen
ovl. 3-3-1814 te Ulrum
dochter van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Eltje [Arends] BOSVELD
( IV-17-82 )
  Persoonlijke informatie
(5822) Gedoopt 23-2-1777 te Vierhuizen.
 
  Zij trouwde op 1-6-1798 te Vierhuizen met:  
  Lourens [Jans] BOL
ged. 4-4-1774 te Vierhuizen
ovl. 29-12-1849 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Jan [Jans] BOL
Anje [Lauwrens] _
fam. 60: ( V-2-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-4-1774 te Vierhuizen. Beroep: schipper (1822, 1829, 1831, 1837), volgens het boek "4 Eeuwen Boijkema Beukema Buikema" was hij visser te Zoutkamp. Naam ook gevonden als Louwe.
 
  Uit deze relatie  
  1. Arend [Louwes] BOL geb. ca 1797 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 5-11-1848 te Vierhuizen fam. 60: ( VII-6-33 )
  2. Jan [Lourens] BOL ged. 31-1-1799 te Zoutkamp / ovl. 9-12-1871 te Houwerzijl fam. 60: ( VII-6-34 )
  3. Rijpke [Lourens] BOL geb. 13-10-1800 te Zoutkamp / ovl. 26-2-1882 te Zoutkamp fam. 60: ( VII-6-35 )
  4. Egbert [Louwes] BOL geb. 17-9-1802 te Zoutkamp / ovl. 16-10-1848 te Zoutkamp fam. 60: ( VII-6-36 )
  5. Eltje BOL geb. 10-11-1806 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 11-6-1832 te Ulrum fam. 60: ( VII-6-37 )
  6. Louwe BOL geb. 28-11-1807 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 60: ( VII-6-38 )
  7. Anje [Lourens] BOL geb. 12-9-1808 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 60: ( VII-6-39 )
  8. Sijger BOL geb. 25-11-1810 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 27-11-1876 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 60: ( VII-6-40 )
  9. Lutgerdina [Louwes] BOL geb. 10-5-1813 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 3-10-1890 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 60: ( VII-6-41 )

V-41-141 Marieke [Harms] RIJZEKAMP
ged. 27-4-1780 te Vierhuizen
dochter van: Harm [Jacobs] RIJZEKAMP
Meiske [Lieuwes] BEUKEMA

( IV-17-83 )
  Persoonlijke informatie
(5832) Gedoopt 27-4-1780 te Vierhuizen.
 
  Zij trouwde op 20-3-1810 te Vierhuizen met:  
  Sijger [Jans] BOL
ged. 19-4-1778 te Vierhuizen
ovl. 28-9-1845 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Jan [Jans] BOL
Anje [Lauwrens] _
fam. 60: ( V-2-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-4-1778 te Vierhuizen. Beroep: winkelier.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje [Sijgers] BOL geb. 16-5-1811 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 22-11-1811 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 60: ( VII-7-44 )

V-41-142 Welmoet RIJZEKAMP
geb. 2-3-1788 te Zoutkamp
ovl. 26-4-1828 te Zoutkamp, 40 jaar oud
dochter van: Harm [Jacobs] RIJZEKAMP
Meiske [Lieuwes] BEUKEMA

( IV-17-83 )
  Persoonlijke informatie
(5835) Gedoopt 9-3-1788 te Vierhuizen.
 
  Zij trouwde op 9-5-1819 te Ulrum met:  
  Willem [Everts] BOL
geb. 26-2-1795 te Zoutkamp
ovl. voor 1836
zoon van: Evert [Jans] BOL
Anje [Harms] VISSER
fam. 60: ( V-2-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: visser. Overleden bij het eiland Wangeren.
 

V-43-144 Liewe [Teekes] WAGENVELD
geb. ca 1802 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Teke [Nannes] WAGENVELD
Aaltje [Liewes] BEUKEMA

( IV-17-85 )
  Persoonlijke informatie
Beroep:schippersknecht (1839), daglooner (1865).
 
  Hij trouwde op 10-4-1830 te Ulrum (HA-2) met:  
  Martje [Egberts] ZIJLEMA
geb. ca 1805 te Vierhuizen
dochter van: Egbert [Edes] ZIJLEMA
Aafke [Rijkes] <BEUKEMA>

( V-11-35 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aafke WAGENVELD geb. 22-5-1839 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-47) / ovl. 26-5-1884 te Ulrum (Zoutkamp) ( VI-58-178 )

V-45-146 Hijlkjen [Rijpkes] BOIJKEMA
geb. 3-12-1787 te Vierhuizen
ovl. 25-4-1842 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-15), 54 jaar oud
dochter van: Rijpke [Jacobs] BOIJKEMA
Hijlkjen [Harms] _
( IV-18-87 )
  Persoonlijke informatie
(5922) Naam ook Itje/Ietje Riepkes Beukema. Beroep: landbouwersche (1835).
 
  Zij trouwde (1) met:  
  Goossen [Berends] KOLK
geb. ca 1853
ovl. 11-12-1820 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Berend [Alberts] <KOLK>
Grietje [Gozens] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook: Gosen Beerents/Berents Kolk/Colk. Beroep: landbouwer te Zoutkamp (1814, 1819, 1823, 1835).
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijpke [Goossens] KOLK geb. ca 1809 te Ulrum (Zoutkamp) ( VI-60-188 )
  2. Grietje KOLK geb. 6-8-1814 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-41) / ovl. 3-9-1814 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-29) ( VI-60-189 )
  3. Grietje KOLK geb. 14-1-1817 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-2) ( VI-60-190 )
  4. Grietje KOLK geb. 2-10-1818 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-47) / ovl. 29-10-1818 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-35) ( VI-60-191 )
  5. Grietje KOLK geb. 7-10-1819 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-64) / ovl. 21-10-1823 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-54) ( VI-60-192 )
  Zij trouwde (2) op 18-8-1824 te Ulrum (HA-6) met:  
  Gerrit [Jans] HELDER
geb. 28-4-1800 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 22-3-1892 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-11), 91 jaar oud
zoon van: Jan [Gerrits] HELDER
Trientje [Folkerts] KRUIZINGA

  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 36 jaar. Weduwe van Gosen Berends Kolk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan HELDER geb. 9-10-1824 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-68) / ovl. 29-12-1911 te Ulrum (Niekerk) (OA-51) ( VI-60-193 )
  2. Trientje HELDER geb. 11-12-1826 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-76) ( VI-60-194 )

V-45-147 Trientje [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 5-6-1794 te Vierhuizen
ovl. 11-7-1833 te Ulrum (Vierhuizen) (OA-30), 39 jaar oud
dochter van: Rijpke [Jacobs] BOIJKEMA
Martjen [Willems] FABER
( IV-18-87 )
( V-5-15 )
  Persoonlijke informatie
(5923) Beroep: landbouwersche
 
  Zij trouwde op 29-5-1813 te Ulrum (HA-9) met:  
  Jan [Klaassens] LOOTS
geb. 21-5-1786 te Zoutkamp
ovl. 18-6-1876 te Vierhuizen, 90 jaar oud
zoon van: Klaas [Jans] LOOTS
Geertruid [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1813, 1851). Jan Klaassens Loots was assessor (toegevoegd lid) bij het plaatselijk bestuur van Ulrum, deelhebber in de maatschap van 14 landbouwers uit het Westen der Marne, die in 1819 door koop verschillende rechten van het huis Asinga in bezit kregen.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep moeder bruidegom: koopmansche; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 26 jaar; bruid 19 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertruida [Jans] LOOOTS geb. 18-2-1814 te Niekerk / ovl. 6-10-1909 te Leens ( VI-61-195 )
  2. Martje LOOTS geb. 29-11-1815 te Vierhuizen / ovl. 26-9-1846 te Zuurdijk ( VI-61-196 )
  3. Klaas [Jans] LOOTS geb. ca 1821 te Vierhuizen ( VI-61-197 )
  4. Jacob LOOTS geb. 23-3-1823 te Vierhuizen / ovl. 23-8-1826 te Vierhuizen ( VI-61-198 )
  5. Jacob [Jans] LOOTS geb. 2-3-1827 te Vierhuizen / ovl. 11-9-1913 te Zuurdijk ( VI-61-199 )

V-45-148 Jacob [Rijpkes] BOIJKEMA
ged. 22-2-1796 te Vierhuizen
ovl. 16-9-1843 te Vierhuizen
zoon van: Rijpke [Jacobs] BOIJKEMA
Martjen [Willems] FABER
( IV-18-87 )
( V-5-15 )
  Persoonlijke informatie
(5924) Overleden op Klein Midhuizen te Vierhuizen. Hij was ongehuwd.
 

V-46-149 Jan [Jans] BEUKEMA
geb. 17-1-1791 te Eenrum
ovl. 25-5-1847 te Eenrum
zoon van: Jan [Jacobs] BOIJKEMA
Pieterke [Rijkes] BEUKEMA
( IV-18-88 )
( V-11-30 )
  Persoonlijke informatie
(S8) Beroep: dagloner te Eenrum, daarna kastelein te Mensingeweer en te Eenrum.
 
  Hij trouwde op 3-4-1819 te Eenrum met:  
  Hilje [Folkerts] van MAREN
geb. 10-4-1791 te Pieterburen
ovl. 26-9-1830 te Eenrum
dochter van: Folkert [Pieters] van MAREN
Bregtje [Klaassen] _

  Uit deze relatie  
  1. Folkert [Jans] BUIKEMA geb. 1-9-1821 te Mensingeweer / ovl. 24-1-1908 te Leens ( VI-62-200 )

V-47-150 Henderika [Rijpkes] BEUKEMA
ged. 15-3-1801
ovl. 9-12-1839 te Niehove
dochter van: Rijpke [Tjarks] BOIJKEMA
Grietje [Dates] BAKEMA
( IV-19-91 )
  Persoonlijke informatie
(5a31) Gedoopt 15-3-1801 te Niehove. Beroep: naaister.
 
  Zij trouwde (1) op 30-9-1819 te Oldehove met:  
  Sjabbe [Melles] van der WIJK
ged. 11-5-1794 te Warffum
ovl. 13-6-1820 te Niehove
zoon van: Melle [Ennes] van der WIJK
Wijke [Sjabbes] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11-5-1794 te Warffum. Beroep: timmerman te Niehove.
 
  Bij het huwelijk
Geen kinderen uit dit huwelijk
 
  Zij trouwde (2) op 10-5-1828 te Oldehove met:  
  Jacobus [Hendriks] VINK
ged. 12-1-1800 te Oldehove
ovl. 19-8-1869 te Niehove
zoon van: Hendrik [IJzebrands] VINK
Margaretha de BUHR

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-1-1800 te Oldehove. Beroep: arbeider te Niehove.
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 5 kinderen
 
  Uit deze relatie  
  1. Arend [Jacobus] de VINK geb. ca 1833 te Oldehove (Niehove) ( VI-63-201 )

V-47-151 Hindrikje [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 15-10-1804 te Niehove
ovl. 7-10-1877 te Grijpskerk, 72 jaar oud
dochter van: Rijpke [Tjarks] BOIJKEMA
Grietje [Dates] BAKEMA
( IV-19-91 )
  Persoonlijke informatie
(5a32)
 
  Zij trouwde op 23-5-1830 te Oldehove met:  
  Sijbren [Jacobs] van der WEG
ged. 15-7-1792 te Lutjegast
ovl. 24-6-1870 te Grijpskerk
zoon van: Jacob [Pieters] van der WEG
Greetje [Wijtzes] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-7-1792 te Lutjegast. Beroep: schipper.
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 7 kinderen.
 

V-48-152 Gerrit [Pieters] BOIJKEMA
geb. 22-12-1782 te Vierhuizen
zoon van: Pieter [Tjarks] BOIJKEMA
Dieuwerke [Gerrits] DROOL
( IV-19-93 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Zoutkamp.
 

V-49-153 Aldert [Reinders] BOIKEMA
ovl. 8-1-1811 te Eenrum
zoon van: Reinder [Alderts] BOIKEMA
Jantje [Mennes] _
( IV-20-99 )
  Persoonlijke informatie
(h1) beroep: dagloner te Pieterburen
 
  Hij trouwde met:  
  Remke [Jans] MOS
geb. 1758 te Uithuizen
ovl. 15-1-1826 te Eenrum
dochter van: Jan MOS
Renje HOMMES

  Persoonlijke informatie
Naam ook: Renske Jans. Beroep: dagloonersche (1825).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Alderts] BOIKEMA geb. 25-4-1794 te Pieterburen / ovl. 17-11-1835 te Pieterburen ( VI-64-202 )
  2. Reinje [Alderts] BUIKEMA geb. 21-6-1801 te Westernieland ( VI-64-203 )

V-49-154 Menne [Reinders] BUIKEMA
geb. 28-1-1766 te Eenrum (Westernieland)
ovl. 14-11-1790 te Eenrum, 24 jaar oud
zoon van: Reinder [Alderts] BOIKEMA
Jantje [Mennes] _
( IV-20-99 )
  Persoonlijke informatie
(h3)
 
  Hij trouwde met:  
  Hilje [Luitjes] _
  Uit deze relatie  
  1. Jantje [Mennes] BUIKEMA geb. 5-2-1791 te Oosternieland ( VI-65-204 )
  2. Luitje [Mennes] BUIKEMA ged. 5-10-1800 te Eenrum (Westernieland) ( VI-65-205 )
  3. Remge [Mennes] BUIKEMA geb. 2-3-1805 te Eenrum (Westernieland) / ovl. te Eenrum (Westernieland) ( VI-65-206 )

V-49-155 Eisse [Reinders] BUIKEMA
ged. 20-1-1771 te Westernieland
ovl. 2-3-1826 te Westernieland
zoon van: Reinder [Alderts] BOIKEMA
Jantje [Mennes] _
( IV-20-99 )
  Persoonlijke informatie
(h4) Gedoopt 20-1-1771 te Westernieland. Beroep: landbouwer te Westernieland (1830).
 
  Hij trouwde op 19-2-1797 met:  
  Grietje (Etje) [Harms] _
geb. 1766 te Baflo (Saaxumhuizen)
ovl. 29-1-1826 te Eenrum (Westernieland)
dochter van: Harm [Warners] _
Stijntje [Jacobs] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt in april 1766 te Baflo (den Andel). Beroep: landbouwersche (1830).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje [Eisses] BUIKEMA ged. 6-4-1801 te Eenrum (Westernieland) / ovl. 6-2-1881 te Eenrum (Westernieland) ( VI-66-207 )
  2. Reinder [Eisses] BUIKEMA geb. 7-5-1805 te Eenrum (Westernieland) / ovl. 20-10-1855 te Eenrum (Westernieland) ( VI-66-208 )

  Generatie VI  
VI-1-1 Grietje [Mennes] LUIKEN
geb. 13-11-1784 te Zoutkamp
ovl. 22-10-1869 te Vierhuizen, 84 jaar oud
dochter van: Menne [Jans] _
Luikje [Berends] _

( V-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche (1847).
 
  Zij trouwde op 1-2-1805 met:  
  Gerrit [Jeltes] BEUKEMA
ged. 19-10-1766
ovl. 9-12-1839 te Ulrum, 73 jaar oud
zoon van: Jelte [Gerrits] _
Martje [Jans] _
fam. 59: ( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(r11) Beroep: landbouwer op "Beukema's Ploatske" te Vierhuizen (1809-1870).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jelte [Gerrits] BEUKEMA geb. 15-3-1806 te Vierhuizen / ovl. 30-8-1812 te Vierhuizen fam. 59: ( IV-1-1 )
  2. Martje [Gerrits] BUIKEMA geb. 18-6-1808 te Vierhuizen / ovl. 12-2-1896 te Leens (Warfhuizen) fam. 59: ( IV-1-2 )
  3. Jelte [Broers] BEUKEMA geb. 30-10-1812 te Ulrum (Vierhuizen) (GA-54) / ovl. 18-5-1831 te Ulrum (overl. Gouda) (OA-25) fam. 59: ( IV-1-3 )
  4. Luikje [Gerrits] BEUKEMA geb. 7-3-1815 te Vierhuizen / ovl. 4-10-1883 te Vierhuizen fam. 59: ( IV-1-4 )
  5. Menne [Gerrits] BEUKEMA geb. 23-1-1817 te Vierhuizen / ovl. 13-12-1862 te Vierhuizen fam. 59: ( IV-1-5 )
  6. Grietje [Gerrits] BEUKEMA geb. 1-5-1820 te Ulrum (Vierhuizen) (GA-37) / ovl. 15-12-1899 te Ulrum (Vierhuizen) (OA-69) fam. 59: ( IV-1-6 )
  7. Jan [Gerrits] BEUKEMA geb. 1822 te Ulrum / ovl. 1884 fam. 59: ( IV-1-7 )
  8. Aaltje [Gerrits] BEUKEMA geb. 5-9-1824 te Vierhuizen / ovl. 12-1-1891 te Vierhuizen fam. 59: ( IV-1-8 )
  9. Broer [Gerrits] BEUKEMA geb. 9-1-1827 te Ulrum / ovl. 10-1-1913 te Vierhuizen fam. 59: ( IV-1-9 )

VI-2-2 Anje BRANDS
geb. 10-4-1814 te Sauwerd
ovl. 13-5-1841 te Sauwerd, 27 jaar oud
dochter van: Reinder [Jans] BRANDS
Aaltje [Jans] BOS

( V-3-12 )
  Persoonlijke informatie
(32441)
 
  Zij trouwde op 23-3-1839 te Bedum met:  
  Petrus [Jans] GOES
geb. 4-4-1814 te Noordwolde
zoon van: Jan [Pieters] GOED
Aafke [Kornelis] KRAIMA

  Uit deze relatie  
  1. Aafien GOES geb. 15-2-1840 te Sauwerd / ovl. 14-5-1841 te Sauwerd ( VII-2-10 )

VI-2-3 Ailke BRANDS
geb. 27-7-1817 te Sauwerd
ovl. 28-3-1885 te Sauwerd, 67 jaar oud
zoon van: Reinder [Jans] BRANDS
Aaltje [Jans] BOS

( V-3-12 )

VI-2-4 Jan BRANDS
geb. 8-10-1819 te Sauwerd
ovl. 24-1-1848 te Winsum, 28 jaar oud
zoon van: Reinder [Jans] BRANDS
Aaltje [Jans] BOS

( V-3-12 )

VI-2-5 Jan [Bos] BRANDS
geb. 30-6-1822 te Winsum
ovl. 24-2-1846 te Winsum, 23 jaar oud
zoon van: Reinder [Jans] BRANDS
Aaltje [Jans] BOS

( V-3-12 )

VI-2-6 Kornelis BRANDS
geb. 1-5-1825 te Winsum
ovl. 18-1-1901 te Winsum, 75 jaar oud
zoon van: Reinder [Jans] BRANDS
Aaltje [Jans] BOS

( V-3-12 )
  Hij trouwde op 16-3-1853 te Winsum met:  
  Hilje [Sierts] EKENS
geb. 14-8-1831 te Stedum
ovl. 18-2-1870 te Winsum, 38 jaar oud
dochter van: Siert [Frans] EKENS
Anje [Obbes] VINK

  Uit deze relatie  
  1. Reina BRANDS geb. 17-2-1854 te Winsum / ovl. 14-2-1938 te Adorp ( VII-3-11 )
  2. Anje BRANDS geb. 18-9-1855 te Winsum / ovl. 21-5-1857 te Winsum ( VII-3-12 )
  3. Jan BRANDS geb. 4-6-1857 te Winsum / ovl. 1-5-1940 te Winsum (Obergum) ( VII-3-13 )
  4. Simon BRANDS geb. 25-5-1859 te Winsum / ovl. 22-9-1945 te Ooststellingwerf ( VII-3-14 )
  5. Anne BRANDS geb. 19-4-1861 te Winsum / ovl. 8-5-1865 te Winsum ( VII-3-15 )
  6. Ailko BRANDS geb. 30-4-1863 te Winsum / ovl. 8-5-1950 te Maarhuizen ( VII-3-16 )

VI-2-7 Kostina BRANDS
geb. 26-3-1829 te Winsum
ovl. 24-3-1860 te Rasquert, 30 jaar oud
dochter van: Reinder [Jans] BRANDS
Aaltje [Jans] BOS

( V-3-12 )
  Zij trouwde op 7-11-1850 te Winsum met:  
  Albert DIJKINGA
geb. 1-11-1822 te Winsum (Obergum)
ovl. 13-7-1883 te Rasquert, 60 jaar oud
zoon van: Willem [Alberts] DIJKINGA
Grietje [Sijmons] WIERSEMA

  Uit deze relatie  
  1. Willem DIJKINGA geb. 28-8-1851 te Winsum (Obergum) / ovl. 17-8-1929 te Roodeschool ( VII-4-17 )
  2. Aaltje DIJKINGA geb. 5-7-1853 te Winsum (Obergum) / ovl. 26-11-1923 te Groningen ( VII-4-18 )
  3. Reinder DIJKINGA geb. 23-9-1855 te Rasquert / ovl. 14-10-1855 te Rasquert ( VII-4-19 )
  4. Reinder DIJKINGA geb. 25-1-1857 te Rasquert / ovl. 23-10-1900 te Rasquert ( VII-4-20 )
  5. Kostina DIJKINGA geb. 24-3-1860 te Rasquert / ovl. 1-4-1938 te Kloosterburen ( VII-4-21 )

VI-3-8 Trijntje [Pieters] SLOTEMA
geb. 29-8-1814 te Vierhuizen
ovl. 26-1-1898 te Leens, 83 jaar oud
dochter van: Pieter [Boeles] SLOTEMA
Martje [Harms] BEUKEMA

( V-4-13 )
  Persoonlijke informatie
(c211)
 
  Zij trouwde op 16-1-1845 te Ulrum met:  
  Eije [Pieters] BUIKEMA
geb. 20-4-1805 te Leens
ovl. 26-4-1865 te Leens, 60 jaar oud
zoon van: Pieter [Rijkes] BUIKEMA
Steintje [Eijes] RIETEMA
( V-7-24 )
  Persoonlijke informatie
(A52) Gedoopt 12-5-1805 te Leens. Beroep: landbouwer (huurder) op "Westerhouw" (18 ha) te Leens (1853-1857) en daarna landbouwer (eigenaar) op "Achter Börg" te Leens (1857-1889).
Eije kocht de boerderij "Achter Börg" (15 ha) te Leens in 1857 van Willem Hendrik Durenkamp en Bouwina Willems Boelens en bewoonde de boerderij tot 1889. Daarna erfde en bewoonde zijn zoon Pieter de boerderij (1889-1926), waarna diens zoon Eije eigenaar werd tot 1949. Daarna woonde diens dochter Klazina er. Door diverse aankopen is het bedrijf nu gegroeid tot 49 ha.
 

VI-3-9 Klaas SLOTEMA
geb. 14-9-1828 te Leens
zoon van: Pieter [Boeles] SLOTEMA
Martje [Harms] BEUKEMA

( V-4-13 )

VI-4-10 Harm [Jans] BUIKEMA
geb. 15-9-1819 te Kloosterburen (Hornhuizen)
zoon van: Jan [Rijkes] BUIKEMA
Aafke [Jannes] BORGMAN
( V-4-14 )
fam. 68: ( III-3-7 )
  Persoonlijke informatie
(c241) Beroep: boerenknecht (1844), dagloner te Uithuizen en schipper. Zonder beroep te Usquert op 1-10-1845. Harm vertrok met zijn vrouw en 5 kinderen op 16-6-1866 met de "Duisburg of Prussia" (een Noord Duitse Bark) naar New York.
 
  Hij trouwde op 22-2-1844 te Usquert (HA-2) met:  
  Itje [Jans] BRONGERSMA
geb. 1-5-1817 te Usquert
dochter van: Jan [Michiels] BRONGERSMA
IJtje [Melis] van der LAAN

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknegt; beroep vader bruidegom.: dagloner; beroep moeder bruidegom: dagloonster; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwer; bruidegom 24 jaar; bruid 26 jaar
 

VI-4-11 Willem [Jans] BUIKEMA
geb. 17-6-1821 te Eenrum (Klooosterburen)
ovl. 6-12-1845 te Uithuizen, 24 jaar oud
zoon van: Jan [Rijkes] BUIKEMA
Aafke [Jannes] BORGMAN
( V-4-14 )
fam. 68: ( III-3-7 )
  Persoonlijke informatie
(c242) Willem was ongehuwd.
 

VI-4-12 Johannes BUIKEMA
geb. 15-2-1823 te Kloosterburen (Hornhuizen) (GA-10)
ovl. 17-7-1829 te Kloosterburen (OA-29), 6 jaar oud
zoon van: Jan [Rijkes] BUIKEMA
Aafke [Jannes] BORGMAN
( V-4-14 )
fam. 68: ( III-3-7 )
  Persoonlijke informatie
(c243)
 

VI-4-13 Jan BUIKEMA
geb. 7-2-1825 te Kloosterburen (Hornhuizen) (GA-2)
zoon van: Jan [Rijkes] BUIKEMA
Aafke [Jannes] BORGMAN
( V-4-14 )
fam. 68: ( III-3-7 )
  Persoonlijke informatie
(c244) Beroep: boerenknecht te Leens. Hij emigreerde waarschijnlijk in 1856 (31jr) als boerenknecht vanuit Uithuizermeeden naar La Fayette (U.S.A.).
 

VI-4-14 Martje BUIKEMA
geb. 11-12-1827 te Kloosterburen (GA-36)
dochter van: Jan [Rijkes] BUIKEMA
Aafke [Jannes] BORGMAN
( V-4-14 )
fam. 68: ( III-3-7 )
  Persoonlijke informatie
(c245)
 
  Zij trouwde op 11-5-1850 te Uithuizen (HA-14) met:  
  Hilbrand [Willems] BRONSEMA
geb. 9-11-1824 te Uithuizen
zoon van: Anje [Hilbrands] _
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner te Uithuizen (1850).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 25 jaar; bruid 22 jaar (akte beschadigd).
 

VI-4-15 Johannes [Jans] BUIKEMA
geb. 13-12-1833 te Eppenhuizen
ovl. 17-8-1910 te Kantens, 76 jaar oud
zoon van: Jan [Rijkes] BUIKEMA
Aafke [Jannes] BORGMAN
( V-4-14 )
fam. 68: ( III-3-7 )
  Persoonlijke informatie
(c247) Naam Beukema in huwelijksakte. Beroep: kaasmaker en dagloner te Zandeweer. Vertrokken naar Kantens op 6-6-1868.
 
  Hij trouwde op 14-3-1857 te Uithuizen met:  
  Trijntje WIERINGA
geb. 24-8-1836 te Uithuizen
ovl. 4-10-1908 te Kantens, 72 jaar oud
dochter van: Klaas [Harms] WIERINGA
Martje [Geerts] POMP

  Uit deze relatie  
  1. Klaas BEUKEMA geb. 9-8-1858 te Zandeweer / ovl. 24-8-1921 te Kantens ( VII-5-22 )

VI-4-16 Klaas BUIKEMA
geb. 16-3-1845 te Uithuizen (GA-26)
zoon van: Jan [Rijkes] BUIKEMA
Aafke [Jannes] BORGMAN
( V-4-14 )
fam. 68: ( III-3-7 )
  Persoonlijke informatie
(c249) Beroep: landbouwer te Drachten, later kastelein.
 
  Hij trouwde (1) op 12-2-1876 te Uithuizen met:  
  Pieterke VELDMAN
geb. 6-7-1846 te Uithuizen
ovl. 4-6-1884 te Drachten, 37 jaar oud
dochter van: Klaas [Tjarks] VELDMAN
Itje [Sierts] HUIZENGA

  Hij trouwde (2) op 11-4-1891 te Drachten met:  
  Anna Maria FOPMA
geb. 28-8-1866 te Leeuwarden
dochter van: Johannes FOPMA
Fetje van der MEULEN


VI-5-17 Eije [Pieters] BUIKEMA
geb. 20-4-1805 te Leens
ovl. 26-4-1865 te Leens, 60 jaar oud
zoon van: Pieter [Rijkes] BUIKEMA
Steintje [Eijes] RIETEMA
( V-7-24 )
  Persoonlijke informatie
(A52) Gedoopt 12-5-1805 te Leens. Beroep: landbouwer (huurder) op "Westerhouw" (18 ha) te Leens (1853-1857) en daarna landbouwer (eigenaar) op "Achter Börg" te Leens (1857-1889).
Eije kocht de boerderij "Achter Börg" (15 ha) te Leens in 1857 van Willem Hendrik Durenkamp en Bouwina Willems Boelens en bewoonde de boerderij tot 1889. Daarna erfde en bewoonde zijn zoon Pieter de boerderij (1889-1926), waarna diens zoon Eije eigenaar werd tot 1949. Daarna woonde diens dochter Klazina er. Door diverse aankopen is het bedrijf nu gegroeid tot 49 ha.
 
  Hij trouwde op 16-1-1845 te Ulrum met:  
  Trijntje [Pieters] SLOTEMA
geb. 29-8-1814 te Vierhuizen
ovl. 26-1-1898 te Leens, 83 jaar oud
dochter van: Pieter [Boeles] SLOTEMA
Martje [Harms] BEUKEMA

( V-4-13 )
  Persoonlijke informatie
(c211)
 

VI-5-18 Rijke [Pieters] BUIKEMA
geb. 20-3-1808 te Wehe
ovl. 31-5-1848 te Hornhuizen, 40 jaar oud
zoon van: Pieter [Rijkes] BUIKEMA
Steintje [Eijes] RIETEMA
( V-7-24 )
  Persoonlijke informatie
(A53) Gedoopt 17-4-1808 te Wehe (Ned. Herv.). Beroep: landbouwer.
Rijke was tot 1827 boerenknecht te Kloosterburen. Daarna was hij fuselier bij het "Bataillon van de Infanterie". In het bewijs van aandenken "alzoo hebbende deel genomen aan de krijgsverrigtingen van 1830 en 1831" wordt hij Rijke Pieters Buikema genoemd. Van 1835 - 1837 was dagloner, daarna was hij landbouwer en eigenaar van de boerderij "Kolham" (8,75 ha) bij Hornhuizen (1837 - 1848), waarvan 3,75 ha onder Ulrum.
 
  Hij trouwde op 16-5-1835 te Kloosterburen met:  
  Menkediena [Pieters] BAAT
geb. 8-6-1806 te Leens
ovl. 11-11-1850 te Hornhuizen, 44 jaar oud
dochter van: Pieter [Klaassens] BAAT
Bouwke [Menkes] KNOL

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 15-6-1806 te Leens (Ned. Herv.)
 
  Uit deze relatie  
  1. Eije [Rijkes] BUIKEMA geb. 29-8-1838 te Hornhuizen / ovl. 2-4-1874 te Leens ( VII-6-23 )
  2. Steffen [Rijkes] BUIKEMA geb. 17-10-1842 te Hornhuizen / ovl. 5-5-1920 te Baflo ( VII-6-24 )

VI-5-19 Pieter [Pieter] BUIKEMA
geb. 23-12-1818 te Leens (Wehe)
zoon van: Pieter [Rijkes] BUIKEMA
Steintje [Eijes] RIETEMA
( V-7-24 )
  Persoonlijke informatie
(A56) Beroep: dagloner te Kloosterburen.
 
  Hij trouwde op 11-9-1847 te Kloosterburen met:  
  Zwaantje van WEERDEN
geb. 24-11-1827 te Ulrum (GA-50)
dochter van: Tamme [Aries] van WEERDEN
Martha [Sijgers] BOS

  Uit deze relatie  
  1. Sieger [Pieters] BUIKEMA geb. 4-4-1848 te Kloosterburen (Molenrij) / ovl. 4-3-1919 te Groningen ( VII-7-25 )

VI-6-20 Pieter [Jans] BEUKEMA
geb. 13-11-1796 te Leens (Warfhuizen)
ovl. 17-9-1854 te Leens (Warfhuizen), 57 jaar oud
zoon van: Jan [Pieters] BOIJKEMA
IJtje [Jans] de JONGE
( V-8-25 )
  Persoonlijke informatie
(B31) Beroep: landbouwer op Warfhuizen 9 (42,5Ha) vanaf 1821
 
  Hij trouwde met:  
  Geertruid [Kornelis] HAZEKAMP
geb. 23-8-1801 te Leens
ovl. 2-2-1857 te Leens (Warfhuizen), 55 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Grietje BUIKEMA geb. 18-1-1841 te Leens (Warfhuizen) / ovl. 4-8-1866 te Kloosterburen ( VII-8-26 )

VI-7-21 Pieter [Duurts] BOIJKEMA
geb. 13-3-1806 te Warffum
ovl. 1903 te Warffum
zoon van: Duurt [Pieters] BOIJKEMA
Grietje [Hiddes] MULDER
( V-8-26 )
  Persoonlijke informatie
(B41) Beroep: houthandelaar en pelmolenaar
 
  Hij trouwde op 25-11-1830 te Warffum met:  
  Martje [Garmts] ELINGS
geb. te Warffum
ovl. 25-9-1860 te Warffum
dochter van: Garmt [H.] ELINGS
A.S. BROEILS

  Uit deze relatie  
  1. Grietje [Pieters] BOIJKEMA geb. 25-12-1847 te Warffum / ovl. 18-1-1918 te Westernieland ( VII-9-27 )
  2. Henderika [Pieters] BOIJKEMA geb. 12-4-1850 te Warffum / ovl. 27-11-1930 te Hornhuizen ( VII-9-28 )

VI-8-22 NN BOIJKEMA
geb. 12-2-1802 te Leens
ovl. 12-2-1802 te Leens, 0 dagen oud
zoon van: Writser [Pieters] BOIJKEMA
Anje [Berends] ter VEEN
( V-8-27 )
  Persoonlijke informatie
(B61) Levenloos geboren.
 

VI-8-23 Anna [Writsers] BEUKEMA
geb. 19-4-1804 te Leens
ovl. voor 1811
dochter van: Writser [Pieters] BOIJKEMA
Anje [Berends] ter VEEN
( V-8-27 )
  Persoonlijke informatie
(B63) Jong overleden.
 

VI-8-24 NN BOIJKEMA
geb. 18-7-1804 te Leens
ovl. 18-7-1804 te Leens, 0 dagen oud
zoon van: Writser [Pieters] BOIJKEMA
Anje [Berends] ter VEEN
( V-8-27 )
  Persoonlijke informatie
(B62) Levenloos geboren.
 

VI-8-25 Anna [Writsers] BEUKEMA
geb. 25-12-1811 te Leens
ovl. 18-9-1890 te Niehove, 78 jaar oud
dochter van: Writser [Pieters] BOIJKEMA
Anje [Berends] ter VEEN
( V-8-27 )
  Persoonlijke informatie
(B64)
 
  Zij trouwde op 24-5-1837 te Leens met:  
  Jacob [Derks] CLEVERINGA
geb. 1-4-1810 te Warfhuizen
ovl. 26-3-1887, 76 jaar oud
zoon van: Derk [Pieters] CLEVERINGA
Dieuwke [Jacobs] WIERSUM

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner te Warfhuizen
 
  Uit deze relatie  
  1. Derk CLEVERINGA geb. 12-5-1838 te Warfhuizen / ovl. 13-12-1923 te Niehove ( VII-10-29 )

VI-8-26 Martje [Writsers] BEUKEMA
geb. 12-1-1820 te Leens
ovl. 5-3-1820 te Leens, 7 weken oud
dochter van: Writser [Pieters] BOIJKEMA
Anje [Berends] ter VEEN
( V-8-27 )
  Persoonlijke informatie
(B65)
 

VI-9-27 Gosin [Klaassens] BEUKEMA
zoon van: Klaas [Goossiens] BEUKEMA
Antje [Benes] BEUKEMA

( V-9-28 )
  Persoonlijke informatie
(C13)
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Pieterke [Gerlofs] WOLTHA
  Hij trouwde (2) met:  
  Aaltje [Everts] WIERENGA
  Uit deze relatie  
  1. Klaas [Goossens] BEUKEMA geb. 13-5-1833 te Leens (Maarslag) / ovl. 11-4-1890 te Vries (Donderen) ( VII-11-30 )

VI-9-28 Geertruida [Klaassens] BUIKEMA
ged. 15-5-1803
ovl. 23-12-1839 te Leens (Wehe), 36 jaar oud
dochter van: Klaas [Goossiens] BEUKEMA
Antje [Benes] BEUKEMA

( V-9-28 )
  Persoonlijke informatie
(C18) Achternaam ook gevonden als Beukema. Beroep: dienstmeid (1830).
 
  Zij trouwde op 6-9-1830 te Eenrum (HA-13) met:  
  Berend [Roelfs] BORGMAN
geb. 4-10-1805 te Eenrum
ovl. 12-9-1880 te Eenrum (OA-35), 74 jaar oud
zoon van: Roelf [Boelens] BORGMAN
Anje [Jans] _
fam. 55: ( III-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman (1832), winkelier te Eenrum (1830, 1834, 1840, 1842, 1860, 1868), dagloner (1872, 1880).
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 24 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje BORGMAN geb. 6-10-1830 te Eenrum (GA-53) / ovl. 16-3-1905 te Groningen (OA-276) fam. 55: ( V-5-14 )
  2. Klaas BORGMAN geb. 26-10-1832 te Eenrum (GA-52) / ovl. 6-1-1912 te Eenrum (OA-1) fam. 55: ( V-5-15 )
  3. Roelf BORGMAN geb. 28-9-1834 te Eenrum (GA-55) fam. 55: ( V-5-16 )
  4. Antje [Berends] BORGMAN geb. 27-9-1836 te Eenrum / ovl. na 1887 fam. 55: ( V-5-17 )
  5. Bouwina BORGMAN geb. 6-11-1838 te Eenrum / ovl. 22-9-1842 te Eenrum fam. 55: ( V-5-18 )

VI-10-29 Trientje [Jans] LEIMA
geb. 15-4-1809 te Hornhuizen
ovl. 16-2-1848 te Kloosterburen, 38 jaar oud
dochter van: Jan [Pieters] LEIMA
Antje [Writsers] BEUKEMA

( V-10-29 )
  Persoonlijke informatie
(D41)
 

VI-10-30 Aafke [Jans] LEIMA
geb. 31-12-1816 te Hornhuizen
ovl. 2-12-1844 te Baflo (Den Andel), 27 jaar oud
dochter van: Jan [Pieters] LEIMA
Antje [Writsers] BEUKEMA

( V-10-29 )
  Persoonlijke informatie
(D42)
 
  Zij trouwde op 14-7-1842 te Kloosterburen met:  
  Jacob [Jacobs] RITZEMA
geb. 25-12-1817 te Warffum
ovl. 15-12-1862 te Baflo (Den Andel), 44 jaar oud
zoon van: Jacob [Jacobs] RITZEMA
Eltje [Tjaards] RIJKELS

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op "Nieuw Smeersum" te Andelerpolder.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacob [Jacobs] RITZEMA geb. 27-4-1843 te Baflo (Den Andel) / ovl. 14-7-1880 te Warffum ( VII-12-31 )
  2. Antje RITZEMA geb. 10-11-1844 te Baflo (Den Andel) / ovl. 4-7-1919 te Baflo ( VII-12-32 )

VI-10-31 Pieter LEIMA
geb. 28-10-1818 te Hornhuizen
ovl. 16-6-1873 te Hornhuizen, 54 jaar oud
zoon van: Jan [Pieters] LEIMA
Antje [Writsers] BEUKEMA

( V-10-29 )
  Persoonlijke informatie
(D43)
 
  Hij trouwde op 18-12-1847 te Kloosterburen met:  
  Adriaantje ten BOS
geb. 26-2-1818 te Rasquert
ovl. 10-4-1883 te Hornhuizen, 65 jaar oud
dochter van: Pieter [Rengers] ten BOS
Bauke [Pieters] van den BORG

  Uit deze relatie  
  1. Jan [Pieters] LEIMA geb. 23-10-1848 te Hornhuizen / ovl. 18-9-1902 te Hornhuizen ( VII-13-33 )
  2. Pieter LEIMA geb. 4-3-1851 te Hornhuizen / ovl. 30-7-1913 te Hornhuizen ( VII-13-34 )
  3. Antje LEIMA geb. 4-7-1853 te Hornhuizen / ovl. 30-12-1936 te Kloosterburen ( VII-13-35 )
  4. Bouke LEIMA geb. 18-8-1856 te Hornhuizen / ovl. 17-10-1946 te Hornhuizen ( VII-13-36 )
  5. Jannes LEIMA geb. 27-3-1859 te Hornhuizen / ovl. 13-1-1861 te Hornhuizen ( VII-13-37 )
  6. NN LEIMA geb. 6-7-1862 te Hornhuizen / ovl. 6-7-1862 te Hornhuizen ( VII-13-38 )

VI-10-32 Jan LEIMA
geb. 3-1-1822 te Hornhuizen
ovl. 5-5-1897 te Hornhuizen, 75 jaar oud
zoon van: Jan [Pieters] LEIMA
Antje [Writsers] BEUKEMA

( V-10-29 )
  Persoonlijke informatie
(D44)
 

VI-12-35 Rijke [Egberts] ZIJLEMA
geb. ca 1790
ovl. 6-7-1847 te Ulrum (Vierhuizen) (OA-43), 56 jaar oud
zoon van: Egbert [Edes] ZIJLEMA
Aafke [Rijkes] <BEUKEMA>

( V-11-35 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1836).
 
  Hij trouwde met:  
  Trientje [Jakobs] VISSER
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonersche (1836).
 
  Uit deze relatie  
  1. Aafke [Rijkes] ZIJLEMA geb. 6-2-1817 te Vierhuizen (GA-10) ( VII-16-43 )

VI-12-36 Martje [Egberts] ZIJLEMA
geb. ca 1805 te Vierhuizen
dochter van: Egbert [Edes] ZIJLEMA
Aafke [Rijkes] <BEUKEMA>

( V-11-35 )
  Zij trouwde op 10-4-1830 te Ulrum (HA-2) met:  
  Liewe [Teekes] WAGENVELD
geb. ca 1802 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Teke [Nannes] WAGENVELD
Aaltje [Liewes] BEUKEMA

( IV-17-85 )
  Persoonlijke informatie
Beroep:schippersknecht (1839), daglooner (1865).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aafke WAGENVELD geb. 22-5-1839 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-47) / ovl. 26-5-1884 te Ulrum (Zoutkamp) ( VI-58-178 )

VI-13-37 Cornellis [Alderts] BUIKEMA
ged. 2-2-1794
ovl. 3-2-1873 te Leens, 79 jaar oud
zoon van: Aldert [Jacobs] BEUKEMA
Martje [Jans] BEUKEMA

( V-12-36 )
  Persoonlijke informatie
(E14) Beroep: arbeider te Hornhuizen, landbouwer op "De Kleine Ronde" te Wehe (1837 - 1864).
 
  Hij trouwde op 25-11-1820 te Kloosterburen met:  
  Jantje [Jans] DROLINGA
geb. 1-12-1798 te Ulrum
dochter van: Jan [Gerrits] DROLINGA
Aafke [Berents] _

  Uit deze relatie  
  1. Albert BUIKEMA geb. 3-1-1839 te Wehe / ovl. 30-7-1890 te Wehe ( VII-17-44 )

VI-14-38 Trijntje [Riepkes] BEUKEMA
ged. 26-11-1797 te Holwierde
ovl. 19-7-1875 te Bierum
dochter van: Riepke [Jans] BEUKEMA
Aaltien [Luddes] _
( V-12-38 )
  Persoonlijke informatie
(E31) Gedoopt 26-11-1797 te Holwierde (Nansum).
 
  Zij trouwde op 8-3-1822 te Bierum met:  
  Lammert [Izebrands] MEDENDORP
ged. 28-10-1792 te Godlinze
ovl. 23-9-1846 te Bierum
zoon van: Izebrand [Lammerts] MEDENDORP
Antje [Kornelis] BOS

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 28-10-1792 te Godlinze.
Beroep: vleeshouwer te Bierum, korenhandelaar te Holwierde en daarna arbeider te Bierum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aafke MEDENDORP geb. 2-5-1822 te Bierum / ovl. 30-12-1893 te Usquert ( VII-18-45 )
  2. Izebrand MEDENDORP geb. 22-10-1824 te Bierum ( VII-18-46 )
  3. Riepke MEDENDORP geb. 13-3-1828 te Bierum ( VII-18-47 )
  4. Grietje MEDENDORP geb. 19-11-1831 te Bierum / ovl. 7-1-1879 te Bierum (Spijk) ( VII-18-48 )
  5. Aaltje MEDENDORP geb. 4-8-1834 te Bierum / ovl. 9-9-1834 te Holwierde ( VII-18-49 )
  6. Aaltje MEDENDORP geb. 17-10-1835 te Bierum (Holwierde) / ovl. 9-3-1914 te Delfzijl ( VII-18-50 )

VI-14-39 Eltje [Riepkes] BEUKEMA
ged. 14-4-1799 te Holwierde
ovl. 5-5-1885 te Holwierde
dochter van: Riepke [Jans] BEUKEMA
Aaltien [Luddes] _
( V-12-38 )
  Persoonlijke informatie
(E32) Gedoopt 14-4-1799 in Katmis (Holwierde). Beroep: werkvrouw.
 
  Kind(eren), (Vader onbekend)  
  1. Ludde [Riepkes] BEUKEMA geb. 7-1-1840 te Bierum (Holwierde) / ovl. 19-9-1913 te Bierum (Holwierde) ( VII-19-56 )
  Zij trouwde op 19-11-1818 te Bierum met:  
  Jan [Jans] TUUK
ged. 31-1-1790 te Krewerd
ovl. 22-1-1839 te Holwierde
zoon van: Jan [Eilt] TUUK
Zwaantje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 31-1-1790 in Krewerd. Beroep: dagloner.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje TUUK geb. 30-12-1818 te Bierum (Holwierde) / ovl. 20-2-1847 te Delfzijl ( VII-19-51 )
  2. Jan TUUK geb. 14-4-1823 te Bierum (Holwierde) / ovl. 25-5-1882 te Delfzijl ( VII-19-52 )
  3. Riepke TUUK geb. 7-2-1829 te Bierum (Holwierde) / ovl. 9-3-1893 te Bierum (Holwierde) ( VII-19-53 )
  4. Eilt TUUK geb. 1-1-1830 te Bierum (Holwierde) / ovl. 4-1-1856 ( VII-19-54 )
  5. Eilke TUUK geb. 2-1-1833 te Bierum (Holwierde) / ovl. 15-2-1883 te Delfzijl ( VII-19-55 )

VI-14-40 Aafke [Riepkes] BEUKEMA
geb. 24-4-1802
ovl. 3-5-1808 te Westeremden, 6 jaar oud
dochter van: Riepke [Jans] BEUKEMA
Aaltien [Luddes] _
( V-12-38 )
  Persoonlijke informatie
(E33) Gedoopt 16-5-1802 in Westeremden. Als overlijdensdatum ook gevonden: 27-5-1815 in het boek: "4 eeuwen BBB" (dus nog te controleren).
 

VI-14-41 Grietje [Riepkes] BEUKEMA
geb. 29-10-1803 te Westeremden
ovl. 27-5-1815 te Loppersum, 11 jaar oud
dochter van: Riepke [Jans] BEUKEMA
Aaltien [Luddes] _
( V-12-38 )
  Persoonlijke informatie
(E34)
 

VI-14-42 Jan [Riepkes] BEUKEMA
geb. 30-1-1805 te Westeremden
ovl. 7-5-1858 te Bierum, 53 jaar oud
zoon van: Riepke [Jans] BEUKEMA
Aaltien [Luddes] _
( V-12-38 )
  Persoonlijke informatie
(E35) Jan was baptist. Gedoopt 10-3-1805 in Westeremden.
Beroep: boerenknecht (1829), dagloner te Holwierde.
Jan werd opp 1-5-1829 "behoorlijk uit de dienst ontslagen" na 5 jaar dienstplicht.
Zijn signalement is dan: lengte 1 el, 5 pm, 9 dm, 2 str.; aangezicht: lang; voorhoofd: hoog; ogen: blauw; neus: spits; mond: groot; kin: spits; haar: blond; wenkbrauwen: blond; merkbare tekenen: geen.
 
  Hij trouwde op 24-6-1829 te Bierum (HA-14) met:  
  Roelfijn [Harms] DOORNBOS
geb. 19-1-1804 te Ten Boer (Woltersum)
ovl. 20-11-1863 te Bierum (Holwierde) (OA-62), 59 jaar oud
dochter van: Harm [Tonnis] DOORNBOS
Liefke [Cornellis] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt op 29-1-1804 te Woltersum.
Beroep: dienstmeid (1829)
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 25 jaar. Wettiging van 1 kind. Het huwelijkscontract vermeldt: Jan Riepkes Beukema en Roelfijn Harms Doornbos door het huwelijk verbonden zijnde, hebben terstond daarop verklaard dat er een kind geboren is van het mannelijk geslacht op 28-4-1829 en is ingeschreven op 29-4-1829.
 
  Uit deze relatie  
  1. Riepke BEUKEMA geb. 28-4-1829 te Bierum (Holwierde) / ovl. 28-6-1896 te Bierum ( VII-20-57 )
  2. Tonnis [Jans] BEUKEMA geb. 20-12-1840 te Holwierde / ovl. 13-6-1842 te Holwierde ( VII-20-58 )
  3. Aaltje [Jans] BEUKEMA geb. 7-1-1844 te Bierum (Holwierde) / ovl. 18-6-1898 te Bierum ( VII-20-59 )

VI-14-43 Ludde [Riepkes] BEUKEMA
geb. 8-4-1806 te Westeremden
ovl. 27-2-1809 te Westeremden, 2 jaar oud
zoon van: Riepke [Jans] BEUKEMA
Aaltien [Luddes] _
( V-12-38 )
  Persoonlijke informatie
(E36) Gedoopt 27-4-1806 in Westeremden. Het boek "4 eeuwen BBB" geeft als overlijdensdatum: 17-2-1809.
 

VI-14-44 Heilke [Riepkes] BEUKEMA
geb. 23-2-1808 te Westeremden
ovl. 12-3-1884 te Appingedam, 76 jaar oud
dochter van: Riepke [Jans] BEUKEMA
Aaltien [Luddes] _
( V-12-38 )
  Persoonlijke informatie
(E37) Gedoopt 13-3-1808 in Westeremden.
 
  Zij trouwde (1) op 18-12-1826 te Bierum met:  
  Aldert [Jannes] RÖMELINGH
ged. 2-7-1778 te Holwierde
ovl. 13-10-1847 te Holwierde
zoon van: Jannes RÖMELINGH
Janneke [Alderts] DOORNBOSCH

  Persoonlijke informatie
Beroep: achtereenvolgens: kuiper, kastelein en landgebruiker te Holwierde
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 8 kinderen.
 
  Zij trouwde (2) op 20-2-1850 te Bierum met:  
  Jozeph [Laurens] OLDERIKE
geb. 1-5-1822 te Hopsten (Dld)
zoon van: Johan Gerhard OLDERIKE
Wilhelmina SCHULTZE

  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman te Bierum, daarna te Amsterdam. Hij was Rooms Katholiek.
 
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
 

VI-14-45 NN BEUKEMA
geb. 6-9-1810 te Westeremden
ovl. 10-9-1810 te Westeremden, 4 dagen oud
zoon van: Riepke [Jans] BEUKEMA
Diewerke [Jans] WERKMAN
( V-12-38 )
  Persoonlijke informatie
(E38) Overleden 4 dagen oud.
 

VI-14-46 Jan [Wichers] BEUKEMA
geb. 14-10-1811 te Westeremden
ovl. 16-3-1867 te Ten Boer (Ten Post), 55 jaar oud
zoon van: Riepke [Jans] BEUKEMA
Diewerke [Jans] WERKMAN
( V-12-38 )
  Persoonlijke informatie
(E39) Beroep: smid te Ten Post.
 
  Hij trouwde (1) op 9-6-1838 te Ten Boer met:  
  Elske [Roelfs] PESMAN
geb. 30-12-1820 te Ten Boer (Ten Post)
ovl. 11-11-1853 te Ten Boer (Ten Post), 32 jaar oud
dochter van: Roelf [Sacharias] PESMAN
Aaltje [Jans] WIERINGA

  Persoonlijke informatie
Naam ook Pestman
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijpke BEUKEMA geb. 23-1-1843 te Ten Boer (Ten Post)) / ovl. 14-10-1899 te Ten Boer (Lellens) ( VII-21-60 )
  2. Sacharias BEUKEMA geb. 7-1-1851 te Ten Boer (Ten Post) (GA-1) / ovl. 23-1-1927 te Groningen ( VII-21-61 )
  Hij trouwde (2) op 31-5-1856 te Ten Boer met:  
  Jantje [Jans] SCHRIKKEMA
geb. 9-6-1823 te Nieuwolda
dochter van: Jan [Edes] SCHRIKKEMA
Antje [Weemkes] KRUIZE


VI-14-47 NN BEUKEMA
geb. 23-8-1815 te Westeremden
ovl. 23-8-1815 te Westeremden, 0 dagen oud
zoon van: Riepke [Jans] BEUKEMA
Diewerke [Jans] WERKMAN
( V-12-38 )
  Persoonlijke informatie
(E3a) Levenloos geboren.
 

VI-15-48 Jan [Jacobs] BEUKEMA
geb. 20-10-1810 te Leens
ovl. 22-12-1888 te Hornhuizen, 78 jaar oud
zoon van: Jacob [Jans] BEUKEMA
Martje [Everts] BLES
( V-12-39 )
  Persoonlijke informatie
(E41) Achternaam ook gevonden als Buikema.
Beroep: schipper te Leens en daarna landbouwer op Garstmaheen (26,5 ha) te Wehe tot 1864. Jan kocht in 1837 de rog en pelmolen te Hornhuizen met de beklemming van 3 ha.
Garstmaheem te Wehe is een bedrijf van 33 ha aan de zuidzijde van de trekvaart Warfhuizen - Leens, waarvan Jan eigenaar was tot 1864. Vervolgens was zijn zoon Jacob er landbouwer tot 1868.
 
  Hij trouwde op 8-10-1833 te Leens met:  
  Henderika [Ennes] VONK
geb. 22-3-1810 te Warfhuizen
ovl. 11-1-1887 te Leens, 76 jaar oud
dochter van: Enne [Jacobs] VONK
Jantje [Thomas] de VRIES

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jakob [Jans] BEUKEMA geb. 23-12-1833 te Leens / ovl. 14-12-1875 te Kantens ( VII-22-62 )

VI-16-49 Geert FRIELING
ged. 14-5-1775
zoon van: Jan [Geerts] FRIELING
Martjen [Cornelis] BUIKEMA

( V-14-44 )
  Persoonlijke informatie
(46111) Gedoopt 14-5-1775 te Ulrum
 

VI-16-50 Cornelis FRIELING
ged. 22-8-1779
zoon van: Jan [Geerts] FRIELING
Martjen [Cornelis] BUIKEMA

( V-14-44 )
  Persoonlijke informatie
(46112) Gedoopt 22-8-1779 te Ulrum.
 

VI-16-51 Hinderika FRIELING
ged. 13-1-1782
dochter van: Jan [Geerts] FRIELING
Martjen [Cornelis] BUIKEMA

( V-14-44 )
  Persoonlijke informatie
(46113) Gedoopt 13-1-1782 te Ulrum.
 

VI-16-52 Johannes [Jans] FRIELING
geb. 5-4-1784 te Vierhuizen
ovl. 24-4-1831 te Vierhuizen, 47 jaar oud
zoon van: Jan [Geerts] FRIELING
Martjen [Cornelis] BUIKEMA

( V-14-44 )
  Persoonlijke informatie
(46114) Naam ook: Frijling. Beroep: dagloner. Gedoopt 11-4-1784 te Ulrum.
 
  Hij trouwde op 9-12-1829 te Ulrum met:  
  Lammechien [Hindriks] NOORDHUIS
geb. 20-4-1801 te Ulrum
ovl. 15-3-1832 te Ulrum, 30 jaar oud
dochter van: Hendrik [Everts] NOORDHUIS
Janna [Eilderts] _


VI-16-53 Jan FRIELING
ged. 19-7-1789
zoon van: Jan [Geerts] FRIELING
Martjen [Cornelis] BUIKEMA

( V-14-44 )
  Persoonlijke informatie
(46115) Gedoopt 19-7-1789 te Ulrum.
 

VI-16-54 Albert FRIELING
ged. 18-12-1791
zoon van: Jan [Geerts] FRIELING
Martjen [Cornelis] BUIKEMA

( V-14-44 )
  Persoonlijke informatie
(46116) Gedoopt 18-12-1791 te Ulrum.
 

VI-16-55 Gepke FRIELING
geb. 22-11-1791
dochter van: Jan [Geerts] FRIELING
Martjen [Cornelis] BUIKEMA

( V-14-44 )
  Persoonlijke informatie
(46118) Gedoopt 25-12-1799 te Ulrum.
 

VI-16-56 Gepke FRIELING
ged. 31-8-1794
dochter van: Jan [Geerts] FRIELING
Martjen [Cornelis] BUIKEMA

( V-14-44 )
  Persoonlijke informatie
(46117) Gedoopt 31-8-1794 te Ulrum.
 

VI-17-57 Gepke [Alderts] BUIKEMA
geb. 8-1-1788 te Warffum (Breede)
ovl. 24-12-1872 te Warffum, 84 jaar oud
dochter van: Aldert [Cornelis] BUIKEMA
Anke [Dirks] _
( V-14-45 )
  Persoonlijke informatie
(46121)
 
  Zij trouwde (1) op 14-3-1813 te Warffum met:  
  Hidde [Pieters] BOUWMAN
zoon van: Pieter [Hiddes] _
Magdalena [Egberts] _

  Uit deze relatie  
  1. Magdalena [Hiddes] BOUWMAN ( VII-23-63 )
  2. Elisabeth [Hiddes] BOUWMAN ( VII-23-64 )
  Zij trouwde (2) op 25-3-1824 te Warffum met:  
  Hendrik [Hendrikus] WIEREMA
geb. 20-3-1801 te Winsum (Maarhuizen)
ovl. 21-7-1832 te Maarhuizen, 31 jaar oud
zoon van: Hendrikus [Hendriks] WIEREMA
Siepke [Egberts] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op "Eppemaheerd" (35ha) te Breede, verkocht op 9-1-1846.
 
  Uit deze relatie  
  1. Bouke [Hendriks] WIEREMA geb. 8-9-1824 te Warffum (Breede) / ovl. 3-5-1825 te Warffum (Breede) ( VII-23-65 )
  2. Siepke [Hendriks] WIEREMA geb. 15-4-1826 te Warffum (Breede) / ovl. 15-4-1826 te Warffum (Breede) ( VII-23-66 )
  3. Hendrikus WIEREMA geb. 30-5-1828 te Warffum (Breede) / ovl. 2-12-1830 te Warffum (Breede) ( VII-23-67 )

VI-18-58 Albert [Pieters] HAJES
geb. ca 1788 te Aduard (Den Ham)
ovl. 19-9-1868 te Eenrum
zoon van: Pieter [Buikema Hajes] _
Martje NAUTHA
( V-15-47 )
  Persoonlijke informatie
(47111) Beroep: landbouwer te Den Ham.
 
  Hij trouwde met:  
  Anje [Gosses] REITZEMA

VI-19-59 Aaltje [Jans] BEUKEMA
geb. 11-1-1809 te Leens
ovl. 10-1-1881 te Groningen (OA-18), 71 jaar oud
dochter van: Jan [Rijkes] BEUKEMA
Anje [Izebrands] _
( V-16-49 )
  Persoonlijke informatie
(F64) Beroep: dienstmeid (1838).
 
  Zij trouwde op 17-5-1838 te Leens met:  
  Elle [Abels] van BOLHUIS
geb. 18-7-1801 te Bedum (Noordwolde)
ovl. 2-3-1884 te Groningen (OA-209), 82 jaar oud
zoon van: Abel [Ellens] BOLHUIS
Grietje [Harms] LEVER
fam. 119: ( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Als geboorte datum ook gevonden: 26-07-1801 (Genlias: Groningen: 1838: HA-100); dit zou ook de doopdatum kunnen zijn. Beroep: snik en trekschipper (o.a. 1838), later koopman (o.a. 1867).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: trekschipper; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 36 jaar; bruid 29 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje Margarietha van BOLHUIS geb. 28-3-1840 te Groningen / ovl. 17-11-1923 te Groningen fam. 119: ( III-1-1 )
  2. Abel BOLHUIS geb. 23-10-1842 te Groningen / ovl. voor 1911 fam. 119: ( III-1-2 )

VI-20-60 Jan RIJTEMA
geb. 22-1-1810 te Leens
ovl. 10-4-1862 te Leens, 52 jaar oud
zoon van: Engbert [Jans] RIJTEMA
Klaaske [Klaassen] NIENHUIS
( V-17-50 )
  Persoonlijke informatie
(47311) Beroep: tapper te Leens
 
  Hij trouwde op 23-4-1846 te Kloosterburen met:  
  Katharina Maria MUSSCHENGA
geb. 4-11-1797 te Kloosterburen
ovl. 4-1-1869 te Leens, 71 jaar oud
dochter van: Enne [IJzebrands] MUSSCHENGA
Abeltje [Tonnis] KAPINGA

  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk geen kinderen.
 

VI-20-61 IJke RIJTEMA
geb. 10-1-1813 te Ulrum
ovl. 19-2-1899 te Ulrum, 86 jaar oud
dochter van: Engbert [Jans] RIJTEMA
Klaaske [Klaassen] NIENHUIS
( V-17-50 )
  Persoonlijke informatie
(47312)
 
  Zij trouwde op 28-9-1840 te Ulrum met:  
  Aldert [Sijwert] LUININGA
geb. 19-9-1814 te Ulrum
ovl. 12-3-1865 te Ulrum, 50 jaar oud
zoon van: Sijwert [Tonnis] LUININGA
Anje [Alberts] van der KLEI

  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 7 kinderen
 

VI-20-62 Aaltje RIJTEMA
geb. 12-6-1815 te Ulrum
ovl. 1-9-1894 te Ulrum, 79 jaar oud
dochter van: Engbert [Jans] RIJTEMA
Klaaske [Klaassen] NIENHUIS
( V-17-50 )
  Persoonlijke informatie
(47313)
 
  Zij trouwde op 24-5-1841 te Ulrum met:  
  Rijpke [Alberts] BUIKEMA
geb. 5-3-1809 te Kloosterburen
ovl. 21-2-1853 te Ulrum, 43 jaar oud
zoon van: Allert [Rijpkes] BEUKEMA
Jantje [Geerts] FONGERS
( V-37-124 )
  Persoonlijke informatie
(P11) Beroep: smid te Ulrum.
 

VI-20-63 Anna RIJTEMA
geb. 31-12-1817 te Ulrum
ovl. 23-1-1915 te Ulrum, 97 jaar oud
dochter van: Engbert [Jans] RIJTEMA
Klaaske [Klaassen] NIENHUIS
( V-17-50 )
  Persoonlijke informatie
(47314)
 
  Zij trouwde op 19-8-1850 te Winsum met:  
  Luitje KUNST

VI-21-64 Bregtie [Pieters] BOD
ged. 4-5-1783 te Noordhorn
dochter van: Pieter [Geerts] BOD
Gebke [Rijkes] _

( V-19-61 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-5-1783 in Noordhorn.
 

VI-21-65 Martie [Pieters] BOD
ged. 19-3-1786 te Noordhorn
ovl. 1-3-1855 te Grijpskerk, 68 jaar oud
dochter van: Pieter [Geerts] BOD
Gebke [Rijkes] _

( V-19-61 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-3-1786 in Noordhorn.
 
  Zij trouwde op 4-11-1830 te Grijpskerk met:  
  Pieter [Jans] RIETSEMA
geb. ca 1767 te Zuidhorn
ovl. 15-2-1855 te Grijpskerk
  Persoonlijke informatie
Overleden ca 88 jaar oud.
 

VI-21-66 Vrouwke [Pieters] BOD
ged. 9-12-1787 te Noordhorn
dochter van: Pieter [Geerts] BOD
Gebke [Rijkes] _

( V-19-61 )

VI-21-67 Geertje [Pieters] BOD
ged. 6-12-1789 te Noordhorn
ovl. 28-4-1862 te Noordhorn, 72 jaar oud
dochter van: Pieter [Geerts] BOD
Gebke [Rijkes] _

( V-19-61 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 6-12-1789 in Noordhorn. Religie: Ned. Hervormd.
 
  Zij trouwde (1) met:  
  Hielke [Jans] MELIS
geb. ca 1785
ovl. 1-8-1814 te Noordhorn, 29 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider.
 
  Zij trouwde (2) op 9-6-1820 te Zuidhorn met:  
  Albert [Jans] FOLMER
ged. 18-12-1785 te Noordhorn
ovl. 20-1-1836, 50 jaar oud
zoon van: Jan [Menses] FOLMER
Anna [Alberts] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-12-1785 in Noordhorn. Beroep: wolkammer, commissionair. Religie: NH.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 34 jaar, bruid 30 jaar.
 

VI-21-68 Neeske [Pieters] BOD
ged. 19-6-1791 te Noordhorn
dochter van: Pieter [Geerts] BOD
Gebke [Rijkes] _

( V-19-61 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-6-1791 in Noordhorn. Jong overleden.
 

VI-21-69 Aaltje [Pieters] BOD
ged. 13-1-1793 te Noordhorn
ovl. 28-10-1858 te Zuidhorn (Noordhorn), 65 jaar oud
dochter van: Pieter [Geerts] BOD
Gebke [Rijkes] _

( V-19-61 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-1-1793 in Noordhorn. Beroep: winkelierster.
 
  Zij trouwde met:  
  Jurjen [Jacobs] KUIPERS
ovl. voor 1858 te Noordhorn
  Persoonlijke informatie
Jurjen overleed voor zijn vrouw Aalje.
 

VI-21-70 Geerd [Pieters] BOD
ged. 12-10-1794 te Noordhorn
ovl. 17-6-1850 te Zuidhorn (Noordhorn), 55 jaar oud
zoon van: Pieter [Geerts] BOD
Gebke [Rijkes] _

( V-19-61 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-10-1794 in Noordhorn. Beroep: smidsknecht.
 
  Hij trouwde met:  
  Boukje [Jans] POL

VI-21-71 Nieske [Pieters] BOD
ged. 20-11-1796 te Noordhorn
ovl. 17-12-1859 te Zuidhorn (Noordhorn), 63 jaar oud
dochter van: Pieter [Geerts] BOD
Gebke [Rijkes] _

( V-19-61 )
  Zij trouwde met:  
  Tjeart de WINTER
geb. ca 1766 te Noordhorn
ovl. 28-5-1847 te Zuidhorn (Noordhorn)
  Persoonlijke informatie
Overleden ca 81 jaar oud.
 

VI-21-72 Harm [Pieters] BOD
ged. 27-1-1799 te Noordhorn
zoon van: Pieter [Geerts] BOD
Gebke [Rijkes] _

( V-19-61 )

VI-21-73 Aaltje [Pieters] BOD
geb. ca 1802 te Noordhorn
ovl. 10-11-1863 te Zuidhorn (Noordhorn)
dochter van: Pieter [Geerts] BOD
Gebke [Rijkes] _

( V-19-61 )
  Persoonlijke informatie
Overleden ca 61 jaar oud. Deze leeftijd en dus geboortejaar zijn twijfelachtig daar die ligt na de overlijdensdatum van haar moeder. Beroep: arbeidster.
 

VI-22-74 Teuna [Alberts] RONDA
geb. 23-4-1820 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 30-10-1878 te Ulrum (Zoutkamp), 58 jaar oud
dochter van: Albert [Jacobs] RONDA
Trijntje [Jans] LOOTS
( V-22-77 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook Tonniske & Tunna. Beroep: schippersche (1874).
 
  Zij trouwde op 19-12-1844 te Ulrum (HA-18) met:  
  Pieter [Alderts] FRIK
geb. 5-1-1813 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 28-3-1885 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-18), 72 jaar oud
zoon van: Aldert [Pieters] FRIK
Fennigje [Everts] FRIK
fam. 60: ( VI-1-1 )
fam. 60: ( VI-4-21 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schippersknecht (1844), schipper (1874), winkelier (1885).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Fenna FRIK geb. 19-1-1845 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 22-2-1920 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 60: ( VIII-1-1 )
  2. Reina Alberdina FRIK geb. 3-9-1847 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 28-7-1906 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 60: ( VIII-1-2 )
  3. Jantje [Pieters] FRIK geb. 4-2-1850 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 13-11-1941 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 60: ( VIII-1-3 )
  4. Albert FRIK geb. 6-9-1851 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 60: ( VIII-1-4 )
  5. Annetta FRIK geb. 14-7-1854 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 3-2-1938 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 60: ( VIII-1-5 )

VI-24-77 Rijpke [Alberts] BEUKEMA
ged. 5-5-1780
zoon van: Albert [Rijpkes] BEUKEMA
Wijtske [Kornelis] _
( V-24-80 )
  Persoonlijke informatie
(G41) Beroep: dagloner en landbouwer te Hornhuizen.
 
  Hij trouwde (1) te Vierhuizen met:  
  Aaltje [Jans] POT
geb. 16-4-1781 te Vierhuizen
ovl. 4-3-1816 te Vierhuizen, 34 jaar oud
dochter van: Jan [Cornelis] _
Anje [Jans] _

  Bij het huwelijk
gehuwd september 1799
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert [Rijpkes] BEUKEMA geb. 27-2-1800 te Vierhuizen / ovl. 5-2-1877 te Zoutkamp ( VII-26-75 )
  Hij trouwde (2) op 9-6-1816 te Ulrum met:  
  Bouwina [Hermannus] GROOT
geb. ca 1785 te Wehe
ovl. 20-7-1828 te Vierhuizen
dochter van: Hermannus GROOT
Aaltje [Tjaarts] _

  Hij trouwde (3) op 27-12-1828 te Ulrum met:  
  Trijntje GROEN
geb. 27-8-1783 te Eenrum
ovl. 19-4-1856 te Leens (Mensingeweer) (OA-20), 72 jaar oud
dochter van: Berend [Wibbes] GROEN
Lijsebeth [Alles] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-9-1793 te Eenrum.
Beroep: dagloonster (1856). Voornaam op de overlijdensakte geschreven als Trientje.
Aangifte overlijden: 21-4-1856.
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend [Wibbes] BEUKEMA geb. 2-5-1832 te Vierhuizen ( VII-26-76 )

VI-24-78 Eltje [Alberts] BEUKEMA
ged. 14-9-1783 te Leens
dochter van: Albert [Rijpkes] BEUKEMA
Aafke [Ennes] _
( V-24-80 )
  Foto van Eltje [Alberts] BEUKEMA
Foto(s) van Eltje [Alberts] BEUKEMA
 
  Persoonlijke informatie
(G42) Gedoopt 14-9-1783 te Leens.
 

VI-25-79 Rijpke [Mennes] BEUKEMA
ged. 20-6-1790 te Hornhuizen
ovl. 24-10-1856 te Warfhuizen
zoon van: Menne [Rijpkes] BEUKEMA
Frouke [Everts] MUSCH
( V-24-81 )
  Persoonlijke informatie
(G51) Beroep: tapper en ook overzetter te Warfhuizen.
 
  Hij trouwde met:  
  Albertje [Luitjes] TORRINGA
geb. te Warfhuizen
ovl. 6-12-1845 te Warfhuizen
dochter van: Luitje [Roelfs] TORRINGA
Annechien [Jacobs] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: tappersche.
 
  Uit deze relatie  
  1. Luitje BEUKEMA geb. 6-4-1819 te Zuurdijk / ovl. 19-2-1895 te Leens ( VII-27-77 )

VI-25-80 Albert [Mennes] BEUKEMA
geb. 7-6-1801 te Leens (Warfhuizen)
ovl. 23-6-1833 te Leens (Warfhuizen) (OA-34), 32 jaar oud
zoon van: Menne [Rijpkes] BEUKEMA
Frouke [Everts] MUSCH
( V-24-81 )
  Persoonlijke informatie
(G54) Beroep: daglooner te Warfhuizen.
 
  Hij trouwde op 29-5-1829 te Leens (HA-8) met:  
  Aaltjen [Popkes] BORGMAN
geb. 20-11-1803 te Leens (Maarslag)
ovl. 1876
dochter van: Popke [Jans] BORGMAN
Anje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
beroep: daglonersche (1834).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwersknegt; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: dagloner; beroep moeder bruidegom: daglonersche; beroep vader bruid: dagloner; beroep moeder bruid: daglonersche; bruidegom 26 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje [Alberts] BEUKEMA geb. 23-9-1828 te Leens (Warfhuizen) ( VII-28-78 )

VI-26-81 Jantje [Pieters] BUIKEMA
geb. 23-6-1799 te Kloosterburen (Hornhuizen)
ovl. 30-5-1855 te Winsum, 55 jaar oud
dochter van: Pieter [Rijpkes] BEUKEMA
Wijtske [Eisses] DIJKEMA
( V-24-82 )
  Persoonlijke informatie
(G84) Familienaam: Beukema, in de huwelijksakte. Beroep: dienstmeid te Baflo (1821), daglonersche (1847).
 
  Zij trouwde op 26-10-1821 te Baflo (HA-8) met:  
  Drewes [Pieters] TEISMAN
geb. 15-3-1797 te Bedum (Zuidwolde)
ovl. 4-3-1864 te Winsum (Obergum), 66 jaar oud
zoon van: Pieter [Klaassens] TEISMAN
Anje [Drewes] OUDMAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht te Baflo (1821), dagloner (1847).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: daglooner; beroep moeder bruid: dagloonersche; bruidegom 24 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje [Drewis] TEISMAN geb. 10-4-1823 te Rasquert / ovl. 4-3-1906 te Westernieland ( VII-29-79 )

VI-26-82 Eisse [Pieters] BUIKEMA
geb. 18-8-1801 te Baflo
ovl. 11-6-1879, 77 jaar oud
zoon van: Pieter [Rijpkes] BEUKEMA
Wijtske [Eisses] DIJKEMA
( V-24-82 )
  Persoonlijke informatie
G85 Beroep: dagloner te Baflo.
 
  Hij trouwde op 7-6-1822 te Baflo met:  
  Berendina [Jans] ROZEMA
geb. 3-1-1801 te Beerta
ovl. 8-11-1859 te Baflo, 58 jaar oud
dochter van: Jan [Hendriks Drent] ROZEMA
Dieuwertje [Gerhardus] PREVO

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1822).
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik BUIKEMA geb. 16-2-1843 te Baflo / ovl. 3-3-1925 ( VII-30-80 )

VI-27-83 Grietje [Harms] van DIJK
geb. ca 1798 te Wehe
dochter van: Harm [Pieters] van DIJK
Geeske [Rijkes] BEUKEMA

( V-25-83 )
  Zij trouwde op 14-5-1821 te Leens (HA-9) met:  
  Hendrik [Jacobs] RUITER
geb. ca 1799 te Delfzijl (Heveskes)
zoon van: Jacob [Jans] <RUITER>
Lijzabeth [Wabbes] _

  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm de RUITER geb. 9-8-1821 te Leens (Maarslag) / ovl. 23-9-1821 te Leens (Maarslag) ( VII-31-81 )

VI-27-84 Pieter [Harms] van DIJK
geb. 2-11-1800 te Leens (Maarslag)
ovl. 21-8-1849 te Leens (Schouwerzijl) (OA-52), 48 jaar oud
zoon van: Harm [Pieters] van DIJK
Geeske [Rijkes] BEUKEMA

( V-25-83 )
  Persoonlijke informatie
(H41) Beroep: timmerman (1824, 1831, 1841, 1849).
 
  Hij trouwde op 21-10-1824 te Leens (HA-20) met:  
  Janna [Popkes] BORGMAN
geb. 7-9-1800 te Leens (Maarslag)
ovl. 12-4-1868 te Leens, 67 jaar oud
dochter van: Popke [Jans] BORGMAN
Anje [Jans] _

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep vader bruidegom.: timmerman; beroep vader bruid: dagloner; beroep moeder bruid: dagloonster; bruidegom 23 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje [Pieters] van DIJK geb. 24-11-1829 te Leens (Maarslag) / ovl. 31-12-1831 te Leens (Maarslag) (OA-73) ( VII-32-82 )
  2. Harm van DIJK geb. 3-7-1833 te Leens (Maarslag) / ovl. 17-7-1849 te Leens (Schouwerzijl) (OA-34) ( VII-32-83 )
  3. Grietje [Pieters] van DIJK geb. 21-3-1840 te Leens (Schouwerzijl) / ovl. 10-8-1841 te Leens (Schouwerzijl) (OA-64) ( VII-32-84 )

VI-27-85 Anje [Harms] van DIJK
geb. ca 1805 te Leens (Maarslag)
ovl. 14-4-1885 te Leens (OA-29), 80 jaar oud
dochter van: Harm [Pieters] van DIJK
Geeske [Rijkes] BEUKEMA

( V-25-83 )
  Persoonlijke informatie
(H43)
 
  Zij trouwde op 27-12-1827 te Leens (HA-22) met:  
  Douwe [Jacobs] MENNEMA
geb. ca 1781 te Kolham
ovl. 14-7-1834 te Zuurdijk
zoon van: Jacob [Douwes] MENNEMA
Geeske [Tjerks] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1827).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 46 jaar, bruid 22 jaar. Wettiging 1 kind.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geeske [Douwes] MENNEMA geb. 24-2-1827 te Leens / ovl. 11-4-1869 te Leens ( VII-33-85 )
  2. Douwina MENNEMA geb. 31-12-1834 te Zuurdijk / ovl. 26-1-1859 te Leens ( VII-33-86 )

VI-27-86 Bernardus [Harms] van DIJK
geb. ca 1810 te Winsum (Obergum)
ovl. 4-1-1879 te Middelstum (OA-1), 68 jaar oud
zoon van: Harm [Pieters] van DIJK
Geeske [Rijkes] BEUKEMA

( V-25-83 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknegt (1838).
 
  Hij trouwde op 30-11-1838 te Middelstum (HA-13) met:  
  Jantje [Klasens] WESTERHOF
geb. ca 1808 te Kantens (Zandeweer)
dochter van: Klaas KRIJNS
Wiemke [Jans] _

  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 30 jaar. Weduwe van Arend Tebbens Sluis
 

VI-27-87 Henderikus [Harms] van DIJK
geb. 24-9-1812 te Leens (Schouwerzijl)
ovl. 2-11-1816 te Leens (Maarslag) (OA-27), 4 jaar oud
zoon van: Harm [Pieters] van DIJK
Geeske [Rijkes] BEUKEMA

( V-25-83 )
  Persoonlijke informatie
(H42) Gedoopt 8-11-1812 te Mensingeweer/Maarslag.
 

VI-27-88 Jantje van DIJK
geb. 22-8-1816 te Leens (Maarslag) (GA-61)
ovl. 18-1-1821 te Leens (Maarslag), 4 jaar oud
dochter van: Harm [Pieters] van DIJK
Geeske [Rijkes] BEUKEMA

( V-25-83 )
  Persoonlijke informatie
(H43) Gedoopt 10-11-1816 te Mensingeweer/Maarslag
 

VI-28-89 Rijke [Rijpkes] BUIKEMA
geb. 19-3-1809 te Wehe
ovl. 8-8-1864 te Leens, 55 jaar oud
zoon van: Rijpke [Rijkes] BEUKEMA
Aafke [Jans] HELLER
( V-25-84 )
  Persoonlijke informatie
(H52)
 
  Hij trouwde op 9-7-1836 te Eenrum met:  
  Aleijda [Jans] BORGMAN
geb. 13-8-1813 te Warffum
dochter van: Jan [Jakobs] BORGMAN
Aafke [Jans] van DIJK

  Persoonlijke informatie
Voornaam ook Aaltje. Beroep: dienstmeid (1836).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Rijpkes] BUIKEMA geb. 23-11-1836 te Eenrum / ovl. 12-6-1911 te Ulrum ( VII-34-87 )

VI-29-90 Aaltje ZUIDEMA
geb. 31-7-1816 te Hornhuizen
dochter van: Claas [Garmts] ZUIDEMA
Martje [Jacobs] BARKEMA
( V-26-86 )

VI-29-91 Garmt [Klaassens] ZUIDEMA
geb. 24-1-1818 te Hornhuizen
ovl. 21-4-1870 te Warffum, 52 jaar oud
zoon van: Claas [Garmts] ZUIDEMA
Martje [Jacobs] BARKEMA
( V-26-86 )
  Persoonlijke informatie
(51621) Beroep: dagloner te Hornhuizen.
 
  Hij trouwde op 16-5-1849 te Kloosterburen met:  
  Geertje BULTHUIS
geb. 18-12-1824 te Kloosterburen
ovl. 30-6-1897 te Middelstum, 72 jaar oud
dochter van: Abel [Tonnis] BULTHUIS
Janna [Tonnis] BALK

  Uit deze relatie  
  1. Klaas ZUIDEMA geb. 27-2-1850 te Hornhuizen / ovl. 8-8-1866 te Warffum ( VII-35-88 )
  2. Jantje ZUIDEMA geb. 21-8-1852 te Hornhuizen / ovl. 11-9-1936 te Warffum ( VII-35-89 )
  3. Abel ZUIDEMA geb. 28-9-1856 te Warffum / ovl. 30-7-1936 te Warffum ( VII-35-90 )

VI-29-92 Kornelske ZUIDEMA
geb. 17-2-1824 te Hornhuizen
ovl. 16-8-1826 te Hornhuizen, 2 jaar oud
dochter van: Claas [Garmts] ZUIDEMA
Martje [Jacobs] BARKEMA
( V-26-86 )

VI-30-93 Trientje [Hendriks] ZUIDEMA
geb. 1819 te Hornhuizen
ovl. 12-12-1900 te Leens (Warfhuizen)
dochter van: Hendrik [Garmts] ZUIDEMA
Jantje [Luitjes] LUITJENS
( V-26-87 )
  Zij trouwde op 27-6-1851 te Kloosterburen met:  
  Wiebe BERENDS
geb. 23-12-1816 te Grijpskerk (Kommerzijl)
ovl. 22-6-1883 te Leens (Warfhuizen), 66 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman, aannemer.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 34 jaar, bruid ca 31 jaar.
 

VI-32-101 Pieter [Rypkes] ZUIDEMA
geb. 18-3-1805 te Hornhuizen
ovl. 11-6-1873 te Baflo (Den Andel), 68 jaar oud
zoon van: Rypke [Garmts] ZUIDEMA
Neeltje [Pieters] LEIMA
( V-26-89 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-4-1805 te Hornhuizen. Beroep: dagloner (bij huwelijk in 1830), daglooner te Den Andel (1841).
 
  Hij trouwde (1) op 2-6-1830 te Baflo (HA-3) met:  
  Hindertje [Pieters] BULTHUIS
geb. ca 1805 te Houwerzijl
ovl. 25-5-1842 te Baflo (Den Andel)
dochter van: Pieter [Klasen] BULT (OF BULTHUIS)
Grietje GIJWES

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonster (bij huwelijk in 1830).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Pieters] ZUIDEMA ( VII-36-91 )
  2. Trientje ZUIDEMA geb. 5-1-1828 te Vliedorp ( VII-36-92 )
  3. Jan ZUIDEMA geb. 31-10-1831 te Baflo (Den Andel) / ovl. 3-2-1848 te Baflo (Den Andel) ( VII-36-93 )
  4. Hendrikje ZUIDEMA geb. 23-5-1842 te Baflo (Den Andel) / ovl. 1-6-1842 te Baflo (Den Andel) ( VII-36-94 )
  Hij trouwde (2) op 27-6-1846 te Baflo met:  
  Geertje [Derks] BUIS
geb. 11-12-1815 te Baflo (Den Andel)
ovl. 27-4-1902 te Groningen, 86 jaar oud
dochter van: Derk [Jans] BUIS
Anje [Drewes] VOTER

  Uit deze relatie  
  1. Jakob [Peters] ZUIDEMA geb. 5-4-1852 te Andel (Noord Brabant) / ovl. 29-5-1927 te Groningen ( VII-36-95 )
  2. Aaltje ZUIDEMA geb. 17-10-1856 te Baflo (Den Andel) / ovl. 19-8-1858 te Baflo (Den Andel) ( VII-36-96 )
  3. Aaltje ZUIDEMA geb. 22-9-1859 te Baflo (Den Andel) / ovl. 5-1-1860 te Baflo (Den Andel) ( VII-36-97 )

VI-32-102 Jan [Rypkes] ZUIDEMA
geb. 17-4-1811 te Hornhuizen
zoon van: Rypke [Garmts] ZUIDEMA
Neeltje [Pieters] LEIMA
( V-26-89 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooners te Den Andel (1841).
 
  Hij trouwde op 12-11-1842 te Baflo met:  
  Remke BUIKEMA
geb. 18-10-1819 te Westernieland
dochter van: Jan [Alderts] BOIKEMA
Anje [Pieters] WERKMAN
( VI-64-202 )
  Persoonlijke informatie
(h113) Beroep: dienstmeid (1842, ten tijde van haar huwelijk).
 
  Bij het huwelijk
Wettiging 1 kind (Anje).
 
  Uit deze relatie  
  1. NN BUIKEMA geb. 31-7-1840 te Westernieland / ovl. 31-7-1840 te Westernieland ( VII-37-99 )
  2. Anje ZUIDEMA geb. 31-7-1840 te Westernieland / ovl. 11-3-1858 te Westernieland ( VII-37-98 )
  3. Gerrit ZUIDEMA geb. 3-4-1859 te Eenrum ( VII-37-100 )
  4. Aldert ZUIDEMA geb. 23-10-1860 te Eenrum ( VII-37-101 )

VI-32-103 Klaas [Rypkes] ZUIDEMA
zoon van: Rypke [Garmts] ZUIDEMA
Neeltje [Pieters] LEIMA
( V-26-89 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooners te Den Andel (1841).
 

VI-33-104 Jacob [Pieters] BEUKEMA
geb. 23-8-1782 te Ulrum
ovl. 8-3-1859 te Leens, 76 jaar oud
zoon van: Pieter [Jacobs] BEUKEMA
Klara [Pieters] _
( V-27-91 )
  Persoonlijke informatie
(J11) Gedoopt 1-9-1782 te Ulrum. Beroep: schoolonderwijzer.
Jacob (pieters) Beukema ws schoolonderwijzer vanaf 19-5-1800 te Baflo, daarna vanaf 1-5-1804 te Tinallinge en ging op 20-10-1804 naar Leens. Daar werd hij door vrouwe Lucia Helena van Burmania, douairière van jonker Edzard Tjarda van Starkenborgh, unica collatrix van Leens, benoemd tot schoolmesster, koster en voorzanger, als opvolger van Pieter Bloemhof, die naar Noordbroek vertrok. Op 20-10-1854 werd zijn 50 jarig ambtsjubileum plechtig gevierd. Deze benoeming door de collatrix mag wat vreemd lijken, daar in 1795 de heerlijke rechten, waaronder het collatie recht, vervallen waren. Het revolutionare getij was echter inmiddels wat aan het verlopen en de adelijke families probeerden hun verloren gegane rechten weer te laten gelden, al was dit in strijd met de geldende wetten. Jacob klom op tot hoofdonderwijzer en koster in 1859, maar hij werd geen organist. Dot wilde hi wel graag maar hij mocht slechts af en toe organist Wolthuis vervangen. Dat de afgunst hierbij een rol speelde, blijkt wel uit zijn aantekeningen over het falen van Wolthuis: "1813 den 11 July achtermiddags de laatste maal zingen, begon het orgel niet te spelen, zodat de predikant zeide, dat ik maar zoude beginnen, en de organist uit den slaap opgewekt zijnde, begon te spelen toen het zingen half daan was."
Jacob is de schrijver van de "Tafel der afstammelingen van Jan Boijkema en Courtjen Rijpkes, in leven echtelieden, landbouwers te Vierhuizen".
Jacob woonde met zijn gezin in de oude kosterij in de noord-oosthoek van het oude kerkhof.
In 1819 ontving Jacob van de commissie van onderwijs een ereprijs van 20 gouden ducaten met een gouden erepenning voor zijn "Beschrijving der Stad Groningen". Van hem is ook het rijmpje op de Kaak (grenspaal, banpaal, schandpaal, waar de veroordeelden "aan de kaak werden gesteld") op de grens van Ulrum en Leens: "'k Ben hier geplaatst, aanschouw mij niet als strafpaal maar als limiet.". In de toren bij de luidtouwen hing een bordje van zijn hand warop stond: "Als men luiden wil, is 't plicht dat de hamer wordt gelicht". (Pathuis)
Hij dichtte het Leenster volkslied en is de schrijver van het "Speelmansmanuscript" en andere versjes en gedichten. Ook gaf hij een "Beknopte Plaatselijke en Geschiedkundige Beschrijving der Stad Groningen voor de jeugd met een topografisch kaartje" uit.
Jacob (Pieters) Beukema schreef ook "Kronijk van de Marne en Omstreken, en bijzonder van het dorp Leens", waarin hij uitvoerig in ging op de gebeurtenissen rond de afscheiding. Dit werkje is niet uitgegeven. Hij hoorde zelf niet tot de kring der afgescheidenen, maar wordt door van Weerden omschreven als een gematigd tegenstander.
In 1992 zijn in het openluchtmuseum "Het Hoogeland" te Warffum "muzijkstukken" van de hand van Beukema ontdekt. Zij werpen een nieuw licht op de Groninger danscultuur van de eerste helft van de negentiende eeuw. Het manuscript valt in 2 delen uiteen. Het eerste deel bestaat uit drie groepen van vijf dansen, steeds afwisselend een wals en een "excose" (mogelijk een verbastering van "Schots"). Daarnaast bevat dit deel nog 2 dansen met het opschrift "anglois", die een soort toegift vormen. Het tweede deel is een bloemlezing van allerlei danstypes.
Jacob Beukema heeft met zijn vrouw een graf in Leens.
 
  Hij trouwde op 30-12-1804 te Leens met:  
  Jantje FABER
geb. 24-6-1787 te Baflo
ovl. 25-11-1863 te Leens, 76 jaar oud
dochter van: Frederikus FABER
Geertruid [Roelfs] BAKKER

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-7-1787 te Baflo.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 17 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertruid [Jacobs] BEUKEMA geb. 6-5-1805 te Leens / ovl. 20-6-1892 te Ulrum ( VII-38-102 )
  2. Fredericus Faber BEUKEMA geb. 15-7-1810 te Leens / ovl. 5-12-1885 te Grijpskerk ( VII-38-103 )
  3. Grietje [Jacobs] BEUKEMA geb. 26-8-1824 te Leens / ovl. 24-1-1893 te Kloosterburen ( VII-38-104 )

VI-33-105 Pieter [Pieters] HOOGLAND
geb. 29-1-1786 te Ulrum
ovl. 1867 te Peize
zoon van: Pieter [Jacobs] BEUKEMA
Klara [Pieters] _
( V-27-91 )
  Persoonlijke informatie
(J12) Beroep broodbakker te Zoutkamp in huis nr 3.
 
  Hij trouwde op 8-10-1809 te Groningen met:  
  Jacomina [Jans] NOORDHOORN
ged. 27-3-1785 te Groningen
ovl. 10-6-1855 te Zoutkamp
dochter van: Jan NOORDHOORN
Hinderijka REISIGER

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 27-3-1785 te Groningen (Martinikerk)
 
  Bij het huwelijk
Ondertrouw op 9-9-1809. Weduwe van Hermannus Smit
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter HOOGLAND geb. 26-1-1811 te Groningen / ovl. 14-4-1926 ( VII-39-105 )
  2. Jan de JONGE HOOGLAND geb. 26-9-1813 te Zoutkamp / ovl. 8-12-1893 te Groningen ( VII-39-106 )

VI-33-106 Jan [Pieters] BEUKEMA
ged. 2-12-1787
ovl. 15-3-1875 te Ulrum
zoon van: Pieter [Jacobs] BEUKEMA
Klara [Pieters] _
( V-27-91 )
  Persoonlijke informatie
(J13) Gedoopt 2-12-1787 te Ulrum. Beroep: eerste schipper, daarna verver te Ulrum
 
  Hij trouwde (1) op 25-11-1810 te Ulrum met:  
  Grietje [Eijes] STEENWIJK
ged. 24-10-1790
ovl. 21-7-1822 te Ulrum
dochter van: Eije [Berends] CHERCHER
Catharina STEENWIJK

  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Jans] BEUKEMA geb. 5-2-1818 te Ulrum / ovl. 9-6-1901 te Ulrum ( VII-40-107 )
  Hij trouwde (2) op 2-5-1833 te Ulrum met:  
  Grietje [Freerks] KLOOSTERHUIS
ged. 14-2-1796
ovl. 23-8-1839 te Ulrum
dochter van: Freerk [Klasen] KLOOSTERHUIS
Jantje [Egberts] _

  Persoonlijke informatie
gedoopt 14-2-1796 te Leens. Zij komt ook voor onder de naam Grietje Oosterhuis (o.a. in de overlijdensakte van haar zoon Fredericus in 1913.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje [Jans] BEUKEMA geb. 2-9-1833 te Ulrum / ovl. 19-11-1907 te Zuurdijk ( VII-40-108 )
  2. Frederikus BEUKEMA geb. 8-11-1837 te Ulrum / ovl. 2-3-1913 te Groningen ( VII-40-109 )

VI-34-107 Eilke [Mennes] BEUKEMA
geb. 3-1-1801 te Niekerk
ovl. 29-5-1840 te Niekerk, 39 jaar oud
dochter van: Menne [Jans] BEUKEMA
Anje [Jans] de BOER
( V-28-92 )
  Persoonlijke informatie
(K41)
 
  Zij trouwde op 13-5-1833 te Warffum met:  
  Pieter [Dojes] van ZEEBURGH
ged. 26-5-1809 te Warffum
ovl. 8-2-1842 te Warffum, 32 jaar oud
zoon van: Doje [Pieters] van ZEEBURGH
Alagonda [Jans] van BOLHUIS

fam. 113: ( XI-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26-5-1809 te Warffum. Beroep: landbouwer op "Zeeburgh" in de Noordpolder te Warffum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje van ZEEBURGH geb. te Warffum fam. 113: ( XIII-9-43 )
  2. Doje [Pieters] van ZEEBURGH ovl. voor 1871 fam. 113: ( XIII-9-42 )
  3. Jan Bolhuis (Jan) van ZEEBURGH geb. 11-1-1836 te Warffum / ovl. 18-10-1880 te Den Haag fam. 113: ( XIII-9-44 )
  4. Harmannus [Pieters] van ZEEBURGH geb. 1837 / ovl. 1891 fam. 113: ( XIII-9-45 )

VI-35-108 Henrica BEUKEMA
geb. 5-1-1810 te Zuurdijk
ovl. 28-1-1876 te Ulrum, 66 jaar oud
dochter van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Aaltje [Jannes] TORRINGA
( V-28-93 )
  Persoonlijke informatie
(K71)
 
  Zij trouwde op 17-2-1831 te Ulrum met:  
  Willem [Lammerts] DIJKHUIS
geb. 28-12-1804 te Vierhuizen
zoon van: Lammert HELPRICHS
IJtje [Lue's] DIJKHUIS

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-1-1805 te Vierhuizen. Beroep: landbouwer op "Midhuizen" (70 ha) te Vierhuizen (1840 - 1875) en eigenaar van "Gaykemaheerd" (1863 - 1894) en beklemde meiers van "Warkemaheerd" te Ulrum. Hij was lid van het college van Gedeputeerde Staten van Groningen, ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw en commandeur in de orde van de Luxemburgse Eikenkroon.
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem [Lammerts] DIJKHUIS geb. 1-6-1854 te Ulrum (Vierhuizen) ( VII-42-114 )

VI-35-109 Jan [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 23-8-1820 te Zuurdijk
ovl. 19-11-1882 te Bedum, 62 jaar oud
zoon van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Aaltje [Jannes] TORRINGA
( V-28-93 )
  Persoonlijke informatie
(K76) Beroep: landbouwer op "Freeburg" (71 ha.) te Zuurdijk (1853 - 1868), daarna op "Schultinga" te Bedum.
 
  Hij trouwde op 25-9-1847 te Bedum met:  
  Etta [Jans] HOPMA
geb. 25-1-1823 te Bedum
ovl. 27-6-1916 te Bedum, 93 jaar oud
dochter van: Jan [Geuchiens] SCHURINGA HOPMA
Aafke [Menkes] SCHULTINGA

  Uit deze relatie  
  1. Riepke [Jans] BEUKEMA geb. 4-4-1849 te Bedum (GA-37) / ovl. 12-7-1934 te Ulrum ( VII-43-115 )

VI-35-110 Johannes [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 30-3-1823 te Zuurdijk
ovl. 12-4-1909 te Leens, 86 jaar oud
zoon van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Aaltje [Jannes] TORRINGA
( V-28-93 )
  Persoonlijke informatie
(K77) Beroep: landbouwer op "Lammersmaheerd" / "Karpo" (61,6 ha.) te Zuurdijk (1860 - 1881), daarna rentenier te Leens.
 
  Hij trouwde (1) op 18-5-1859 te Ulrum met:  
  Emke [Pieters] ABBRING
geb. 27-4-1823 te Vierhuizen
ovl. 15-8-1861 te Zuurdijk (OA-53), 38 jaar oud
dochter van: Pieter [Gerrits] ABBRING
Jantje [Rijpkes] BEUKEMA

( V-34-115 )
  Persoonlijke informatie
(N35) Beroep: landbouwersche (1861). Overleden 9 dagen na de geboorte van haar dochter Emke.
 
  Uit deze relatie  
  1. Emke [Johannes] BEUKEMA geb. 7-8-1861 te Zuurdijk / ovl. 2-3-1918 te Leens ( VII-44-116 )
  Hij trouwde (2) op 1-6-1865 te Ten Boer met:  
  Ettje [Johannes] BOLT
geb. 6-2-1829 te Wette (Old)
ovl. 11-3-1910 te Leens, 81 jaar oud

VI-36-111 Jan [Klaassens] BUIKEMA
geb. 29-1-1823 te Eenrum
ovl. 30-7-1903, 80 jaar oud
zoon van: Klaas [Reinders] BEUKEMA ( V-29-94 )
  Persoonlijke informatie
(L16) Beroep: arbeider te Warffum
 
  Hij trouwde (1) op 2-3-1850 te Baflo met:  
  Bouwina Sibbellina HULST
geb. 21-4-1822 te Baflo
ovl. 19-1-1855 te Baflo (Tinallinge), 32 jaar oud
  Hij trouwde (2) op 28-2-1856 te Warffum met:  
  Anje van der WAL
geb. 15-8-1821 te Baflo
dochter van: Pieter [Sierts] van der WAL
Tjaaktje [Freerks] de VRIES

  Uit deze relatie  
  1. Marten [Jans] BUIKEMA geb. 15-1-1857 te Warffum ( VII-45-117 )

VI-37-112 Klaas [Davids] VELDMAN
geb. 14-1-1816 te Westernieland
ovl. 2-5-1857 te Saaxumhuizen, 41 jaar oud
zoon van: David [Adams] VELDMAN
Grietje [Reinders] BEUKEMA

( V-29-95 )
  Hij trouwde op 14-5-1842 te Baflo met:  
  Grietje [Heres] HERES
geb. 6-6-1823 te Saaxumhuizen
ovl. 27-6-1848 te Saaxumhuizen, 25 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Klaas VELDMAN geb. 10-4-1843 te Saaxumhuizen / ovl. 7-12-1926 te Eenrum (Broek) ( VII-46-118 )

VI-38-113 Harmina [Jans] VINK
geb. 16-2-1790 te Ulrum
ovl. 16-2-1878 te Ulrum, 88 jaar oud
dochter van: Jan [Harms] VINK
Aaltje [Jans] DIJK

( V-30-99 )
  Persoonlijke informatie
(53332)
 
  Zij trouwde met:  
  Willem Jacob DIEKHUIS

VI-39-114 Egbert [Pieters] BEUKEMA
geb. 30-10-1806 te Ulrum
ovl. 23-4-1844 te Ulrum (Vliedorp), 37 jaar oud
zoon van: Pieter [Engberts] BEUKEMA
Maartje [Hendriks] VOET
( V-31-100 )
fam. 63: ( IV-2-4 )
  Persoonlijke informatie
(M16) Beroep: korenschipper te Houwerzijl.
Egbert was korporaal bij de 2e compagnie, 2e batterij der1e afdeling van de Groningse mobiele schutterij 1e ban. Hij werd op 24-10-1834 in hechtenis genomen en op 29-10-1834 naar Leeuwarden gebracht. Hier werd hij door de krijgsraad beschuldigd van "Desertie ten tijde van oorlog door achterblijven van verlof langer dan 2 x 24 uur uit de Armée te velde". Nederland was op dat moment in oorlog met België. Vonnis op 11-12-1834: "Vervallen van de militaire stand door hem bekleed en veroordeeld tot straffe van den kruiwagen voor de tijd van tien eerstkomende en achtereenvolgende jaren, in te gaan met den dag der pronunciatie van dit vonnis."
Egbert was inderdaad een koppige man, want na een maand verlof uit de dienst vroeg en kreeg hij nog enkele keren weer drie soms acht weken verlof erbij. Na enkele maanden kreeg zijn kapitein hier genoeg van en sommeerde hem zich binnen twee maal 24 uur op het slagveld in Brabant te melden. Ook de burgemeester van Ulrum deed nog een poging om hem tot andere gedachten te brengen, maar tevergeefs. Blijkbaar mocht hij wel regelmatig met verlof naar huis want hij huwde in 1836 en kreeg kinderen in 1836, 1838, 1841 en 1843.
 
  Hij trouwde op 6-5-1836 te Ulrum met:  
  Geertruid [Mennes] BOEKHOLD
geb. 17-4-1816 te Middelstum
ovl. 2-2-1900 te Ulrum (Houwerzijl), 83 jaar oud
dochter van: Menne [Berends] BOEKHOLD
Grietje [Jans] KAMPHOF

  Uit deze relatie  
  1. Menno [Egberts] BEUKEMA geb. 13-7-1841 te Ulrum (Vliedorp) / ovl. 10-6-1873 te Ulrum ( VII-47-119 )

VI-41-118 Rijpko [Mennes] BEUKEMA
geb. 26-8-1812 te Vierhuizen
ovl. 6-6-1879 te Zoutkamp, 66 jaar oud
zoon van: Menne [Rijpkes] BEUKEMA
Dietje [Arends] DANHOF
( V-34-113 )
  Persoonlijke informatie
(N11) Rijpko is ongehuwd gebleven. Voornaam ook gevonden als Riepke. Als overlijdensdatum ook gevonden 8-1-1879.
 

VI-41-119 Ebeltje [Mennes] BEUKEMA
geb. 6-9-1814 te Vierhuizen
ovl. 28-10-1879 te Leens, 65 jaar oud
dochter van: Menne [Rijpkes] BEUKEMA
Dietje [Arends] DANHOF
( V-34-113 )
  Persoonlijke informatie
(N12)
 
  Zij trouwde op 1-3-1856 te Ulrum (HA-3) met:  
  Barteld [Jans] HOUWINGA
geb. 6-9-1806 te Ulrum
ovl. 28-1-1883 te Leens (OA-5), 76 jaar oud
zoon van: Jan [Bartelds] HOUWINGA
Martje [Jacobs] van WEERDEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1842), landbouwer te Leens op "Algersmaheerd" (1847-1883)
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 49 jaar, bruid 41 jaar. Weduwnaar van Gertruid Klaassens Diekhuis. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 

VI-41-120 Emke [Mennes] BEUKEMA
geb. 14-2-1817 te Vierhuizen
ovl. 17-2-1863 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-16), 46 jaar oud
dochter van: Menne [Rijpkes] BEUKEMA
Dietje [Arends] DANHOF
( V-34-113 )
  Persoonlijke informatie
(N13)
 
  Zij trouwde op 26-5-1838 te Ulrum (HA-9) met:  
  Jan [Jans] LOOTS
geb. 26-10-1814 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 21-2-1887 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-15), 72 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] LOOTS
Trientje [Jans] BOL

fam. 60: ( VI-3-19 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schippersknecht (1838).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: schippersknecht; beroep vader bruidegom.: schipper; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 23 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Trientje LOOTS geb. 20-11-1838 te Zoutkamp / ovl. 8-9-1854 te Zoutkamp fam. 60: ( VIII-14-77 )
  2. Anje [Jans] LOOTS geb. 16-1-1845 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 11-4-1914 te Zuidlaren fam. 60: ( VIII-14-78 )

VI-41-121 Arend [Mennes] BEUKEMA
geb. 17-2-1819 te Vierhuizen
ovl. 20-1-1863 te Vierhuizen, 43 jaar oud
zoon van: Menne [Rijpkes] BEUKEMA
Dietje [Arends] DANHOF
( V-34-113 )
  Persoonlijke informatie
(N14) Beroep: landbouwer op Midhalm2 te Vierhuizen.
 

VI-41-122 Jantje [Mennes] BEUKEMA
geb. 24-3-1821 te Vierhuizen
ovl. 20-10-1889 te Hornhuizen, 68 jaar oud
dochter van: Menne [Rijpkes] BEUKEMA
Dietje [Arends] DANHOF
( V-34-113 )
  Persoonlijke informatie
(N15)
 
  Zij trouwde op 16-3-1853 te Ulrum (HA-3) met:  
  Pieter [Pieters] ten BOS
geb. 6-12-1815 te Saaxumhuizen
ovl. 6-3-1884 te Hornhuizen, 68 jaar oud
zoon van: Pieter [Rengers] ten BOS
Bouke [Pieters] van der BORG

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op "Hornhuizen-2" (37ha vanaf 1853 en 13ha te Hornhuizen (1874-1879)).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 37 jaar; bruid 31 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter [Pieters] ten BOS geb. 30-8-1855 te Hornhuizen / ovl. 6-3-1917 te Groningen ( VII-50-130 )
  2. Dietje ten BOS geb. 24-6-1859 te Hornhuizen / ovl. 16-1-1935 te Groningen ( VII-50-131 )

VI-41-123 Geeske [Mennes] BEUKEMA
geb. 25-12-1823 te Vierhuizen
ovl. 3-11-1824 te Ulrum, 10 maand oud
dochter van: Menne [Rijpkes] BEUKEMA
Dietje [Arends] DANHOF
( V-34-113 )
  Persoonlijke informatie
(N16) Tweelingzus van Klaas.
 

VI-41-124 Klaas [Mennes] BEUKEMA
geb. 25-12-1823 te Vierhuizen
ovl. 29-1-1887 te Vierhuizen, 63 jaar oud
zoon van: Menne [Rijpkes] BEUKEMA
Dietje [Arends] DANHOF
( V-34-113 )
  Persoonlijke informatie
(N17) Tweelingbroer van Geeske. Hij was landbouwer op Juckemaheerd te Niekerk.
 
  Hij trouwde op 5-4-1854 te Ulrum met:  
  Anje [Freerks] MENNES
geb. 3-12-1825 te Niekerk
ovl. 2-3-1884 te Groningen, 58 jaar oud
dochter van: Freerk [Sierts] MENNES
Aafke [Kornelis] TOP


VI-41-125 Garmt [Mennes] BEUKEMA
geb. 24-9-1827 te Vierhuizen
ovl. 17-10-1846 te Vierhuizen, 19 jaar oud
zoon van: Menne [Rijpkes] BEUKEMA
Dietje [Arends] DANHOF
( V-34-113 )
  Persoonlijke informatie
(N18) Overleden te Vierhuizen op "Midhalm". Beroep: zonder beroep.
 

VI-41-126 Hendericus [Mennes] BEUKEMA
geb. 15-3-1832 te Vierhuizen
ovl. 27-12-1862 te Vierhuizen, 30 jaar oud
zoon van: Menne [Rijpkes] BEUKEMA
Dietje [Arends] DANHOF
( V-34-113 )
  Persoonlijke informatie
(N19) Overleden te Vierhuizen op "Midhalm". Beroep: landbouwer.
 

VI-42-127 Emke [Cornelis] BEUKEMA
geb. 2-3-1815 te Vierhuizen
ovl. 27-7-1860 te Houwerzijl, 45 jaar oud
dochter van: Kornelis [Rijpkes] BEUKEMA
Maiske [Alberts] ZWART
( V-34-114 )
fam. 64: ( V-2-3 )
  Persoonlijke informatie
(N21)
 
  Zij trouwde op 4-6-1841 te Ulrum met:  
  Wibbe [Hendriks] KOOI
geb. 24-6-1815 te Leens
ovl. 16-5-1871 te Houwerzijl, 55 jaar oud
zoon van: Hendrik [Abels] KOOI
Agatha Abelia BRUINING

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner te Niekerk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hendrik KOOI geb. 29-11-1841 te Niekerk / ovl. 23-6-1871 te Houwerzijl ( VII-51-132 )
  2. Kornelis KOOI geb. 16-1-1843 te Niekerk (Houwerzijl) / ovl. 1-2-1848 te Niekerk (Houwerzijl) ( VII-51-133 )
  3. Abel KOOI geb. 29-11-1844 te Vliedorp / ovl. 25-1-1848 te Niekerk ( VII-51-134 )
  4. Maiske KOOI geb. 2-12-1846 te Niekerk / ovl. 10-6-1916 te Zuidlaren ( VII-51-135 )
  5. Kornelius KOOI geb. 19-5-1850 te Houwerzijl / ovl. 5-1-1857 te Houwerzijl ( VII-51-136 )

VI-42-128 Albert [Kornelis] BEUKEMA
geb. 7-11-1817 te Vierhuizen
ovl. 2-3-1907 te Ulrum, 89 jaar oud
zoon van: Kornelis [Rijpkes] BEUKEMA
Maiske [Alberts] ZWART
( V-34-114 )
fam. 64: ( V-2-3 )
  Persoonlijke informatie
(N22) Beroep: landbouwer "De Kleihoeve" (19ha) te Leens samen met zijn 3 broers. Albert bleef ongehuwd.
 

VI-42-129 Rijpke [Kornelis] BEUKEMA
geb. 11-1-1820 te Vierhuizen
ovl. 15-12-1883 te Ulrum (De Klei), 63 jaar oud
zoon van: Kornelis [Rijpkes] BEUKEMA
Maiske [Alberts] ZWART
( V-34-114 )
fam. 64: ( V-2-3 )
  Persoonlijke informatie
(N23) Beroep: landbouwer "De Kleihoeve" (19ha) te Leens samen met zijn 3 broers. Rijpke bleef ongehuwd.
 

VI-42-130 Welmoed [Kornelis] BEUKEMA
geb. 2-8-1822 te Vierhuizen
ovl. 16-8-1887 te Ulrum, 65 jaar oud
dochter van: Kornelis [Rijpkes] BEUKEMA
Maiske [Alberts] ZWART
( V-34-114 )
fam. 64: ( V-2-3 )
  Persoonlijke informatie
(N24) Beroep: bierbrouwersche (1857, 1863). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-08-1822.
 
  Zij trouwde op 14-5-1855 te Leens met:  
  Enne [Ennes] TILLEMA
geb. 19-10-1818 te Leens
ovl. 1893 te U.S.A.
zoon van: Enne [Pieters] TILLEMA
Janna [Sijgers] BOS

  Persoonlijke informatie
Naam op de huwelijksakte: Enne Pieters Tillema. Beroep: bierbrouwer te Leens (1855).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 36 jaar, bruid 32 jaar. Weduwnaar van Eilke Jakobs Laninga. Gescheiden op 24-9-1883 te Ulrum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Meiske TILLEMA geb. 13-11-1856 te Leens / ovl. 18-10-1857 te Leens (OA-67) ( VII-52-137 )
  2. Cornelis Jan TILLEMA geb. 27-2-1859 te Leens / ovl. 27-11-1863 te Leens (OA-92) ( VII-52-138 )
  3. Geuchien TILLEMA geb. 30-9-1861 te Leens / ovl. 31-10-1914 te Ulrum (OA-38) ( VII-52-139 )
  4. Emke Kornelia TILLEMA geb. 28-9-1864 te Leens ( VII-52-140 )
  5. Jan Marten TILLEMA geb. 1-4-1866 te Leens / ovl. 27-4-1932 te Leens (OA-16) ( VII-52-141 )

VI-42-131 Juurt BEUKEMA
geb. 9-3-1825 te Vierhuizen
ovl. 27-9-1881 te Ulrum (De Klei), 56 jaar oud
zoon van: Kornelis [Rijpkes] BEUKEMA
Maiske [Alberts] ZWART
( V-34-114 )
fam. 64: ( V-2-3 )
  Persoonlijke informatie
(N25) Juurt bleef ongebuwd en zonder beroep.
 

VI-42-132 Klaas [Kornelis] BEUKEMA
geb. 4-2-1827 te Vierhuizen
zoon van: Kornelis [Rijpkes] BEUKEMA
Maiske [Alberts] ZWART
( V-34-114 )
fam. 64: ( V-2-3 )
  Persoonlijke informatie
(N26) Beroep: landbouwer "De Kleihoeve" (19ha) te Leens samen met zijn 3 broers. Menne bleef ongehuwd.
 

VI-42-133 Geeske [Kornelis] BEUKEMA
geb. 28-11-1832 te Vierhuizen
ovl. 15-7-1872 te Leens, 39 jaar oud
dochter van: Kornelis [Rijpkes] BEUKEMA
Maiske [Alberts] ZWART
( V-34-114 )
fam. 64: ( V-2-3 )
  Persoonlijke informatie
(N28)
 
  Zij trouwde op 21-5-1859 te Ulrum met:  
  Sieger [Ennes] TILLEMA
geb. 23-3-1830 te Leens
ovl. 9-12-1903 te Leens (OA-59), 73 jaar oud
zoon van: Enne [Pieters] TILLEMA
Janna [Sijgers] BOS

  Persoonlijke informatie
Beroep: kuiper en stelmaker te Leens.
 
  Uit deze relatie  
  1. Enne Pieter TILLEMA geb. 12-2-1860 te Leens / ovl. 7-2-1908 te Leens ( VII-53-142 )
  2. Cornelius Menno TILLEMA geb. 14-10-1861 te Leens ( VII-53-143 )

VI-42-134 Jan [Kornelis] BEUKEMA
geb. 25-12-1834 te Vierhuizen
ovl. 26-2-1907 te Ulrum, 72 jaar oud
zoon van: Kornelis [Rijpkes] BEUKEMA
Maiske [Alberts] ZWART
( V-34-114 )
fam. 64: ( V-2-3 )
  Persoonlijke informatie
(N29) Beroep: landbouwer "De Kleihoeve" (19ha) te Leens samen met zijn 3 broers. Jan bleef ongehuwd.
 

VI-43-135 Klasina [Pieters] ABBRING
geb. 18-2-1812 te Ulrum
ovl. 26-5-1888 te Vierhuizen, 76 jaar oud
dochter van: Pieter [Gerrits] ABBRING
Jantje [Rijpkes] BEUKEMA

( V-34-115 )
  Persoonlijke informatie
(N31) Overleden te Vierhuizen op "Midhalm 1". Klasina was niet gehuwd.
 

VI-43-136 Rijpke [Pieters] ABBRING
geb. 4-5-1815 te Ulrum
ovl. 5-12-1815 te Ulrum, 7 maand oud
zoon van: Pieter [Gerrits] ABBRING
Jantje [Rijpkes] BEUKEMA

( V-34-115 )
  Persoonlijke informatie
(N32)
 

VI-43-137 Rijpke [Pieters] ABBRING
geb. 26-10-1816 te Ulrum
ovl. 25-9-1893 te Vierhuizen, 76 jaar oud
zoon van: Pieter [Gerrits] ABBRING
Jantje [Rijpkes] BEUKEMA

( V-34-115 )
  Persoonlijke informatie
(N33) Rijpke was landbouwer op "Midhalm 1" te Vierhuizen (1856-1893)
 
  Hij trouwde (1) op 23-4-1856 te Ulrum (HA-5) met:  
  Klaaske [Jans] KOLK
geb. 27-3-1823 te Zoutkamp (GA-29)
ovl. 7-6-1857 te Vierhuizen, 34 jaar oud
dochter van: Jan [Goossens] KOLK
Korneliske [Klasens] LOOTS

  Bij het huwelijk
Bruidegom 39 jaar, bruid 33 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Cornelia ABBRING geb. 4-6-1867 te Zoutkamp / ovl. 3-1-1927 te Ulrum ( VII-54-144 )
  Hij trouwde (2) op 9-4-1870 te Ulrum (HA-4) met:  
  Aaltje [Gerrits] BEUKEMA
geb. 5-9-1824 te Vierhuizen
ovl. 12-1-1891 te Vierhuizen, 66 jaar oud
dochter van: Gerrit [Jeltes] BEUKEMA
Grietje [Mennes] LUIKEN
fam. 59: ( III-1-1 )
( VI-1-1 )
  Persoonlijke informatie
(r114)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; bruidegom 53 jaar; bruid 45 jaar; weduwnaar van Klaaske Kolk
 

VI-43-138 Emke [Pieters] ABBRING
geb. 27-4-1823 te Vierhuizen
ovl. 15-8-1861 te Zuurdijk (OA-53), 38 jaar oud
dochter van: Pieter [Gerrits] ABBRING
Jantje [Rijpkes] BEUKEMA

( V-34-115 )
  Persoonlijke informatie
(N35) Beroep: landbouwersche (1861). Overleden 9 dagen na de geboorte van haar dochter Emke.
 
  Zij trouwde op 18-5-1859 te Ulrum met:  
  Johannes [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 30-3-1823 te Zuurdijk
ovl. 12-4-1909 te Leens, 86 jaar oud
zoon van: Rijpke [Jans] BEUKEMA
Aaltje [Jannes] TORRINGA
( V-28-93 )
  Persoonlijke informatie
(K77) Beroep: landbouwer op "Lammersmaheerd" / "Karpo" (61,6 ha.) te Zuurdijk (1860 - 1881), daarna rentenier te Leens.
 
  Uit deze relatie  
  1. Emke [Johannes] BEUKEMA geb. 7-8-1861 te Zuurdijk / ovl. 2-3-1918 te Leens ( VII-44-116 )

VI-43-139 Gerko ABBRING
geb. 21-1-1826 te Vierhuizen
ovl. 26-11-1907 te Zuurdijk, 81 jaar oud
zoon van: Pieter [Gerrits] ABBRING
Jantje [Rijpkes] BEUKEMA

( V-34-115 )
  Persoonlijke informatie
(N36) Beroep: landbouwer te Vierhuizen, daarna te Zuurdijk.
 
  Hij trouwde op 6-6-1855 te Ulrum met:  
  Kunna [Willems] BOSVELD
geb. 28-6-1828 te Houwerzijl
ovl. 8-7-1870 te Zuurdijk, 42 jaar oud
dochter van: Willem [Kornelis] BOSVELD
Aaltje [Klasens] WESTERHUIS

  Uit deze relatie  
  1. Jantje ABBRING geb. 19-10-1855 te Vierhuizen / ovl. 13-7-1935 te Leens ( VII-55-145 )
  2. Aaltje ABBRING geb. 21-12-1856 te Vierhuizen / ovl. 9-1-1857 te Vierhuizen ( VII-55-146 )
  3. Aaltje ABBRING geb. 19-2-1858 te Vierhuizen / ovl. 20-5-1860 te Vierhuizen ( VII-55-147 )
  4. Pieter Gerrit ABBRING geb. 24-9-1859 te Vierhuizen / ovl. 5-12-1924 te Zuurdijk ( VII-55-148 )
  5. Willem ABBRING geb. 28-10-1861 te Vierhuizen / ovl. 28-3-1942 te Groningen ( VII-55-149 )
  6. Aaltje ABBRING geb. 4-6-1863 te Zuurdijk / ovl. 28-12-1870 te Zuurdijk ( VII-55-150 )
  7. Cornelis ABBRING geb. 5-3-1866 te Zuurdijk / ovl. 9-3-1866 te Zuurdijk ( VII-55-151 )
  8. Geertruida ABBRING geb. 4-4-1867 te Zuurdijk / ovl. 27-8-1944 te Lee's ( VII-55-152 )
  9. Trientje ABBRING geb. 25-6-1869 te Zuurdijk / ovl. 4-7-1869 te Zuurdijk ( VII-55-153 )

VI-45-145 Lukjen BEUKEMA
geb. 2-9-1816 te Zoutkamp
ovl. 5-5-1860 te Zoutkamp, 43 jaar oud
dochter van: Rijpke [Rijpkes] BEUKEMA
Aaltjen [Alberts] WIERINGA
( V-34-118 )
  Persoonlijke informatie
(N61)
 
  Zij trouwde met:  
  Jan [Tijmens] HUGES
geb. 2-9-1814 te Hoogezand
ovl. 5-7-1864, 49 jaar oud
zoon van: Tijmen [Jans] _
Hendrikje [Thomas] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: kofschipper, verdronken op zee.
 

VI-45-146 Emke [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 19-6-1818 te Zoutkamp
ovl. voor 1820
dochter van: Rijpke [Rijpkes] BEUKEMA
Aaltjen [Alberts] WIERINGA
( V-34-118 )
  Persoonlijke informatie
(N62) Jong overleden
 

VI-45-147 Emke [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 4-3-1820 te Zoutkamp
ovl. 27-9-1826 te Zoutkamp, 6 jaar oud
dochter van: Rijpke [Rijpkes] BEUKEMA
Aaltjen [Alberts] WIERINGA
( V-34-118 )
  Persoonlijke informatie
(N63) Overleden in huis nr 102.
 

VI-46-148 Betto [Klaassens Harms] RIETEMA
geb. 30-12-1814 te Hornhuizen
ovl. 21-9-1904 te Hornhuizen, 89 jaar oud
zoon van: Harm [Bettes] RIETEMA
Klaaske [Klaassens] BEUKEMA

( V-35-120 )
  Persoonlijke informatie
(56231) Beroep: landbouwer te Hornhuizen.
 
  Hij trouwde op 23-10-1845 te Uithuizen met:  
  Zwaantje [Jurriens] WESTERDIJK
geb. 22-8-1822 te Uithuizen
ovl. 31-12-1860 te Hornhuizen, 38 jaar oud
dochter van: Jurjen [Klaassens] WESTERDIJK
Eilke [Tiddes] SCHENKHUIS


VI-47-149 Tijmen [Tijmens] _
geb. 17-3-1807 te Fransum
ovl. 25-5-1832 te Groningen, 25 jaar oud
zoon van: Tijmen [Tijmens] _
Jantje [Jans] STELMA

( V-36-121 )
  Persoonlijke informatie
(56411) Ongehuwd, zonder beroep.
 

VI-48-150 Jan [Pieters] STELMA
geb. na 1828
zoon van: Pieter [Jans] STELMA ( V-36-122 )
  Persoonlijke informatie
(46421)
 

VI-48-151 Gesina [Pieters] STELMA
dochter van: Pieter [Jans] STELMA ( V-36-122 )
  Persoonlijke informatie
(46422)
 

VI-49-152 Rijpke [Alberts] BUIKEMA
geb. 5-3-1809 te Kloosterburen
ovl. 21-2-1853 te Ulrum, 43 jaar oud
zoon van: Allert [Rijpkes] BEUKEMA
Jantje [Geerts] FONGERS
( V-37-124 )
  Persoonlijke informatie
(P11) Beroep: smid te Ulrum.
 
  Hij trouwde op 24-5-1841 te Ulrum met:  
  Aaltje RIJTEMA
geb. 12-6-1815 te Ulrum
ovl. 1-9-1894 te Ulrum, 79 jaar oud
dochter van: Engbert [Jans] RIJTEMA
Klaaske [Klaassen] NIENHUIS
( V-17-50 )
  Persoonlijke informatie
(47313)
 

VI-50-153 Aaltje [Berends] KLOK
geb. 1-8-1824 te Winsum
ovl. 6-2-1875 te Warffum, 50 jaar oud
dochter van: Berent [Gerrits] KLOK
Anje [Rijpkes] BUIKEMA

( V-37-126 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: naaister (1842).
 
  Zij trouwde op 9-5-1842 te Winsum met:  
  Antonius (Toon) [Sirps] HOEXUM
geb. ca 1812 te Warffum
ovl. 5-9-1870 te Warffum
zoon van: Sirp HOEXUM
Anje [Eisses] MEIJER

  Persoonlijke informatie
Beroep: horlogemaker/uurwerkmaker te Warffum (1842).
 
  Uit deze relatie  
  1. Sirp HOEXUM geb. 7-7-1843 te Ezinge (GA-25) ( VII-57-160 )
  2. Grietje HOEXUM geb. 10-11-1846 te Warffum (GA-66) ( VII-57-161 )
  3. Berend HOEXUM geb. 23-12-1848 te Warffum (GA-53) ( VII-57-162 )
  4. Anje HOEXUM geb. 14-2-1851 te Warffum (GA-10) ( VII-57-163 )
  5. Antje HOEXUM geb. 25-10-1854 te Warffum (GA-42) / ovl. 24-9-1937 te Warffum ( VII-57-164 )
  6. Eisse HOEXUM geb. 25-6-1859 te Warffum (GA-32) ( VII-57-165 )
  7. Epke HOEXUM geb. 27-6-1864 te Warffum (GA-45) ( VII-57-166 )

VI-50-154 Grietje KLOK
geb. 3-7-1826 te Winsum
ovl. 25-7-1838 te Winsum, 12 jaar oud
dochter van: Berent [Gerrits] KLOK
Anje [Rijpkes] BUIKEMA

( V-37-126 )

VI-50-155 Rieka KLOK
geb. 4-4-1835 te Winsum
ovl. 28-9-1835 te Winsum, 5 maand oud
dochter van: Berent [Gerrits] KLOK
Anje [Rijpkes] BUIKEMA

( V-37-126 )

VI-51-156 Hendrik [Wijbrands] BUIKEMA
geb. 19-2-1841 te Leens
zoon van: Wijbrand [Rijpkes] BUIKEMA
Aukje [Romkes] DIJKSTRA
( V-37-127 )
  Hij trouwde met:  
  Korneliske LAP
geb. 31-7-1841 te Vleidorp
  Uit deze relatie  
  1. Tietje BUIKEMA geb. 12-1-1869 te Houwerzijl / ovl. 7-10-1959 te Leens ( VII-58-167 )

VI-52-157 Grietje BUIKEMA
geb. 20-5-1845 te Mensingeweer
ovl. 10-8-1845 te Mensingeweer, 11 weken oud
dochter van: Hendrik [Rijpkes] BUIKEMA
Elizabeth [Jans] BRANDER
( V-37-128 )
  Persoonlijke informatie
(P61)
 

VI-52-158 Grietje [Hendriks] BEUKEMA
geb. 22-1-1847 te Mensingeweer
ovl. 4-1-1914 te Ezinge, 66 jaar oud
dochter van: Hendrik [Rijpkes] BUIKEMA
Elizabeth [Jans] BRANDER
( V-37-128 )
  Persoonlijke informatie
(P62) Gedoopt 8-8-1847 te Mensingeweer/Maarslag
 
  Zij trouwde op 29-4-1869 te Leens met:  
  Simen HAGEMEIJER
geb. 7-9-1833 te Noordhorn
ovl. 7-10-1855 te Aduard, 22 jaar oud
zoon van: Sikke [Simons] HAGEMEIJER
Menje [Eelkes] BEUKEMA

fam. 88: ( VI-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: verver te Ezinge.
 

VI-53-159 Aldert van DIJK
geb. 25-10-1814 te Warfhuizen
ovl. 10-3-1815 te Schouwerzijl, 4 maand oud
zoon van: Willem [Henderks] van DIJK
Anje [Hendriks] BEUKEMA

( V-38-129 )
  Persoonlijke informatie
(R11) Gedoopt 6-11-1814 te Warfhuizen.
 

VI-53-160 Tjaakje van DIJK
geb. 16-1-1816 te Warfhuizen
dochter van: Willem [Henderks] van DIJK
Anje [Hendriks] BEUKEMA

( V-38-129 )
  Persoonlijke informatie
(R12) Gedoopt 28-1-1816 te Warfhuizen
 

VI-54-161 Hindrik [Alderts] BEUKEMA
geb. 29-11-1821 te Vliedorp
ovl. 1-1-1822 te Ulrum, 33 dagen oud
zoon van: Aldert [Hindriks] BEUKEMA
Lammechien [Hindriks] NOORDHUIS
( V-38-130 )
  Persoonlijke informatie
(R41)
 

VI-54-162 Hindrik [Alderts] BEUKEMA
geb. 19-11-1822 te Ulrum
zoon van: Aldert [Hindriks] BEUKEMA
Lammechien [Hindriks] NOORDHUIS
( V-38-130 )
  Persoonlijke informatie
(R42)
 

VI-55-163 Pieter [Rijpkes] BUIKEMA
geb. 2-4-1838 te Eenrum
ovl. 28-10-1839 te Eenrum, 18 maand oud
zoon van: Rijpke [Hendriks] BUIKEMA
Wobbechien [Heines] BOSVELD
( V-38-132 )
  Persoonlijke informatie
(R63)
 

VI-55-164 Janna [Rijpkes] BUIKEMA
geb. 23-10-1839 te Eenrum
ovl. 17-3-1908 te Mensingeweer, 68 jaar oud
dochter van: Rijpke [Hendriks] BUIKEMA
Wobbechien [Heines] BOSVELD
( V-38-132 )
  Persoonlijke informatie
(R63)
 
  Zij trouwde (1) op 18-8-1870 te Leens met:  
  Albert HUIZINGA
geb. 6-8-1836 te Westernieland
ovl. 1-6-1875 te Maarslag, 38 jaar oud
zoon van: Garmt [Hindriks] HUIZINGA
Trientje [Derks] PRINS

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner te Maarslag.
 
  Bij het huwelijk
Weduwnaar van Grietje de Kleine
 
  Uit deze relatie  
  1. Heino [Janna's] BUIKEMA geb. 9-8-1862 te Warfhuizen / ovl. 26-11-1937 te Schouwerzijl ( VII-59-168 )
  Zij trouwde (2) op 10-3-1892 te Leens (Wehe) met:  
  Freerk FOKKENS
geb. 23-5-1849 te Eenrum (Pieterburen)
ovl. 22-1-1901 te Maarslag, 51 jaar oud
zoon van: Rijkel [Jans] FOKKENS
Grietje [Freerks] DEKKER

  Persoonlijke informatie
Beroep: kleermaker te Maarslag.
 
  Bij het huwelijk
Weduwnaar van Margaretha Holle. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 

VI-55-165 Tjalling [Rijpkes] BUIKEMA
geb. 15-3-1842 te Schouwerzijl
ovl. 29-7-1845 te Zoutkamp, 3 jaar oud
zoon van: Rijpke [Hendriks] BUIKEMA
Wobbechien [Heines] BOSVELD
( V-38-132 )
  Persoonlijke informatie
(R64)
 

VI-55-166 Jan [Rijpkes] BUIKEMA
geb. 26-9-1843 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-63)
zoon van: Rijpke [Hendriks] BUIKEMA
Reinje [Jans] van DIJKEN
( V-38-132 )
  Persoonlijke informatie
(R65)
 

VI-55-167 Cornelis BEUKEMA
geb. 25-7-1862 te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.)
ovl. 12-7-1921 te Holland (Michigan, U.S.A.), 58 jaar oud
zoon van: Rijpke [Hendriks] BUIKEMA
Geertje (Margaret) van der VANDER WERP
( V-38-132 )
  Persoonlijke informatie
(R66) Beroep: timmerman. Kerkelijke gezindte: Christian Reformed. Begraven te Holland (Michigan, U.S.A.). Hij woonde met zijn gezin te Cadillac, Mc Bain county (Michigan, U.S.A.).
 
  Hij trouwde op 11-9-1888 met:  
  Jeichien VRIELING
geb. 29-8-1864 te Foxhol
ovl. 20-10-1939 te Zeeland (Michigan, U.S.A.), 75 jaar oud
dochter van: Geert VRIELING
Annechien [Hindriks] HOLLANDER
fam. 4: ( VI-5-21 )
  Persoonlijke informatie
Kerkelijke gezindte: Christian Reformed. Begraven te Holland (Michigan, U.S.A.). Zij woonde met haar gezin te Cadillac, Mc Bain county (Michigan, U.S.A.).
 
  Uit deze relatie  
  1. John Henry BEUKEMA geb. 30-4-1909 te Mc Bain, Lucas (Michigan, U.S.A.) / ovl. 9-6-1979 te Zeeland (Michigan, U.S.A.) ( VII-60-169 )

VI-58-178 Aafke WAGENVELD
geb. 22-5-1839 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-47)
ovl. 26-5-1884 te Ulrum (Zoutkamp), 45 jaar oud
dochter van: Liewe [Teekes] WAGENVELD
Martje [Egberts] ZIJLEMA
( V-43-144 )
( VI-12-36 )
  Zij trouwde op 3-6-1865 te Ulrum (HA-12) met:  
  Jacob BALK
geb. 16-9-1835 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 31-3-1912 te Ulrum (Zoutkamp), 76 jaar oud
zoon van: Johannes [Waalkes] BALK
Anje [Lourens] BOL
fam. 69: ( III-1-4 )
fam. 60: ( VII-6-39 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: matroos (1865).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Anna BALK geb. 24-6-1865 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 22-12-1896 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 69: ( V-6-12 )
  2. Martje BALK geb. 12-12-1866 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 21-1-1868 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 69: ( V-6-13 )
  3. Johannes BALK geb. 9-11-1871 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 10-12-1925 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 69: ( V-6-14 )
  4. Leeuwe BALK geb. 7-10-1874 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 69: ( V-6-15 )
  5. Martje BALK geb. 27-12-1877 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 14-5-1959 te Groningen fam. 69: ( V-6-16 )
  6. Dina BALK geb. 19-12-1881 te Ulrum (Zoutkamp) / ovl. 6-1-1952 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 69: ( V-6-17 )

VI-60-188 Rijpke [Goossens] KOLK
geb. ca 1809 te Ulrum (Zoutkamp)
zoon van: Goossen [Berends] KOLK
Hijlkjen [Rijpkes] BOIJKEMA

( V-45-146 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schippersknecht (1835), koopman (1838). Naam ook Rijpke Gosens Kolk
 
  Hij trouwde op 25-2-1835 te Ulrum (HA-4) met:  
  Tietje [Pieters] BUITJES
geb. ca 1810 te Ulrum (Zoutkamp)
dochter van: Pieter [Jakobs] BUITJES
Gezina [Jakobs] HOEKSTRA

  Persoonlijke informatie
Beroep: winkeliersche (1835).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Gosen KOLK geb. 12-10-1835 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-68) ( VII-72-222 )
  2. Pieter KOLK geb. 16-6-1838 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-30) ( VII-72-223 )
  3. Jacob KOLK geb. 17-1-1841 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-5) ( VII-72-224 )
  4. Hijlkje KOLK geb. 28-12-1842 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-93) ( VII-72-225 )

VI-60-189 Grietje KOLK
geb. 6-8-1814 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-41)
ovl. 3-9-1814 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-29), 28 dagen oud
dochter van: Goossen [Berends] KOLK
Hijlkjen [Rijpkes] BOIJKEMA

( V-45-146 )
  Persoonlijke informatie
Op haar geboorteakte is haar naam Grietje Colk.
 

VI-60-190 Grietje KOLK
geb. 14-1-1817 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-2)
dochter van: Goossen [Berends] KOLK
Hijlkjen [Rijpkes] BOIJKEMA

( V-45-146 )

VI-60-191 Grietje KOLK
geb. 2-10-1818 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-47)
ovl. 29-10-1818 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-35), 27 dagen oud
dochter van: Goossen [Berends] KOLK
Hijlkjen [Rijpkes] BOIJKEMA

( V-45-146 )
  Persoonlijke informatie
Op haar geboorteakte is haar naam Grietje Colk.
 

VI-60-192 Grietje KOLK
geb. 7-10-1819 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-64)
ovl. 21-10-1823 te Ulrum (Zoutkamp) (OA-54), 4 jaar oud
dochter van: Goossen [Berends] KOLK
Hijlkjen [Rijpkes] BOIJKEMA

( V-45-146 )

VI-60-193 Jan HELDER
geb. 9-10-1824 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-68)
ovl. 29-12-1911 te Ulrum (Niekerk) (OA-51), 87 jaar oud
zoon van: Gerrit [Jans] HELDER
Hijlkjen [Rijpkes] BOIJKEMA

( V-45-146 )
  Hij trouwde met:  
  Martje BOERMA

VI-60-194 Trientje HELDER
geb. 11-12-1826 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-76)
dochter van: Gerrit [Jans] HELDER
Hijlkjen [Rijpkes] BOIJKEMA

( V-45-146 )

VI-61-195 Geertruida [Jans] LOOOTS
geb. 18-2-1814 te Niekerk
ovl. 6-10-1909 te Leens, 95 jaar oud
dochter van: Jan [Klaassens] LOOTS
Trientje [Rijpkes] BEUKEMA

( V-45-147 )
  Zij trouwde op 4-8-1838 te Ulrum met:  
  Adam TEBBENS
geb. 16-4-1813 te Niekerk
ovl. 25-6-1883 te Leens, 70 jaar oud
zoon van: Albrechtus [Elgersma] TEBBENS
Rena TORRINGA


VI-61-196 Martje LOOTS
geb. 29-11-1815 te Vierhuizen
ovl. 26-9-1846 te Zuurdijk, 30 jaar oud
dochter van: Jan [Klaassens] LOOTS
Trientje [Rijpkes] BEUKEMA

( V-45-147 )
  Persoonlijke informatie
(59232)
 
  Zij trouwde op 1-5-1840 te Ulrum met:  
  Oewe [Pieters] van DUINEN
geb. ca 1811 te Eemrum (Pieterburen)
zoon van: Pieter [Oewes] van DUINEN
Elijzabeth WILDEMAN

  Uit deze relatie  
  1. Jan Jacob van DUINEN geb. 3-1-1843 te Zuurdijk / ovl. 2-2-1874 te Oosterhoogebrug ( VII-73-226 )
  2. Pieter van DUINEN geb. 25-9-1844 te Zuurdijk / ovl. 23-3-1845 te Zuurdijk ( VII-73-227 )
  3. Martje van DUINEN geb. 26-9-1846 ( VII-73-228 )

VI-61-197 Klaas [Jans] LOOTS
geb. ca 1821 te Vierhuizen
zoon van: Jan [Klaassens] LOOTS
Trientje [Rijpkes] BEUKEMA

( V-45-147 )
  Persoonlijke informatie
(59235)
 
  Hij trouwde op 30-5-1851 te Ulrum (HA-13) met:  
  Heilina BOEREMA
geb. ca 1822 te Loppersum (Wirdum)
dochter van: Jan [Hiepkes] BOEREMA
Aafke [Ties] OOSTING

  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 29 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje LOOTS geb. ca 1855 te Vierhuizen / ovl. 4-6-1937 te Ulrum ( VII-74-229 )

VI-61-198 Jacob LOOTS
geb. 23-3-1823 te Vierhuizen
ovl. 23-8-1826 te Vierhuizen, 3 jaar oud
zoon van: Jan [Klaassens] LOOTS
Trientje [Rijpkes] BEUKEMA

( V-45-147 )
  Persoonlijke informatie
(59236)
 

VI-61-199 Jacob [Jans] LOOTS
geb. 2-3-1827 te Vierhuizen
ovl. 11-9-1913 te Zuurdijk, 86 jaar oud
zoon van: Jan [Klaassens] LOOTS
Trientje [Rijpkes] BEUKEMA

( V-45-147 )
  Persoonlijke informatie
(59237) Beroep: landbouwer (1885).
 
  Hij trouwde met:  
  Geertruid BOLT
  Uit deze relatie  
  1. Jan LOOTS geb. ca 1854 te Vierhuizen ( VII-75-230 )

VI-62-200 Folkert [Jans] BUIKEMA
geb. 1-9-1821 te Mensingeweer
ovl. 24-1-1908 te Leens
zoon van: Jan [Jans] BEUKEMA
Hilje [Folkerts] van MAREN
( V-46-149 )
  Persoonlijke informatie
(S82) Gedoop 5-11-1821 te Mensingeweer
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Ebeltje RONDA
geb. 2-9-1837 te Vierhuizen
ovl. 3-5-1926 te Leens
dochter van: Derk [Egberts] RONDA
Bouwina [Derks] ZUIDEMA

  Uit deze relatie  
  1. Jan [Folkerts] BUIKEMA geb. 15-3-1863 te Hornhuizen / ovl. 29-12-1940 te Hornhuizen ( VII-76-231 )
  2. Bouwina BUIKEMA geb. 1-4-1865 te Hornhuizen / ovl. 23-1-1951 te Leens ( VII-76-232 )
  Hij trouwde (2) op 14-2-1849 te Eenrum (Kloosterburen) met:  
  Grietje [Pieters] BRONKEMA
geb. 25-1-1824 te Kloosterburen
ovl. 2-7-1857 te Kloosterburen
dochter van: Pieter [Riewerts] BRONKEMA
Pieterke ZAAGMAN


VI-63-201 Arend [Jacobus] de VINK
geb. ca 1833 te Oldehove (Niehove)
zoon van: Jacobus [Hendriks] VINK
Henderika [Rijpkes] BEUKEMA

( V-47-150 )
  Hij trouwde op 4-6-1864 te Grootegast (HA-20) met:  
  Grietje [Jochems] FOKKINGA
geb. ca 1835 te Sebaldeburen
dochter van: Jochem [Roelfs] FOKKENGA
Mattje [Pieters] HARKEMA


VI-64-202 Jan [Alderts] BOIKEMA
geb. 25-4-1794 te Pieterburen
ovl. 17-11-1835 te Pieterburen, 41 jaar oud
zoon van: Aldert [Reinders] BOIKEMA
Remke [Jans] MOS
( V-49-153 )
  Persoonlijke informatie
(h11) Beroep: boerenknecht te Westernieland.
 
  Hij trouwde op 18-2-1816 te Eenrum met:  
  Anje [Pieters] WERKMAN
geb. 6-6-1790 te Warffum
ovl. 31-10-1835 te Eenrum (Westernieland) (OA-37), 45 jaar oud
dochter van: Pieter [Harms] WERKMAN
Geeske [IJzebrands] VOS

  Uit deze relatie  
  1. Aldert [Jans] BOIKEMA geb. 30-5-1816 te Eenrum (Pieterburen) ( VII-77-233 )
  2. Gezina BUIKEMA geb. 22-11-1817 te Westernieland / ovl. 20-3-1832 te Westernieland ( VII-77-234 )
  3. Remke BUIKEMA geb. 18-10-1819 te Westernieland ( VII-77-235 )

VI-64-203 Reinje [Alderts] BUIKEMA
geb. 21-6-1801 te Westernieland
dochter van: Aldert [Reinders] BOIKEMA
Remke [Jans] MOS
( V-49-153 )
  Persoonlijke informatie
(h12)
 
  Zij trouwde op 1-8-1825 te Eenrum (HA-9) met:  
  Jakob WOLTMAN
geb. 1-2-1799 te Eenrum
zoon van: Jakob [Nannes] WOLTMAN
Aaltje [Kornelis] _

  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 24 jaar.
 

VI-65-204 Jantje [Mennes] BUIKEMA
geb. 5-2-1791 te Oosternieland
dochter van: Menne [Reinders] BUIKEMA
Hilje [Luitjes] _
( V-49-154 )
  Persoonlijke informatie
(h31)
 
  Kind(eren), (Vader onbekend)  
  1. Trientje BUIKEMA geb. 29-3-1816 te Westernieland / ovl. te Oosternieland ( VII-78-236 )

VI-65-205 Luitje [Mennes] BUIKEMA
ged. 5-10-1800 te Eenrum (Westernieland)
zoon van: Menne [Reinders] BUIKEMA
Hilje [Luitjes] _
( V-49-154 )
  Persoonlijke informatie
(h33)
 
  Hij trouwde (1) op 4-11-1822 te Eenrum met:  
  Geertruid [Jacobs] KADIJK
geb. 27-2-1797 te Vierhuizen
dochter van: Jacob [Jans] KADIJK
Heke [Jacobs] _

  Hij trouwde (2) op 1-6-1827 te Eenrum met:  
  Antje [Sierts] DANHOF
geb. 2-2-1807 te Baflo (Den Andel)
ovl. 13-2-1836 te Eenrum (Westernieland), 29 jaar oud
dochter van: Siert [Reinolds] DANHOF
Grietje [Ates] _

  Uit deze relatie  
  1. Grietje [Luitjes] BUIKEMA geb. 1-4-1833 te Eenrum (Westernieland) / ovl. 9-1-1860 te Baflo ( VII-79-237 )
  Hij trouwde (3) op 10-12-1838 te Eenrum met:  
  Trienje [Luitjes] van der WIJK
geb. 14-8-1814 te Kloosterburen
ovl. 20-6-1863 te Westernieland, 48 jaar oud
dochter van: Luitje [Melles] van der WIJK
Anje [Dinkes] LONDEMA

  Uit deze relatie  
  1. Aaltje [Luitjes] BUIKEMA geb. 1849 te Westernieland ( VII-79-238 )

VI-65-206 Remge [Mennes] BUIKEMA
geb. 2-3-1805 te Eenrum (Westernieland)
ovl. te Eenrum (Westernieland)
zoon van: Menne [Reinders] BUIKEMA
Hilje [Luitjes] _
( V-49-154 )
  Persoonlijke informatie
(h34)
 
  Hij trouwde met:  
  Aaltje [Eppes Luitjes] _
  Uit deze relatie  
  1. Menne [Rembts] BUIKEMA geb. te Eenrum (Westernieland) / ovl. te Eenrum (Westernieland) ( VII-80-239 )

VI-66-207 Jantje [Eisses] BUIKEMA
ged. 6-4-1801 te Eenrum (Westernieland)
ovl. 6-2-1881 te Eenrum (Westernieland), 79 jaar oud
dochter van: Eisse [Reinders] BUIKEMA
Grietje (Etje) [Harms] _
( V-49-155 )
  Persoonlijke informatie
(h41) Gedoopt 6-4-1801 in Westernieland.
 
  Zij trouwde op 18-12-1824 te Eenrum met:  
  Garbrand [Willems] SCHAVER
ged. 18-3-1796 te Eenrum (Westernieland)
ovl. 17-4-1883 te Eenrum (Westernieland)
zoon van: Willem [Jans] SCHAVER
Ailke [Garbrands] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-3-1796 in Westernieland. Beroep: timmerman te Westernieland.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje SCHAVER geb. 2-6-1825 te Eenrum (Westernieland) / ovl. 13-3-1826 te Eenrum (Westernieland) ( VII-81-240 )

VI-66-208 Reinder [Eisses] BUIKEMA
geb. 7-5-1805 te Eenrum (Westernieland)
ovl. 20-10-1855 te Eenrum (Westernieland), 50 jaar oud
zoon van: Eisse [Reinders] BUIKEMA
Grietje (Etje) [Harms] _
( V-49-155 )
  Persoonlijke informatie
(h42) Gedoopt 12-5-1805 in Westernieland. Beroep: landbouwer (1830), later dagloner te Westernieland.
 
  Hij trouwde (1) op 27-12-1830 te Eenrum (HA-20) met:  
  Aaltje [Izebrands] BORGMAN
geb. ca 1806 te Eenrum (Pieterburen)
ovl. 18-2-1836 te Eenrum (Westernieland) (OA-9), 30 jaar oud
dochter van: IJzebrand [Arends] BORGMAN
Jantje [Guitjes] van DIJK
fam. 65: ( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonster (1836).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep moeder bruidegom: landbouwersche; beroep vader bruid: kastelein; beroep moeder bruid: winkeliersche; bruidegom 25 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Eisse [Reinders] BUIKEMA geb. 29-10-1832 te Westernieland / ovl. 18-9-1855 te Eenrum ( VII-82-241 )
  2. Johannes [Reinders] BUIKEMA geb. 22-1-1836 te Westernieland / ovl. 15-6-1836 te Westernieland ( VII-82-242 )
  Hij trouwde (2) op 11-5-1838 te Eenrum met:  
  Anje [Warners] de VRIES
geb. 21-12-1806 te Baflo (Den Andel)
ovl. 27-3-1840 te Westernieland, 33 jaar oud
dochter van: Warner [Lijkles] de VRIES
Jantje [Berends] KWELDER

  Uit deze relatie  
  1. Grietje [Reinders] BUIKEMA geb. 1-4-1839 te Westernieland / ovl. 22-1-1923 te Groningen ( VII-82-243 )

  Generatie VII  
VII-2-10 Aafien GOES
geb. 15-2-1840 te Sauwerd
ovl. 14-5-1841 te Sauwerd, 14 maand oud
dochter van: Petrus [Jans] GOES
Anje BRANDS

( VI-2-2 )

VII-3-11 Reina BRANDS
geb. 17-2-1854 te Winsum
ovl. 14-2-1938 te Adorp, 83 jaar oud
dochter van: Kornelis BRANDS
Hilje [Sierts] EKENS
( VI-2-6 )

VII-3-12 Anje BRANDS
geb. 18-9-1855 te Winsum
ovl. 21-5-1857 te Winsum, 20 maand oud
dochter van: Kornelis BRANDS
Hilje [Sierts] EKENS
( VI-2-6 )

VII-3-13 Jan BRANDS
geb. 4-6-1857 te Winsum
ovl. 1-5-1940 te Winsum (Obergum), 82 jaar oud
zoon van: Kornelis BRANDS
Hilje [Sierts] EKENS
( VI-2-6 )
  Hij trouwde op 16-12-1880 te Baflo met:  
  Jankelina HUIZINGA
geb. 9-3-1859 te Eenrum
ovl. 14-2-1945 te Onderdendam, 85 jaar oud
dochter van: Jan HUIZINGA
Tjetske van der MEER

  Uit deze relatie  
  1. Kornelis BRANDS geb. 27-7-1881 te Eenrum / ovl. 16-11-1949 te Bedum (OA-65) ( VIII-4-16 )
  2. Antje BRANDS geb. 24-11-1882 te Eenrum / ovl. 22-4-1962 te Groningen ( VIII-4-17 )
  3. Jan BRANDS geb. 28-7-1886 te Eenrum / ovl. 27-3-1964 te Groningen ( VIII-4-18 )
  4. Theo BRANDS geb. 22-8-1888 te Eenrum ( VIII-4-19 )

VII-3-14 Simon BRANDS
geb. 25-5-1859 te Winsum
ovl. 22-9-1945 te Ooststellingwerf, 86 jaar oud
zoon van: Kornelis BRANDS
Hilje [Sierts] EKENS
( VI-2-6 )

VII-3-15 Anne BRANDS
geb. 19-4-1861 te Winsum
ovl. 8-5-1865 te Winsum, 4 jaar oud
zoon van: Kornelis BRANDS
Hilje [Sierts] EKENS
( VI-2-6 )

VII-3-16 Ailko BRANDS
geb. 30-4-1863 te Winsum
ovl. 8-5-1950 te Maarhuizen, 87 jaar oud
zoon van: Kornelis BRANDS
Hilje [Sierts] EKENS
( VI-2-6 )

VII-4-17 Willem DIJKINGA
geb. 28-8-1851 te Winsum (Obergum)
ovl. 17-8-1929 te Roodeschool, 77 jaar oud
zoon van: Albert DIJKINGA
Kostina BRANDS

( VI-2-7 )

VII-4-18 Aaltje DIJKINGA
geb. 5-7-1853 te Winsum (Obergum)
ovl. 26-11-1923 te Groningen, 70 jaar oud
dochter van: Albert DIJKINGA
Kostina BRANDS

( VI-2-7 )
  Zij trouwde (1) op 22-5-1879 te Baflo met:  
  Petrus ten BOS
geb. 10-2-1854 te Baflo (Den Andel)
ovl. 30-12-1896 te Groningen, 42 jaar oud
zoon van: Johannes [Jakobs] ten BOS
Elzelina Petronella van WEERDEN

  Zij trouwde (2) op 10-11-1898 te Groningen met:  
  Jakob Freerk BORGMAN
geb. 30-3-1870 te Ulrum
ovl. 30-11-1919 te Groningen, 49 jaar oud
zoon van: Willem BORGMAN
Martje KNOL
fam. 57: ( VII-4-20 )

VII-4-19 Reinder DIJKINGA
geb. 23-9-1855 te Rasquert
ovl. 14-10-1855 te Rasquert, 21 dagen oud
zoon van: Albert DIJKINGA
Kostina BRANDS

( VI-2-7 )

VII-4-20 Reinder DIJKINGA
geb. 25-1-1857 te Rasquert
ovl. 23-10-1900 te Rasquert, 43 jaar oud
zoon van: Albert DIJKINGA
Kostina BRANDS

( VI-2-7 )

VII-4-21 Kostina DIJKINGA
geb. 24-3-1860 te Rasquert
ovl. 1-4-1938 te Kloosterburen, 78 jaar oud
dochter van: Albert DIJKINGA
Kostina BRANDS

( VI-2-7 )

VII-5-22 Klaas BEUKEMA
geb. 9-8-1858 te Zandeweer
ovl. 24-8-1921 te Kantens, 63 jaar oud
zoon van: Johannes [Jans] BUIKEMA
Trijntje WIERINGA
( VI-4-15 )
  Persoonlijke informatie
(c2472) Beroep: landarbeider te Kantens, Uithuizermeeden en Uithuizen.
 
  Hij trouwde op 29-12-1888 te Uithuizen met:  
  Dina DOB
geb. 18-4-1866 te Uithuizen
ovl. 31-3-1955 te Uithuizen, 88 jaar oud
dochter van: Derk [Jans] DOB
Grietje [Gerhards] ARKEMA

  Uit deze relatie  
  1. Derk BEUKEMA geb. 9-8-1886 te Uithuizen / ovl. 1-6-1969 te Eelde (Paterswolde) ( VIII-5-20 )

VII-6-23 Eije [Rijkes] BUIKEMA
geb. 29-8-1838 te Hornhuizen
ovl. 2-4-1874 te Leens, 35 jaar oud
zoon van: Rijke [Pieters] BUIKEMA
Menkediena [Pieters] BAAT
( VI-5-18 )
  Persoonlijke informatie
(A534) Beroep: boerenknecht te Leens.
 
  Hij trouwde met:  
  Geeske [Douwes] MENNEMA
geb. 24-2-1827 te Leens
ovl. 11-4-1869 te Leens, 42 jaar oud
dochter van: Douwe [Jacobs] MENNEMA
Anje [Harms] van DIJK

( VI-27-85 )
  Persoonlijke informatie
(H431)
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijke [Eijes] BUIKEMA geb. 4-5-1860 te Leens / ovl. 30-5-1860 te Leens ( VIII-6-21 )
  2. Rijke [Eijes] BUIKEMA geb. 6-12-1861 te Leens ( VIII-6-22 )
  3. Douwe BUIKEMA geb. 11-11-1864 te Leens ( VIII-6-23 )

VII-6-24 Steffen [Rijkes] BUIKEMA
geb. 17-10-1842 te Hornhuizen
ovl. 5-5-1920 te Baflo, 77 jaar oud
zoon van: Rijke [Pieters] BUIKEMA
Menkediena [Pieters] BAAT
( VI-5-18 )
  Persoonlijke informatie
(A536) Beroep: koopman in petten te Leens.
 
  Hij trouwde op 13-5-1869 te Leens met:  
  Rikstje DOORNBOS
geb. 1-12-1839 te Loppersum
ovl. 29-7-1901 te Groningen, 61 jaar oud
dochter van: Klaas [Siebolts] DOORNBOS
Harmina [Hindriks] VOORT

  Persoonlijke informatie
Begraven op de Zuider Begraafplaats te Groningen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijke [Steffens] BUIKEMA geb. 25-9-1873 te Leens / ovl. 3-10-1964 te Groningen ( VIII-7-24 )

VII-7-25 Sieger [Pieters] BUIKEMA
geb. 4-4-1848 te Kloosterburen (Molenrij)
ovl. 4-3-1919 te Groningen, 70 jaar oud
zoon van: Pieter [Pieter] BUIKEMA
Zwaantje van WEERDEN
( VI-5-19 )
  Persoonlijke informatie
(A561) Gedoopt Ned Hervormd. Beroep: dagloner.
 
  Hij trouwde met:  
  Jantje BRONKEMA
geb. 19-11-1850 te Mensingeweer
ovl. 29-3-1931 te Kloosterburen (Molenrij), 80 jaar oud
dochter van: Okke [Pieters] BRONKEMA
Grietje ENGELKES

  Uit deze relatie  
  1. Tammo BUIKEMA geb. 30-4-1882 te Kloosterburen / ovl. 28-3-1958 te Kloosterburen ( VIII-8-25 )

VII-8-26 Grietje BUIKEMA
geb. 18-1-1841 te Leens (Warfhuizen)
ovl. 4-8-1866 te Kloosterburen, 25 jaar oud
dochter van: Pieter [Jans] BEUKEMA
Geertruid [Kornelis] HAZEKAMP
( VI-6-20 )
  Zij trouwde op 2-6-1864 te Leens met:  
  Warner WIERSUM
geb. 10-3-1833 te Leens
ovl. 8-4-1893 te Kloosterburen (Molenrij), 60 jaar oud
zoon van: Kornelis [Freerks] WIERSUM
Eltje [Warners] KOITER


VII-9-27 Grietje [Pieters] BOIJKEMA
geb. 25-12-1847 te Warffum
ovl. 18-1-1918 te Westernieland, 70 jaar oud
dochter van: Pieter [Duurts] BOIJKEMA
Martje [Garmts] ELINGS
( VI-7-21 )
  Persoonlijke informatie
(B418)
 
  Zij trouwde (1) op 22-5-1874 te Warffum (HA-11) met:  
  Jacob [Jacobs] RITZEMA
geb. 27-4-1843 te Baflo (Den Andel)
ovl. 14-7-1880 te Warffum, 37 jaar oud
zoon van: Jacob [Jacobs] RITZEMA
Aafke [Jans] LEIMA

( VI-10-30 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jakob [Jakobs] RITZEMA geb. 20-2-1875 te Warffum / ovl. 2-8-1925 te Westernieland ( VIII-9-26 )
  Zij trouwde (2) op 19-5-1882 te Warffum met:  
  Harmannus [Meertens] RITZEMA
geb. 23-12-1848 te Westernieland
ovl. 30-8-1922 te Westernieland, 73 jaar oud
zoon van: Meerten [Jans] RITZEMA
Aaltje [Hommes] NOORDHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer op "Dijkemaheerd" te Westernieland (1888-1922)
 

VII-9-28 Henderika [Pieters] BOIJKEMA
geb. 12-4-1850 te Warffum
ovl. 27-11-1930 te Hornhuizen, 80 jaar oud
dochter van: Pieter [Duurts] BOIJKEMA
Martje [Garmts] ELINGS
( VI-7-21 )
  Persoonlijke informatie
(B419)
 
  Zij trouwde op 22-5-1874 te Warffum met:  
  Jan [Pieters] LEIMA
geb. 23-10-1848 te Hornhuizen
ovl. 18-9-1902 te Hornhuizen, 53 jaar oud
zoon van: Pieter LEIMA
Adriaantje ten BOS
( VI-10-31 )
  Persoonlijke informatie
(D431)
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje LEIMA geb. 2-11-1878 te Hornhuizen / ovl. 21-1-1956 te Haren ( VIII-10-27 )
  2. Pieterdientje LEIMA geb. 13-8-1880 te Hornhuizen ( VIII-10-28 )
  3. Pieter Jan LEIMA geb. 11-11-1884 te Hornhuizen / ovl. 16-6-1964 te Wehe den Hoorn ( VIII-10-29 )

VII-10-29 Derk CLEVERINGA
geb. 12-5-1838 te Warfhuizen
ovl. 13-12-1923 te Niehove, 85 jaar oud
zoon van: Jacob [Derks] CLEVERINGA
Anna [Writsers] BEUKEMA

( VI-8-25 )
  Persoonlijke informatie
(B641) Beroep: schipper
 
  Hij trouwde op 16-5-1865 te Leens met:  
  Jantje BONNINGA
geb. 16-11-1836 te Schouwerzijl
ovl. 28-12-1916 te Niehove, 80 jaar oud
dochter van: Roelf [Jacobs] BONNINGA
Geeske [Duurts] HEKMA


VII-11-30 Klaas [Goossens] BEUKEMA
geb. 13-5-1833 te Leens (Maarslag)
ovl. 11-4-1890 te Vries (Donderen), 56 jaar oud
zoon van: Gosin [Klaassens] BEUKEMA
Aaltje [Everts] WIERENGA
( VI-9-27 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker te Donderen.
Hij woonde wijk A no 172
Overleden wijk A no 188.

Het is niet helemaal zeker dat Klaas een natuurlijke zoon is van Goossen. In de geboorteakte (13-5-1833) staat, dat Klaas is geboren te Maarslag, zoon van Aaltje [Everts] Wieringa, weduwe van Engberts [Jans] Bulder (overleden op zee), dagloonster. De geboorteaangifte wordt gedaan door wroedvrouw Margaretha Braam, in tegenwoordigheid van Gosen [Klaassens] Beukema, 34 jaar, schippersknecht en Jakob [Roelfs] Hazekamp, 38 jaar, bakker. Het is minstens zo waarschijnlijk dat Klaas een niet geecht kind van Aaltje Wieringa is. In 1842 gingen moedr Aaltje en zoon Klaas in Gieten (Gieterveen) wonen, waar Aaltje huishoudster werd bij bakker Roelf Siegers (geboren te Norg op 22-11-1799 en overleden te Donderen op 22-11-1852), zoon van Ubel Siegers, bakker en Annechien Roelfs, waarmee zij getrouwd is inGieten op 16-12-1842. In 1844 zijn zij in Donderen met een bakkerij begonnen. In 1858 wordt Klaas aangenomen als lidmaat. Hij heet dan al Klaas Beukema, waarschijnlik de aangenomen naam van zijn grootmoeder Antje [Benes] Beukema.
 
  Hij trouwde met:  
  Jantje BOER
geb. 21-3-1835 te Norg (Westervelde)
ovl. ca 1906
  Bij het huwelijk
ca 1860
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje BEUKEMA geb. 17-6-1860 te Vries (Donderen) / ovl. 29-5-1898 ( VIII-11-30 )

VII-12-31 Jacob [Jacobs] RITZEMA
geb. 27-4-1843 te Baflo (Den Andel)
ovl. 14-7-1880 te Warffum, 37 jaar oud
zoon van: Jacob [Jacobs] RITZEMA
Aafke [Jans] LEIMA

( VI-10-30 )
  Hij trouwde op 22-5-1874 te Warffum (HA-11) met:  
  Grietje [Pieters] BOIJKEMA
geb. 25-12-1847 te Warffum
ovl. 18-1-1918 te Westernieland, 70 jaar oud
dochter van: Pieter [Duurts] BOIJKEMA
Martje [Garmts] ELINGS
( VI-7-21 )
  Persoonlijke informatie
(B418)
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jakob [Jakobs] RITZEMA geb. 20-2-1875 te Warffum / ovl. 2-8-1925 te Westernieland ( VIII-9-26 )

VII-12-32 Antje RITZEMA
geb. 10-11-1844 te Baflo (Den Andel)
ovl. 4-7-1919 te Baflo, 74 jaar oud
dochter van: Jacob [Jacobs] RITZEMA
Aafke [Jans] LEIMA

( VI-10-30 )
  Zij trouwde op 24-5-1871 te Baflo met:  
  Jan Willem KEIZER
geb. 25-2-1842 te Groningen
ovl. 16-10-1899 te Baflo, 57 jaar oud
zoon van: Hendrik KEIZER
Jacoba DIEPHUIS


VII-13-33 Jan [Pieters] LEIMA
geb. 23-10-1848 te Hornhuizen
ovl. 18-9-1902 te Hornhuizen, 53 jaar oud
zoon van: Pieter LEIMA
Adriaantje ten BOS
( VI-10-31 )
  Persoonlijke informatie
(D431)
 
  Hij trouwde op 22-5-1874 te Warffum met:  
  Henderika [Pieters] BOIJKEMA
geb. 12-4-1850 te Warffum
ovl. 27-11-1930 te Hornhuizen, 80 jaar oud
dochter van: Pieter [Duurts] BOIJKEMA
Martje [Garmts] ELINGS
( VI-7-21 )
  Persoonlijke informatie
(B419)
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje LEIMA geb. 2-11-1878 te Hornhuizen / ovl. 21-1-1956 te Haren ( VIII-10-27 )
  2. Pieterdientje LEIMA geb. 13-8-1880 te Hornhuizen ( VIII-10-28 )
  3. Pieter Jan LEIMA geb. 11-11-1884 te Hornhuizen / ovl. 16-6-1964 te Wehe den Hoorn ( VIII-10-29 )

VII-13-34 Pieter LEIMA
geb. 4-3-1851 te Hornhuizen
ovl. 30-7-1913 te Hornhuizen, 62 jaar oud
zoon van: Pieter LEIMA
Adriaantje ten BOS
( VI-10-31 )
  Persoonlijke informatie
Niet gehuwd.
 

VII-13-35 Antje LEIMA
geb. 4-7-1853 te Hornhuizen
ovl. 30-12-1936 te Kloosterburen, 83 jaar oud
dochter van: Pieter LEIMA
Adriaantje ten BOS
( VI-10-31 )
  Persoonlijke informatie
Niet gehuwd.
 

VII-13-36 Bouke LEIMA
geb. 18-8-1856 te Hornhuizen
ovl. 17-10-1946 te Hornhuizen, 90 jaar oud
dochter van: Pieter LEIMA
Adriaantje ten BOS
( VI-10-31 )

VII-13-37 Jannes LEIMA
geb. 27-3-1859 te Hornhuizen
ovl. 13-1-1861 te Hornhuizen, 21 maand oud
zoon van: Pieter LEIMA
Adriaantje ten BOS
( VI-10-31 )

VII-13-38 NN LEIMA
geb. 6-7-1862 te Hornhuizen
ovl. 6-7-1862 te Hornhuizen, 0 dagen oud
zoon van: Pieter LEIMA
Adriaantje ten BOS
( VI-10-31 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-16-43 Aafke [Rijkes] ZIJLEMA
geb. 6-2-1817 te Vierhuizen (GA-10)
dochter van: Rijke [Egberts] ZIJLEMA
Trientje [Jakobs] VISSER
( VI-12-35 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonersche (1870).
 
  Zij trouwde op 12-11-1836 te Leens (HA-17) met:  
  Jacob [Gajes] DOORNBOS
geb. ca 1804 te Leens (Schouwerzijl)
ovl. 3-1-1848 te Ulrum (Niekerk) (OA-1), 43 jaar oud
zoon van: Gaje [Alberts] _
Grietje [Pieters] _

  Uit deze relatie  
  1. Trijntje DOORENBOS geb. ca 1845 te Vliedorp ( VIII-13-32 )

VII-17-44 Albert BUIKEMA
geb. 3-1-1839 te Wehe
ovl. 30-7-1890 te Wehe, 51 jaar oud
zoon van: Cornellis [Alderts] BUIKEMA
Jantje [Jans] DROLINGA
( VI-13-37 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner te Wehe, later grutter aldaar.
 
  Hij trouwde (1) op 5-6-1865 te Leens met:  
  Aafke RIJZEBOL
geb. 26-12-1843 te Warfhuizen
ovl. 1-12-1880 te Wehe, 36 jaar oud
dochter van: Jacob [Benes] RIJZEBOL
Johanna [Gerrits] van DIJK

  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 8 kinderen
 
  Hij trouwde (2) op 27-11-1882 te Leens met:  
  Siementje BOS
geb. 4-2-1857 te Kantens
ovl. 15-2-1909 te Wehe, 52 jaar oud
dochter van: Klaas [Kornelis] BOS
Sijke [Simons] WIJDEVELD

  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk 3 kinderen
 
  Uit deze relatie  
  1. Sela BUIKEMA geb. 15-5-1883 te Wehe ( VIII-14-33 )

VII-18-45 Aafke MEDENDORP
geb. 2-5-1822 te Bierum
ovl. 30-12-1893 te Usquert, 71 jaar oud
dochter van: Lammert [Izebrands] MEDENDORP
Trijntje [Riepkes] BEUKEMA

( VI-14-38 )

VII-18-46 Izebrand MEDENDORP
geb. 22-10-1824 te Bierum
zoon van: Lammert [Izebrands] MEDENDORP
Trijntje [Riepkes] BEUKEMA

( VI-14-38 )

VII-18-47 Riepke MEDENDORP
geb. 13-3-1828 te Bierum
zoon van: Lammert [Izebrands] MEDENDORP
Trijntje [Riepkes] BEUKEMA

( VI-14-38 )

VII-18-48 Grietje MEDENDORP
geb. 19-11-1831 te Bierum
ovl. 7-1-1879 te Bierum (Spijk), 47 jaar oud
dochter van: Lammert [Izebrands] MEDENDORP
Trijntje [Riepkes] BEUKEMA

( VI-14-38 )

VII-18-49 Aaltje MEDENDORP
geb. 4-8-1834 te Bierum
ovl. 9-9-1834 te Holwierde, 36 dagen oud
dochter van: Lammert [Izebrands] MEDENDORP
Trijntje [Riepkes] BEUKEMA

( VI-14-38 )
  Persoonlijke informatie
Jong overleden.
 

VII-18-50 Aaltje MEDENDORP
geb. 17-10-1835 te Bierum (Holwierde)
ovl. 9-3-1914 te Delfzijl, 78 jaar oud
dochter van: Lammert [Izebrands] MEDENDORP
Trijntje [Riepkes] BEUKEMA

( VI-14-38 )
  Persoonlijke informatie
Beroep; dagloonersche (1860), werkvrouw (1896).
 
  Zij trouwde op 22-5-1857 te Bierum (HA-13) met:  
  Sense MEREMA
geb. 23-2-1831 te Eenum
ovl. 30-1-1894 te Bierum (Holwierde), 62 jaar oud
zoon van: Barteld [Jans] MEREMA
Eefke [Willems] SESSELAAR
fam. 72: ( IV-1-1 )
fam. 9: ( IV-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep; daglooner (1860).

Signalement : Lengte 1 el
Aangezicht : Ovaal
Oogen : Blauw
Neus : Klein
Mond : idem
Kin : Rond
Haar : Lichtblond
Wenkbraauwen : idem
Merkbare tekenen : Geen
Loting Nationale Militie 1850 Nummer 31.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: boerenmeid; beroep moeder bruid: werkvrouw; bruidegom 26 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Eefke MEREMA geb. 16-10-1857 te Bierum (Holwierde) / ovl. 13-2-1860 te Bierum (Holwierde) fam. 72: ( VI-4-17 )
  2. Eefke MEREMA geb. 12-4-1860 te Bierum (Holwierde) / ovl. 29-3-1947 te Delfzijl (OA-31) fam. 72: ( VI-4-18 )
  3. Trijntje MEREMA geb. 14-4-1863 te Bierum (Holwierde) / ovl. 28-5-1927 te Nakskov (Denemarken) fam. 72: ( VI-4-19 )
  4. Barteld MEREMA geb. 20-10-1866 te Bierum (Holwierde) / ovl. 3-10-1937 te Bierum fam. 72: ( VI-4-20 )
  5. Lammert [Senses] MEREMA geb. 22-8-1869 te Bierum (Holwierde) / ovl. 15-2-1946 te Fulton, Whiteside County (ILL, USA) fam. 72: ( VI-4-21 )
  6. Willem MEREMA geb. 17-9-1872 te Bierum / ovl. 13-8-1895 te Bierum (Holwierde) fam. 72: ( VI-4-22 )
  7. Izebrand MEREMA geb. 27-1-1876 te Bierum (Holwierde) / ovl. 20-2-1876 te Bierum (Holwierde) fam. 72: ( VI-4-23 )
  8. Riepke MEREMA geb. 27-1-1876 te Bierum / ovl. 3-5-1959 te Appingedam fam. 72: ( VI-4-24 )
  9. Aaltje MEREMA geb. 2-4-1881 te Bierum (Holwierde) / ovl. 8-12-1919 te Groningen fam. 72: ( VI-4-25 )

VII-19-51 Aaltje TUUK
geb. 30-12-1818 te Bierum (Holwierde)
ovl. 20-2-1847 te Delfzijl, 28 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] TUUK
Eltje [Riepkes] BEUKEMA

( VI-14-39 )
  Persoonlijke informatie
(E321) Beroep: dienstmeid.
 

VII-19-52 Jan TUUK
geb. 14-4-1823 te Bierum (Holwierde)
ovl. 25-5-1882 te Delfzijl, 59 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] TUUK
Eltje [Riepkes] BEUKEMA

( VI-14-39 )
  Persoonlijke informatie
(E322)
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Gepke van DIJK
geb. 2-3-1832 te Termunten
ovl. 5-8-1861 te Termunten, 29 jaar oud
dochter van: Albert [Pieters] van DIJK
Tjaardina [Hiltjes] SCHELTENS

  Hij trouwde (2) op 7-9-1864 te Termunten (HA-20) met:  
  Pauweldina HAVERLAND
geb. 1-7-1838 te Termunten
dochter van: Hans [Klaassens] HAVERLAND
Eije [Pauwels] de KLUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeidster (1864).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 41 jaar, bruid 26 jaar; weduwnaar van Gepke van Dijk.
 

VII-19-53 Riepke TUUK
geb. 7-2-1829 te Bierum (Holwierde)
ovl. 9-3-1893 te Bierum (Holwierde), 64 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] TUUK
Eltje [Riepkes] BEUKEMA

( VI-14-39 )
  Persoonlijke informatie
(E323)
 

VII-19-54 Eilt TUUK
geb. 1-1-1830 te Bierum (Holwierde)
ovl. 4-1-1856, 26 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] TUUK
Eltje [Riepkes] BEUKEMA

( VI-14-39 )
  Persoonlijke informatie
(E324) Beroep: boerenknecht. Eilt bleef ongehuwd.
 

VII-19-55 Eilke TUUK
geb. 2-1-1833 te Bierum (Holwierde)
ovl. 15-2-1883 te Delfzijl, 50 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] TUUK
Eltje [Riepkes] BEUKEMA

( VI-14-39 )
  Persoonlijke informatie
(E325)
 
  Zij trouwde op 28-12-1861 te Delfzijl met:  
  Jan STIJKEL
geb. 27-8-1837 te Termunten
ovl. 27-3-1896 te Delfzijl, 58 jaar oud
zoon van: Hendrik [Jurrien] STIJKEL
Aaltje [Jans] VINKHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman, kastelein te Delfzijl.
 

VII-19-56 Ludde [Riepkes] BEUKEMA
geb. 7-1-1840 te Bierum (Holwierde)
ovl. 19-9-1913 te Bierum (Holwierde), 73 jaar oud
zoon van: Eltje [Riepkes] BEUKEMA ( VI-14-39 )
  Persoonlijke informatie
(E326) Vader onbekend. Beroep: kleermaker te Holwierde.
 
  Hij trouwde op 5-3-1868 te Bierum met:  
  Frederica [Hindriks] MULDER
geb. 15-2-1837 te Oterdum
ovl. 12-8-1820 te Bierum (Krewerd), -6031 dagen oud
dochter van: Hendrik [Jans] MULDER
Roelfien [Frederiks] KORF


VII-20-57 Riepke BEUKEMA
geb. 28-4-1829 te Bierum (Holwierde)
ovl. 28-6-1896 te Bierum, 67 jaar oud
zoon van: Jan [Riepkes] BEUKEMA
Roelfijn [Harms] DOORNBOS
( VI-14-42 )
  Persoonlijke informatie
(E351) Beroep: dagloner te Holwierde en te Euvelgunne.
 
  Hij trouwde (1) op 20-11-1851 te Bierum met:  
  Arentje BOS
geb. 28-1-1823 te Bierum (Spijk)
ovl. 23-10-1887 te Holwierde, 64 jaar oud
dochter van: Jan [Klaassens] BOS
Anna [Gerrits] BOS

  Uit deze relatie  
  1. Roelf [Riepkes] BEUKEMA geb. 20-4-1861 te Bierum (Holwierde) / ovl. 17-4-1936 te Appingedam (Losdorp) ( VIII-15-34 )
  Hij trouwde (2) op 19-1-1895 te Bierum met:  
  Aaltje SLOCHTER
geb. 7-2-1830 te Slochteren (Siddeburen)
ovl. 11-9-1907 te Garrelsweer, 77 jaar oud
dochter van: Thies [Hindriks] SLOCHTER
Elizabeth [Harms] MEIJER

  Bij het huwelijk
weduwe van Eltjo Ottes Bolt
 

VII-20-58 Tonnis [Jans] BEUKEMA
geb. 20-12-1840 te Holwierde
ovl. 13-6-1842 te Holwierde, 17 maand oud
zoon van: Jan [Riepkes] BEUKEMA
Roelfijn [Harms] DOORNBOS
( VI-14-42 )
  Persoonlijke informatie
(E353)
 

VII-20-59 Aaltje [Jans] BEUKEMA
geb. 7-1-1844 te Bierum (Holwierde)
ovl. 18-6-1898 te Bierum, 54 jaar oud
dochter van: Jan [Riepkes] BEUKEMA
Roelfijn [Harms] DOORNBOS
( VI-14-42 )
  Persoonlijke informatie
(E354)
 
  Zij trouwde op 18-2-1864 te Bierum met:  
  Ekke NOORDHOF
geb. 20-11-1839 te Bierum
ovl. 9-1-1898 te Bierum, 58 jaar oud
zoon van: Harm [Luitjes] NOORDHOF
Trijntje [Ekkes] KNOL

  Uit deze relatie  
  1. Jan NOORDHOF geb. 3-1-1864 te Bierum (Holwierde) / ovl. 23-12-1943 te Bierum ( VIII-16-35 )
  2. Trientje NOORDHOF geb. 2-12-1866 te Bierum / ovl. 23-9-1940 te Bierum ( VIII-16-36 )
  3. Roelfien NOORDHOF geb. 19-3-1871 te Bierum / ovl. 14-11-1951 te Wagenborgen ( VIII-16-37 )
  4. Harmke NOORDHOF geb. 10-4-1881 te Bierum / ovl. 14-3-1882 te Bierum ( VIII-16-38 )
  5. Harmke NOORDHOF geb. 8-7-1883 te Bierum / ovl. 2-3-1886 te Bierum ( VIII-16-39 )

VII-21-60 Rijpke BEUKEMA
geb. 23-1-1843 te Ten Boer (Ten Post))
ovl. 14-10-1899 te Ten Boer (Lellens), 56 jaar oud
zoon van: Jan [Wichers] BEUKEMA
Elske [Roelfs] PESMAN
( VI-14-46 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper te Kroddeburen, tapper te Lellens, tolgaarder te Ten Post (1873), dagloner te Lellens (1887).
 
  Hij trouwde op 21-5-1870 te Ten Boer met:  
  Trientje DOFF
geb. 30-8-1842 te Ten Boer (Lellens)
ovl. 10-12-1934 te 's Hertogenbosch, 92 jaar oud
dochter van: Pieter [Freerks] DOFF
Tetje [Hendriks] DOORNBOS
fam. 89: ( III-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonster (1890).
 
  Uit deze relatie  
  1. Tetje BEUKEMA geb. 20-7-1870 te Ten Boer (Ten Post)) (GA-98) / ovl. 16-1-1896 te Oldehove (OA-2) ( VIII-17-40 )

VII-21-61 Sacharias BEUKEMA
geb. 7-1-1851 te Ten Boer (Ten Post) (GA-1)
ovl. 23-1-1927 te Groningen, 76 jaar oud
zoon van: Jan [Wichers] BEUKEMA
Elske [Roelfs] PESMAN
( VI-14-46 )
  Persoonlijke informatie
(E394) Beroep: scheepsjager te Appingedam (1896), later te Groningen.
 
  Hij trouwde (1) op 10-5-1879 te 't Zandt met:  
  Aafke DOORN
geb. 27-1-1855 te Westeremden
ovl. 13-2-1880 te Appingedam, 25 jaar oud
dochter van: Sikke [Siebolts] DOORN
Grietje [Eefkes] ZIGTERMAN

fam. 75: ( V-5-15 )
  Persoonlijke informatie
Overleden in het kraambed.
 
  Bij het huwelijk
Weduwe van Jan Oosterheert
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje BEUKEMA geb. 7-2-1880 te Appingedam / ovl. 15-3-1880 te Appingedam ( VIII-18-41 )
  Hij trouwde (2) op 7-1-1882 te Appingedam met:  
  Anna SCHUITEMA
geb. 12-10-1855 te Sappemeer
ovl. 16-11-1916 te Groningen, 61 jaar oud
dochter van: E SCHUITEMA
Fenje WESTERHUIS

  Uit deze relatie  
  1. Jan Wieger BEUKEMA geb. 19-5-1890 te Groningen / ovl. 4-7-1981 te Groningen ( VIII-18-42 )
  2. Eggo BEUKEMA geb. 26-7-1893 te Groningen / ovl. 24-8-1975 te Groningen ( VIII-18-43 )

VII-22-62 Jakob [Jans] BEUKEMA
geb. 23-12-1833 te Leens
ovl. 14-12-1875 te Kantens, 41 jaar oud
zoon van: Jan [Jacobs] BEUKEMA
Henderika [Ennes] VONK
( VI-15-48 )
  Persoonlijke informatie
(E411) Gedoopt 16-2-1834 te Leens
 
  Hij trouwde op 15-11-1855 te Leens met:  
  Gezina [Berents] HARKEMA
geb. 20-7-1824 te Warfhuizen
ovl. 9-3-1892 te Schilligeham, 67 jaar oud
dochter van: Berent [Haaijes] HARKEMA
Seike [Heertjes] POPMA

  Uit deze relatie  
  1. Jan [Jacobs] BEUKEMA geb. 8-11-1864 te Kantens / ovl. 20-11-1929 te Haren ( VIII-19-44 )

VII-23-63 Magdalena [Hiddes] BOUWMAN
dochter van: Hidde [Pieters] BOUWMAN
Gepke [Alderts] BUIKEMA

( VI-17-57 )
  Persoonlijke informatie
(461211)
 
  Zij trouwde met:  
  Alle [Johannes] ENNEMA
  Persoonlijke informatie
Beroep: houtkoper te Aduarderzijl.
 

VII-23-64 Elisabeth [Hiddes] BOUWMAN
dochter van: Hidde [Pieters] BOUWMAN
Gepke [Alderts] BUIKEMA

( VI-17-57 )
  Persoonlijke informatie
(461212)
 
  Zij trouwde op 6-5-1839 te Warffum met:  
  Hermannus [Dojes] van ZEEBURGH
geb. 16-1-1813 te Warffum
ovl. 7-11-1847 te Warffum (Breede), 34 jaar oud
zoon van: Doje [Pieters] van ZEEBURGH
Alagonda [Jans] van BOLHUIS

fam. 113: ( XI-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer te Breede.
 
  Uit deze relatie  
  1. Doje van ZEEBURGH fam. 113: ( XIII-10-46 )
  2. Hidde [Pieters] van ZEEBURGH fam. 113: ( XIII-10-47 )
  3. Abel Eppo van ZEEBURGH fam. 113: ( XIII-10-48 )

VII-23-65 Bouke [Hendriks] WIEREMA
geb. 8-9-1824 te Warffum (Breede)
ovl. 3-5-1825 te Warffum (Breede), 7 maand oud
zoon van: Hendrik [Hendrikus] WIEREMA
Gepke [Alderts] BUIKEMA

( VI-17-57 )
  Persoonlijke informatie
(461213)
 

VII-23-66 Siepke [Hendriks] WIEREMA
geb. 15-4-1826 te Warffum (Breede)
ovl. 15-4-1826 te Warffum (Breede), 0 dagen oud
dochter van: Hendrik [Hendrikus] WIEREMA
Gepke [Alderts] BUIKEMA

( VI-17-57 )
  Persoonlijke informatie
(461214)
 

VII-23-67 Hendrikus WIEREMA
geb. 30-5-1828 te Warffum (Breede)
ovl. 2-12-1830 te Warffum (Breede), 2 jaar oud
zoon van: Hendrik [Hendrikus] WIEREMA
Gepke [Alderts] BUIKEMA

( VI-17-57 )
  Persoonlijke informatie
(461215)
 

VII-26-75 Albert [Rijpkes] BEUKEMA
geb. 27-2-1800 te Vierhuizen
ovl. 5-2-1877 te Zoutkamp, 76 jaar oud
zoon van: Rijpke [Alberts] BEUKEMA
Aaltje [Jans] POT
( VI-24-77 )
  Persoonlijke informatie
(G411) Beroep: dagloner te Vierhuizen; later landbouwer.
 
  Hij trouwde (1) op 31-12-1820 te Ulrum met:  
  Auke [Eilkes] _
geb. 1798
ovl. 14-12-1822 te Ulrum
dochter van: Eilke [Kornellis] _
  Uit deze relatie  
  1. Rijpke [Alberts] BEUKEMA geb. 22-3-1821 te Ulrum / ovl. 22-10-1827 te Ulrum ( VIII-24-58 )
  Hij trouwde (2) op 27-12-1828 te Ulrum met:  
  Anje [Jans] BOS
ged. 19-12-1803 te Houwerzijl
ovl. 9-8-1831 te Vierhuizen
dochter van: Jan [Kornelis] BOS
Trientje [Egberts] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-12-1803 te Niekerk-Vliedorp
 
  Uit deze relatie  
  1. Trientje [Alberts] BEUKEMA geb. 20-2-1827 te Ulrum / ovl. 15-2-1872 te Hornhuizen ( VIII-24-59 )
  Hij trouwde (3) op 22-6-1837 te Ulrum met:  
  Anje [Alberts] de RUITER
geb. 21-12-1800 te Leens
ovl. 9-1-1876 te Zoutkamp, 75 jaar oud
dochter van: Albert [Sjabbes] de RUITER
Geertruid [Jacobs] _

  Uit deze relatie  
  1. Jakob [Alberts] Beukema geb. 16-2-1835 te Ulrum / ovl. 25-2-1882 te Ulrum (Zoutkamp) ( VIII-24-60 )
  2. Jan [Alberts] BEUKEMA geb. 2-2-1837 te Ulrum / ovl. 19-5-1913 te Chicago (U.S.A.) ( VIII-24-61 )

VII-26-76 Berend [Wibbes] BEUKEMA
geb. 2-5-1832 te Vierhuizen
zoon van: Rijpke [Alberts] BEUKEMA
Trijntje GROEN
( VI-24-77 )
  Persoonlijke informatie
(G41d) beroep: dagloner
 

VII-27-77 Luitje BEUKEMA
geb. 6-4-1819 te Zuurdijk
ovl. 19-2-1895 te Leens, 75 jaar oud
zoon van: Rijpke [Mennes] BEUKEMA
Albertje [Luitjes] TORRINGA
( VI-25-79 )
  Persoonlijke informatie
(G514) Beroep: timmerman te Schouwerzijl (o.a. 1882).
 
  Hij trouwde op 16-5-1849 te Leens met:  
  Jantje [Garmts] BENES
geb. 22-4-1819 te Hoogezand (Martenshoek)
ovl. 7-5-1888 te Schouwerzijl, 69 jaar oud
dochter van: Garmt [Jurriens] BENES
Martje MEERTENS

  Persoonlijke informatie
Beroep: timmermansche (o.a. 1882).
 
  Uit deze relatie  
  1. Martje [Luitjens] BEUKEMA geb. 25-7-1852 te Schouwerzijl / ovl. 15-8-1880 te Schouwerzijl ( VIII-25-62 )
  2. Annechien [Luitjes] BEUKEMA geb. 17-5-1856 te Leens (Schouwerzijl) ( VIII-25-63 )

VII-28-78 Anje [Alberts] BEUKEMA
geb. 23-9-1828 te Leens (Warfhuizen)
dochter van: Albert [Mennes] BEUKEMA
Aaltjen [Popkes] BORGMAN
( VI-25-80 )
  Persoonlijke informatie
(G541)
 
  Zij trouwde op 12-7-1866 te Leens met:  
  Reint KNOEIJHUIZEN
geb. 29-6-1817 te Leens
zoon van: Rembt [Klasen] KNOEIJHUIZEN
Bregtje [Remges] WIERENGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman te Wehe.
 

VII-29-79 Anje [Drewis] TEISMAN
geb. 10-4-1823 te Rasquert
ovl. 4-3-1906 te Westernieland, 82 jaar oud
dochter van: Drewes [Pieters] TEISMAN
Jantje [Pieters] BUIKEMA

( VI-26-81 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1847), dagloonster (1877).
 
  Zij trouwde op 25-2-1847 te Winsum (HA-3) met:  
  Lambert JANNINGA
geb. 25-4-1823 te Eenrum (Westernieland)
ovl. 26-6-1898 te Westernieland, 75 jaar oud
zoon van: Janna [Willems] JANNENGA fam. 62: ( IV-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Naam ook: Lambertus. Beroep: landbouwersknecht (1847), daglooner (1877).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwersknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep moeder bruidegom: daglonersche; beroep vader bruid: dagloner; beroep moeder bruid: daglonersche; bruidegom 23 jaar; bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje JANNINGA geb. ca 1854 te Leens / ovl. 20-8-1926 te Baflo (OA-17) fam. 62: ( VI-1-1 )
  2. Martje JANNINGA geb. 24-6-1857 te Eenrum (Pieterburen) / ovl. 4-12-1894 te Warffum fam. 62: ( VI-1-2 )
  3. Pieterke JANNINGA geb. 4-3-1859 te Pieterburen / ovl. 1-3-1928 te Baflo (Den Andel) fam. 62: ( VI-1-3 )

VII-30-80 Hendrik BUIKEMA
geb. 16-2-1843 te Baflo
ovl. 3-3-1925, 82 jaar oud
zoon van: Eisse [Pieters] BUIKEMA
Berendina [Jans] ROZEMA
( VI-26-82 )
  Persoonlijke informatie
G859 Beroep: dagloner te Westernieland
 
  Hij trouwde op 18-9-1867 te Eenrum met:  
  Wendelina SISSINGH
geb. 5-11-1841 te Baflo
ovl. 22-2-1930 te Baflo (Den Andel), 88 jaar oud
dochter van: Henderikus SISSINGH
Albarta Jacoba GEUSENDAM

  Uit deze relatie  
  1. Wendelina BUIKEMA geb. 2-2-1879 te Den Andel / ovl. 7-11-1938 te Eenrum ( VIII-27-67 )

VII-31-81 Harm de RUITER
geb. 9-8-1821 te Leens (Maarslag)
ovl. 23-9-1821 te Leens (Maarslag), 6 weken oud
zoon van: Hendrik [Jacobs] RUITER
Grietje [Harms] van DIJK

( VI-27-83 )

VII-32-82 Anje [Pieters] van DIJK
geb. 24-11-1829 te Leens (Maarslag)
ovl. 31-12-1831 te Leens (Maarslag) (OA-73), 2 jaar oud
dochter van: Pieter [Harms] van DIJK
Janna [Popkes] BORGMAN
( VI-27-84 )

VII-32-83 Harm van DIJK
geb. 3-7-1833 te Leens (Maarslag)
ovl. 17-7-1849 te Leens (Schouwerzijl) (OA-34), 16 jaar oud
zoon van: Pieter [Harms] van DIJK
Janna [Popkes] BORGMAN
( VI-27-84 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1849).
 

VII-32-84 Grietje [Pieters] van DIJK
geb. 21-3-1840 te Leens (Schouwerzijl)
ovl. 10-8-1841 te Leens (Schouwerzijl) (OA-64), 16 maand oud
dochter van: Pieter [Harms] van DIJK
Janna [Popkes] BORGMAN
( VI-27-84 )

VII-33-85 Geeske [Douwes] MENNEMA
geb. 24-2-1827 te Leens
ovl. 11-4-1869 te Leens, 42 jaar oud
dochter van: Douwe [Jacobs] MENNEMA
Anje [Harms] van DIJK

( VI-27-85 )
  Persoonlijke informatie
(H431)
 
  Zij trouwde met:  
  Eije [Rijkes] BUIKEMA
geb. 29-8-1838 te Hornhuizen
ovl. 2-4-1874 te Leens, 35 jaar oud
zoon van: Rijke [Pieters] BUIKEMA
Menkediena [Pieters] BAAT
( VI-5-18 )
  Persoonlijke informatie
(A534) Beroep: boerenknecht te Leens.
 
  Uit deze relatie  
  1. Rijke [Eijes] BUIKEMA geb. 4-5-1860 te Leens / ovl. 30-5-1860 te Leens ( VIII-6-21 )
  2. Rijke [Eijes] BUIKEMA geb. 6-12-1861 te Leens ( VIII-6-22 )
  3. Douwe BUIKEMA geb. 11-11-1864 te Leens ( VIII-6-23 )

VII-33-86 Douwina MENNEMA
geb. 31-12-1834 te Zuurdijk
ovl. 26-1-1859 te Leens, 24 jaar oud
dochter van: Douwe [Jacobs] MENNEMA
Anje [Harms] van DIJK

( VI-27-85 )

VII-34-87 Jan [Rijpkes] BUIKEMA
geb. 23-11-1836 te Eenrum
ovl. 12-6-1911 te Ulrum, 74 jaar oud
zoon van: Rijke [Rijpkes] BUIKEMA
Aleijda [Jans] BORGMAN
( VI-28-89 )
  Persoonlijke informatie
(H521) Beroep: arbeider te Hornhuizen.
 
  Hij trouwde op 29-12-1864 te Leens met:  
  Bougien BOLT
geb. 18-12-1838 te Warfhuizen
ovl. 1-3-1919 te Houwerzijl, 80 jaar oud
dochter van: Sijbolt [Jans] BOLT
Simentje [Willems] van der VEEN

  Uit deze relatie  
  1. Siebolt BUIKEMA geb. 23-6-1872 te Leens (Zuurdijk) / ovl. 11-5-1914 te Chicago (U.S.A.) ( VIII-28-68 )

VII-35-88 Klaas ZUIDEMA
geb. 27-2-1850 te Hornhuizen
ovl. 8-8-1866 te Warffum, 16 jaar oud
zoon van: Garmt [Klaassens] ZUIDEMA
Geertje BULTHUIS
( VI-29-91 )

VII-35-89 Jantje ZUIDEMA
geb. 21-8-1852 te Hornhuizen
ovl. 11-9-1936 te Warffum, 84 jaar oud
dochter van: Garmt [Klaassens] ZUIDEMA
Geertje BULTHUIS
( VI-29-91 )
  Zij trouwde (1) op 31-8-1872 te Warffum met:  
  Jan [Machiels] POT
geb. 20-5-1847 te Usquert
ovl. 12-2-1894 te Bedum, 46 jaar oud
zoon van: Jan [Lammerts] POT
Anje [Jans] BRONGERSMA

  Uit deze relatie  
  1. Lammert POT geb. 17-11-1872 te Warffum / ovl. 19-2-1873 te Warffum ( VIII-29-69 )
  2. Geertje POT geb. 18-5-1874 te Warffum ( VIII-29-70 )
  3. Lammert POT geb. 21-9-1876 te Warffum / ovl. 10-8-1877 te Warffum ( VIII-29-71 )
  4. Anje POT geb. 8-10-1878 te Warffum / ovl. 8-7-1946 te Groningen ( VIII-29-72 )
  5. Eltje POT geb. 16-2-1882 te Warffum / ovl. 21-4-1964 te Warffum ( VIII-29-73 )
  6. Itje POT geb. 28-1-1885 te Den Andel / ovl. 20-8-1955 te Ezinge ( VIII-29-74 )
  7. Garmtdina POT geb. 26-12-1887 te Den Andel / ovl. 29-2-1888 te Den Andel ( VIII-29-75 )
  8. Garmtdina POT geb. 18-1-1889 te Den Andel / ovl. 22-1-1899 te Den Andel ( VIII-29-76 )
  9. Abeldina POT geb. 3-7-1893 te Bedum ( VIII-29-77 )
  10. Jantje POT geb. 5-12-1899 te Den Andel ( VIII-29-78 )
  Zij trouwde (2) op 14-5-1898 te Warffum met:  
  Tjaard RIJZINGA
geb. 25-7-1850 te Warffum
ovl. 31-10-1914 te Warffum, 64 jaar oud
zoon van: Harm [Jacobs] RIJZINGA
Jantje [Tjaards] RIJKELS


VII-35-90 Abel ZUIDEMA
geb. 28-9-1856 te Warffum
ovl. 30-7-1936 te Warffum, 79 jaar oud
zoon van: Garmt [Klaassens] ZUIDEMA
Geertje BULTHUIS
( VI-29-91 )
  Hij trouwde op 20-8-1879 te Warffum met:  
  Antje ZANTINGA
geb. 24-5-1849 te Zuidhorn (GA-39)
ovl. 8-7-1923 te Warffum, 74 jaar oud
dochter van: Klaas [Jacobs] ZANTINGA
Grietje [Klazens] GROENHOF

  Uit deze relatie  
  1. Garmt ZUIDEMA geb. 20-4-1880 te Warffum / ovl. 5-2-1934 te Warffum ( VIII-30-79 )
  2. Anje ZUIDEMA geb. 23-9-1881 te Warffum / ovl. 14-6-1935 te Warffum ( VIII-30-80 )
  3. Klaas ZUIDEMA geb. 11-3-1884 te Warffum / ovl. 24-6-1950 te Warffum ( VIII-30-81 )
  4. Grietje ZUIDEMA geb. 29-10-1888 te Warffum / ovl. 6-2-1968 te Roodeschool ( VIII-30-82 )

VII-36-91 Pieter [Pieters] ZUIDEMA
zoon van: Pieter [Rypkes] ZUIDEMA
Hindertje [Pieters] BULTHUIS
( VI-32-101 )

VII-36-92 Trientje ZUIDEMA
geb. 5-1-1828 te Vliedorp
dochter van: Pieter [Rypkes] ZUIDEMA
Hindertje [Pieters] BULTHUIS
( VI-32-101 )
  Zij trouwde op 2-10-1852 met:  
  Klaas WIERSEMA
geb. 2-2-1829 te Eenrum (Pieterburen)
zoon van: Jan [Jakobs] WIERSEMA
Grietje [Jakobs] SIKKEMA

  Uit deze relatie  
  1. Jan WIERSEMA geb. 27-11-1852 te Westernieland ( VIII-31-83 )
  2. Pieter WIERSEMA geb. 15-8-1855 te Westernieland ( VIII-31-84 )
  3. Hinderikus WIERSEMA geb. 1-3-1862 te Westernieland ( VIII-31-85 )

VII-36-93 Jan ZUIDEMA
geb. 31-10-1831 te Baflo (Den Andel)
ovl. 3-2-1848 te Baflo (Den Andel), 16 jaar oud
zoon van: Pieter [Rypkes] ZUIDEMA
Hindertje [Pieters] BULTHUIS
( VI-32-101 )

VII-36-94 Hendrikje ZUIDEMA
geb. 23-5-1842 te Baflo (Den Andel)
ovl. 1-6-1842 te Baflo (Den Andel), 9 dagen oud
dochter van: Pieter [Rypkes] ZUIDEMA
Hindertje [Pieters] BULTHUIS
( VI-32-101 )

VII-36-95 Jakob [Peters] ZUIDEMA
geb. 5-4-1852 te Andel (Noord Brabant)
ovl. 29-5-1927 te Groningen, 75 jaar oud
zoon van: Pieter [Rypkes] ZUIDEMA
Geertje [Derks] BUIS
( VI-32-101 )
  Hij trouwde op 6-7-1878 te Leens met:  
  Jantje LEEGSTRA
geb. 4-10-1855 te Schouwerzijl
ovl. 7-9-1924 te Groningen, 68 jaar oud
dochter van: Jan LEEGSTRA
Anje BORGMAN

  Uit deze relatie  
  1. Pieter ZUIDEMA geb. 30-12-1878 / ovl. 7-2-1947 ( VIII-32-86 )
  2. Jan ZUIDEMA geb. 17-6-1880 / ovl. 24-3-1969 ( VIII-32-87 )
  3. Geert ZUIDEMA geb. 20-1-1883 / ovl. 31-1-1968 ( VIII-32-88 )
  4. Anje ZUIDEMA geb. 15-2-1885 / ovl. 4-11-1971 ( VIII-32-89 )
  5. Geertje ZUIDEMA geb. 1888 / ovl. 28-9-1890 ( VIII-32-90 )
  6. Geertje ZUIDEMA geb. 18-1-1891 / ovl. 23-1-1891 ( VIII-32-91 )

VII-36-96 Aaltje ZUIDEMA
geb. 17-10-1856 te Baflo (Den Andel)
ovl. 19-8-1858 te Baflo (Den Andel), 22 maand oud
dochter van: Pieter [Rypkes] ZUIDEMA
Geertje [Derks] BUIS
( VI-32-101 )

VII-36-97 Aaltje ZUIDEMA
geb. 22-9-1859 te Baflo (Den Andel)
ovl. 5-1-1860 te Baflo (Den Andel), 3 maand oud
dochter van: Pieter [Rypkes] ZUIDEMA
Geertje [Derks] BUIS
( VI-32-101 )

VII-37-98 Anje ZUIDEMA
geb. 31-7-1840 te Westernieland
ovl. 11-3-1858 te Westernieland, 17 jaar oud
dochter van: Jan [Rypkes] ZUIDEMA
Remke BUIKEMA
( VI-32-102 )
( VII-77-235 )
  Persoonlijke informatie
(h1131) Geboren voor huwelijk van Remke met Jan Zuidema.
 

VII-37-99 NN BUIKEMA
geb. 31-7-1840 te Westernieland
ovl. 31-7-1840 te Westernieland, 0 dagen oud
dochter van: Jan [Rypkes] ZUIDEMA
Remke BUIKEMA
( VI-32-102 )
( VII-77-235 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren (tweeling). Geboren voor huwelijk van Remke met Jan Zuidema.
 

VII-37-100 Gerrit ZUIDEMA
geb. 3-4-1859 te Eenrum
zoon van: Jan [Rypkes] ZUIDEMA
Remke BUIKEMA
( VI-32-102 )
( VII-77-235 )
  Persoonlijke informatie
(h1132)
 

VII-37-101 Aldert ZUIDEMA
geb. 23-10-1860 te Eenrum
zoon van: Jan [Rypkes] ZUIDEMA
Remke BUIKEMA
( VI-32-102 )
( VII-77-235 )
  Persoonlijke informatie
(h1133)
 

VII-38-102 Geertruid [Jacobs] BEUKEMA
geb. 6-5-1805 te Leens
ovl. 20-6-1892 te Ulrum, 87 jaar oud
dochter van: Jacob [Pieters] BEUKEMA
Jantje FABER
( VI-33-104 )
  Persoonlijke informatie
(J111) Beroep (volgens huwelijksakte van zoon Koene): koren-en pelmolenaar (1863)
 
  Zij trouwde op 2-6-1830 te Leens met:  
  Jan [Koenes] RITSEMA
geb. 12-8-1796 te Leens
ovl. 27-4-1873 te Leens, 76 jaar oud
zoon van: Koene [Jans] RITSEMA
Trientje [Pieters] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-9-1796 te Leens. Beroep: korenschipper, daarna koren-en pelmolenaar (1863) te Leens
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacob RITSEMA geb. 17-10-1830 te Leens / ovl. 16-3-1894 te Houwerzijl ( VIII-33-92 )
  2. Jan RITSEMA geb. 20-8-1833 te Leens ( VIII-33-93 )
  3. Trientje RITSEMA geb. 3-1-1836 te Leens ( VIII-33-94 )
  4. Koene RITSEMA geb. 24-6-1839 te Leens / ovl. 14-4-1925 te Leens (Wehe) (OA-12) ( VIII-33-95 )
  5. Jantje RITSEMA geb. 1-2-1846 te Leens / ovl. 27-8-1934 te Usquert ( VIII-33-96 )

VII-38-103 Fredericus Faber BEUKEMA
geb. 15-7-1810 te Leens
ovl. 5-12-1885 te Grijpskerk, 75 jaar oud
zoon van: Jacob [Pieters] BEUKEMA
Jantje FABER
( VI-33-104 )
  Hij trouwde op 18-11-1831 te Groningen met:  
  Grietje [Tjerks] WIJBENGA
geb. 14-2-1806 te Ulrum
ovl. 22-2-1876 te Niezijl, 70 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Abelina Geziena BEUKEMA geb. 9-1-1832 te Groningen / ovl. 26-11-1909 te Groningen ( VIII-34-97 )

VII-38-104 Grietje [Jacobs] BEUKEMA
geb. 26-8-1824 te Leens
ovl. 24-1-1893 te Kloosterburen, 68 jaar oud
dochter van: Jacob [Pieters] BEUKEMA
Jantje FABER
( VI-33-104 )
  Persoonlijke informatie
(J118) Gedoopt 3-10-1824 te Leens.
 
  Zij trouwde op 3-4-1851 te Leens met:  
  Klaas [Harms] REUKEMA
geb. 13-2-1825 te Houwerzijl
ovl. 7-5-1901 te Groningen, 76 jaar oud
zoon van: Harm [Martens] REUKEMA
Jacobje [Jans] KREMER

  Persoonlijke informatie
Beroep: hoofdonderwijzer te Kloosterburen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Johannes REUKEMA geb. 8-11-1851 te Kloosterburen / ovl. 12-12-1931 te Overschild ( VIII-35-98 )
  2. Jacob REUKEMA geb. 9-5-1853 te Kloosterburen / ovl. 14-3-1854 te Kloosterburen ( VIII-35-99 )
  3. Jacob REUKEMA geb. 10-10-1854 te Kloosterburen / ovl. 17-11-1920 te Oldenzaal ( VIII-35-100 )
  4. Jantje REUKEMA geb. 8-8-1859 te Kloosterburen / ovl. 24-3-1895 te Groningen ( VIII-35-101 )
  5. Kornelia Margaretha REUKEMA geb. 11-2-1863 te Hornhuizen ( VIII-35-102 )
  6. Geertruida REUKEMA geb. 16-9-1865 te Kloosterburen ( VIII-35-103 )

VII-39-105 Pieter HOOGLAND
geb. 26-1-1811 te Groningen
ovl. 14-4-1926, 115 jaar oud
zoon van: Pieter [Pieters] HOOGLAND
Jacomina [Jans] NOORDHOORN
( VI-33-105 )
  Persoonlijke informatie
(J121) Gedoopt 18-2-1811 te Groningen. Beroep: scheepskapitein.
 
  Hij trouwde met:  
  Johanna Elizabet van der STEEN
geb. 19-5-1818 te Dordrecht
dochter van: Gerrit van der STEEN
Elizabeth LEGAL


VII-39-106 Jan de JONGE HOOGLAND
geb. 26-9-1813 te Zoutkamp
ovl. 8-12-1893 te Groningen, 80 jaar oud
zoon van: Pieter [Pieters] HOOGLAND
Jacomina [Jans] NOORDHOORN
( VI-33-105 )
  Persoonlijke informatie
(J122) Beroep: koopman te Groningen
 
  Hij trouwde op 2-5-1844 te Groningen met:  
  Jennegien SCHOLTENS
geb. 16-12-1818 te Groningen
ovl. 28-5-1896 te Groningen, 77 jaar oud
dochter van: Lucas SCHOLTENS
Elizabeth GEERTZEMA

  Uit deze relatie  
  1. Pieter HOOGLAND geb. 4-3-1845 te Groningen / ovl. 1846 te Amersfoort ( VIII-36-104 )
  2. Elisabeth Jacomina de JONGE HOOGLAND geb. 13-6-1846 te Groningen / ovl. 6-12-1855 te Groningen ( VIII-36-105 )
  3. Jacomina Elizabeth HOOGLAND geb. 1-10-1848 te Groningen / ovl. 24-1-1922 te Hilversum ( VIII-36-106 )
  4. Lucas SCHOLTENS HOOGLAND geb. 14-11-1850 te Groningen ( VIII-36-107 )
  5. Jan de JONGE HOOGLAND geb. 17-8-1852 te Groningen / ovl. 24-11-1910 te Groningen ( VIII-36-108 )
  6. Elizabeth Jacomina Lucretia HOOGLAND geb. 6-10-1856 te Groningen / ovl. 3-3-1943 te Groningen ( VIII-36-109 )
  7. Henderikus Derk HOOGLAND geb. 7-8-1858 te Groningen / ovl. 16-7-1914 te Groningen ( VIII-36-110 )

VII-40-107 Pieter [Jans] BEUKEMA
geb. 5-2-1818 te Ulrum
ovl. 9-6-1901 te Ulrum, 83 jaar oud
zoon van: Jan [Pieters] BEUKEMA
Grietje [Eijes] STEENWIJK
( VI-33-106 )
  Persoonlijke informatie
(J134) Beroep: bode (1884), veldwachter te Ulrum.
 
  Hij trouwde op 5-9-1850 te Ulrum met:  
  Geertruida DIJKSTRA
geb. 16-3-1824 te Ulrum
ovl. 31-12-1893 te Ulrum, 69 jaar oud
dochter van: Jacob [Lammerts] DIJKSTRA
Klaaske [Klaassens] LOOTS

  Uit deze relatie  
  1. Jacomina Clara BEUKEMA geb. 21-7-1854 te Ulrum / ovl. 4-11-1905 te Zuurdijk ( VIII-37-112 )
  2. Clara [Pieters] BEUKEMA geb. 21-7-1854 te Ulrum / ovl. 7-11-1917 te Zwolle ( VIII-37-111 )

VII-40-108 Jantje [Jans] BEUKEMA
geb. 2-9-1833 te Ulrum
ovl. 19-11-1907 te Zuurdijk, 74 jaar oud
dochter van: Jan [Pieters] BEUKEMA
Grietje [Freerks] KLOOSTERHUIS
( VI-33-106 )
  Persoonlijke informatie
(J136) Gedoopt 4-5-1834 te Ulrum.
 
  Zij trouwde op 8-3-1865 te Ulrum met:  
  Jacob RITSEMA
geb. 17-10-1830 te Leens
ovl. 16-3-1894 te Houwerzijl, 63 jaar oud
zoon van: Jan [Koenes] RITSEMA
Geertruid [Jacobs] BEUKEMA

( VII-38-102 )
  Persoonlijke informatie
(J1111) Gedoopt 5-12-1830 te Leens. Beroep: schoenmaker te Houwerzijl. Samen met zijn vrouw Jantje (Jans) Beukema heeft hij een grafpilaar te Zuurdijk.
 

VII-40-109 Frederikus BEUKEMA
geb. 8-11-1837 te Ulrum
ovl. 2-3-1913 te Groningen, 75 jaar oud
zoon van: Jan [Pieters] BEUKEMA
Grietje [Freerks] KLOOSTERHUIS
( VI-33-106 )
  Persoonlijke informatie
(J137) Gedoopt 4-3-1838 te Ulrum. Beroep: verver te Ulrum, later te Groningen.
 
  Hij trouwde op 31-5-1865 te Ulrum met:  
  Jantje VONK
geb. 25-4-1845 te Baflo
ovl. 25-3-1896 te Ulrum, 50 jaar oud
dochter van: Jacob [Eimes] VONK
Antje [Berends] HARKEMA

  Persoonlijke informatie
Begraven te Ulrum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jakob BEUKEMA geb. 24-12-1872 te Ulrum / ovl. 13-4-1949 te Winschoten ( VIII-38-113 )

VII-42-114 Willem [Lammerts] DIJKHUIS
geb. 1-6-1854 te Ulrum (Vierhuizen)
zoon van: Willem [Lammerts] DIJKHUIS
Henrica BEUKEMA

( VI-35-108 )
  Persoonlijke informatie
(K712) Beroep: landbouwer op "Nieuw Midhuizen" te Vierhuizen (1875 - 1888), commissionair (1888).
 
  Hij trouwde op 20-3-1875 te Eenrum (HA-4) met:  
  Neeltje BORGMAN
geb. 24-8-1855 te Kloosterburen
dochter van: Kornelis [Ipes] BORGMAN
Stientje van ZWOL
fam. 57: ( VI-6-23 )
fam. 47: ( IV-8-43 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: lid Col. Ged. Staten; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 20 jaar; bruid 19 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Cornelis Ipe DIJKHUIS geb. 15-9-1876 te Ulrum (Vierhuizen) (GA-106) ( VIII-40-116 )
  2. Willem Lammert DIJKHUIS geb. 28-11-1877 te Ulrum (Vierhuizen) (GA-138) ( VIII-40-117 )
  3. Henrika DIJKHUIS geb. 9-7-1879 te Ulrum (Vierhuizen) ( VIII-40-118 )
  4. Ipke Hendrik DIJKHUIS geb. 15-6-1881 te Ulrum (Vierhuizen) (GA-56) ( VIII-40-119 )
  5. Christine Idiana DIJKHUIS geb. 21-8-1882 te Ulrum (Vierhuizen) ( VIII-40-120 )
  6. Eilina Henrika DIJKHUIS geb. 12-7-1888 te Ulrum (GA-59) ( VIII-40-121 )

VII-43-115 Riepke [Jans] BEUKEMA
geb. 4-4-1849 te Bedum (GA-37)
ovl. 12-7-1934 te Ulrum, 85 jaar oud
zoon van: Jan [Rijpkes] BEUKEMA
Etta [Jans] HOPMA
( VI-35-109 )
  Persoonlijke informatie
(K762) Beroep: landbouwer op "Midhalm 1" te Vierhuizen (1889 - 1919).
Riepke was zetboer voor Everdina Torringa op "De Hoogte" te Houwerzijl. Daarna huurde hij "Midhalm 1" te Vierhuizen in 1889 van zijn schoonvader. Na zijn dood in 1893 kregen ze het bedrijf in hun bezit, waarop ze tot 1919 woonden, waarna ze in Ulrum gingen rentenieren. Riepke werd volgens de akte van 3-9-1883, verleden bij notaris Shirler de Frienisberg te Ten Boer toeziend voogd over de minderjarige kinderen: Wilhelmina, Etta, Jan, Grietine en Aaltje Henderika Alina Mensema na de dood van Riepkes zuster Aafke.
 
  Hij trouwde op 4-5-1888 te Ulrum met:  
  Cornelia ABBRING
geb. 4-6-1867 te Zoutkamp
ovl. 3-1-1927 te Ulrum, 59 jaar oud
dochter van: Rijpke [Pieters] ABBRING
Klaaske [Jans] KOLK
( VI-43-137 )

VII-44-116 Emke [Johannes] BEUKEMA
geb. 7-8-1861 te Zuurdijk
ovl. 2-3-1918 te Leens, 56 jaar oud
dochter van: Johannes [Rijpkes] BEUKEMA
Emke [Pieters] ABBRING
( VI-35-110 )
( VI-43-138 )
  Persoonlijke informatie
(K771)
 
  Zij trouwde op 14-5-1881 te Leens met:  
  Jakob [Kornelis] WIERENGA
geb. 10-11-1858 te Ulrum (De Houw)
ovl. 31-12-1929 te Eenrum (OA-1), 71 jaar oud
zoon van: Kornelis WIERINGA
Geertruit WIERSEMA
fam. 47: ( IV-7-42 )
  Persoonlijke informatie
Geboren op "De Houw" te Ulrum. Beroep: landbouwer op "Karpo" te Zuurdijk (huurder van 1881-1896), daarna kweker te Leens.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacomina Geertruida WIERINGA geb. 5-9-1886 te Zuurdijk / ovl. 14-11-1958 te Groningen fam. 47: ( VI-7-30 )
  2. Johannes WIERENGA geb. 4-12-1892 te Ulrum (Zoutkamp) fam. 47: ( VI-7-31 )
  3. Kornelis WIERENGA geb. 6-4-1897 te Ulrum fam. 47: ( VI-7-32 )

VII-45-117 Marten [Jans] BUIKEMA
geb. 15-1-1857 te Warffum
zoon van: Jan [Klaassens] BUIKEMA
Anje van der WAL
( VI-36-111 )
  Persoonlijke informatie
(L164)
 
  Kind(eren)  
  1. Elizabeth BUIKEMA geb. 20-3-1883 te Warffum / ovl. 8-10-1975 ( VIII-41-122 )

VII-46-118 Klaas VELDMAN
geb. 10-4-1843 te Saaxumhuizen
ovl. 7-12-1926 te Eenrum (Broek), 83 jaar oud
zoon van: Klaas [Davids] VELDMAN
Grietje [Heres] HERES
( VI-37-112 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1901).
 
  Hij trouwde op 26-5-1866 te Baflo met:  
  Trijntje SWAAGMAN
geb. 25-10-1840 te Saaxumhuizen
ovl. voor 1926 te Eenrum (Broek)
  Uit deze relatie  
  1. Katharina VELDMAN geb. 5-10-1875 te Westernieland / ovl. 23-11-1916 te Pieterburen ( VIII-42-123 )

VII-47-119 Menno [Egberts] BEUKEMA
geb. 13-7-1841 te Ulrum (Vliedorp)
ovl. 10-6-1873 te Ulrum, 31 jaar oud
zoon van: Egbert [Pieters] BEUKEMA
Geertruid [Mennes] BOEKHOLD
( VI-39-114 )
  Persoonlijke informatie
(M163) Beroep: commissionair in granen te Vliedorp.
 
  Hij trouwde op 1-9-1870 te Leens (HA-21) met:  
  Jantje RITSEMA
geb. 1-2-1846 te Leens
ovl. 27-8-1934 te Usquert, 88 jaar oud
dochter van: Jan [Koenes] RITSEMA
Geertruid [Jacobs] BEUKEMA

( VII-38-102 )
  Persoonlijke informatie
(J1116) Beroep: winkeliersche te Ulrum.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: commissionair; beroep moeder bruidegom: schippersche; beroep vader bruid: korenmolenaar; bruidegom 29 jaar; bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Egbert [Menno's] BEUKEMA geb. 18-5-1871 te Ulrum / ovl. 17-5-1957 te Usquert ( VIII-43-124 )
  2. Trijntje BEUKEMA geb. 8-9-1872 te Ulrum / ovl. 19-3-1896 te Ulrum ( VIII-43-125 )

VII-50-130 Pieter [Pieters] ten BOS
geb. 30-8-1855 te Hornhuizen
ovl. 6-3-1917 te Groningen, 61 jaar oud
zoon van: Pieter [Pieters] ten BOS
Jantje [Mennes] BEUKEMA

( VI-41-122 )
  Persoonlijke informatie
(N151) Beroep: landbouwer op "Hornhuizen-2" (1879-1917)
 
  Hij trouwde op 22-5-1879 te Aduard met:  
  Saaktje [Pieters] WIERINGA
geb. 16-5-1857 te Fransum
ovl. 6-7-1931 te Hornhuizen, 74 jaar oud
dochter van: Pieter [Tonnis] WIERINGA
Jantje [Jans] HOEKSTRA

  Uit deze relatie  
  1. Jantje [Pieters] ten BOS geb. 28-2-1880 te Hornhuizen / ovl. 29-10-1944 ( VIII-45-134 )

VII-50-131 Dietje ten BOS
geb. 24-6-1859 te Hornhuizen
ovl. 16-1-1935 te Groningen, 75 jaar oud
dochter van: Pieter [Pieters] ten BOS
Jantje [Mennes] BEUKEMA

( VI-41-122 )
  Persoonlijke informatie
(N152)
 
  Zij trouwde op 24-12-1879 te Kloosterburen met:  
  Jan WIERINGA
geb. 13-6-1854 te Aduard
ovl. 5-2-1911 te Groningen, 56 jaar oud
zoon van: Pieter [Tonnis] WIERINGA
Jantje [Jans] HOEKSTRA


VII-51-132 Hendrik KOOI
geb. 29-11-1841 te Niekerk
ovl. 23-6-1871 te Houwerzijl, 29 jaar oud
zoon van: Wibbe [Hendriks] KOOI
Emke [Cornelis] BEUKEMA

( VI-42-127 )
  Persoonlijke informatie
(N211) Beroep: dagloner te Niekerk.
 
  Hij trouwde op 30-5-1867 te Leens met:  
  Anje de VRIES
geb. 1-3-1844 te Noordhorn
dochter van: Aaltje [Derks] de VRIES
  Uit deze relatie  
  1. Emke KOOI geb. 9-4-1868 ( VIII-46-135 )
  2. Aaltje KOOI geb. 24-10-1870 te Houwerzijl ( VIII-46-136 )

VII-51-133 Kornelis KOOI
geb. 16-1-1843 te Niekerk (Houwerzijl)
ovl. 1-2-1848 te Niekerk (Houwerzijl), 5 jaar oud
zoon van: Wibbe [Hendriks] KOOI
Emke [Cornelis] BEUKEMA

( VI-42-127 )
  Persoonlijke informatie
(N212)
 

VII-51-134 Abel KOOI
geb. 29-11-1844 te Vliedorp
ovl. 25-1-1848 te Niekerk, 3 jaar oud
zoon van: Wibbe [Hendriks] KOOI
Emke [Cornelis] BEUKEMA

( VI-42-127 )
  Persoonlijke informatie
(N213)
 

VII-51-135 Maiske KOOI
geb. 2-12-1846 te Niekerk
ovl. 10-6-1916 te Zuidlaren, 69 jaar oud
dochter van: Wibbe [Hendriks] KOOI
Emke [Cornelis] BEUKEMA

( VI-42-127 )
  Persoonlijke informatie
(N214)
 
  Zij trouwde op 3-9-1890 te Ulrum met:  
  Klaas BOSVELD
geb. 4-1-1848 te Zoutkamp
ovl. 31-3-1915 te Zuidlaren, 67 jaar oud
zoon van: Willem [Heines] BOSVELD
Trientje [Klasens] SLOTEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer te Zoutkamp.
 

VII-51-136 Kornelius KOOI
geb. 19-5-1850 te Houwerzijl
ovl. 5-1-1857 te Houwerzijl, 6 jaar oud
zoon van: Wibbe [Hendriks] KOOI
Emke [Cornelis] BEUKEMA

( VI-42-127 )
  Persoonlijke informatie
(N215)
 

VII-52-137 Meiske TILLEMA
geb. 13-11-1856 te Leens
ovl. 18-10-1857 te Leens (OA-67), 11 maand oud
dochter van: Enne [Ennes] TILLEMA
Welmoed [Kornelis] BEUKEMA

( VI-42-130 )
  Persoonlijke informatie
(N241)
 

VII-52-138 Cornelis Jan TILLEMA
geb. 27-2-1859 te Leens
ovl. 27-11-1863 te Leens (OA-92), 4 jaar oud
zoon van: Enne [Ennes] TILLEMA
Welmoed [Kornelis] BEUKEMA

( VI-42-130 )

VII-52-139 Geuchien TILLEMA
geb. 30-9-1861 te Leens
ovl. 31-10-1914 te Ulrum (OA-38), 53 jaar oud
zoon van: Enne [Ennes] TILLEMA
Welmoed [Kornelis] BEUKEMA

( VI-42-130 )
  Persoonlijke informatie
(N242)
 
  Hij trouwde op 16-5-1894 te Ulrum met:  
  Jantje TAMMENS
geb. ca 1863 te Hornhuizen
dochter van: Geert TAMMENS
Geertje ZAAGMAN


VII-52-140 Emke Kornelia TILLEMA
geb. 28-9-1864 te Leens
dochter van: Enne [Ennes] TILLEMA
Welmoed [Kornelis] BEUKEMA

( VI-42-130 )
  Persoonlijke informatie
(N243)
 

VII-52-141 Jan Marten TILLEMA
geb. 1-4-1866 te Leens
ovl. 27-4-1932 te Leens (OA-16), 66 jaar oud
zoon van: Enne [Ennes] TILLEMA
Welmoed [Kornelis] BEUKEMA

( VI-42-130 )
  Hij trouwde met:  
  Grietje SIERSEMA

VII-53-142 Enne Pieter TILLEMA
geb. 12-2-1860 te Leens
ovl. 7-2-1908 te Leens, 47 jaar oud
zoon van: Sieger [Ennes] TILLEMA
Geeske [Kornelis] BEUKEMA

( VI-42-133 )
  Persoonlijke informatie
(N281) Gedoopt 6-5-1860 te Leens.
 
  Hij trouwde op 19-12-1895 te Leens met:  
  Auke TORRINGA
geb. 20-3-1861 te Leens
ovl. 22-10-1916 te Leens, 55 jaar oud
dochter van: Jacob [Luitjens] TORRINGA
Trientje [Roelfs] SIKKENS


VII-53-143 Cornelius Menno TILLEMA
geb. 14-10-1861 te Leens
zoon van: Sieger [Ennes] TILLEMA
Geeske [Kornelis] BEUKEMA

( VI-42-133 )
  Persoonlijke informatie
(N282) Gedoopt 4-5-1862 te Leens
 

VII-54-144 Cornelia ABBRING
geb. 4-6-1867 te Zoutkamp
ovl. 3-1-1927 te Ulrum, 59 jaar oud
dochter van: Rijpke [Pieters] ABBRING
Klaaske [Jans] KOLK
( VI-43-137 )
  Zij trouwde op 4-5-1888 te Ulrum met:  
  Riepke [Jans] BEUKEMA
geb. 4-4-1849 te Bedum (GA-37)
ovl. 12-7-1934 te Ulrum, 85 jaar oud
zoon van: Jan [Rijpkes] BEUKEMA
Etta [Jans] HOPMA
( VI-35-109 )
  Persoonlijke informatie
(K762) Beroep: landbouwer op "Midhalm 1" te Vierhuizen (1889 - 1919).
Riepke was zetboer voor Everdina Torringa op "De Hoogte" te Houwerzijl. Daarna huurde hij "Midhalm 1" te Vierhuizen in 1889 van zijn schoonvader. Na zijn dood in 1893 kregen ze het bedrijf in hun bezit, waarop ze tot 1919 woonden, waarna ze in Ulrum gingen rentenieren. Riepke werd volgens de akte van 3-9-1883, verleden bij notaris Shirler de Frienisberg te Ten Boer toeziend voogd over de minderjarige kinderen: Wilhelmina, Etta, Jan, Grietine en Aaltje Henderika Alina Mensema na de dood van Riepkes zuster Aafke.
 

VII-55-145 Jantje ABBRING
geb. 19-10-1855 te Vierhuizen
ovl. 13-7-1935 te Leens, 79 jaar oud
dochter van: Gerko ABBRING
Kunna [Willems] BOSVELD
( VI-43-139 )

VII-55-146 Aaltje ABBRING
geb. 21-12-1856 te Vierhuizen
ovl. 9-1-1857 te Vierhuizen, 19 dagen oud
dochter van: Gerko ABBRING
Kunna [Willems] BOSVELD
( VI-43-139 )

VII-55-147 Aaltje ABBRING
geb. 19-2-1858 te Vierhuizen
ovl. 20-5-1860 te Vierhuizen, 2 jaar oud
dochter van: Gerko ABBRING
Kunna [Willems] BOSVELD
( VI-43-139 )

VII-55-148 Pieter Gerrit ABBRING
geb. 24-9-1859 te Vierhuizen
ovl. 5-12-1924 te Zuurdijk, 65 jaar oud
zoon van: Gerko ABBRING
Kunna [Willems] BOSVELD
( VI-43-139 )

VII-55-149 Willem ABBRING
geb. 28-10-1861 te Vierhuizen
ovl. 28-3-1942 te Groningen, 80 jaar oud
zoon van: Gerko ABBRING
Kunna [Willems] BOSVELD
( VI-43-139 )

VII-55-150 Aaltje ABBRING
geb. 4-6-1863 te Zuurdijk
ovl. 28-12-1870 te Zuurdijk, 7 jaar oud
dochter van: Gerko ABBRING
Kunna [Willems] BOSVELD
( VI-43-139 )

VII-55-151 Cornelis ABBRING
geb. 5-3-1866 te Zuurdijk
ovl. 9-3-1866 te Zuurdijk, 4 dagen oud
zoon van: Gerko ABBRING
Kunna [Willems] BOSVELD
( VI-43-139 )

VII-55-152 Geertruida ABBRING
geb. 4-4-1867 te Zuurdijk
ovl. 27-8-1944 te Lee's, 77 jaar oud
dochter van: Gerko ABBRING
Kunna [Willems] BOSVELD
( VI-43-139 )

VII-55-153 Trientje ABBRING
geb. 25-6-1869 te Zuurdijk
ovl. 4-7-1869 te Zuurdijk, 9 dagen oud
dochter van: Gerko ABBRING
Kunna [Willems] BOSVELD
( VI-43-139 )

VII-57-160 Sirp HOEXUM
geb. 7-7-1843 te Ezinge (GA-25)
zoon van: Antonius (Toon) [Sirps] HOEXUM
Aaltje [Berends] KLOK

( VI-50-153 )

VII-57-161 Grietje HOEXUM
geb. 10-11-1846 te Warffum (GA-66)
dochter van: Antonius (Toon) [Sirps] HOEXUM
Aaltje [Berends] KLOK

( VI-50-153 )

VII-57-162 Berend HOEXUM
geb. 23-12-1848 te Warffum (GA-53)
zoon van: Antonius (Toon) [Sirps] HOEXUM
Aaltje [Berends] KLOK

( VI-50-153 )

VII-57-163 Anje HOEXUM
geb. 14-2-1851 te Warffum (GA-10)
dochter van: Antonius (Toon) [Sirps] HOEXUM
Aaltje [Berends] KLOK

( VI-50-153 )

VII-57-164 Antje HOEXUM
geb. 25-10-1854 te Warffum (GA-42)
ovl. 24-9-1937 te Warffum, 82 jaar oud
dochter van: Antonius (Toon) [Sirps] HOEXUM
Aaltje [Berends] KLOK

( VI-50-153 )
  Zij trouwde op 21-9-1878 te Warffum met:  
  Harm BOLHUIS
geb. ca 1856 te Warffum (Breede)
ovl. 13-12-1940
zoon van: Gerrit BOLHUIS
Grietje VOS
fam. 115: ( VI-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner te Den Andel, tapper (1905), koemelker (1907).
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerrit BOLHUIS geb. 25-2-1879 te Warffum / ovl. 16-6-1955 te Warffum fam. 115: ( VIII-1-1 )
  2. Aaltje BOLHUIS geb. 7-2-1883 te Warffum / ovl. 21-7-1961 te Groningen fam. 115: ( VIII-1-2 )
  3. Klaas BOLHUIS geb. 18-1-1886 te Warffum / ovl. 6-9-1970 fam. 115: ( VIII-1-3 )
  4. Anno BOLHUIS geb. 2-6-1889 te Warffum / ovl. 13-7-1917 te Groningen fam. 115: ( VIII-1-4 )

VII-57-165 Eisse HOEXUM
geb. 25-6-1859 te Warffum (GA-32)
zoon van: Antonius (Toon) [Sirps] HOEXUM
Aaltje [Berends] KLOK

( VI-50-153 )

VII-57-166 Epke HOEXUM
geb. 27-6-1864 te Warffum (GA-45)
dochter van: Antonius (Toon) [Sirps] HOEXUM
Aaltje [Berends] KLOK

( VI-50-153 )

VII-58-167 Tietje BUIKEMA
geb. 12-1-1869 te Houwerzijl
ovl. 7-10-1959 te Leens, 90 jaar oud
dochter van: Hendrik [Wijbrands] BUIKEMA
Korneliske LAP
( VI-51-156 )
  Zij trouwde met:  
  Berend HES
  Uit deze relatie  
  1. Mientje HES geb. 20-8-1893 te Niekerk / ovl. 21-2-1972 ( VIII-51-147 )

VII-59-168 Heino [Janna's] BUIKEMA
geb. 9-8-1862 te Warfhuizen
ovl. 26-11-1937 te Schouwerzijl, 75 jaar oud
zoon van: Albert HUIZINGA
Janna [Rijpkes] BUIKEMA

( VI-55-164 )
  Persoonlijke informatie
(R631) Gedoopt 14-9-1862 te Warfhuizen. Erkend door zijn moeder bij akte 27-1-1881. Beroep: arbeider te Schouwerzijl.
 
  Hij trouwde op 9-12-1882 te Winsum met:  
  Brechtje STRATINGH
geb. 21-1-1862 te Winsum
ovl. 29-5-1946 te Winsum, 84 jaar oud
dochter van: Everhardus STRATINGH
Aaltje POEL

  Uit deze relatie  
  1. Janna [Heino's] BUIKEMA geb. 29-3-1883 te Leens (Schouwerzijl) / ovl. 11-6-1958 te Groningen ( VIII-52-148 )
  2. Albert [Heino's] BUIKEMA geb. 19-9-1890 te Schouwerzijl / ovl. 14-6-1967 te Appelscha ("Beatrixoord") ( VIII-52-149 )
  3. Johannes [Heino's] BUIKEMA geb. 22-1-1905 te Schouwerzijl / ovl. 21-6-1973 te Hardenberg ( VIII-52-150 )

VII-60-169 John Henry BEUKEMA
geb. 30-4-1909 te Mc Bain, Lucas (Michigan, U.S.A.)
ovl. 9-6-1979 te Zeeland (Michigan, U.S.A.), 70 jaar oud
zoon van: Cornelis BEUKEMA
Jeichien VRIELING
( VI-55-167 )
fam. 4: ( VII-16-93 )
  Persoonlijke informatie
(R668)
 
  Hij trouwde op 20-4-1939 met:  
  Cornelia Margaret (Connie) SMEENGE
geb. 16-4-1915 te Holland (Michigan, U.S.A.)
ovl. 5-6-2002 te Ottawa County (Michigan, U.S.A.), 87 jaar oud
dochter van: Kornelis (Cornelius) SMEENGE
Maggie WARMELS
fam. 44: ( V-3-6 )

VII-72-222 Gosen KOLK
geb. 12-10-1835 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-68)
zoon van: Rijpke [Goossens] KOLK
Tietje [Pieters] BUITJES
( VI-60-188 )

VII-72-223 Pieter KOLK
geb. 16-6-1838 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-30)
zoon van: Rijpke [Goossens] KOLK
Tietje [Pieters] BUITJES
( VI-60-188 )

VII-72-224 Jacob KOLK
geb. 17-1-1841 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-5)
zoon van: Rijpke [Goossens] KOLK
Tietje [Pieters] BUITJES
( VI-60-188 )

VII-72-225 Hijlkje KOLK
geb. 28-12-1842 te Ulrum (Zoutkamp) (GA-93)
dochter van: Rijpke [Goossens] KOLK
Tietje [Pieters] BUITJES
( VI-60-188 )

VII-73-226 Jan Jacob van DUINEN
geb. 3-1-1843 te Zuurdijk
ovl. 2-2-1874 te Oosterhoogebrug, 31 jaar oud
zoon van: Oewe [Pieters] van DUINEN
Martje LOOTS

( VI-61-196 )
  Persoonlijke informatie
(592311)
 

VII-73-227 Pieter van DUINEN
geb. 25-9-1844 te Zuurdijk
ovl. 23-3-1845 te Zuurdijk, 5 maand oud
zoon van: Oewe [Pieters] van DUINEN
Martje LOOTS

( VI-61-196 )
  Persoonlijke informatie
(592312)
 

VII-73-228 Martje van DUINEN
geb. 26-9-1846
dochter van: Oewe [Pieters] van DUINEN
Martje LOOTS

( VI-61-196 )
  Persoonlijke informatie
(592313)
 
  Zij trouwde op 5-7-1875 te Ulrum met:  
  Jan BESSELING
geb. 24-1-1876 te Zuiderveen
zoon van: Klaas [Derks] BESSELING
Remke [Roelfs] SLART


VII-74-229 Trijntje LOOTS
geb. ca 1855 te Vierhuizen
ovl. 4-6-1937 te Ulrum
dochter van: Klaas [Jans] LOOTS
Heilina BOEREMA
( VI-61-197 )
  Zij trouwde op 6-5-1876 te Ulrum (HA-13) met:  
  Sijpko SIJPKENS
geb. 8-10-1850 te Hornhuizen
ovl. 20-12-1904 te Hornhuizen, 54 jaar oud
zoon van: Jacob [Klaassens] SIJPKES
Klaasien [Klasens] van ZWOL

fam. 47: ( III-2-15 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1876).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Klazina Helena SIJPKENS geb. 15-2-1879 te Hornhuizen / ovl. 14-6-1936 te Groningen fam. 47: ( V-18-57 )

VII-75-230 Jan LOOTS
geb. ca 1854 te Vierhuizen
zoon van: Jacob [Jans] LOOTS
Geertruid BOLT
( VI-61-199 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: broodbakker (1895).
 
  Hij trouwde op 11-3-1885 te Ulrum (HA-10) met:  
  Anje VOS
geb. ca 1858 te Winsum
dochter van: Jan [Rentjes] VOS
Jantje [Joosten] ALDERTS

  Persoonlijke informatie
Beroep: huishoudster (1895).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan LOOTS geb. 14-8-1895 te Ulrum (Vierhuizen) / ovl. 21-8-1968 te Arnhem ( VIII-77-243 )

VII-76-231 Jan [Folkerts] BUIKEMA
geb. 15-3-1863 te Hornhuizen
ovl. 29-12-1940 te Hornhuizen, 77 jaar oud
zoon van: Folkert [Jans] BUIKEMA
Ebeltje RONDA
( VI-62-200 )
  Persoonlijke informatie
(S827) beroep: daglooner / landarbeider.
Jan Beukema wonend te Houw is op 31-10-1881 veroordeeld: "wegens nachtelijk burengerucht" tot 3 dagen hechtenis en fl 7,50 boete. Zijn personalia waren: 19 jaar, ongehuwd, boerenknecht, gereformeerd, 1,69m, kan niet schrijven. (Lijst der gedetineerden 1670 - 1887 van de stad Groningen n0 12.28 5143).
 
  Hij trouwde (1) op 21-9-1882 te Leens met:  
  Auktje van DIJK
geb. 24-2-1857 te Kloosterburen
ovl. 30-12-1907 te Hornhuizen
dochter van: Ties van DIJK
Martje DEKKINGA

  Bij het huwelijk
Jan Buikema en Auktje van Dijk hebben een graf in Hornhuizen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Theo BUIKEMA geb. 23-3-1886 te Hornhuizen / ovl. 17-6-1965 te Hornhuizen ( VIII-78-244 )
  Hij trouwde (2) op 3-11-1909 te Ulrum (HA-22) met:  
  Aukje FENNEMA
geb. 20-3-1858 te Ferwerderadeel (Blija) (GA-B34)
ovl. 6-2-1921 te Winsum, 62 jaar oud
dochter van: Jan [Herres] FENNEMA
Geertje [Reitses] van der MEY
fam. 49: ( IV-4-19 )
fam. 53: ( III-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Geboorteaangifte datum 23-3-1858; bladnr 34.
beroep: huishoudster
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: daglooner; bruidegom 46 jaar; bruid 51 jaar; weduwnaar van Aukje van Dijk; weduwe van Derk Tent
 

VII-76-232 Bouwina BUIKEMA
geb. 1-4-1865 te Hornhuizen
ovl. 23-1-1951 te Leens, 85 jaar oud
dochter van: Folkert [Jans] BUIKEMA
Ebeltje RONDA
( VI-62-200 )
  Persoonlijke informatie
(S828)
 
  Zij trouwde op 24-11-1887 te Leens met:  
  Rentje KADIJK
geb. 4-9-1864 te Wehe
ovl. 12-5-1952 te Leens, 87 jaar oud
zoon van: Reinder KADIJK
Jantje WIERENGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner te Leens (1887).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje KADIJK geb. 11-2-1888 te Leens ( VIII-79-245 )
  2. Ebeltje KADIJK geb. 15-7-1890 te Zuurdijk / ovl. 15-11-1984 te Middelstum ( VIII-79-246 )
  3. Reina KADIJK ( VIII-79-247 )
  4. Folkert KADIJK geb. 29-10-1897 te Leens ( VIII-79-248 )
  5. Reinder KADIJK ( VIII-79-249 )
  6. Jan KADIJK ( VIII-79-250 )

VII-77-233 Aldert [Jans] BOIKEMA
geb. 30-5-1816 te Eenrum (Pieterburen)
zoon van: Jan [Alderts] BOIKEMA
Anje [Pieters] WERKMAN
( VI-64-202 )
  Persoonlijke informatie
(h111) Beroep: dagloner te Vierhuizen.
 
  Hij trouwde (1) op 4-5-1846 te Ulrum (HA-3) met:  
  Trientje [Popkes] BORGMAN
geb. ca 1821 te Eenrum
ovl. 2-2-1859 te Ulrum (Vierhuizen) (OA-8), 38 jaar oud
dochter van: Popke [Jakobs] BORGMAN
Voltje [Tjaarts] REINDERS

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonersche (1859).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: daglooner; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruid: daglooner; bruidegom 29 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Foske [Alderts] BUIKEMA geb. 30-9-1845 te Ulrum (Vierhuizen) / ovl. 13-10-1872 te Ulrum ( VIII-80-251 )
  Hij trouwde (2) op 17-9-1859 te Eenrum met:  
  Anje ter WEER
geb. 9-11-1819 te Winsum (Ranum)
ovl. te Westernieland
dochter van: Sippe [Roelfs] ter WEER
Hilje [Ennes] BAZUIN


VII-77-234 Gezina BUIKEMA
geb. 22-11-1817 te Westernieland
ovl. 20-3-1832 te Westernieland, 14 jaar oud
dochter van: Jan [Alderts] BOIKEMA
Anje [Pieters] WERKMAN
( VI-64-202 )
  Persoonlijke informatie
(h112)
 

VII-77-235 Remke BUIKEMA
geb. 18-10-1819 te Westernieland
dochter van: Jan [Alderts] BOIKEMA
Anje [Pieters] WERKMAN
( VI-64-202 )
  Persoonlijke informatie
(h113) Beroep: dienstmeid (1842, ten tijde van haar huwelijk).
 
  Zij trouwde op 12-11-1842 te Baflo met:  
  Jan [Rypkes] ZUIDEMA
geb. 17-4-1811 te Hornhuizen
zoon van: Rypke [Garmts] ZUIDEMA
Neeltje [Pieters] LEIMA
( V-26-89 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooners te Den Andel (1841).
 
  Bij het huwelijk
Wettiging 1 kind (Anje).
 
  Uit deze relatie  
  1. NN BUIKEMA geb. 31-7-1840 te Westernieland / ovl. 31-7-1840 te Westernieland ( VII-37-99 )
  2. Anje ZUIDEMA geb. 31-7-1840 te Westernieland / ovl. 11-3-1858 te Westernieland ( VII-37-98 )
  3. Gerrit ZUIDEMA geb. 3-4-1859 te Eenrum ( VII-37-100 )
  4. Aldert ZUIDEMA geb. 23-10-1860 te Eenrum ( VII-37-101 )

VII-78-236 Trientje BUIKEMA
geb. 29-3-1816 te Westernieland
ovl. te Oosternieland
dochter van: Jantje [Mennes] BUIKEMA ( VI-65-204 )
  Persoonlijke informatie
(h311)
 
  Zij trouwde op 2-5-1853 te Eenrum met:  
  Pieter [Jacobs] BALK
geb. 10-2-1820 te Warffum
ovl. 12-2-1872 te Westernieland, 52 jaar oud
zoon van: Jacob [Pieters] BALK
Knelske [Pieters] TEL

  Uit deze relatie  
  1. NN1 BALK geb. 8-9-1854 te Eenrum / ovl. 8-9-1854 te Eenrum ( VIII-81-253 )
  2. NN2 BALK geb. 8-9-1854 te Eenrum / ovl. 8-9-1854 te Eenrum ( VIII-81-252 )
  3. Menno BALK geb. 14-2-1857 te Eenrum ( VIII-81-254 )

VII-79-237 Grietje [Luitjes] BUIKEMA
geb. 1-4-1833 te Eenrum (Westernieland)
ovl. 9-1-1860 te Baflo, 26 jaar oud
dochter van: Luitje [Mennes] BUIKEMA
Antje [Sierts] DANHOF
( VI-65-205 )
  Persoonlijke informatie
(h335)
 
  Zij trouwde op 27-8-1853 te Baflo met:  
  IJzebrand [Jacobs] ZUIDEMA
geb. 11-12-1829 te Baflo (Den Andel)
zoon van: Jacob [Roelfs] ZUIDEMA
Anje [IJzebrands] BORGMAN

fam. 55: ( IV-2-9 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht te Den Andel (1860).
 
  Uit deze relatie  
  1. Luitje ZUIDEMA geb. 16-2-1855 te Baflo (Den Andel) / ovl. 12-1-1869 te Saaxumhuizen fam. 55: ( VI-17-99 )

VII-79-238 Aaltje [Luitjes] BUIKEMA
geb. 1849 te Westernieland
dochter van: Luitje [Mennes] BUIKEMA
Trienje [Luitjes] van der WIJK
( VI-65-205 )
  Persoonlijke informatie
(h33b)
 
  Zij trouwde (1) met:  
  Freerk Van ZUIDEN
geb. 1847
zoon van: Albert [Freerks] van ZUIDEN
Aaltje [Alberts] OOSTING

  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman te Warffum
 
  Zij trouwde (2) op 23-5-1868 te Eenrum met:  
  Thijs [Luitjes] PAIZE
geb. 27-12-1842 te Pieterburen
ovl. 17-7-1868 te Pieterburen, 25 jaar oud
zoon van: Jacob [Jans] PAIZE
Antje [Pieters] HELDER

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner te Pieterburen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Luitje Theron PYSE geb. 9-2-1869 te Westernieland / ovl. 16-9-1944 te Morrison, Whiteside County (Illinois, U.S.A.) ( VIII-82-255 )

VII-80-239 Menne [Rembts] BUIKEMA
geb. te Eenrum (Westernieland)
ovl. te Eenrum (Westernieland)
zoon van: Remge [Mennes] BUIKEMA
Aaltje [Eppes Luitjes] _
( VI-65-206 )
  Persoonlijke informatie
(h341)
 
  Hij trouwde met:  
  Trientje [Simons] de WIT
geb. te Eenrum
  Uit deze relatie  
  1. Menne BUIKEMA geb. 24-8-1858 te Eenrum (Westernieland) / ovl. 8-5-1948 te Grand Rapids (U.S.A. MI) ( VIII-83-256 )

VII-81-240 Grietje SCHAVER
geb. 2-6-1825 te Eenrum (Westernieland)
ovl. 13-3-1826 te Eenrum (Westernieland), 9 maand oud
dochter van: Garbrand [Willems] SCHAVER
Jantje [Eisses] BUIKEMA

( VI-66-207 )
  Persoonlijke informatie
(h411) Jong overleden.
 

VII-82-241 Eisse [Reinders] BUIKEMA
geb. 29-10-1832 te Westernieland
ovl. 18-9-1855 te Eenrum, 22 jaar oud
zoon van: Reinder [Eisses] BUIKEMA
Aaltje [Izebrands] BORGMAN
( VI-66-208 )
fam. 65: ( III-1-4 )
  Persoonlijke informatie
(h421) Beroep: verver. Ongehuwd gebleven.
 

VII-82-242 Johannes [Reinders] BUIKEMA
geb. 22-1-1836 te Westernieland
ovl. 15-6-1836 te Westernieland, 4 maand oud
zoon van: Reinder [Eisses] BUIKEMA
Aaltje [Izebrands] BORGMAN
( VI-66-208 )
fam. 65: ( III-1-4 )
  Persoonlijke informatie
(h422)
 

VII-82-243 Grietje [Reinders] BUIKEMA
geb. 1-4-1839 te Westernieland
ovl. 22-1-1923 te Groningen, 83 jaar oud
dochter van: Reinder [Eisses] BUIKEMA
Anje [Warners] de VRIES
( VI-66-208 )
  Persoonlijke informatie
(h423)
 
  Zij trouwde op 17-1-1857 te Eenrum met:  
  Gerrit [Wiebes] PUMA
geb. ca 1833 te Kloosterburen
ovl. voor 1923
zoon van: Wijbe [Hendriks] PUMA
Janna [Jans] ZIJLSTRA

  Persoonlijke informatie
Beroep: kuiper en stelmaker te Warffum, dagloner (1905).
 
  Uit deze relatie  
  1. Reinder [Gerrits] PUMA geb. 18-6-1857 te Eenrum (Westernieland) / ovl. 26-4-1940 te Warffum ( VIII-84-257 )
  2. Wiebe [Gerrits] PUMA geb. 1-10-1859 te Warffum / ovl. 22-12-1904 te Leens ( VIII-84-258 )
  3. Garbrand [Gerrits] PUMA geb. 18-1-1862 te Warffum / ovl. 22-4-1862 te Warffum ( VIII-84-259 )
  4. Jantje [Gerrits] PUMA geb. 19-7-1863 te Warffum / ovl. 8-9-1892 ( VIII-84-260 )
  5. Janna [Gerrits] PUMA geb. 10-10-1865 te Warffum / ovl. 3-7-1886 te Baflo (Rasquert) ( VIII-84-261 )
  6. NN [Gerrits] PUMA geb. 5-10-1867 te Warffum / ovl. 5-10-1867 te Warffum ( VIII-84-262 )
  7. Anje [Gerrits] PUMA geb. 17-1-1869 te Warffum / ovl. 12-6-1929 te Groningen ( VIII-84-263 )
  8. Garbrand [Gerrits] PUMA geb. 16-8-1871 te Warffum / ovl. 25-8-1872 te Warffum ( VIII-84-265 )
  9. NN [Gerrits] PUMA geb. 16-8-1871 te Warffum / ovl. 16-8-1871 te Warffum ( VIII-84-264 )
  10. Trientje [Gerrits] PUMA geb. 8-8-1873 te Warffum / ovl. 4-7-1917 te Warffum ( VIII-84-266 )
  11. Grietje [Gerrits] PUMA geb. 12-9-1875 te Warffum / ovl. 2-12-1948 te Warffum ( VIII-84-267 )
  12. Garbrand [Gerrits] PUMA geb. 1-11-1877 te Warffum / ovl. 24-3-1937 te Warffum ( VIII-84-268 )
  13. Hendrik [Gerrits] PUMA geb. 19-9-1879 te Warffum ( VIII-84-269 )
  14. Eizo [Gerrits] PUMA geb. 8-12-1881 te Warffum / ovl. 23-12-1917 te Warffum ( VIII-84-270 )

  Generatie VIII  
VIII-4-16 Kornelis BRANDS
geb. 27-7-1881 te Eenrum
ovl. 16-11-1949 te Bedum (OA-65), 68 jaar oud
zoon van: Jan BRANDS
Jankelina HUIZINGA
( VII-3-13 )
  Persoonlijke informatie
Overleden te Groningen
 
  Hij trouwde op 4-5-1916 te Haren (HA-10) met:  
  Pietertje OOSTERVELD
geb. 25-9-1882 te Haren
ovl. 31-1-1968, 85 jaar oud
dochter van: Jan OOSTERVELD
Grietje HOLTMAN
fam. 7: ( VI-6-43 )
fam. 24: ( V-3-13 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep vader bruidegom.: landbouwer; bruidegom 34 jaar; bruid 33 jaar
 

VIII-4-17 Antje BRANDS
geb. 24-11-1882 te Eenrum
ovl. 22-4-1962 te Groningen, 79 jaar oud
dochter van: Jan BRANDS
Jankelina HUIZINGA
( VII-3-13 )
  Zij trouwde op 9-7-1908 te Winsum met:  
  Izebrand OOSTERHOFF
geb. 23-5-1878 te Aduard
ovl. 15-3-1934 te Fransum, 55 jaar oud
zoon van: Berend OOSTERHOFF
Klaaske DANHOF

  Uit deze relatie  
  1. Klaaske OOSTERHOFF geb. 27-5-1909 te Feerwerd ( IX-6-15 )
  2. Jankelina OOSTERHOFF geb. 29-5-1915 te Winsum / ovl. 28-11-1997 te Dorkwerd ( IX-6-16 )
  3. Elizabeth OOSTERHOFF geb. ca 1920 te Winsum / ovl. 1-3-1945 te Groningen ( IX-6-17 )

VIII-4-18 Jan BRANDS
geb. 28-7-1886 te Eenrum
ovl. 27-3-1964 te Groningen, 77 jaar oud
zoon van: Jan BRANDS
Jankelina HUIZINGA
( VII-3-13 )
  Hij trouwde op 3-5-1913 te Kantens met:  
  Aafke WIERENGA
geb. 13-7-1886 te Pieterburen
ovl. 25-11-1944 te Loppersum, 58 jaar oud
dochter van: Gerardus WIERENGA
Grietje [Everts] KLADDER


VIII-4-19 Theo BRANDS
geb. 22-8-1888 te Eenrum
zoon van: Jan BRANDS
Jankelina HUIZINGA
( VII-3-13 )
  Hij trouwde op 23-4-1919 te Bedum met:  
  Aaltje SEBENS
geb. 11-6-1891 te Zuidwolde
dochter van: Hendericus SEBENS
Cornelske KRUIZINGA


VIII-5-20 Derk BEUKEMA
geb. 9-8-1886 te Uithuizen
ovl. 1-6-1969 te Eelde (Paterswolde), 82 jaar oud
zoon van: Klaas BEUKEMA
Dina DOB
( VII-5-22 )
  Persoonlijke informatie
(c24721) Erkend bij het huwelijk van zijn ouders. Beroep: daglooner, en tuinder te Eelderwolde.
 
  Hij trouwde op 25-5-1912 te Uithuizen met:  
  Zwaantje WIERSUM
geb. 3-7-1885 te Uithuizermeeden
ovl. 25-11-1951 te Eelde (Paterswolde), 66 jaar oud
dochter van: Berent WIERSUM
Maria BOS

  Uit deze relatie  
  1. Klaas [Derks] BEUKEMA geb. 29-12-1914 te Uithuizen / ovl. 10-9-1970 te Veendam ( IX-7-18 )

VIII-6-21 Rijke [Eijes] BUIKEMA
geb. 4-5-1860 te Leens
ovl. 30-5-1860 te Leens, 26 dagen oud
zoon van: Eije [Rijkes] BUIKEMA
Geeske [Douwes] MENNEMA
( VII-6-23 )
( VII-33-85 )
  Persoonlijke informatie
(A5341)
 

VIII-6-22 Rijke [Eijes] BUIKEMA
geb. 6-12-1861 te Leens
zoon van: Eije [Rijkes] BUIKEMA
Geeske [Douwes] MENNEMA
( VII-6-23 )
( VII-33-85 )
  Persoonlijke informatie
(A5342) Hij emigreerde naar de U.S.A. in 1884.
 

VIII-6-23 Douwe BUIKEMA
geb. 11-11-1864 te Leens
zoon van: Eije [Rijkes] BUIKEMA
Geeske [Douwes] MENNEMA
( VII-6-23 )
( VII-33-85 )
  Persoonlijke informatie
(A5343) Hij emigreerde naar de U.S.A. in 1886.
 

VIII-7-24 Rijke [Steffens] BUIKEMA
geb. 25-9-1873 te Leens
ovl. 3-10-1964 te Groningen, 91 jaar oud
zoon van: Steffen [Rijkes] BUIKEMA
Rikstje DOORNBOS
( VII-6-24 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: kleermaker te Groningen.
 
  Hij trouwde (1) op 18-10-1900 te Groningen met:  
  Hendrikje van der TUIN
geb. 14-2-1875 te Leens
ovl. 28-11-1921 te Groningen, 46 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Steffen [Rijkes] BUIKEMA geb. 25-7-1902 te Groningen / ovl. 11-11-1986 te Groningen ( IX-8-19 )
  Hij trouwde (2) op 26-11-1926 te Groningen met:  
  Lammechiena BUISMAN
geb. 4-1-1879 te Delfzijl
ovl. 12-5-1947 te Groningen, 68 jaar oud
  Bij het huwelijk
Uit dit huwelijk geen kinderen
 

VIII-8-25 Tammo BUIKEMA
geb. 30-4-1882 te Kloosterburen
ovl. 28-3-1958 te Kloosterburen, 75 jaar oud
zoon van: Sieger [Pieters] BUIKEMA
Jantje BRONKEMA
( VII-7-25 )
  Persoonlijke informatie
(A5615) Beroep: dijkwerker te Kloosterburen.
 
  Hij trouwde op 21-5-1908 te Eenrum met:  
  Anje BORGMAN
geb. 9-4-1880 te Eenrum (GA-36)
ovl. 27-8-1963 te Eenrum, 83 jaar oud
dochter van: Jan BORGMAN
Frouwke BOLHUIS
fam. 55: ( V-2-5 )
fam. 116: ( V-1-1 )
  Uit deze relatie  
  1. Sieger BUIKEMA geb. 6-2-1909 te Eenrum ( IX-9-20 )

VIII-9-26 Jakob [Jakobs] RITZEMA
geb. 20-2-1875 te Warffum
ovl. 2-8-1925 te Westernieland, 50 jaar oud
zoon van: Jacob [Jacobs] RITZEMA
Grietje [Pieters] BOIJKEMA
( VII-12-31 )
( VII-9-27 )
  Persoonlijke informatie
(B4181)
 

VIII-10-27 Grietje LEIMA
geb. 2-11-1878 te Hornhuizen
ovl. 21-1-1956 te Haren, 77 jaar oud
dochter van: Jan [Pieters] LEIMA
Henderika [Pieters] BOIJKEMA
( VII-13-33 )
( VII-9-28 )
  Persoonlijke informatie
(B4191)
 

VIII-10-28 Pieterdientje LEIMA
geb. 13-8-1880 te Hornhuizen
dochter van: Jan [Pieters] LEIMA
Henderika [Pieters] BOIJKEMA
( VII-13-33 )
( VII-9-28 )
  Persoonlijke informatie
(B4192)
 
  Zij trouwde op 2-4-1903 te Kloosterburen met:  
  Jan Ernst WIJK
geb. 31-3-1877 te Maarhuizen
ovl. 5-12-1949 te Maarhuizen, 72 jaar oud
zoon van: Peterus WIJK
Klaarke [Derks] STOL

  Uit deze relatie  
  1. Clara Henderika Jantina WIJK geb. 28-3-1907 te Uithuizen ( IX-10-21 )

VIII-10-29 Pieter Jan LEIMA
geb. 11-11-1884 te Hornhuizen
ovl. 16-6-1964 te Wehe den Hoorn, 79 jaar oud
zoon van: Jan [Pieters] LEIMA
Henderika [Pieters] BOIJKEMA
( VII-13-33 )
( VII-9-28 )
  Persoonlijke informatie
(B4193)
 
  Hij trouwde (1) op 17-4-1913 te Leens met:  
  Geertje van KAMPEN
geb. 11-6-1883 te Leens (Den Hoorn)
ovl. 24-7-1914 te Hornhuizen, 31 jaar oud
dochter van: Lubbert Egge van KAMPEN
Bouwina SPIETS

  Persoonlijke informatie
Overleden kort na de bevalling van een levenloos geboren dochtertje.
 
  Uit deze relatie  
  1. NN LEIMA geb. 22-7-1914 te Hornhuizen / ovl. 22-7-1914 te Hornhuizen ( IX-11-22 )
  Hij trouwde (2) op 11-10-1919 te Leens met:  
  Enna BLINK
geb. 21-2-1891 te Schouwerzijl
dochter van: Mattheus BLINK
Martje van KAMPEN


VIII-11-30 Aaltje BEUKEMA
geb. 17-6-1860 te Vries (Donderen)
ovl. 29-5-1898, 37 jaar oud
dochter van: Klaas [Goossens] BEUKEMA
Jantje BOER
( VII-11-30 )
  Zij trouwde op 3-5-1884 te Vries met:  
  Geert BOELENS
geb. 27-4-1856
zoon van: Jan BOELENS
Ida KUIPER

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer te Vries (Donderen)
 
  Uit deze relatie  
  1. Jannes BOELENS geb. 20-2-1898 te Vries (Donderen) (GA-19) ( IX-12-23 )

VIII-13-32 Trijntje DOORENBOS
geb. ca 1845 te Vliedorp
dochter van: Jacob [Gajes] DOORNBOS
Aafke [Rijkes] ZIJLEMA

( VII-16-43 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1870), dagloonersche (1897).
 
  Zij trouwde op 1-6-1870 te Ulrum (HA-10) met:  
  Rijpke LOOTS
geb. 2-11-1849 te Vierhuizen
ovl. 27-2-1934 te Vierhuizen, 84 jaar oud
zoon van: Roelf [Jans] LOOTS
Grietje [Gerrits] BEUKEMA
fam. 60: ( VII-9-49 )
fam. 59: ( IV-1-6 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1870), dagloner (1875), daglooner (1897).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 20 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Grietje LOOTS geb. ca 1872 te Vierhuizen fam. 60: ( IX-27-141 )
  2. Roelf LOOTS geb. 16-1-1875 te Ulrum (Vierhuizen) (GA-3) fam. 60: ( IX-27-142 )

VIII-14-33 Sela BUIKEMA
geb. 15-5-1883 te Wehe
dochter van: Albert BUIKEMA
Siementje BOS
( VII-17-44 )
  Persoonlijke informatie
Sela vertrok op 16 jarige leeftijd naar Eenrum.
Beroep: dienstbode (1906).
 
  Zij trouwde op 1-6-1906 te Haren met:  
  Harmannus VENEMA
geb. 25-9-1877 te Haren
ovl. 20-7-1939 te Assen, 61 jaar oud
zoon van: Harmannus Conradus [Pieters] VENEMA
Annechien JANSEN

fam. 16: ( IX-21-102 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker (1906). Harmannus woonde te Assen en overleed aldaar.
 
  Bij het huwelijk
bruidegom 28 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Annechien VENEMA geb. 9-4-1907 te Haren (Glimmen) fam. 16: ( XI-126-630 )
  2. Albert Pieter VENEMA geb. 26-1-1909 te Haren (Glimmen) fam. 16: ( XI-126-631 )
  3. Harmannus Coenradus Pieter VENEMA geb. 17-11-1910 te Glimmen fam. 16: ( XI-126-632 )

VIII-15-34 Roelf [Riepkes] BEUKEMA
geb. 20-4-1861 te Bierum (Holwierde)
ovl. 17-4-1936 te Appingedam (Losdorp), 74 jaar oud
zoon van: Riepke BEUKEMA
Arentje BOS
( VII-20-57 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landarbeider te Losdorp, daglooner (1894)..
 
  Hij trouwde op 16-11-1887 te Bierum met:  
  Hinderika DAMHOF
geb. 20-1-1868 te Losdorp
ovl. 20-4-1926 te Holwierde, 58 jaar oud
dochter van: Klaas DAMHOF
Trientje van der PLOEG

  Uit deze relatie  
  1. Arend BEUKEMA geb. 21-8-1892 te Bierum (Holwierde) / ovl. 18-9-1894 te Bierum (Holwierde) (OA-47) ( IX-13-24 )
  2. Jan BEUKEMA geb. 22-11-1899 te Appingedam (Marsum) / ovl. 7-1-1990 te Milton (CA) ( IX-13-25 )

VIII-16-35 Jan NOORDHOF
geb. 3-1-1864 te Bierum (Holwierde)
ovl. 23-12-1943 te Bierum, 79 jaar oud
zoon van: Ekke NOORDHOF
Aaltje [Jans] BEUKEMA

( VII-20-59 )
  Persoonlijke informatie
(E3541)
 

VIII-16-36 Trientje NOORDHOF
geb. 2-12-1866 te Bierum
ovl. 23-9-1940 te Bierum, 73 jaar oud
dochter van: Ekke NOORDHOF
Aaltje [Jans] BEUKEMA

( VII-20-59 )
  Persoonlijke informatie
(E3542)
 

VIII-16-37 Roelfien NOORDHOF
geb. 19-3-1871 te Bierum
ovl. 14-11-1951 te Wagenborgen, 80 jaar oud
dochter van: Ekke NOORDHOF
Aaltje [Jans] BEUKEMA

( VII-20-59 )
  Persoonlijke informatie
(E3543)
 
  Zij trouwde op 21-5-1915 te Delfzijl met:  
  Eilt BOER
geb. 31-12-1869 te Delfzijl (Heveskes)
zoon van: Pieter BOER
Etjen BIEWOLD


VIII-16-38 Harmke NOORDHOF
geb. 10-4-1881 te Bierum
ovl. 14-3-1882 te Bierum, 11 maand oud
dochter van: Ekke NOORDHOF
Aaltje [Jans] BEUKEMA

( VII-20-59 )
  Persoonlijke informatie
(E3544)
 

VIII-16-39 Harmke NOORDHOF
geb. 8-7-1883 te Bierum
ovl. 2-3-1886 te Bierum, 2 jaar oud
dochter van: Ekke NOORDHOF
Aaltje [Jans] BEUKEMA

( VII-20-59 )
  Persoonlijke informatie
(E3545)
 

VIII-17-40 Tetje BEUKEMA
geb. 20-7-1870 te Ten Boer (Ten Post)) (GA-98)
ovl. 16-1-1896 te Oldehove (OA-2), 25 jaar oud
dochter van: Rijpke BEUKEMA
Trientje DOFF
( VII-21-60 )
fam. 89: ( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Oorzaak overlijden: difterie met kroep.
 
  Zij trouwde op 8-12-1890 te Middelstum (HA-18) met:  
  Eltje HUISMAN
geb. 20-12-1868 te 't Zandt (Zeerijp) (GA-102)
ovl. na 1943
zoon van: Hindrik HUISMAN
Hilke [Geerts] HERWICH

  Persoonlijke informatie
Beroep: kasteleinsknecht (1890), brievenbesteller (1898), conducteur (1913).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan HUISMAN geb. 16-2-1891 te Ten Boer (Lellens) (GA-22) ( IX-14-26 )
  2. Hindrik HUISMAN geb. 19-9-1892 te Bedum (GA-89) / ovl. na 1929 ( IX-14-27 )

VIII-18-41 Jantje BEUKEMA
geb. 7-2-1880 te Appingedam
ovl. 15-3-1880 te Appingedam, 37 dagen oud
dochter van: Sacharias BEUKEMA
Aafke DOORN
( VII-21-61 )
fam. 75: ( VI-9-44 )

VIII-18-42 Jan Wieger BEUKEMA
geb. 19-5-1890 te Groningen
ovl. 4-7-1981 te Groningen, 91 jaar oud
zoon van: Sacharias BEUKEMA
Anna SCHUITEMA
( VII-21-61 )
  Persoonlijke informatie
(E3945) Naam in de huwelijksakte: Wigcher. Beroep: loodgieter en blikslager te Groningen
 
  Hij trouwde (1) op 17-9-1911 te Groningen met:  
  Reina DILLING
geb. 9-4-1888 te Groningen
dochter van: Tijs DILLING
Auktje SMID
fam. 41: ( V-4-17 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Antje DOORNBOS
geb. 1897
ovl. 26-9-1955 te Groningen

VIII-18-43 Eggo BEUKEMA
geb. 26-7-1893 te Groningen
ovl. 24-8-1975 te Groningen, 82 jaar oud
zoon van: Sacharias BEUKEMA
Anna SCHUITEMA
( VII-21-61 )
  Persoonlijke informatie
(E3946) Beroep: loodgieter
 
  Hij trouwde op 29-7-1920 te Groningen met:  
  Frederika SCHUITEMA
geb. 21-3-1898 te Groningen
ovl. 7-9-1971 te Groningen, 73 jaar oud
dochter van: Klaas SCHUITEMA
Frederika FERINGA

  Uit deze relatie  
  1. A. F. BEUKEMA ( IX-15-28 )

VIII-19-44 Jan [Jacobs] BEUKEMA
geb. 8-11-1864 te Kantens
ovl. 20-11-1929 te Haren, 65 jaar oud
zoon van: Jakob [Jans] BEUKEMA
Gezina [Berents] HARKEMA
( VII-22-62 )
  Persoonlijke informatie
(E4113) Beroep: landbouwer te Leens, Schillingeham (Winsum) en Westerdijkshorn.
 
  Hij trouwde op 30-4-1890 te Winsum met:  
  Anje Geertruida MARTINI
geb. 17-10-1864 te Winsum (Maarhuizen)
ovl. 26-11-1950 te Haren, 86 jaar oud
dochter van: Roelf [Klaassens] MARTINI
Jantje [Willems] HOEKZEMA

  Persoonlijke informatie
Geboren te Maarhuizen (Winsum) op Dorreven.
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelf Jacob BEUKEMA geb. 15-1-1892 te Winsum / ovl. 20-12-1957 te Veenwouden ( IX-16-29 )

VIII-24-58 Rijpke [Alberts] BEUKEMA
geb. 22-3-1821 te Ulrum
ovl. 22-10-1827 te Ulrum, 6 jaar oud
zoon van: Albert [Rijpkes] BEUKEMA
Auke [Eilkes] _
( VII-26-75 )
  Persoonlijke informatie
(G4111)
 

VIII-24-59 Trientje [Alberts] BEUKEMA
geb. 20-2-1827 te Ulrum
ovl. 15-2-1872 te Hornhuizen, 44 jaar oud
dochter van: Albert [Rijpkes] BEUKEMA
Anje [Jans] BOS
( VII-26-75 )
  Persoonlijke informatie
(G4112)
 
  Zij trouwde op 10-10-1868 te Kloosterburen met:  
  Auke TERPSTRA
geb. 10-10-1830 te Doezum
zoon van: Siebe [Jans] TERPSTRA
Harmke [Germs] WOUDA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner te Hornhuizen.
 
  Bij het huwelijk
weduwnaar van Hilje Buning.
 
  Uit deze relatie  
  1. Alberdina TERPSTRA geb. 10-5-1866 te Hornhuizen ( IX-21-53 )
  2. Siebe TERPSTRA geb. 4-2-1869 te Hornhuizen ( IX-21-54 )

VIII-24-60 Jakob [Alberts] Beukema
geb. 16-2-1835 te Ulrum
ovl. 25-2-1882 te Ulrum (Zoutkamp), 47 jaar oud
zoon van: Albert [Rijpkes] BEUKEMA
Anje [Alberts] de RUITER
( VII-26-75 )
  Persoonlijke informatie
(G4114) Beroep: daglooner te Vierhuizen.
 
  Hij trouwde op 29-8-1863 met:  
  Katharina (Trientje) [Alberts] OOSTMAN
geb. 10-2-1835 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 9-5-1899 te Ulrum (Zoutkamp), 64 jaar oud
dochter van: Koenraad OOSTMAN
Frouwke SIKKENS

  Uit deze relatie  
  1. Anje BEUKEMA geb. 12-1-1867 te Ulrum (De Klei) / ovl. 15-10-1936 ( IX-22-55 )

VIII-24-61 Jan [Alberts] BEUKEMA
geb. 2-2-1837 te Ulrum
ovl. 19-5-1913 te Chicago (U.S.A.), 76 jaar oud
zoon van: Albert [Rijpkes] BEUKEMA
Anje [Alberts] de RUITER
( VII-26-75 )
  Persoonlijke informatie
(G4115) Vertrokken op 19-4-1902 naar Englewood, Chicago U.S.A. Overleden: 6147 S.Sangemon, Chicago (U.S.A.). Informatie over het nageslacht van Jan en Klaaske is te vinden in "From Windmills to Windy City". Zie G-603 in de bibliotheek van het R.A.G. (Rijksarchief in Groningen)
 
  Hij trouwde op 16-11-1861 te Ulrum met:  
  Klaaske (Clara) DRENT
geb. 16-11-1838 te Oldehove
ovl. 4-9-1919 te Chicago (U.S.A.), 80 jaar oud
dochter van: Arend [Arnoldus] DRENT
Eelje [Jacobs] HELDER

  Uit deze relatie  
  1. Menno (Mike) [Jans] BEUKEMA geb. 17-10-1883 te Vierhuizen / ovl. 7-7-1926 te Chicago (U.S.A.) ( IX-23-56 )

VIII-25-62 Martje [Luitjens] BEUKEMA
geb. 25-7-1852 te Schouwerzijl
ovl. 15-8-1880 te Schouwerzijl, 28 jaar oud
dochter van: Luitje BEUKEMA
Jantje [Garmts] BENES
( VII-27-77 )
  Persoonlijke informatie
(G5142)
 
  Zij trouwde op 25-5-1876 te Leens met:  
  Derk CLEVERINGA
geb. 12-5-1844 te Warfhuizen
zoon van: Pieter [Derks] CLEVERINGA
Martje [Gerrits] BUIKEMA

fam. 59: ( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schipper te Warfhuizen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Martje CLEVERINGA geb. 14-1-1877 te Schouwerzijl / ovl. 9-6-1877 te Schouwerzijl fam. 59: ( VI-1-1 )
  2. Pieter CLEVERINGA geb. 18-3-1878 te Eenrum / ovl. 1-7-1958 fam. 59: ( VI-1-2 )

VIII-25-63 Annechien [Luitjes] BEUKEMA
geb. 17-5-1856 te Leens (Schouwerzijl)
dochter van: Luitje BEUKEMA
Jantje [Garmts] BENES
( VII-27-77 )
  Persoonlijke informatie
(G5143) Beroep: dienstmeid (1882).
 
  Zij trouwde op 4-5-1882 te Leens (HA-7) met:  
  Johannes KAMPHUIS
geb. 3-10-1862 te Leens (Schouwerzijl)
zoon van: Hendrik KAMPHUIS
Henderika DATEMA
fam. 116: ( IV-2-9 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1882).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep moeder bruidegom: dagloonster; beroep vader bruid: timmerman; beroep moeder bruid: timmermansche; bruidegom 19 jaar; bruid 25 jaar; wettiging 1 kind
 
  Uit deze relatie  
  1. Hinderk KAMPHUIS geb. 11-12-1881 te Leens (Schouwerzijl) fam. 116: ( VI-1-1 )
  2. Luitje KAMPHUIS geb. 10-11-1884 te Leens (Warfhuizen) fam. 116: ( VI-1-2 )
  3. Wilke KAMPHUIS geb. 24-7-1887 te Leens (Warfhuizen) fam. 116: ( VI-1-3 )

VIII-27-67 Wendelina BUIKEMA
geb. 2-2-1879 te Den Andel
ovl. 7-11-1938 te Eenrum, 59 jaar oud
dochter van: Hendrik BUIKEMA
Wendelina SISSINGH
( VII-30-80 )
  Persoonlijke informatie
G8597
 
  Zij trouwde op 27-5-1909 te Eenrum met:  
  Bene WIERENGA
geb. 17-4-1881 te Eenrum (GA-34)
ovl. 4-9-1964 te Eenrum, 83 jaar oud
zoon van: Barteld WIERENGA
Martje FOKKENS

  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman te Eenrum.
 
  Uit deze relatie  
  1. Barteld WIERENGA geb. 20-4-1910 te Eenrum ( IX-28-78 )

VIII-28-68 Siebolt BUIKEMA
geb. 23-6-1872 te Leens (Zuurdijk)
ovl. 11-5-1914 te Chicago (U.S.A.), 41 jaar oud
zoon van: Jan [Rijpkes] BUIKEMA
Bougien BOLT
( VII-34-87 )
  Persoonlijke informatie
(H5214) Beroep: schoenmaker te Hornhuizen.
Siebolt vertrok met zijn gezin op 24-3-1906 naar de U.S.A. naar Chicago.
 
  Hij trouwde op 13-5-1897 te Leens (Zuurdijk) met:  
  Grietje van ZWOL
geb. 30-12-1875 te Leens
ovl. 3-1-1965 te Hornhuizen, 89 jaar oud
dochter van: Aries van ZWOL
Wiepktje KALFSBEEK
fam. 47: ( IV-4-18 )
  Persoonlijke informatie
Overlijdensdatum uit boek "Vier eeuwen Boijkema Beukema Buikema"
 
  Uit deze relatie  
  1. Bouwina [Siebolts] BUIKEMA geb. 15-3-1898 te Hornhuizen ( IX-29-79 )
  2. Wibbiena [Siebolts] BUIKEMA geb. 5-4-1900 te Hornhuizen ( IX-29-80 )
  3. Jantje [Siebolts] BUIKEMA geb. 11-3-1905 te Hornhuizen ( IX-29-81 )
  4. Alice [Siebolts] BUIKEMA geb. te Chicago (U.S.A.) / ovl. te Hornhuizen ( IX-29-82 )

VIII-29-69 Lammert POT
geb. 17-11-1872 te Warffum
ovl. 19-2-1873 te Warffum, 3 maand oud
zoon van: Jan [Machiels] POT
Jantje ZUIDEMA

( VII-35-89 )

VIII-29-70 Geertje POT
geb. 18-5-1874 te Warffum
dochter van: Jan [Machiels] POT
Jantje ZUIDEMA

( VII-35-89 )

VIII-29-71 Lammert POT
geb. 21-9-1876 te Warffum
ovl. 10-8-1877 te Warffum, 10 maand oud
zoon van: Jan [Machiels] POT
Jantje ZUIDEMA

( VII-35-89 )

VIII-29-72 Anje POT
geb. 8-10-1878 te Warffum
ovl. 8-7-1946 te Groningen, 67 jaar oud
dochter van: Jan [Machiels] POT
Jantje ZUIDEMA

( VII-35-89 )
  Zij trouwde op 13-3-1901 te Bedum met:  
  Gerrit KLOOSTER
geb. 25-1-1877 te Bedum
ovl. 13-9-1953 te Bedum, 76 jaar oud
zoon van: Henderikus KLOOSTER
Freke NANNINGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1911).
 
  Uit deze relatie  
  1. Freke Henderika KLOOSTER geb. 8-12-1901 te Bedum / ovl. 9-9-1959 te Groningen ( IX-30-83 )
  2. Jan Mechiel KLOOSTER geb. 12-8-1903 te Ter Laan ( IX-30-84 )
  3. Hendrik KLOOSTER geb. 9-12-1905 te Bedum ( IX-30-85 )
  4. Albertus KLOOSTER geb. 13-8-1907 te Bedum / ovl. 28-3-1994 ( IX-30-86 )
  5. Jantje KLOOSTER geb. 27-1-1911 te Bedum / ovl. 5-4-1995 ( IX-30-87 )
  6. Eltje KLOOSTER geb. 3-10-1912 te Bedum ( IX-30-88 )
  7. Geertje KLOOSTER geb. 18-4-1916 te Bedum ( IX-30-89 )

VIII-29-73 Eltje POT
geb. 16-2-1882 te Warffum
ovl. 21-4-1964 te Warffum, 82 jaar oud
dochter van: Jan [Machiels] POT
Jantje ZUIDEMA

( VII-35-89 )
  Zij trouwde op 24-11-1900 te Warffum met:  
  Derk POSTEMA
geb. 18-2-1879 te Warffum
ovl. 23-2-1959 te Warffum, 80 jaar oud
zoon van: Bernardus POSTEMA
Klasina JANSEMA

  Uit deze relatie  
  1. Bernard POSTEMA geb. 15-2-1901 te Warffum / ovl. 18-2-1966 te Groningen ( IX-31-90 )
  2. Jan Machiel POSTEMA geb. 6-8-1905 te Warffum ( IX-31-91 )

VIII-29-74 Itje POT
geb. 28-1-1885 te Den Andel
ovl. 20-8-1955 te Ezinge, 70 jaar oud
dochter van: Jan [Machiels] POT
Jantje ZUIDEMA

( VII-35-89 )
  Zij trouwde op 25-5-1907 te Warffum met:  
  Reitse TERPSTRA
geb. 12-10-1863 te Feerwerd
ovl. 31-3-1951 te Ezinge, 87 jaar oud
zoon van: Luitje [Meinderts] TERPSTRA
Klaaske KORHORN

  Uit deze relatie  
  1. Jan Michiel TERPSTRA geb. 27-10-1907 te Ezinge ( IX-32-93 )
  2. Klaaske TERPSTRA geb. 27-10-1907 te Ezinge ( IX-32-92 )
  3. Jantje TERPSTRA geb. 25-5-1913 te Ezinge ( IX-32-94 )

VIII-29-75 Garmtdina POT
geb. 26-12-1887 te Den Andel
ovl. 29-2-1888 te Den Andel, 9 weken oud
dochter van: Jan [Machiels] POT
Jantje ZUIDEMA

( VII-35-89 )

VIII-29-76 Garmtdina POT
geb. 18-1-1889 te Den Andel
ovl. 22-1-1899 te Den Andel, 10 jaar oud
dochter van: Jan [Machiels] POT
Jantje ZUIDEMA

( VII-35-89 )

VIII-29-77 Abeldina POT
geb. 3-7-1893 te Bedum
dochter van: Jan [Machiels] POT
Jantje ZUIDEMA

( VII-35-89 )
  Zij trouwde op 30-10-1920 te Warffum met:  
  Johannes JANSMA
geb. 23-1-1891 te Eexta
zoon van: Jan [Johannes] JANSMA
Jouke [Binnes] van DIJK


VIII-29-78 Jantje POT
geb. 5-12-1899 te Den Andel
dochter van: Jan [Machiels] POT
Jantje ZUIDEMA

( VII-35-89 )

VIII-30-79 Garmt ZUIDEMA
geb. 20-4-1880 te Warffum
ovl. 5-2-1934 te Warffum, 53 jaar oud
zoon van: Abel ZUIDEMA
Antje ZANTINGA
( VII-35-90 )
  Hij trouwde op 4-11-1903 te Warffum met:  
  Aafke KUIPERS
geb. 12-3-1878 te Warffum
ovl. 28-12-1952 te Warffum, 74 jaar oud
dochter van: Wolter KUIPERS
Hendriktje van der MOLEN

  Uit deze relatie  
  1. Abel ZUIDEMA geb. 16-3-1904 te Warffum ( IX-33-95 )
  2. NN ZUIDEMA geb. 27-8-1907 te Warffum / ovl. 27-8-1907 te Warffum ( IX-33-96 )

VIII-30-80 Anje ZUIDEMA
geb. 23-9-1881 te Warffum
ovl. 14-6-1935 te Warffum, 53 jaar oud
dochter van: Abel ZUIDEMA
Antje ZANTINGA
( VII-35-90 )
  Zij trouwde op 26-4-1911 te Warffum met:  
  Simon BOLT
geb. 14-2-1884 te Warffum
ovl. 19-9-1963 te Haren, 79 jaar oud
zoon van: Jan BOLT
Geesien KNOL

  Uit deze relatie  
  1. Geesien BOLT geb. 27-6-1912 te Warffum / ovl. 8-11-1981 ( IX-34-97 )
  2. Antje BOLT geb. 23-4-1915 te Warffum ( IX-34-98 )

VIII-30-81 Klaas ZUIDEMA
geb. 11-3-1884 te Warffum
ovl. 24-6-1950 te Warffum, 66 jaar oud
zoon van: Abel ZUIDEMA
Antje ZANTINGA
( VII-35-90 )
  Hij trouwde op 29-5-1934 te Warffum met:  
  Egbertje HUISMAN
geb. 15-8-1896 te Warffum
ovl. 20-12-1942 te Groningen, 46 jaar oud
dochter van: Pieter HUISMAN
Trientje HOEKSEMA


VIII-30-82 Grietje ZUIDEMA
geb. 29-10-1888 te Warffum
ovl. 6-2-1968 te Roodeschool, 79 jaar oud
dochter van: Abel ZUIDEMA
Antje ZANTINGA
( VII-35-90 )
  Zij trouwde op 9-6-1927 te Warffum met:  
  Willem RUBERTUS
geb. 9-3-1893 te Roodeschool
ovl. 16-9-1950, 57 jaar oud
zoon van: Jan Willem RUBERTUS
Aafke ter BORG


VIII-31-83 Jan WIERSEMA
geb. 27-11-1852 te Westernieland
zoon van: Klaas WIERSEMA
Trientje ZUIDEMA

( VII-36-92 )

VIII-31-84 Pieter WIERSEMA
geb. 15-8-1855 te Westernieland
zoon van: Klaas WIERSEMA
Trientje ZUIDEMA

( VII-36-92 )

VIII-31-85 Hinderikus WIERSEMA
geb. 1-3-1862 te Westernieland
zoon van: Klaas WIERSEMA
Trientje ZUIDEMA

( VII-36-92 )

VIII-32-86 Pieter ZUIDEMA
geb. 30-12-1878
ovl. 7-2-1947, 68 jaar oud
zoon van: Jakob [Peters] ZUIDEMA
Jantje LEEGSTRA
( VII-36-95 )

VIII-32-87 Jan ZUIDEMA
geb. 17-6-1880
ovl. 24-3-1969, 88 jaar oud
zoon van: Jakob [Peters] ZUIDEMA
Jantje LEEGSTRA
( VII-36-95 )

VIII-32-88 Geert ZUIDEMA
geb. 20-1-1883
ovl. 31-1-1968, 85 jaar oud
zoon van: Jakob [Peters] ZUIDEMA
Jantje LEEGSTRA
( VII-36-95 )

VIII-32-89 Anje ZUIDEMA
geb. 15-2-1885
ovl. 4-11-1971, 86 jaar oud
dochter van: Jakob [Peters] ZUIDEMA
Jantje LEEGSTRA
( VII-36-95 )

VIII-32-90 Geertje ZUIDEMA
geb. 1888
ovl. 28-9-1890
dochter van: Jakob [Peters] ZUIDEMA
Jantje LEEGSTRA
( VII-36-95 )

VIII-32-91 Geertje ZUIDEMA
geb. 18-1-1891
ovl. 23-1-1891, 5 dagen oud
dochter van: Jakob [Peters] ZUIDEMA
Jantje LEEGSTRA
( VII-36-95 )

VIII-33-92 Jacob RITSEMA
geb. 17-10-1830 te Leens
ovl. 16-3-1894 te Houwerzijl, 63 jaar oud
zoon van: Jan [Koenes] RITSEMA
Geertruid [Jacobs] BEUKEMA

( VII-38-102 )
  Persoonlijke informatie
(J1111) Gedoopt 5-12-1830 te Leens. Beroep: schoenmaker te Houwerzijl. Samen met zijn vrouw Jantje (Jans) Beukema heeft hij een grafpilaar te Zuurdijk.
 
  Hij trouwde op 8-3-1865 te Ulrum met:  
  Jantje [Jans] BEUKEMA
geb. 2-9-1833 te Ulrum
ovl. 19-11-1907 te Zuurdijk, 74 jaar oud
dochter van: Jan [Pieters] BEUKEMA
Grietje [Freerks] KLOOSTERHUIS
( VI-33-106 )
  Persoonlijke informatie
(J136) Gedoopt 4-5-1834 te Ulrum.
 

VIII-33-93 Jan RITSEMA
geb. 20-8-1833 te Leens
zoon van: Jan [Koenes] RITSEMA
Geertruid [Jacobs] BEUKEMA

( VII-38-102 )

VIII-33-94 Trientje RITSEMA
geb. 3-1-1836 te Leens
dochter van: Jan [Koenes] RITSEMA
Geertruid [Jacobs] BEUKEMA

( VII-38-102 )

VIII-33-95 Koene RITSEMA
geb. 24-6-1839 te Leens
ovl. 14-4-1925 te Leens (Wehe) (OA-12), 85 jaar oud
zoon van: Jan [Koenes] RITSEMA
Geertruid [Jacobs] BEUKEMA

( VII-38-102 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner te Wehe, ook voerman en broodbakker (1863).
 
  Hij trouwde (1) op 21-5-1863 te Leens (HA-12) met:  
  Aafke KNOL
geb. 17-7-1842 te Wehe
ovl. 15-10-1872 te Wehe (OA-101), 30 jaar oud
dochter van: Dutmer [Menkes] KNOL
Jantje [Jans] WIERINGA

  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 20 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje RITSEMA geb. 1864 te Leens (Wehe) / ovl. 10-11-1864 te Leens (Wehe) (OA-87) ( IX-35-99 )
  2. Jan RITSEMA geb. 1865 te Leens (Wehe) / ovl. 18-12-1865 te Leens (Wehe) (OA-84) ( IX-35-100 )
  Hij trouwde (2) op 9-12-1891 te Wehe met:  
  Anna KUIPERS
geb. 22-9-1830 te Wehe
dochter van: Meindert [Jans] KUIPERS
Jantje [Johannes] HARTMAN


VIII-33-96 Jantje RITSEMA
geb. 1-2-1846 te Leens
ovl. 27-8-1934 te Usquert, 88 jaar oud
dochter van: Jan [Koenes] RITSEMA
Geertruid [Jacobs] BEUKEMA

( VII-38-102 )
  Persoonlijke informatie
(J1116) Beroep: winkeliersche te Ulrum.
 
  Zij trouwde op 1-9-1870 te Leens (HA-21) met:  
  Menno [Egberts] BEUKEMA
geb. 13-7-1841 te Ulrum (Vliedorp)
ovl. 10-6-1873 te Ulrum, 31 jaar oud
zoon van: Egbert [Pieters] BEUKEMA
Geertruid [Mennes] BOEKHOLD
( VI-39-114 )
  Persoonlijke informatie
(M163) Beroep: commissionair in granen te Vliedorp.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: commissionair; beroep moeder bruidegom: schippersche; beroep vader bruid: korenmolenaar; bruidegom 29 jaar; bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Egbert [Menno's] BEUKEMA geb. 18-5-1871 te Ulrum / ovl. 17-5-1957 te Usquert ( VIII-43-124 )
  2. Trijntje BEUKEMA geb. 8-9-1872 te Ulrum / ovl. 19-3-1896 te Ulrum ( VIII-43-125 )

VIII-34-97 Abelina Geziena BEUKEMA
geb. 9-1-1832 te Groningen
ovl. 26-11-1909 te Groningen, 77 jaar oud
dochter van: Fredericus Faber BEUKEMA
Grietje [Tjerks] WIJBENGA
( VII-38-103 )
  Zij trouwde op 1-5-1854 te Grijpskerk met:  
  Tammo HAAN
geb. 20-2-1832 te Eexta
ovl. 12-9-1910 te Groningen, 78 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Alida (Aaltje) HAAN geb. 17-8-1854 te Groningen / ovl. 15-10-1941 te Groningen ( IX-36-101 )
  2. Margaretha Hendrika HAAN geb. 16-3-1856 / ovl. 31-1-1944 te Groningen ( IX-36-102 )
  3. Bertha Catharina HAAN geb. 25-1-1863 te Groningen / ovl. 29-5-1884 te Groningen ( IX-36-103 )
  4. Fredericus Tjarko HAAN geb. 29-6-1865 te Groningen / ovl. 4-7-1869 te Groningen ( IX-36-104 )

VIII-35-98 Johannes REUKEMA
geb. 8-11-1851 te Kloosterburen
ovl. 12-12-1931 te Overschild, 80 jaar oud
zoon van: Klaas [Harms] REUKEMA
Grietje [Jacobs] BEUKEMA

( VII-38-104 )
  Persoonlijke informatie
(J1180) Beroep: onderwijzer.
 
  Hij trouwde op 2-8-1879 te Noorddijk met:  
  Zwaantje BOUWMAN
geb. 31-7-1850 te Drogeham
ovl. 20-4-1912 te Overschild, 61 jaar oud
dochter van: Leendert [Edzes] BOUWMAN
Mietje [Everhardus] MOLEMA


VIII-35-99 Jacob REUKEMA
geb. 9-5-1853 te Kloosterburen
ovl. 14-3-1854 te Kloosterburen, 10 maand oud
zoon van: Klaas [Harms] REUKEMA
Grietje [Jacobs] BEUKEMA

( VII-38-104 )
  Persoonlijke informatie
(J1180)
 

VIII-35-100 Jacob REUKEMA
geb. 10-10-1854 te Kloosterburen
ovl. 17-11-1920 te Oldenzaal, 66 jaar oud
zoon van: Klaas [Harms] REUKEMA
Grietje [Jacobs] BEUKEMA

( VII-38-104 )
  Persoonlijke informatie
(J1181) Beroep: hoofd der school te Wijk bij Duurstede
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Grietje EERKES
geb. 27-5-1842 te Wildervank
dochter van: Willem [Lieferts] EERKES
Katarina Alida SCHURINGA

  Hij trouwde (2) op 13-12-1893 te Nijmegen met:  
  Anna Frederika van RIJSWIJK
geb. 19-12-1849 te Den Haag
ovl. 15-6-1925 te Voorburg, 75 jaar oud

VIII-35-101 Jantje REUKEMA
geb. 8-8-1859 te Kloosterburen
ovl. 24-3-1895 te Groningen, 35 jaar oud
dochter van: Klaas [Harms] REUKEMA
Grietje [Jacobs] BEUKEMA

( VII-38-104 )
  Persoonlijke informatie
(J1180)
 

VIII-35-102 Kornelia Margaretha REUKEMA
geb. 11-2-1863 te Hornhuizen
dochter van: Klaas [Harms] REUKEMA
Grietje [Jacobs] BEUKEMA

( VII-38-104 )
  Persoonlijke informatie
(J1182)
 

VIII-35-103 Geertruida REUKEMA
geb. 16-9-1865 te Kloosterburen
dochter van: Klaas [Harms] REUKEMA
Grietje [Jacobs] BEUKEMA

( VII-38-104 )
  Persoonlijke informatie
(J1180)
 

VIII-36-104 Pieter HOOGLAND
geb. 4-3-1845 te Groningen
ovl. 1846 te Amersfoort
zoon van: Jan de JONGE HOOGLAND
Jennegien SCHOLTENS
( VII-39-106 )
  Persoonlijke informatie
(J1221)
 
  Hij trouwde op 29-5-1873 te Harlingen met:  
  Sjoukje van DROOGE
geb. 2-2-1849 te Harlingen
ovl. 1925 te Amersfoort
dochter van: Huibartus van DROOGE
Aaltjen [Lambertus] RIMKEMA


VIII-36-105 Elisabeth Jacomina de JONGE HOOGLAND
geb. 13-6-1846 te Groningen
ovl. 6-12-1855 te Groningen, 9 jaar oud
dochter van: Jan de JONGE HOOGLAND
Jennegien SCHOLTENS
( VII-39-106 )
  Persoonlijke informatie
(J1222)
 

VIII-36-106 Jacomina Elizabeth HOOGLAND
geb. 1-10-1848 te Groningen
ovl. 24-1-1922 te Hilversum, 73 jaar oud
dochter van: Jan de JONGE HOOGLAND
Jennegien SCHOLTENS
( VII-39-106 )
  Persoonlijke informatie
(J1223)
 

VIII-36-107 Lucas SCHOLTENS HOOGLAND
geb. 14-11-1850 te Groningen
zoon van: Jan de JONGE HOOGLAND
Jennegien SCHOLTENS
( VII-39-106 )
  Persoonlijke informatie
(J1224)
 

VIII-36-108 Jan de JONGE HOOGLAND
geb. 17-8-1852 te Groningen
ovl. 24-11-1910 te Groningen, 58 jaar oud
zoon van: Jan de JONGE HOOGLAND
Jennegien SCHOLTENS
( VII-39-106 )
  Persoonlijke informatie
(J1225)
 

VIII-36-109 Elizabeth Jacomina Lucretia HOOGLAND
geb. 6-10-1856 te Groningen
ovl. 3-3-1943 te Groningen, 86 jaar oud
dochter van: Jan de JONGE HOOGLAND
Jennegien SCHOLTENS
( VII-39-106 )
  Persoonlijke informatie
(J1226)
 

VIII-36-110 Henderikus Derk HOOGLAND
geb. 7-8-1858 te Groningen
ovl. 16-7-1914 te Groningen, 55 jaar oud
zoon van: Jan de JONGE HOOGLAND
Jennegien SCHOLTENS
( VII-39-106 )

VIII-37-111 Clara [Pieters] BEUKEMA
geb. 21-7-1854 te Ulrum
ovl. 7-11-1917 te Zwolle, 63 jaar oud
dochter van: Pieter [Jans] BEUKEMA
Geertruida DIJKSTRA
( VII-40-107 )
  Persoonlijke informatie
(J1343) Tweelingzus van Jacomina Clara.
 
  Zij trouwde met:  
  Albert ter WEER
geb. 1-6-1856 te Ulrum
ovl. 16-3-1908 te Veenhuizen, 51 jaar oud
zoon van: Pieter ter WEER
Martje BRUININGS

  Persoonlijke informatie
Beroep: wachtmeester te Veenwouden, in 1888 te Eysden.
 
  Uit deze relatie  
  1. Martinus Claro ter WEER geb. 5-5-1894 te Dantumadeel ( IX-37-105 )
  2. Clara Jacomina ter WEER geb. 7-5-1897 te Veenwouden ( IX-37-106 )

VIII-37-112 Jacomina Clara BEUKEMA
geb. 21-7-1854 te Ulrum
ovl. 4-11-1905 te Zuurdijk, 51 jaar oud
dochter van: Pieter [Jans] BEUKEMA
Geertruida DIJKSTRA
( VII-40-107 )
  Persoonlijke informatie
(J1344) Tweelingzus van Clara.
 
  Zij trouwde op 5-1-1884 te Ulrum (HA-1) met:  
  Aries LAP
geb. ca 1850 te Leens (Zuurdijk)
zoon van: Arent [Klasens] LAP
Berendje [Arends] KUIPERS

  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1884, 1886, 1890).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 33 jaar, bruid 29 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. NN LAP geb. 13-11-1884 te Leens (Zuurdijk) / ovl. 13-11-1884 te Leens (Zuurdijk) (OA-60) ( IX-38-107 )
  2. Berendina Geertruida LAP geb. 13-4-1886 te Leens (Zuurdijk) (GA-34) ( IX-38-108 )
  3. Pieter Jan LAP geb. 13-7-1890 te Leens (Zuurdijk) (GA-57) ( IX-38-109 )

VIII-38-113 Jakob BEUKEMA
geb. 24-12-1872 te Ulrum
ovl. 13-4-1949 te Winschoten, 76 jaar oud
zoon van: Frederikus BEUKEMA
Jantje VONK
( VII-40-109 )
  Hij trouwde met:  
  Maria STADT
geb. 8-2-1874 te Ezinge
ovl. 3-3-1940 te Delfzijl, 66 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Reinder Klaas BEUKEMA geb. 7-12-1904 te Delfzijl / ovl. 10-3-1983 te Delfzijl ( IX-39-110 )

VIII-40-116 Cornelis Ipe DIJKHUIS
geb. 15-9-1876 te Ulrum (Vierhuizen) (GA-106)
zoon van: Willem [Lammerts] DIJKHUIS
Neeltje BORGMAN